Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler Prof. Dr. İzzet Özgenç  - Kitap

Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler

18. Baskı, 
Eylül 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
1232
Barkod:
9789750279775
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
825,00
İndirimli (%50):
409,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
19. baskı Yeni Baskı
Eylül 2023
835,00
835,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
Kitabın onsekizinci basısında, Yargıtay içtihatlarıyla yeni gelişen uygulamamız mümkün olduğunca gözönünde bulundurulmuş ve mevzuatta yapılan değişiklikler çerçevesinde özellikle infazla ilgili açıklamalar, güncellenmiştir.
Keza, kitap içeriğindeki yeri değiştirilen ihmali suçlara ilişkin açıklamalar büyük ölçüde yenilenmiş ve geliştirilmiştir.
Eserde, yeni TCK hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun güncel Kararlarının irdelenmesine, büyük yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ceza Hukukuna Giriş
.
Suç Teorisi
.
Yaptırım Teorisi
.
Milletlerarası Ceza Hukuku
Kitabın İçindekileri
Onsekizinci Basıya İlişkin Önsöz 
7
Birinci Basıya İlişkin Önsöz 
9
Kısaltmalar 
21
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKUNA GİRİŞ
§1. Suç ve Ceza Kavramları 
23
Ekskurs 1. Fuhuş ve Hukuk 
37
§2. Ceza Hukukunun Fonksiyonu 
51
§3. Bir Bilim Dalı Olarak Ceza Hukuku 
53
§4. Ceza Hukukunun Diğer Bilim Dallarıyla Olan İlişkisi 
56
§5. Türk Ceza Hukukunun Kaynakları 
60
I. Doğrudan Kaynaklar 
60
A. Anayasa 
60
B. Türk Ceza Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar 
63
C. Milletlerarası Sözleşmeler 
67
II. Dolayısıyla Kaynaklar 
75
A. Yüksek Mahkeme Kararları 
75
B. Doktrin 
77
§6. Türkiye’de Yeni Bir Ceza Kanunu Hazırlanmasını Gerektiren Nedenler ve Hazırlık Süreci 
78
§7. Yeni TCK’nın Hazırlanmasında Etkili Olan Felsefi Düşünceler ve Kanunun Özellikleri 
83
§8. Genel Kanun – Özel Kanun İlişkisi 
106
§9. Suçların Tasnifi Sorunu – Kabahatlerin Suç Olmaktan Çıkarılması 
111
§10. Ceza Hukukunun Güvence Fonksiyonu 
118
I. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi 
118
II. Suçta Kanunilik İlkesi ve “Beyaz Hüküm” Sorunu 
121
III. Belirlilik İlkesi 
129
IV. Ceza Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas Yasağı 
131
A. Yorum 
131
B. Kıyas Yasağı 
133
V. Kabahatlerde Kanunilik İlkesi 
137
VI. Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması 
137
A. Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Zaman Bakımından Uygulama İlkeleri 
137
B. Lehe Kanunun Belirlenmesinde İzlenmesi Gereken Yöntem 
142
C. Ceza İnfaz Rejiminde Değişiklik Yapan Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması 
146
D. Geçici ve Süreli Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu 
150
E. Zamanaşımına İlişkin Hükümlerin Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu 
150
F. Lehe Olan Kanunun Geçmişe Etki Alanı ve Uygulaması 
153
G. Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararlarının Zaman Bakımından Uygulanması Sorunu 
154
H. Kabahatlerle İlgili Zaman Bakımından Uygulama Kuralları 
155
§11. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Uygulama Alanı 
157
I. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Yer Bakımından Uygulanması 
157
II. Türk Ceza Kanunu Hükümlerinin Kişi Bakımından Uygulanması 
157
İkinci Bölüm
SUÇ TEORİSİ
§12. Suçun Yapısını Açıklayan Teoriler 
159
I. Klasik Suç Teorisi 
159
II. Teleolojik (Neo Klasik) Suç Teorisi 
163
III. Amaççı (Gaî, Final) Suç Teorisi 
168
IV. Sentezci Yaklaşım 
171
§13. Hukuki Değer İhlâli ve Haksızlık Teşkil Eden Bir Fiil Olarak Suç 
174
§14. Suçun Maddi Unsurları 
179
I. Bir Haksızlık Olarak Fiil 
179
A. Tek veya Çok Hareketli Suçlar 
183
B. Serbest Hareketli Suçlar 
184
C. Bağlı Hareketli Suçlar 
185
D. Seçimlik Hareketli Suçlar 
185
E. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar 
189
II. Netice 
190
III. Nedensellik (İlliyet) Bağlantısı 
191
IV. Fail 
211
A. “Özgü (Mahsus) Suç” Kavramı 
211
B. Tüzel Kişilerin Suçun Faili Olabilmesi Sorunu 
213
C. Suç Nedeniyle Tüzel Kişinin Sorumluluğu 
214
D. Kabahatlerden Dolayı Tüzel Kişinin Sorumluluğu 
217
V. Suçun Konusu 
219
A. Zarar Suçu – Tehlike Suçu Ayırımı 
220
B. Soyut Tehlike Suçu – Somut Tehlike Suçu Ayırımı 
221
VI. Mağdur 
223
A. Genel Olarak Mağdur Kavramı 
223
B. Mağdur – Suçtan Zarar Gören Ayırımı 
223
VII. Suçun Nitelikli Unsurları 
226
§15. Suçun Manevi Unsuru 
231
I. Kast 
231
A. Bir Haksızlık Şekli Olarak Kast ve Kusurlulukla İlişkisi 
231
1) Doğrudan Kast 
242
2) Olası (Muhtemel) Kast 
243
B. Doğrudan Kast ve Olası (Muhtemel) Kast Ayırımının Yasama Faaliyeti ve Uygulama Açısından Önemi 
250
II. Taksir 
256
A. Bir Haksızlık Şekli Olarak Taksir 
256
B. Taksirli Haksızlık ve Netice İlişkisi 
269
C. Taksirle İşlenen Fiilden Dolayı Kusurluluk 
274
D. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi ve Sorumluluk 
275
E. Taksirle İşlenen Suç Dolayısıyla Failin Kişisel ve Ailevi Durumu İtibarıyla Mağdur Olması 
282
F. “Bilinçli Taksir” Kavramı 
287
III. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 
295
IV. Amaç veya Saik 
299
V. Kabahatlerde Manevi Unsur 
301
§16. Suçun Hukuka Aykırılık Unsuru 
302
I. Genel Olarak Hukuka Aykırılık Kavramı 
302
II. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Sınıflandırılması Sorunu 
310
III. Yeni Türk Ceza Kanununda Hukuka Uygunluk Nedenleri 
312
A. Hakkın Kullanılması 
312
B. Görevin Yerine Getirilmesi 
319
Ekskurs 1. Kolluk Görevlilerinin Zor ve Silah Kullanma Yetkisi 
320
Ekskurs 2. Görevin Yerine Getirilmesi Hukuka Uygunluk Sebebi Bağlamında Müdafilik Görevinin Kapsam ve Sınırları 
340
Ekskurs 3. Kolluğun Suçlulukla Mücadele ve Suç Olaylarının Açıklığa Kavuşturulması Bağlamında Suç Oluşturan Fiilleri İşleyip İşleyemeyeceği Sorunu 
345
Ekskurs 4. Kolluğun Sürücülerle İlgili Olarak Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Denetimi Yapma Yetkisi ve Sınırları 
349
C. Meşru Savunma 
355
D. İlgilinin Rızası 
364
Ekskurs 5. Tıbbî Müdahalenin Hukuka Uygunluğuna İlişkin Kriterler 
377
Ekskurs 6. Sünnet Uygulamasının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi 
388
IV. Kabahatlerde Hukuka Aykırılık Unsuru ve Kabahatlerle İlgili Olarak Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Uygulanması 
390
§17. İhmalî Suçlar 
391
§18. Kusurluluk 
454
I. Normatif Bir Değer Yargısı Olarak Kusurluluk 
454
II. Kasten İşlenen Suçlarda Kusurluluk 
457
A. Algılama Yeteneği 
458
1) Haksızlık Bilinci 
458
2) Teorik Gelişim 
459
B. İrade Yeteneği 
461
1) Muaheze Yargısı ve İrade 
461
2) İrade Hürriyeti 
462
3) İrade Yeteneğinin Derecelendirilmeye Tabi Tutulması 
464
III. Taksirle İşlenen Suçlarda Kusurluluk 
465
A. Algılama Yeteneği 
465
B. İrade Yeteneği 
466
IV. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler 
466
A. Yaş Küçüklüğü 
467
1) Birinci Grup Yaş Küçükleri 
468
2) İkinci Grup Yaş Küçükleri 
469
3) Üçüncü Grup Yaş Küçükleri 
473
B. Akıl Hastalığı 
475
C. Sağır ve Dilsizlik 
480
D. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 
481
1) “Sebebinde Serbest Hareket” (actiones liberae in causa) Kavramı 
481
2) İstemeyerek Sarhoşluk 
483
3) İsteyerek Sarhoşluk 
484
4) Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılarının Kusur Yeteneği Sorunu 
486
E. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi 
486
F. Zorunluluk Hali Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi 
489
G. Hukuka Aykırı ve Fakat, Bağlayıcı Emrin Yerine Getirilmesi 
497
H. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması 
504
İ. Haksız Tahrik 
519
J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri 
530
V. Kabahat Dolayısıyla Kusurluluk 
530
§19. Hata 
532
I. Kastı Kaldıran Hata Halleri 
532
A. Suçun Maddi Unsurlarında Hata 
532
B. Suçun Nitelikli Unsurlarında Hata 
535
C. Hukuka Uygunluk Sebeplerinin Maddi Şartlarında Hata 
536
II. Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri 
543
A. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Bir Nedenin Maddi Şartlarında Hata 
543
B. İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata 
545
III. Hata Hükümlerinin Kabahatler Hakkında Uygulanması 
554
§20. Suça Teşebbüs 
555
I. Teşebbüsün Hukuki Niteliği 
555
II. Kasten İşlenen Suçun Varlığı 
557
III. Hazırlık ve İcra Hareketleri 
560
IV. Elverişlilik Sorunu 
570
V. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle Suçun İcrasının Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemesi 
574
VI. Suça Teşebbüs ve Teşebbüs Suçu 
579
VII. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlara Teşebbüs Sorunu 
579
VIII. İhmali Suçlara Teşebbüs Sorunu 
580
IX. Gönüllü Vazgeçme 
582
X. Kabahate Teşebbüs 
591
§21. Suça İştirak 
592
I. Faillik 
592
A. Çok Failli Suçlar 
592
B. Suça İştirakin Hukuki Esası 
594
C. Müşterek Faillik 
598
1) Suçun İşlenişi Üzerinde Müşterek Hakimiyet Kurulması 
598
2) Birlikte Suç İşleme Kararı 
611
3) Özgü Suçlarda Müşterek Faillik 
621
4) İhmalî Suçlarda Müşterek Faillik 
623
5) Taksirli Suçlar ve Müşterek Faillik 
623
D. Dolaylı Faillik 
624
II. Şeriklik 
627
A. Azmettirme 
627
B. Yardım Etme 
633
III. Bağlılık Kuralı 
641
Ekskurs 7. Bağlılık Kuralına İlişkin Uygulama Sorunu 
649
IV. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme 
662
V. Kabahate İştirak 
665
§22. Suçların İçtimaı 
666
I. Kural: Gerçek İçtima 
666
II. Bileşik Suç 
670
III. Zincirleme Suç 
675
IV. Aynı Neviden Fikrî İçtima 
693
Ekskurs 8: Yağma Suçu İle İlgili İçtima Sorunu ve Yargıtay Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeleler 
705
V. Farklı Neviden Fikrî İçtima 
709
VI. Suç ve Kabahatin İçtimaı 
737
§23. Şahsi Cezasızlık Sebepleri, Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler ve Objektif Cezalandırılabilme Şartları 
744
I. Şahsi Cezasızlık Sebepleri 
744
II. Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler 
759
III. Ortak Özellikleri 
763
IV. Objektif Cezalandırılabilme Şartları 
765
§24. Soruşturma ve Kovuşturma Koşulları 
770
I. Genel Olarak 
770
II. Şikâyet 
771
III. İzin, Talep ve Karar 
777
Üçüncü Bölüm
YAPTIRIM TEORİSİ
§25. Ceza Hukuku Yaptırımlarının Türleri, Amaçları ve Nitelikleri 
781
I. Yaptırım Türü Olarak Ceza ve Güvenlik Tedbiri 
781
II. Kusur ve Ceza İlişkisi: nulla poena sine culpa 
782
III. Ceza Yaptırımının İnsan Haysiyetiyle Bağdaşır Nitelikte Olması Prensibi 
788
Ekskurs 1. Kur’an’daki Ceza İle İlgili Hükümlerin Günümüz Hukuk Anlayışına Aktarılması 
790
IV. Ölüm Cezası 
795
V. Hapis Cezası 
798
VI. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar 
801
A. Cezaya Mahkumiyete Engel Olan Seçenek Kurumlar 
803
1) Uzlaşma 
803
2) Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 
803
3) Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 
803
4) Adli Para Cezasına Hükmetme 
816
5) Önödeme 
816
a) Tanımı ve Hukuki Niteliği 
816
b) Önödemenin Koşulları 
818
B. Hapis Cezasının İnfazı Bakımından Seçenek Kurumlar: Hapis Cezasının Toplumsal Ortamda İnfazı 
827
1) Kamuya Yararlı Bir İşte Çalışma 
828
2) Belli Bir Eğitim Programına Katılma 
829
3) Zararın Tazmini 
829
VII. Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi 
834
VIII. Hapis Cezasının Ertelenmesi 
845
A. Ertelemenin Amacı ve Hukuki Niteliği 
845
B. Koşulları 
846
1) Hükmolunan Cezanın Türü ve Miktarına İlişkin Koşul 
846
2) Failin Geçmişine İlişkin Koşul 
850
3) Ertelemeye Liyakat Koşulu 
853
C. Erteleme Kararı 
854
D. Erteleme Kararının Sonuçları, Denetim Süresi ve Denetimli Serbestlik Tedbiri 
858
1) Denetim Süresinin İyi Halli Olarak Geçirilmesi, Bu Süre Zarfında Kasıtlı Bir Suç İşlenmemesi ve Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Yükümlülüklere Uygun Davranılmış Olması 
860
2) Denetim Süresi İçinde Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi veya Denetimli Serbestlik Tedbirine İlişkin Yükümlülüklere Uygun Davranılmamış Olması 
861
IX. Koşullu Salıverilme 
862
A. Amacı ve Hukuki Niteliği 
862
B. Koşulları 
864
1) Mahkûm Olunan Cezanın İnfazına İlişkin Koşullar 
864
2) Mahkûmun Kişiliğine İlişkin Koşullar 
877
C. Hükümlünün Koşullu Salıverilmeye Hazırlanması 
878
D. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi 
879
E. Cezanın Kalan Kısmının Kurum Dışında İnfaz Edilmesi 
880
F. Denetim Süresinin İyi Halli Olarak Geçirilmesi 
882
G. Denetim Süresi İçinde Yükümlülüklere Aykırı Hareket Edilmesi veya Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi 
883
X. Hapis Cezasının Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfazı 
889
XI. Özel İnfaz Şekilleri 
893
A. Hafta Sonu veya Geceleri İnfaz 
893
B. Konutta İnfaz 
894
C. Ortak Hükümler 
895
XII. Hapis Cezası ve Disiplin Hapsi 
896
XIII. Adli Para Cezası 
900
XIV. Cezaların İnfazı 
909
A. Genel Olarak 
909
B. Hapis Cezasının İnfazı 
911
C. Hükümlülerin Tasnifi 
913
Ç. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler 
914
D. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler 
915
E. Açık Ceza İnfaz Kurumları ve Bu Kurumlarda Cezasını Çekecek Hükümlüler 
918
F. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı 
919
G. Müebbet Hapis ve Süreli Hapis Cezasının İnfazı 
920
H. Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi 
921
1) Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeni ile Ertelenmesi 
922
2) Hapis Cezasının İnfazının Hükümlünün Talebiyle Ertelenmesi 
923
3) Mahkemece İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulması 
924
I. Hükümlülerin Kişilerle Görüşmesi ve Haberleşmesi 
926
1) Hükümlülerin Kişilerle Görüşmesi 
926
2) Hükümlülerin Dışarıyla Haberleşmesi 
931
J. Hükümlülerin Çalıştırılması 
933
K. Hükümlünün İnfaz Kurumunda Hastalanması 
934
L. Hükümlülerin İzinli Olarak İnfaz Kurumu Dışına Çıkarılması 
937
M. Adli Para Cezasının İnfazı 
940
Ekskurs 2. İnfaz Kurumlarındaki Hükümlü Sayısındaki Artış Sorunu ve Çözüm Önerisi 
943
XV. Güvenlik Tedbiri 
948
XVI. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 
953
XVII. Eşya Müsaderesi 
971
XVIII. Kazanç Müsaderesi 
975
Ekskurs 3. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi 
989
XIX. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 
991
XX. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 
992
XXI. Suçta Tekerrür ve Mükerrirlere Özgü Güvenlik Tedbirleri 
994
A. Tekerrürün Hukuki Niteliği 
994
B. Tekerrürün Koşulları 
994
C. Tekerrürün Sonuçları 
998
D. Diğer Tehlikeli Suçlulara İlişkin İnfaz Rejimi 
1004
E. Terör Suçları Dolayısıyla Denetimli Serbestlik Tedbiri ve Özel Tekerrür 
1005
Ekskurs 4. Kabahatlerde Tekerrür Sorunu 
1007
XXII. Sınır Dışı Edilme 
1009
XXIII. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 
1010
XXIV. Diğer Kanunlarda Düzenlenen Güvenlik Tedbirleri 
1014
XXV. Denetimli Serbestlik Tedbiri 
1018
§26. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 
1022
I. Hapis Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 
1022
II. Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 
1032
A. Hapis Cezasına Seçenek Olarak Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 
1032
B. Hapis Cezasının Yanı Sıra Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 
1035
III. Suçun Nitelikli Halleri 
1036
IV. Suçun Özel Görünüş Biçimleri 
1039
V. Kusurluluğu Azaltan Nedenler 
1040
VI. Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebepler 
1042
VII. Takdiri İndirim Nedenleri 
1043
VIII. Sonuç Ceza Bakımından Sınırlama 
1046
IX. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesiyle İlgili Örnekler 
1046
Ekskurs 5. Seri Muhakeme Usulünde Hükmolunacak Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi Bağlamında Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerisi 
1051
X. Mahsup 
1052
§27. Davanın veya Cezanın Düşmesi 
1059
I. Dava Zamanaşımı 
1059
II. Dava Zamanaşımının Durması veya Kesilmesi 
1065
III. Dava Zamanaşımı ve Muhakeme Şartı Olarak Dava Süresi 
1070
IV. Ceza Zamanaşımı 
1071
V. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi veya Durması 
1073
VI. Dava ve Ceza Zamanaşımına İlişkin Ortak Hükümler 
1074
VII. Kabahatlerde Zamanaşımı 
1075
VIII. Disiplin veya Tazyik Hapsini Gerektiren Fiiller Dolayısıyla Zamanaşımı 
1076
IX. Şikâyetten Vazgeçme 
1077
X. Şüphelinin, Sanığın veya Hükümlünün Ölümü 
1078
XI. Af 
1079
XII. Dava veya Cezanın Düşmesinin Etkisi 
1081
Dördüncü Bölüm
MİLLETLERARASI CEZA HUKUKU
§28. Ceza Hukukuna İlişkin Türk Kanunlarının Uygulama Alanı 
1083
I. Türkiye’de İşlenen Suçlar Bakımından Kural 
1083
II. Yurt Dışında İşlenen Suçlar Bakımından İlkeler 
1092
A. Faile Göre Şahsilik İlkesi 
1092
1) Görev Suçlarına İlişkin İlke 
1092
2) Vatandaş Tarafından İşlenen Suç 
1094
B. Mağdura Göre Şahsilik İlkesi 
1101
C. Evrensellik ve Koruma İlkesi 
1104
D. Yurt Dışında Verilmiş Olan Mahkumiyete Bağlı Hak Yoksunlukları 
1122
III. Türk Ceza Kanununun Uygulama Alanına İlişkin Kuralların Kabahatler Bakımından Uygulanması 
1123
§29. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması 
1124
§30. İade 
1126
I. Giriş 
1126
II. İade Kavramı, İade Kurumunun Hukuki Dayanağı ve Niteliği, Tarihi Gelişimi 
1126
A. Genel Olarak 
1126
B. Sığınma ve İade İlişkisi 
1128
C. İadenin Sınır Dışı Etmeden Farkları 
1130
D. İade ve “Takas” İlişkisi 
1133
E. İade Kurumunun Tarihi Gelişimi 
1138
III. İade Hukukunun Kaynakları ve Birbirleriyle İlişkisi 
1139
A. İade Hukukunun Kaynakları 
1139
B. Kaynaklar Arasındaki İlişki 
1152
IV. İadenin Koşulları 
1154
V. Talebin Sebebini Oluşturan Suçun Karşılığı Olarak Öngörülen Yaptırımın Niteliği Dolayısıyla Geriverme Sorunu 
1158
A. Yaptırım Olarak Güvenlik Tedbiri Gerektiren Suçlardan Dolayı İade Sorunu 
1158
B. Adli Para Cezası Gibi Mali Nitelikte Yaptırımı Gerektiren Suçlardan Dolayı İade Sorunu 
1159
C. Ölüm Cezası ve İade Sorunu 
1159
VI. Talebin Sebebini Oluşturan Suçun Niteliği Dolayısıyla İade Sorunu 
1161
A. Siyasi Suçlar Nedeniyle İade Sorunu 
1161
B. Terör Eylemleri Nedeniyle İade Sorunu 
1165
C. Devlet Başkanına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle İade Sorunu 
1169
D. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suçun Siyasi Suç Olup Olmadığını Takdir Yetkisi 
1169
E. Siyasi Suç Nedeniyle İade Etmemenin Sonuçları 
1170
F. Soykırım ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle İade Sorunu 
1171
G. Basın Suçları Nedeniyle İade Sorunu 
1172
H. Askeri Suçlar Nedeniyle İade Sorunu 
1173
İ. Mali Suçlar Nedeniyle İade Sorunu 
1173
J. Uyuşturucu Madde Suçları ve İade 
1174
VII. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suç Dolayısıyla Talepte Bulunulan Devletin Yargılama Yetkisine Sahip Olması 
1176
A. Suçun, Talepte Bulunulan Devletin Ülkesinde İşlenmiş Olması 
1176
B. Suçun Kendi Ülkesi Dışında İşlenmesine Rağmen, İade Talebinde Bulunulan Devletin Yargılama Yetkisinin Olması 
1176
VIII. “Non Bis In Idem” Kuralı ve İade Sorunu. İade Talebinin Sebebini Oluşturan Suç Nedeniyle Kişi Hakkında Talepte Bulunulan Devlet Yargı Organlarınca Karar Verilmiş Olması 
1178
IX. Vatandaşın İade Edilmemesi Kuralı 
1179
X. Özel Haller Sebebiyle İade Sorunu 
1181
XI. İade Usulü 
1181
A. İade Talebinde Bulunulması ve Talepname (Talep Belgesi) 
1181
B. Talepnamenin İncelenmesi 
1183
C. İade Sürecinde Koruma Tedbirleri 
1185
1) Geçici Tutuklama 
1185
2) Tutuklama ve Diğer Koruma Tedbirleri 
1187
D. Birden Fazla İade Talebi Karşısında Karar Verilmesi 
1188
E. İade Talebinde Bulunulmasının Teklif Edilmesi 
1188
F. İadesine Karar Verilen Kişinin Talepte Bulunan Devlete Teslim Edilmesi 
1189
G. Teslimin Ertelenmesi 
1190
H. Geçici İade 
1191
İ. Eşya ve Değerlerin Teslimi 
1191
J. İade Harcamaları ve Bu Harcamaların Karşılanması 
1191
XII. İadenin Sonuçları 
1192
A. İadede Özellik Kuralı 
1192
B. İadeye Neden Olan Fiilin Niteliğinde Değişiklik Meydana Gelmesi 
1193
C. Özellik Kuralının Etkisinin Ortadan Kalktığı Haller 
1193
1) İade Eden Devletin Talepnamede Belirtilmeyen Suçlar Dolayısıyla da Yargılamaya İzin Vermesi 
1193
2) İade Edilen Kişinin Rıza Göstermesi 
1194
3) Belirli Bir Sürenin Geçmesine Rağmen Ülkenin Terk Edilmemesi veya Tekrar Geri Gelinmesi 
1194
4) Üçüncü Bir Devlete Yeniden İade 
1194
D. İade Edilen Kişinin Yargılanması ve Yargılama Sonucu Hakkında İade Eden Devlete Bilgi Verilmesi 
1195
XIII. Milletlerarası Ceza Hukuku Sorunu Olarak, İade Alanında “Male Captus, Bene Detentus” Prensibi 
1195
Yararlanılan Kaynaklar 
1199
Dizin 
1225