Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sendika Yöneticileri ve Güvenceleri
Eylül 2015 / 1. Baskı / 242 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Konu olarak, “sendika yöneticileri ve güvenceleri”ni seçmemizin amacı; demokratik düzenin gereği olan, sendikaların sürekliliğini sağlayan, sendikaları temsil eden, önemli pozisyondaki sendika yöneticileriyle ilgili 6356 sayılı Kanunla getirilen yenilikleri ortaya koymaktır. Bunu yaparken yeni Kanun öncesi ve sonrası durum ele alınıp, yeniliklerin uygulamada ne gibi sonuçlar doğurabileceği irdelenmiştir.

Çalışmanın ilk bölümünde,
- sendikalaşma süreci,
- sendika kavramı,
- sendikanın unsurları,
- sendikal ilkeler,
- sendika türleri gibi sendikalara ilişkin temel hususlar incelenmiş; ardından sendika iç örgütlenmesine geçilerek “sendikaların organları” tek tek ele alınmıştır.

İkinci bölümde ise,
- sendika yöneticiliği kavramı,
- sendika yöneticiliğinin şartları,
- sendika yöneticilerinin görevleri ve yükümlülükleri,
- sendika yöneticiliğinin sona ermesi konuları yer almıştır.

Son olarak da üçüncü bölümde,
- İşyerinde çalışmaya devam etmeyen sendika yöneticileri (Profesyonel Sendika Yöneticileri)
- İşyerinde çalışmaya devam eden sendika yöneticileri (Amatör Sendika Yöneticileri) ve
- Sendika özgürlüğü güvenceleri ele alınmak suretiyle tüm “sendikal güvenceler”e yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Genel Olarak Sendika ve İç Organizasyonu
Sendika Yöneticiliği
Sendika Yöneticiliği Güvencesi
Barkod: 9789750234194
Yayın Tarihi: Eylül 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 242
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Sunuş  7
Önsöz  9
Özet  11
Abstract  13
Kısaltmalar  21
Giriş  23
Birinci Bölüm  
GENEL OLARAK SENDİKA VE İÇ ORGANİZASYONU  
I. SENDİKALARA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE İLKELER  25
A. Dünyada ve Türkiye’de Sendikalaşma Sürecine Genel Bakış  25
B. Sendika Kavramı ve Unsurları  29
1. Sendika Kavramı  29
a. Tarihte Sendika Teriminin Oluşumu  29
b. Türk Mevzuatında Sendika Tanımının Değişim Süreci  31
2. Sendika Türleri  34
3. Sendikaların Unsurları  36
a. Kişi Unsuru  36
b. Amaç Unsuru  37
c. Tüzel Kişilik Unsuru  39
C. Sendikalara İlişkin İlkeler  41
1. Bağımsızlık İlkesi  41
2. Serbestçe Kurulabilme İlkesi  42
3. Cumhuriyetin Temel Niteliklerine ve Demokratik Esaslara Uygun Yapıya Sahip Olma İlkesi  44
II. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ  45
A. Genel Olarak  45
B. Bireysel Sendika Özgürlüğü  47
1. Genel Olarak  47
2. Pozitif Sendika Özgürlüğü  48
3. Negatif Sendika Özgürlüğü  50
C. Kolektif Sendika Özgürlüğü  51
D. Sendika Özgürlüğünün Ceza Düzenlemeleriyle Korunması  53
1. İdarî Para Cezası  53
2. Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu  54
III. SENDİKALARIN İÇ ÖRGÜTLENMESİ  59
A. Zorunlu Organlar  59
1. Genel Kurul  60
a. Oluşumu  61
b. Görev ve Yetkileri  61
2. Yönetim Kurulu  63
a. Oluşumu  63
aa. Üye Seçilmesi ve Üyeliği Sona Erdiren Hâller  64
ab. Üye Sayısı  64
ac. Üye Tam Sayısındaki Eksilmeler  64
b. Toplanma ve Çalışması  65
ba. Toplanma Zamanı ve Yeter Sayılar  65
bb. Çalışma Yöntemi  65
c. Görev ve Yetkileri  66
ca. Yönetim  66
cb. Temsil  67
cc. Sendikaların Faaliyetleri  67
cca. Çalışma Hayatına İlişkin Faaliyetler  68
ccb. Sosyal ve Ekonomik Faaliyetler  69
d. Sorumluluğu  73
e. Sona Ermesi  74
3. Denetleme Kurulu  76
4. Disiplin Kurulu  76
B. İhtiyarî Organlar  78
İkinci Bölüm  
SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ  
I. SENDİKA YÖNETİCİSİ KAVRAMI VE ÖNEMİ  81
II. SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ TÜRLERİ  83
A. İşyerinde Çalışmaya Devam Eden İşçi Kuruluşu Yöneticileri  84
B. İşyerinde Çalışmaya Devam Etmeyen İşçi Kuruluşu Yöneticileri  85
III. SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN STATÜSÜ VE SEÇİMİ  86
A. Sendika Yöneticileri ve Sendika Arasındaki Hukukî İlişki  86
1. Akid Dışı Organik Bağ İlişkisi Teorisi  86
2. Akid İlişkisi Teorisi  87
a. Hizmet Akdi Görüşü  87
b. Vekâlet Akdi Görüşü  90
B. Sendika Yöneticisi Olma Koşulları  91
1. Genel Olarak  91
2. Sendikanın Üyesi Olmak  93
a. Sendika Üyeliği Şartları  93
aa. Kanunda Öngörülen Şartlar  94
aaa. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre İşçi Olmak  94
aab. On Beş Yaşını Doldurmuş Olmak  94
aac. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak  95
aad. Sendikanın Kurulu Bulunduğu İşkolunda Çalışıyor Olmak  96
ab. Sendika Tüzüğünde Öngörülen Şartlar  96
b. Üyelik Prosedürü  97
3. Kurucular İçin Aranan Şartlara Sahip Olmak  98
a. Genel Olarak  98
b. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak  99
c. Fiilen Çalışıyor Olmak  99
d. Belirtilen Suçlardan Mahkûmiyet Almamış Olmak  101
4. Sendika Tüzüğünde Yöneticilik İçin Aranan Şartları Yerine Getirmiş Olmak  103
C. Sendika Yöneticilerinin Seçimi  105
IV. SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  106
A. Sendika Yöneticilerinin Görev ve Yetkileri  106
B. Sendika Yöneticilerinin Ücretleri  106
C. Sendika Yöneticilerinin Sosyal Güvenliği  110
D. Sendika Yöneticilerinin Mal Bildirim Yükümlülüğü  112
E. Sendika Yöneticilerinin Sorumluluğu  113
V. SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLERİNİN SONA ERMESİ  116
A. Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi  116
1. Kendiliğinden Sona Ermesi  116
a. Ölüm veya Gaiplik  116
b. Sendikanın Sona Ermesi  116
c. Ayırt Etme Gücünün (Temyiz Kudretinin) Kaybedilmesi  117
d. İşçilik Sıfatının Kaybedilmesi  117
da. Üyeliğin Devam Ettiği Durumlar  118
daa. İşçinin Geçici Olarak İşsiz Kalması  118
dab. Sendikaların Merkez ve Şubelerinin Zorunlu Organlarında Görev Almaları Dolayısıyla İşyerinden Ayrılan Üyeler  119
dac. Yaşlılık, Malullük Aylığı veya Toptan Ödeme Alıp İş Hayatlarını Sona Erdirmeyenler  119
db. Üyeliğin Askıda Kaldığı Hâl  121
e. İşkolu Değişikliği  122
f. Yaşlılık, Malullük Aylığı veya Toptan Ödeme Alıp İşten Ayrılma  122
2. Üyenin İradesiyle Sona Ermesi  122
3. Sendika Genel Kurul Kararı ile Sona Ermesi  123
B. Sendika Yöneticiliğinin Sona Ermesi  124
Üçüncü Bölüm  
SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ GÜVENCESİ  
I. SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ GÜVENCESİ VE GEREKLİLİĞİ  127
II. İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEYEN SENDİKA YÖNETİCİLERİNE SAĞLANAN GÜVENCELER  128
A. 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu  128
B. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu  135
1. Güvencenin Kapsadığı Kişiler  136
2. Güvencenin Sağladığı Koruma  138
a. Sendika Yöneticisinin İş Sözleşmesinin Askıda Sayılması  138
b. Sendika Yöneticisinin Göreve Başladığı Tarihte veya Askı Süresi İçinde İş Akdini Feshetmesi  141
c. İşverenin İşe Başlatma Yükümlülüğü  142
ca. Koşulları  143
caa. Yöneticilik Görevinin Kanunda Belirli Durumlardan Biriyle Sona Ermiş Olması  143
cab. Görevi Sona Eren Sendika Yöneticisinin Bir Ay İçinde İşverene Başvurması  147
cb. İşverenin İşçiyi Bir Ay İçinde İşe Başlatması  150
cc. İşe Başlatma Yükümlülüğüne Aykırılık  151
d. Kıdem Tazminatı Talep Hakkı  155
da. Kıdem Tazminatı  155
db. Kıdem Tazminatının Hesaplanması  158
e. 6356 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Yönetici Görevinde Bulunanların Durumu  161
ea. İş Sözleşmesi Yürürlük Tarihinden Önce Feshedilmiş Olanlar  161
eb. İş Sözleşmeleri Yürürlük Tarihinde Askıda Olanlar  163
III. İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN SENDİKA YÖNETİCİLERİNE SAĞLANAN GÜVENCELER  163
A. Genel Olarak  163
B. 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu  165
C. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu  171
1. Genel Olarak  171
2. İş Sözleşmesinin İşverence Feshine Karşı Güvence  174
a. İşyerinde Çalışmaya Devam Eden Yöneticinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi  174
b. İşyerinde Çalışmaya Devam Eden Yöneticinin İş Sözleşmesinin Feshine Karşı Dava Açması  177
c. SenTisK m.24/I Kapsamında Açılan Davanın Hukukî Sonuçları  180
3. İşyeri veya İş Değişikliğine Karşı Güvence  184
IV. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİ  187
A. 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu  188
1. 4773 Sayılı İş Güvencesi Kanununun Kabulünden Önceki Dönem  188
2. 4773 Sayılı İş Güvencesi Kanununun Kabulünden Sonraki Dönem  189
a. 4773 Sayılı Kanun Sonrası İş Güvencesi Kapsamındaki İşçilerin Sendikal Nedenle İş Sözleşmelerinin Feshi  189
b. 4773 Sayılı Kanun Sonrası İş Güvencesi Kapsamına Girmeyen İşçilerin Sendikal Nedenle İş Sözleşmelerinin Feshi  190
c. 4773 Sayılı Kanunun Kabulüyle Oluşan Düzenlemenin Genel Değerlendirmesi  191
B. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu  194
1. Fesih Dışındaki Sendikal Ayrımcılığa Karşı Güvenceler  194
2. Sendikal Nedenle Feshe Karşı Güvenceler  196
a. Sendikal Tazminat Talep Edilmesi Açısından İş Güvencesi Şartı  197
b. SenTisK m.25’e İlişkin Tartışmalı Diğer Durumlar  205
3. Sendikal Tazminat ve Hesaplanması  207
4. Sendikal Ayrımcılıkta İspat Yükü  209
5. Sendikal Tazminatın Ayrımcılık ve Kötüniyet Tazminatı ile İlişkisi  211
Sonuç  215
Kaynakça  221
Kavram Dizini  241
 


Osman Akgül
Haziran 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Köksal
Haziran 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
Yasemin Yücesoy
Haziran 2020
65.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Sunuş  7
Önsöz  9
Özet  11
Abstract  13
Kısaltmalar  21
Giriş  23
Birinci Bölüm  
GENEL OLARAK SENDİKA VE İÇ ORGANİZASYONU  
I. SENDİKALARA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE İLKELER  25
A. Dünyada ve Türkiye’de Sendikalaşma Sürecine Genel Bakış  25
B. Sendika Kavramı ve Unsurları  29
1. Sendika Kavramı  29
a. Tarihte Sendika Teriminin Oluşumu  29
b. Türk Mevzuatında Sendika Tanımının Değişim Süreci  31
2. Sendika Türleri  34
3. Sendikaların Unsurları  36
a. Kişi Unsuru  36
b. Amaç Unsuru  37
c. Tüzel Kişilik Unsuru  39
C. Sendikalara İlişkin İlkeler  41
1. Bağımsızlık İlkesi  41
2. Serbestçe Kurulabilme İlkesi  42
3. Cumhuriyetin Temel Niteliklerine ve Demokratik Esaslara Uygun Yapıya Sahip Olma İlkesi  44
II. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ  45
A. Genel Olarak  45
B. Bireysel Sendika Özgürlüğü  47
1. Genel Olarak  47
2. Pozitif Sendika Özgürlüğü  48
3. Negatif Sendika Özgürlüğü  50
C. Kolektif Sendika Özgürlüğü  51
D. Sendika Özgürlüğünün Ceza Düzenlemeleriyle Korunması  53
1. İdarî Para Cezası  53
2. Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu  54
III. SENDİKALARIN İÇ ÖRGÜTLENMESİ  59
A. Zorunlu Organlar  59
1. Genel Kurul  60
a. Oluşumu  61
b. Görev ve Yetkileri  61
2. Yönetim Kurulu  63
a. Oluşumu  63
aa. Üye Seçilmesi ve Üyeliği Sona Erdiren Hâller  64
ab. Üye Sayısı  64
ac. Üye Tam Sayısındaki Eksilmeler  64
b. Toplanma ve Çalışması  65
ba. Toplanma Zamanı ve Yeter Sayılar  65
bb. Çalışma Yöntemi  65
c. Görev ve Yetkileri  66
ca. Yönetim  66
cb. Temsil  67
cc. Sendikaların Faaliyetleri  67
cca. Çalışma Hayatına İlişkin Faaliyetler  68
ccb. Sosyal ve Ekonomik Faaliyetler  69
d. Sorumluluğu  73
e. Sona Ermesi  74
3. Denetleme Kurulu  76
4. Disiplin Kurulu  76
B. İhtiyarî Organlar  78
İkinci Bölüm  
SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ  
I. SENDİKA YÖNETİCİSİ KAVRAMI VE ÖNEMİ  81
II. SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ TÜRLERİ  83
A. İşyerinde Çalışmaya Devam Eden İşçi Kuruluşu Yöneticileri  84
B. İşyerinde Çalışmaya Devam Etmeyen İşçi Kuruluşu Yöneticileri  85
III. SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN STATÜSÜ VE SEÇİMİ  86
A. Sendika Yöneticileri ve Sendika Arasındaki Hukukî İlişki  86
1. Akid Dışı Organik Bağ İlişkisi Teorisi  86
2. Akid İlişkisi Teorisi  87
a. Hizmet Akdi Görüşü  87
b. Vekâlet Akdi Görüşü  90
B. Sendika Yöneticisi Olma Koşulları  91
1. Genel Olarak  91
2. Sendikanın Üyesi Olmak  93
a. Sendika Üyeliği Şartları  93
aa. Kanunda Öngörülen Şartlar  94
aaa. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre İşçi Olmak  94
aab. On Beş Yaşını Doldurmuş Olmak  94
aac. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak  95
aad. Sendikanın Kurulu Bulunduğu İşkolunda Çalışıyor Olmak  96
ab. Sendika Tüzüğünde Öngörülen Şartlar  96
b. Üyelik Prosedürü  97
3. Kurucular İçin Aranan Şartlara Sahip Olmak  98
a. Genel Olarak  98
b. Fiil Ehliyetine Sahip Olmak  99
c. Fiilen Çalışıyor Olmak  99
d. Belirtilen Suçlardan Mahkûmiyet Almamış Olmak  101
4. Sendika Tüzüğünde Yöneticilik İçin Aranan Şartları Yerine Getirmiş Olmak  103
C. Sendika Yöneticilerinin Seçimi  105
IV. SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  106
A. Sendika Yöneticilerinin Görev ve Yetkileri  106
B. Sendika Yöneticilerinin Ücretleri  106
C. Sendika Yöneticilerinin Sosyal Güvenliği  110
D. Sendika Yöneticilerinin Mal Bildirim Yükümlülüğü  112
E. Sendika Yöneticilerinin Sorumluluğu  113
V. SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN GÖREVLERİNİN SONA ERMESİ  116
A. Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi  116
1. Kendiliğinden Sona Ermesi  116
a. Ölüm veya Gaiplik  116
b. Sendikanın Sona Ermesi  116
c. Ayırt Etme Gücünün (Temyiz Kudretinin) Kaybedilmesi  117
d. İşçilik Sıfatının Kaybedilmesi  117
da. Üyeliğin Devam Ettiği Durumlar  118
daa. İşçinin Geçici Olarak İşsiz Kalması  118
dab. Sendikaların Merkez ve Şubelerinin Zorunlu Organlarında Görev Almaları Dolayısıyla İşyerinden Ayrılan Üyeler  119
dac. Yaşlılık, Malullük Aylığı veya Toptan Ödeme Alıp İş Hayatlarını Sona Erdirmeyenler  119
db. Üyeliğin Askıda Kaldığı Hâl  121
e. İşkolu Değişikliği  122
f. Yaşlılık, Malullük Aylığı veya Toptan Ödeme Alıp İşten Ayrılma  122
2. Üyenin İradesiyle Sona Ermesi  122
3. Sendika Genel Kurul Kararı ile Sona Ermesi  123
B. Sendika Yöneticiliğinin Sona Ermesi  124
Üçüncü Bölüm  
SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ GÜVENCESİ  
I. SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ GÜVENCESİ VE GEREKLİLİĞİ  127
II. İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEYEN SENDİKA YÖNETİCİLERİNE SAĞLANAN GÜVENCELER  128
A. 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu  128
B. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu  135
1. Güvencenin Kapsadığı Kişiler  136
2. Güvencenin Sağladığı Koruma  138
a. Sendika Yöneticisinin İş Sözleşmesinin Askıda Sayılması  138
b. Sendika Yöneticisinin Göreve Başladığı Tarihte veya Askı Süresi İçinde İş Akdini Feshetmesi  141
c. İşverenin İşe Başlatma Yükümlülüğü  142
ca. Koşulları  143
caa. Yöneticilik Görevinin Kanunda Belirli Durumlardan Biriyle Sona Ermiş Olması  143
cab. Görevi Sona Eren Sendika Yöneticisinin Bir Ay İçinde İşverene Başvurması  147
cb. İşverenin İşçiyi Bir Ay İçinde İşe Başlatması  150
cc. İşe Başlatma Yükümlülüğüne Aykırılık  151
d. Kıdem Tazminatı Talep Hakkı  155
da. Kıdem Tazminatı  155
db. Kıdem Tazminatının Hesaplanması  158
e. 6356 Sayılı Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Yönetici Görevinde Bulunanların Durumu  161
ea. İş Sözleşmesi Yürürlük Tarihinden Önce Feshedilmiş Olanlar  161
eb. İş Sözleşmeleri Yürürlük Tarihinde Askıda Olanlar  163
III. İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN SENDİKA YÖNETİCİLERİNE SAĞLANAN GÜVENCELER  163
A. Genel Olarak  163
B. 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu  165
C. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu  171
1. Genel Olarak  171
2. İş Sözleşmesinin İşverence Feshine Karşı Güvence  174
a. İşyerinde Çalışmaya Devam Eden Yöneticinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi  174
b. İşyerinde Çalışmaya Devam Eden Yöneticinin İş Sözleşmesinin Feshine Karşı Dava Açması  177
c. SenTisK m.24/I Kapsamında Açılan Davanın Hukukî Sonuçları  180
3. İşyeri veya İş Değişikliğine Karşı Güvence  184
IV. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİ  187
A. 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu  188
1. 4773 Sayılı İş Güvencesi Kanununun Kabulünden Önceki Dönem  188
2. 4773 Sayılı İş Güvencesi Kanununun Kabulünden Sonraki Dönem  189
a. 4773 Sayılı Kanun Sonrası İş Güvencesi Kapsamındaki İşçilerin Sendikal Nedenle İş Sözleşmelerinin Feshi  189
b. 4773 Sayılı Kanun Sonrası İş Güvencesi Kapsamına Girmeyen İşçilerin Sendikal Nedenle İş Sözleşmelerinin Feshi  190
c. 4773 Sayılı Kanunun Kabulüyle Oluşan Düzenlemenin Genel Değerlendirmesi  191
B. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu  194
1. Fesih Dışındaki Sendikal Ayrımcılığa Karşı Güvenceler  194
2. Sendikal Nedenle Feshe Karşı Güvenceler  196
a. Sendikal Tazminat Talep Edilmesi Açısından İş Güvencesi Şartı  197
b. SenTisK m.25’e İlişkin Tartışmalı Diğer Durumlar  205
3. Sendikal Tazminat ve Hesaplanması  207
4. Sendikal Ayrımcılıkta İspat Yükü  209
5. Sendikal Tazminatın Ayrımcılık ve Kötüniyet Tazminatı ile İlişkisi  211
Sonuç  215
Kaynakça  221
Kavram Dizini  241
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020