Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ağ Analizi
Teori ve Uygulamalar
Mart 2020 / 1. Baskı / 304 Syf.
Fiyatı: 42.00 TL
Temin süresi en geç 4 gündür.
 
Sepete Ekle
   

Kitap, tüm üniversitelerin İşletme, Sosyoloji, İletişim ve Bilgisayar/Yazılım Mühendisliğinin hem lisans hem de lisansüstü programlarında okuyan öğrencilerin ağ anlayışı ve ağ analizi konusunda yararlanabilecekleri bir kaynak niteliğindedir. Ağ anlayışı ve ağ analizi uzun yıllardır uluslararası literatürde yaygın olarak kullanılmakla birlikte ulusal literatür için yeni gelişen bir alandır. Dolayısıyla kitap akademisyenler için de değerli bir referans kaynaktır.

Kitapta ilk olarak ağ anlayışının ortaya çıkışı, felsefi temelleri ve bilimsel evrimi detaylı bir biçimde anlatılmaktadır. Sonrasında ağ analizinde kullanılan istatistiksel yöntemlere ve metriklere yer verilmektedir. Ayrıca ağ analiz modelleri tanıtılmakta, ağ analizinin yapılabileceği yazılımlara ilişkin bilgiler sunulmaktadır. Kitabın bu kısmı ile ağ anlayışının gelişimi, ağ analizine ilişkin kavramsal arkaplanın ve uygulama süreçlerinin tanımlanması hedeflenmektedir. İzleyen kısımda ise ağ analizinin yazılım ve alan uygulamalarına yer verilmektedir. Böylece hem programlama yoluyla ağ analizi uygulamalarına ilişkin pratik bir alan yaratılmakta hem de farklı disiplinlerdeki uygulamalı örneklerle ağ analizinin araçsallığına dikkat çekilmektedir.

Kitabın amacı ağ konusuna ilgi duyanları bilimsel açıdan desteklemek ve onların edinimlerini pekiştirmektir. Kitap her ne kadar üniversite öğrencilerine ve bu alanda araştırma yapan bilim insanlarına yönelik yazılsa da bu konuyla ilgilenen herkese hitap etmektedir

Konu Başlıkları
Ağ Anlayışı ve Ağ Analizi
Ağ Anlayışının Ortaya Çıkışı ve Bilimsel Gelişimi, Prof. Dr. Yavuz Ercil – Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Baskıcı
Ağ Analizinin Matematiksel Temelleri, Doç. Dr. Yunus Gökmen
Ağ Analizi Uygulamaları
Ağ Analizinin Yazılım Uygulamaları
Yazılım Fonksiyon Çağırma Grafının Python ve NetworkX ile Analizi, Dr. Öğr. Üyesi Volkan Tunalı
R ile Ağ Analizi: Semantik Ağlarda Uygulama, Dr. Suat Atan
Ağ Analizinin Alan Uygulamaları
Bibliyometrik Çalışmalarda Ağ Analizinin Kullanımı, Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Baskıcı
Ağ Analizinin Tıbbi Literatür Tarama Alanında Kullanımı, Dr. Emre Günakan – Dr. Suat Atan
Projelerde Görev Yapan Kişileri ve Kuruluşları İçeren Ağların Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi ve Alana Özel Çıkarımlar, Dr. Fatih Sinan Esen
Göç ve Ağlar, Ulaş Pehlivan
Sosyal Ağlar ve Yaşam Tarzı, Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Coşkun
Barkod: 9789750259807
Yayın Tarihi: Mart 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 304
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Yazarlar  15
Bölüm 1
AĞ ANLAYIŞININ ORTAYA
ÇIKIŞI VE BİLİMSEL GELİŞİMİ
Yavuz ERCİL ¦ Çiğdem BASKICI
GİRİŞ  21
AĞ ANLAYIŞI  22
ÇİZGE KURAMI (GRAF TEORİ)  25
DİSİPLİNLERARASI UYGULAMALAR  31
KAYNAKÇA  46
Bölüm 2
AĞ ANALİZİNİN
MATEMATİKSEL TEMELLERİ
Yunus GÖKMEN
GİRİŞ  53
AĞ VERİSİNİN MODELLENMESİ VE GÖSTERİMİ  53
Çizge (Graf) Kuramı  54
Ağ Yerleşim Algoritmaları  56
Minimum Kesit Yöntemi  57
En Küçük Boşluk Yöntemi  57
Yönlendirilen Kuvvet (Force Directed) Yöntemi  57
Çok Boyutlu Ölçeklendirme (Multidimensional Scaling) Yöntemi  57
Özdeğer Ayrışımları Yöntemi  58
Ağaç/Hiyerarşik Yöntem  58
Şekil Tabanlı Yöntem  58
Yerleşim Algoritmalarının Seçimi  58
Matris Gösterimi (Komşuluk Matrisi)  60
TEMEL TANIMLAR VE ÖLÇÜTLER  61
Ağ Bileşenleri  61
Boyut (Büyüklük)  64
Derece  65
Akım  65
Yoğunluk  66
Benzeşim  67
Karşılıklılık  67
Ortalama En Kısa Yol Uzunluğu  68
Ayrıksılık ve Çap  69
Dönüşlülük ve Simetri  69
Geçişkenlik  69
Merkezilik  70
Derece Merkeziliği  71
Yakınlık Merkeziliği  72
Arasındalık Merkeziliği  74
Özvektör Merkeziliği  76
TOPLULUK BULMA, KÜMELEME VE SIRALAMA  78
Kümeleme Katsayısı  78
Topluluk Bulma  79
Çizge Bölütleme  80
Girvan–Newman Kümele Algoritması  80
Spektral Kümeleme  81
Infomap  81
Clauset&Newman Algoritması  82
Blondel Algoritması  83
Markov Kümeleme Algoritması  85
Yöntemlerin Karşılaştırılması  86
Ağ Sıralaması  86
Sayfa Sıralaması  86
Köprü–Kaynaklı Başlık Araştırması (KKBA) Yöntemi  87
Yarı–Kontrollü Öğrenme (YKÖ)  87
MODELLER  88
Statik Modeller  89
Erdös–Rényi Rastgele Grafik Modeli  90
pı ve p2 Modelleri  90
pı Modeli  91
p2 Modeli  91
Üstel Rastgele Grafik Modeli (Exponential Random Graph Model)  92
Sabit Derece Dağılımlı Rastgele Grafik Modelleri (Random Graph Models With Fixed Degree Distrbution)  93
Blok Modelleri  94
Gizil Değişken Modelleri  95
Gizil Uzay Modelleri  95
Gizil Blok Modelleri  96
Dinamik Modeller  98
Tercihli Bağlantı Modeli  99
Küçük–Dünya Modelleri  100
Çoğaltma–Bağlantı Modelleri  101
Dinamik Markov Modelleri  102
Uyum İyiliği ve Doğrulama  104
Temel/Gerçek Nitelikler İle Karşılaştırma  104
Bağlantı Tahmini  105
Uyum İyiliği  105
Yapısal İstatistikleri Karşılaştırma Yöntemi  106
Bilgi Kriterine Göre Karşılaştırma Yöntemi  106
YAZILIMLAR  107
UCINET  107
 108
Pajek  108
Gephi  109
NodeXL  109
Statnet  109
Tulip  110
Citespace  110
NetworkX  110
igraph  111
Visone  111
KAYNAKÇA  112
Bölüm 3
YAZILIM FONKSİYON ÇAĞIRMA
GRAFININ PYTHON VE NETWORKX İLE ANALİZİ
Volkan TUNALI
GİRİŞ  125
FONKSİYON ÇAĞIRMA GRAFI  125
AĞ YAPISININ MODELLENMESİ VE AĞIN OLUŞTURULMASI  127
AĞIN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ  129
GENEL TOPOLOJİK ÖLÇÜTLERİN ELDE EDİLMESİ  131
MERKEZÎLİK ANALİZİ  134
TOPLULUK ANALİZİ  137
SONUÇ VE ÖNERİLER  139
KAYNAKÇA  141
Bölüm 4
R İLE AĞ ANALİZİ
SEMANTİK AĞLARDA UYGULAMA
Suat ATAN
GİRİŞ  145
İLERİ ARAÇLARIN AVANTAJLARI  149
Otomatik Periyodik Analiz İmkanı  149
Tekrar Edilebilirlik (Reproduction)  149
Bağlanabilirlik ve Eşzamanlılık  151
Online Çalışabilirlik  153
İLERİ ARAÇLARIN DEZAVANTAJLARI  154
SEMANTİK AĞLARDA BAĞLANABİLİRLİK İÇİN BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ  156
SONUÇ  164
KAYNAKÇA  165
Bölüm 5
BİBLİYOMETRİK ÇALIŞMALARDA
AĞ ANALİZİNİN KULLANIMI
Çiğdem BASKICI
GİRİŞ  169
BİBLİYOMETRİK ÇALIŞMALAR VE AĞ ANALİZİ  170
Birlikte–Yazarlık Ağları ve Ağ Analizi  173
Atıf Ağı ve Ağ Analizi  175
Birlikte–Atıf Ağı ve Ağ Analizi  178
Bibliyografik Birliktelik Ağı ve Ağ Analizi  181
Birlikte–Kelime Ağı ve Ağ Analizi  183
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK ALANINDA BİRLİKTE–YAZARLIK
UYGULAMA ÖRNEĞİ  185
KAYNAKÇA  190
Bölüm 6
AĞ ANALİZİNİN TIBBİ LİTERATÜR
TARAMA ALANINDA KULLANIMI
Emre GÜNAKAN ¦ Suat ATAN
GİRİŞ  197
TIBBİ LİTERATÜRDE BİBLİYOMETRİK ANALİZDE AĞ ANALİZİ – “OVER KANSERİ” ANAHTAR TERİMİ ÖRNEĞİ  199
KAYNAKÇA  208
Bölüm 7
PROJELERDE GÖREV YAPAN
KİŞİLERİ VE KURULUŞLARI İÇEREN AĞLARIN
SOSYAL AĞ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ VE
ALANA ÖZEL ÇIKARIMLAR
Fatih Sinan ESEN
GİRİŞ  211
KAVRAMSAL ARKA PLAN  211
Projeler, Proje Personeli ve Kuruluşlar  211
Sosyal Ağ Analizi  213
Köşe Dereceleri (Node Degrees)  213
Ağ Çapı (Network Diameter)  214
Ortalama Komşu Sayısı (Average Number of Neighbors)  214
Ağ Heterojenliği (Network Heterogeneity)  214
Bağlantısız Köşe Sayısı (Number of İsolated Nodes)  214
Çok Kenarlı Köşe Çifti Sayısı (Number of Multi–Edge Node Pairs)  215
Ortalama Kümelenme Katsayısı (Average Clustering Coefficient)  215
Topolojik Katsayı (Topological Coefficieint)  215
Ortalama En Kısa Yol Uzunluğu (CharacteristicAverage Shortest Path Length)  216
Komşuluk Bağlantılılığı (Neighborhood Connectivity)  216
Köşelerin Merkezilik Ölçüleri (Centrality Measures of Nodes)  216
Derece Merkeziliği (Degree Centrality)  216
Yakınlık Merkeziliği (Closeness Centrality)  217
Arasındalık Merkeziliği (Betweenness Centrality)  217
Özvektör Merkeziliği (Eigenvector Centrality)  217
PROJELERİ İÇEREN AĞLARIN ANALİZİ VE ÇIKARIMLAR  218
Proje Personeli Ağı  218
Proje Kuruluşları Ağı  220
ÖRNEK UYGULAMALAR  222
Amaç  222
Yöntem  222
Bulgular  223
Proje Personeli Ağı Uygulaması  223
Proje Kuruluşları Ağı Uygulaması  229
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  236
GELECEK TASARIMI  236
KAYNAKÇA  238
Bölüm 8
GÖÇ VE AĞLAR
Ulaş PEHLİVAN
GİRİŞ  243
KAVRAMSAL ÇERÇEVE  245
Göçmen ve Mülteci Kavramları Arasındaki Farklar  248
KURAMSAL ÇERÇEVE  249
Ağ Kuramı  254
Göç Kapsamında Ağ Kuramı (Göç/Göçmen Ağları Kuramı)  255
Göç/Göçmen Ağları  256
Sosyal Sermaye ve Ağlar  257
Mülteci Ağları (Suriyeli Mülteciler)  258
Kültür ve Ağlar  261
Entegrasyon ve Ağlar  262
GÖÇMEN/MÜLTECİ GİRİŞİMCİLİĞİ VE AĞLAR  263
SM GİRİŞİMCİLİK AĞLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ  266
SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER  271
KAYNAKÇA  274
Bölüm 9
SOSYAL AĞLAR VE YAŞAM TARZI
Çiçek COŞKUN
GİRİŞ  283
TÜKETİM VE YAŞAM TARZI  284
SOSYAL AĞLAR  288
SOSYAL AĞLAR VE YAŞAM TARZINA İLİŞKİN UYGULAMA  292
SONUÇ  296
KAYNAKÇA  298
Kavramlar Dizini  301
 


Dilek Altaş ...
Ocak 2021
45.00 TL
İndirimli: 40.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Hamza Gamgam ...
Ocak 2021
48.00 TL
İndirimli: 43.20 TL (%10)
Sepete Ekle
Nuray Girginer
Ocak 2021
32.00 TL
Sepete Ekle
Öniz Toktamış ...
Kasım 2020
69.00 TL
İndirimli: 62.10 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Yazarlar  15
Bölüm 1
AĞ ANLAYIŞININ ORTAYA
ÇIKIŞI VE BİLİMSEL GELİŞİMİ
Yavuz ERCİL ¦ Çiğdem BASKICI
GİRİŞ  21
AĞ ANLAYIŞI  22
ÇİZGE KURAMI (GRAF TEORİ)  25
DİSİPLİNLERARASI UYGULAMALAR  31
KAYNAKÇA  46
Bölüm 2
AĞ ANALİZİNİN
MATEMATİKSEL TEMELLERİ
Yunus GÖKMEN
GİRİŞ  53
AĞ VERİSİNİN MODELLENMESİ VE GÖSTERİMİ  53
Çizge (Graf) Kuramı  54
Ağ Yerleşim Algoritmaları  56
Minimum Kesit Yöntemi  57
En Küçük Boşluk Yöntemi  57
Yönlendirilen Kuvvet (Force Directed) Yöntemi  57
Çok Boyutlu Ölçeklendirme (Multidimensional Scaling) Yöntemi  57
Özdeğer Ayrışımları Yöntemi  58
Ağaç/Hiyerarşik Yöntem  58
Şekil Tabanlı Yöntem  58
Yerleşim Algoritmalarının Seçimi  58
Matris Gösterimi (Komşuluk Matrisi)  60
TEMEL TANIMLAR VE ÖLÇÜTLER  61
Ağ Bileşenleri  61
Boyut (Büyüklük)  64
Derece  65
Akım  65
Yoğunluk  66
Benzeşim  67
Karşılıklılık  67
Ortalama En Kısa Yol Uzunluğu  68
Ayrıksılık ve Çap  69
Dönüşlülük ve Simetri  69
Geçişkenlik  69
Merkezilik  70
Derece Merkeziliği  71
Yakınlık Merkeziliği  72
Arasındalık Merkeziliği  74
Özvektör Merkeziliği  76
TOPLULUK BULMA, KÜMELEME VE SIRALAMA  78
Kümeleme Katsayısı  78
Topluluk Bulma  79
Çizge Bölütleme  80
Girvan–Newman Kümele Algoritması  80
Spektral Kümeleme  81
Infomap  81
Clauset&Newman Algoritması  82
Blondel Algoritması  83
Markov Kümeleme Algoritması  85
Yöntemlerin Karşılaştırılması  86
Ağ Sıralaması  86
Sayfa Sıralaması  86
Köprü–Kaynaklı Başlık Araştırması (KKBA) Yöntemi  87
Yarı–Kontrollü Öğrenme (YKÖ)  87
MODELLER  88
Statik Modeller  89
Erdös–Rényi Rastgele Grafik Modeli  90
pı ve p2 Modelleri  90
pı Modeli  91
p2 Modeli  91
Üstel Rastgele Grafik Modeli (Exponential Random Graph Model)  92
Sabit Derece Dağılımlı Rastgele Grafik Modelleri (Random Graph Models With Fixed Degree Distrbution)  93
Blok Modelleri  94
Gizil Değişken Modelleri  95
Gizil Uzay Modelleri  95
Gizil Blok Modelleri  96
Dinamik Modeller  98
Tercihli Bağlantı Modeli  99
Küçük–Dünya Modelleri  100
Çoğaltma–Bağlantı Modelleri  101
Dinamik Markov Modelleri  102
Uyum İyiliği ve Doğrulama  104
Temel/Gerçek Nitelikler İle Karşılaştırma  104
Bağlantı Tahmini  105
Uyum İyiliği  105
Yapısal İstatistikleri Karşılaştırma Yöntemi  106
Bilgi Kriterine Göre Karşılaştırma Yöntemi  106
YAZILIMLAR  107
UCINET  107
 108
Pajek  108
Gephi  109
NodeXL  109
Statnet  109
Tulip  110
Citespace  110
NetworkX  110
igraph  111
Visone  111
KAYNAKÇA  112
Bölüm 3
YAZILIM FONKSİYON ÇAĞIRMA
GRAFININ PYTHON VE NETWORKX İLE ANALİZİ
Volkan TUNALI
GİRİŞ  125
FONKSİYON ÇAĞIRMA GRAFI  125
AĞ YAPISININ MODELLENMESİ VE AĞIN OLUŞTURULMASI  127
AĞIN GÖRSELLEŞTİRİLMESİ  129
GENEL TOPOLOJİK ÖLÇÜTLERİN ELDE EDİLMESİ  131
MERKEZÎLİK ANALİZİ  134
TOPLULUK ANALİZİ  137
SONUÇ VE ÖNERİLER  139
KAYNAKÇA  141
Bölüm 4
R İLE AĞ ANALİZİ
SEMANTİK AĞLARDA UYGULAMA
Suat ATAN
GİRİŞ  145
İLERİ ARAÇLARIN AVANTAJLARI  149
Otomatik Periyodik Analiz İmkanı  149
Tekrar Edilebilirlik (Reproduction)  149
Bağlanabilirlik ve Eşzamanlılık  151
Online Çalışabilirlik  153
İLERİ ARAÇLARIN DEZAVANTAJLARI  154
SEMANTİK AĞLARDA BAĞLANABİLİRLİK İÇİN BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ  156
SONUÇ  164
KAYNAKÇA  165
Bölüm 5
BİBLİYOMETRİK ÇALIŞMALARDA
AĞ ANALİZİNİN KULLANIMI
Çiğdem BASKICI
GİRİŞ  169
BİBLİYOMETRİK ÇALIŞMALAR VE AĞ ANALİZİ  170
Birlikte–Yazarlık Ağları ve Ağ Analizi  173
Atıf Ağı ve Ağ Analizi  175
Birlikte–Atıf Ağı ve Ağ Analizi  178
Bibliyografik Birliktelik Ağı ve Ağ Analizi  181
Birlikte–Kelime Ağı ve Ağ Analizi  183
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK ALANINDA BİRLİKTE–YAZARLIK
UYGULAMA ÖRNEĞİ  185
KAYNAKÇA  190
Bölüm 6
AĞ ANALİZİNİN TIBBİ LİTERATÜR
TARAMA ALANINDA KULLANIMI
Emre GÜNAKAN ¦ Suat ATAN
GİRİŞ  197
TIBBİ LİTERATÜRDE BİBLİYOMETRİK ANALİZDE AĞ ANALİZİ – “OVER KANSERİ” ANAHTAR TERİMİ ÖRNEĞİ  199
KAYNAKÇA  208
Bölüm 7
PROJELERDE GÖREV YAPAN
KİŞİLERİ VE KURULUŞLARI İÇEREN AĞLARIN
SOSYAL AĞ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ VE
ALANA ÖZEL ÇIKARIMLAR
Fatih Sinan ESEN
GİRİŞ  211
KAVRAMSAL ARKA PLAN  211
Projeler, Proje Personeli ve Kuruluşlar  211
Sosyal Ağ Analizi  213
Köşe Dereceleri (Node Degrees)  213
Ağ Çapı (Network Diameter)  214
Ortalama Komşu Sayısı (Average Number of Neighbors)  214
Ağ Heterojenliği (Network Heterogeneity)  214
Bağlantısız Köşe Sayısı (Number of İsolated Nodes)  214
Çok Kenarlı Köşe Çifti Sayısı (Number of Multi–Edge Node Pairs)  215
Ortalama Kümelenme Katsayısı (Average Clustering Coefficient)  215
Topolojik Katsayı (Topological Coefficieint)  215
Ortalama En Kısa Yol Uzunluğu (CharacteristicAverage Shortest Path Length)  216
Komşuluk Bağlantılılığı (Neighborhood Connectivity)  216
Köşelerin Merkezilik Ölçüleri (Centrality Measures of Nodes)  216
Derece Merkeziliği (Degree Centrality)  216
Yakınlık Merkeziliği (Closeness Centrality)  217
Arasındalık Merkeziliği (Betweenness Centrality)  217
Özvektör Merkeziliği (Eigenvector Centrality)  217
PROJELERİ İÇEREN AĞLARIN ANALİZİ VE ÇIKARIMLAR  218
Proje Personeli Ağı  218
Proje Kuruluşları Ağı  220
ÖRNEK UYGULAMALAR  222
Amaç  222
Yöntem  222
Bulgular  223
Proje Personeli Ağı Uygulaması  223
Proje Kuruluşları Ağı Uygulaması  229
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  236
GELECEK TASARIMI  236
KAYNAKÇA  238
Bölüm 8
GÖÇ VE AĞLAR
Ulaş PEHLİVAN
GİRİŞ  243
KAVRAMSAL ÇERÇEVE  245
Göçmen ve Mülteci Kavramları Arasındaki Farklar  248
KURAMSAL ÇERÇEVE  249
Ağ Kuramı  254
Göç Kapsamında Ağ Kuramı (Göç/Göçmen Ağları Kuramı)  255
Göç/Göçmen Ağları  256
Sosyal Sermaye ve Ağlar  257
Mülteci Ağları (Suriyeli Mülteciler)  258
Kültür ve Ağlar  261
Entegrasyon ve Ağlar  262
GÖÇMEN/MÜLTECİ GİRİŞİMCİLİĞİ VE AĞLAR  263
SM GİRİŞİMCİLİK AĞLARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ  266
SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER  271
KAYNAKÇA  274
Bölüm 9
SOSYAL AĞLAR VE YAŞAM TARZI
Çiçek COŞKUN
GİRİŞ  283
TÜKETİM VE YAŞAM TARZI  284
SOSYAL AĞLAR  288
SOSYAL AĞLAR VE YAŞAM TARZINA İLİŞKİN UYGULAMA  292
SONUÇ  296
KAYNAKÇA  298
Kavramlar Dizini  301
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021