Medeni Hukuk – III Aile Hukuku Prof. Dr. Aydın Zevkliler, Doç. Dr. Emre Cumalıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Beşir Acabey  - Kitap
1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
509
Barkod:
9786052647226
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
530,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Uyumlu ortak bir çalışmanın ürünü olan kitabımız, bazı konularda kuramsal yönden de iddiası olan bilimsel bir çalışma olarak ortaya çıkmıştır. Diğer yandan, özellikle Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ders kitabı ihtiyacını da karşılamasını istediğimiz için; bu kitabımızda konular mümkün olduğunca yalın bir dille ve çetrefilli konular anlaşılır bir anlatımla ele alınmış; Aile Hukukunun anlaşılması ve çözümü sosyolojik çözümlemeler gerekti ren önemli sorunlarıyla, daha birinci sınıfta karşılaşan öğrencilerin, bu konuları daha iyi kavrayabilmeleri ve içselleştirebilmeleri için örneklere, şekil ve tablolara da kitapta yer verilmiştir.
Bu kitap, uyumlu bir kolektif çalışmanın ürünü olup, bütünü tüm yazarlar tarafından baştan sona gözden geçirilmiştir. Dolayısıyla savunulan görüşler ve aktarılan bilgiler her üç yazar tarafından da benimsenmekte ve savunulmaktadır.
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
9
KISALTMALAR 
33
BÖLÜM I
AİLE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. AİLE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMI OLMASI BAKIMINDAN AİLE 
35
I. AİLENİN ÖNEMİ 
35
II. AİLE KAVRAMI 
36
A. DAR ANLAMDA AİLE 
36
B. GENİŞ ANLAMDA AİLE 
36
C. EN GENİŞ ANLAMDA AİLE 
37
§ 2. TÜRK AİLE HUKUKUNA EGEMEN OLAN İLKELER 
37
I. BİRLİK İLKESİ 
37
II. SÜREKLİLİK İLKESİ 
38
III. ZAYIFLARIN KORUNMASI İLKESİ 
39
IV. DÜZENLEME SERBESTİSİNİN BULUNMAMASI 
39
V. DEVLETİN (KAMU GÜCÜNÜN) MÜDAHALECİLİĞİ İLKESİ 
39
VI. EŞİTLİK İLKESİ 
40
BÖLÜM II
EVLİLİK BİRLİĞİ
§ 3. NİŞANLANMA 
41
I. NİŞANLANMA KAVRAMI, ÖNEMİ VE AMACI 
41
A. NİŞANLANMA TERİMİ VE NİŞANLILIK KAVRAMI 
41
B. NİŞANLANMANIN ÖNEMİ 
41
C. NİŞANLANMANIN AMACI 
42
II. NİŞANLANMANIN HUKUKİ MAHİYETİ 
43
III. NİŞANLANMA SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞ KOŞULLARI 
44
A. BİÇİMSEL (ŞEKLİ) KOŞUL 
44
B. MADDİ (ESASA İLİŞKİN) KOŞULLAR 
46
1. Nişanlanma Ehliyeti 
46
2. Nişanlanma İradesi 
46
IV. NİŞANLANMANIN HUKUKİ SONUÇLARI 
50
A. NİŞANLANMA İLE DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLER 
50
1. Sadakat Yükümlülüğü 
50
2. Evlenme Yükümlülüğü 
51
3. Yardımlaşma ve Dayanışma Yükümlülüğü 
52
B. NİŞANLANMADAN DOĞAN HAK VE YETKİLER 
53
V. NİŞANLILIĞIN SONA ERMESİ 
53
A. SONA ERME HALLERİ 
53
1. Kendiliğinden Sona Erme 
53
a. Evlenme 
53
b. Ölüm 
54
c. İmkânsızlık 
54
d. Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi 
54
2. Karşılıklı Anlaşma İle Sona Erdirme 
54
3. Nişanlanmadan Tek Yanlı Dönme 
55
a. Nişanın Haklı Bir Neden Olmaksızın Bozulması 
55
b. Nişanın Haklı Bir Nedene Dayanılarak Bozulması 
55
c. Nişanlılardan Birinin Tekrar Nişanlanması 
56
B. SONA ERMENİN SONUÇLARI 
57
1. Hediyelerin Geri Verilmesi 
57
a. Maddi Tazminat 
58
b. Manevi Tazminat 
59
3. Hediyelerin Geri Verilmesi ve Tazminat İstemelerinde
Zamanaşımı 
60
§ 4. EVLENME 
60
I. EVLENMENİN TANIMI VE ÖGELERİ 
60
II. EVLENMENİN HUKUKİ MAHİYETİ 
62
III. EVLENMENİN KOŞULLARI 
63
A. EVLENMENİN MADDİ KOŞULLARI 
63
1. Evlenme Ehliyeti (Olumlu Koşul) 
64
a. Ayırtım Gücü (Temyiz Kudreti–Sezginlik) 
64
b. Evlenme Yaşı (Erginliği) 
64
aa. Olağan (Normal) Evlenme Yaşı 
65
bb. Olağanüstü Evlenme Yaşı 
65
bba. Olağanüstü Bir Durum ve Pek Önemli Bir
Neden 
65
bbb. On Altı Yaşın Tamamlanması 
66
bbc. Ana Baba ya da Vasinin Dinlenmesi 
67
bbd. Hakimin Karar Vermesi 
67
c. Yasal Temsilcinin İzni 
68
aa. Ayırtım Gücüne Sahip (Sezgin) Küçükler Yönünden 
69
bb. Ayırtım Gücüne Sahip Kısıtlılar Yönünden 
69
2. Evlenme Engelleri (Olumsuz Koşul) 
69
a. Kesin Evlenme Engelleri 
70
aa. Yasak derecede hısımlık 
70
aaa. Kan Hısımlığı 
70
aab. Kayın (Sıhri) Hısımlığı 
71
aac. Evlatlık İlişkisi 
72
bb. Önceki (Mevcut) Evlilik 
72
b. Kesin Olmayan Evlenme Engelleri 
74
aa. Kadın İçin Söz Konusu Olan Bekleme Süresi (İddet) 
74
bb. Akıl Hastalığı 
75
cc. Gelecek Kuşaklar İçin Tehlikeli Hastalıklar 
75
B. EVLENMENİN BİÇİMSEL (ŞEKLİ) KOŞULLARI 
76
1. Evlenme Başvurusuyla İlgili Biçimsel Koşullar 
76
a. Evlenme Başvurusu (Beyanı) ve Yapılacağı Makam 
76
b. Evlenme Başvurusuna Eklenmesi Gereken Belgeler 
77
c. Evlenme Başvurusunun Reddi ve Redde İtiraz 
78
2. Evlenmenin Akdi (Nikah Töreni) Sırasında Uyulması Gereken
Biçimsel Koşullar 
79
a. Uyulmaması Durumunda Evlenmenin Yokluğu Sonucunu
Doğuran Biçimsel Koşullar 
79
aa. Nişanlıların Evlenmek Üzere Karşılıklı İradelerini
Açıklamaları 
79
bb. Evlenmenin Yetkili Evlendirme Memuru Önünde
Yapılması 
80
b. Uyulmaması Durumunda Evliliğin Geçersizliği Sonucunu
Doğurmayan Biçimsel Koşullar 
82
3. Evlenmenin Akdinden Sonraki Biçimsel Koşullar 
83
a. Evlenmenin Kütüğe Yazımlanması (Sicile tescili) 
83
b. İlgili Nüfus Müdürlüğüne Bildirim 
84
c. Aile Cüzdanı Verilmesi 
84
d. Dini Tören 
84
BÖLÜM III
EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİ
§ 5. EVLİLİK BİRLİĞİNİN EŞLER BAKIMINDAN DOĞURDUĞU HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLER 
85
I. GENEL OLARAK 
85
II. BİRLİĞİN MUTLULUĞUNU SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
87
III. SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
88
IV. YARDIM VE DAYANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
88
V. ÇOCUKLARIN BAKIM–EĞİTİM VE GÖZETİMİNE ÖZEN GÖSTERME
YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
89
VI. ORTAK KONUTU SEÇMEK 
89
VII. EVLİLİK BİRLİĞİNİ TEMSİL ETMEK 
89
VIII. EŞLERİN MESLEK ve İŞİ 
91
IX. KADININ SOYADI 
91
X. EVLİLİK BİRLİĞİNİN YÖNETİMİ VE GİDERLERE KATILMAK 
93
XI. EŞLERİN HUKUKİ İŞLEMLERİ 
93
A. GENEL OLARAK 
93
B. AİLE KONUTU 
93
§ 6. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KORUNMASI 
95
I. GENEL OLARAK 
95
II. HAKİMİN MÜDAHALESİNİN İSTENİLEBİLECEĞİ DURUMLAR 
95
A. EVLİLİK BİRLİĞİNİN YÜKLEDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE
GETİRMEME 
96
B. EŞİN BİR TEHLİKEYE DÜŞÜRÜLMESİ 
97
C. EŞİN UTANCA (HACALETE) DÜŞÜRÜLMESİ 
97
D. EŞİN BİR ZARARA UĞRATILMASI 
97
III. HAKİMİN MÜDAHALESİ VE ALACAĞI ÖNLEMLER 
98
A. TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE 
98
1. Evlilik Birliği Devam Ederken 
98
a. Uyarı (İhtar) 
98
b. Parasal Önlemler 
98
2. Ortak Yaşama Ara Verilmesi (Tatil) 
98
3. Borçlulara Ait Önlemler 
99
4. Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması 
100
5. Hakim Tarafından Alınan Önlemlerin Sona Ermesi ve
Durumun Değişmesi 
100
B. 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN
ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA GÖRE 
101
BÖLÜM IV
EŞLERİN MALLARININ YÖNETİMİ
§ 7. EŞLER ARASINDAKİ MAL REJİMİ 
103
I. GENEL OLARAK 
103
II. MAL REJİMLERİNİN MEDENİ KANUNDAKİ DÜZENLENİŞ ŞEKLİ 
105
A. ŞEKLE İLİŞKİN SINIRLAMA 
106
B. TİPE İLİŞKİN SINIRLAMA 
106
III. SÖZLEŞMESEL REJİM –YASAL MAL REJİMİ– OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ
KAVRAMLARI 
107
A. SÖZLEŞMESEL (SEÇİMLİK) REJİMLER 
107
B. YASAL MAL REJİMİ 
108
C. OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİ 
108
D. YASAL MAL REJİMİNİN ÖNEMİ 
109
IV. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ 
110
A. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİ 
110
B. SÖZLEŞMEYLE KABUL EDİLEBİLECEK MAL REJİMİ TİPLERİ 
111
1. Önceki Medeni Kanuna Göre 
111
2. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanuna Göre 
111
C. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI VE EHLİYET DURUMU 
112
D. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 
112
V. MAL REJİMİNİN DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ VE ALACAKLILARIN KORUNMASI 
113
A. MAL REJİMİNİ DEĞİŞTİRME OLANAĞI 
113
B. ALACAKLILARIN KORUNMASI 
113
VI. OLAĞANÜSTÜ MAL REJİMİNE GEÇİLMESİ 
114
A. KENDİLİĞİNDEN OLAĞANÜSTÜ REJİME GEÇİŞ 
114
B. HÂKİM HÜKMÜYLE OLAĞANÜSTÜ REJİME GEÇİŞ 
114
1. Eşlerden Birinin İstemiyle 
115
a. Genel Olarak 
115
b. Kanunda Sayılan Haklı Sebep Durumları 
115
2. Eşlerden Birinin Alacaklılarının İstemiyle 
115
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
116
C. OLAĞANÜSTÜ REJİMDEN DÖNME 
116
VII. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR VE BORÇLU EŞE SÜRE VERİLMESİ
OLANAĞI 
117
A. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLARIN MUACELİYETİ VE ZAMANAŞIMI 
117
B. BORÇLU EŞE SÜRE VERİLMESİ OLANAĞI 
117
VIII. MALLARA İLİŞKİN ENVANTER TUTULMASI 
118
A. GENEL OLARAK ENVENTAR TUTULMASI OLANAĞI 
118
B. ENVANTERİN ŞEKLİ VE EŞLERİN KATILIMI 
118
C. ENVANTERİN İSPAT GÜCÜ 
119
IX. YENİ YASAL REJİMİN (KATILMA REJİMİNİN) YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ –
ESKİ YASAL MAL REJİMİ (MAL AYRILIĞI REJİMİ) KURALLARININ 4721
SAYILI TÜRK MEDENİ KANUNU DÖNEMİNDE DE UYGULANMASI VE
KATKI PAYI ALACAĞI 
120
A. YENİ YASAL REJİMİN YÜRÜLÜĞE GİRMESİ 
120
1. Yeni Evliler Yönünden 
120
2. Eski Evliler Yönünden 
122
B. ESKİ KANUN DÖNEMİNDEKİ UYGULAMANIN, 4721 SAYILI TÜRK
MEDENİ KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN SONRA DA
DEVAM ETMESİ– KATKI PAYI ALACAĞI VE HUKUKİ DAYANAĞI 
123
1. Mal Ayrılığı Rejiminin Karakteristik Özellikleri 
123
2. Mal Ayrılığı Rejiminin Ortaya Çıkardığı Hakkaniyete Aykırı
Sonuçları Bertaraf Etmeye Yönelik Başvurulan Genel Kurallar 
125
3. Yargıtay Uygulamasına Göre Katkı Payı Alacağının Hukuki
Dayanağı ve Değerlendirmemiz 
126
§ 8. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE REJİM
DEVAM EDERKEN EŞLERİN MALLAR ÜZERİNDE SAHİP OLDUKLARI HAK
VE YETKİLER 
129
I. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 
129
II. MAL GRUPLARI 
132
A. GENEL OLARAK 
132
B. EDİNİLMİŞ MAL – KİŞİSEL MAL AYIRIMINDA ESAS ALINAN BAZI
KRİTERLER VE İLKELER 
134
III. EDİNİLMİŞ MALLAR 
139
A. EDİNİLMİŞ MAL KAVRAMI 
139
B. KANUNDA SAYILMIŞ OLAN EDİNİLMİŞ MAL TÜRLERİNİN
ÖRNEKLEYİCİ OLMASI 
140
C. KANUNDA SAYILMIŞ OLAN EDİNİLMİŞ MAL TÜRLERİ 
141
1. Çalışma karşılığı olan edinimler 
141
2. Sosyal güvenlik kurumlarının ve personele yardım
sandıklarının yaptığı ödemeler 
142
3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminat 
147
4. Kişisel malların gelirleri 
148
5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler 
150
IV. KİŞİSEL MALLAR 
152
A. KİŞİSEL MALLARIN KANUNDA SINIRLI OLARAK SAYILMIŞ OLMASI 
152
B. KANUNA GÖRE KİŞİSEL MALLAR 
152
1. Kişisel Kullanıma Yarayan Eşya 
152
2. Mal Rejiminin Başlangıcında Sahip Olunan Mal Varlığı
Değerleri 
154
3. Miras Yoluyla Edinilen Malvarlığı Değerleri 
155
4. Karşılıksız Sağlararası Kazanma Yoluyla Elde Edilen Malvarlığı
Değerleri 
157
5. Manevi Tazminat Alacağı 
159
6. Kişisel Mallar Yerine Geçen Değerler 
160
7. Toptan Ödeme Şeklinde Yapılan Sosyal Güvenlik Ödemeleri
veya Çalışma Gücünün Kaybı Tazminatının Mal Rejiminin
Sona Ermesinden Sonraki Döneme Ait Olan Kısmı 
160
C. SÖZLEŞMEYLE KİŞİSEL MAL SAYILABİLECEK MALVARLIĞI
DEĞERLERİ 
162
1. Bir Mesleğin veya İşletmenin Faaliyetinin Devam
Ettirilebilmesi İçin Gerekli Olan Mallar 
163
2. Kişisel Malların Gelirleri 
164
V. MALLARIN AİDİYETİ VE MAL GRUPLARINA İLİŞKİN KARİNELER 
165
A. GENEL OLARAK 
165
B. PAYLI MAL KARİNESİ 
167
C. EDİNİLMİŞ MAL KARİNESİ 
167
D. EDİNİLMİŞ MALLARA İLİŞKİN BORÇ KARİNESİ 
167
VI. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE MÜLKİYET DURUMU–
YÖNETİM–YARARLANMA– MALLARDA TASARRUF – BORÇLARDAN
SORUMLULUK 
168
A. MÜLKİYET DURUMU 
169
B. MALLARIN YÖNETİMİ VE MALLARDAN YARARLANMA 
170
C. MALLARDA TASARRUF 
170
D. BORÇLARDAN SORUMLULUK 
172
VII. EŞLERİN PAYLI MÜLKİYETİ ALTINDA BULUNAN MALLARA İLİŞKİN
DÜZENLEMELER 
172
A. GENEL OLARAK 
172
B. EŞLERİN PAYLI MÜLKİYETİ ALTINDAKİ MALLARDA TASARRUF 
173
C. EŞLERİN PAYLI MÜLKİYETİ ALTINDAKİ MALLARIN TASFİYESİ 
173
§ 9. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 
174
I. MAL REJİMİNİN SONA ERDİĞİ DURUMLAR VE SONA ERME ANI 
174
A. ÖLÜMLE SONA ERME 
174
B. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİYLE BAŞKA BİR REJİMİN KABUL
EDİLMESİYLE SONA ERME 
177
C. MAHKEME KARARI SONUCUNDA SONA ERME 
179
1. Boşanma veya Evliliğin Butlanına Hükmedildiği Durumlarda 
179
2. Olağanüstü Mal Rejimine Geçilmesine Karar Verildiği
Durumlarda 
181
II. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN TASFİYESİ 
182
A. EŞLERİN MALLARININ AYRILMASI 
182
B. PAYLI MALLARIN ÖZGÜLENMESİ 
184
C. DİĞER EŞİN MALVARLIĞINA YAPILAN DOĞRUDAN VE SOMUT
KATKIDAN DOĞAN ALACAĞIN (DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞININ)
TALEP EDİLEBİLME KOŞULLARI VE HESAPLANMASI 
184
1. Genel Olarak 
184
2. Değer Artış Payı Alacağının Doğması ve Talep Edilebilmesinin
Koşulları 
185
a. Diğer eşin malvarlığına doğrudan, somut ve parasal
değeri olan katkı yapılmış olması 
185
b. Eşin katkısının evlilik birliğinden kaynaklanan yükümlülük
kapsamında kalan bir edim olmaması 
187
c. Yapılan katkı (kazandırma) için bir karşı edim
kararlaştırılmamış olmalıdır 
188
d. Bir eşin, ötekinin malvarlığına yaptığı katkının “Bağışlama
Kastı” ile yapılmamış olması gerekir 
188
e. Değer Artış Payı Alacağının (ve Katkı Payı Alacağının)
talep edilebilmesi için, mal rejiminin sona ermiş ve
tasfiye aşamasına gelinmiş olması gerekir 
190
f. Eşlerin bir anlaşmayla Değer Artış Payı Alacağından
vazgeçmemiş olmaları gerekir 
191
3. Değer Artış Payı Alacağının Hesaplanması 
192
III. KATILMA ALACAĞININ HESAPLANMASI 
197
A. KİŞİSEL MALLAR İLE EDİNİLMİŞ MALLARIN AYRILMASI 
197
B. EDİNİLMİŞ MALLARIN AKTİF KISMINDA YER ALAN MALVARLIĞI
DEĞERLERİ 
197
1. Genel olarak 
198
2. Mal Rejimi Sona Erdiğinde Mevcut Olan Malvarlığı Değerleri 
198
3. Eklenecek Değerler 
198
4. Edinilmiş Mal Grubu Lehine Denkleştirme 
202
5. Değer Artış Payı Alacağı (DAP.A) 
203
C. EDİNİLMİŞ MALLARIN PASİF KISMININ HESAPLANMASI 
204
1. Edinilmiş Mallara İlişkin Olan Borçlar 
204
2. Kişisel Mal Grubu Lehine Denkleştirme 
204
3. Değer Artış Payı Borcu (DAP.B.) 
205
IV. TASFİYEDE MALLARIN HANGİ ANDAKİ DEĞERLERİNİN ESAS
ALINACAĞI 
205
V. TASFİYEDE MALLARIN HANGİ DEĞERLERİNİN ESAS ALINACAĞI 
206
A. KURAL – MALLARIN SÜRÜM DEĞERİ 
206
B. GELİR DEĞERİ 
206
1. Genel Olarak 
206
2. Özel Haller 
207
VI. ARTIK DEĞERE KATILMA ORANI 
207
A. KANUNA GÖRE 
207
B. SÖZLEŞMEYE GÖRE 
208
1. Genel Olarak 
208
2. Boşanma İptal veya Mahkeme Kararıyla Olağanüstü Rejime
Geçildiği Durumlarda 
208
VII. ARTIK DEĞERİN HESAPLANMASI VE ALACAKLARIN MAHSUBU 
209
VIII. KATILMA ALACAĞININ VE DEĞER ARTIŞ PAYININ ÖDENMESİ 
211
A. BORÇLU TARAFIN BORCUNU AYIN (MAL) VEYA PARA OLARAK
ÖDEYEBİLMESİ 
211
B. ÖDEME VE BORÇLU EŞE SÜRE TANINMASI 
211
IX. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ 
212
X. TASFİYE DAVASI– GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME– ALACAĞIN BAĞLI
OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİ 
217
XI. KATILMA ALACAĞININ VE DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞININ DEVRİ–
HACZEDİLEBİLMESİ VE İFLAS MASASINA GİRMESİ 
220
XII. ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI DAVA AÇILMASI 
222
A. GENEL OLARAK 
222
B. DAVANIN NİTELİĞİ VE ŞARTLARI 
222
C. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME– DAVANIN BAĞLI OLDUĞU SÜRE 
225
§ 10. SÖZLEŞMESEL (SEÇİMLİK) REJİMLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 
225
I. MAL AYRILIĞI REJİMİ 
226
II. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI 
228
A. EŞLERİN MALVARLIKLARI, İSPAT VE BORÇLARDAN SORUMLULUK 
229
B. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE 
229
1. Sona Erme Anı, Malların geri Alınması, Paylı Malın Verilmesi
ve Katkıdan Doğan Hak 
229
2. Aileye Özgülenen Mallar (Aile Malları) 
230
3. Aile Konutu ve Ev Eşyası 
231
III. MAL ORTAKLIĞI REJİMİ 
232
A. MAL ORTAKLIĞI REJİMİNDE MÜLKİYET 
234
B. YÖNETİM VE TASARRUF 
235
1. Ortaklık Malları 
235
2. Kişisel Mallar 
236
C. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK 
236
D. EŞLER ARASINDAKİ BORÇLAR 
236
E. MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE 
237
1. Sona Erme Anı 
237
2. Kişisel Mala Ekleme 
237
3. Kişisel Mal ile Ortaklık Malı Arasında Denkleştirme 
237
4. Değer Artış Payı 
237
5. Paylaşma 
238
6. Paylaşma Usulü 
238
a. Kişisel Mallar 
238
b. Aile Konutu ve Ev Eşyası 
238
c. Diğer Malvarlığı Değerleri ve Paylaşma Kuralları 
239
BÖLÜM V
EVLİLİĞİN GEÇERSİZLİĞİ VE İPTALİ
§ 11. EVLİLİĞİN GEÇERSİZLİĞİ HALLERİ 
241
I. EVLENMENİN YOKLUĞU (YOK EVLENMELER) 
241
A. AYNI CİNSİYETTEN İKİ KİŞİNİN EVLENMESİ 
242
B. EVLENECEK NİŞANLILARIN EVLENME KONUSUNDAKİ KARŞILIKLI
VE BİRBİRİNE UYGUN İRADELERİNİ EVLENDİRME MEMURU
ÖNÜNDE AÇIKLAMAMIŞ OLMALARI 
243
C. EVLENMENİN RESMÎ SIFATI BULUNAN YETKİLİ MEMUR
TARAFINDAN AKTEDİLMEMİŞ OLMASI 
243
II. EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ (BUTLANI) (BATIL OLAN
EVLENMELER) 
244
A. MUTLAK BUTLAN (KESİN HÜKÜMSÜZLÜK) 
245
B. NİSBî BUTLAN (İPTAL EDİLEBİLİRLİK) 
247
1. Genel Olarak 
247
2. Nisbî Butlan Halleri 
248
a. Ayırtım Gücünden Geçici Yoksunluk 
248
b. İrade Bozukluğu Halleri 
249
aa. Yanılma (Hata) 
249
aaa. Evlenmeyi Hiç İstemediği Halde, Evlenme
Konusunda İrade Açıklamasında Bulunmak
(Evlenmenin Mahiyetinde Yanılma) 
249
aab. Eşin Kişiliğinde Yanılma 
249
aac. Eşin Niteliğinde Yanılma 
250
bb. Aldatma (Hile) 
251
cc. Korkutma (Tehdit) 
253
c. Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması 
254
III. BUTLAN (İPTAL) DAVASI 
255
A. DAVACI 
256
1. Mutlak Butlan Davasında Davacılar 
256
2. Nisbî Butlan Davasında Davacılar 
257
3. Mirasçıların Dava Hakkı 
257
B. DAVALI 
258
1. Mutlak Butlan Davasında Davalılar 
258
2. Nisbî Butlan Davasında Davalılar 
258
C. DAVA AÇMA SÜRESİ 
258
D. YETKİLİ, GÖREVLİ MAHKEME VE YARGILAMA USULÜ 
259
E. İPTAL KARARININ NİTELİĞİ VE SONUÇLARI 
259
BÖLÜM VI
BOŞANMA
§ 12. BOŞANMANIN ÖNEMİ, BOŞANMA KONUSUNDAKİ ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER ve
BOŞANMANIN DAYANDIĞI İLKELER 
261
I. BOŞANMANIN ÖNEMİ VE BOŞANMA KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER 
261
A. BOŞANMAYI KABUL ETMEYEN GÖRÜŞLER 
261
B. BOŞANMAYA SERBESTİ TANIYAN GÖRÜŞ 
262
C. BELİRLİ NEDENLERİN VARLIĞI KOŞULUYLA VE HAKİM KARARIYLA
BOŞANMAYA KARAR VERİLEBİLECEĞİ GÖRÜŞÜ 
263
II . BOŞANMANIN DAYANDIĞI İLKELER 
264
A. KUSUR İLKESİ 
264
B. TEMELDEN SARSILMA (DÜZEN BOZUKLUĞU) İLKESİ 
266
C. İRADE İLKESİ 
266
D. ELVERİŞSİZLİK İLKESİ 
268
§ 13. BOŞANMA NEDENLERİ VE BOŞANMA DAVASI 
268
I. BOŞANMA NEDENLERİ 
268
A. ZİNA 
268
1. Evlilik Birliğinin Varlığı 
269
2. Diğer Eş Dışında Bir Kişiyle Cinsel İlişki 
270
3. Zinada Bulunan Eşin Kusurlu Olması 
271
4. Dava Hakkı Olan Eşin Zina Yapan Eşi Affetmemiş Bulunması 
272
5. Dava Açma Süresinin Geçirilmemiş Olması 
273
B. HAYATA KAST, PEK KÖTÜ VEYA ONUR KIRICI DAVRANIŞ 
274
1. Hayata Kast 
274
2. Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış 
275
C. SUÇ İŞLEME VE HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME 
276
1. Suç İşleme 
276
2. Haysiyetsiz Hayat Sürme 
278
D. TERK 
279
1. Ortak Yaşamı Bırakıp Gitme 
279
2. Evlilik Birliğinin Yüklediği Yükümlülükleri Yerine Getirmeme
Niyeti 
281
3. Terkin En Az Altı Ay Sürmüş Olması 
282
4. Terkeden Eşe Eve Dönmesi İçin İhtar Çekilmiş Olması 
282
E. AKIL HASTALIĞI 
283
F. EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI 
283
G. ANLAŞMALI BOŞANMA 
285
H. ORTAK HAYATIN TEKRAR KURULAMAMASI 
285
II. BOŞANMA DAVASI 
286
A. USUL, YETKİLİ MAHKEME VE KARAR VERECEĞİ HUSUSLAR 
286
1. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
286
2. Yargılama Yöntemi 
286
3. Geçici Önlemler 
288
4. Karar 
290
a. Boşanma veya Ayrılık 
290
b. Ayrılık Süresi ve Bitimi 
290
B. BOŞANMANIN SONUÇLARI 
291
1. Boşanmanın Eşler Yönünden Sonuçları 
291
a. Eşlerin Kişisel Durumları 
291
b. Boşanan Kadının Soyadı 
292
c. Bekleme Süresi 
293
d. Boşanma ve Ayrılık Halinde Mal Rejimi 
293
e. Mirasçılık Hakları ve Ölüme Bağlı Tasarruflarla Sağlanan
Yararlar 
294
f. Maddi Tazminat 
295
aa. Koşulları 
296
aaa. Zarar 
296
aab. Kusur 
299
aac. Nedensellik Bağı 
299
aad. Hukuka Aykırılık 
299
bb. Tazminat Miktarı 
300
cc. Tazminatın Ödenme Biçimi 
301
dd. Tazminatın Kaldırılması 
301
ee. Tazminat Miktarının Artırılıp Eksiltilmesi 
302
ff. Maddi Tazminat Talebinin Niteliği ve Süresi 
302
g. Manevi Tazminat 
303
aa. Genel Olarak 
303
bb. Koşulları 
303
h. Yoksulluk Nafakası 
306
aa. Koşulları 
307
aaa. Yoksulluğa Düşme 
307
aab. Kusur 
307
aac. Süre 
307
aad. Davalının ödeme gücü 
308
bb. Nafakayı talep süresi ve Yetki 
308
2. Boşanmanın Çocuklar Yönünden Sonuçları 
308
a. Velayet Hakkı 
308
b. İştirak Nafakası 
313
BÖLÜM VII
SOYBAĞI (NESEP) HUKUKU
§ 14. SOYBAĞI KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 
315
I. SOYBAĞI KAVRAMI 
315
II. SOYBAĞININ ÇEŞİTLERİ 
316
A. DOĞAL SOYBAĞI (BİYOLOJİK/GENETİK BAĞ) 
316
B. HUKUKİ SOYBAĞI 
316
C. MANEVİ SOYBAĞI (SOSYAL/AİLEVİ/ DUYGUSAL/GÖNÜLLÜ/FİİLİ
EBEVEYNLİK) 
319
D. YAPAY SOYBAĞI 
320
E. EVLİLİK İÇİ SOYBAĞI – EVLİLİK DIŞI SOYBAĞI (SAHİH NESEP–SAHİH
OLMAYAN NESEP) 
321
§ 15. SOYBAĞININ KURULMASI 
324
I. ANNE YÖNÜNDEN SOYBAĞININ KURULMASI 
324
A. SOYBAĞININ DOĞUMLA KURULMASI 
324
B. YAPAY DÖLLEMEDE ANNELİĞİN TARTIŞMALI HALE GELEBİLMESİ 
327
C. ANNENİN BİLİNMEMESİ 
336
D. ANNELİĞİN ÇEKİŞMELİ OLMASI 
337
E. ANA YÖNÜNDEN (YAPAY) SOYBAĞININ EVLAT EDİNMEYLE
KURULMASI 
338
II. BABA YÖNÜNDEN SOYBAĞININ KURULMASI 
339
A. ANNE İLE EVLİLİK 
340
1. Çocuğun Evliliğin Ürünü Olması 
340
a. Genel Olarak 
340
b. Babalık Karinesinin Kapsamı 
343
aa. Evlilik İçinde Doğma 
343
bb. Evlilik İçinde Ana Rahmine Düşme 
344
c. Karinelerin Çakışması 
346
d. Kocanın Gaipliği Durumunda Babalık Karinesi 
347
e. Soybağının Reddi (Babalık Karinesinin Çürütülmesi) 
348
aa. Genel Olarak 
348
bb. Soybağının Reddinde İspat 
351
aaa. Çocuk Evlilik İçinde Ana Rahmine Düşmüşse 
351
aab. Çocuk Evlilikten Önce ya da Ayrılık Sırasında
Ana Rahmine Düşmüşse 
354
cc. Kan Muayenesi ve Diğer Bilimsel İnceleme
Metotlardan Yararlanma 
357
f. Soybağının Reddi Davasında Taraflar 
363
aa. Davacı Taraf 
363
aaa. Koca 
363
bbb. Çocuk 
364
ccc. Kocanın altsoyu ile ana ve babası 
364
ddd. Baba olduğunu iddia eden kişinin dava hakkı 
365
eee. Ananın dava hakkı 
365
bb. Davalı Taraf 
366
g. Yetkili Ve Görevli Mahkeme 
367
h. Dava Açma Süresi 
367
ı. Reddin Sonuçları 
370
2. Anne– Babanın Sonradan Evlenmeleriyle Soybağının
Kurulması 
370
3. Evliliğin Yokluğu ve Evliliğin Butlanı Hallerinde Bu Evliklerde
Doğan Çocukların Soybağı Durumu 
372
a. Evliliğin Yokluğu Durumunda Doğan Çocukların Soybağı 
372
b. Batıl Evliliklerde Evliliğin Butlanı Kararının Bu Evliliklerden
Doğan Çocukların Soybağına Etkisi 
373
B. TANIMA 
375
1 Genel Olarak 
375
2. Tanımanın Koşulları 
376
a. Asli Koşullar 
376
aa. Tanıyanın Biyolojik Baba Olması 
376
bb. Çocuğun Tanınmasına Yasal Bir Engel Bulunmaması 
377
cc. Tanıyanın Tanımaya Ehil Olması 
377
b. Biçimsel (Şekli) Koşul 
378
3. Tanımaya İtiraz 
378
C. BABALIK DAVASI 
380
1. Genel Olarak 
380
2. Davada Taraflar 
381
a. Davacı 
381
b. Davalı 
382
3. Dava Açma Süresi 
382
4. Babalık Davasında Babalığın Kanıtlanması 
383
5. Babalık Davası Sonunda Verilen Hüküm 
384
D. BABA YÖNÜNDEN (YAPAY) SOYBAĞININ EVLAT EDİNMEYLE
KURULMASI 
385
§ 16. SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ 
385
I. SOYADI VE VATANDAŞLIK 
386
II. MİRASÇILIK 
388
III. ÇOCUĞUN BAKIMI VE EĞİTİM GİDERLERİ 
388
IV. ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ 
390
V. KARŞILIKLI GÖREVLER 
391
BÖLÜM VIII
EVLÂT EDİNME
§ 17. EVLÂT EDİNMENİN ANLAMI VE MAHİYETİ 
393
I. GENEL OLARAK 
393
II. EVLÂT EDİNMENİN KOŞULLARI 
394
A. EVLÂT EDİNMENİN ASLÎ KOŞULLARI 
394
1. Evlât Edinen Yönünden Aslî Koşullar 
394
a. Evli Kişiler Bakımından Asli Koşullar 
394
b. Evli Olmayan Kişiler Bakımından Asli Koşullar 
395
c. Evlat Edinenin Otuz Yaşını Doldurmuş Olması ve Onsekiz
Yaş Farkı 
395
2. Evlâtlık Yönünden Aslî Koşullar 
396
a. Küçüğün Evlat Edinilmesinde Özel Koşullar 
396
aa. Evlâtlığın Yararı ve Rızası 
396
bb. Küçüğün Bir Yıl Süreyle Bakılmış ve Eğitilmiş Olması 
396
cc. Evlat edinenin Diğer Çocuklarının Yararlarının
Zedelenmemesi 
397
dd. Ana ve Babanın Rızası veya Vesayet Dairelerinin İzni 
397
b. Ergin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesinde Özel Koşullar 
398
aa. Eşin Rızası 
398
bb. Evlat Edinenin Altsoyunun Açık Rızası 
398
cc. Diğer Koşullar 
398
B. EVLÂT EDİNMENİN BİÇİMSEL (ŞEKLÎ) KOŞULLARI 
399
III. EVLÂT EDİNMENİN HUKUKÎ SONUÇLARI (HÜKÜMLERİ) 
399
A. AD, SOYAD VE ANA–BABA ADINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER 
400
B. HISIMLIK 
401
C. VATANDAŞLIK 
401
D. VELÂYET VE BAKIM BORCU 
401
E. MİRASÇILIK 
402
F. EVLENME YASAĞI 
403
IV. EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ 
403
BÖLÜM IX
VELÂYET
§ 18. VELÂYETİN TANIMI, MAHİYETİ, VELÂYET HAKKINA SAHİP OLANLAR,
VELÂYET ALTINDA BULUNANLAR VE VELÂYETİN KULLANILMASI 
407
I. VELÂYETİN TANIMI, MAHİYETİ, VELAYET HAKKINA SAHİP OLANLAR 
407
II. VELÂYET ALTINDA BULUNANLAR 
408
III. VELÂYETİN KULLANILMASI 
408
A. ANA VE BABA EVLİ İSE 
408
B. YASA GEREĞİ AİDİYET 
409
1. Ana Baba Evli Değilse 
409
2. Velayetin Hakim Tarafından Verilmesi 
409
§ 19. VELÂYETİN KAPSAMI VE SONA ERMESİ 
410
I. VELÂYETİN KAPSAMI 
410
A. ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİ (ŞAHSI) BAKIMINDAN VELÂYETİN KAPSAMI 
410
1. Çocuk Üzerinde Egemenlik Hakkı 
410
2. Çocuğa Ad Koyma Hakkı 
411
3. Çocuğun Yerleşim Yeri (İkametgâhı) 
411
4. Çocuğun Eğitilmesi ve Yetiştirilmesi 
411
B. ÇOCUĞUN MALLARI BAKIMINDAN VELÂYETİN KAPSAMI 
413
1. Çocuk Mallarının Yönetimi 
413
2. Çocuk Mallarından Yararlanma 
413
C. ÇOCUĞUN KORUNMASI 
414
D. ÇOCUĞUN TEMSİLİ ve ÇOCUĞUN AİLEYİ TEMSİL ETMESİ 
416
1. Çocuğun Temsili 
416
2. Çocuğun Aileyi Temsil Etmesi 
419
II. VELÂYETİN SONA ERMESİ 
420
A. SONE ERME NEDENLERİ 
420
B. VELAYETİN KALDIRILMASI 
420
C. SONA ERMENİN SONUÇLARI 
421
1. Malların Teslimi ve Hesap Verme 
421
2. Ana Babanın Sorumluluğu 
422
BÖLÜM X
AİLE TOPLULUĞU
§ 20. YARDIM NAFAKASI 
423
I. NAFAKA İLE YÜKÜMLÜLERİ ve NAFAKA İSTEYEBİLECEK OLANLAR 
423
II. NAFAKA TALEBİNİN KOŞULLARI 
423
III. NAFAKANIN MİKTARI 
425
§ 21. EV DÜZENİ 
426
I. EV BAŞKANININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
428
A. EVİN DÜZENİNİ VE YAŞAM KURALLARINI BELİRLEMEK 
428
B. BİRLİKTE YAŞAYANLARIN EŞYASINA ÖZEN GÖSTERMEK 
428
C. AKIL HASTALARI VE ZAYIFLARI İÇİN ÖNLEM ALMAK 
428
II. EV BAŞKANININ SORUMLULUĞU 
429
III. ALTSOYUN DENKLEŞTİRME ALACAĞI 
430
IV. AİLE MALLARI 
430
A. AİLE VAKFI 
430
B. AİLE MALLARI ORTAKLIĞI 
430
1. Oluşumu 
430
2. Süre 
431
3. Hükmü 
431
a. Elbirliği ile işletme 
431
b. Yönetim ve Temsil 
431
aa. Genel olarak 
431
bb. Yöneticinin yetkisi 
431
cc. Ortak mallar ve kişisel mallar 
431
4. Ortaklığın sona ermesi 
432
a. Sebepleri 
432
b. Fesih Bildirimi, Ödemeden Acz, Evlenme 
432
c. Ölüm 
432
d. Paylaşma kuralları 
433
5. Kazanç Paylı Aile Malları Ortaklığı 
433
a. Konusu 
433
b. Özel Sona Erdirme Sebepleri 
433
C. AİLE YURDU 
433
1. Genel olarak 
433
2. Kurulması 
434
a. Koşulları 
434
b. Usul ve şekil 
434
aa. İlân 
434
bb. Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması 
434
cc. Tapu Kütüğüne Şerh Verilmesi 
435
3. Sonuçları 
435
a. Tasarruf Hakkının Sınırlanması 
435
b. Kan Hısımlarının Aile Yurduna Alınması 
435
c. Malikin Ödemede Acze Düşmesi 
435
4 Sona ermesi 
435
a. Malikin Ölümü Hâlinde 
435
b. Malikin Sağlığında 
436
BÖLÜM XI
VESAYET
§ 22. VESAYETİN ANLAMI, ÇEŞİTLERİ VE VESAYETİ GEREKTİREN DURUMLAR 
437
I. VESAYETİN ANLAMI VE VELAYET İLE KARŞILAŞTIRILMASI 
437
II. VESAYETİN ÇEŞİTLERİ 
438
A. KAMU VESAYETİ 
438
B. AİLE VESAYETİ (ÖZEL VESAYET) 
439
1. Aile Vesayeti Kurulmasının Koşulları 
439
a. Haklı Bir Çıkar 
439
b. İstem 
439
c. Güvence Gösterme 
440
d. Hakimin İzni 
440
2. Aile Kurulu (Meclisi) 
440
3. Aile Vesayetinin Sona Ermesi 
441
III. VESAYETİ GEREKTİREN DURUMLAR 
441
A. KÜÇÜKLER İÇİN VESAYETİ GEREKTİREN DURUMLAR 
441
1. Ana Babanın Her İkisinin de Ölümü 
442
2. Velayet Hakkının Ana Babadan Alınması 
442
3. Ana Babanın Boşanmaları 
443
4. Ana Babanın Her İkisinin de Kısıtlama Altına Alınması 
443
5. Evlat Edinenin Velayetinin Son Bulması 
444
B. KISITLANMIŞ OLANLAR YÖNÜNDEN VESAYETİ GEREKTİREN
DURUMLAR 
444
1. Genel Olarak Kısıtlama 
444
2. Kısıtlama Nedenleri ve Yöntemi 
445
a. Kısıtlama Nedenleri 
446
aa. Akıl Hastalığı ve Akıl Zayıflığı 
446
bb. Savurganlık 
447
cc. Alkol veya Uyuşturucu Madde Bağımlılığı 
448
dd. Kötü Yaşam 
449
ee. Kötü Yönetim 
450
ff. İstek Üzerine 
450
b. Usul 
451
3. Kısıtlamanın Sonuçları 
453
4. Kısıtlılığın Kaldırılması 
454
§ 23. VASİ ATANMASI 
455
I. VASİ OLARAK ATANACAK KİŞİDE ARANAN KOŞULLAR 
455
A. VASİ OLMA EHLİYETİNE SAHİP BULUNMA 
455
B. VESAYETE ENGEL BİR HALİNİN OLMAMASI 
455
1. Vesayet Altında Bulunanlar (Kısıtlılar) Vasi Olamazlar 
455
Vasi Olamazlar 
456
3. Çıkarları Vesayet Altına Alınacak Kişinin Çıkarları ile Önemli
Ölçüde Çatışanlar veya Onunla Aralarında Düşmanlık
Bulunanlar Vasi Olamazlar 
456
4. İlgili Vesayet Dairelerinin Hakimleri Vasi Olamazlar 
457
C. VASİ ATANMASINDA HAKİMİN GÖZÖNÜNDE TUTACAĞI
HUSUSLAR 
457
II. VASİLİĞİ KABUL YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
458
III. VASİLİKTEN KAÇINMA NEDENLERİ 
459
A. ALTMIŞ YAŞINI BİTİRMİŞ OLANLAR 
459
B. BEDENSEL ENGELLERİ VEYA SÜREKLİ HASTALIKLARI SEBEBİYLE BU
GÖREVİ GÜÇLÜKLE YAPABİLECEK OLANLAR 
459
C. DÖRTTEN FAZLA ÇOCUĞUN VELİSİ BULUNANLAR 
459
D. ÜZERİNDE VASİLİK GÖREVİ OLANLAR 
459
E. CUMHURBAŞKANI, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİ,
CUMHURBAŞKANI YARDIMCILARI, BAKANLAR, HÂKİMLİK VE
SAVCILIK MESLEĞİ MENSUPLARI 
459
IV. VASİ ATAMA YÖNTEMİ 
460
§ 24. KAYYIMLIK VE YASAL DANIŞMANLIK (KANUNÎ MÜŞAVİRLİK) 
462
I. VESAYET ORGANLARI (TEŞKİLAT) VE BUNUN İÇİNDE KAYYIM İLE YASAL
DANIŞMANLIĞIN YERİ 
462
A. ASLİ VESAYET ORGANLARI 
462
B. YARDIMCI VESAYET ORGANLARI 
463
II. KAYYIMLIK 
463
A. KAYYIMLIĞIN ÇEŞİTLERİ 
464
1. Temsil Kayyımlığı 
464
2. Yönetim Kayyımlığı 
465
a. Kanun Gereği 
465
b. İstek üzerine 
466
B. KAYYIM ATAMA YÖNTEMİ, KAYYIMIN KONUMU ve KAYYIMLIĞIN
KAPSAMI 
466
C. KAYYIMLIĞIN SONA ERMESİ 
467
III. YASAL DANIŞMANLIK (KANUNÎ MÜŞAVİRLİK) 
467
§ 25. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI 
470
I. GENEL OLARAK 
470
II. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI KARARI
VERİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI 
472
A. ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANACAK KİŞİNİN TEHLİKE OLUŞTURMASI 
472
1. Özgürlüğü Kısıtlanacak Kişi 
472
2. Tehlike Oluşturan Bir Durumun Bulunması 
473
a. Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı 
473
b. Bağımlılık 
474
c. Serserilik 
475
d. Ağır Tehlike Arz Eden Bulaşıcı Hastalık 
476
B. GEREKLİLİK ve ORANTILILIK 
476
C. KİŞİNİN ÇEVRESİNE KÜLFET GETİRMESİ 
477
D. ELVERİŞLİ KURUMUN BULUNMASI 
477
III. BİLDİRİM 
478
IV. USULE İLİŞKİN HÜKÜMLER ve KARARA İTİRAZ 
479
A. USULE İLİŞKİN HÜKÜMLER 
479
B. KARARA İTİRAZ 
481
V. KISITLAMANIN SÜRESİ, KURUMDAN ÇIKARMA, ZORLA TEDAVİ VE
TEKRAR KISITLAMA 
482
§ 26. VESAYETİN YÖNETİMİ 
483
I. VASİNİN GÖREVLERİ 
483
A. GÖREVE BAŞLARKEN 
483
1. Defter Tutmak 
483
2. Değerli Şeylerin Saklanması, Taşınırların Satılması 
484
3. Paraların Yatırılması, Yatırımların Dönüştürülmesi 
484
4. Ticarî ve Sınaî İşletmelerin Tasfiyesi ya da İşletmesine Devam
Edilmesi 
484
5. Taşınmazların Satılması 
485
B. VESAYETİN DEVAMINDA 
485
1. Vesayet Altındaki Kimsenin Kişiliğine Özen Gösterme 
485
2. Küçüklerin Korunması Amacıyla Özgürlüklerinin
Kısıtlanması 
486
3. Kısıtlılarda 
486
4. Vesayet Altındaki Kişinin Yapabileceği İşler 
486
5. Yasak İşlemler 
487
6. Malvarlığının Yönetilmesi 
487
C. GÖREV SÜRESİ VE VASİNİN ÜCRETİ 
487
II. VESAYET DAİRELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 
488
A. VASİ HAKKINDAKİ ŞİKAYETLERİ İNCELEMEK VE İTİRAZLARI
SONUCA BAĞLAMAK 
488
B. BELİRLİ İŞLEMLERE İZİN VERMEK 
488
C. VESAYET MAKAMININ (SULH HUKUK MAHKEMESİ) İZNİ GEREKEN
HALLER (TMK. 462) 
489
D. VESAYET MAKAMININ İZNİNDEN SONRA DENETİM MAKAMININ
(ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ) DA İZNİ GEREKEN HALLER (TMK. 463) 
490
E. RAPOR VE HESAPLARIN İNCELENMESİ 
490
§ 27. VESAYET ORGANLARININ, DEVLETİN SORUMLULUĞU VE VESAYETİN
SONA ERMESİ 
490
I. VESAYET ORGANLARININ ve DEVLETİN SORUMLULUĞU 
490
A. VESAYET ORGANLARININ SORUMLULUĞU 
490
B. DEVLETİN SORUMLULUĞU 
491
C. SORUMLULUK (TAZMİNAT) DAVASI 
492
II. VESAYETİ, VASİLİK GÖREVİNİ SONA ERDİREN NEDENLER ve
VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 
492
A. VESAYETİ SONA ERDİREN NEDENLER 
492
1. Küçüklerde 
492
2. Diğer Kısıtlılarda 
492
B. VASİLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ 
493
C. VESAYETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 
494
YARARLANILAN ESERLER 
497