Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Sistemleri Kalite Kavramı – Belgelerin Düzenlenmesi  Örnek Kalite El Kitabı – Mesleki Yeterlilik Belgesi Prof. Dr. Orhan Çağlayan  - Kitap

Kalite Kontrol ve Kalite Güvence Sistemleri

Kalite Kavramı – Belgelerin Düzenlenmesi Örnek Kalite El Kitabı – Mesleki Yeterlilik Belgesi

6. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
368
Barkod:
9789750288203
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
240,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu eser, lisans ve ön lisans düzeyinde, iktisadi programlar, mühendislik fakülteleri ve meslek yüksekokullarında okutulan "Kalite", "Kalite Kontrol" ve "Kalite Güvence Sistemleri" vb. isimlerde geçen derslere kaynak olacak biçim, içerik ve dizilişte, Bologna sürecinin gerekleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Kitap özel sektör ve kamu sektöründeki kuruluşlarda kalite sisteminin kurulması, uygulamaların standardize edilmesi ve kalitenin iyileştirilmesine yardımcı olacak temel bilgileri sunmaktadır. Ayrıca kitapta kalite güvence belgesi almak için temel dokümantasyon eğitimi bilgilerine de yer verilmiştir.
Kitapta bilgiler sade ve açık bir dille anlatılmış, kalite kontrol, sorun çözme yöntemleri, istatistiksel kalite kontrol yöntemleri örneklerle açıklanmış, standart türleri, standart belgeleri, bölgesel, ulusal ve uluslararası standartlar ile standart kuruluşlar hakkında bilgilere yer verilmiştir. Yeni bir konu olan "Meslek Standardı" kitapta ayrı bir bölüm olarak ele alınmış, örnek uygulama olarak, "Mekatronik Sistem Uzmanı"nın meslek standardı verilmiştir. Kalite Güvence Sistemlerinin de değişiklikler ve revizyonlarla birlikte sunulduğu kitapta ayrıca ISO 9000: 2008'e göre hazırlanmış bir Kalite El Kitabı paylaşılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Standardizasyon ve Standardizasyonun Tarihi Gelişimi
.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Standardizasyon
.
Kalite Kavramı ve Unsurları
.
Toplam Kalite Yönetimi (TKY)
.
Toplam Kalite Kontrol
.
Kalite Güvencesi ve Kalite Güvence Sistemleri
.
ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri 2008 Revizyonu
.
Meslek Standartları Kavramı ve Örnek Meslek Standardı
.
Mesleki Yeterlilik Belgesi
.
Kalite El Kitabı İle İlgili Temel Bilgiler
.
Belgelerin Düzenlenmesi ve Yükümlülükler
.
Örnek Kalite El Kitabı
.
Mesleki Yeterlilik Belgesi
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Giriş 
21
I. Bölüm
STANDARDİZASYONUN TARİHİ GELİŞİMİ VE ÖNEMİ
A. STANDARDİZASYONUN TARİHİ GELİŞİMİ 
28
1. Standart ve Standardizasyon 
29
2. Standardizasyonun Tarihi Gelişimi 
33
3. Standart ile İlgili Kavramlar 
38
B. STANDARDİZASYONUN ÖNEMİ 
40
1. Standardizasyonun Önemi 
40
2. Standardizasyonun Faydaları 
41
2.1. Üreticiye Faydaları 
41
2.2. Tüketiciye Faydaları 
43
2.3. Ülke Ekonomisine Faydaları 
45
Bölüm Özeti 
47
II. Bölüm
STANDARDİZASYONUN AMAÇLARI VE İLKELERİ
A. STANDARDİZASYONUN AMAÇLARI 
51
1. Standardizasyonun Amaçları 
51
1.1. Sadeleştirme (Basitleştirme) 
53
1.2. Herkesin Aynı Dili Konuşması Anlamında İletişim 
53
1.3. Bütün Olarak Ekonominin İyileştirilmesi 
53
1.4. Emniyet, Sağlık ve Hayatın Korunması 
53
1.5. Tüketicinin ve Toplum Çıkarlarının Korunması 
54
1.6. Ticari Engellerin Elimine Edilmesi 
54
2. Standart Çeşitleri 
54
2.1. Yapı Karakterlerine Göre Standartlar 
55
2.2. Uygulama Şekillerine Göre Standartlar 
56
2.3. Uygulama Alanlarına Göre Standartlar 
58
3. Eğitimde Standardizasyon 
60
4. YÖK Meslek Yüksekokulu Standartları 
65
B. STANDARDİZASYONUN İLKELERİ 
68
1. Standardizasyonun İlkeleri 
69
2. Standardizasyon, Etkinlik ve Verimlilik 
70
3. Standardizasyon, Kalite ve Kalite Kontrol 
71
Bölüm Özeti 
75
III. Bölüm
TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ (TSE) VE STANDARDİZASYON
A. TSE’NİN GÖREV VE ORGANLARI 
79
1. Türkiye’de Standart Çalışmalarının Tarihçesi 
79
2. TSE’nin Görev ve Organları 
82
B. TSE'NİN BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 
87
1. TSE’nin Belgelendirme Çalışmaları 
87
1.1. Üretim Yerlerinin Belgelendirilmesi 
89
1.1.1. İmalatta Yeterlik Belgesi 
89
1.2. Ürünlerin (Madde, Mamul, Mahsul) Belgelendirilmesi 
89
1.2.1. Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi 
89
1.2.2. Kaliteye Uygunluk Belgesi (TSEK) 
90
1.2.3. x Kalite Uygunluk Belgesi 
90
1.2.4. TSE Harmonize Dokümanlara Uygunluk Belgesi 
91
1.2.5. CB Deney Belgesi (CB Test Certificate) 
91
1.2.6. Key Mark ( ) 
92
1.2.7. Deney Sonuçları Belgesi (NTR) 
92
1.3. Parti Mallarının Belgelendirilmesi 
92
1.3.1. Parti Malı Uygunluk Belgesi 
92
1.4. Hizmet Yerlerinin Belgelendirilmesi 
92
1.4.1. Hizmet Yeterlilik Belgesi 
93
1.5. İthal Malların Belgelendirilmesi 
93
1.5.1. İthal Malı Uygunluk Belgesi 
93
1.6. Laboratuvarların Belgelendirilmesi 
93
1.6.1. Laboratuvar Yeterlilik Belgesi 
93
1.7. Kalite Yönetim Sistem Belgesi 
94
1.8. Çevre Yönetim Sistem Belgesi 
95
1.9. Personel Belgelendirilmesi 
95
1.10. Tekerlekli Araçlar İle Bu Araçlara Takılan Aksam ve Parçalar İçin Tip Onay Belgesi 
96
1.11. Endüstriyel Standart Kodu (ICS Codes) 
97
2. Metroloji ve Kalibrasyon Çalışmaları 
97
Bölüm Özeti 
99
IV. Bölüm
STANDARDİZASYON KURULUŞLARI VE STANDARTLAR
A. BÖLGESEL STANDARDİZASYON KURULUŞLARI 
103
1. İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü 
103
2. Bölgelerarası Standardizasyon Birliği (BASB) 
103
3. Avrupa Standardizasyon Komitesi ve Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CEN/CENELEC) 
104
4. Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) 
105
B. ULUSLARARASI STANDARDİZASYON KURULUŞLARI VE STANDARTLAR 
105
1. Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları 
105
1.1. Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) 
105
1.2. Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC: International Electrotechnical Commission) 
107
1.3. Standartların Uygulanması İçin Uluslararası Federasyon (IFAN) 
107
2. Uluslararası Standartlar 
108
2.1. TS–ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri 
108
2.2. EN 45000 Akreditasyon Standartları 
108
2.3. HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi 
109
2.3.1. HACCP (TS 13001) ile İlgili Bazı Tanımlar 
110
2.3.2. HACCP’in Yararları 
112
2.4. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemleri Belgesi 
113
2.5. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) Belgesi 
113
2.6. TS EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Sistemi 
115
2.7. TS EN ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyonu (ISO/IEC 17025) 
115
3. Uluslar arası Standart İşaretler 
116
3.1. © İşareti 
116
3.2. ® İşareti 
116
3.3. CE İşareti 
116
Bölüm Özeti 
119
V. Bölüm
KALİTE VE KALİTE KONTROL
A. KALİTE KAVRAMI VE UNSURLARI 
124
1. Kalite Kavramının Gelişimi 
124
2. Kalite Kavramı 
126
3. Kalitenin Boyutları 
130
4. Kalitenin Unsurları 
131
4.1. Tasarım Kalitesi 
131
4.2. Uygunluk Kalitesi 
131
4.3. Kullanım Kalitesi 
131
4.4. Dağıtım Kalitesi 
131
4.5. İlişki Kalitesi 
132
4.6. Ergonomik Kalite 
132
4.7. Çevreye Uyum/Duyarlılık Kalitesi 
132
5. Kalite ile İlgili Diğer Kavramlar 
133
6. Kalite Maliyetleri 
138
B. KALİTE KONTROL 
143
1. Kalite Kontrol Kavramı 
143
2. Kalite Kontrolün Amacı ve Önemi 
145
3. Kalite Kontrolün Yararları 
147
4. Toplam Kalite Kontrol (TKK) 
148
Bölüm Özeti 
150
VI. Bölüm
İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL
A. İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ 
155
1. Kalite İyileştirme Araçları 
155
2. İstatistiksel Kalite Kontrolü 
158
2.1. 7 Araç 
159
2.1.1. Pareto Diyagramı 
159
2.1.2. Sebep–Sonuç Diyagramı 
161
2.1.3. Histogram 
161
2.1.4. Kontrol (Çetele) Tablosu 
162
2.1.5. Saçılma Diyagramı 
163
2.1.6. Gruplandırma 
163
2.1.7. Kontrol Çizelgeleri 
164
2.2. 7 Yeni Araç 
164
2.2.1. İlişki Diyagramı 
165
2.2.2. Beyin Fırtınası 
166
2.2.3. Ağaç Diyagramı 
167
2.2.4. Matriks Diyagramı 
169
2.2.5. Matriks Veri Analiz Diyagramı 
170
2.2.6. Proses Karar Program Tablosu 
171
2.2.7. Ok Diyagramı 
171
Bölüm Özeti 
172
VII. Bölüm
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
A. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ (TKY) İLKELERİ 
178
1. Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kavramı 
179
2. TKY’nin Amacı ve İlkeleri 
181
3. TKY’ye Geçiş Süreci 
184
4. TKY’nin Sonuçları 
190
5. TKY Uygulamalarının Kritik Başarı Faktörleri 
191
6. TKY’ye Yöneltilen Eleştiriler 
193
7. TKY Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar 
194
B. TKY'DE SÜREKLİ İYİLEŞME 
196
1. Deming’in 14 İlkesi 
196
2. Deming Çevrimi 
197
3. Kalite Çemberleri (KÇ) 
199
3.1. KÇ’nin Amaç ve Yararları 
200
3.2. KÇ’nin İşleyişi 
201
4. Kaizen 
202
5. Sınırsız İyileşme 
206
Bölüm Özeti 
207
VIII. Bölüm
MESLEK STANDARTLARI VE
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ
A. MESLEK STANDARDI KAVRAMI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI 
211
1. Türkiye’de Meslek Standardı Çalışmaları 
212
2. Meslek Standardı Kavramı ve Kapsamı 
215
3. Ulusal Meslek Standardı Hazırlama Süreci 
218
4. Meslek Standardının Şekli ve İçeriği 
219
5. Meslek Standardı Seviyeleri 
220
6. Meslek Standardının Amaçları 
223
7. Meslek Standartlarının Önemi 
225
8. Meslek Standardının Temel Ölçütleri 
226
B. MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 
227
1. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 
227
2. Mesleki Yeterlilik Belgesi 
228
3. Belgelendirme Yetkilisi Kuruluşlar 
229
4. Örnek Mesleki Yeterlilik Belgesi 
230
Bölüm Özeti 
233
IX. Bölüm
ÖRNEK MESLEK STANDARDI:
MEKATRONİK SİSTEM UZMANI
A. ÖRNEK MESLEK STANDARDI: MEKATRONİK SİSTEM UZMANI 
237
1. Giriş 
242
2. Meslek Tanıtımı 
242
2.1. Meslek Tanımı 
242
2.3. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler 
243
2.4. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat 
243
2.5. Çalışma Ortamı ve Koşulları 
243
2.6. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler 
243
3. Meslek Profili 
243
3.1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri 
244
3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman 
258
3.3. Bilgi ve Beceriler 
259
3.4. Tutum ve Davranışlar 
262
4. Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme 
263
Bölüm Özeti 
264
X. Bölüm
KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ
A. KALİTE GÜVENCESİ VE KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ 
267
1. Kalite Güvence Kavramı 
267
2. Kalite Güvence Sistemleri ve Gelişimi 
267
3. Kalite Güvence Sistemlerinin Amaçları 
270
4. Kalite Güvence Sistemlerinin Önemi ve Yararları 
271
5. Kalite Güvence Sistemleri ve TKY 
272
B. ISO 9000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMLERİ 
274
1. ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri ve İçeriği 
274
1.1. ISO 9000:1994 Standardının İçeriği 
276
1.2. ISO 9001 Standardının İçeriği 
277
2. ISO 9001:2000 Revizyonunun Faydaları 
281
3. ISO 9001:2008 ve ISO 9001:2015 Revizyonlarının Getirdiği Değişiklikler 
283
3.1. ISO 9001:2008 Revizyonu 
283
3.2. ISO 9001:2015 Revizyonu 
289
4. ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri’nin Amacı ve Yararları 
290
5. Karşılaşılan Güçlükler 
291
6. ISO 9000 Belgesi Nasıl Alınır? 
292
Bölüm Özeti 
294
XI. Bölüm
KALİTE EL KİTABI
A. KALİTE EL KİTABI İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 
299
1. Kalite Sistem Dokümantasyonu 
300
2. Kalite El Kitabının Tanımı ve İçeriği 
304
3. Kalite El Kitabının Amacı 
308
4. Kalite El Kitabı Hazırlanırken Gözönünde Bulundurulması Gereken Hususlar 
309
5. Kalite El Kitabının Hazırlanma Aşamaları 
310
B. BELGELERİN DÜZENLENMESİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
311
1. Müracaat 
311
1.1. Müracaatta Gerekli Belgeler ve İlgili Esaslar 
311
1.2. Müracaatın Değerlendirilmesi ve Tetkik 
312
1.3. Tetkik Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
314
2. Belgenin Verilmesi 
315
3. Gözetim Tetkikleri 
316
4. Belgenin Yenilenmesi ve Kalite Güvence Modelinin Değiştirilmesi 
316
5. Belge Sahibi Kuruluşun Yükümlülükleri 
316
6. TSE’nin Sorumlulukları 
318
Bölüm Özeti 
320
XII. Bölüm
ÖRNEK KALİTE EL KİTABI
A. ÖRNEK KALİTE EL KİTABI 
325
Kaynaklar 
355
Kavramlar Dizini 
363