Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
Uyuşmazlıklarında Yargılama Usulü Ömer Şişek  - Kitap

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Uyuşmazlıklarında Yargılama Usulü

1. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
510
Barkod:
9789750289248
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
475,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Çevre hakkı kapsamında, tüm insanlığın ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi, çevrenin kirlenmesinin önlenmesi, iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi, bugünkü ve gelecek kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi ve güvence altına alınması amacıyla; ekonomik açıdan önemli getirilere sahip olan, ancak çevre açısından sakınca oluşturabilecek düzeydeki projelerin çevreye uygunluk denetimi, idari bir önleme mekanizma olan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) ile sağlanmaktadır.
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde idare tarafından alınan kararlar ve idari yaptırımlar, idari işlem niteliğinde olup, idari yargı denetimine tabidir. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kapsamında yer alan uyuşmazlık türlerine ilişkin idari davaların açılması ve yargılamada dikkat edilmesi gereken önemli hususlar bulunmaktadır.
Kitap; hem Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) konusu hakkında teorik bilgiler sunmak hem de idari uyuşmazlıkların yargısal çözüm yolları hakkında bilimsel araştırma yapanlara, avukatlara, hâkimlere ve konuya merakı bulunan ilgililere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
ÇED Süreci ve Yöntemleri
.
ÇED Uyuşmazlık Türleri
.
ÇED Uyuşmazlıklarında İlk İnceleme
.
ÇED Uyuşmazlıklarında Esastan İnceleme
.
ÇED Uyuşmazlıklarında Kanun Yolları
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Teşekkür 
7
Kısaltmalar 
17
Giriş 
19
Birinci Bölüm
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN
GENEL AÇIKLAMALAR
I. ÇED TANIMI VE AMACI 
21
A. Genel Olarak 
21
B. ÇED Tanımı 
22
C. ÇED Amacı 
24
II. TARİHÇESİ 
25
A. Dünya Tarihinde Çevresel Etki Değerlendirmesi 
25
B. Türkiye’de Çevresel Etki Değerlendirmesi 
27
III. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN KAYNAKLARI 
29
A. Anayasa 
29
B. Uluslararası Sözleşmeler 
30
C. Kanunlar– Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
32
D. Yönetmelikler 
35
E. Diğer Düzenleyici İşlemler 
35
F. Yardımcı Kaynaklar 
36
1. Yargı Kararları 
36
2. Doktrin 
36
3. Türkiye’nin Taraf Olmadığı Uluslararası Sözleşmeler 
37
IV. ÇED SÜRECİ 
39
A. Genel Olarak 
39
B. Sürecin Tarafları 
40
1. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
40
2. İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu 
42
3. Proje Sahibi ve Yetkili ÇED Firması 
44
4. Halk 
45
C. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yöntemi 
47
1. Başvuru 
47
2. Başvurunun Değerlendirilmesi 
48
3. Katılım 
50
4. Kapsam ve Özel Format Belirleme 
52
5. ÇED Raporunun Hazırlanması ve Bakanlığa Sunulması 
52
6. ÇED Raporunun İncelenmesi 
54
7. Nihai ÇED Raporu Hakkında Kararın Verilmesi 
56
D. Ön İnceleme ve Değerlendirme Yöntemi 
58
1. Başvuru 
58
2. Başvurunun Değerlendirilmesi 
58
3. Nihai Kararın Verilmesi 
60
İkinci Bölüm
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN
UYUŞMAZLIK TÜRLERİ
I. GENEL OLARAK 
63
A. İdari İşlemlerin Özellikleri Yönünden ÇED 
63
B. İdari İşlem Türleri Yönünden ÇED 
65
1. Genel Olarak 
65
2. Düzenleyici İşlemler 
65
3. Bireysel İşlemler 
67
4. Genel Karar 
67
II. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SONUCU ALINAN KARARLAR 
68
A. ÇED Kapsam Dışı Kararı 
68
B. ÇED Sürecinin Sonlandırılması Kararı 
70
1. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yöntemi 
71
2. Ön İnceleme ve Değerlendirme Yöntemi 
74
C. ÇED Olumlu Kararı 
75
D. ÇED Olumsuz Kararı 
76
E. ÇED Gereklidir Kararı 
77
F. ÇED Gerekli Değildir Kararı 
78
G. ÇED Geçersiz Sayılması Kararı 
80
H. İdari Makamlara Yapılan Başvurunun Reddi İşlemi 
80
III. İDARİ YAPTIRIM KARARLARI 
82
A. ÇED Sürecinin Durdurulması 
82
B. Faaliyetlerin Durdurulması Kararı 
84
C. İdari Para Cezası 
84
D. İdari Makamlara Yapılan Başvurunun Reddi İşlemi 
89
Üçüncü Bölüm
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN
UYUŞMAZLIKLARDA İLK İNCELEME
I. GENEL OLARAK 
91
II. GÖREV 
93
A. Genel Olarak 
93
B. Adli Yargının Görev Alanı (Yargı Yolu) 
94
C. İdari Yargının Görev Alanı 
99
D. ÇED Uyuşmazlıklarında İdare Mahkemesinin Görev Alanı 
100
E. ÇED Uyuşmazlıklarında Danıştay’ın Görev Alanı 
101
1. Düzenleyici İşlemlere İlişkin Davalar 
101
2. Birden Fazla Mahkemenin Yetkisinde Olan Uyuşmazlıklar 
103
F. ÇED Uyuşmazlıklarında Mahkemenin Nicelik Bakımından Görev Alanı 
105
III. YETKİ 
109
A. Genel Olarak 
109
B. İdari Davalarda Genel Yetki (İYUK m. 32) 
111
C. Taşınmaz Mallara İlişkin Davalarda Yetki (İYUK m. 34) 
112
D. Tam Yargı Davalarında Yetki (İYUK m. 34) 
114
E. Görevsizlik ve Yetkisizlik Hallerinde Yapılacak İşlem 
115
IV. İDARİ MERCİ TECAVÜZÜ 
118
V. EHLİYET 
120
A. Genel Olarak 
120
B. Objektif Ehliyet 
121
1. Taraf Ehliyeti 
121
2. Dava Ehliyeti 
124
C. Sübjektif Ehliyet 
126
1. Gerçek Kişiler 
128
2. Tüzel Kişiler 
132
a. Sivil Toplum Kuruluşları 
132
c. Barolar 
140
d. Belediyeler 
144
e. Kent Konseyleri 
145
f. Siyasi Partiler 
145
g. Şirketler 
146
h. Kooperatifler 
146
VI. İDARİ DAVAYA KONU OLACAK KESİN VE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN İŞLEM 
150
A. Genel Olarak 
150
B. İcrai Nitelikte Olmayan Çevresel Etki Değerlendirmesi İşlemleri 
155
1. ÇED Raporları 
155
2. Kurum Görüşleri 
157
VII. SÜRE AŞIMI 
160
A. Genel Olarak 
160
B. Düzenleyici İşlemlerde Süreler 
164
C. Çevresel Etki Değerlendirmesi Sonucu Alınan Kararlarda Süreler 
167
1. Genel Olarak 
167
2. İlan Yoluyla Bildirim 
168
3. Yazılı Bildirim 
175
4. Üst Makamlara Başvurma 
181
5. Diğer Hususlar 
182
D. İdari Yaptırım Kararlarında Süreler 
183
E. Tam Yargı Davalarında Süreler 
185
VIII. HUSUMET 
186
A. Genel Olarak 
186
B. Çevresel Etki Değerlendirmesi Kararlarında Husumet 
187
C. İdari Yaptırım Kararlarında Husumet 
191
IX. DİLEKÇENİN UYGUNLUĞU 
193
A. Dilekçenin 3. maddeye Uygunluğu 
193
B. Dilekçenin 5. maddeye Uygunluğu 
196
1. Birden Fazla İdari İşleme Karşı Dava Açılması (İYUK m.5/1) 
196
2. Birden Fazla Kişinin Dava Açması (İYUK m. 5/2) 
200
X. DİĞER HUSUSLAR 
206
A. Derdestlik 
206
B. Kesin Hüküm 
214
Dördüncü Bölüm
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN
UYUŞMAZLIKLARDA ESASTAN İNCELEME
I. GENEL OLARAK 
219
II. ÇED SONUCU ALINAN KARARLARIN ESASTAN İNCELENMESİ 
221
A. ÇED Sürecinin Sonlandırılması Kararı 
221
B. ÇED Olumlu Kararı 
224
C. ÇED Olumsuz Kararı 
229
D. ÇED Gereklidir Kararı 
231
E. ÇED Gerekli Değildir Kararı 
233
F. ÇED Kapsam Dışı Kararı 
237
G. ÇED Geçersiz Sayılması Kararı 
239
III. İDARİ YAPTIRIM KARARLARININ ESASTAN İNCELENMESİ 
241
A. ÇED Sürecinin Durdurulması 
241
B. Faaliyetlerin Durdurulması 
242
C. İdari Para Cezası 
243
IV. BAĞLANTILI DAVALAR 
247
V. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 
253
A. Genel Olarak 
253
B. Yürütmenin Durdurulması Kararlarına İtiraz 
255
C. Kanun Yolu Aşamasında Yürütmenin Durdurulması 
256
D. ÇED Sonucu Alınan Kararlarda Yürütmenin Durdurulması 
256
E. İdari Yaptırım Kararlarında Yürütmenin Durdurulması 
259
F. Düzenleyici İşlemlerde Yürütmenin Durdurulması 
259
VI. DAVANIN İHBARI 
272
A. Genel Olarak 
272
B. Çevresel Etki Değerlendirmesinde Davanın İhbarı 
274
VII. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN DAVAYA KATILMASI 
276
A. Genel Olarak 
276
B. Çevresel Etki Değerlendirmesinde Feri Müdahale 
278
1. Müdahale İsteminde Bulunabilecek Kişiler 
278
a. Davacı Yanında Müdahale 
278
b. Davalı İdare Yanında Müdahale 
279
2. Müdahale Usulü 
280
C. Kanun Yolları Aşamasında Feri Müdahale 
282
VIII. TARAFLARIN KİŞİLİK VEYA NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
286
IX. KEŞİF 
288
A. Genel Olarak 
288
B. Keşfe Katlanma Zorunluluğu 
291
X. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 
292
A. Genel Olarak 
292
B. Bilirkişiye Başvurulması 
293
1. Bilirkişilerin Görevlendirilmesi 
297
2. Bilirkişiye Sorulacak Hususlar 
302
C. Bilirkişilerin Tarafsızlığı 
306
D. Bilirkişinin Görev Süresi 
308
E. Bilirkişi Raporu 
309
XI. FERAGAT 
313
A. Genel Olarak 
313
B. Davadan Feragat 
314
C. Kanun Yollarına Başvurmaktan Feragat 
316
D. Kanun Yolları Aşamasında Davadan Feragat 
317
XII. DURUŞMA 
320
A. Genel Olarak 
320
B. ÇED Sonucu Alınan Kararlara İlişkin Uyuşmazlıklarda Duruşma 
325
C. İdari Yaptırım Kararlarına İlişkin Uyuşmazlıklarda Duruşma 
327
D. Düzenleyici İşlemlere İlişkin Uyuşmazlıklarda Duruşma 
329
E. Tam Yargı Davalarında Duruşma 
330
XIII. YARGILAMA GİDERLERİ 
331
A. Çevresel Etki Değerlendirmesinde Yargılama Giderleri 
334
1. Harçlar ve Posta Ücreti 
334
2. Keşif Gideri ve Bilirkişi Ücret ve Giderleri 
336
B. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
337
1. Tarafların Yargılama Giderlerinden Sorumluluğu 
337
2. Feri Müdahilin Yargılama Giderlerinden Sorumluluğu 
339
3. Vekâlet Ücreti 
339
a. Genel Olarak 
339
b. ÇED Sonucu Alınan Kararlar 
344
c. İdari Yaptırım Kararları 
358
d. Düzenleyici İşlemlerde Vekâlet Ücreti 
360
e. Tam Yargı Davalarında Vekâlet Ücreti 
364
C. Çevresel Etki Değerlendirmesinde Yargılama Giderleri 
370
1. İlk Derece Mahkemesinde Yargılama Giderleri 
370
2. Kanun Yolunda Yargılama Giderleri 
378
a. İstinaf Kanun Yolunda Yargılama Giderleri 
378
b. Temyiz Kanun Yolunda Yargılama Giderleri 
381
XIV. ÇED UYUŞMAZLIKLARINDA YARGI KARARLARININ UYGULANMASI 
390
XV. İVEDİ YARGILAMA USULÜ (İYUK M. 20/A) 
393
A. Genel Olarak 
393
B. İvedi Yargılama Usulünde Süreler 
395
1. Dava Açma Süresi 
395
2. Yargılama Süreleri 
396
C. İvedi Yargılama Usulünde Yürütmenin Durdurulması 
398
D. İvedi Yargılama Usulünde Kanun Yolları 
398
1. Başvuru Mercii 
398
2. İnceleme Usulü 
399
Beşinci Bölüm
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN
UYUŞMAZLIKLARDA KANUN YOLLARI
I. GENEL OLARAK 
401
II. İDARİ YAPTIRIM KARARLARINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA KANUN YOLU 
405
A. İstinaf Kanun Yolu 
405
1. Genel Olarak 
405
2. İstinaf İncelemesi Sonucu Karar Türleri 
411
3. Katılma Yoluyla İstinaf 
414
B. Temyiz Kanun Yolu 
417
1. Genel Olarak 
417
2. Temyiz İncelemesi Sonucu Karar Türleri 
422
3. Katılma Yoluyla Temyiz 
429
III. ÇED SONUCU ALINAN KARARLARA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA KANUN YOLU 
434
A. Genel Olarak 
434
B. Kanun Yolu İncelemesi 
439
C. Temyiz İncelemesi Sonucu Karar Türleri 
444
D. Katılma Yoluyla Temyiz 
449
IV. DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERDE KANUN YOLU 
450
A. Genel Olarak 
450
B. Temyiz İncelemesi Sonucu Karar Türleri 
451
V. TAM YARGI DAVALARINDA KANUN YOLLARI 
454
VI. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİNDE OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 
460
A. Genel Olarak 
460
B. Kanun Yararına Temyiz 
460
C. Yargılamanın Yenilenmesi 
465
Sonuç 
477
Kaynakça 
481
Kavram Dizini 
503
Yazar Hakkında 
509