Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Çalışan Buluşları Hukuku
Eylül 2020 / 2. Baskı / 472 Syf.
Fiyatı: 120.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Patent koruması sermayeyi (işletmeleri) yeniliğe teşvik eder. Çalışan buluşları mevzuatı da çalışanları buluş yapmaya özendirir. Böylece patent hukukunun genel amaçlarından olan buluşa teşvik çalışanlar bakımından da gerçekleşmiş olur.

Yürürlükteki mevzuatımıza göre işverenin, çalışan buluşçuya maaşına ilave bedel ödemesi yasal bir yükümlülüktür. Yasa koyucu buluşçuya ödenecek bedeli, makul bedel şeklinde nitelemiştir.

Ülkemizde Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (SMK) 2017 yılında yürürlüğe girmesinden önce konuya ilişkin düzenlemeler neredeyse hiç mertebesinde hayata geçirilebilmiştir. Sadece bazı büyük ölçekli işletmeler, geliştirdikleri birtakım uygulamalarla buluşçu çalışanlarına sembolik miktarda ve lütuf kabilinden bedel ödemiştir. Bir buluş ekosistemi oluşmadığı için bu uygulamaya buluşçular büyük ölçüde kayıtsız kalmıştır.

Ülkemizde hukuki düzenlemelerin üzerinden bir asır geçmesine rağmen çalışan buluşlarıyla ilgili bir tecrübenin varlığından söz edilemez. 1995 yılında yürürlüğe giren mülga Patent KHK ile konu detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Fakat bu alanla ilgili Yönetmeliğin (ÇBY) yirmi iki yıl boyunca çıkarılamayışı sistemin işleyişini baltalamıştır. SMK'nın yürürlüğünü takiben dokuz ay gibi kısa bir sürede ÇBY'nin yürürlüğe konulmasıyla hukuki alt yapı tamamlanmıştır. Hatta Türk Patent, Çalışan Buluşları ve Yükseköğretim Kurumları Buluşlarına ilişkin iki ayrı kılavuzla mevzuatın daha iyi anlaşılmasını destekleyici dokümanları da 30.6.2020 tarihinde yayımlamıştır. Bundan böyle sistemin işleyeceği öngörülebilir.

Konu Başlıkları
Patent ve Faydalı Model
Çalışan Buluşları
Hizmet Buluşları
Serbest Buluşlar
Makul Bedel
Kamu Çalışanlarının Buluşları
Yükseköğretim Kurumlarında Geliştirilen Buluşlar
Kamu Destekli Projelerde Geliştirilen Buluşlar
Uyuşmazlıkların Halli ve Zorunlu Tahkim
Barkod: 9789750262234
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 472
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  V
Yazarın Önsözü  VII
Employee’s Inventions Law  IX
Kısaltmalar  XXI
Giriş  1
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİ
I. DÜZENLEMEYİ GEREKTİREN NEDENLER  7
II. KAVRAMLAR  17
A. Buluş  17
B. Buluşçu  21
1. Genel Olarak  21
2. Ortak Buluşçu  22
C. Buluştan Doğan Hak ve Hak Sahipliği  26
1. Buluştan Doğan Hak  26
2. Buluştan Doğan Hakkın Nitelikleri  28
3. Buluştan Doğan Hakkın Sahibi  32
a) Gerçek Hak Sahipliği İlkesi  32
b) Çalışanın Geliştirdiği Buluştan Doğan Hak  34
c) Patent Hakkının Gaspı  36
D. Patent ve Faydalı Model  44
E. Çalışan  46
1. Terminoloji  46
2. Çalışan Sayılmanın Unsurları  48
a) Özel Hukuk Sözleşmesi ve Benzeri Hukuki İlişki  48
b) Başkasının Hizmetinde Olmak / Kişisel (Hukuki) Bağımlılık  51
c) İşverenin Gösterdiği İş  54
3. Çalışana İlişkin SMK Hükümlerinin Uygulanacağı Kişiler  56
a) Genel Bilgi  56
b) Öğrenciler  58
c) Stajyerler  59
d) Kamu Çalışanları  60
e) Yükseköğretim Kurumlarında Geliştirilen Buluşlar  60
F. Çalışan Buluşu  60
G. İşveren  63
1. Kavram  63
2. Alt İşveren (Taşeron)  63
3. İşveren Vekili  65
H. İşyeri ve İşletme  66
İkinci Bölüm
HUKUKİ DÜZENLEMELER
I. DÜNYADAKİ DÜZENLEMELER  69
A. Genel Olarak  69
B. Uluslararası Anlaşmalar  71
C. Avrupa Birliği Hukuku  73
D. Bazı Ulusal Hukuklar  75
1. Almanya  76
2. İsviçre  81
3. İsveç  83
4. Fransa  85
5. Birleşik Krallık  89
6. Amerika Birleşik Devletleri  92
7. Japonya  95
II. TÜRKİYE’DEKİ DÜZENLEMELER  97
A. Önceki Mevzuatımız  97
1. Genel Olarak  97
2. 818 Sayılı Türk Borçlar Kanunu  99
3. 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK  102
B. Mer’i Mevzuatımız  104
1. Genel Olarak  104
2. Telif Hukuku  106
3. Tasarım Hukuku  109
4. Yeni Bitki Çeşidi Hukuku  112
5. Entegre Devre Topografyası Hukuku  114
6. Patent Hukuku  115
C. Mevzuatın Zaman Bakımından Uygulanması  118
1. 10 Ocak 2017 Tarihinden Önce Tescil Edilen Buluşlar  119
2. 10 Ocak 2017 – 29 Eylül 2017 Dönemindeki Buluşlar  120
3. 29 Eylül 2017 Tarihinden Sonraki Buluşlar  121
4. Müktesep Hakların Korunması  121
D. Mevzuatın Yer Bakımından Uygulanması  123
Üçüncü Bölüm
SÖZLEŞMELER
I. GENEL OLARAK  127
II. SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN MAHİYETİ  129
A. Nispi Emredici Nitelik  129
1. Genel Bilgi  129
2. Zaman Bakımından Sınırlama  132
3. Bedeli ve Ödeme Şeklini Topluca Belirleme Yasağı  135
B. Hakkaniyete Aykırılık  136
C. Emredicilik ve Hakkaniyete Aykırılığın Yaptırımı; Sözleşmenin Geçersizliği  138
III. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞEN ŞARTLARA UYARLANMASI  139
IV. MUHTEMEL SÖZLEŞME TÜRLERİ  141
A. Bedel Sözleşmesi  141
B. Buluş Geliştirme Sözleşmesi  142
C. Buluş Ortaklığı Sözleşmesi  143
D. Serbest Buluşlara İlişkin Sözleşmeler  143
E. Diğer Sözleşmeler  144
Dördüncü Bölüm
HİZMET BULUŞLARI
I. GENEL OLARAK  145
A. Kavram  145
B. Unsurları  148
1. Buluşun, Çalışan veya Çalışana İlişkin Hükümlerin Uygulandığı Kişiler Tarafından Geliştirilmesi  148
2. Buluşun İş (Hizmet) İlişkisi Sırasında Geliştirilmesi  148
a) Genel Olarak  148
b) Geliştirilen Bir Buluşun İş İlişkisi Sırasında Sayılmasını Etkilemeyen Hususlar  153
3. Buluşun, Çalışanın İş Görme Borcundan Kaynaklanması veya Büyük Ölçüde İşletmenin Deneyim ve Çalışmalarına Dayanması  156
a) Genel Olarak  156
b) İş Görme Borcuna Dayalı Geliştirilen (Görevsel) Buluşlar  157
c) Büyük Ölçüde İşletmenin Deneyim ve Çalışmalarına Dayalı Geliştirilen Buluşlar  161
II. ÇALIŞANIN BULUŞ BİLDİRİMİ  165
A. Genel Olarak  165
B. Buluş Bildirimi  166
1. Buluş Bildiriminin Zamanı ve Şekli  166
2. Buluş Bildiriminin Yapılması  169
3. Bildirimden Muaf Tutulan Buluşlar  171
4. Buluş Bildiriminin Hukuki Niteliği  172
5. Buluş Bildiriminin İçeriği  172
6. İşverenin Düzeltme Talebi  174
7. İşverenin Tebellüğ Tarihini Bildirmesi  175
C. Buluş Bildiriminin Hukuki Sonuçları  176
1. Genel Olarak  176
2. Buluş Bildiriminin Hiç Yapılmaması, Hukuken Geçersiz, Geç veya Eksik Bildirim Yapılması  177
III. İŞVERENİN HAK TALEBİ  180
A. Hak Talebinin Yapılması ve Hukuki Sonuçları  180
1. Tam Hak Talebi  180
a) Tam Hak Talebinin Yapılması  180
b) Tam Hak Talebinin Hukuki Sonuçları  182
2. Kısmi Hak Talebi  189
a) Kısmi Hak Talebinin Yapılması  189
b) Kısmi Hak Talebinin Hukuki Sonuçları  189
B. Hak Talebi Yapılmamasının Hukuki Sonuçları  192
IV. HAK TALEBİ KARŞILIĞINDA İŞVERENİN ÖDEYECEĞİ BEDEL  193
V. İŞVERENİN PATENT BAŞVURUSU YAPMASI  193
A. İşverenin Türkiye’de Patent Başvurusu Yapma Hak ve Yükümlülüğü  193
B. İşverenin Yabancı Ülkelerde Patent Başvurusu Yapma Hakkı  196
C. İşverenin Başvuru Sürecine İlişkin Bilgi Verme Yükümlülüğü  197
D. Buluşçunun Adının Belirtilmesi  197
VI. ÇALIŞANIN ÖNALIM (ŞUFA) HAKKI  200
VII. İŞVERENİN BULUŞTAN DOĞAN HAKLARDAN VAZGEÇMESİ  201
VIII. ÇALIŞANIN BİLGİ ALMA HAKKI  202
IX. ÇALIŞANIN REKABET YASAĞI  203
X. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  208
A. Genel Olarak  208
B. Çalışanın Sır Saklama Yükümlülüğü  210
C. İşverenin Sır Saklama Yükümlülüğü  213
D. Üçüncü Kişilerin Sır Saklama Yükümlülüğü  214
E. Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırılığın Hukuki ve Cezai Yaptırımı  215
Beşinci Bölüm
SERBEST BULUŞLAR
I. GENEL BİLGİ  219
A. Kavram  219
B. Serbest Doğan Buluşlar  220
C. Sonradan Serbest Kalan Buluşlar  221
II. SERBEST BULUŞ BİLDİRİMİ  223
III. İŞVERENİN BULUŞ BİLDİRİMİNE İTİRAZI  225
IV. ÇALIŞANIN TEKLİFTE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  227
A. Genel Olarak  227
B. Teklifte Bulunma Yükümlülüğünün Şartları  229
C. Teklifin Hukuki Niteliği ve Sonuçları  231
V. İŞVERENİN ÖNCELİK HAKKI  232
Altıncı Bölüm
BEDEL
I. TERMİNOLOJİ  237
II. BEDELİN HUKUKİ NİTELİĞİ  243
III. BEDEL HAKKININ DOĞUMU  244
A. Tam Makul Bedel Hakkı  244
B. Kısmi Makul Bedel Hakkı  248
IV. BEDELİN HESAPLANMASI  249
A. Genel Olarak  249
B. Buluşun Ekonomik Değeri  252
1. Genel Bilgi  252
2. Buluş Değerini Hesaplama Yöntemleri  256
a) Temel İlkeler  256
b) İşletme Tarafından Kullanılan Buluşlar  260
aa) Kıyas (Lisans Örneksemesi) Yöntemi  260
bb) Fayda Yöntemi  263
cc) Tahmin Yöntemi  263
c) İşletme Tarafından Kullanılmayan Buluşlar  264
aa) Lisans Sözleşmesi  264
bb) Devir / Satış Sözleşmesi  264
cc) Takas Sözleşmesi  265
C. Çalışanın Katkısı  265
1. Genel Olarak  265
2. Buluş Grupları  268
3. Buluşun Geliştirilmesinde İşletmenin Katkısının Ayrıştırılması  270
V. BEDELİN BELİRLENMESİ VE MUHTEMEL BEDEL MİKTARI  271
A. Genel Olarak  271
B. Taraflarca Belirlenmesi  275
C. Tahkim Usulü ile Belirlenmesi  278
D. Muhtemel Bedel Miktarı  278
VI. BEDELİN ÖDENMESİ  282
A. Ödemenin Yapılması  282
B. Başvurunun Sonuçsuz Kalmasının veya Patentin Hükümsüz Kılınmasının Bedele Etkisi  284
C. Patentin Yıllık Ücretlerinin Yatırılmamasının veya Haktan Vazgeçmenin Bedele Etkisi  285
D. Buluşun veya Patentin Ekonomik Önemini Yitirmesinin Bedele Etkisi  286
E. Bedelin Süresi ve İşten Ayrılmanın Bedele Etkisi  287
F. İşletme/İşyeri ve İş İlişkisinin Devrinin Bedele Etkisi  288
G. İşverenin Buluşu/Patenti Devretmesinin veya İflas Etmesinin Bedele Etkisi  290
H. Bedel Alacağının Zamanaşımına Uğraması  290
VII. TEŞVİK ÖDÜLÜ  291
A. Hukuki Düzenleme  291
B. Şartları  292
C. Miktarı ve Ödenmesi  293
Yedinci Bölüm
KAMU ÇALIŞANLARININ BULUŞLARI
I. TERMİNOLOJİ  297
II. HUKUKİ REJİM  298
A. Genel Olarak  298
B. Diğer Kanuni Düzenlemeler  300
C. Taraflar Arasındaki Sözleşme Hükümleri  301
III. BEDEL  302
Sekizinci Bölüm
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GELİŞTİRİLEN BULUŞLAR
I. GENEL BİLGİ  307
A. Yükseköğretim Kurumu Kavramı  307
B. Yükseköğretim Kurumu Buluşları Kavramı  308
1. Genel Olarak  308
2. Yükseköğretim Kurumunda Yapılan Bilimsel Çalışmalar veya Araştırmalar Sonucunda Geliştirilen Buluşlar  312
3. Yükseköğretim Kurumunda Edinilen Deneyim ve Çalışmalara Dayalı Geliştirilen Buluşlar  313
4. Yükseköğretim Kurumunun Araç ve Gereçlerinin Kullanımı Sonucu Geliştirilen Buluşlar  315
C. Alman–Türk Hukukunda Kabul Edilen Sistem  315
1. Mehaz Alman Hukuku  315
2. Mülga PatKHK  318
3. Mer’i Hukukumuz  319
a) Genel Olarak  319
b) Hukuki Rejim  322
c) Bir Sözleşme Kapsamında Öğretim Elemanı, Stajyer ve Öğrencilerin Geliştirdikleri Buluşlar  322
II. BİLDİRİM SİSTEMİ VE HAK TALEBİ  327
A. Bildirim Sistemi  327
B. Hak Talebi ve Hukuki Sonuçları  331
III. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  333
IV. BULUŞUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ  337
V. GELİR PAYLAŞIMI  340
VI. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  343
VII. UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ  343
Dokuzuncu Bölüm
KAMU DESTEKLİ PROJELERDE GELİŞTİRİLEN BULUŞLAR
I. GENEL BİLGİ  345
II. HUKUKİ REJİM  347
A. Genel Olarak  347
B. Müşteri Kurum  349
C. Kamu Destekli Projelerde Üçlü İlişki  349
III. BİLDİRİM SİSTEMİ  350
IV. HAK SAHİPLİĞİ TALEBİ  351
V. PATENT BAŞVURUSU YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ADIN BELİRTİLMESİ HAKKI  352
VI. SIR SAKLAMA VE BULUŞUN KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  353
VII. DESTEĞİ VERENİN LİSANS HAKLARI  354
A. Desteği Verenin Kanuni Lisans Hakkı  354
B. Desteği Verenin, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Lehine Lisans Talebi  355
C. Desteği Verenin Üçüncü Kişiler Lehine Lisans Talebi  356
VIII. GELİR PAYLAŞIMI  356
IX. KAMU DESTEKLİ PROJELERDE GELİŞTİRİLEN BULUŞLARA İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER  357
A. TÜBİTAK Destekli Projelerinde Geliştirilen Buluşlar  357
B. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (Teknokentlerde / Teknoparklarda) Geliştirilen Buluşlar  360
C. Araştırma–Geliştirme ve Tasarım Merkezlerinde Geliştirilen Buluşlar  361
D. Araştırma Altyapılarında Geliştirilen Buluşlar  362
Onuncu Bölüm
UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ VE ZORUNLU TAHKİM USULÜ
I. GENEL BİLGİ  365
II. ARABULUCULUK  367
III. ZORUNLU TAHKİM  368
A. Genel Olarak  368
B. Türk Hukukunda Zorunlu Tahkime Tabi Uyuşmazlıklar  373
C. Alman–Türk Patent Mevzuatında Zorunlu Tahkime İlişkin Hükümler  374
1. Alman Patent Mevzuatındaki Düzenlemeler  374
2. Patent Mevzuatımızdaki Düzenlemeler  376
a) Genel Olarak  376
b) Zorunlu Tahkime Tabi Uyuşmazlıklar  380
aa) Bedel Tarifesine İlişkin Uyuşmazlıklar  380
bb) Diğer Uyuşmazlıklar  381
c) Zorunlu Tahkime Tabi Olmayan Uyuşmazlıklar  382
aa) Serbest Buluşun İşverene Teklifinde Bedel  382
bb) Yükseköğretim Kurumlarında Geliştirilen Buluşlara İlişkin Uyuşmazlıklar  382
cc) Kamu Destekli Projelerde Geliştirilen Buluşlara İlişkin Uyuşmazlıklar  383
Onbirinci Bölüm
SİSTEMİN ANALİZİ, ELEŞTİRİSİ VE YENİ SİSTEM ÖNERİSİ
I. SİSTEMİN ANALİZİ  385
II. SİSTEMİN ELEŞTİRİSİ  388
A. Genel Olarak  388
1. Mevzuatın Dili  388
2. Mevzuatın Kurgusu  389
3. Amacın Gerçekleşmesi  394
B. Çalışan Buluşları  396
1. Bildirim Sistemi  396
2. Bedel  398
C. Kamu Çalışanlarının Buluşları  401
D. Yükseköğretim Kurumlarında Geliştirilen Buluşlar  402
E. Kamu Destekli Projelerde Geliştirilen Buluşlar  403
F. Uyuşmazlıkların Halli  404
III. YENİ SİSTEM ÖNERİSİ  405
A. Çalışan Buluşları  405
B. Yükseköğretim Kurumlarında Geliştirilen Buluşlar  408
C. Kamu Destekli Projelerde Geliştirilen Buluşlar  409
D. Uyuşmazlıkların Halli  409
Sonuç  411
İlgili Mevzuat
1. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu – SMK (Çalışan Buluşlarıyla İlgili Hükümleri – m. 113–122)  417
2. Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik (ÇBY)  423
Ek – Mevzuat Karşılaştırma Tablosu  439
Kaynakça  441
 


Remzi Özmen
Ocak 2021
9.90 TL
Sepete Ekle
Mustafa Güney Çalışkan
Ocak 2021
215.00 TL
Sepete Ekle
Armağan Ebru Bozkurt Yüksel
Kasım 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  V
Yazarın Önsözü  VII
Employee’s Inventions Law  IX
Kısaltmalar  XXI
Giriş  1
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİ
I. DÜZENLEMEYİ GEREKTİREN NEDENLER  7
II. KAVRAMLAR  17
A. Buluş  17
B. Buluşçu  21
1. Genel Olarak  21
2. Ortak Buluşçu  22
C. Buluştan Doğan Hak ve Hak Sahipliği  26
1. Buluştan Doğan Hak  26
2. Buluştan Doğan Hakkın Nitelikleri  28
3. Buluştan Doğan Hakkın Sahibi  32
a) Gerçek Hak Sahipliği İlkesi  32
b) Çalışanın Geliştirdiği Buluştan Doğan Hak  34
c) Patent Hakkının Gaspı  36
D. Patent ve Faydalı Model  44
E. Çalışan  46
1. Terminoloji  46
2. Çalışan Sayılmanın Unsurları  48
a) Özel Hukuk Sözleşmesi ve Benzeri Hukuki İlişki  48
b) Başkasının Hizmetinde Olmak / Kişisel (Hukuki) Bağımlılık  51
c) İşverenin Gösterdiği İş  54
3. Çalışana İlişkin SMK Hükümlerinin Uygulanacağı Kişiler  56
a) Genel Bilgi  56
b) Öğrenciler  58
c) Stajyerler  59
d) Kamu Çalışanları  60
e) Yükseköğretim Kurumlarında Geliştirilen Buluşlar  60
F. Çalışan Buluşu  60
G. İşveren  63
1. Kavram  63
2. Alt İşveren (Taşeron)  63
3. İşveren Vekili  65
H. İşyeri ve İşletme  66
İkinci Bölüm
HUKUKİ DÜZENLEMELER
I. DÜNYADAKİ DÜZENLEMELER  69
A. Genel Olarak  69
B. Uluslararası Anlaşmalar  71
C. Avrupa Birliği Hukuku  73
D. Bazı Ulusal Hukuklar  75
1. Almanya  76
2. İsviçre  81
3. İsveç  83
4. Fransa  85
5. Birleşik Krallık  89
6. Amerika Birleşik Devletleri  92
7. Japonya  95
II. TÜRKİYE’DEKİ DÜZENLEMELER  97
A. Önceki Mevzuatımız  97
1. Genel Olarak  97
2. 818 Sayılı Türk Borçlar Kanunu  99
3. 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK  102
B. Mer’i Mevzuatımız  104
1. Genel Olarak  104
2. Telif Hukuku  106
3. Tasarım Hukuku  109
4. Yeni Bitki Çeşidi Hukuku  112
5. Entegre Devre Topografyası Hukuku  114
6. Patent Hukuku  115
C. Mevzuatın Zaman Bakımından Uygulanması  118
1. 10 Ocak 2017 Tarihinden Önce Tescil Edilen Buluşlar  119
2. 10 Ocak 2017 – 29 Eylül 2017 Dönemindeki Buluşlar  120
3. 29 Eylül 2017 Tarihinden Sonraki Buluşlar  121
4. Müktesep Hakların Korunması  121
D. Mevzuatın Yer Bakımından Uygulanması  123
Üçüncü Bölüm
SÖZLEŞMELER
I. GENEL OLARAK  127
II. SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN MAHİYETİ  129
A. Nispi Emredici Nitelik  129
1. Genel Bilgi  129
2. Zaman Bakımından Sınırlama  132
3. Bedeli ve Ödeme Şeklini Topluca Belirleme Yasağı  135
B. Hakkaniyete Aykırılık  136
C. Emredicilik ve Hakkaniyete Aykırılığın Yaptırımı; Sözleşmenin Geçersizliği  138
III. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞEN ŞARTLARA UYARLANMASI  139
IV. MUHTEMEL SÖZLEŞME TÜRLERİ  141
A. Bedel Sözleşmesi  141
B. Buluş Geliştirme Sözleşmesi  142
C. Buluş Ortaklığı Sözleşmesi  143
D. Serbest Buluşlara İlişkin Sözleşmeler  143
E. Diğer Sözleşmeler  144
Dördüncü Bölüm
HİZMET BULUŞLARI
I. GENEL OLARAK  145
A. Kavram  145
B. Unsurları  148
1. Buluşun, Çalışan veya Çalışana İlişkin Hükümlerin Uygulandığı Kişiler Tarafından Geliştirilmesi  148
2. Buluşun İş (Hizmet) İlişkisi Sırasında Geliştirilmesi  148
a) Genel Olarak  148
b) Geliştirilen Bir Buluşun İş İlişkisi Sırasında Sayılmasını Etkilemeyen Hususlar  153
3. Buluşun, Çalışanın İş Görme Borcundan Kaynaklanması veya Büyük Ölçüde İşletmenin Deneyim ve Çalışmalarına Dayanması  156
a) Genel Olarak  156
b) İş Görme Borcuna Dayalı Geliştirilen (Görevsel) Buluşlar  157
c) Büyük Ölçüde İşletmenin Deneyim ve Çalışmalarına Dayalı Geliştirilen Buluşlar  161
II. ÇALIŞANIN BULUŞ BİLDİRİMİ  165
A. Genel Olarak  165
B. Buluş Bildirimi  166
1. Buluş Bildiriminin Zamanı ve Şekli  166
2. Buluş Bildiriminin Yapılması  169
3. Bildirimden Muaf Tutulan Buluşlar  171
4. Buluş Bildiriminin Hukuki Niteliği  172
5. Buluş Bildiriminin İçeriği  172
6. İşverenin Düzeltme Talebi  174
7. İşverenin Tebellüğ Tarihini Bildirmesi  175
C. Buluş Bildiriminin Hukuki Sonuçları  176
1. Genel Olarak  176
2. Buluş Bildiriminin Hiç Yapılmaması, Hukuken Geçersiz, Geç veya Eksik Bildirim Yapılması  177
III. İŞVERENİN HAK TALEBİ  180
A. Hak Talebinin Yapılması ve Hukuki Sonuçları  180
1. Tam Hak Talebi  180
a) Tam Hak Talebinin Yapılması  180
b) Tam Hak Talebinin Hukuki Sonuçları  182
2. Kısmi Hak Talebi  189
a) Kısmi Hak Talebinin Yapılması  189
b) Kısmi Hak Talebinin Hukuki Sonuçları  189
B. Hak Talebi Yapılmamasının Hukuki Sonuçları  192
IV. HAK TALEBİ KARŞILIĞINDA İŞVERENİN ÖDEYECEĞİ BEDEL  193
V. İŞVERENİN PATENT BAŞVURUSU YAPMASI  193
A. İşverenin Türkiye’de Patent Başvurusu Yapma Hak ve Yükümlülüğü  193
B. İşverenin Yabancı Ülkelerde Patent Başvurusu Yapma Hakkı  196
C. İşverenin Başvuru Sürecine İlişkin Bilgi Verme Yükümlülüğü  197
D. Buluşçunun Adının Belirtilmesi  197
VI. ÇALIŞANIN ÖNALIM (ŞUFA) HAKKI  200
VII. İŞVERENİN BULUŞTAN DOĞAN HAKLARDAN VAZGEÇMESİ  201
VIII. ÇALIŞANIN BİLGİ ALMA HAKKI  202
IX. ÇALIŞANIN REKABET YASAĞI  203
X. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  208
A. Genel Olarak  208
B. Çalışanın Sır Saklama Yükümlülüğü  210
C. İşverenin Sır Saklama Yükümlülüğü  213
D. Üçüncü Kişilerin Sır Saklama Yükümlülüğü  214
E. Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırılığın Hukuki ve Cezai Yaptırımı  215
Beşinci Bölüm
SERBEST BULUŞLAR
I. GENEL BİLGİ  219
A. Kavram  219
B. Serbest Doğan Buluşlar  220
C. Sonradan Serbest Kalan Buluşlar  221
II. SERBEST BULUŞ BİLDİRİMİ  223
III. İŞVERENİN BULUŞ BİLDİRİMİNE İTİRAZI  225
IV. ÇALIŞANIN TEKLİFTE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  227
A. Genel Olarak  227
B. Teklifte Bulunma Yükümlülüğünün Şartları  229
C. Teklifin Hukuki Niteliği ve Sonuçları  231
V. İŞVERENİN ÖNCELİK HAKKI  232
Altıncı Bölüm
BEDEL
I. TERMİNOLOJİ  237
II. BEDELİN HUKUKİ NİTELİĞİ  243
III. BEDEL HAKKININ DOĞUMU  244
A. Tam Makul Bedel Hakkı  244
B. Kısmi Makul Bedel Hakkı  248
IV. BEDELİN HESAPLANMASI  249
A. Genel Olarak  249
B. Buluşun Ekonomik Değeri  252
1. Genel Bilgi  252
2. Buluş Değerini Hesaplama Yöntemleri  256
a) Temel İlkeler  256
b) İşletme Tarafından Kullanılan Buluşlar  260
aa) Kıyas (Lisans Örneksemesi) Yöntemi  260
bb) Fayda Yöntemi  263
cc) Tahmin Yöntemi  263
c) İşletme Tarafından Kullanılmayan Buluşlar  264
aa) Lisans Sözleşmesi  264
bb) Devir / Satış Sözleşmesi  264
cc) Takas Sözleşmesi  265
C. Çalışanın Katkısı  265
1. Genel Olarak  265
2. Buluş Grupları  268
3. Buluşun Geliştirilmesinde İşletmenin Katkısının Ayrıştırılması  270
V. BEDELİN BELİRLENMESİ VE MUHTEMEL BEDEL MİKTARI  271
A. Genel Olarak  271
B. Taraflarca Belirlenmesi  275
C. Tahkim Usulü ile Belirlenmesi  278
D. Muhtemel Bedel Miktarı  278
VI. BEDELİN ÖDENMESİ  282
A. Ödemenin Yapılması  282
B. Başvurunun Sonuçsuz Kalmasının veya Patentin Hükümsüz Kılınmasının Bedele Etkisi  284
C. Patentin Yıllık Ücretlerinin Yatırılmamasının veya Haktan Vazgeçmenin Bedele Etkisi  285
D. Buluşun veya Patentin Ekonomik Önemini Yitirmesinin Bedele Etkisi  286
E. Bedelin Süresi ve İşten Ayrılmanın Bedele Etkisi  287
F. İşletme/İşyeri ve İş İlişkisinin Devrinin Bedele Etkisi  288
G. İşverenin Buluşu/Patenti Devretmesinin veya İflas Etmesinin Bedele Etkisi  290
H. Bedel Alacağının Zamanaşımına Uğraması  290
VII. TEŞVİK ÖDÜLÜ  291
A. Hukuki Düzenleme  291
B. Şartları  292
C. Miktarı ve Ödenmesi  293
Yedinci Bölüm
KAMU ÇALIŞANLARININ BULUŞLARI
I. TERMİNOLOJİ  297
II. HUKUKİ REJİM  298
A. Genel Olarak  298
B. Diğer Kanuni Düzenlemeler  300
C. Taraflar Arasındaki Sözleşme Hükümleri  301
III. BEDEL  302
Sekizinci Bölüm
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GELİŞTİRİLEN BULUŞLAR
I. GENEL BİLGİ  307
A. Yükseköğretim Kurumu Kavramı  307
B. Yükseköğretim Kurumu Buluşları Kavramı  308
1. Genel Olarak  308
2. Yükseköğretim Kurumunda Yapılan Bilimsel Çalışmalar veya Araştırmalar Sonucunda Geliştirilen Buluşlar  312
3. Yükseköğretim Kurumunda Edinilen Deneyim ve Çalışmalara Dayalı Geliştirilen Buluşlar  313
4. Yükseköğretim Kurumunun Araç ve Gereçlerinin Kullanımı Sonucu Geliştirilen Buluşlar  315
C. Alman–Türk Hukukunda Kabul Edilen Sistem  315
1. Mehaz Alman Hukuku  315
2. Mülga PatKHK  318
3. Mer’i Hukukumuz  319
a) Genel Olarak  319
b) Hukuki Rejim  322
c) Bir Sözleşme Kapsamında Öğretim Elemanı, Stajyer ve Öğrencilerin Geliştirdikleri Buluşlar  322
II. BİLDİRİM SİSTEMİ VE HAK TALEBİ  327
A. Bildirim Sistemi  327
B. Hak Talebi ve Hukuki Sonuçları  331
III. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  333
IV. BULUŞUN TİCARİLEŞTİRİLMESİ  337
V. GELİR PAYLAŞIMI  340
VI. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  343
VII. UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ  343
Dokuzuncu Bölüm
KAMU DESTEKLİ PROJELERDE GELİŞTİRİLEN BULUŞLAR
I. GENEL BİLGİ  345
II. HUKUKİ REJİM  347
A. Genel Olarak  347
B. Müşteri Kurum  349
C. Kamu Destekli Projelerde Üçlü İlişki  349
III. BİLDİRİM SİSTEMİ  350
IV. HAK SAHİPLİĞİ TALEBİ  351
V. PATENT BAŞVURUSU YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ADIN BELİRTİLMESİ HAKKI  352
VI. SIR SAKLAMA VE BULUŞUN KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  353
VII. DESTEĞİ VERENİN LİSANS HAKLARI  354
A. Desteği Verenin Kanuni Lisans Hakkı  354
B. Desteği Verenin, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Lehine Lisans Talebi  355
C. Desteği Verenin Üçüncü Kişiler Lehine Lisans Talebi  356
VIII. GELİR PAYLAŞIMI  356
IX. KAMU DESTEKLİ PROJELERDE GELİŞTİRİLEN BULUŞLARA İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER  357
A. TÜBİTAK Destekli Projelerinde Geliştirilen Buluşlar  357
B. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (Teknokentlerde / Teknoparklarda) Geliştirilen Buluşlar  360
C. Araştırma–Geliştirme ve Tasarım Merkezlerinde Geliştirilen Buluşlar  361
D. Araştırma Altyapılarında Geliştirilen Buluşlar  362
Onuncu Bölüm
UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ VE ZORUNLU TAHKİM USULÜ
I. GENEL BİLGİ  365
II. ARABULUCULUK  367
III. ZORUNLU TAHKİM  368
A. Genel Olarak  368
B. Türk Hukukunda Zorunlu Tahkime Tabi Uyuşmazlıklar  373
C. Alman–Türk Patent Mevzuatında Zorunlu Tahkime İlişkin Hükümler  374
1. Alman Patent Mevzuatındaki Düzenlemeler  374
2. Patent Mevzuatımızdaki Düzenlemeler  376
a) Genel Olarak  376
b) Zorunlu Tahkime Tabi Uyuşmazlıklar  380
aa) Bedel Tarifesine İlişkin Uyuşmazlıklar  380
bb) Diğer Uyuşmazlıklar  381
c) Zorunlu Tahkime Tabi Olmayan Uyuşmazlıklar  382
aa) Serbest Buluşun İşverene Teklifinde Bedel  382
bb) Yükseköğretim Kurumlarında Geliştirilen Buluşlara İlişkin Uyuşmazlıklar  382
cc) Kamu Destekli Projelerde Geliştirilen Buluşlara İlişkin Uyuşmazlıklar  383
Onbirinci Bölüm
SİSTEMİN ANALİZİ, ELEŞTİRİSİ VE YENİ SİSTEM ÖNERİSİ
I. SİSTEMİN ANALİZİ  385
II. SİSTEMİN ELEŞTİRİSİ  388
A. Genel Olarak  388
1. Mevzuatın Dili  388
2. Mevzuatın Kurgusu  389
3. Amacın Gerçekleşmesi  394
B. Çalışan Buluşları  396
1. Bildirim Sistemi  396
2. Bedel  398
C. Kamu Çalışanlarının Buluşları  401
D. Yükseköğretim Kurumlarında Geliştirilen Buluşlar  402
E. Kamu Destekli Projelerde Geliştirilen Buluşlar  403
F. Uyuşmazlıkların Halli  404
III. YENİ SİSTEM ÖNERİSİ  405
A. Çalışan Buluşları  405
B. Yükseköğretim Kurumlarında Geliştirilen Buluşlar  408
C. Kamu Destekli Projelerde Geliştirilen Buluşlar  409
D. Uyuşmazlıkların Halli  409
Sonuç  411
İlgili Mevzuat
1. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu – SMK (Çalışan Buluşlarıyla İlgili Hükümleri – m. 113–122)  417
2. Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik (ÇBY)  423
Ek – Mevzuat Karşılaştırma Tablosu  439
Kaynakça  441
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021