Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku – CISG – Incoterms Prof. Dr. Zafer Zeytin  - Kitap

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hukuku – CISG – Incoterms

4. Baskı, 
Ekim 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
456
Barkod:
9789750280399
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
565,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) 01.08.2011 tarihinden itibaren ülkemizde, ticari ilişkilerimizin 2/3'ünden fazlasının gerçekleştiği ABD ve Almanya, Rusya, Irak gibi dış ticaretimizde önemli rol oynayan ilk 20 ülkenin 16'sında ve diğer birçok ülkede yürürlüktedir. Türkiye Antlaşmayı çekince koymadan kabul etmiştir.
Eserde, Uygulama Alanı ve Genel Hükümler, Sözleşmenin Kurulması), Malların Satımı ve Son Hükümler başlıklarının yanında, Satıcının ve Alıcının Yükümlülüklerine İlişkin Ortak Hükümler başlığı da sistematik şekilde incelenerek kitaba dahil edilmiştir.
Kitap hazırlanırken konunun ana hatları ile anlatılmasına, hâkim görüş ve uygulamalara öncelik verilerek, doktrinde yer alan tartışmaların aktarılmasından kaçınılmıştır. Böylece konu genel ve ana hatları ile uygulamacılar, öğrenciler ve ilgilileri için anlaşılır hale getirilmiştir.
Antlaşma otonom bir uygulamayı ön plana çıkardığından kitapta karşılaştırmalı bir çalışma tercih edilmemiş, yeri geldikçe yapılan kısa karşılaştırmalı açıklamalarla yetinilmiştir. Kitapta, uygulama örnekleri, yabancı mahkeme ve tahkim kararları da yer almaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
CISG Uygulama Alanı ve Genel Hükümler
.
Sözleşmenin Kurulması
.
Malların Satımı
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Üçüncü Baskı Önsözünden 
9
İkinci Baskı Önsözünden 
11
Birinci Baskı Önsözünde 
13
Giriş
§ 1. Satım Sözleşmeleri 
32
I. Satım Sözleşmesi Kavramı ve Satım Sözleşmesinin Hukukî Niteliği 
32
II. Satım Sözleşmelerinin Tâbi Olacağı Hukuka Göre Çeşitleri 
33
III. Satım Sözleşmelerinin Önemi 
36
A. Millî Hukuk Açısından 
36
B. Milletlerarası Hukuk Açısından 
37
C. Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Antlaşmasının (CISG) Önemi 
38
IV. Satım Sözleşmeleri Hukukunun Tarihsel Gelişimi 
39
A. Genel Olarak 
39
B. Satım Sözleşmeleri Hukukunun Yeknesaklaştırılma Çalışmaları 
42
1. Lahey Satım Sözleşmeleri Antlaşmaları 
42
2. Viyana Satım Sözleşmeleri Antlaşması (CISG) 
43
V. Yeknesaklaştırmanın Fayda ve Sakıncaları 
44
A. Genel Olarak 
44
B. Antlaşmanın Genel Olarak Faydaları 
45
C. Antlaşmanın Satıcı (İhracatçı) Açısından Faydaları 
46
D. Antlaşmanın Alıcı (İthalatçı) Açısından Faydaları 
47
E. Antlaşmanın Sakıncaları 
48
Kısım I
CISG UYGULAMA ALANI VE GENEL HÜKÜMLER
Bölüm I
UYGULAMA ALANI
§ 2. Antlaşmanın Doğrudan veya Dolaylı Uygulama Alanı Bulması 
50
§ 3. Antlaşma Tarafı Ülkeler ve Çekinceleri 
51
I. Antlaşma Tarafı Ülkeler 
51
II. Taraf Ülke Çekinceleri 
51
A. Antlaşmanın II’nci ve III’üncü Kısmı ile İlgili Çekince (CISG md. 92) 
52
B. Değişik Hukuk Sistemleri Çekincesi (CISG md. 93) 
52
C. Aynı veya Benzer Hukuk Sistemi Çekincesi (CISG md. 94) 
53
D. CISG md. 1 f. 1 bent b’nin Uygulanması ile İlgili Çekince (CISG md. 95) 
53
E. Şekil Serbestîsi Çekincesi (CISG md. 96) 
55
§ 4. Antlaşmanın Yer itibariyle Uygulama Alanı 
55
I. Şartları 
55
A. Uluslararası Satım Sözleşmesi 
55
B. İşyeri 
56
C. Satım Sözleşmesinin Uluslararası Niteliğinin Anlaşılabilirliği 
56
II. Örnek Uygulamalar 
58
§ 5. Antlaşmanın Kişi İtibariyle Uygulama Alanı 
59
§ 6. Antlaşmanın Konu İtibariyle Uygulama Alanı 
60
I. Şartları 
60
A. Mal Satım Sözleşmesi 
60
B. Taşınır Mal 
61
II. Antlaşma Kapsamına Giren Satım Sözleşmeleri 
65
III. Antlaşma Kapsamına Girmeyen Satım Sözleşmeleri ve Diğer Sözleşmeler 
66
A. Konu İtibariyle Antlaşma Kapsamına Girmeyen Satım Sözleşmeleri 
67
B. Niteliği ve Kuruluş Biçimi İtibariyle Antlaşma Kapsamına Girmeyen Satım Sözleşmeleri 
69
C. Antlaşma Kapsamına Girmeyen Diğer Sözleşmeler 
70
§ 7. Antlaşmanın Zaman İtibariyle Uygulama Alanı 
71
§ 8. Antlaşmanın Kapsamındaki Hukukî Konular 
74
I. Açıkça Düzenlendiği Belirtilen Hukukî Konular 
74
II. Açıkça Düzenlenmediği Belirtilen Hukukî Konular 
75
III. Antlaşma Kapsamına Girmekle Beraber Düzenlenmemiş Hukukî Konular 
77
A. Aynen İfa 
77
B. Hukukî Ayıptan Dolayı Sorumluluk 
77
C. Faiz Oranı 
78
§ 9. Tarafların Antlaşmayı Uygulama Alanı Dışı Bırakması 
78
Bölüm II
GENEL HÜKÜMLER
§ 10. Antlaşmanın Yorumlanması 
80
I. Antlaşmanın Yorumlanmasına Hâkim İlkeler 
82
A. Antlaşmanın Milletlerarası Niteliği 
82
B. Antlaşmanın Yeknesak Uygulanmasının Teşviki 
85
C. Milletlerarası Ticaretteki Dürüstlük Kuralı 
87
II. Yorum Yöntemleri 
88
A. Lâfzî Yorum 
89
B. Tarihsel Yorum 
90
C. Sistematik Yorum 
90
D. Karşılaştırmalı Yorum 
91
§ 11. Boşluk Doldurma 
91
I. Antlaşmada Düzenlenmeyen Konularda Boşluk Doldurma (Harici Boşluklar) 
92
II. Antlaşmada Düzenlenen Konularda Boşluk Doldurma (Dâhili Boşluklar) 
92
§ 12. İrade Beyanlarının ve Davranışların Yorumu 
93
I. Tarafların Gerçek İradelerinin Belirlenmesi 
94
II. İrade Açıklamalarının ve Davranışların Güven Teorisine Göre Objektif Yorumu 
95
III. Yorum Kriterleri 
96
§ 13. Teamüller ve Alışkanlıklar 
98
I. Genel Olarak 
98
II. Teamüller 
98
III. Alışkanlıklar 
99
IV. İspat Yükü 
100
§ 14. Şekil Serbestîsi İlkesi 
100
Kısım II
SÖZLEŞMENİN KURULMASI
§ 15. İrade Beyanlarının Uyuşması ve Geçerliliği 
103
I. İcap (Öneri) 
104
A. İcabın Unsurları 
104
1. İrade Beyanı 
104
2. İcabın Belirliliği 
105
3. İcapla Bağlanma İradesi 
105
B. İcabın Hüküm ve Sonuç Doğurması 
106
C. İcabın Hükümsüzlüğü 
106
1. İcabın Geri Alınması (Rücknahme) 
107
2. İcaptan Vazgeçme (Widerruf) 
108
3. İcabın İptali (Anfechten) 
111
4. İcabın Reddi (Ablehnung) 
111
II. Kabul 
111
A. Kabulün Hüküm Doğurması 
112
B. İcabın Tamamlanması, Sınırlandırılması ve Değiştirilmesi 
114
C. Kabul Süresi 
116
1. Sürenin Başlangıcı 
116
2. Sürenin Hesabı 
117
D. Gecikmiş Kabul 
117
E. Kabulün Geri Alınması 
118
§ 16. Sözleşmenin Kurulma Anı 
119
§ 17. Hâkimiyet Alanına Varma Koşulu 
119
Kısım III
MALLARIN SATIMI
Bölüm I
GENEL HÜKÜMLER
§ 18. Sözleşmenin Esaslı İhlali 
121
I. Sözleşmenin Esaslı İhlali Halinde Sahip Olunan Haklar ve Hukuki İmkânlar 
123
II. Sözleşmenin Esaslı İhlali Kavramı ve Tanımı 
125
III. Sözleşmenin Esaslı İhlalinin Şartları 
127
A. Sözleşmenin İhlali 
127
1. Satıcının Sözleşmeyi İhlali 
128
2. Alıcının Sözleşmeyi İhlali 
130
B. Sözleşmeden Beklenen Önemli Menfaat Kaybı 
131
C. Menfaat Kaybının Öngörülebilir Olması 
135
IV. Örnek İhlaller 
137
A. İmkansızlık 
137
B. Teslim Alma Yükümlülüğünün İhlâli 
138
C. Satıcının Temerrüdü 
139
D. Alıcının Temerrüdü 
140
E. Aliud 
141
F. Sözleşmeye Aykırı (Ayıplı) Mal Teslimi 
142
G. Hukuki Ayıp 
143
H. Paketleme Ayıpları 
143
I. Belgeleri Teslim Yükümlülüğünün İhlâli 
144
İ. Yan Yükümlülük İhlâlleri 
144
V. Değerlendirme 
145
VI. İspat Yükü 
146
§ 19. Sözleşmenin Ortadan Kaldırıldığının Beyanı 
146
§ 20. İrade Beyanının Varmaması, Gecikmesi ve Beyanda Hata (Gönderme Teorisi) 
147
§ 21. Borcun Aynen İfası Kararı 
149
§ 22. Sözleşmenin Taraflarca Değiştirilmesi veya Ortadan Kaldırılması 
150
Bölüm II
SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 23. Satıcının Asli Yükümlülükleri 
153
I. Malı Teslim Yükümlülüğü 
154
II. Belgeleri Teslim Yükümlülüğü 
155
III. Mülkiyeti Sağlama Yükümlülüğü 
155
§ 24. Satıcının Diğer Yükümlülükleri 
156
Ayrım I
Malların Teslimi ve Belgelerin Verilmesi
§ 25. Teslim Yükümlülüğünün Kapsamı ve Teslim Yeri 
157
I. Gönderme Borcunda (Versendungskauf, Schickschuld) Teslim Yeri 
157
II. Aranacak Borçlarda (Holschuld) 
158
I. Gönderim Bildirimi 
160
II. Malların Taşınmasını Sağlama Yükümlülüğü 
160
III. Sigortalama Amaçlı Bilgi Verme Yükümlülüğü 
162
§ 27. Teslim Zamanı 
162
I. Teslim Tarihi 
162
II. Zaman Dilimi 
163
III. Makul Süre 
163
IV. Erken Teslim 
164
§ 28. Belgeleri Verme Yükümlülüğü 
164
Ayrım II
Malların Sözleşmeye Uygunluğu ve Üçüncü Kişilerin Hak veya Talepleri
§ 29. Malların Sözleşmeye Uygunluğu 
166
I. Sözleşmeye Uygun Mallar 
166
A. Malın Miktarı 
167
B. Malın Kalitesi 
167
C. Tür Farklılığı 
168
D. Paketleme 
168
II. Antlaşmaya Göre Sözleşmeye Uygun Mallar 
168
A. Mutat Kullanım Amacı 
168
B. Özel Kullanım Amacı 
170
C. Malın Örneğe (Probe / Sample) veya Modele (Muster / Model) Uygunluğu 
172
D. Malın Mutat veya Uygun Paketlenmesi 
172
III. Satıcının Sorumsuzluğu 
173
A. Bildirim Külfeti 
174
B. Sorumsuzluk Şartı 
174
§ 30. Sözleşmeye Aykırılığın Aranacağı An 
174
I. Hasarın Geçtiği Anda Mevcut Sözleşmeye Aykırılıklar 
174
II. Hasarın Geçmesinden Sonraki Sözleşmeye Aykırılıklar 
175
III. İspat Yükü 
176
§ 31. Erken Teslimde Sözleşmeye Aykırılığı Giderme Hakkı 
177
I. Şartları 
177
A. Erken Teslim 
177
B. Sözleşmeye Aykırılığın Malın Teslim Tarihine Kadar Giderilmesi 
178
C. Makul Olmayan Zahmet ve Masrafa Neden Olmama 
178
II. Hukukî Sonuçları 
179
III. Alıcının Tazminat Hakkı 
179
§ 32. Malın Muayenesi 
180
I. Muayene Yöntemi 
180
II. Kısa Muayene Süresi 
181
III. Malların Taşınması Halinde Muayene 
182
IV. Malların Başka Yere Yönlendirilmesi veya Gönderilmesi Halinde Muayene 
182
V. Muayene Masrafları 
183
§ 33. Sözleşmeye Aykırılık Bildirimi (Rüge der Vertragswidrigkeit) 
183
I. Makul Bildirim Süresi 
183
II. Bildirim Süresinin Başlangıcı 
184
III. Bildirimin Kapsamı 
185
IV. Bildirimin Şekli 
186
V. Hak Düşürücü Süre 
186
VI. Bildiriminin Gereği Gibi Yapılmamasının Hüküm ve Sonuçları 
187
§ 34. Satıcının Kötü Niyeti 
187
§ 35. Hukukî Ayıp Nedeniyle Sorumluluk 
189
I. Şartları 
190
A. Üçüncü Kişinin Hakları 
190
B. Üçüncü Kişinin Talepleri 
191
C. Malın Hukukî Ayıptan Ari Olarak Teslim Edileceği An 
191
D. Alıcının Hukukî Ayıbı Bildirmesi 
192
II. Sorumluluktan Kurtulma 
192
III. Hukukî Ayıplı Mal Tesliminin Hüküm ve Sonuçları 
193
§ 36. Sınaî ve Fikrî Haklar ve Talepler 
194
I. Sorumluluk Şartları 
194
A. Sınaî ve Fikrî Haklar 
194
B. Sınaî ve Fikrî Hak Talepleri 
195
C. Hak ve Taleplerde Esas Alınan Zaman 
195
D. Satıcının Sorumluluğunun Yer İtibariyle Sınırlandırılması 
196
E. Satıcının Sınaî ve Fikrî Mülkiyete Dayanan Hak veya Talebi Bilmesi, Bilmemesinin Mümkün Olmaması ve Sınırları 
197
II. Satıcının Sorumluluktan Kurtulması 
197
III. Satıcının Sınaî ve Fikrî Haklara Dayanan Hak ve Taleplerden Sorumluluğunun Hüküm ve Sonuçları 
198
§ 37. Alıcının Bildirim Külfeti 
198
I. Bildirimin Kapsamı 
199
II. Bildirim Süresi 
199
III. Satıcının Hukukî Ayıbı Bilmesi 
200
IV. Bildirimin Gereği Gibi Yapılmamasının Hüküm ve Sonuçları 
201
V. İspat Yükü 
201
§ 38. Alıcının Makul Özrü 
201
I. Şartları 
201
A. Bildirimin Gereği Gibi Yapılmamış Olması 
201
B. Bildirimin Yapılmamasının Makul Bir Özre Dayanması 
202
II. Hüküm ve Sonuçları 
203
III. İspat Yükü 
204
Ayrım III
Sözleşmenin Satıcı Tarafından İhlâli Halinde
Alıcının Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar
§ 39. Alıcının Sahip Olduğu Haklar ve Hukukî İmkânlar 
205
I. Genel Olarak 
205
A. Sözleşmenin İhlali 
206
B. Aynen İfayı Talep Hakkı 
206
C. Onarım İsteme Hakkı 
207
D. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkı 
207
E. Semenden İndirim Hakkı 
207
F. Tazminat Hakkı 
207
F. Hakların Yarışması 
208
G. Ek Süre Tanıma Yasağı 
208
II. Alıcının Sahip Olduğu Haklar 
208
A. Aynen İfayı Talep Hakkı 
208
B. İkame Mal Teslimini İsteme Hakkı 
209
C. Malın Onarılmasını İsteme Hakkı 
211
D. Alıcının Diğer Haklarının Saklı Oluşu 
212
§ 40. Alıcının Satıcıya Ek Süre Tanıması 
213
I. Ek Süre Tanımanın Şartları 
213
A. Sözleşmeden veya Antlaşmadan Kaynaklanan Yükümlülük 
213
B. Yükümlülüğün İfa Edilmemiş Olması 
214
C. Ek Sürenin Makul Bir Süre Olması 
214
II. Ek Süre Vermenin Hüküm ve Sonuçları 
215
III. İspat Yükü 
215
§ 41. Satıcının Sözleşmeye Aykırılığı Sonradan Giderme Hakkı 
215
I. Satıcının Sözleşmeye Aykırılığı Sonradan Giderme Hakkının Şartları 
216
A. Alıcının Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkının Olmaması 
216
B. Yükümlülüklerin İfasında Eksiklik Bulunması 
217
C. Yükümlülüğün İfasındaki Eksikliklerin Giderilmesi 
218
D. Vade Geçtikten Sonra Eksikliğin Giderilmesi 
218
E. Hakkın Kullanımının Alıcı İçin Katlanılabilir Olması 
218
II. Sözleşmeye Aykırılığın Sonradan Giderilmesinin Hüküm ve Sonuçları 
219
III. Satıcının Sözleşmeye Aykırılığı Sonradan Giderme Bildirimi 
219
A. Şartları 
219
1. Satıcının Bildirimi 
219
2. Satıcının Bildiriminin Alıcıya Varması Gerekir 
220
B. Hüküm ve Sonuçları 
220
C. Satıcı ve Alıcının Haklarının Yarışması 
221
D. İspat Yükü 
221
§ 42. Alıcının Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkı 
222
I. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkının Mevcut Olduğu Haller 
222
A. Esaslı Sözleşme İhlali 
222
B. Malların Ek Süre İçinde Teslim Edilmemesi veya Satıcının Teslimde Direnmesi 
223
II. Alıcının Beyanı 
224
III. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkının Süresinde Kullanılması 
225
A. Malın Tesliminde Temerrüde Düşülmesi Halinde 
225
B. Diğer Sözleşmeye Aykırılık Hallerinde 
226
C. Makul Sürelere Aykırılığın Hüküm ve Sonuçları 
226
IV. İspat Yükü 
227
§ 43. Alıcının Semenden İndirim Hakkı 
227
I. Semenden İndirim Hakkının Şartları 
227
II. Semenden İndirim Hakkının Yitirilmesi 
229
§ 44. Kısmî İfa veya Kısmî Sözleşmeye Aykırılık Hallerinde Alıcının Hakları 
229
I. Sözleşmenin Tamamının Ortadan Kaldırılması Hakkı 
230
§ 45. Vadesinden Önce Mal Tesliminde veya Fazla Mal Tesliminde Alıcının Hakları 
231
I. Vadesinden Önce Mal Tesliminde Alıcının Hakları 
231
II. Fazla Mal Tesliminde Alıcının Hakları 
232
Bölüm III
ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 46. Alıcının Asli Yükümlülükleri 
234
I. Alıcının Semeni Ödeme Yükümlülüğü 
234
II. Alıcının Malları Teslim Alma Yükümlülüğü 
236
III. Alıcının Diğer Yükümlülükleri 
236
Ayrım I
Semenin Ödenmesi
§ 47. Semenin Ödenmesinde Alıcının Yükümlülükleri 
237
I. Alıcının Önlemleri Alma ve Formaliteleri Gerçekleştirme Yükümlülüğü 
237
II. Alıcının Önlemleri Alma ve Formaliteleri Gerçekleştirme Yükümlülüğünün İhlaline Bağlanan Hukukî Sonuçlar 
237
III. İspat Yükü 
238
§ 48. Semenin Belirlenmesi 
238
I. Şartları 
238
A. Geçerli Bir Sözleşme 
238
B. Semenin Belirlenmesinin Mümkün Olmaması 
239
II. Semeni Belirleme Ölçütleri 
239
A. Cari Fiyat 
239
B. Semenin Malın Ağırlığa Göre Belirlenmesi 
240
III. İspat Yükü 
240
§ 49. Semenin Ödenme Yeri 
240
I. Kararlaştırılan Ödeme Yeri 
241
II. Edimlerin Aynı Anda Karşılıklı İfası (CISG md. 57 f.1 b. b) 
241
III. Satıcının İşyeri 
242
IV. İş Yeri Değişikliğinin Etkisi 
242
A. Semenin Yerinde Ödenmesinden Alıcının Sorumluluğu 
243
V. Semenin Ödenme Zamanı 
244
A. Genel Olarak 
244
B. Mesafeli Satışta 
244
C. Alıcının Semeni Ödemeden Önce Muayene Hakkı 
245
D. Semenin Ödenmesinde Satıcının Malı veya Belgeleri Vermekten Kaçınma Hakkı 
246
E. Semenin Kısmen veya Muaccel Olmadan Ödenmesi 
246
F. Semenin Zamanında Ödenmemesi 
247
Ayrım II
Teslim Alma
§ 50. Teslim Alma Yükümlülüğü 
248
I. Hazırlık Çalışmaları 
248
II. Malların Devralınması 
249
III. Teslim Alma Yükümlülüğünü İhlal Edilmesinin Hüküm ve Sonuçları 
249
Ayrım III
Sözleşmenin Alıcı Tarafından İhlali Halinde
Satıcının Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar
§ 51. Satıcının Sahip Olduğu Haklar 
251
I. Şartları 
251
A. Yükümlülük İhlali 
251
B. Alıcının Kusurunun Aranmaması 
252
C. Sözleşmeye Aykırılığa Satıcının Sebep Olmaması 
252
II. Ek Süre Tanıma Yasağı 
252
§ 52. Satıcının Hakları 
253
I. Satıcının Aynen İfayı Talep Hakkı ve Şartları 
254
II. Semenin Ödenmesini Talep Etme Hakkı 
255
III. Malın Teslim Alınmasını Talep Etme ve Diğer Yükümlülüklerin Aynen İfasını Talep Hakkı 
255
IV. Aynen İfa Talebi ile Bağdaşmayan Hak Talepleri 
256
V. Alıcının Sorumluluğunun Sınırlandırılması veya Kalkması 
256
§ 53. Ek Süre Tanınması 
257
I. Ek Süre Bildirimi 
257
II. Ek Sürenin Makul Bir Süre Olması 
258
III. Ek Süre Tanımanın Hüküm ve Sonuçları 
258
A. Satıcının Ek Süre ile Bağlı Olması 
258
B. Ek Sürenin Semeresiz Kalması 
259
§ 54. Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması 
260
I. Sözleşmenin Esaslı İhlali Halinde Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması 
261
II. Ek Süre Tanıyarak Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması 
262
III. Satıcının Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Beyanı 
263
IV. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkının Sınırları 
263
A. Geç İfa 
264
B. Sözleşmenin İhlalinin Devam Etmesi 
264
C. Makul Sürenin Geçirilmesi 
265
§ 55. Satıcının Malın Özelliklerini Belirleme Hakkı 
265
I. Şartları 
265
A. Malın Özelliklerinin Sonradan Alıcı Tarafından Belirleneceğinin Kararlaştırılmış Olması 
265
B. Alıcının Malın Özelliklerini Zamanında Belirlememiş Olması 
266
II. Satıcının Malın Özelliklerini Belirleme Hakkını Kullanmadaki Yükümlülükleri 
266
III. Satıcının Malın Özelliklerini Belirleme Hakkını Kullanmasının Hüküm ve Sonuçları 
267
Bölüm IV
HASARIN İNTİKALİ
§ 56. Hasarın İntikali 
268
I. Hasarın İntikalinin Genel Sonucu (Semen Riski) 
268
II. Hasarın Geçtiği An 
269
III. Hasarın Geçmesinin Hüküm ve Sonuçları 
269
A. Semen Riski 
269
B. Malın Tekrar Teslim Riski 
269
C. Semen Riskine Alıcının Katlanmasının İstisnaları 
270
§ 57. Mesafeli Satışlarda (Malların Taşınması Gerekiyorsa) Hasarın İntikali 
271
I. Şartları 
271
A. Malın Taşınması ve Malın Taşıyıcıya Belirli Bir Yerde Verilmesinin Kararlaştırılmamış Olması 
271
B. Bağımsız Taşıyıcı 
271
C. Malın verilmesi 
272
II. Malın Belirli Bir Yerde Taşıyıcıya Verilmesinin Kararlaştırılmış Olması 
272
III. Satıcının Malı Temsil Eden Belgeleri Alıkoymasının Hasarın İntikaline Etkisi 
273
IV. Malların Sözleşmeye Tahsis Edilmesi 
273
V. İspat Yükü 
274
§ 58. Taşıma Halindeyken Satılan Mallara İlişkin Hasar 
274
I. Sözleşmenin Kurulması ile Hasarın Geçmesi İlkesi 
275
II. Geçmişse Etkili Hasarın Geçmesi 
275
III. Satıcının Kötü Niyeti 
276
IV. İspat Yükü 
276
§ 59. Diğer Hallerde Hasarın Geçmesi 
277
I. İspat Yükü 
278
§ 60. Hasarın İntikali ve Esaslı Sözleşme İhlali 
278
Bölüm V
Ayrım I
Öne Alınmış Sözleşmeye Aykırılıklar ve
§ 61. İfanın Askıya Alınması ve Malın Tesliminin Durdurulması 
280
I. İfanın Askıya Alınmasının Şartları 
282
A. Karşı Edimin İfa Edilmeme Tehlikesi 
282
1. Hiç ya da Esaslı Kısım İfa Edilmemeli 
282
2. Tehlikenin Gerçekleşme Olasılığı 
282
3. Tehlike Edimin İfa Zamanından Önce Olmalıdır 
283
B. Karşı Edimin İfa Edilmeme Tehlikesinin Sebepleri 
284
C. Alacaklının Sebepleri Bilmemesi ve Sonradan Öğrenmesi 
285
II. İfanın Askıya Alınması Hakkının Kullanımı 
285
III. İfanın Askıya Alınmasının Alacaklıya Derhal Bildirimi 
286
IV. Borçlunun Teminat Vermesi 
286
V. İfanın Askıya Alınması Hakkının Kullanımının Hüküm ve Sonuçları 
287
VI. Malın Teslimini Durdurma (CISG md. 71 f.2) 
288
VII. İspat Yükü 
289
§ 62. Öne Alınmış Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması 
289
I. Şartları 
290
A. Sözleşmenin Esaslı İhlali Tehdidi 
290
B. Sözleşmenin Esaslı İhlalinin Gerçekleşmesinin Açık Olması 
290
C. Tehdit Zamanı 
291
II. Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması Beyanı 
291
III. Bildirim Yükümlülüğü ve Teminat 
291
IV. Hüküm ve Sonuçları 
293
V. İspat Yükü 
293
§ 63. Art Arda Teslimli Sözleşmelerde Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması 
293
I. Münferit Teslimata İlişkin Sözleşmenin Ortadan Kaldırılmasının Şartları, Usulü ve Hüküm Sonuçları (CISG md. 73 f.1) 
295
A. Şartları 
295
B. Usulü 
295
C. Hüküm ve Sonuçları 
295
II. Sözleşmenin İleriye Dönük Ortadan Kaldırılması (Fesih) 
296
A. Şartları 
296
B. Usulü 
297
C. Hüküm ve Sonuçları 
297
III. Sözleşmenin Geçmişe Etkili Ortadan Kaldırılması (Dönme) 
297
A. Şartları 
298
B. Usulü, Hüküm ve Sonuçları 
298
IV. İspat Yükü 
298
Ayrım II
Tazminat
§ 64. Öngörülebilir Tam Tazminat 
300
I. Tazminatın Kapsamının Belirlenme Şartları 
300
A. Sözleşmeye Aykırılık 
300
B. Zarar 
301
C. İlliyet Bağı 
304
II. Zararın Öngörülebilirliği 
304
A. Genel Olarak 
304
B. Öngörülebilirlik Ölçütü 
305
C. Öngörülebilirlik Anı 
306
III. Öngörülebilir Zarar Örnekleri 
307
A. Doğrudan Doğruya Zarar 
307
B. Dolaylı / Takip Eden Zarar 
308
D. Değer Kaybı / Müşteri Kaybı (good will) 
309
E. Takip ve Yargılama Giderleri 
310
F. Boşa Yapılan Masraflar 
311
G. Zararın Azaltılması veya Ortadan Kaldırılması İçin Yapılan Masraflar 
311
IV. Tazminatın Ödenmesi 
311
V. Zamanaşımı 
312
VI. Tarafların Farklı Anlaşmaları 
312
VII. İspat Yükü 
313
§ 65. Sözleşmenin Ortadan Kalkmasıyla İkame Mal Alım–Satımında Zarar Hesaplanması 
313
I. Şartları 
314
A. Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması 
314
B. İkame Alım Satım 
315
C. İkame Alım Satımın Makul Olması 
316
II. Hüküm ve Sonuçları 
316
A. İkame Alım–Satımdan Doğan Zararın Hesaplanması 
316
B. Diğer Zararlar 
317
III. İspat Yükü 
317
§ 66. Sözleşmenin Ortadan Kalkmasıyla İkame Mal Alım–Satımı Olmadan Zarar Hesaplanması (Soyut Zarar Hesabı) 
318
I. Şartları 
318
A. Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması 
318
B. Bir Makul İkame Alım–Satımın Yapılmamış Olması 
319
C. Piyasa Fiyatı (Cari Fiyat), Zaman ve Yer 
319
II. Zararın Hesaplanması 
320
III. İspat Yükü 
321
§ 67. Tazminat Hakkı Sahibinin Zararı Azaltma Yükümlülüğü 
321
I. Makul Olan Önlemler 
322
II. Hüküm ve Sonuçları 
323
III. İspat Yükü 
324
Ayrım III
Faiz
§ 68. Faiz 
325
I. Faiz Alacağı 
325
II. Muaccel Alacak 
326
III. Faiz Oranı 
327
IV. İspat Yükü 
327
Ayrım IV
Sorumluluktan Kurtulma
§ 69. Tazminat Sorumluluğundan Kurtulma 
328
I. Hakimiyet Alanı Dışındaki Engel 
328
II. Uygulama Alanı 
328
III. Şartları 
329
A. Hakimiyet Alanı Dışındaki Bir Engel 
329
B. Engelin Öngörülemezliği 
330
C. Engelin Engellenemezliği 
331
IV. İfa Yardımcısı Üçüncü Kişilerden Sorumluluk (CISG md. 79 f. 2) 
331
V. Kurtuluş Kanıtı 
332
VI. Sorumluluktan Kurtulmanın Süreli Oluşu (CISG md. 79 f.3) 
333
VII. Bildirim Yükümlülüğü 
333
VIII. Hüküm ve Sonuçları 
334
A. Tazminat Hakkı 
334
B. İfayı Talep Hakkı ve Diğer Haklar 
335
IX. Farklı Düzenleme İmkanı 
336
X. İspat yükü 
336
§ 70. Alacaklının İfaya Engel Olması (CISG md. 80) 
336
I. Şartları 
337
A. Yükümlülük İhlali 
337
B. Alacaklının Davranışı 
337
C. Nedensellik Bağı 
338
II. Hukuki Sonuçları 
339
III. İspat Yükü 
339
Ayrım V
Sözleşmenin Ortadan Kaldırılmasının Hüküm ve Sonuçları
§ 71. Borcun sona ermesi ve edimlerin iadesi (CISG md. 81) 
341
I. Amaç ve Konu 
341
II. Karşılıklı Edimlerin Sona Ermesi (f.1) 
341
III. Devam Eden Yükümlülükler (f. 1) 
342
IV. Edimlerin İadesi (f. 2) 
343
A. Kapsam 
343
B. Aynı Anda İfa Yükümlülüğü 
345
C. İkame mal talebinde iade 
346
D. İade Yükümlülüğünün İhlali 
346
V. İspat Yükü 
346
§ 72. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma Hakkının veya İkame Mal Talep Etme Hakkının Kaybı (CISG md. 82) 
347
I. Malın Aynen İadesinin Önemli Ölçüde İmkansızlaşması 
347
A. Kapsam 
347
B. Aynen İade İçin Esas Alınacak An 
349
C. Aynen İadenin Sözleşmenin Ortadan Kaldırılmasından Sonra İmkansızlaşması veya Malın Zarar Görmesi 
349
II. Aynen İade Edememenin İstisnaları 
350
A. Malın Aynen İadesinin İmkansızlaşmasına Alıcının Davranışının Neden Olmaması 
350
B. Malın Aynen İadesinin Muayene Nedeniyle İmkansızlaşması 
351
C. Satılma veya Kullanılma Nedeniyle Malın Aynen İadesinin İmkansızlaşması 
351
D. Hüküm ve Sonuçları 
352
III. İspat Yükü 
353
§ 73. Diğer Hakların Varlığını Devam Ettirmesi 
353
§ 74. Yararların Denkleştirilmesi (CISG md. 84) 
353
I. Semen İçin Faiz 
354
II. Yararların Denkleştirilmesi 
355
A. Malın Aynen İadesinde Yararların Denkleştirilmesi 
356
B. Malın Aynen İadesinin Mümkün Olmadığı Hallerde Yarar Denkleştirmesi 
357
III. İspat Yükü 
358
Ayrım VI
Malın Muhafazası
§ 75. Satıcının Malı Muhafaza Yükümlülüğü 
359
I. Şartları 
360
A. Satıcının Mal Üzerinde Tasarrufta Bulunabilmesi 
360
B. Alıcının Temerrüdü 
360
II. Muhafaza Yükümlülüğünün Kapsamı 
361
III. Muhafaza Yükümlülüğünün Sona Ermesi ve İhlalinin Hüküm ve Sonuçları 
361
IV. Masrafların Tazmini ve Alıkoyma Hakkı (Zurückbehaltungsrecht) 
362
V. İspat Yükü 
362
§ 76. Malı Muhafaza ve Zilyetliğe Alma Yükümlülüğü (CISG md. 86) 
363
I. Alıcının Muhafaza Yükümlülüğünün Şartları 
363
II. Muhafaza Yükümlülüğünün Kapsamı 
364
III. Muhafaza Yükümlülüğünün İhlalinin Hüküm ve Sonuçları 
364
IV. Masrafların Tazmini ve Alıcının Malı Alıkoyma Hakkı 
365
V. Malı Zilyetliğe Alma Yükümlülüğü 
365
A. Şartları 
365
1. Gönderme 
365
2. Alıcının Malı Reddetme Hakkını Kullanması 
366
B. Malı Zilyetliğe Alma Yükümlülüğünün Sınırları 
366
C. Malı Zilyetliğe Almanın Hüküm ve Sonuçları 
368
VI. İspat Yükü 
368
§ 77. Malı Üçüncü Kişiye Tevdi Hakkı (CISG md. 87) 
368
I. Şartları 
369
II. Hüküm ve Sonuçları 
369
III. İspat Yükü 
370
§ 78. Muhafaza Altındaki Malın Satılması (CISG md. 88) 
370
I. Malı Satma Hakkının Şartları (f. 1) 
370
A. Diğer Tarafın Yükümlülük İhlali 
370
B. Makul Olmayan Gecikme 
371
C. Satma Niyetinin Bildirimi 
372
D. Satımın Gerçekleşmesi ve Sorumluluk 
373
II. Malı Satma Yükümlülüğü Şartları (f. 2, Acil Satım) 
373
A. Malın Çabuk Bozulacak Olması 
374
B. Makul Olmayan Masraflar 
374
C. Satma Niyetinin Bildirimi 
374
D. Satım İçin Uygun Önlemlerin Alınması, Satımın Gerçekleşmesi ve Sorumluluk 
375
III. Satımdan Elde Edilen Gelirin Paylaşılması (f. 3) 
376
IV. İspat Yükü 
377
INCOTERMS 2020 – Uluslararası Ticaret Terimleri 
379
Sonuç 
385
EK 1: Taraf Ülkeler 
387
EK 2: Karşılaştırmalı Antlaşma Metinleri 
395
Kaynakça 
435
Madde Dizini 
447
Kavramlar Dizini 
451