Dijital Ceza Muhakemesi Hukuku Prof. Dr. Bahri Öztürk, Prof. Dr. Durmuş Tezcan, Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Dr. Öğr. Üyesi Özge Sırma Gezer, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin F. Saygılar Kı  - Kitap
3. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
904
Barkod:
9789750291517
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
650,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Mart 2022
650,00
325,00 (%50)
Kitabın Açıklaması
Hukukçuların artık dar kalıplarından çıkıp, eski alışkanlıklarını terk edip çağdaşlaşması ve tabii ki dijitalleşmeye ayak uydurması elzem hale gelmiştir. Unutulmamalıdır ki, dijitalleşen hukuk değil, muhakeme usulüdür; başka bir ifadeyle sav, savunma ve yargılama yöntemidir. Hukuk, yani haklar varlığını sürdürmeye devam edecektir.
Dijital dünyanın Anayasası olarak bilinen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu bu kitapta özel bir yere sahiptir. Kanunun istisna maddesinde suçların önlenmesi veya takibi söz konusu olduğunda bu kanunun uygulanmayacağı yazılı ise de günümüzde artık bu tarz genel yasaklamalar işe yaramamaktadır. Kişisel veri nerede olursa olsun özenle korunacak, işlem yapılacaksa yasayla düzenlenecektir.
Bu kitap bugün itibariyle ülkemizde, dijital ceza muhakemesi ve kişisel verilerin ceza muhakemesinde korunması bakımından ilk ve tektir. Eserde dijitalleşmenin ceza muhakemesine etkileri ortaya konulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Dijital Terimler
.
Dijital Ceza Muhakemesinde İnsan Hakları
.
Dijital Ceza Muhakemesinin İlkeleri
.
Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Dijital Ceza Muhakemesine Etkileri
.
Dijital Ceza Muhakemesinde Yapay Zeka Teknolojilerinin Kullanımı
.
Dijital Ceza Muhakemesi Teşkilatı
.
Ceza Muhakemesine Katılan Kişiler ve Dijitalleşme
.
Dijital Deliller
.
Online Arama
.
Kripto Varlığa Elkoyma
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
25
1. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN
(DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN)
TANIMI, TARİHÇESİ, KAYNAKLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN (DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN) TANIMI 
31
I. Genel Olarak 
31
II. Dijital Terimler 
33
III. Amacı 
37
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN (DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN) TARİHÇESİ 
38
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ (DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİ) HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
42
2. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU, UYGULAMA ALANI, CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI VE ŞARTLARI
§ 1. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU 
45
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI 
47
I. Yer Bakımından Uygulama 
47
II. Zaman Bakımından Uygulama 
48
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 
49
I. Genel Olarak 
49
II. Dava Şartları 
50
1. Çeşitleri 
50
A. Şikâyet 
50
B. Dava Süresi 
56
C. İzin 
58
D. Talep 
60
E. Yargı Bulunmaması 
61
F. Açık Dava Bulunmaması 
61
G. Önödeme 
62
H. Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi 
65
2. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 
77
III. Yargılama Şartları 
77
1. Çeşitleri 
77
A. Sanığın Hazır Bulunması 
77
a. Gaiplik 
77
b. Sanığın Yokluğu Halleri 
79
aa. Kavram 
79
bb. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması 
80
cc. Sanığın Yokluğunda Duruşma 
82
dd. Sanığın Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulması 
83
ee. Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Haller 
85
c. Kaçaklık 
86
aa. Kavram 
86
bb. Kaçaklara Özgü Koruma Tedbirleri 
87
aaa. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 
88
bbb. Güvence (Teminat) Belgesi 
88
ccc. Özel Elkoyma 
90
ddd. Sanığın Müdafi Gönderme Hakkı 
91
d. Eski Hale Getirme 
91
B. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 
91
C. Bekletici Sorunun Çözümü 
92
D. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 
92
2. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 
93
3. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE (DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİNDE) İNSAN HAKLARI VE CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ
§ 1. CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ 
95
I. Hukuk Devleti İlkesi 
95
1. İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi 
95
2. Adaletin Sağlanması 
96
3. Güvenliğin Temin Edilmesi 
97
II. İnsan Haysiyetinin Korunması (Dokunulmazlığı) İlkesi 
99
III. İşkence Yasağı 
102
IV. Dürüst İşlem İlkesi (Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı) 
106
1. Genel Olarak 
106
2. CMK’da Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı 
108
A. CMK’da Adil Yargılamanın Unsurları 
109
a. Bağımsızlık ve Tarafsızlık 
109
b. Kanunla Kurulmuş Mahkeme 
110
c. Makul Sürede Yargılama 
110
d. Aleniyet 
115
e. Denetim 
115
f. Silahların Eşitliği 
117
3. İlkeye İlişkin Diğer Düzenlemeler 
120
V. Bağımsız ve Tarafsız Hakim İlkesi 
121
VI. Meram Anlatma İlkesi 
123
VII. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 
126
VIII. Halka Açıklık İlkesi 
127
IX. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 
128
X. Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi 
134
XI. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 
137
XII. Vasıtasızlık (Doğrudan Doğruyalık) İlkesi 
138
XIII. Sözlülük İlkesi–Yazılılık İlkesi 
142
XIV. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi – Maksada (Maslahata) Uygunluk İlkesi 
143
XV. Öteki İlkeler 
146
§ 2. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜNE İLİŞKİN İNSAN HAKLARI 
148
I. Hak Arama Hakkı 
148
II. İsnadı ve Hakları Öğrenme Hakkı 
148
1. İsnadı Öğrenme Hakkı 
148
2. Hakları Öğrenme Hakkı 
149
III. Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı (Masumiyet Karinesi) 
150
IV. Kimse Kendisini ve Yakınlarını Suçlandırıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamaz İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi) 
150
V. Kimsenin Başkasının Fiilinden Dolayı Yargılanmaması Hakkı (Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi) 
151
VI. Kanunda Suç Olarak Gösterilmemiş Bir Fiilden Dolayı Takibata Uğramama ve Kanunda Öngörülmemiş Bir Cezaya Çarptırılmama Hakkı (Suçların ve Cezaların Kanunîliği İlkesi) 
151
VII. Savunma Hakkı 
152
VIII. Kanunî (Olağan) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı 
153
IX. Tercüman Hakkı 
154
X. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı 
154
XI. Sağlıklı Bir Ortamda Yargılama Hakkı 
157
XII. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı 
158
XIII. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Hakkı 
158
§ 3. CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARININ, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLÂLİNİN SONUÇLARI 
158
§ 4. TEMEL HAK İHLALLERİNİN DENETİM MAHKEMESİ OLARAK ANAYASA MAHKEMESİ VE BU MAHKEMEYE BİREYSEL BAŞVURU 
159
4. Bölüm
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ YÖNÜYLE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİNE ETKİLERİ
§ 1. GENEL OLARAK 
163
§ 2. DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİNİN KİMİ UYGULAMALARI YÖNÜYLE ÖZEL HAYATIN KORUNMASI 
169
I. Sorgu Tarihinin Mahkemece Şüpheliye Mesaj ile Haber Verilmesi 
170
II. MOBESE Kayıtlarının Suçun Aydınlatılmasında Kullanılması 
171
III. Elektronik Kelepçe 
172
IV. Blokzincir (Blockchain) Ağlarındaki Veriler 
173
V. İdari ve Adli Kolluk Makamlarının İhtisaslaşması 
174
§ 3. KVKK’NIN GETİRDİĞİ İSTİSNALARIN DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİ YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLMESİ 
174
§ 4. MUKAYESELİ HUKUKTA CEZA MUHAKEMESİNDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
177
I. Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması 
177
II. Fransa, Belçika ve Avrupa Birliği Hukuklarında Kişisel Verilerin Korunması 
208
III. İtalyan Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması 
210
5. Bölüm
YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ VE DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİNDE KULLANIMI
§1. YAPAY ZEKÂ NEDİR? 
215
I. Yapay Zekânın Tanımı 
215
II. Yapay Zekânın Temel Unsurları 
216
1. Otonomi unsuru 
217
2. Doğal Dil İşleme 
218
3. Makine Öğrenmesi ve Akıl Yürütme 
219
III. Yapay Zekayla İlişkili Başlıca Kavramlar 
221
1. Big Data (Büyük Veri) 
222
2. Nesnelerin İnterneti (Internet of Things–IoT) 
223
3. Robot 
224
4. Algoritma ve Kodlama 
225
§2. YAPAY ZEKA TÜRLERİ 
226
I. Kabul Edilemez Riskli Yapay Zekâ 
226
II. Yüksek Riskli Yapay Zekâ 
227
III. Düşük Riskli Yapay Zekâ 
228
§3. YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİNİN DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİNDE KULLANIMI 
229
6. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ (DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİ) TEŞKİLÂTI
§ 1. MAHKEMELER VE HAKİMLİKLER 
233
§ 2. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 
237
§ 3. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ 
238
§ 4. YARGITAY 
240
§ 5. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI 
242
7. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER
§ 1. HÂKİM 
245
I. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler 
245
1. Tarafsızlık 
246
A. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret Sebepleri) 
248
a. Görev Yasakları 
248
b. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar 
251
B. Hâkimin Reddi Muhakemesi 
252
a. İddia 
252
b. Savunma 
253
c. Yargılama 
253
2. Bağımsızlık 
255
II. Hâkimlerin Çeşitleri 
260
III. Hâkimlerin Yetkileri 
260
1. Madde Bakımından Yetki (Görev) 
260
A. Genel Olarak 
260
B. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili Olma Durumları 
263
a. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi 
263
b. Bağlantı (İrtibat) 
264
aa. Anlamı 
264
bb. Çeşitleri 
264
aaa. Sübjektif Bağlantı – Objektif Bağlantı 
264
bbb. Dar ve Geniş Bağlantı 
264
ccc. Tek Çeşit ve Karışık Bağlantı 
265
ddd. Öteki Bağlantı Çeşitleri 
265
cc. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları 
265
aaa. Birleştirme 
265
bbb. Nispi Muhakeme Yapma 
267
ccc. Bekletici Sorun (Meselei Müstehire) Sayma 
268
2. Yer Bakımından Yetki (Yetki) 
269
A. Genel Olarak 
269
B. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları 
272
a. Muhakemenin Nakli 
272
b. İstinabe 
273
c. Bağlantı 
276
3. Kişi Bakımından Yetki 
276
A. Genel Olarak 
276
B. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı 
276
4. Görev Bakımından Yetki (Fonksiyonel Yetki) 
277
IV. Bir Ceza Muhakemesi Süjesi Olarak Dijital Hakim 
278
§ 2. SAVCI 
284
I. Kavram 
284
II. CMK’nın Yeni Savcı Modeli 
287
1. Genel Olarak 
287
2. Savcı–Adli Kolluk İlişkisi 
287
3. Dava Açma Tekeli, İddia Görevinin Birliği İlkesi 
291
4. Savcı Taraf Değildir 
292
5. Savcı Özerktir 
292
6. Yer Bakımından Yetki 
292
7. Soruşturma Mecburiyeti 
293
8. İddianamede Yer Alacak Hususlar 
293
9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi 
298
10. Bir Ceza Muhakemesi Süjesi Olarak Dijital Savcı 
301
§ 3. MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN (MÜDAHİL) 
304
I. Mağdur, Suçtan Zarar Gören 
304
II. Katılan (müdahil) 
311
§ 4. ŞÜPHELİ – SANIK 
314
§ 5. MÜDAFİ (DİJİTAL MÜDAFİ) 
324
§ 6. ADLİ KOLLUK (DİJİTAL ADLİ KOLLUK) 
345
§ 7. ZABIT KATİBİ VE DİĞER KİŞİLER 
352
8. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
§ 1. TANIMI 
355
§ 2. ÇEŞİTLERİ 
355
§ 3. SÜRELER 
357
I. Çeşitleri 
357
II. Eski Hale Getirme 
358
§ 4. BİLDİRİLMESİ 
359
§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR 
363
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 
364
9. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE
(DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİNDE) İSPAT
§ 1. ESASLARI 
367
§ 2. İSPAT ARAÇLARI (DELİLLER) 
370
I. Sanık Açıklamaları, İkrar 
370
II. Tanık Açıklamaları 
373
III. Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları 
395
IV. Yazılı Açıklamalar (Belgeler) 
396
V. Görüntü ve (veya) Ses Kaydeden Araçlarla Açıklama 
398
VI. Dijital Deliller 
401
VII. Belirtiler 
404
§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 
405
I. Delillerin Toplanması 
405
1. Esasları 
405
2. Sorgu (İfade Alma) 
408
A. Genel Olarak 
408
a. Terim 
408
b. Kavram 
409
B. Sorgunun Görevi (Amacı) 
411
C. Sorgunun Dijitalleşmesi 
411
3. Keşif 
418
4. Diğer Delil Toplama Yöntemleri (Koruma Tedbirleri) 
418
II. Delillerin Muhafazası 
419
III. Delillerin Değerlendirilmesi 
420
1. Esasları 
420
2. Bilirkişi 
422
3. Delil Yasakları 
429
A. Kavram 
429
B. Tarihsel Çıkış Noktası ve Bugünkü Durum 
432
a. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (CMK m. 147) 
433
b. Yasak Sorgu Metotları (CMK m. 148) 
433
c. Değerlendirme Yasakları (AY m. 38/6; CMK m. 217/2) 
434
aa. Genel Olarak 
434
bb. CMK m. 217/2’de Öngörülen Mutlak Değerlendirme Yasağının İncelenmesi 
434
cc. AY m. 38/6’nın Mutlak Anlaşılmasının Sonuçları 
438
C. Delil Yasaklarının Kapsamı 
440
D. Özel Kişiler Tarafından Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi 
442
IV. Dijital Delillerin Toplanması ve Muhafazası, Dijital Delillerde Delil Yasağı 
443
10. Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
§ 1. KAVRAM 
449
I. Terim, Tanım 
449
II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri 
450
1. Yasal Dayanak 
450
2. Suç Şüphelerinin Belli Bir Yoğunlukta Olması 
450
A. Şüphe 
450
B. Çeşitleri 
450
a. Basit Şüphe (=Başlangıç Şüphesi) 
450
b. Yoğun Şüphe 
451
aa. Yeterli Şüphe 
451
bb. Kuvvetli Şüphe 
451
3. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması 
451
4. Geçici Olması 
452
5. Muhakemenin Yapılabilmesini Sağlamak ve/veya Verilecek Kararın Kâğıt Üzerinde Kalmasını Önlemek ve/veya Delil Temin veya Muhafaza Etmek Amacının Bulunması 
452
6. Gecikmede Sakınca Bulunması 
452
7. Hakim, Gecikemez Hallerde, Savcı Kararı Bulunması 
452
8. Ölçülülük (Oranlılık İlkesi) Bulunması 
453
§ 2. ÇEŞİTLERİ 
453
I. Yakalama ve Gözaltına Alma 
454
1. Tanım 
454
2. Amacı ve Hukuksal Niteliği 
455
3. Yakalamanın Koşulları 
456
A. Herkes Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 
456
B. Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları 
459
4. Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama 
460
5. Asker Kişiler Hakkında Yakalama 
461
6. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler 
461
A. Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi 
461
B. Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 
463
C. Yakalanan Kişinin Durumunun C. Savcısına Bildirilmesi 
464
D. Yakalanan Kişi ile İlgili Alınacak Önlemler 
464
E. Yakalama Tutanağı Düzenlenmesi 
466
F. Yakalanan Kişinin Gözaltına Alınması 
466
a. Genel Olarak 
466
b. Koşulları 
467
c. Gözaltı Süresi 
468
G. Yakalama ve Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 
470
H. Yeniden Yakalama Yasağı 
471
I. Yakalama Emrine Dayanarak Yakalama 
471
7. Yüz Tanıma Sistemleri 
473
8. Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) 
477
II. Tutuklama 
481
1. Tanım 
481
2. Hukuksal Niteliği 
483
3. Amacı 
483
4. Koşulları 
483
A. Şüpheli veya Sanığın Huzurda Olması 
484
B. Somut Delillere Dayalı Kuvvetli Suç Şüphesinin Bulunması 
485
C. Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Var Olması 
486
a. Kaçma, Saklanma ve Kaçma Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Varlığı 
486
b. Delilleri Karartma Tehlikesi 
488
c. Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması 
488
D. Ölçülülük 
490
a. Genel Olarak 
490
b. Tutuklama Yasakları 
491
E. Muhakeme Koşullarının Gerçekleşmesi 
491
F. Adli Kontrol Tedbirlerinden Birine Hükmedilmesinin Mümkün Bulunmaması 
492
5. Tutuklama Kararı 
492
A. Hakim Kararı 
492
B. Kararın Gerekçeli Olması 
494
6. Tutuklama Süresi 
496
7. Tutuklama Usulü 
500
8. Tutuklama Kararının Gözden Geçirilmesi 
501
9. İtiraz 
503
10. Tutuklanan Kişinin Durumu 
505
11. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi 
505
12. Kaçaklar Hakkında Tutuklama ve Güvence (Teminat) Belgesi 
506
A. Kaçaklar Hakkında Tutuklama 
506
B. Güvence (Teminat) Belgesi 
506
13. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi 
507
A. Genel Olarak 
507
B. Tutukluların Hakları 
508
a. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 
508
b. Ziyaretçi Kabul Hakkı 
509
c. Haberleşme Hakkı 
509
d. Çalışma Hakkı 
510
C. Tutukluların Yükümlülükleri 
510
III. Adli Kontrol 
511
1. Tanım 
511
2. Amacı 
512
3. Adli Kontrolle Bağlantılı Yükümlülükler 
513
4. Uygulanma Koşulları 
516
A. Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması 
516
B. Bir Suç Dolayısıyla Yürütülen Bir Soruşturma ve Kovuşturma Bulunması 
516
5. Adli Kontrol Kararı 
518
6. Sona Ermesi 
519
7. Adli Kontrol Kararlarına Uyulmaması 
520
8. Adli Kontrol Kararına İtiraz 
522
9. Adli Kontrole Hukuka Aykırı Olarak Başvurulması 
523
IV. Zorla Getirme 
523
1. Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi 
523
2. Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi 
525
V. Arama 
526
1. Tanım 
526
2. Hukuksal Nitelik 
527
3. Aramanın Koşulları 
528
A. Makul Şüphe 
528
B. Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri 
529
C. Arama Yapılacak Kişiye İlişkin Koşullar 
531
a. Şüpheli veya Sanık Hakkında Yapılan Arama 
532
b. Diğer Kişiler Hakkında Yapılan Arama 
532
D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar 
532
E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar 
533
a. Üstte Arama 
533
b. Eşyada Arama 
534
c. Konutta Arama 
534
d. İşyerinde Arama 
534
e. Araçta Arama 
538
4. Arama Kararı veya Emri 
538
5. Aramanın Yerine Getirilmesi 
539
6. Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama 
541
A. Genel Olarak 
541
B. Dijital Verilere İlişkin Arama 
542
7. Online Arama 
545
A. Genel Olarak 
545
B. Karanlık Ağ (Darknet) 
547
C. Kripto Sohbet (Şifreli mesajlaşma) 
549
a. EncroChat 
549
b. EncroChat Verilerinin Alman Ceza Muhakemesinde Kullanılabilirliği 
550
VI. Elkoyma 
551
1. Tanım 
551
2. Amaç ve Hukuksal Nitelik 
552
3. Koşulları 
552
A. Kişi Bakımından Aranan Koşullar 
552
B. Madde Bakımından Aranan Koşullar 
553
4. Elkoyma Kararı 
553
5. Çeşitleri 
554
A. Basit Elkoyma 
555
B. Özel Elkoyma 
556
a. Postada Elkoyma 
556
b. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoyma 
557
c. Avukat Bürolarında Elkoyma 
560
d. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması 
560
e. Bilgisayarlara Elkoyma 
561
aa. Genel Olarak 
561
bb. Dijital Verilere Elkoyma 
562
f. Kaçaklara İlişkin Elkoyma 
565
g. Kripto Paraya (Varlığa) Elkoyma 
565
aa. Kripto Para (Varlık) 
565
bb. Aracı Kurumların Cezai Sorumluluğu 
568
6. Yargısal Denetim 
573
A. Hakim Tarafından Verilen Elkoyma Kararının Denetimi 
573
B. Cumhuriyet Savcısı ya da Adli Kolluk Amiri Tarafından Elkoyma Kararı Verilmesi Durumunda Denetim 
573
7. Sona Ermesi 
573
VII. Yeni Koruma Tedbirleri 
574
1. Beden Muayenesi ve Bedenden Örnek Alınması 
574
A. Tanım 
574
B. Amaç 
575
C. Hukuksal Nitelik 
575
D. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi 
576
a. Dış Beden Muayenesi 
576
b. İç Beden Muayenesi 
577
aa. Uygulanma Koşulları 
577
bb. Tedbirin Uygulanması 
580
cc. Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi 
581
dd. Denetim Muhakemesi 
581
E. Şüpheli veya Sanık Dışındaki Diğer Kişilerin Beden Muayenesi 
582
F. Dijitalleşmenin Sağlık Sektörüne ve Ceza Muhakemesinde Moleküler İncelemelere Etkisi 
583
2. Fizik Kimliğin Tespiti 
584
3. Yer Gösterme 
588
4. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 
591
5. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 
620
6. Teknik Araçlarla İzleme 
628
§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT 
631
I. Dayanak 
631
II. Tazminat Nedenleri 
632
III. Tazminatın Kapsamı 
634
IV. Yargılama 
635
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
635
2. Taraflar 
635
3. Süre 
636
4. İstem 
637
5. İnceleme 
637
V. Tazminatın Geri Alınması 
637
VI. Rücu 
638
11. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. GENEL OLARAK 
639
§ 2. CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI 
640
§ 3. SORUŞTURMA EVRESİ 
643
I. Kavram 
643
II. Soruşturma Evresinin Başlaması 
643
III. Soruşturma Evresinde Yetkili Olanlar 
646
1. Genel Olarak 
646
2. Savcının Soruşturma Evresinde Görev ve Yetkileri 
647
3. Soruşturma Evresinde Adli Kolluğun Görev ve Yetkileri 
650
4. Soruşturma Evresinde Sulh Ceza Hakiminin Görev ve Yetkileri 
653
5. Soruşturma Evresinde Valinin Görev ve Yetkileri 
654
IV. Delillerin Toplanması ve Muhafaza Altına Alınması 
655
V. Soruşturma Evresi Gizlidir 
657
VI. Soruşturma İşlemleri 
657
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (=Takipsizlik) Kararı 
660
2. İddianame Düzenlenmesi 
664
§4. ARA MUHAKEME EVRESİ 
664
I. Genel Olarak 
664
II. İddianame Düzenlenmesi 
666
III. İddianamenin İncelenmesi 
667
1. Şekli Yönden İnceleme 
667
2. Delillerle Olayların İlişkilendirilmesi Yönünden İnceleme 
670
IV. İnceleme Süresi 
673
V. İtiraz Üzerine Düzenlenen İddianamenin İadesi Mümkün müdür? 
673
VI. İade Üzerine C. Savcısının Görevi 
674
VII. Denetim Muhakemesi (İtiraz) 
674
VIII. İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı 
675
§ 5. KOVUŞTURMA EVRESİ 
675
I. Duruşma Hazırlığı Devresi 
677
II. Duruşma Devresi 
679
III. Son Karar Devresi 
692
12. Bölüm
DENETİM MUHAKEMESİ (KANUN YOLLARI)
§ 1. DENETİM MUHAKEMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ 
709
I. Kavram ve Tanım 
709
II. Amacı 
709
III. Denetim Muhakemesi Yolunun Öngörülmüş Olması 
710
IV. Denetim Muhakemesinin Konusu: Karar 
711
VI. Denetim Muhakemesi Yollarına Gidebilecekler 
715
1. Genel Açıklam 
715
2. C. Savcısı 
716
3. Şüpheli veya Sanık 
717
4. Katılan Sıfatını Almış Olanlar ile Katılma İsteği Karara Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar 
718
5. Sanık ya da Şüphelinin Yasal Temsilcisi ve Eşi (CMK m. 262) 
719
6. Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat (CMK m. 261) 
721
7. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişiler (CMK m. 256, m. 257/2) 
722
8. Diğer Kişiler 
723
VII. Denetim Muhakemesine Başvurmanın Etkileri 
723
1. Aktarma Etkisi 
723
2. Yayılma Etkisi 
724
3. Durdurma Etkisi 
724
VIII. Başvuruda Yanılma 
725
IX. İstem 
728
X. Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması 
730
XI. Aleyhe Değiştirme Yasağı 
735
XII. Çeşitleri 
738
XIII. Denetim Muhakemesinin Dijitalleşmesi 
738
§ 2. İTİRAZ 
740
I. Tanım 
740
II. İtirazın Konusu 
741
III. İtiraz Nedenleri 
742
IV. İtiraz Yoluna Gidebilecek Kişiler 
742
V. İtiraz Süresi 
742
VI. İtirazı İnceleyecek Merci 
742
VII. İtiraz İncelemesi 
743
§ 3. İSTİNAF 
746
I. Genel Olarak 
746
II. İstinafın Konusu: Hüküm 
753
III. İstinaf Nedenleri ve İstinaf Başvurusunda İstinaf Nedenlerinin Gösterilmesi 
756
IV. İstinafa Başvurma Hakkı Olanlar 
758
V. İstinaf İstemi 
758
VI. İstinaf Süresi 
760
VII. İstinaf İsteminin Biçimi 
765
VIII. İstinaf Başvurusunun Etkileri 
768
IX. İstinaf Muhakemesi 
770
1. İstinaf Koşullarının Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Araştırılması 
770
2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Tarafların Görüşlerinin Alınması 
773
A. Öninceleme 
776
a. Ön İncelemenin Kapsamı 
776
aa. Yetki Bakımından 
776
bb. Başvuru Koşulları Bakımından 
776
b. Öninceleme Sonucunda Verilebilecek Kararlar 
777
aa. İstinaf Başvurusunun Reddi Kararı 
777
bb. İstinaf İsteminin Esastan Reddi Kararı 
778
cc. Bozma Kararı 
780
dd. Düzeltme Kararı 
782
3. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması 
783
A. Duruşma Hazırlığı 
783
B. Duruşma 
784
a. İlk Derece Yargılamasında Duruşma İçin Geçerli Kuralların Uygulanması 
784
b. Rapor ve Gerekçeli Kararın Okunması 
786
c. Tanıkların İfadesini İçeren Tutanakların Anlatılması 
788
C. İstinaf Dilekçesinin Reddi 
790
4. Duruşma Sonucu Verilebilecek Kararlar 
790
X. BAM Kararına Karşı Yasa Yolları 
792
1. İtiraz 
792
2. Temyiz 
793
3. Olağanüstü Kanun Yolu 
796
§ 4. TEMYİZ 
796
I. Genel Bilgi 
796
II. Temyizin Konusu 
797
III. Başvuru Koşulları 
798
IV. Ön İnceleme 
799
V. Temyiz Nedenleri 
801
VI. Temyiz İncelemesi 
803
VII. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar 
804
§ 5. KANUN YARARINA BOZMA 
807
§ 6. OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ 
809
§ 7. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 
814
§ 8. YARGILAMANIN TEKRARLANMASI 
819
§ 9. ANAYASA MAHKEMESİNE VE AİHM’E BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VE CEZA MUHAKEMESİNE ETKİSİ 
819
13. Bölüm
DİJİTAL CEZA MUHAKEMESİ REHBERİ
§ 1. GENEL OLARAK 
825
§ 2. ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ (UYAP)’IN CEZA MUHAKEMESİNDE KULLANIMI 
826
§ 3. İLGİLİ MEVZUAT 
842
Yararlanılan Kaynaklar 
859
Kavramlar Dizini 
901