Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kamu Maliyesi
Teorisi – Gelişimi – Kapsamı
Eylül 2019 / 5. Baskı / 288 Syf.
Fiyatı: 32.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 4. Ağustos2018 27.50 TL 9.90 TL (%64) Sepete Ekle
   

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin farklı bölümlerinde okutulan temel derslerden biri olan "Kamu Maliyesi" adını taşıyan kitabımız beşinci baskısı ile yeniden gözden geçirilerek sizlere sunulmaktadır. Bu güne kadar geçen sürede kitabımıza olan ilgi giderek artmıştır. Bunun en temel nedeni, her basımda titizlikle gözden geçirilerek düzeltmelerin yapılmasıdır.

Kamu maliyesi kitabının kapsadığı konular, ilgili alandaki öğrencilerin yanı sıra konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere ve sınavlara girecek olana kişilere de güncel bir kaynak olmaktadır. Özellikle kendini sınamak isteyenler için bir ön hazırlık olmak üzere her bölüm sonrası test ve klasik sorular hazırlanarak okuyucuya sunulmuştur. Kitap içeriğinden lisans öğrencilerinin yanı sıra, lisans üstü öğrenciler ve meslek sınavlarına hazırlanan kişilerin yararlanması amaçlanmıştır. İçerikte, "İktisat Teorisi ve Gelişimi" kapsamında kamu maliyesinin yeri ve ilişkisine değinilerek, kamu ekonomik faaliyetleri ile kamu mali araçlarının kullanılması üzerinde durulmuştur. Kamu ekonomik faaliyetlerinin kaynağını teşkil eden kamu mal ve hizmetlerinin ekonomik analizi kapsamında genel ve kısmi denge yaklaşımı açıklanarak, kamu mali araçları kapsamlı olarak incelenmiştir.

Konu Başlıkları
İktisadi Denge ve Kamu Malı
Kamu Ekonomisi
Kamu Ekonomisi ve Toplumsal İhtiyaçlar
Kamu Maliyesi Teorisi
Dışsallıklar
Kamu Harcamaları
Kamusal Finansman
Vergileme
Devlet Borçları
Devlet Bütçesi
Maliye Politikası
Barkod: 9789750257070
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 288
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  9
Şekilleri Listesi  21
Birinci Bölüm
İKTİSAT TEORİSİ, GELİŞİMİ VE KAMU MALİYESİ
I. İKTİSAT TEORİSİNİN GELİŞİMİ VE TEMEL ARGÜMANLARI  23
A. İktisadi Sorun  23
1. İktisadi Faaliyetlerin Özellikleri ve Amaçları  23
2. Toplumsal Üretim Sistemleri ve Ekonomik Kesimler  25
a. Kapitalist Ekonomik Sistem  26
b. Sosyalist Ekonomik Sistem  27
c. Karma Ekonomik Sistem  27
II. KAMU MALİYESİ KAVRAMI VE DÜŞÜNSEL GELİŞİMİ  28
A. Kamu Maliyesi Kavramının Gelişimi  28
1. Kamu Maliyesi Teorisine Hukuki Yaklaşım  30
2. Kamu Maliyesi Teorisine İktisadi Yaklaşım  31
3. Kamu Maliyesi Teorisine Siyasi Yaklaşım: Kamu Tercihi Teorisi  34
Değerlendirme Soruları  38
Değerlendirme Testi  38
İkinci Bölüm
KAMU EKONOMİK FAALİYETLERİ VE KAMU MALİYESİ İLİŞKİSİ
I. KAMU EKONOMİSİN TANIMI VE ALANI  39
A. Kamu Ekonomisinin Tanımı  39
B. Kamu Ekonomisinin Alanı  40
II. KAMU EKONOMİSİNDE MAL VE HİZMET ÜRETİMİ  42
A. Kamu Mal ve Hizmet Kavramı ve Özellikleri  43
B. Kamu Mal ve Hizmetlerinin Yapısı ve Özellikleri  44
1. Tam (Pür) Kamusal Mallar ve Özellikleri  44
2. Yarı–Kamusal Mal ve Hizmetler ve Özellikleri  46
3. Erdemli ve Erdemsiz Mallar ve Özellikleri  47
4. Kulüp Mallar ve Özellikleri  48
5. Doğal Tekel – Mali Tekel Malları ve Özellikleri  49
6. Serbest ve Ekonomik Mallar ve Özellikleri  50
III. KAMU EKONOMİSİNDE ÜRETİLECEK MAL VE HİZMETLERİN SEÇİMİNDE SİYASAL SÜREÇ VE OYLAMA YÖNTEMLERİ  51
A. Siyasal Karar Alma Süreci  52
B. Oylama Yöntemleri  52
1. Oybirliği Kuralı  53
2. Oyçokluğu Kuralı  54
C. Kamu Hizmetlerinin Arzı  55
D. Kamu Hizmetlerinin Talebi  56
IV. KAMU MAL VE HİZMET ÜRETİMİNİN EN ÖNEMLİ GEREKÇESİ: DIŞSALLIKLAR  57
A. Dışsallık Kavramı  57
B. Dışsallık Türleri  58
1. Pozitif Dışsallıklar  59
2. Negatif Dışsallıklar  60
3. Üretim Dışsallıkları  61
4. Tüketim Dışsallıkları  62
5. Parasal ve Teknolojik Dışsallıklar  64
6. Ağ (Network) Dışsallıkları  64
C. Dışsallıkların Tazmininde Kamusal ve Özel Çözümler  66
1. Dışsallıkların Tazmininde Kamusal Çözümler  67
a. Dışsal Faydanın Varlığı Halinde Kamusal Çözümler: Sübvansiyonlar  67
b. Dışsal Maliyetin Varlığı Halinde Kamusal Çözümler: Vergiler  70
ba. Pigou Tipi Vergiler  70
bb. Ürün ve Atık Miktarı Üzerinden Vergi Alınması  72
bc. Farklı (Diferansiyel) Vergileme  73
c. Diğer Kamusal Önlemler  73
ca. Kirlilik İzni (Pazarlanabilir Kirlilik Hakkı)  74
cb. Doğrudan Kontroller (Standartlar)  75
cc. Para Cezaları (Sınırlayıcı Düzenlemeler)  76
2. Dışsallıkların Tazmininde Özel Çözümler  76
a. Hicks–Kaldor Ölçütü: Tazminat Çözümü  77
b. Coase Yaklaşımı  77
c. Scitovsky Yaklaşımı  79
d. Bedavacılar (Free Rider) Problemi  80
Değerlendirme Soruları  82
Değerlendirme Testi  82
Üçüncü Bölüm
KAMU MAL VE HİZMETLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ
DENGE YAKLAŞIMI
I. KAMU MALI ÜRETİMİNDE PİGOUVİAN YAKLAŞIM  85
II. KISMİ VE GENEL DENGE ANALİZİ  86
A. Kamu Malının Etkin Tedariki: Kısmi Denge Analizi  86
B. Kamu Malının Optimal Tedariki: Genel Denge Analizi  91
C. Kamu Malı Tedarikinde Wicksell ve Lindahl Modeli  96
III. KARMA MALLAR VE YAPISI  98
IV. PÜR OLMAYAN KAMU MALI VE KULÜP MALLAR TEORİSİ  99
Değerlendirme Soruları  103
Değerlendirme Testi  103
Dördüncü Bölüm
KAMU HARCAMALARI VE KAPSAMI
I. KAMU HARCAMALARI KAVRAMI  105
II. KAMU HARCAMALARI İLE İLGİLİ KLASİK VE MODERN YAKLAŞIM  107
A. Klasik Yaklaşım  107
B. Modern Yaklaşım  109
1. Keynesyen İktisat Görüşü  109
2. Arza Dayalı İktisat Görüşü  110
III. KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK ANALİZİ İLE İLGİLİ BAŞLICA TEORİK YAKLAŞIMLAR  112
A. Normatif Yaklaşım  113
B. Pozitif Yaklaşım  113
1. Kamu Harcamalarının Artış Yasası: Wagner Hipotezi  114
2. Kamu Harcamalarının Talep Yönlü Analizi: Gelir Esnekliği Yaklaşımı  116
3. Kamu Harcamalarının Arz Yönlü Analizi  117
a. Nispi Fiyat Etkisi Yaklaşımı  117
b. Kamu Harcamaları Üzerinde Bir Gelir Kısıtlaması Olup Olmadığı Sorunu: Colin Clark Hipotezi  118
c. Sıçrama Etkisi Yaklaşımı: Peacock Wiseman Hipotezi  119
IV. KAMU HARCAMALARININ SINIFLANDIRILMASI  120
A. İdari ve Fonksiyonel Sınıflandırma  120
B. Ekonomik Sınıflandırma  121
1. Reel Harcamalar – Transfer Harcamaları  121
2. Cari Harcamalar – Yatırım Harcamaları  123
C. Üretken (Verimli) Harcamalar – Üretken Olmayan (Verimsiz) Harcamalar  124
V. KAMU HARCAMALARININ ETKİLERİ  124
A. Kamu Harcamalarının Üretim Üzerindeki Etkisi  125
B. Kamu Harcamalarının Tüketim Üzerindeki Etkileri  126
C. Kamu Harcamalarının Toplam Talep ve Fiyatlar Genel Düzeyi Üzerindeki Etkileri  127
D. Kamu Harcamalarının İstihdam Üzerindeki Etkileri  127
E. Kamu Harcamalarının Gelirin Yeniden Dağılımı Üzerindeki Etkileri  128
F. Kamu Harcamalarının Makro İktisadi Etkileri: Çarpan ve Hızlandıran Etkisi  129
1. Dışa Açık ve Dışa Kapalı Ekonomi Modelinde Çarpan  129
a. Dışa Kapalı Ekonomide Çarpanlar  130
b. Dışa Açık Ekonomide Çarpanlar  132
2. Ekonomide Vergilerin Durumuna Göre Çarpanlar  132
Değerlendirme Soruları  135
Değerlendirme Testi  135
Beşinci Bölüm
KAMUSAL FİNANSMAN
I. KAMUSAL FİNANSMAN VE ÖZELLİKLERİ  137
II. KAMUSAL FİNANSMANI OLUŞTURAN GELİRLER  139
A. Devletin Egemenlik Gücüne Dayanarak Elde Ettiği Gelirler  139
1. Vergiler  139
2. Harçlar  139
3. Resimler  140
4. Katılma Payları  141
5. Zorunlu Borçlar  141
6. Para Politikaları  142
7. Parafiskal Gelirler  144
8. Mali Tekeller  145
9. Para ve Vergi Cezaları  146
B. Devletin Egemenlik Gücüne Dayanmaksızın Elde Ettiği Gelirler  146
1. Emlak ve Teşebbüs Gelirleri  146
2. Zorunlu Olmayan Borçlar  146
3. Devletlerarası Yardımlar  147
Değerlendirme Soruları  148
Değerlendirme Testi  148
Altıncı Bölüm
VERGİLEME: KAVRAM, İLKELER VE KAPSAM
I. VERGİLEME KAVRAMI VE GELİŞİMİ  151
A. Vergileme Kavramı  152
1. Vergilemenin Gelişimi  154
a. Vergilemenin Uygulama Alanındaki Gelişimi  154
b. Vergilemenin Teorik Açıdan Gelişimi  156
B. Vergileme İlkeleri  159
II. VERGİLEMENİN FONKSİYONLARI  163
A. Mali Fonksiyon  164
B. Mali Olmayan Fonksiyon  165
1. Ekonomik Fonksiyon  165
2. Sosyal Fonksiyon  166
III. VERGİLERİN AYRIMI  167
A. Konuları Bakımından Ayrım: Gelir, Gider ve Servet Vergileri  167
1. Gelir Vergisi  167
2. Gider Vergileri  168
3. Servet Vergileri  169
B. Dolaylı ve Dolaysız Vergi Ayrımı  169
IV. VERGİLEMENİN ETKİLERİ  170
A. Kaynakların Dağılımı Üzerindeki Etkileri  170
1. Gelir Vergisi  170
2. Kurumlar Vergisi  173
3. Gider Vergileri  174
4. Servet Vergileri  176
B. Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri  176
1. Gelir Vergisi  176
2. Kurumlar Vergisi  177
3. Gider Vergileri  178
4. Servet Vergileri  180
C. İktisadi İstikrar Üzerindeki Etkileri  180
1. Gelir Vergisi  180
2. Kurumlar Vergisi  182
3. Gider Vergileri  182
4. Servet Vergileri  183
V. VERGİLEME KAPASİTESİ VE OPTİMAL VERGİLEME  183
A. Vergileme Kapasitesi: Kavramlar  183
B. Optimal Vergileme Kapasitesinin Belirlenmesi  184
1. Vergilendirilebilir Kapasitenin Hukuki Sınırı  184
2. Vergilendirilebilir Kapasitenin Siyasi Sınırı  185
3. Vergilenebilir Kapasitenin Ekonomik Sınırı  185
4. Vergilendirilebilir Kapasitenin Mali Sınırı  188
5. Vergilemenin Mali Sınırını Belirlemeye Yönelik Bir Model Önerisi: Laffer Eğrisi  189
Değerlendirme Soruları  192
Değerlendirme Testi  192
Yedinci Bölüm
DEVLET BÜTÇESİ
I. BÜTÇE KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ  195
A. İktisadi Denge  197
B. Denk Bütçe  197
C. Bütçe Açığı  197
1. Geleneksel Bütçe Açığı  198
2. Konsolide Bütçe Açığı  198
3. KİT Açığı  198
4. Sosyal Güvenlik Açığı  198
5. Birincil Açık  198
6. İşlemsel Açık  199
7. Yarı Mali Açık  199
8. Nakit Açığı – Tahakkuk Açığı  199
9. Nominal Bütçe Açığı – Reel Bütçe Açığı  199
D. Bütçe Fazlası  199
II. BÜTÇENİN FONKSİYONLARI  200
A. Bütçenin Klasik Fonksiyonları  200
1. İktisadi ve Mali Fonksiyonu  200
2. Hukuki Fonksiyonu  200
3. Siyasi Fonksiyonu  201
4. Denetim Fonksiyonu  202
B. Bütçenin Modern Fonksiyonları  202
1. Konjonktür Fonksiyonu  202
2. Kalkınma Fonksiyonu  203
3. Kaynak Tahsisi Fonksiyonu  203
4. Gelir Dağıtıcı Fonksiyonu  203
5. İstikrar Sağlayıcı Fonksiyonu  204
III. BÜTÇE İLKELERİ  204
A. Genellik İlkesi  204
B. Birlik İlkesi  205
C. Açıklık İlkesi  206
D. Samimiyet İlkesi  206
E. Doğruluk İlkesi  206
F. Mali Yıla Girmeden Kanunlaşması İlkesi  206
G. Giderlerin Bölümler İtibariyle Onanması İlkesi  206
H. Yıllık Olma İlkesi  207
I. Alenilik İlkesi  207
İ. Denklik İlkesi  207
IV. BÜTÇE TEORİLERİ  208
A. Klasik (Geleneksel) Bütçe Teorisi  208
B. Modern Bütçe Teorileri  210
1. Devri (Konjonktürel) Bütçe Teorisi  210
2. Telafi Edici Bütçe Teorisi  211
V. BÜTÇE SİSTEMLERİ  212
A. Geleneksel (Klasik) Bütçe Sistemi  212
B. Performans Bütçe Sistemi  213
C. Program Bütçe Sistemi  214
D. Planlama–Programlama–Bütçeleme Sistemi (PPBS)  214
E. Sıfır Esaslı Bütçeleme (SEB) Sistemi  215
F. Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi  216
Değerlendirme Soruları  218
Değerlendirme Testi  218
Sekizinci Bölüm
DEVLET BORÇLANMASI
I. DEVLET BORÇLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER  221
A. Kamu Gelirleri İçerisinde Devlet Borçlarının Yeri ve Önemi  221
B. Devlet Borçları ile Özel Borçlar Arasındaki Farklar  223
C. Devletin Borçlanma Nedenleri  224
II. DEVLET BORÇLARININ SINIFLANDIRILMASI  225
A. Gönüllü Olup Olmamaları Açısından Sınıflandırma  225
B. Vadeleri Açısından Sınıflandırma  226
1. Kısa Vadeli (Dalgalı) Borçlar  226
2. Uzun Vadeli (Konsolide) Borçlar  227
C. Sağlandıkları Kaynaklar Açısından Sınıflandırma  228
1. İç Borçlar  229
2. Dış Borçlar  229
III. DEVLET BORÇLARININ YÖNETİMİ  230
A. Kavramsal Açıdan Borç Yönetimi ve Amaçları  230
B. Borç Yönetim Faktörleri  232
C. İç Borç Yönetimi  233
1. Olağan Borç Yönetimi  233
2. Olağanüstü Borç Yönetimi  233
a. Konsolidasyon (Tahkim)  234
aa. Konsolidasyon Çeşitleri  234
ab. Konsolidasyonun Başarı Koşulları ve Ekonomik Sonuçlarının Değerlendirilmesi  235
b. Konversiyon (Borçların Değiştirilmesi)  235
ba. Konversiyon Çeşitleri  236
bb. Konversiyonun Başarı Koşulları ve Ekonomik Sonuçlarının Değerlendirilmesi  237
c. Monetizasyon  238
D. Dış Borç Yönetimi  238
IV. DEVLET BORÇLARININ SONA ERMESİ  239
A. Ödeme Yapılmadan Sona Erme  239
B. Ödeme Yapılarak Sona Erme  240
Değerlendirme Soruları  241
Değerlendirme Testi  241
Dokuzuncu Bölüm
MALİYE POLİTİKASI
I. MALİYE POLİTİKASININ TANIMI VE GELİŞİMİ  243
A. Maliye Politikasının Konusu  244
B. Maliye Politikasının Amaçları, Araçları ve Uyum Sorunu  245
1. Maliye Politikasının Amaçları  245
a. Ekonomik İstikrarı Sağlama  245
aa. Fiyat İstikrarı  246
ab. Tam İstihdam  246
b. Ekonomik Kalkınma ve Büyümeyi Gerçekleştirme  247
c. Gelir ve Kaynak Dağılımında Adaleti Sağlama  248
2. Maliye Politikasının Araçları  249
3. Maliye Politikasının Amaç–Araç Uyum Sorunu  250
a. Maliye Politikasının Amaçları Arasındaki Uyumsuzluk  251
aa. Belirli Bir Tüketim Düzeyine Ulaşma ile İktisadi Kalkınma Arasındaki Uyumsuzluk  251
ab. Fiyat İstikrarı ile Tam İstihdam Arasındaki Uyumsuzluk  252
ac. Ekonomik ve Sosyal Haklarla Maliye Politikası Arasındaki Uyumsuzluk  252
b. Maliye Politikasının Amaçları ile Araçları Arasındaki Uyumsuzluk  252
II. EKONOMİK KONJONKTÜR VE MALİYE POLİTİKASI UYGULAMALARI  253
A. Ekonomik İstikrar Kavramı ve Türleri  253
B. Konjonktür Kavramı ve Anti–Konjonktürel Maliye Politikası Uygulamaları  254
1. Enflasyon ve Maliye Politikası  255
a. Enflasyonla Mücadelede Harcama Politikası  256
b. Enflasyonla Mücadelede Vergi Politikası  257
c. Enflasyonla Mücadelede Borçlanma Politikası  257
d. Enflasyonla Mücadelede Bütçe Politikası  258
2. Durgunluk ve Maliye Politikası  258
a. Durgunlukla Mücadelede Harcama Politikası  259
b. Durgunlukla Mücadelede Vergi Politikası  260
c. Durgunlukla Mücadelede Borçlanma Politikası  262
d. Durgunlukla Mücadelede Bütçe Politikası  262
3. Stagflâsyon ve Maliye Politikası  262
a. Stagflâsyonla Mücadelede Harcama Politikası  264
b. Stagflâsyonla Mücadelede Vergi Politikası  265
c. Stagflâsyonla Mücadelede Borçlanma Politikası  266
Değerlendirme Soruları  267
Değerlendirme Testi  267
Değerlendirme Testleri Cevap Anahtarı  269
Yararlanılan Kaynaklar  271
Kavramlar Dizini  285
 


Turgay Berksoy ...
Ekim 2014
30.00 TL
Sepete Ekle
İlter Ünlükaplan
Nisan 2011
27.50 TL
İndirimli: 14.90 TL (%45)
Sepete Ekle
Yusuf Karakoç
Ocak 2021
65.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet Ferda Çakmak ...
Aralık 2020
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  9
Şekilleri Listesi  21
Birinci Bölüm
İKTİSAT TEORİSİ, GELİŞİMİ VE KAMU MALİYESİ
I. İKTİSAT TEORİSİNİN GELİŞİMİ VE TEMEL ARGÜMANLARI  23
A. İktisadi Sorun  23
1. İktisadi Faaliyetlerin Özellikleri ve Amaçları  23
2. Toplumsal Üretim Sistemleri ve Ekonomik Kesimler  25
a. Kapitalist Ekonomik Sistem  26
b. Sosyalist Ekonomik Sistem  27
c. Karma Ekonomik Sistem  27
II. KAMU MALİYESİ KAVRAMI VE DÜŞÜNSEL GELİŞİMİ  28
A. Kamu Maliyesi Kavramının Gelişimi  28
1. Kamu Maliyesi Teorisine Hukuki Yaklaşım  30
2. Kamu Maliyesi Teorisine İktisadi Yaklaşım  31
3. Kamu Maliyesi Teorisine Siyasi Yaklaşım: Kamu Tercihi Teorisi  34
Değerlendirme Soruları  38
Değerlendirme Testi  38
İkinci Bölüm
KAMU EKONOMİK FAALİYETLERİ VE KAMU MALİYESİ İLİŞKİSİ
I. KAMU EKONOMİSİN TANIMI VE ALANI  39
A. Kamu Ekonomisinin Tanımı  39
B. Kamu Ekonomisinin Alanı  40
II. KAMU EKONOMİSİNDE MAL VE HİZMET ÜRETİMİ  42
A. Kamu Mal ve Hizmet Kavramı ve Özellikleri  43
B. Kamu Mal ve Hizmetlerinin Yapısı ve Özellikleri  44
1. Tam (Pür) Kamusal Mallar ve Özellikleri  44
2. Yarı–Kamusal Mal ve Hizmetler ve Özellikleri  46
3. Erdemli ve Erdemsiz Mallar ve Özellikleri  47
4. Kulüp Mallar ve Özellikleri  48
5. Doğal Tekel – Mali Tekel Malları ve Özellikleri  49
6. Serbest ve Ekonomik Mallar ve Özellikleri  50
III. KAMU EKONOMİSİNDE ÜRETİLECEK MAL VE HİZMETLERİN SEÇİMİNDE SİYASAL SÜREÇ VE OYLAMA YÖNTEMLERİ  51
A. Siyasal Karar Alma Süreci  52
B. Oylama Yöntemleri  52
1. Oybirliği Kuralı  53
2. Oyçokluğu Kuralı  54
C. Kamu Hizmetlerinin Arzı  55
D. Kamu Hizmetlerinin Talebi  56
IV. KAMU MAL VE HİZMET ÜRETİMİNİN EN ÖNEMLİ GEREKÇESİ: DIŞSALLIKLAR  57
A. Dışsallık Kavramı  57
B. Dışsallık Türleri  58
1. Pozitif Dışsallıklar  59
2. Negatif Dışsallıklar  60
3. Üretim Dışsallıkları  61
4. Tüketim Dışsallıkları  62
5. Parasal ve Teknolojik Dışsallıklar  64
6. Ağ (Network) Dışsallıkları  64
C. Dışsallıkların Tazmininde Kamusal ve Özel Çözümler  66
1. Dışsallıkların Tazmininde Kamusal Çözümler  67
a. Dışsal Faydanın Varlığı Halinde Kamusal Çözümler: Sübvansiyonlar  67
b. Dışsal Maliyetin Varlığı Halinde Kamusal Çözümler: Vergiler  70
ba. Pigou Tipi Vergiler  70
bb. Ürün ve Atık Miktarı Üzerinden Vergi Alınması  72
bc. Farklı (Diferansiyel) Vergileme  73
c. Diğer Kamusal Önlemler  73
ca. Kirlilik İzni (Pazarlanabilir Kirlilik Hakkı)  74
cb. Doğrudan Kontroller (Standartlar)  75
cc. Para Cezaları (Sınırlayıcı Düzenlemeler)  76
2. Dışsallıkların Tazmininde Özel Çözümler  76
a. Hicks–Kaldor Ölçütü: Tazminat Çözümü  77
b. Coase Yaklaşımı  77
c. Scitovsky Yaklaşımı  79
d. Bedavacılar (Free Rider) Problemi  80
Değerlendirme Soruları  82
Değerlendirme Testi  82
Üçüncü Bölüm
KAMU MAL VE HİZMETLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ
DENGE YAKLAŞIMI
I. KAMU MALI ÜRETİMİNDE PİGOUVİAN YAKLAŞIM  85
II. KISMİ VE GENEL DENGE ANALİZİ  86
A. Kamu Malının Etkin Tedariki: Kısmi Denge Analizi  86
B. Kamu Malının Optimal Tedariki: Genel Denge Analizi  91
C. Kamu Malı Tedarikinde Wicksell ve Lindahl Modeli  96
III. KARMA MALLAR VE YAPISI  98
IV. PÜR OLMAYAN KAMU MALI VE KULÜP MALLAR TEORİSİ  99
Değerlendirme Soruları  103
Değerlendirme Testi  103
Dördüncü Bölüm
KAMU HARCAMALARI VE KAPSAMI
I. KAMU HARCAMALARI KAVRAMI  105
II. KAMU HARCAMALARI İLE İLGİLİ KLASİK VE MODERN YAKLAŞIM  107
A. Klasik Yaklaşım  107
B. Modern Yaklaşım  109
1. Keynesyen İktisat Görüşü  109
2. Arza Dayalı İktisat Görüşü  110
III. KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK ANALİZİ İLE İLGİLİ BAŞLICA TEORİK YAKLAŞIMLAR  112
A. Normatif Yaklaşım  113
B. Pozitif Yaklaşım  113
1. Kamu Harcamalarının Artış Yasası: Wagner Hipotezi  114
2. Kamu Harcamalarının Talep Yönlü Analizi: Gelir Esnekliği Yaklaşımı  116
3. Kamu Harcamalarının Arz Yönlü Analizi  117
a. Nispi Fiyat Etkisi Yaklaşımı  117
b. Kamu Harcamaları Üzerinde Bir Gelir Kısıtlaması Olup Olmadığı Sorunu: Colin Clark Hipotezi  118
c. Sıçrama Etkisi Yaklaşımı: Peacock Wiseman Hipotezi  119
IV. KAMU HARCAMALARININ SINIFLANDIRILMASI  120
A. İdari ve Fonksiyonel Sınıflandırma  120
B. Ekonomik Sınıflandırma  121
1. Reel Harcamalar – Transfer Harcamaları  121
2. Cari Harcamalar – Yatırım Harcamaları  123
C. Üretken (Verimli) Harcamalar – Üretken Olmayan (Verimsiz) Harcamalar  124
V. KAMU HARCAMALARININ ETKİLERİ  124
A. Kamu Harcamalarının Üretim Üzerindeki Etkisi  125
B. Kamu Harcamalarının Tüketim Üzerindeki Etkileri  126
C. Kamu Harcamalarının Toplam Talep ve Fiyatlar Genel Düzeyi Üzerindeki Etkileri  127
D. Kamu Harcamalarının İstihdam Üzerindeki Etkileri  127
E. Kamu Harcamalarının Gelirin Yeniden Dağılımı Üzerindeki Etkileri  128
F. Kamu Harcamalarının Makro İktisadi Etkileri: Çarpan ve Hızlandıran Etkisi  129
1. Dışa Açık ve Dışa Kapalı Ekonomi Modelinde Çarpan  129
a. Dışa Kapalı Ekonomide Çarpanlar  130
b. Dışa Açık Ekonomide Çarpanlar  132
2. Ekonomide Vergilerin Durumuna Göre Çarpanlar  132
Değerlendirme Soruları  135
Değerlendirme Testi  135
Beşinci Bölüm
KAMUSAL FİNANSMAN
I. KAMUSAL FİNANSMAN VE ÖZELLİKLERİ  137
II. KAMUSAL FİNANSMANI OLUŞTURAN GELİRLER  139
A. Devletin Egemenlik Gücüne Dayanarak Elde Ettiği Gelirler  139
1. Vergiler  139
2. Harçlar  139
3. Resimler  140
4. Katılma Payları  141
5. Zorunlu Borçlar  141
6. Para Politikaları  142
7. Parafiskal Gelirler  144
8. Mali Tekeller  145
9. Para ve Vergi Cezaları  146
B. Devletin Egemenlik Gücüne Dayanmaksızın Elde Ettiği Gelirler  146
1. Emlak ve Teşebbüs Gelirleri  146
2. Zorunlu Olmayan Borçlar  146
3. Devletlerarası Yardımlar  147
Değerlendirme Soruları  148
Değerlendirme Testi  148
Altıncı Bölüm
VERGİLEME: KAVRAM, İLKELER VE KAPSAM
I. VERGİLEME KAVRAMI VE GELİŞİMİ  151
A. Vergileme Kavramı  152
1. Vergilemenin Gelişimi  154
a. Vergilemenin Uygulama Alanındaki Gelişimi  154
b. Vergilemenin Teorik Açıdan Gelişimi  156
B. Vergileme İlkeleri  159
II. VERGİLEMENİN FONKSİYONLARI  163
A. Mali Fonksiyon  164
B. Mali Olmayan Fonksiyon  165
1. Ekonomik Fonksiyon  165
2. Sosyal Fonksiyon  166
III. VERGİLERİN AYRIMI  167
A. Konuları Bakımından Ayrım: Gelir, Gider ve Servet Vergileri  167
1. Gelir Vergisi  167
2. Gider Vergileri  168
3. Servet Vergileri  169
B. Dolaylı ve Dolaysız Vergi Ayrımı  169
IV. VERGİLEMENİN ETKİLERİ  170
A. Kaynakların Dağılımı Üzerindeki Etkileri  170
1. Gelir Vergisi  170
2. Kurumlar Vergisi  173
3. Gider Vergileri  174
4. Servet Vergileri  176
B. Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkileri  176
1. Gelir Vergisi  176
2. Kurumlar Vergisi  177
3. Gider Vergileri  178
4. Servet Vergileri  180
C. İktisadi İstikrar Üzerindeki Etkileri  180
1. Gelir Vergisi  180
2. Kurumlar Vergisi  182
3. Gider Vergileri  182
4. Servet Vergileri  183
V. VERGİLEME KAPASİTESİ VE OPTİMAL VERGİLEME  183
A. Vergileme Kapasitesi: Kavramlar  183
B. Optimal Vergileme Kapasitesinin Belirlenmesi  184
1. Vergilendirilebilir Kapasitenin Hukuki Sınırı  184
2. Vergilendirilebilir Kapasitenin Siyasi Sınırı  185
3. Vergilenebilir Kapasitenin Ekonomik Sınırı  185
4. Vergilendirilebilir Kapasitenin Mali Sınırı  188
5. Vergilemenin Mali Sınırını Belirlemeye Yönelik Bir Model Önerisi: Laffer Eğrisi  189
Değerlendirme Soruları  192
Değerlendirme Testi  192
Yedinci Bölüm
DEVLET BÜTÇESİ
I. BÜTÇE KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ  195
A. İktisadi Denge  197
B. Denk Bütçe  197
C. Bütçe Açığı  197
1. Geleneksel Bütçe Açığı  198
2. Konsolide Bütçe Açığı  198
3. KİT Açığı  198
4. Sosyal Güvenlik Açığı  198
5. Birincil Açık  198
6. İşlemsel Açık  199
7. Yarı Mali Açık  199
8. Nakit Açığı – Tahakkuk Açığı  199
9. Nominal Bütçe Açığı – Reel Bütçe Açığı  199
D. Bütçe Fazlası  199
II. BÜTÇENİN FONKSİYONLARI  200
A. Bütçenin Klasik Fonksiyonları  200
1. İktisadi ve Mali Fonksiyonu  200
2. Hukuki Fonksiyonu  200
3. Siyasi Fonksiyonu  201
4. Denetim Fonksiyonu  202
B. Bütçenin Modern Fonksiyonları  202
1. Konjonktür Fonksiyonu  202
2. Kalkınma Fonksiyonu  203
3. Kaynak Tahsisi Fonksiyonu  203
4. Gelir Dağıtıcı Fonksiyonu  203
5. İstikrar Sağlayıcı Fonksiyonu  204
III. BÜTÇE İLKELERİ  204
A. Genellik İlkesi  204
B. Birlik İlkesi  205
C. Açıklık İlkesi  206
D. Samimiyet İlkesi  206
E. Doğruluk İlkesi  206
F. Mali Yıla Girmeden Kanunlaşması İlkesi  206
G. Giderlerin Bölümler İtibariyle Onanması İlkesi  206
H. Yıllık Olma İlkesi  207
I. Alenilik İlkesi  207
İ. Denklik İlkesi  207
IV. BÜTÇE TEORİLERİ  208
A. Klasik (Geleneksel) Bütçe Teorisi  208
B. Modern Bütçe Teorileri  210
1. Devri (Konjonktürel) Bütçe Teorisi  210
2. Telafi Edici Bütçe Teorisi  211
V. BÜTÇE SİSTEMLERİ  212
A. Geleneksel (Klasik) Bütçe Sistemi  212
B. Performans Bütçe Sistemi  213
C. Program Bütçe Sistemi  214
D. Planlama–Programlama–Bütçeleme Sistemi (PPBS)  214
E. Sıfır Esaslı Bütçeleme (SEB) Sistemi  215
F. Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi  216
Değerlendirme Soruları  218
Değerlendirme Testi  218
Sekizinci Bölüm
DEVLET BORÇLANMASI
I. DEVLET BORÇLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER  221
A. Kamu Gelirleri İçerisinde Devlet Borçlarının Yeri ve Önemi  221
B. Devlet Borçları ile Özel Borçlar Arasındaki Farklar  223
C. Devletin Borçlanma Nedenleri  224
II. DEVLET BORÇLARININ SINIFLANDIRILMASI  225
A. Gönüllü Olup Olmamaları Açısından Sınıflandırma  225
B. Vadeleri Açısından Sınıflandırma  226
1. Kısa Vadeli (Dalgalı) Borçlar  226
2. Uzun Vadeli (Konsolide) Borçlar  227
C. Sağlandıkları Kaynaklar Açısından Sınıflandırma  228
1. İç Borçlar  229
2. Dış Borçlar  229
III. DEVLET BORÇLARININ YÖNETİMİ  230
A. Kavramsal Açıdan Borç Yönetimi ve Amaçları  230
B. Borç Yönetim Faktörleri  232
C. İç Borç Yönetimi  233
1. Olağan Borç Yönetimi  233
2. Olağanüstü Borç Yönetimi  233
a. Konsolidasyon (Tahkim)  234
aa. Konsolidasyon Çeşitleri  234
ab. Konsolidasyonun Başarı Koşulları ve Ekonomik Sonuçlarının Değerlendirilmesi  235
b. Konversiyon (Borçların Değiştirilmesi)  235
ba. Konversiyon Çeşitleri  236
bb. Konversiyonun Başarı Koşulları ve Ekonomik Sonuçlarının Değerlendirilmesi  237
c. Monetizasyon  238
D. Dış Borç Yönetimi  238
IV. DEVLET BORÇLARININ SONA ERMESİ  239
A. Ödeme Yapılmadan Sona Erme  239
B. Ödeme Yapılarak Sona Erme  240
Değerlendirme Soruları  241
Değerlendirme Testi  241
Dokuzuncu Bölüm
MALİYE POLİTİKASI
I. MALİYE POLİTİKASININ TANIMI VE GELİŞİMİ  243
A. Maliye Politikasının Konusu  244
B. Maliye Politikasının Amaçları, Araçları ve Uyum Sorunu  245
1. Maliye Politikasının Amaçları  245
a. Ekonomik İstikrarı Sağlama  245
aa. Fiyat İstikrarı  246
ab. Tam İstihdam  246
b. Ekonomik Kalkınma ve Büyümeyi Gerçekleştirme  247
c. Gelir ve Kaynak Dağılımında Adaleti Sağlama  248
2. Maliye Politikasının Araçları  249
3. Maliye Politikasının Amaç–Araç Uyum Sorunu  250
a. Maliye Politikasının Amaçları Arasındaki Uyumsuzluk  251
aa. Belirli Bir Tüketim Düzeyine Ulaşma ile İktisadi Kalkınma Arasındaki Uyumsuzluk  251
ab. Fiyat İstikrarı ile Tam İstihdam Arasındaki Uyumsuzluk  252
ac. Ekonomik ve Sosyal Haklarla Maliye Politikası Arasındaki Uyumsuzluk  252
b. Maliye Politikasının Amaçları ile Araçları Arasındaki Uyumsuzluk  252
II. EKONOMİK KONJONKTÜR VE MALİYE POLİTİKASI UYGULAMALARI  253
A. Ekonomik İstikrar Kavramı ve Türleri  253
B. Konjonktür Kavramı ve Anti–Konjonktürel Maliye Politikası Uygulamaları  254
1. Enflasyon ve Maliye Politikası  255
a. Enflasyonla Mücadelede Harcama Politikası  256
b. Enflasyonla Mücadelede Vergi Politikası  257
c. Enflasyonla Mücadelede Borçlanma Politikası  257
d. Enflasyonla Mücadelede Bütçe Politikası  258
2. Durgunluk ve Maliye Politikası  258
a. Durgunlukla Mücadelede Harcama Politikası  259
b. Durgunlukla Mücadelede Vergi Politikası  260
c. Durgunlukla Mücadelede Borçlanma Politikası  262
d. Durgunlukla Mücadelede Bütçe Politikası  262
3. Stagflâsyon ve Maliye Politikası  262
a. Stagflâsyonla Mücadelede Harcama Politikası  264
b. Stagflâsyonla Mücadelede Vergi Politikası  265
c. Stagflâsyonla Mücadelede Borçlanma Politikası  266
Değerlendirme Soruları  267
Değerlendirme Testi  267
Değerlendirme Testleri Cevap Anahtarı  269
Yararlanılan Kaynaklar  271
Kavramlar Dizini  285
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021