Hekimin Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu  Kaan Sayın  - Kitap

Hekimin Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu

1. Baskı, 
Mart 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
142
Barkod:
9789750259777
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
270,00
İndirimli (%30):
188,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışmada, hekimin estetik amaçlı tıbbi müdahaleden kaynaklanan hukuki sorumluluğu ele alınmıştır. Hekimin hukuki sorumluluğu, sağlık hukuku alanında önemli bir yer edinmektedir. Estetik amaçlı tıbbi müdahale ise, diğer tıbbi müdahalelere nazaran özellik arz eden ve farklılık gösteren bir işlem türüdür. Tıp bilimi ve sağlık hukukunda önemli birer yeri olan bu kavramlardan ise bu çalışma meydana gelmiştir.
Çalışmada ilk olarak, konuyla ilgili temel kavramlar incelenerek, hasta ile hekim arasındaki ilişkinin hukuki niteliğinden bahsedilmiştir. Ardından, hekimin estetik amaçlı tıbbi müdahaleden kaynaklanan hukuki sorumluluğunun kapsamı ve özellikleri ele alınmıştır. Son olarak ise, hekimin hukuki sorumluluğunun sonuçları incelenmiştir.
Yerel kaynaklardan olduğu kadar yabancı kaynaklardan da yararlanılan çalışma, doktrinsel görüşlerle pekiştirilmiş ve güncel Yargıtay kararları ile zenginleştirilmiştir. Çalışma; avukatlar, hâkim ve savcılar ile hukuk fakültesi öğrencileri için olduğu kadar, başta hekimler olma üzere tüm sağlık sektörü çalışanları ile bu alana ilgisi olan herkes için yol gösterici bir kaynak olacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahaleye Dair Temel Kavramlar
.
Estetik Amaçlı Tıbbi Müdahalelerde Hekim İle Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği
.
Hekimin Sözleşmeden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu
.
Hekimin Sözleşme Dışı Hukuki Sorumluluğu
.
Hekimin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Kapsamında Hukuki Sorumluluğu
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Teşekkür 
7
Kısaltmalar 
13
GİRİŞ 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALEYE DAİR TEMEL KAVRAMLAR VE ESTETİK AMAÇLI HASTA HEKİM İLİŞKİSİNİN HUKUKİ KAYNAKLARI
§ 1. ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALEYE DAİR TEMEL KAVRAMLAR 
17
I. HEKİM 
17
II. HASTA VE HASTALIK 
18
III. TIBBİ MÜDAHALE 
19
IV. ENDİKASYON 
21
V. KOMPLİKASYON 
25
VI. TIBBİ HATA (MALPRAKTİS) 
27
§ 2. ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALENİN TÜRLERİ 
29
I. GENEL OLARAK 
29
II. AMACINA GÖRE ESTETİK MÜDAHALE 
30
A. Tedavi Amaçlı Estetik Müdahale 
30
B. Güzelleştirme Amaçlı Estetik Müdahale 
31
III. NİTELİĞİNE GÖRE ESTETİK MÜDAHALE 
31
A. Basit (Cerrahi Olmayan) Tıbbi Müdahale 
31
B. Cerrahi Müdahale 
32
§ 3. ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALELERDE HEKİM İLE HASTA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
33
I. GENEL OLARAK 
33
II. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞÜ 
34
III. ESER (İSTİSNA) SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞÜ 
38
IV. HİZMET SÖZLEŞMESİ GÖRÜŞÜ 
43
V. KENDİNE ÖZGÜ YAPISI OLAN (SUİ GENERİS) SÖZLEŞME GÖRÜŞÜ 
45
İKİNCİ BÖLÜM
HEKİMİN ESTETİK MÜDAHALELERDEN KAYNAKLANAN
HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI VE ÖZELLİKLERİ
§ 4. HEKİMİN SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUĞU 
47
I. GENEL OLARAK 
47
II. BİR ESER MEYDANA GETİRME BORCU 
48
III. TEŞHİS (TANI) KOYMA VE EN UYGUN TEDAVİYİ SEÇİP UYGULAMA BORCU 
51
A. Genel Olarak 
51
B. Hasta Öyküsü Alma Borcu 
53
C. Muayene Etme Borcu 
54
D. Teşhis Borcu 
56
E. Tedavi Borcu 
57
IV. TIBBİ MÜDAHALEYİ BİZZAT GERÇEKLEŞTİRME BORCU 
59
V. HASTANIN AYDINLATILMASI VE RIZASININ ALINMASI BORCU 
61
A. Hastanın Aydınlatılması Borcu 
61
a. Genel Olarak 
61
b. Aydınlatma Türleri 
63
c. Aydınlatmanın Kapsamı 
65
B. Hastanın Rızasının Alınması Borcu 
68
a. Genel Olarak 
68
b. Rızanın Şekli ve Zamanı 
70
c. Rızada Ehliyet 
72
VI. SADAKAT VE ÖZEN GÖSTERME BORCU 
75
VII. ARAÇ VE MALZEME SAĞLAMA BORCU 
79
VIII. TEDAVİYE ZAMANINDA BAŞLAMA VE BİTİRME BORCU 
80
IX. ESERİ TESLİM ETME BORCU 
82
X. AYIBI ÜSTLENME BORCU 
84
XI. KAYDA GEÇİRME (ARŞİVLEME) BORCU 
87
XII. SIR SAKLAMA BORCU 
88
§ 5. HEKİMİN SÖZLEŞME DIŞI HUKUKİ SORUMLULUĞU 
90
I. VEKÂLETSİZ İŞ GÖRMEDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUK 
90
A. Genel Olarak 
90
B. Vekâletsiz İş Görmenin Türleri 
91
C. Vekâletsiz İş Görmede Hekimin Sorumluluğunun Kapsamı 
92
II. HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUK 
94
§ 6. HEKİMİN ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI KAPSAMINDA HUKUKİ SORUMLULUĞU 
95
I. GENEL OLARAK 
95
II. MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASININ KAPSAMI 
96
A. Sigortanın Kişi Yönünden Kapsamı 
96
B. Sigortanın Konu Yönünden Kapsamı 
97
C. Sigortanın Zaman Yönünden Kapsamı 
98
D. Sigortanın Miktar yönünden Kapsamı 
98
III. SİGORTACININ HEKİME RÜCU HAKKI 
99
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HEKİMİN ESTETİK AMAÇLI TIBBİ MÜDAHALELERDEN KAYNAKLI
HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN SONUÇLARI
§ 7. HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN DOĞMASI 
101
I. SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI 
101
A. Borca Aykırı Fiil 
102
B. Kusur 
103
a. Genel Olarak Kusur 
103
b. Kusurun Objektif ve Sübjektif Yönü 
104
c. Kusurun Türleri 
105
C. Zarar 
107
D. Nedensellik Bağı 
108
a. Genel Olarak 
108
b. Nedensellik Bağının Kesilmesi 
109
II. SORUMLULUĞUN İSPATI 
110
A. Genel Olarak 
110
B. Sözleşmeden Kaynaklanan Sorumlulukta İspat 
111
C. Haksız Fiilden Kaynaklanan Sorumlulukta İspat 
112
D. Vekâletsiz İş Görmeden Kaynaklanan Sorumlulukta İspat 
113
E. Mesleki Sorumluluk Sigortası Kapsamında İspat 
113
III. SORUMLULUK NEDENLERİNİN YARIŞMASI 
114
IV. SORUMSUZLUK ANLAŞMASI 
115
§ 8. HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI 
117
I. ZARARIN GİDERİLMESİ 
117
A. Maddi Tazminat 
117
B. Manevi Tazminat 
119
II. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 
122
A. Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme 
122
B. Tazminat Davalarında Yetkili Mahkeme 
124
III. ARABULUCULUK 
125
IV. ZAMANAŞIMI 
126
A. Genel Zamanaşımı Süresi 
127
B. Sözleşmeden Kaynaklanan Sorumlulukta Zamanaşımı Süresi 
127
C. Haksız Fiilden Kaynaklanan Sorumlulukta Zamanaşımı Süresi 
128
D. Vekâletsiz İş Görmeden Kaynaklanan Sorumlulukta Zamanaşımı Süresi 
129
E. Mesleki Sorumluluk Sigortası Kapsamında Zamanaşımı Süresi 
129
V. TAZMİNAT TALEBİNİ ORTADAN KALDIRAN HALLER 
129
A. İbra 
130
B. Feragat 
130
Sonuç 
133
Kaynakça 
135
Kavram Dizini 
139