Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Filiz Berberoğlu Yenipınar  - Kitap

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri

4. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
432
Barkod:
9789750289699
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
545,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
3. baskı
Eylül 2022
420,00
245,00 (%42)
Kitabın Açıklaması
Türk Borçlar Kanunu'nun 470. vd. maddelerinde düzenlenen ve eser sözleşmesinin bir türü olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi; iş sahibinin bir arsanın muayyen bir payının bedel olarak devri veya devri taahhüdü karşılığında, yüklenicinin bir inşa (yapı) eseri meydana getirmeyi taahhüt ettiği, tam olarak iki tarafa borç yükleyen, ivazlı, çift tipli bir karma sözleşme niteliğindedir.
Kitapta; eser sözleşmelerinden sayılmasına rağmen, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin neden tüketici işlemi sayılmadığı ve uyuşmazlıkta görevli mahkemenin tüketici mahkemesi olamayacağı açıklanmış, ayrıca yüklenicinin ispat yükü, gecikme tazminatı, eksik iş, ayıplı eser, tapulu taşınmazların satışı, anahtar teslimi inşaat yapımı, yapı kullanma izni alınması gibi konular, tasniflenmiş güncel yargı kararları ve sözleşme örnekleriyle anlatılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Bilgiler – Usul ve Yargılama Esasları
.
Konularına Göre Tasniflenmiş Güncel Yargı Kararları
.
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örnekleri
Kitabın İçindekileri
4. Baskıya Önsöz 
7
Kısaltmalar 
17
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. TANIM VE KAVRAMLAR 
21
A. Usul ve Yargılama – Dava Şartları 
21
1. Görevli Mahkeme 
21
a. Ticaret Mahkemesi 
23
b. Tüketici Mahkemeleri 
25
c. Sulh Hukuk Mahkemeleri 
27
2. Yetkili Mahkeme 
27
3. Husumet 
28
a. Dava Arkadaşlığı 
29
b. Paylı Mülkiyet 
31
c. Sözleşmenin Temliki 
36
d. Geçersiz Sözleşmeye Göre Bedel Ödenmesi 
38
e. Zamanaşımı 
40
B. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Yargılama Esasları 
40
1. Görevli Mahkeme 
40
2. İnceleme ve Araştırma Esasları 
43
a. Genel İnceleme 
43
b. İfada İmkansızlık 
49
c. Borç İlişkisinden Kaynaklanan Bütün Borçlar İfa Edilince O Borç İlişkisi Sona Erer 
50
3. Sözleşmenin Sona Ermesi 
55
a. Sözleşmeden Kaynaklanan Zararlar 
60
aa. Müspet Zarar 
61
bb. Kesinti Yöntemi 
62
b. Kusursuzluk 
64
4. Zamanaşımı 
69
5. Gecikme Tazminatı – Cezai Şart 
72
6. Tapulu Taşınmazların Satışı 
75
7. Muvazaa 
75
8. Yapı Ruhsatı 
76
9. Ayıp Kavramı 
78
10. İcra İnkâr Tazminatı 
87
11. İİK 277 ve İzleyen Maddelerinde Düzenlenen Tasarrufun İptali Davaları 
88
12. Anahtar Teslimi 
90
13. Denkleştirici Adalet İlkesi 
93
14. Nama İfa 
97
İkinci Bölüm
YÜKSEK YARGI KARARLARI
I. USÜL VE YARGILAMA İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARI 
103
Görevli Mahkeme 
103
Dar Kapsamlı Eser Sözleşmeleri 
103
Bozma İlamından Sonra Davaya Asliye Hukuk Mahkemesi Tarafından Bakılması 
105
Kira Akdi Bulunmaması 
107
İfa İmkansızlığı Nedeniyle Tazminat 
108
Ticaret Mahkemesi Görevli Olması 
109
Yükleniciden Satın Alınmayan Daire 
110
Yükleniciden Satın Alınmış Daire 
111
Dava Açıldıktan Sonra Yürürlüğe Giren HMK 
116
Görevli Mahkeme Tüketici Mahkemesi / Temlik 
117
Esar / Belediye / Kamu Hizmeti 
117
Muvazaalı devir – Asliye Hukuk Mahkemesi 
119
Üst Düzey Teknolojiyi Gerektirmesi, Sözleşme Kapsamı I 
121
Üst Düzey Teknolojiyi Gerektirmesi, Sözleşme Kapsamı II 
121
Tarafların Satıcı ve Tüketici Durumu 
122
İstisna Sözleşmesi 
122
İtirazın İptali 
123
İş Mahkemeleri Kanunu 
125
Temlike Dayalı Tapu İptali ve Tescil Islahen Tazminat 
125
Adi Ortaklık / Kira Sözleşmesi 
126
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklı Tazminat İstemi 
127
Eser ve Kira Sözleşmesi Hükümlerini İçeren Yap–İşlet–Devret Sözleşmesi 
128
Asliye Hukuk Mahkemesi İle Asliye Ticaret Mahkemesi Arasındaki İlişkinin Görev İlişkisi 
128
02.04.2014 Tarihinde Yasa’nın Yürürlüğünden Önce Açılmış Dava 
129
Tüketici İşlemi Olarak Kabul Edilmemesi 
130
Dava Şartı Yokluğundan Davanın Reddine Karar Verilmesi 
130
Yetkili Mahkeme 
131
Yetki İtirazının İleri Sürülmesi 
131
Zamanaşımı 
132
Zamanaşımı / 14 Yıl Geçmiş Olması 
132
Zamanaşımı Def’i 
133
Zamanaşımı / Eksik İş Bedeli / 5 Yıl 
137
Zamanaşımı / Cevap Dilekçesi Verilmemesi 
138
Zamanaşımı / Islah Yolu İle İleri Sürülebilmesi 
139
Zamanaşımı / İhtirazi Kayıt / 5 Yıl 
143
Teslim ve Teselsüm – Hak Düşürücü Süre / Hile İddiası 
144
Zamanaşımı / Yapının İskân Alınarak Teslim Edilmemesi 
146
Zamanaşımı / Müteselsil Sorumluluk 
148
Rücu İle İlgili Özel Bir Zamanaşımı Düzenlemesi Olmaması 
149
Husumet 
151
Husumet / İhbar Edilen 
151
Husumet / İmar Barışı 
154
Husumet / Apartman Yöneticisi/ Yükenici 
155
II. ARAŞTIRMA VE İNCELEME ESASLARI İLE İLGİLİ YÜKSEK YARGI KARARLARI 
156
Olumsuz Durumu İspat 
156
Sözleşmenin İfası (Eksik – Ayıplı– Nama İfa – İfa İmkansızlığı) 
157
Davacı Tarafından Ödenen Emlak Vergi Bedellerinin Tahsili 
158
Hukuki İmkansızlık ve İfa İmkansızlığı 
159
Geri Dönüşüm Uygulamasının Sözleşmeye Etkisi 
159
Eksik İmalât Bedeli 
161
Nama İfa Yönünden Dava Konusuz Kalmış Olması 
162
Çoğun İçinde Az Da Bulunur 
164
Devir İşlemi Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi Gereği Avans Ödemesi 
165
Satış / Taşınmazın Rayiç Bedeli 
165
Çatı Katı Bağımsız Bölümü 
166
Nama İfaya İzin Verilmesi 
166
Aktin Ademi İfasından Kaynaklanan Tazminat 
167
Kötü Malzeme / Deprem Yönetmeliği 
168
Eksik ve Kusurlu İşlerin Giderim Bedeli İle Nesafet Farkı 
169
İfanın İmkansız Hale Gelmesi / Denkleştirme 
170
İyiniyetli Davranma Yükümlülüğü 
171
Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması 
172
Vekâlet Görevini Kötüye Kullanan Dava Dış Olmasıı 
175
Temlik İşlemi 
175
Hukukî Nitelendirme Yapılması 
178
Tasarrufun İptali 
182
Kötü Niyetli Üçüncü Şahıslar Hakkında Da İptal Davası 
183
İntikal / Dairelerin Tesbiti 
183
Tasarrufun İptali / Eksik Araştırma 
184
Tasarrufun İptali / Fahiş Fark İncelemesi 
185
Tazminat / Cezai Şart / Hesaplama Şekli 
186
Mahrum Kalınan Kira Bedellerinin Tahsili 
187
Cezai Şart 
188
Rayiç Kira Bedeli 
189
Teminat Konusu Taşınmazların Davacılar Tarafından Paraya Çevrilmesi / Mahsubunun Gerekip Gerekmediği 
190
Zamanında Teslimatın Yapılmaması / Rayiç Kira Bedeli 
197
Kanun Değişikliği / Kısmi Dava / Raiç Kira 
197
Sözleşmeden Doğan Müspet ve Menfi Zararlarının Tazmini 
198
Parsellerin Tevhit Edilememesi 
199
Denkleştirici Adalet İlkesi 
200
Hakimin İnfazı Kabil Karar Verme Yükümlülüğü 
201
KDV Ödeme Yükümlülüğü I 
202
KDV Ödeme Yükümlülüğü II 
203
Bilirkişi İnceleme Esasları 
203
Ayıp ve Eksik İş Bedelini KDV İlave Edilmeksizin Belirlenmesi 
205
Sözleşme ve Ekleri Tasdikli Ruhsat ve Proje İle İmar Mevzuatı 
206
Yeniden Keşif ve Bilirkişi İncelemesi Yapılması Talebi Hakkında Olumlu Ya Da Olumsuz Bir Karar Verilmemesi 
208
Sözleşme Dışı Fazladan Yapılan İmalâtların İş Sahibi Yararına Olup Olmadığı 
209
Çelişkili Rapor 
210
Piyasa Rayici / KDV ve Müteahhitlik Karı 
212
Fazla Ödeme Bulunup Bulunmadığı 
213
Piyasa Fiyatlarına Göre Belirlenmesi / Yazılı Anlaşma Bulunmaması 
216
Delil tespit dosyası / inşaat / ileriye etkili fesih ve tasfiye kararı verilmesi 
218
Delil Tespiti Giderleri / Yargılama Giderlerinden 
220
Kesilen Ağaçlar / Mahrum Kalınan Kar 
221
Hakediş Bedelinin Birim Fiyatta Hesaplanması 
225
Eserin Bütünüyle Teslim Edilmesi 
226
Sökülüp Kaldırılması Aşırı Zarar Doğuracaksa Dönme Hakkını Kullanamayacağı 
228
Arsa Sahipleri Haklı Olduğundan Harç, Ücreti Vekâlet ve Yargılama Giderlerinden Sorumlu Tutulmamalı 
229
Bağımsız Bölümlerin Yüklenicinin Tasarrufunda Olmadığının Belirlenmesi 
230
Mahsup 
232
Muvazaalı İşlemin İptali – Cezai Şart 
234
Sulh Protokolü 
236
Sözleşmenin Feshini İsteyen Taraf Müspet Zarar Kapsamında Gecikme Tazminatı 
237
Geçersiz Sözleşmeye Dayanılarak Gecikme Tazminatı 
239
Yemin 
240
Fesih / Yüklenicinin Temerrüdü 
241
Ahde Vefa Kuralı 
243
Teslimi Gereken Tarih 
246
Geçerlik Koşulu 
247
İnşaat Ruhsatı – Kaçak Yapı 
248
İmara Aykırı ve Kaçak Yapılar 
249
Koruma Amaçlı İmar Planında Kalması Nedeniyle Başlangıçta İfa İmkânsızlığı 
250
Gecikme Tazminatı 
252
Sözleşmede Anahtar Teslim Koşulu Bulunması 
253
Yapı Kayıt Belgesi Alınmak Suretiyle Yapının Yasal Hale Getirilip Getirilmediği 
254
“Kaçak” Olan Kısım Ya Da Bölümlerinin Eksik ve Kusurlarının Giderilmesi 
256
İmara Aykırı ve Kaçak Yapılar 
257
Geriye Etkili Olarak Fesih 
260
İcra İnkâr Tazminatı 
262
Alacağın Varlığı ve Miktarı Yargılamayı Gerektirir 
264
Vekâlet Ücreti Takdiri 
265
Adli Yardım I 
266
Adli Yardım II 
268
Adli Yardım III 
269
Bekletici Mesele 
273
Batıl Sözleşme 
274
Geriye Etkili Fesih 
275
Götürü Bedelli İş 
277
Sözleşmenin Tüm Eklerinin Getirilmesi 
278
Sözleşme Konusu İşle İlgili Yapılan Yazışmaları Gösterir İşlem Dosyası 
280
İspat Külfeti 
281
Yapılan işin miktar ve değerini ispat yükü yüklenicide, iş bedelinin ödendiğini ispat yükü ise iş sahibindedir. 
283
Menfi Tespit / Kötüniyet Tazminatı 
284
“Yemin” Deliline De Dayanma 
285
Her Türlü Yasal Delille ve Bu Kapsamda Tanık Delili 
286
İspat Külfeti Kendisine Düşen Davalının Savunmasının Değerlendirilmesi 
287
Yazılı Belgenin Aksi 
288
Noksan ve Ayıplı İşlerin İspatı 
290
Akdi İlişkinin İnkar Edilmesi 
291
Sözleşmenin Haksız Yere Feshedildiği/ İspat 
292
Anahtar Teslimi 
294
Fiili Bir Teslimin Mevcut Olup Olmadığının Araştırılması 
295
Tenkis konusunda da değerlendirme yapılması 
295
Sözleşme Dışı İmalât Bedeli Konusu 
297
Yapı Kullanma İzin Belgesinin Alınmaması 
298
Vekâletsiz İş Görme Hükümlerinin De Uygulanmasının Söz Konusu Olmadığı 
299
Temyiz Aşamasında İskan (Yapı Kullanım İzin) Belgesi 
300
İskân Ruhsatının Alındığı Tarihten Önce Fiili Bir Teslim 
301
Okulu Yapımı İşi / anahtar teslimi götürü bedelli / KDV. 
301
Okul Yapımı İşi 
303
Yapım İşleri Genel Şartnamesi / Delil Sözleşmesi 
307
Sözleşme Dışı Fazla İş Yapılıp Yapılmadığı 
308
Geç Teslimi Nedeni İle Kira Tazminatı 
309
Fazla Yapılan İmalât Bedelinin Mahsubu 
310
İfa Edilmemesi Nedeniyle Sözleşmenin Feshi / Kira Kaybından Kaynaklanan Zarar 
311
Fazla İmalâtın Hesaplama Yöntemi 
311
Bozmadan Sonra Islah Yapılamaz 
315
Teslim Belgesi 
316
Hile / Temlik 
318
İmar Uygulaması Yapılmadığı/ Tahammül Süresi 
322
Şarta Bağlı Alacak 
323
Mal Rejiminde 
325
İfanın İmkansız Hale Geldiği (Davacının Kabul Ettiği) / Değer Tesbiti 
327
Bağımsız Bölümün Eski Hâle Getirilme Bedeli 
330
Ücreti Vekalet 
333
Davalı Aleyhine Vekalet Ücreti Hesaplanması 
334
Maktu Vekâlet Ücreti Tayini 
335
Nispi Vekalet Ücretinin Aşılması 
335
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
ÖRNEK I. [Düzenleme] [Şeklinde] [Taşınmaz] [Satış] [Vaadi] [ve] [Arsa] [Payı] [Karşılığı] [İnşaat] [Sözleşmesi] 
337
ÖRNEK II. [Düzenleme] [Şeklinde] [Taşınmaz] [Satış] [Vaadi] [ve] [Arsa] [Payı] [Karşılığı] [İnşaat] [Sözleşmesi] 
337
ÖRNEK III. {Taşınmaz Arsa Payı Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşme Vekaletnamesi} [Düzenleme] [Şeklinde] [Vekaletname] 
338
ÖRNEK IV. [Düzenleme] [Şeklinde] [Taşınmaz] [Satış] [Vaadi] [Sözleşmesi] 
339
ÖRNEK V. Kat Karşılığı Bina İnşaatı ve Satış Vaadi Sözleşmesi (Noterde Düzenleme Şeklinde) 
339
ÖRNEK VI. Kat Karşılığı Bina İnşaatı Yapımı Sözleşmesi (Noterde Düzenleme Şeklinde) 
347
ÖRNEK VII. İnşaat İle İlgili Teknik ve Özel Şartlar 
356
ÖRNEK VIII. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (Noterde Düzenleme Şeklinde) 
362
ÖRNEK IX. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (II) (Noterde Düzenleme Şeklinde) 
367
ÖRNEK X. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (II) (Noterde Düzenleme Şeklinde) 
373
ÖRNEK XII. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (III) (Noterde Düzenleme Şeklinde) 
379
ÖRNEK XIII. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (IV) (Noterde Düzenleme Şeklinde) 
381
ÖRNEK XIV. Kat Karşılığı İnşaat ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi (Noterde Düzenleme Şeklinde) 
390
ÖRNEK XV. Kat Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesi (Noterde Düzenleme Şeklinde) 
397
ÖRNEK XVI. Kat Karşılığı İnşaat ve Satış Vaadi Sözleşmesi (II) (Noterde Düzenleme Şeklinde) 
401
ÖRNEK XVII. Kat Karşılığı İnşaat Yapımı Sözleşmesi (Noterde Düzenleme Şeklinde) 
410
EK: ESER SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT 
421
Kaynakça 
427
Kavram Dizini 
429