Milletlerarası Özel Hukukta Markanın Korunması  Dr. Ayşe Kübra Altıparmak Elmas  - Kitap

Milletlerarası Özel Hukukta Markanın Korunması

1. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
256
Barkod:
9789750289149
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
365,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Teknolojik gelişmeler ve e-ticaretin geldiği nokta ile marka ihlalleri günümüzde farklı boyutlar kazanmakta ve yeni soruları gündeme getirmektedir. Elinizde bulunan çalışma, yabancı unsurlu marka ihlalleriyle ilgili güncel sorulara milletlerarası özel hukuk bakışıyla cevaplar sunmakta ve özellikle uygulanacak hukuk ve mahkemelerin milletlerarası yetkisinin farklı durumlarda nasıl tespit edileceğini incelemektedir.
Çalışmada markanın korunmasındaki temel esaslardan birisi olan "ülkesellik" ilkesinin, mahkemelerin milletlerarası yetkisi ve uygulanacak hukuka ilişkin kuralları nasıl şekillendirdiği Türk, Amerikan ve AB hukukları bakımından ortaya koyulmuştur. Bu bağlamda Amerikan mahkemelerinin Amerikan markalarını yurtdışında gerçekleşen ihlallere karşı koruyan muhafazakâr yaklaşımı, internet üzerinden işlenen marka ihlallerinde ortaya çıkan problemler ve çözüm önerileri de çalışmada detaylı olarak ele alınmıştır.
Çalışmanın Türk hukukuyla ilgili başlıkları 2017 yılında yürürlüğe giren 6769 sayılı SMK'nın getirdiği yeni düzenlemeler ışığında hazırlanmıştır. Türk hukukunu ele alan son bölümde, marka ihlallerinde yabancı unsurun tespiti, marka ihlallerine ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluğuna uygulanacak hukuk, mahkemelerin münhasır yetkisinin yorumu konularında yeni tespit ve öneriler ortaya konulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ülkesellik
.
Uygulanacak Hukuk
.
Milletlerarası Yetki
.
Türkiye, ABD ve AB Uygulamaları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
13
GİRİŞ 
15
Birinci Bölüm
FİKRÎ MÜLKİYET HAKKI OLARAK MARKA VE
MARKA HAKKININ KORUNMASI
I. FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI 
17
A. Fikrî Mülkiyet Kavramı 
17
B. Fikrî Mülkiyet Hakkının Niteliği 
18
C. Fikrî Mülkiyet Haklarının Özellikleri 
19
D. Fikrî Hak– Sınai Hak Ayrımı 
22
II. MARKA HAKKI VE HAKKIN KORUNMASI 
24
A. Markanın Doğuşu ve Marka Korumasının Tarihî Temelleri 
24
B. Marka Hakkının Tanımı, İşlevleri ve Koruma Gerekçeleri 
27
1. Markanın İşlevleri 
29
2. Markanın Korunma Gerekçeleri 
30
C. Marka Hukukunun Uluslararası Kaynakları 
32
1. Marka Hakkının Esasını ve Korunmasını Konu Alan Uluslararası Sözleşmeler 
32
a. Paris Sözleşmesi 
32
b. TRIPS 
34
c. TRIPS’le Kurulan Küresel Fikrî Mülkiyet Sistemine Yönelik Eleştiriler ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Daha Adil Sistem Talepleri 
38
aa. Gelişmekte Olan Ülkeler İçin TRIPS Uygulaması 
39
bb. TRIPS Uygulamasında Süreç 
42
cc. Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Çözüm Önerileri 
44
2. Uluslararası tescil sisteminin kurulmasına yönelik sözleşmeler: Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolü 
45
3. Markaların Sınıflandırılması ve Tescil Prosedürüne İlişkin Anlaşmalar 
48
a. Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis (Nice) Anlaşması 
48
b. Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşması 
49
c. Marka Kanunu Anlaşması 
50
4. Fikrî Mülkiyet Hukuku Alanında Faaliyet Gösteren Uluslararası Örgütlerin Kurucu Sözleşmeleri 
51
a. Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO) Kurucu Sözleşmesi 
51
b. Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Kurucu Sözleşmesi 
52
III. TÜRK HUKUKUNDA MARKA HAKKININ KORUNMASI 
53
A. Türk Hukukunda Marka Hakkına İlişkin Düzenlemelerin Gelişimi 
53
B. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Marka Hukukuna Getirdiği Yenilikler 
55
C. Genel Olarak Türk Hukukunda Markaya Sağlanan Koruma 
58
1. Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Marka Koruması 
59
2. Tescilli Marka Haklarında Haksız Rekabet Koruması 
61
D. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Markanın Korunmasına İlişkin Düzenlemeleri 
64
1. Marka Hakkına Tecavüzün Koşulları 
65
2. Marka Hakkına Tecavüz Teşkil Eden Fiiller 
66
3. Tecavüze Karşı Açılabilecek Davalar ve İleri Sürülebilecek Talepler 
67
4. Davalının Başvurabileceği Savunma İmkanları 
75
5. Marka Hakkına Tecavüz Nedeniyle Açılan Davalarda Uygulanacak Usûl Hükümleri 
77
a. Davanın Tarafları 
77
b. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
78
c. Zamanaşımı 
79
E. Marka Hakkının Korunma Sınırı: Tükenme İlkesi 
80
1. Genel Olarak Fikrî Mülkiyet Haklarında Tükenme İlkesi 
80
2. Marka Hakkının Tükenmesi 
81
a. Tükenmenin Türleri 
82
b. Türk Hukukunda Marka Hakkının Tükenmesi 
83
İkinci Bölüm
ÜLKESELLİK İLKESİNİN ULUSLARARASI MARKA KORUMASINA ETKİLERİ
I. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA VE FİKRÎ MÜLKİYET HUKUKUNDA ÜLKESELLİK 
86
A. Milletlerarası Özel Hukukta Ülkesellik Kavramı 
86
B. Uluslararası Fikrî Mülkiyet Korumasında Ülkesellik: İlkenin Gelişimi ve Milletlerarası Anlaşmalarda Ülkeselliği Destekleyen Esaslar 
92
C. Ülkesellik ve Milletlerarası Özel Hukukta Fikrî Mülkiyet Haklarına Etkisi 
96
II. ULUSLARARASI MARKA KORUMASINDA ÜLKESELLİK 
101
A. Maddi Hukuk Boyutuyla Ülkesellik 
102
B. Milletlerarası Özel Hukuk Boyutuyla Ülkesellik: Milletlerarası Yetki ve Uygulanacak Hukuk 
105
1. Ülkesellik Uluslararası Marka Korumasında Ulusal Mahkemelerin Yetkisini
Nasıl Etkiler? 
105
a. Common Law Yaklaşımı 
108
b. Kıta Avrupası Yaklaşımı (Avrupa Birliği Yetki Kuralları) 
114
2. Ülkesellik Markanın Korunmasına Uygulanacak Hukuku Nasıl Etkiler? 
117
a. Ülkeselliğe Dayanan Bir Bağlama Kuralı: Lex Loci Protectionis
(Koruma Yeri Hukuku) 
118
b. Yurtdışında Gerçekleşen Hak İhlallerinde Ulusal Marka Yasalarının Uygulanması (Ülkesellik Karşısında Sınır–Aşan Yaklaşım): Extra–Territoriality 
124
aa. ABD Mahkemelerinin Lanham Act Uygulaması 
125
3. Uluslararası Kuruluşların Milletlerarası Fikrî Mülkiyet Korumasına İlişkin Önerileri 
131
a. ALI İlkeleri 
131
b. CLIP İlkeleri 
134
c. Kyoto İlkeleri 
136
III. İNTERNET YOLUYLA GERÇEKLEŞEN ULUSLARARASI MARKA İHLALLERİNİN ÜLKESELLİK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
138
A. İnternetin Milletlerarası Özel Hukuk Bakımından Önem Taşıyan Karakteristik Özellikleri 
138
B. Uygulanacak Hukuk 
144
1. Aracı Hizmet Sağlayıcıların Marka İhlallerinden Sorumluluğu ve Uygulanacak Hukukun Tespiti 
149
a. Türk Hukuku 
152
b. Karşılaştırmalı Hukuk 
154
C. Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi 
156
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA MİLLETLERARASI MARKA İHLALLERİNE UYGULANACAK HUKUK, MAHKEMELERİN YETKİSİ VE DİĞER USULÎ MESELELER
I. MARKA UYUŞMAZLIĞININ MİLLETLERARASI NİTELİĞİNİN TESPİTİ 
159
A. Genel Olarak Yabancılık Unsurunun Tespiti ve Tespitin Yargılama Hukuku Bakımından Sonuçları 
159
B. Yabancılık Unsuru ve Marka Uyuşmazlığına Milletlerarası Nitelik Kazandırması 
162
II. VASIFLANDIRMA 
165
A. Genel Olarak Vasıflandırma 
165
B. Marka İhlali, Haksız Rekabet İlişkisinin Vasıflandırmaya Etkisi 
167
III. MARKA UYUŞMAZLIKLARINDA TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ 
170
A. Genel Olarak Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi 
170
B. SMK m. 156 Uyarınca Marka Uyuşmazlıklarında Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi ve Münhasır Yetki Teşkil Eden Durumlar 
174
C. Marka Hakkının İhlalinde Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi ve Tanıma/Tenfiz Bakımından Etkileri 
181
D. Değerlendirme 
187
IV. MARKANIN KORUNMASINA UYGULANACAK HUKUK 
189
A. Türk Hukukunda Fikrî Mülkiyete İlişkin Bağlama Kurallarının Şekillenmesi 
189
B. Markanın Korunmasına Uygulanacak Hukuk 
191
1. 5718 Sayılı MÖHUK’ta Fikrî Mülkiyet Haklarına Uygulanacak Hukuk 
191
2. Marka Hakkının İhlaline Uygulanacak Hukuk 
192
C. Değerlendirme 
197
D. Milletlerarası Marka Uyuşmazlıklarında Doğrudan SMK’nın Uygulanması Problemi 
201
V. YABANCI UNSURLU MARKA UYUŞMAZLIKLARINDA ÖNEM TEŞKİL EDEN DİĞER USULÎ MESELELER 
204
A. Marka Hakkı Sahiplerinin Teminat Yükümlülüğü ve Teminattan Muafiyet Sorunu 
204
1. Genel Olarak Yabancıların Teminat Yükümlülüğü (MÖHUK m. 48) 
204
2. Yabancıların Teminattan Muafiyeti 
208
3. TRIPS ve Paris Sözleşmesi’nde Öngörülen Millî Muamele İlkesinin, Teminattan Muafiyete Gerekçe Olup Olamayacağı Sorunu 
211
4. Teminatın Şekli ve Miktarı 
213
B. Marka Hakkının İhlaline İlişkin Davada Bekletici Mesele Sorunu 
215
C. Yabancı Unsurlu Marka Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk 
218
1. Genel Olarak Arabuluculuk 
218
2. Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk 
220
3. Marka Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuk 
221
Sonuç 
225
Kaynakça 
233
Kavramlar Dizini 
251