Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Gümrük Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklar ve Hukuki Çözüm Yolları
Nisan 2017 / 1. Baskı / 227 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Gümrük hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların hukuki çözümü için, Gümrük Mevzuatı ve Kaçakçılık Mevzuatına ilişkin hükümler başta olmak üzere; Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Kabahatler Kanunu, Tebligat Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Uyuşmazlıkların konusunu, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gerçekleştirilen ihlaller ve gümrük idareleri ve ilgililer tarafından söz konusu hükümlerin farklı yorumlanması oluşturmaktadır.

Gümrük idareleri ve ilgililer açısından hukuki ve cezai yaptırımlarının ağır olması dolayısıyla uyuşmazlığa konu hükümlerin uygulamasının yüksek mahkeme kararları doğrultusunda incelenmesi, söz konusu uyuşmazlıkların önlenmesi veya çözümlenmesi konusunda son derece önemlidir.

Avukat Alper Yeşilova tarafından hazırlanan bu eserde; gümrük hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların hukuki çözümü kapsamında uzlaşma müessesesi, idari çözüm yolları ve yargısal çözüm yolları, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesi suretiyle yüksek mahkeme kararları dahilinde tüm yönleriyle incelenmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Gümrük İşlemleri
Gümrük Vergileri
Gümrük Rejimleri
Gümrük Cezaları
Gümrük Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları
Gümrük Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözüm Yolları
Barkod: 9789750242625
Yayın Tarihi: Nisan 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 227
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Özet  13
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
GÜMRÜK HUKUKUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR VE
HUKUKİ ÇÖZÜM YOLLARI
GÜMRÜK MEVZUATI  19
I. GÜMRÜK KANUNU  19
A. Gümrük Hukuku ile İlgili Temel Kavramlar  22
II. GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE TEMSİL VE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ  28
A. Temsil Kavramı  28
1. Yetkisiz Temsil  29
2. Gümrük Kanunu’nda Temsil Yetkisi  29
3. Yüksek Mahkeme Kararları  29
B. Yetkilendirilmiş Yükümlü  38
C. Yüksek Mahkeme Kararları  39
III. BİLGİ EDİNME  45
IV. EŞYANIN MENŞEİ VE GÜMRÜK KIYMETİ  47
A. Eşyanın Menşei  47
1. Menşe Şahadetnamesi  48
2. Yüksek Mahkeme Kararları  49
B. Eşyanın Gümrük Kıymeti  59
1. Alıcı ve Satıcı Arasında Bir Alım–Satım İlişki Bulunması  62
2. Eşyanın Gümrük Kıymetinin Satış Bedeli Yöntemine Göre Belirlenememesi  62
3. Veri veya Komut Bilgi Taşıyıcılarının Gümrük Kıymetinin Belirlenmesi  63
4. Gümrük Kıymetine Dahil Edilmeyecek Giderler  63
5. Yüksek Mahkeme Kararları  64
İkinci Bölüm
GÜMRÜK İŞLEMLERİ
I. GENEL  71
II. ÖZET BEYAN  71
A. Özet Beyan Verme Süreleri  73
B. Sürelerin Uygulanmayacağı Haller  73
C. Özet Beyandaki Bilgilerin Değiştirilmesi  74
D. Özet Beyan Verilmesinden Vazgeçme  74
E. Yüksek Mahkeme Kararları  75
III. SÖZLÜ BEYAN  80
A. İhracatta Sözlü Beyan Edilecek Eşya  81
B. Geçici İthalatta Sözlü Beyana Tabi Eşya  81
IV. YAZILI BEYAN  82
A. Normal Usul  82
B. Basitleştirilmiş Usul  83
C. Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Beyan  83
V. BAŞKA BİR TASARRUF YOLUYLA BEYAN  83
Üçüncü Bölüm
VERGİLENDİRME
GENEL  85
I. TARH  85
II. TEBLİĞ  85
A. Yüksek Mahkeme Kararları  87
III. TAHAKKUK  89
A. Yüksek Mahkeme Kararları  90
IV. TEMİNAT  92
Dördüncü Bölüm
GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SONA ERMESİ
I. VERGİNİN ÖDENMESİ  95
A. Yüksek Mahkeme Kararları  98
II. GÜMRÜK VERGİLERİNİN GERİ VERİLMESİ VEYA KALDIRILMASI  98
A. Yüksek Mahkeme Kararları  100
B. Gümrük Vergilerinin Hatalı Olarak Kaldırılması veya Geri Verilmesi  102
III. VERGİYE KONU EŞYANIN BEYAN EDİLME ÖZELLİĞİNİ YİTİRMESİ  102
IV. VERGİNİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI  102
A. Yüksek Mahkeme Kararları  105
V. VERGİNİN AFFI  110
Beşinci Bölüm
GÜMRÜK REJİMLERİ
I. GENEL OLARAK  111
II. EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ  111
A. Dahilde İşleme Rejimi  111
1. Şartlı Muafiyet Sistemi ve Geri Ödeme Sistemi  112
a. Şartlı Muafiyet Sistemi  112
aa. Yüksek Mahkeme Kararları  113
b. Geri Ödeme Sistemi  114
ba. Geri Ödeme Sisteminin Uygulandığı Hallerde Dahilde İşleme Rejimine İlişkin Uygulanmayacak Hükümler  115
2. İznin Verilmesi  115
a. İznin Verileceği Yer  116
b. Süre  116
3. Dahilde İşleme Rejiminde Verimlilik Oranı  116
4. Genel İşleyiş  116
5. Rejimin Kapatılması  118
6. Yüksek Mahkeme Kararları  118
B. Gümrük Antrepo Rejimi  123
1. Antrepo İşleticisi  123
2. Kullanıcı  123
3. İzin  123
4. İşleyiş  124
5. Yüksek Mahkeme Kararları  125
C. Geçici İthalat Rejimi  127
1. İzin  127
2. İşleyiş  128
3. Yüksek Mahkeme Kararları  128
D. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi  130
1. İzin  131
2. İşleyiş  131
3. Rejimin kapatılması  132
E. Hariçte İşleme Rejimi  132
1. İzin  133
2. Rejimin İşleyişi  134
III. EKONOMİK ETKİLİ OLMAYAN GÜMRÜK REJİMLERİ  135
A. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi  135
B. İhracat Rejimi  136
1. Beyan  137
2. İşleyiş  138
C. Transit Rejimi  138
1. Teminat  138
2. İşleyiş  139
3. Sona Erme  140
4. Yüksek Mahkeme Kararları  140
Altıncı Bölüm
CEZALAR
I. GENEL OLARAK  143
II. VERGI KAYBINA NEDEN OLAN İŞLEMLERE UYGULANACAK CEZALAR  145
A. Yüksek Mahkeme Kararları  147
III. SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİNE TABİ EŞYAYA İLİŞKİN UYGULANAN CEZALAR  150
IV. İHRACAT REJİMİNE TABİ EŞYAYA İLİŞKİN UYGULANAN CEZALAR  150
V. TRANSİT REJİMİNE TABİ EŞYAYA İLİŞKİN UYGULANAN CEZALAR  150
VI. YOLCULARA UYGULANAN CEZALAR  151
VII. GÜMRÜK ANTREPOLARI VEYA EŞYA KONULMASINA İZİN VERİLEN YERLERDEN EŞYA ÇIKARILMASI, EŞYANIN DEĞİŞTİRİLMESİ, SAYIMLARDA FAZLA EŞYA ÇIKMASI  151
VIII. ÖZET BEYAN VEYA ÖZET BEYAN OLARAK KULLANILAN TİCARİ VEYA RESMİ BELGELERE GÖRE EŞYANIN FAZLA VEYA EKSİK ÇIKMASI  151
IX. GÜMRÜK REJİMLERİNİN İHLALİ HALİNDE UYGULANAN CEZALAR  152
X. USULSÜZLÜKLERE İLİŞKİN CEZALAR  154
XI. YÜKSEK MAHKEME KARARLARI  158
Yedinci Bölüm
GÜMRÜK HUKUKUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
I. UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ SÜREÇTE ÇÖZÜMÜ  161
A. İtirazlar  161
1. Konu Nedeniyle İtiraz  162
2. Matrah Nedeniyle İtiraz  163
3. Tarife Nedeniyle İtirazlar  163
4. Diğer İtiraz Nedenleri  164
a. Tahlil Sonuçlarına İtiraz  164
B. İtirazın Yapılması  165
C. Yüksek Mahkeme Kararları  166
D. Uzlaşma  174
1. Yüksek Mahkeme Kararları  176
II. UYUŞMAZLIKLARIN YARGI SÜRECİNDE ÇÖZÜMÜ  178
A. Genel Olarak İdari Davalar  178
B. Gümrük Davalarının Kapsamı ve Niteliği  178
1. Davanın Açılması  181
a. Dava Açma Süresi  182
aa. Yüksek Mahkeme Kararları  184
b. Görevli Mahkeme  189
ba. Yüksek Mahkeme Kararları  191
c. Yetkili Mahkeme  193
ca. Yüksek Mahkeme Kararları  194
d. Dilekçe  195
e. Duruşmalarda Tebligat  196
f. Duruşma Yapılması  197
g. Karar ve Kararlarda Bulunacak Hususlar  198
h. Tarafların Değişmesi  198
ı. Yürütmenin Durdurulması  199
ıa. Yürütmenin Durdurulması Talebi ve Teminat  200
ıb. Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz  200
ıc. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Sonuçları  200
i. Gümrük Uyuşmazlıkları Davasında Verilen Kararların Sonuçları  201
j. Mahkeme Kararlarının Açıklanması  202
k. Yanlışlıkların Düzeltilmesi  203
III. KANUN YOLLARI  203
A. Genel Olarak  203
B. Olağan Kanun Yolları  203
1. İtiraz  203
a. İtiraza Başvuru Süresi  204
b. İtiraz Merci  204
c. İtiraz Usulü  204
d. İtiraz İncelemesi  204
2. Temyiz  205
a. Temyiz Edilebilecek Kararlar  205
b. Temyiz Merci  205
c. Temyiz Süresi  205
d. Temyiz Usulü  206
e. Temyiz Halinde Yürütmenin Durdurulması  207
f. Temyiz İncelemesi Sonunda Karar  208
g. Yüksek Mahkeme Kararları  209
3. Karar Düzeltme  211
a. Karar Düzeltme Süresi  212
b. Yüksek Mahkeme Kararları  213
C. Olağanüstü Kanun Yolları  216
1. Yargılanmanın Yenilenmesi  216
a. Yargılamanın Yenilenmesinin Sebepleri  216
2. Kanun Yararına Bozma  217
a. Kanun Yararına Bozmaya Konu Edilecek Mahkeme Kararları  218
Sonuç  219
Kaynakça  223
Kavramlar Dizini  225
 


Mustafa Toprak
Mayıs 2020
28.00 TL
Sepete Ekle
Seda Güven ...
Mart 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
Ufuk Selen
Şubat 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Raşit Gültekin
Aralık 2019
32.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Özet  13
Kısaltmalar  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
GÜMRÜK HUKUKUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR VE
HUKUKİ ÇÖZÜM YOLLARI
GÜMRÜK MEVZUATI  19
I. GÜMRÜK KANUNU  19
A. Gümrük Hukuku ile İlgili Temel Kavramlar  22
II. GÜMRÜK İŞLEMLERİNDE TEMSİL VE YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ  28
A. Temsil Kavramı  28
1. Yetkisiz Temsil  29
2. Gümrük Kanunu’nda Temsil Yetkisi  29
3. Yüksek Mahkeme Kararları  29
B. Yetkilendirilmiş Yükümlü  38
C. Yüksek Mahkeme Kararları  39
III. BİLGİ EDİNME  45
IV. EŞYANIN MENŞEİ VE GÜMRÜK KIYMETİ  47
A. Eşyanın Menşei  47
1. Menşe Şahadetnamesi  48
2. Yüksek Mahkeme Kararları  49
B. Eşyanın Gümrük Kıymeti  59
1. Alıcı ve Satıcı Arasında Bir Alım–Satım İlişki Bulunması  62
2. Eşyanın Gümrük Kıymetinin Satış Bedeli Yöntemine Göre Belirlenememesi  62
3. Veri veya Komut Bilgi Taşıyıcılarının Gümrük Kıymetinin Belirlenmesi  63
4. Gümrük Kıymetine Dahil Edilmeyecek Giderler  63
5. Yüksek Mahkeme Kararları  64
İkinci Bölüm
GÜMRÜK İŞLEMLERİ
I. GENEL  71
II. ÖZET BEYAN  71
A. Özet Beyan Verme Süreleri  73
B. Sürelerin Uygulanmayacağı Haller  73
C. Özet Beyandaki Bilgilerin Değiştirilmesi  74
D. Özet Beyan Verilmesinden Vazgeçme  74
E. Yüksek Mahkeme Kararları  75
III. SÖZLÜ BEYAN  80
A. İhracatta Sözlü Beyan Edilecek Eşya  81
B. Geçici İthalatta Sözlü Beyana Tabi Eşya  81
IV. YAZILI BEYAN  82
A. Normal Usul  82
B. Basitleştirilmiş Usul  83
C. Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Beyan  83
V. BAŞKA BİR TASARRUF YOLUYLA BEYAN  83
Üçüncü Bölüm
VERGİLENDİRME
GENEL  85
I. TARH  85
II. TEBLİĞ  85
A. Yüksek Mahkeme Kararları  87
III. TAHAKKUK  89
A. Yüksek Mahkeme Kararları  90
IV. TEMİNAT  92
Dördüncü Bölüm
GÜMRÜK YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SONA ERMESİ
I. VERGİNİN ÖDENMESİ  95
A. Yüksek Mahkeme Kararları  98
II. GÜMRÜK VERGİLERİNİN GERİ VERİLMESİ VEYA KALDIRILMASI  98
A. Yüksek Mahkeme Kararları  100
B. Gümrük Vergilerinin Hatalı Olarak Kaldırılması veya Geri Verilmesi  102
III. VERGİYE KONU EŞYANIN BEYAN EDİLME ÖZELLİĞİNİ YİTİRMESİ  102
IV. VERGİNİN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI  102
A. Yüksek Mahkeme Kararları  105
V. VERGİNİN AFFI  110
Beşinci Bölüm
GÜMRÜK REJİMLERİ
I. GENEL OLARAK  111
II. EKONOMİK ETKİLİ GÜMRÜK REJİMLERİ  111
A. Dahilde İşleme Rejimi  111
1. Şartlı Muafiyet Sistemi ve Geri Ödeme Sistemi  112
a. Şartlı Muafiyet Sistemi  112
aa. Yüksek Mahkeme Kararları  113
b. Geri Ödeme Sistemi  114
ba. Geri Ödeme Sisteminin Uygulandığı Hallerde Dahilde İşleme Rejimine İlişkin Uygulanmayacak Hükümler  115
2. İznin Verilmesi  115
a. İznin Verileceği Yer  116
b. Süre  116
3. Dahilde İşleme Rejiminde Verimlilik Oranı  116
4. Genel İşleyiş  116
5. Rejimin Kapatılması  118
6. Yüksek Mahkeme Kararları  118
B. Gümrük Antrepo Rejimi  123
1. Antrepo İşleticisi  123
2. Kullanıcı  123
3. İzin  123
4. İşleyiş  124
5. Yüksek Mahkeme Kararları  125
C. Geçici İthalat Rejimi  127
1. İzin  127
2. İşleyiş  128
3. Yüksek Mahkeme Kararları  128
D. Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi  130
1. İzin  131
2. İşleyiş  131
3. Rejimin kapatılması  132
E. Hariçte İşleme Rejimi  132
1. İzin  133
2. Rejimin İşleyişi  134
III. EKONOMİK ETKİLİ OLMAYAN GÜMRÜK REJİMLERİ  135
A. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi  135
B. İhracat Rejimi  136
1. Beyan  137
2. İşleyiş  138
C. Transit Rejimi  138
1. Teminat  138
2. İşleyiş  139
3. Sona Erme  140
4. Yüksek Mahkeme Kararları  140
Altıncı Bölüm
CEZALAR
I. GENEL OLARAK  143
II. VERGI KAYBINA NEDEN OLAN İŞLEMLERE UYGULANACAK CEZALAR  145
A. Yüksek Mahkeme Kararları  147
III. SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİNE TABİ EŞYAYA İLİŞKİN UYGULANAN CEZALAR  150
IV. İHRACAT REJİMİNE TABİ EŞYAYA İLİŞKİN UYGULANAN CEZALAR  150
V. TRANSİT REJİMİNE TABİ EŞYAYA İLİŞKİN UYGULANAN CEZALAR  150
VI. YOLCULARA UYGULANAN CEZALAR  151
VII. GÜMRÜK ANTREPOLARI VEYA EŞYA KONULMASINA İZİN VERİLEN YERLERDEN EŞYA ÇIKARILMASI, EŞYANIN DEĞİŞTİRİLMESİ, SAYIMLARDA FAZLA EŞYA ÇIKMASI  151
VIII. ÖZET BEYAN VEYA ÖZET BEYAN OLARAK KULLANILAN TİCARİ VEYA RESMİ BELGELERE GÖRE EŞYANIN FAZLA VEYA EKSİK ÇIKMASI  151
IX. GÜMRÜK REJİMLERİNİN İHLALİ HALİNDE UYGULANAN CEZALAR  152
X. USULSÜZLÜKLERE İLİŞKİN CEZALAR  154
XI. YÜKSEK MAHKEME KARARLARI  158
Yedinci Bölüm
GÜMRÜK HUKUKUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
I. UYUŞMAZLIKLARIN İDARİ SÜREÇTE ÇÖZÜMÜ  161
A. İtirazlar  161
1. Konu Nedeniyle İtiraz  162
2. Matrah Nedeniyle İtiraz  163
3. Tarife Nedeniyle İtirazlar  163
4. Diğer İtiraz Nedenleri  164
a. Tahlil Sonuçlarına İtiraz  164
B. İtirazın Yapılması  165
C. Yüksek Mahkeme Kararları  166
D. Uzlaşma  174
1. Yüksek Mahkeme Kararları  176
II. UYUŞMAZLIKLARIN YARGI SÜRECİNDE ÇÖZÜMÜ  178
A. Genel Olarak İdari Davalar  178
B. Gümrük Davalarının Kapsamı ve Niteliği  178
1. Davanın Açılması  181
a. Dava Açma Süresi  182
aa. Yüksek Mahkeme Kararları  184
b. Görevli Mahkeme  189
ba. Yüksek Mahkeme Kararları  191
c. Yetkili Mahkeme  193
ca. Yüksek Mahkeme Kararları  194
d. Dilekçe  195
e. Duruşmalarda Tebligat  196
f. Duruşma Yapılması  197
g. Karar ve Kararlarda Bulunacak Hususlar  198
h. Tarafların Değişmesi  198
ı. Yürütmenin Durdurulması  199
ıa. Yürütmenin Durdurulması Talebi ve Teminat  200
ıb. Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz  200
ıc. Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Sonuçları  200
i. Gümrük Uyuşmazlıkları Davasında Verilen Kararların Sonuçları  201
j. Mahkeme Kararlarının Açıklanması  202
k. Yanlışlıkların Düzeltilmesi  203
III. KANUN YOLLARI  203
A. Genel Olarak  203
B. Olağan Kanun Yolları  203
1. İtiraz  203
a. İtiraza Başvuru Süresi  204
b. İtiraz Merci  204
c. İtiraz Usulü  204
d. İtiraz İncelemesi  204
2. Temyiz  205
a. Temyiz Edilebilecek Kararlar  205
b. Temyiz Merci  205
c. Temyiz Süresi  205
d. Temyiz Usulü  206
e. Temyiz Halinde Yürütmenin Durdurulması  207
f. Temyiz İncelemesi Sonunda Karar  208
g. Yüksek Mahkeme Kararları  209
3. Karar Düzeltme  211
a. Karar Düzeltme Süresi  212
b. Yüksek Mahkeme Kararları  213
C. Olağanüstü Kanun Yolları  216
1. Yargılanmanın Yenilenmesi  216
a. Yargılamanın Yenilenmesinin Sebepleri  216
2. Kanun Yararına Bozma  217
a. Kanun Yararına Bozmaya Konu Edilecek Mahkeme Kararları  218
Sonuç  219
Kaynakça  223
Kavramlar Dizini  225
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020