Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Taraflarının Temerrüdü Halinde Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu Onur Altınkan  - Kitap

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Taraflarının Temerrüdü Halinde Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu

1. Baskı, 
Şubat 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
466
Barkod:
9789750274992
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
460,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Ülkemizde en çok rağbet gören sektörlerin başında inşaat sektörü gelmekte, en çok başvurulan eser sözleşmesi türü ise kat karşılığı inşaat sözleşmesi olmaktadır. Yaygın kullanım alanına karşılık kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin atipik bir yapıya sahip olması daire sahibi olmak isteyen üçüncü kişilerin haklarının tespit edilebilmesini zorunlu kılmaktadır.
Konu, Yargıtay'ın içtihatlarıyla şekillenmiş olup, 30 seneyi aşkın süre önce verilen İçtihadı Birleştirme Kararı, üçüncü kişilerin hukuki konumunu doğrudan etkilemektedir.
Eser üç ana kısımdan oluşmakta olup, bunlar; "genel olarak kat karşılığı inşaat sözleşmesi", "üçüncü kişilerin hak iktisap ediş şekilleri" ve "kat karşılığı inşaat sözleşmesinin taraflarının temerrüdü halinde üçüncü kişinin hukuki durumu" olarak adlandırılmış, üçüncü kişilerin farklı hallerde hukuki durumlarının ne olacağı ortaya konulmak istenmiştir. Bu bağlamda hem arsa sahibinin temerrüdü hali hem yüklenicinin temerrüdü hali incelenmiş, her iki ihtimalde de arsa sahibinden veya yükleniciden hak elde eden üçüncü kişilerin durumu ayrı ayrı ele alınmıştır.
Çalışma boyunca, işlenecek konuya temel olabilmesi adına ilgili konuya etki eden hukuki müesseselerle ilgili temel bilgilere yer verilmeye çalışılmış, öte yandan hem eserin konusu, hem de eserin konusuyla bağlantılı olan hukuki müesseselere ilişkin Yargıtay görüşünün okuyucuya yansıtılabilmesine gayret edilmiş, olabildiğince fazla sayıda güncel Yargıtay içtihadına eser içerisinde yer verilmeye çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Olarak Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
.
Üçüncü Kişilerin Hak İktisap Ediş Şekilleri
.
Temerrüt Halinde Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu
.
Sözleşme Örnekleri
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
17
Giriş 
19
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK KAT KARŞILIĞI
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
I. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT TERİMİ, KAVRAM VE SÖZLEŞMENİN UNSURLARI 
23
A. Kat Karşılığı İnşaat Terimi 
23
B. Kavram ve Tanım 
26
C. Sözleşmenin Unsurları 
29
1. Arsa 
30
2. Arsa Payı Karşılığında İnşaat Yapma Edimini Taahhüt 
32
3. Taraflar Arasında Karşılıklı Anlaşma 
35
II. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ, BENZER MÜESSESELERDEN FARKLARI, ÇEŞİTLERİ VE ŞEKLİ 
41
A. Hukuki Niteliği 
41
1. Çifte Tipli Karma Nitelikte Bir Sözleşme Olması 
42
2. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olması 
45
3. İvazlı ve Rızai Bir Sözleşme Olması 
49
4. Sürekli–Ani Karışığı Edimli Bir Sözleşme Olması 
50
B. Benzer Hukuki Müesseselerden Farkları 
56
1. Eser Sözleşmesi Niteliğinde İnşaat Sözleşmelerinden Farkları 
57
2. Trampa Sözleşmesinden Farkları 
59
3. Satış Sözleşmesinden Farkları 
60
4. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Farkları 
61
5. Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesinden Farkları 
63
6. Yap, İşlet, Devret Sözleşmesinden Farkları 
64
7. Üst Hakkından Farkları 
65
8. Hizmet Sözleşmesinden Farkları 
66
9. Vekalet Sözleşmesinden Farkları 
67
10. Diğer Müesseselerden Farkları 
68
C. Arsa Paylarının Yükleniciye Devredildiği An Bakımından Sözleşmenin Çeşitleri 
70
1. Arsa Paylarının Sözleşmenin Kurulmasıyla Yükleniciye Devredildiği Biçim 
71
2. Arsa Paylarının İnşaatın Belirli Aşamalara Ulaşmasıyla Kademeli Devredildiği Biçim 
73
3. Yüklenicinin Taahhüt Ettiği İnşaatın Teslim Edilmesiyle Arsa Paylarının Devredileceğinin Vaat Edildiği Biçim 
74
D. Sözleşmenin Şekli 
76
III. SÖZLEŞMENİN ETKİ ALANI 
82
A. Sözleşmenin Tarafları 
82
1. Arsa Sahibi 
82
a. Genel Olarak 
82
b. Birden Fazla Arsa Sahibi Bulunması 
84
2. Müteahhit 
86
B. Üçüncü Kişi 
87
IV. SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI 
88
A. Arsa Sahibinin Borçları 
88
1. Arsayı İnşaata Elverişli Biçimde Teslim Borcu 
88
2. Vekalet Verme Borcu 
94
3. Arsa Payını Devir Borcu 
96
B. Yüklenicinin Borçları 
98
1. İnşaat Öncesi İşlemlerde Sözleşmeye Uygun Hareket Etme Borcu 
98
2. İnşaatın Sadakat ile Yapılması Borcu 
99
3. İnşaatın Özen ile Yapılması Borcu 
102
4. İnşaatın Sözleşmeye Uygun Yapılması Borcu 
106
5. Eseri Teslim Borcu 
109
6. Ayıptan Sorumluluk 
111
7. Diğer Borçlar 
115
C. Tapu Kütüğüne Şerh Edilebilirlik 
116
İkinci Bölüm
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN
HAK İKTİSAP EDİŞ ŞEKİLLERİ
I. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN YÜKLENİCİDEN HAK İKTİSAP EDİŞİNE GÖRE HUKUKİ DURUMU 
121
A. Üçüncü Kişinin Yükleniciyle Taşınmaz Satış Sözleşmesi Yapması Halinde Hukuki Durumu 
122
1. Genel Olarak Taşınmaz Satış Sözleşmesi 
122
a. Tanımı 
122
b. Unsurları 
123
aa. Taşınmaz 
123
bb. Satış Bedeli 
124
cc. Tarafların Anlaşması 
124
c. Yarar ve Hasarın Geçişi 
128
d. Sorumluluk Hükümleri 
129
aa. Ayıptan Sorumluluk 
129
bb. Zapttan Sorumluluk 
137
2. Yüklenici İle Üçüncü Kişi Arasındaki Taşınmaz Satış Sözleşmesi 
138
a. Yüklenicinin Üçüncü Kişiyle Taşınmaz Satış Sözleşmesi Yapabileceği Haller 
138
b. Üçüncü Kişinin Yükleniciden Taşınmaz Satış Sözleşmesiyle Hak İktisap Etmesi Halinde Hukuki Durumu 
140
aa. Üçüncü Kişinin Alıcı Sıfatıyla Borçları 
141
aaa. Satış Bedelini Ödeme Borcu 
141
aaaa. Üçüncü Kişinin Satış Bedelini Ödemede Temerrüde Düşmesi 
142
bbb. Devralma Borcu 
144
ccc. Yan Borçlar 
146
bb. Yüklenicinin Satıcı Sıfatıyla Borçları 
146
aaa. Mülkiyeti ve Zilyetliği Devretme Borcu 
146
bbb. Satıcı Sıfatıyla Yan Yükümlülükleri 
147
B. Üçüncü Kişinin Alacağın Temliki Sözleşmesiyle Hak İktisap Etmesi Halinde Hukuki Durumu 
147
1. Genel Olarak Alacağın Temliki Sözleşmesi 
147
a. Kavram 
147
b. Taraflar 
150
c. Koşulları 
150
aa. Alacağın Varlığı 
151
bb. Yazılı Sözleşme 
151
cc. Temlike Engel Halin Bulunmaması 
153
2. Yüklenici ile Üçüncü Kişi Arasında Alacağın Temliki Sözleşmesi 
154
a. Yüklenici ile Üçüncü Kişi Arasındaki İlişkinin Alacağın Temliki Sözleşmesi Olarak Nitelendirilebildiği Haller 
154
b. Alacağın Temliki İlişkisinde Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu 
159
aa. Yükleniciye Karşı Hukuki Durumu 
160
aaa. Yüklenicinin Alacağın Varlığından Sorumluluğu 
160
bbb. Konusu Aynı Olan Hakkın Birden Fazla Kişiye Temliki 
163
bb. Arsa Sahibine Karşı Hukuki Durumu 
166
aaa. Def’i ve İtirazlar 
166
bbb. Kendisine Alacağın Devredildiği Bildirilmeyen Arsa Sahibinin Borcunu Hak Sahibi Olmayana İyiniyetli İfası 
172
ccc. Faydalı ve Zaruri Giderler 
172
C. Üçüncü Kişinin Yükleniciyle Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Yapması Halinde Hukuki Durumu 
173
1. Genel Olarak Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi 
173
2. Yükleniciyle Üçüncü Kişi Arasında Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi İlişkisi 
176
a. Yargıtay Uygulaması ve Değerlendirme 
177
II. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARSA SAHİBİNDEN HAK İKTİSAP ETMESİ HALİNDE HUKUKİ DURUMU 
182
A. Genel Olarak 
182
B. Taşınmaz Satış Sözleşmesi Yapılması Halinde 
183
1. Genel Olarak 
183
2. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tapu Kütüğüne Şerh Edilmesinin Konuya Etkisi 
187
3. Alacağın Temliki Hükümlerinin Uygulanması 
193
4. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme Hükümlerinin Uygulanması 
197
a. Genel Olarak Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme Kavramı 
198
aa. Kavram 
198
bb. Hukuki Niteliği 
199
cc. Unsurları 
203
aaa. Borçlanma İradesi 
204
bbb. Riziko 
205
ccc. Bağımsızlık 
206
dd. Hüküm ve Sonuçları 
206
aaa. Üstlenen İle Alacaklı Arasında 
206
bbb. Üstlenen İle Borçlu Arasında 
210
b. Arsa Sahibinden Hak İktisap Eden Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumuna Etkisi 
211
aa. Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenme Hükümlerinin Uygulanma Alanı 
211
bb. Alacağın Temliki İle Kıyaslanması 
213
5. Hangi Durumda Hangi Hükümlerin Uygulanacağına İlişkin Ara Sonuç 
215
C. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Yapılması Halinde 
218
D. Harici Satış Sözleşmesi Yapılması Halinde 
220
Üçüncü Bölüm
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİYLE ÜSTLENİLEN EDİMLERİN
İFA EDİLMEMESİ HALİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HUKUKİ DURUMU
I. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARININ TEMERRÜDE DÜŞMESİ HALİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HUKUKİ DURUMU 
223
A. Müteahhidin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesiyle Üstlendiği Edimler Bakımından Temerrüde Düşmesi 
223
1. Genel Olarak Temerrüt Kavramı 
223
2. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü 
225
a. Unsurları 
226
aa. Muacceliyet 
226
bb. İfanın Mümkün Olması 
229
cc. İfanın Gerçekleşmemiş Olması 
231
dd. İhtar 
232
ee. Hukuka Aykırılık 
235
b. Sonuçları 
237
aa. Genel Olarak 
238
aaa. Aynen İfa Yükümlülüğünün Varlığını Sürdürmesi 
238
bbb. Gecikmeden Doğan Zarardan Sorumluluk 
241
ccc. Cezai Şarttan Doğan Sorumluluk 
242
bb. Arsa Sahibinin Temerrütten Doğan Seçimlik Hakları 
245
aaa. Seçimlik Hakların Kullanılabilmesinin Koşulları 
246
bbb. Aynen İfadan Vazgeçilerek Müspet Zararın Tazmini 
247
aaaa. Kavram ve Nitelik 
247
bbbb. Kapsam 
249
cccc. Tazminat Miktarının Belirlenmesi 
250
ccc. Sözleşmeden Dönme ve Menfi Zararın Tazmini 
256
aaaa. Sözleşmeden Dönme 
257
bbbb. Menfi Zararın Tazmini 
265
cc. Sözleşmenin Sürekli Edimli Sayılması ve Sözleşmenin Sona Ermesine Etkisi 
267
aaa. Sürekli Edimli Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk 
267
bbb. Sözleşmenin Geriye ya da İleriye Etkili Olarak Sona Ereceğini Öne Süren Görüşler 
270
ccc. Dönmenin Feshe Tahvili 
271
ddd. Yargıtay Uygulaması 
273
aaaa. İçtihadı Birleştirme Kararı 
273
bbbb. Değerlendirme 
278
3. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Kısmi Temerrüdü 
278
4. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Vadeden Önce Arsa Sahibinin Sözleşmeden Dönmesi 
280
a. Şartlar 
281
b. Sonuçlar 
284
B. Müteahhidin Temerrüdü Halinde Müteahhitten Hak İktisap Eden Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu 
285
1. Genel Olarak 
285
2. Sözleşmenin Geçmişe Etkili Sona Ermesi Halinde Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu 
286
a. Üçüncü Kişinin Mülkiyet Hakkı İktisap Ettiğinde Hukuki Durumu 
286
aa. Dönmenin Tasarruf İşlemlerine Etkisine İlişkin Teorilerin Konuya Etkisi 
286
bb. Tapu Siciline Güven İlkesinin Konuya Etkisi 
289
cc. Alacak Hakkının Nispiliği İlkesinin Konuya Etkisi 
292
dd. Yargıtay Uygulaması ve Değerlendirme 
292
ee. Anayasa Mahkemesi Kararı 
304
b. Üçüncü Kişinin Şahsi Hak İktisap Ettiğinde Hukuki Durumu 
306
aa. Üçüncü Kişinin Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesiyle Hak İktisap Etmesi Halinde Hukuki Durumu 
306
bb. Üçüncü Kişinin Alacağın Temliki Sözleşmesiyle Şahsi Hak İktisap Etmesi Halinde Hukuki Durumu 
309
3. Sözleşmenin İleriye Etkili Sona Ermesi Halinde Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu 
310
4. Kısmi Temerrüt ve Vadeden Önce Temerrüt Halinde Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu 
318
C. Müteahhidin Temerrüdü Halinde Arsa Sahibinden Hak İktisap Eden Üçüncü Kişinin Hukuki Durum 
322
1. Genel Olarak 
322
2. Arsa Sahibiyle Üçüncü Kişi Arasında Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Bulunması Halinde 
323
3. Arsa Sahibinin Bağımsız Bölümlere Özgülenecek Olan Arsa Paylarını Üçüncü Kişiye Devretmesi Halinde 
332
a. Devir Tarihinden Önce Temerrüt Gerçekleşmişse 
334
b. Devir Tarihinden Sonra Temerrüt Gerçekleşmişse 
342
c. Arsa Sahibinin Müteahhitten Olan Haklarını Üçüncü Kişiye Temlik Etmesi Halinde 
346
d. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tapu Kütüğüne Şerh Edilmiş Olmasının Konuya Etkisi 
348
e. Müteahhidin Temerrüdü Üzerine Arsa Sahibinin Kullanacağı Seçimlik Hakkın Konuya Etkisi 
349
D. Arsa Sahibinin Temerrüdü Halinde Üçüncü Kişinin Hukuki Durumu 
350
1. Arsa Sahibinin Doğrudan Üçüncü Kişiyle Olan İlişkisinde Temerrüde Düşüp Düşemeyeceği 
350
2. Arsa Sahibinin Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesiyle Üstlendiği Edimler Bakımından Temerrüde Düşmesi 
351
a. Genel Olarak 
351
b. Müteahhitten Hak İktisap Eden Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumu 
353
c. Arsa Sahibinden Hak İktisap Eden Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumu 
357
Sonuç 
359
EKLER 
373
EK–1: YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU’NUN 25.1.1984 TARİHLİ 1983/3 E. 1984/1 K. SAYILI KARARI 
373
EK–2: ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 
389
EK–3: KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ 
407
EK–4: DÜZENLEME ŞEKLİNDE ARSA PAYI KARŞILIĞI SATIŞ VAADİ VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ 
412
EK–5: UYGULAMADA KULLANILAN HARİCEN SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
449
EK–6: DAİRE TESLİM TUTANAĞI ÖRNEĞİ 
451
Kaynakça 
453
Kavram Dizini 
459