Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Akaryakıt Sektörüne İlişkin Vergi ve Mali Hukuk Uygulamaları
Temmuz 2013 / 1. Baskı / 355 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Akaryakıt sektörü farklı türdeki lisans konuları, derin yapısı, kendine özgü hukuku ve farklı bir işleyiş mekanizması nedeniyle hukuki açıdan özel bir önem taşımaktadır. Bu durum pek tabiî ki sektörün uygulamada birçok mali hususla karşılaşmasına da zemin hazırlamaktadır. Bahsi geçen hususların özellikle vergi kanunları açısından irdelenmesi yanında, Gümrük Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu, Rekabet Kanunu ve ilgili diğer kanun ve hukuki düzenlemeler kapsamında da bazı özel durumların ele alınması gerekmektedir.

Yazar Hesap Uzmanlığı gibi bir görevde edindiği bilgi ve deneyimlerini, akaryakıt gibi özel önem taşıyan bir sektöre taşımayı bir görev kabul ederek, sektörün temel sorunlarına yönelik çeşitli değerlendirmelerde bulunduğu bu çalışmanın okurlara ve uygulayıcılara katkı sağlayacağına inanmaktadır.

Konu Başlıkları
Petrol Piyasasına İlişkin Yasal Düzenlemeler
Akaryakıt Sektörünün Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi
Gümrük Mevzuatı Açısından Akaryakıt Sektörüne Özgü Konular
Bayilik Sözleşmeleri ve İntifa Haklarının Vergisel Sorunları
Dikey Anlaşma, Grup Muafiyeti Durumları
10 Numara Yağ Konusu
Diğer Özel Mali Nitelikli Hususlar
Barkod: 9789750224195
Yayın Tarihi: Temmuz 2013
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 355
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  21
Yönetici Özeti  23
Executive Summary  25
Birinci Bölüm
PETROL PİYASASINA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMER
1. Akaryakıt Piyasasında Lisans, Sahiplerine Ne Gibi Hak ve Yükümlülükler Getirmektedir?  28
2. Her Piyasa Faaliyeti İçin Lisans Almak Gerekir Mi? Lisans Almak İçin Bayi veya Depolama Kapasitesi Gibi Kriterler Var Mıdır?  28
3. EPDK’ya Kimler Lisans Başvurusunda Bulunabilir?  29
4. Lisans Alınmasında Aranan Özel Şartlar  29
5. Rafinerilerinin Faaliyet Alanları ile Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?  30
6. Kanunda Akaryakıt Dağıtım Şirketlerine Verilen Görevler Nelerdir?  31
7. Dağıtım Şirketlerinin Asgari Satış Koşulları  32
8. Dağıtıcıların Pazar Paylarına İlişkin Sınırlama Var Mıdır?  32
9. İşleme Lisansı Kapsamındaki Faaliyetler  32
10. Madeni Yağ Lisansı Faaliyetleri  33
11. Depolama Lisansı Faaliyetleri  33
12. İletim Lisansı Faaliyetleri  33
13. İletim ve Depolama Sahiplerinin Talebi Karşılama Zorunluluğu  33
14. Petrol Piyasasında Akaryakıt Bayililiği ve Bayi Tabiri Nedir?  34
15. İhrakiye Satış ve İhrakiye Şirketi Neyi İfade Etmektedir?  34
16. Kanuna Göre İşleme Faaliyetinin Kapsamı Nedir?  34
17. Serbest Kullanıcı ve Limitleri Nelerdir?  35
18. 5015 Sayılı Kanunda Kaçak Akaryakıtın Anlamı ve Kaçakçılık Suçu Yaptırımları Nelerdir?  35
19. Kanun Kapsamında Akaryakıt İstasyonu İçin Kilometre Sınırlaması Nedir? Uygulama Nasıl İşleme Konulmaktadır? LPG İçinde Aynı Sınırlamalar Var Mıdır?  40
20. Hangi Faaliyetler Lisansı Zorunlu Tutmaktadır? Lisans Türleri Nelerdir?:  43
21. 5015 Sayılı Kanunla Birlikte Akaryakıtta Fiyat Politikası Nasıl Oluşmuştur:  44
22. Sektörde Fiyatlama Mekanizmasına İlişkin Özel Durumlar ve Usuller  46
23. 5015 Sayılı Kanun Sektörde Rekabete İlişkin Ne Getirmiştir  46
24. Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Satışı Mümkün Müdür?  47
25. Rafineri Şirketlerinin Faaliyet Alanları Nedir?  49
26. Rafinerilerin Dağıtım Şirketi Sahip Olması Mümkün Müdür?  49
27. Akaryakıt İstasyonlarının Kanundaki Yerleri  50
28. Bayilik Lisansının Faaliyet Alanı Nedir?  50
29. Bayilerin Yükümlülükleri Nelerdir?  50
30. Akaryakıt İthalatını Kimler Hangi Koşullarda Yapabilir?  50
31. Ulusal Stok Bulundurma Zorunluluğu Nedir?  51
32. Akaryakıt İle Harmanlanan Ürünler ve Katkı Maddeleri  53
33. EPDK Yaptırımları ve EPDK Cezalarına Karşı Hukuki Yollar  53
İkinci Bölüm
AKARYAKIT SEKTÖRÜNÜN ÖTV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Verginin Konusu  57
2. Vergiyi Doğuran Olay  58
3. Dağıtıcı Şirketler Tarafından Akaryakıtın Nakliyesinin Başlaması veya Sürücüye Tevdi Durumu  59
4. Dağıtıcı ve Bayiler Nezdindeki Fiili ve Kaydi Envanter Sayımında Belgesiz Mal Bulundurulması  60
5. ÖTV Açısından Müteselsil Sorumluluk Halleri  60
6. ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi  61
7. Verginin Belgelerde Gösterilmesi, Matrahta, Vergide ve Mükellefiyette Değişiklik Yaratan Durumlarda Yapılacak İşlemler  62
8. Akaryakıta İlişkin Olarak Gümrükte Alınan ÖTV’ye İlişkin Özel Durumlar  62
9. Akaryakıtta ÖTV İstisnaları  63
9.1. İhracat İstisnası  63
9.1.1. ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların İhracı  64
9.1.2. İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi  65
9.2. Diplomatik İstisna  66
9.3. Askeri Amaçlı İstisnalar  68
9.4. Petrol Arama Faaliyetlerinde İstisna  68
9.5. İthalat İstisnaları  69
10. ÖTV İstisna Sınırı  70
11. İhraç Kayıtlı Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması  70
11.1. (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait Verginin Tecili ve Terkini  70
11.2. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini  73
11.3. Tecil-Terkin Kapsamındaki Satılan Malların İadesi  73
12. ÖTVK’nın 8/1. Maddesi Kapsamında Teslim Edilen Malların ÖTV'si Üzerinden Hesaplanan KDV'nin Düzeltilmesi  74
13. Verginin Matrahı  75
14. ÖTV Oranları veya Tutarları  75
15. Vergilendirme Dönemi  76
16. Beyan Esası  76
17. Beyanname Verme Zamanı  76
18. Tarh İşlemleri  76
18.1. Tarh Yeri  76
18.2. Tarhiyatın Muhatabı  77
18.3. Tarh Zamanı  77
19. Verginin Ödenmesi  77
20. Verginin Belgelerde Gösterilmesi  77
21. Vergi İndirimi  78
22. Fazla veya Yersiz Ödenen ÖTV'nin Düzeltilmesi  78
22.1. ÖTV Matrahının Değişmesi  78
23. Verginin Gümrük Makbuzunda Gösterilmesi  79
24. İthalatta Teminatlı İşlemler  79
25. İthalde Alınan Vergide Düzeltme  80
26. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Gümrükte Alınacak Teminat  80
27. Ulusal Markeri veya Bandrolü Olmayan Mal Bulundurulması  85
28. ÖTVK’nın 8. Maddesinin (1) Numaralı Fıkrası Uyarınca Bazyağ Teslimlerine İlişkin Uygulama  86
29. ÖTVK’nın 8. Maddesinin (2) Numaralı Fıkrasında Yer Alan Teslimlere İlişkin Uygulama  88
30. ÖTVK’nın 5. Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasında Yer Alan Teslimlere İlişkin Uygulama  89
31. İhrakiye Satışlarında Deniz Yakıtı Alabilecek Deniz Araçları İçin Gerekli Belgeler ve İşlemler  91
31.1. Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Alabilecek Deniz Araçları  91
31.2. Sicile Kayıt  91
31.3. Yakıt Alım Defteri  91
31.4. Yakıt Talep Taahhütnamesi  93
31.5. Vergi Kimlik Numarası  93
31.6. Avlanma Ruhsatı  93
31.7. Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler  93
31.8. Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Teslimine İlişkin Uygulama  94
31.9. Deniz Aracının Donatanı Tarafından İşletilmesi  94
31.10. Deniz Aracının Kiralanması  97
31.11. Deniz Aracının Donatan/Donatanlarının Değişmesi  98
31.12. ÖTV'si Sıfıra İndirilmiş Deniz Yakıtı Kullanan Deniz Araçlarının Yıl İçerisinde Terkini, Satışı veya Kiralanması Durumunda Yapılacak İşlemler  98
31.13. Usul ve Esaslara İlişkin Sorumluluk  99
31.14. Tahsis Edilen Miktarların Üzerinde Yakıt Verilmesi  99
31.15. YMM Raporlarının Süresinde Verilmemesi  101
31.16. Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin Zayi Olması  101
31.17. Diğer Hususlar  102
32. Biyoetanol Harmanlama İzin Belgesi Verilmesi  103
32.1. Biyoetanollü Benzin Teslimi  104
32.1.1. Karışıma Uygulanacak ÖTV Tutarının Hesaplanması  104
32.1.2. Benzin ile Biyoetanolün Harmanlanması ve Beyanı  107
32.2. YMM Raporu Düzenlenmesi  107
32.3. Usul ve Esaslara İlişkin Sorumluluk  108
33. Biyodizelin Motorinle Harmanlanmasında ÖTV Durumu  109
33.1. Biodizel Üretim İzin Belgesi Verilmesi  109
33.2. Üreticilerin Harmanlayıcılara Biodizel Teslimi ve Beyanı  110
33.3. Bildirim  110
34. Biodizel Harmanlama İzin Belgesi Verilmesi  111
35. Biodizelli Motorin Teslimi  111
35.1. Karışıma Uygulanacak ÖTV Tutarının Hesaplanması  111
35.2. İndirim Müessesesi-Bildirim Usulleri  113
35.3. Uygulamaya İlişkin Örnekler  113
35.4. Sorumluluk  115
36. Elektrik Üretiminde Yakıt Olarak Kullanılacak Mallarda İstisna Uygulaması  116
36.1. İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi Verilmesi  117
36.2. İstisna Kapsamında Fuel Oil ve/veya Motorin Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler  118
36.3. Dağıtıcılar Tarafından Üreticilere Fuel Oil ve/veya Motorin Teslimi  118
36.4. Dağıtıcıların İthal Ettikleri Fuel Oil ve/veya Motorini Üreticilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı  118
36.5. Dağıtıcıların Rafinerilerden ÖTV Ödeyerek Aldıkları Fuel Oil ve/veya Motorini Üreticilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı  119
36.6. Elektrik Üretimi ve Üretime İlişkin Bildirim  120
36.7. Usul ve Esaslara İlişkin Sorumluluk  120
37. Akaryakıtın Dahilde İşleme Rejimine İlişkin KDV ve ÖTV İstisnası  121
38. Araçlara İstisna Kapsamında Bayilerin Lisans Alma ve Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu  123
38.1. Bayiler Tarafından İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimi  124
39. Dağıtıcılar Tarafından Bayilere İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimi  125
39.1. Dağıtıcıların İthal veya İmal Ettikleri Motorini Bayilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı  125
39.2. Dağıtıcıların Rafinerilerden ÖTV Ödeyerek Aldıkları Motorini Bayilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı  126
39.3. YMM Raporlarının Düzenlenmesi  127
39.4. Usul ve Esaslara İlişkin Sorumluluk  127
40. Petrol Rafinerilerinde Yakıt Olarak Kullanılan Mallarda ÖTV Uygulaması  128
41. Aerosol Üretimine İlişkin ÖTV İstisnası  128
41.1. L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi Verilmesi  128
41.2. Kararname Kapsamında L.P.G. Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler  130
41.3. Dağıtıcılar Tarafından Üreticilere L.P.G. Teslimi  132
41.4. Dağıtıcıların İthal Ettikleri L.P.G.'yi Üreticilere Kararname Kapsamında Teslim ve Beyanı  132
40.4.1. İthal Edilen L.P.G.'nin Üreticilere Teslim ve Beyanı  132
41.4.2. İthalde Verilen Teminatın Çözümü  133
41.4.3. Dağıtıcıların Rafinerilerden ÖTV Ödeyerek Aldıkları L.P.G.'yi Üreticilere Kararname Kapsamında Teslim ve Beyanı  133
41.4.4. Üreticilerin L.P.G. İthali ve Kullanımı  134
41.4.5. İthal Edilen L.P.G.'nin ÖTV'ye Tabi Olmayan Aerosol Üretiminde Kullanım ve Beyanı  135
41.4.6. İthal Edilen L.P.G.'nin ÖTV'ye Tabi Olan Aerosol Üretiminde Kullanımı  135
41.4.7. İthalde Verilen Teminatın Çözümü  135
41.4.8. Aerosol Üretim Tasdik Raporlarına İlişkin İşlemler  135
41.4.9. Sorumluluk  136
42. Gelir İdaresi Başkanlığı 10 Numara Yağda Tecil-Terkin Sistemi Kaldırarak Vergi İadesi Sistemini Getirmiştir  137
42.1. Akaryakıt Piyasasında 10 Numaralı Yağ Ne Anlama Gelmektedir  137
42.2. 10 Numara Yağ İle Yaşanan Vergi Kaybı  140
42.3. Gümrük Tebliği ve EPDK Önlemleri  141
42.4. ÖTV Genel Tebliği İle Yapılan Vergi İade Düzenlemesi  142
42.4.1. İmalat Faaliyetinde ÖTV İade Sistemi ve Tecil-Terkin Sisteminden Farkı  142
42.4.2. ÖTV İade Sisteminin İşleyişi  144
42.4.2.1. ÖTV Mükelleflerinin Tesliminde Verginin Beyanı  144
42.4.2.2. ÖTV İadesi Talep Edilecek Malların İmalatta Kullanılma Süresi ve İade Talep Edebilecekler  144
42.4.2.3. İadesi Talep Edilebilecek Vergi Tutarı  144
42.4.2.4. İade Talep Edilecek Vergi Dairesi ve Süresi  145
42.4.3. (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Malların Aynı Cetvelde Yer Alan Malların İmalinde Kullanılması  145
42.4.3.1. (B) Cetvelindeki Malların Aynı Cetveldeki Malların İmalinde Kullanılmak Üzere Tesliminde Verginin Beyanı  145
42.4.3.2. ÖTV İadesi Talep Edilecek Malların İmalatta Kullanılma Süresi-Talep Sahipleri  146
42.4.3.3. İadesi Talep Edilebilecek Vergi Tutarı-İade Talep Süresi  146
42.4.4. Baz Yağların İhracata Konu Edilecek Madeni Yağ veya Yağlama Müstahzarı İmalinde Kullanılması  146
43. Ulusal Markeri Olmayan Mal Bulundurulması  148
44. Akaryakıtın Yerli Tarım Ürünlerinden Elde Edilmiş Etanol ve Yağ Asidi Harmanlama İşlemi  153
Üçüncü Bölüm
KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELER
1. Boru Hatlarıyla Akaryakıt Taşınması  157
2. Gümrük Depolarında Yapılan Satışlara İlişkin Özel KDV Matrahı  158
3. İthal Akaryakıta İlişkin Mal Bedelinin Dövizli Hesaplanmasında KDV Matrahı Tespiti  158
4. Akaryakıt İthalatında KDV Beyannamesi Verme Zamanı  158
5. İthal Akaryakıtta Verginin Ödenme Zamanı ve Düzeltme İşlemleri  158
6. Akaryakıt İthaline İlişkin KDV Matrahı ve KDV İstisnası  159
6.1. İthalata İlişkin KDV Matrahı  159
6.2. Akaryakıt İthalatında KDV Matrah Farkları  165
7. Akaryakıt İthalatına İlişkin KDV İstisnası  165
8. Vergileri Teminata Bağlanan İşlemler  168
9. Serbest Bölgeye Yapılan Akaryakıt Satışlarında KDV ve ÖTV  169
10. Bayilere veya Müşterilere Verilen Promosyon Ürünlerinde KDV  170
10.1. Promosyon Kampanyaları Üzerine Düzenlemeler  170
10.2. Promosyonların KDV ve Kurum Kazancı Açısından Değerlendirilmesi  171
11. Petrol Arama Faaliyetlerine Dair KDV ve ÖTV İstisnası  174
12. İthalat, İhracata ve Transit Ticarete Konu Akaryakıta İlişkin Olarak Antrepo, Geçici Depolama ve Gümrüklü Sahalarda ve Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerin Vergisel Durumu  177
13. Uluslararası Deniz ve Hava Taşımacılığına İlişkin Akaryakıt Teslimine Dair KDV  178
14. Trader Şirketinin Malı Antrepoda Bekledikçe Future Fiyatları Dikkate Alınarak Kesilen Fiyat Farkı Faturaları KDV’ye Tabi Midir?  179
14.1. Fiyat Koruma Hasılatı ile Ciro Primi Arasındaki Farklar  179
14.2. Trader Şirketlerinin Kestiği Faturaların KDV Açısından Değerlendirilmesi  181
15. Yoldaki Akaryakıt İçin Düzenlenen Faturaya İlişkin KDV  181
16. LPG Şirketlerine Bayi Nezdinde Satış Yapma Yetkisi Verilmesinde KDV  182
17. Bayi, Rafineri ve Dağıtıcılar Dışındaki Satıcılar Tarafından Yapılan Akaryakıt Teslimlerinde Uygulanan KDV Tevkifatı  183
18. Akaryakıt Ürünleri Üzerine Özel Durumlar  184
18.1. Akaryakıt Dağıtım Şirketleri Tarafından Bayilere veya Yurt Dışından Dağıtıcı Şirketlere Ödenen Ciro Primlerine İlişkin Yeni Düzenleme  184
18.2. Çalınan veya Kaybolan Malların Vergisel Durumu  186
18.3. Değeri Düşen Malların Durumu  187
18.4. Akaryakıtın Zayi Olması Durumu  188
18.5. Akaryakıtta Oluşan Firenin Gider Niteliği ve Fireye İlişkin KDV’nin Düzeltilip Düzeltilemeyeceği Hususu  190
18.5.1. KDV Açısından Değerlendirme  190
18.5.2. Dönem Kurum veya Ticari Kazancı Açısından Değerlendirmeler  193
18.6. İmha Edilen Mallara İlişkin KDV  194
18.7. Satın Alınan Akaryakıta İlişkin Olarak Maliyete Eklenecek Unsurlar  195
18.8. İşletme Sahiplerinin Akaryakıtı Kendi Özel İşlerinde Kullanması  196
18.9. Personelin Şahsi Kullanımı İçin veya Çeşitli Kurum ve Kuruluşlara Bağış Olarak Akaryakıt Verilmesi  198
19. Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin KDV Tevkifatlarına İlişkin Yükümlülükler  200
19.1. İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye'de Bulunmayanlarından Alınan Hizmetler İçin KDV Tevkifatı  201
19.2. Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler  202
19.3. Dağıtım Şirketlerinin Kiralama İşlemlerindeki KDV Tevkifat Sorumlulukları  202
19.4. Reklâm Verme İşlemlerinde KDV Tevkifat Sorumlulukları  202
19.5. İşgücü Temin Hizmetlerinde KDV Tevkifatı  203
19.6. Yapı Denetim Hizmetlerinde KDV Tevkifatı  203
19.7. Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetlerinde KDV Tevkifatı  204
19.8. Servis Taşımacılığı Hizmetinde KDV Tevkifatı  204
Dördüncü Bölüm
KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELER
1. Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin Özel Maliyet Niteliğindeki Harcamalarının Vergi Hukuku Açısından İrdelenmesi  205
1.1. Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin Kiraladıkları Gayrimenkullere İlişkin Özel Maliyet Harcamalarının Durumu  205
1.2. Dağıtıcıların Bayilik Faaliyetinde Kullandıkları Gayrimenkulleri Satın Alma Durumu  207
1.2.1. Dağıtıcı/Kiracı İşletme Yönünden Değerlendirmeler  208
1.2.2. Gerçek Kişi Kiralayan Yönünden Değerlendirmeler  214
1.3. KDV Yönünden Değerlendirmeler  216
1.4. Akaryakıt Sigorta Gelirlerinin Vergisel Değerlendirilmesi  216
1.5. EPDK Payının Dönemsel Gider Niteliği  218
1.5.1. Konu Hakkındaki Yasal Düzenleme  218
1.5.2. Kurum Kazancının (Ticari Kazancın) Tespitinde Kurum Payının Gider Niteliği  221
1.6. Akaryakıt Sektöründe Ar-Ge İndirimi  222
1.7. Petrol Piyasasında Yapılan Türev İşlemlerinin (Forward, Futures ve Opsiyon Sözleşmelerinin) Vergilendirilmesi  223
1.7.1. Türev İşlemlerinin Petrol Piyasasındaki Konumu  223
1.7.2. Türev İşlemlerin Vergisel Değerlendirilmesi  225
1.7.2.1. Forward Sözleşmelerinin Değerlendirilmesi  225
1.7.2.2. Opsiyon Sözleşmeleri  226
1.7.2.2.1. Opsiyon Primi  226
1.7.2.2.2. Opsiyon Sözleşmesi  226
1.7.2.3. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası İşlemleri  229
1.7.2.4. Aracı Kuruluş Varantları  229
1.7.3. Dar Mükellef Kurumlar Açısından Değerlendirmeler  230
1.7.3.1. Forward İşlemleri  230
1.7.3.2. Opsiyon Sözleşmeleri ve Opsiyon Primi  230
1.7.3.3. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası İşlemleri  230
1.7.3.4. Aracı Kuruluş Varantları  230
1.8. Sözleşme Karşılığında Elde Edilen Bedelin, İlgili Takvim Yılı Ticari Kazancının Tespitinde Gelir Olarak Dikkate Alınması  230
1.9. Akaryakıt Alımında Müşterilere Hediye-Yemek Çeki Verilmesi  231
Beşinci Bölüm
REKABET KURULU KARARLARI IŞIĞINDA VERGİSEL
DEĞERLENDİRMELER
1. Sektörün İşleyiş Modeli Üzerine Değerlendirmeler  233
2. Danıştay ve Rekabet Kurulu Tarafından Akaryakıt Dağıtım Sektörüne İlişkin Alınan Kararlar  235
3. Dikey Anlaşmalara İlişkin Rekabet Kurulu Kararı ve Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları  238
3.1. Dikey Anlaşma Koşulları ve Grup Muafiyetini Kaldıran Durumlar  239
3.2. Rekabet Etmeme Yükümlülüğü  242
3.3. Rekabet Etmeme Yükümlülüğüne İlişkin İstisnalar  243
3.4. Muafiyetin Geri Alınması  244
3.5. Rekabet Etmeme Yükümlülüğünün Başlangıç Süresi  245
4. Rekabet Kurulu Kararlari Işiğinda Sektördeki Rekabet Etmeme Yükümlülüklerine İlişkin Karar Örnekleri  247
5. Rekabet Kanunu ve Kurul Düzenlemelerinin Hukuki Niteliği İle Yaptırım Düzenlemeleri  249
6. Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin Bayi Yatırımları Nedeniyle Uğradıkları Zararlara İlişkin Sebebsiz Zenginleşme Davaları  252
7. Alınan Kararlar Işığında Yapılmış Bulunan Bayi Yatırımlarının ve İntifa Haklarının Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi  256
8. Dağıtım Şirketleri İle Bayiler Arasındaki Mevcut İlişkilerin Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi  256
8.1. Bayilik Sözleşmelerine Konulan Ceza ve Tazminat Müeyyideleri Açısından  256
8.2. Yapılan Yatırımların Özel Maliyet Harcaması Niteliği  259
8.3. Yapılan Harcamaların Gayri Maddi Hak Olarak Değerlendirilme İmkanı  260
8.4. İntifa Haklarının Değer Artış Kazancı Kapsamında Değerlendirilmesi  268
8.5. İntifa Hakkının Tesliminde KDV Durumu  269
8.6. Bayi Yatırımlarının ve/veya İntifa Haklarının Gelecek Hesap Dönemlerine İlişkin Gelir veya Gider Olarak Mütalaa Edilmesi  270
9. Bayi Yatırımlarının Sebepsiz Zenginleşme Davası Sonuçlarına Göre Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi  273
9.1. Şüpheli Alacak Olarak Değerlendirilme İmkanı  273
9.2. Değersiz Alacak Olarak Değerlendirme  276
9.3. Konkordato veya Sulh Yoluyla Alacağın Tahsilinden Vazgeçilmesi Durumu  276
10. Rekabet Kurulu Kararları Neticesinde Bayi Yatırımlarının Sözleşme Süresi Sonunda Bayiler Tarafından GMSİ Kapsamında Beyan Zorunluluğu  277
11. Akaryakıt Sektöründe Hakim Durum ve Hakim Durumu Kötüye Kullanma Halleri  277
11.1. Akaryakıt Sektöründe Hakim Durumun Kötüye Kullanılma Durumu:  280
Altıncı Bölüm
AKARYAKIT SEKTÖRÜNE ÖZGÜ DİĞER MALİ HUKUK KONULARI
1. Akaryakıt Bayilerinin Akaryakıt Satışlarında Belge Düzeni  285
2. Ba ve Bs Formlarına İlişkin Durumlar  289
3. Madeni Yağ Lisansına Sahip Olanlar İle Bunlarda Madeni Yağ Alanlarda Elektronik Defter Uygulaması  291
4. Bayi Otomasyon Sistemi Yatırımlarına İlişkin Vergi Hukuku Açısından Değerlendirmeler  295
4.1. Otomasyon Sistemi Üzerine Hukuki Düzenlemeler  295
4.2. Uygulamaya İlişkin Mevcut Durum ve Yaşanan Sorunlar  297
5. Gemilere Yapılan Akaryakıt Teslimlerinde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması  298
6. Petrol İthalatında KKDF Uygulaması  299
7. Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin Yeni TTK Kapsamında Bagımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri  299
7.1. Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları  299
7.2. Bağımsız Denetime Tabi Olmanın Sonuçları  302
7.2.1. Bağımsız Denetime Tabi Şirketler Türkiye Muhasebe Standartlarını Uygulamak Zorundadırlar  303
7.2.2. İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu  304
8. 3516 Sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu  306
9. Avukat Bulundurmama Cezası  307
Yedinci Bölüm
GÜMRÜK MEVZUATI AÇISINDAN AKARYAKIT
SEKTÖRÜNE ÖZGÜ KONULAR
1. Akaryakıt Antrepolarına İlişkin Çeşitli Düzenlemeler  309
1.1. Akaryakıt Antreposu Açma İzni  309
1.2. Akaryakıta İlişkin Antrepo İşleticilerinin ve Kullanıcılarının Gümrük İdaresine Karşı Sorumlulukları  310
1.3. Antrepolara İlişkin Şartlar  311
2. Bazyağın Antrepoda Devrine İlişkin Mevzuat Değişikliği  312
3. Transit Akaryakıt Teslimleri ve Iraka Yapılan Ticarette Yeni Düzenlemeler  314
Sekizinci Bölüm
(ÖZEL BÖLÜM)
1. 2011 Yılı Mali Bilgileri Işığında Akaryakıt Şirketlerinin Durumu ve Diğer Sektörlere Göre Mukayesesi  317
1.1. Şirketlerin İlk 1.000 Şirket İçindeki Sıralamaları  317
1.2. 2011 Yılında Ciro Sıralamasında Geriye Düşenler  319
1.3. 2011 Yılında Ciro Sıralamasında En Önemli Yükselişler  320
1.4. 2011 Yılında En Önemli Ciro Artışları  320
1.5. 2011 Yılında En Önemli Ciro Kayıpları  320
1.6. Vergi Öncesi Kar-Zarar Analizi  321
1.7. Şirketlerin Şehirlere Göre Dağılımı  321
1.8. İstihdam Sayıları-İhracat Hacimleri  322
1.9. Sonuç ve Genel Değerlendirme  322
2. Akaryakıt Bayilerine İlişkin Muhasebe Başabaş ve Nakit Başabaş Analiz Çalışmaları  324
3. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2012/3305 Sayılı BKK) ve Sağlanan Yatırım Teşvikleri  329
3.1. Yeni Teşvik Sistemi  330
3.2. Yeni Kararla Değişen Teşvik Unsurları  330
3.3. Genel Teşvik Kapsamı  330
3.4. Genel Teşvik Kapsamı  331
3.5. Bölgesel Teşvik Uygulamaları  331
3.6. Bölgesel Teşvik Sistemi İle Yaşanan Değişiklikler  331
3.7. Bölgesel Yatırım Kapsamındaki Teşvikler  332
3.8. Büyük Ölçekli Yatırım  332
3.9. Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri  332
3.10. Stratejik Yatırımlar  332
3.11. Stratejik Yatırım Teşvikleri  333
3.12. Sabit Yatırım Tutarı  333
3.13. Gümrük Vergisi Muafiyeti  334
3.14. KDV İstisnası ve İadesi  334
3.15. Faiz Desteği  334
3.16. Faiz veya Kar Payı Teşvik Oranı Sistemi  334
3.17. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  335
3.18. Sigorta İşveren Primi  335
3.19. Gelir Vergisi Stopaj Desteği  335
3.20. Vergi İndirimi  336
3.21. Organize Sanayi Bölgesi Yatırımları  337
3.22. Yatırım Yeri Tahsisi  337
4. For Foreign Investors In The Oil Sector: New Incentive Decree On The İnvestments Of Critical Sectors In Turkey  338
4.1. General Incentive Programme  340
4.2. Regional İnvestment Programme  341
4.3. High Scale Investment Programme  344
4.4. Strategic Investment Programme  346
Yararlanılan Kaynaklar  347
 


Ali Çakmakcı
1982 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Okulu’nu bitirdi ve 2004 yılında Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl yapılan Hesap Uzmanları Kurulu giriş sınavında başarılı olmak suretiyle Hesap Uzman Yardımcılığı’na atandı. 2008 yılında yapılan yeterlik sınavında başarı göstererek üçlü kararname ile Hesap Uzmanlığı görevine atanmıştır. 6 yıl boyunca Bakana bağlı olarak üst düzey vergi incelemeleri, karapara soruşturmaları ve bilimsel çalışmalar konularında çalışmalar yaptıktan sonra, 2010 yılında görevinden istifa etmek suretiyle bir üniversitenin Mali İşler Koordinatörlüğü (CFO)’ne ve ilişkili bir şirketin Genel Müdür Yardımcılığı’na atanmıştır. 2012 yılında ise akaryakıt, inşaat, sigorta, hastane, üniversite gibi konularda faaliyette bulunan bir şirkete Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Ekonomi, özelleştirme, UFRS, vergi hukuku, ticaret hukuku, yükseköğretim mevzuatı gibi çeşitli hukuki alanlarda yazılmış ve ulusal yayın yapan dergilerde yayımlanmış yaklaşık 120 adet makalesi ve sunum çalışmaları bulunmaktadır.

Özelleştirme uygulamaları üzerine bilimsel tez çalışmaları ve “Üniversitelerin Mali Sorunları “ ile “Akaryakıt Sektörü Vergi Ve Mali Hukuk Uygulamaları” üzerine yazılmış (Seçkin Kitabevi) kitapları bulunmaktadır. YMM (2015) ve Bağımsız Denetim Sertifikalarına sahiptir.

Özel ilgi alanları şirket değerlemeleri, enerji piyasalarıdır. TTK, Vergi Hukuku gibi alanlarda çeşitli sunum çalışmalarında bulunmuştur.

Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ'de Vergi Bölüm Başkanı olarak (YMM) görev yapmaktıktan sonra TaxAduit YMM Şirketinin Kurucu Ortağı olarak görev yapmaktadır.

Yabancı dili İngilizce olup, evli ve bir oğlu bulunmaktadır.
Özgür Saygın
Mart 2019
20.00 TL
Sepete Ekle
S. Ateş Oktar
Şubat 2019
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  21
Yönetici Özeti  23
Executive Summary  25
Birinci Bölüm
PETROL PİYASASINA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMER
1. Akaryakıt Piyasasında Lisans, Sahiplerine Ne Gibi Hak ve Yükümlülükler Getirmektedir?  28
2. Her Piyasa Faaliyeti İçin Lisans Almak Gerekir Mi? Lisans Almak İçin Bayi veya Depolama Kapasitesi Gibi Kriterler Var Mıdır?  28
3. EPDK’ya Kimler Lisans Başvurusunda Bulunabilir?  29
4. Lisans Alınmasında Aranan Özel Şartlar  29
5. Rafinerilerinin Faaliyet Alanları ile Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?  30
6. Kanunda Akaryakıt Dağıtım Şirketlerine Verilen Görevler Nelerdir?  31
7. Dağıtım Şirketlerinin Asgari Satış Koşulları  32
8. Dağıtıcıların Pazar Paylarına İlişkin Sınırlama Var Mıdır?  32
9. İşleme Lisansı Kapsamındaki Faaliyetler  32
10. Madeni Yağ Lisansı Faaliyetleri  33
11. Depolama Lisansı Faaliyetleri  33
12. İletim Lisansı Faaliyetleri  33
13. İletim ve Depolama Sahiplerinin Talebi Karşılama Zorunluluğu  33
14. Petrol Piyasasında Akaryakıt Bayililiği ve Bayi Tabiri Nedir?  34
15. İhrakiye Satış ve İhrakiye Şirketi Neyi İfade Etmektedir?  34
16. Kanuna Göre İşleme Faaliyetinin Kapsamı Nedir?  34
17. Serbest Kullanıcı ve Limitleri Nelerdir?  35
18. 5015 Sayılı Kanunda Kaçak Akaryakıtın Anlamı ve Kaçakçılık Suçu Yaptırımları Nelerdir?  35
19. Kanun Kapsamında Akaryakıt İstasyonu İçin Kilometre Sınırlaması Nedir? Uygulama Nasıl İşleme Konulmaktadır? LPG İçinde Aynı Sınırlamalar Var Mıdır?  40
20. Hangi Faaliyetler Lisansı Zorunlu Tutmaktadır? Lisans Türleri Nelerdir?:  43
21. 5015 Sayılı Kanunla Birlikte Akaryakıtta Fiyat Politikası Nasıl Oluşmuştur:  44
22. Sektörde Fiyatlama Mekanizmasına İlişkin Özel Durumlar ve Usuller  46
23. 5015 Sayılı Kanun Sektörde Rekabete İlişkin Ne Getirmiştir  46
24. Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Satışı Mümkün Müdür?  47
25. Rafineri Şirketlerinin Faaliyet Alanları Nedir?  49
26. Rafinerilerin Dağıtım Şirketi Sahip Olması Mümkün Müdür?  49
27. Akaryakıt İstasyonlarının Kanundaki Yerleri  50
28. Bayilik Lisansının Faaliyet Alanı Nedir?  50
29. Bayilerin Yükümlülükleri Nelerdir?  50
30. Akaryakıt İthalatını Kimler Hangi Koşullarda Yapabilir?  50
31. Ulusal Stok Bulundurma Zorunluluğu Nedir?  51
32. Akaryakıt İle Harmanlanan Ürünler ve Katkı Maddeleri  53
33. EPDK Yaptırımları ve EPDK Cezalarına Karşı Hukuki Yollar  53
İkinci Bölüm
AKARYAKIT SEKTÖRÜNÜN ÖTV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Verginin Konusu  57
2. Vergiyi Doğuran Olay  58
3. Dağıtıcı Şirketler Tarafından Akaryakıtın Nakliyesinin Başlaması veya Sürücüye Tevdi Durumu  59
4. Dağıtıcı ve Bayiler Nezdindeki Fiili ve Kaydi Envanter Sayımında Belgesiz Mal Bulundurulması  60
5. ÖTV Açısından Müteselsil Sorumluluk Halleri  60
6. ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi  61
7. Verginin Belgelerde Gösterilmesi, Matrahta, Vergide ve Mükellefiyette Değişiklik Yaratan Durumlarda Yapılacak İşlemler  62
8. Akaryakıta İlişkin Olarak Gümrükte Alınan ÖTV’ye İlişkin Özel Durumlar  62
9. Akaryakıtta ÖTV İstisnaları  63
9.1. İhracat İstisnası  63
9.1.1. ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların İhracı  64
9.1.2. İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi  65
9.2. Diplomatik İstisna  66
9.3. Askeri Amaçlı İstisnalar  68
9.4. Petrol Arama Faaliyetlerinde İstisna  68
9.5. İthalat İstisnaları  69
10. ÖTV İstisna Sınırı  70
11. İhraç Kayıtlı Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması  70
11.1. (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallara Ait Verginin Tecili ve Terkini  70
11.2. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Verginin Tecili ve Terkini  73
11.3. Tecil-Terkin Kapsamındaki Satılan Malların İadesi  73
12. ÖTVK’nın 8/1. Maddesi Kapsamında Teslim Edilen Malların ÖTV'si Üzerinden Hesaplanan KDV'nin Düzeltilmesi  74
13. Verginin Matrahı  75
14. ÖTV Oranları veya Tutarları  75
15. Vergilendirme Dönemi  76
16. Beyan Esası  76
17. Beyanname Verme Zamanı  76
18. Tarh İşlemleri  76
18.1. Tarh Yeri  76
18.2. Tarhiyatın Muhatabı  77
18.3. Tarh Zamanı  77
19. Verginin Ödenmesi  77
20. Verginin Belgelerde Gösterilmesi  77
21. Vergi İndirimi  78
22. Fazla veya Yersiz Ödenen ÖTV'nin Düzeltilmesi  78
22.1. ÖTV Matrahının Değişmesi  78
23. Verginin Gümrük Makbuzunda Gösterilmesi  79
24. İthalatta Teminatlı İşlemler  79
25. İthalde Alınan Vergide Düzeltme  80
26. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Gümrükte Alınacak Teminat  80
27. Ulusal Markeri veya Bandrolü Olmayan Mal Bulundurulması  85
28. ÖTVK’nın 8. Maddesinin (1) Numaralı Fıkrası Uyarınca Bazyağ Teslimlerine İlişkin Uygulama  86
29. ÖTVK’nın 8. Maddesinin (2) Numaralı Fıkrasında Yer Alan Teslimlere İlişkin Uygulama  88
30. ÖTVK’nın 5. Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasında Yer Alan Teslimlere İlişkin Uygulama  89
31. İhrakiye Satışlarında Deniz Yakıtı Alabilecek Deniz Araçları İçin Gerekli Belgeler ve İşlemler  91
31.1. Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Alabilecek Deniz Araçları  91
31.2. Sicile Kayıt  91
31.3. Yakıt Alım Defteri  91
31.4. Yakıt Talep Taahhütnamesi  93
31.5. Vergi Kimlik Numarası  93
31.6. Avlanma Ruhsatı  93
31.7. Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler  93
31.8. Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Teslimine İlişkin Uygulama  94
31.9. Deniz Aracının Donatanı Tarafından İşletilmesi  94
31.10. Deniz Aracının Kiralanması  97
31.11. Deniz Aracının Donatan/Donatanlarının Değişmesi  98
31.12. ÖTV'si Sıfıra İndirilmiş Deniz Yakıtı Kullanan Deniz Araçlarının Yıl İçerisinde Terkini, Satışı veya Kiralanması Durumunda Yapılacak İşlemler  98
31.13. Usul ve Esaslara İlişkin Sorumluluk  99
31.14. Tahsis Edilen Miktarların Üzerinde Yakıt Verilmesi  99
31.15. YMM Raporlarının Süresinde Verilmemesi  101
31.16. Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin Zayi Olması  101
31.17. Diğer Hususlar  102
32. Biyoetanol Harmanlama İzin Belgesi Verilmesi  103
32.1. Biyoetanollü Benzin Teslimi  104
32.1.1. Karışıma Uygulanacak ÖTV Tutarının Hesaplanması  104
32.1.2. Benzin ile Biyoetanolün Harmanlanması ve Beyanı  107
32.2. YMM Raporu Düzenlenmesi  107
32.3. Usul ve Esaslara İlişkin Sorumluluk  108
33. Biyodizelin Motorinle Harmanlanmasında ÖTV Durumu  109
33.1. Biodizel Üretim İzin Belgesi Verilmesi  109
33.2. Üreticilerin Harmanlayıcılara Biodizel Teslimi ve Beyanı  110
33.3. Bildirim  110
34. Biodizel Harmanlama İzin Belgesi Verilmesi  111
35. Biodizelli Motorin Teslimi  111
35.1. Karışıma Uygulanacak ÖTV Tutarının Hesaplanması  111
35.2. İndirim Müessesesi-Bildirim Usulleri  113
35.3. Uygulamaya İlişkin Örnekler  113
35.4. Sorumluluk  115
36. Elektrik Üretiminde Yakıt Olarak Kullanılacak Mallarda İstisna Uygulaması  116
36.1. İstisna Kapsamında Motorin Satın Alma İzin Belgesi Verilmesi  117
36.2. İstisna Kapsamında Fuel Oil ve/veya Motorin Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler  118
36.3. Dağıtıcılar Tarafından Üreticilere Fuel Oil ve/veya Motorin Teslimi  118
36.4. Dağıtıcıların İthal Ettikleri Fuel Oil ve/veya Motorini Üreticilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı  118
36.5. Dağıtıcıların Rafinerilerden ÖTV Ödeyerek Aldıkları Fuel Oil ve/veya Motorini Üreticilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı  119
36.6. Elektrik Üretimi ve Üretime İlişkin Bildirim  120
36.7. Usul ve Esaslara İlişkin Sorumluluk  120
37. Akaryakıtın Dahilde İşleme Rejimine İlişkin KDV ve ÖTV İstisnası  121
38. Araçlara İstisna Kapsamında Bayilerin Lisans Alma ve Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Zorunluluğu  123
38.1. Bayiler Tarafından İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimi  124
39. Dağıtıcılar Tarafından Bayilere İstisna Kapsamında Yapılacak Motorin Teslimi  125
39.1. Dağıtıcıların İthal veya İmal Ettikleri Motorini Bayilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı  125
39.2. Dağıtıcıların Rafinerilerden ÖTV Ödeyerek Aldıkları Motorini Bayilere İstisna Kapsamında Teslim ve Beyanı  126
39.3. YMM Raporlarının Düzenlenmesi  127
39.4. Usul ve Esaslara İlişkin Sorumluluk  127
40. Petrol Rafinerilerinde Yakıt Olarak Kullanılan Mallarda ÖTV Uygulaması  128
41. Aerosol Üretimine İlişkin ÖTV İstisnası  128
41.1. L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi Verilmesi  128
41.2. Kararname Kapsamında L.P.G. Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler  130
41.3. Dağıtıcılar Tarafından Üreticilere L.P.G. Teslimi  132
41.4. Dağıtıcıların İthal Ettikleri L.P.G.'yi Üreticilere Kararname Kapsamında Teslim ve Beyanı  132
40.4.1. İthal Edilen L.P.G.'nin Üreticilere Teslim ve Beyanı  132
41.4.2. İthalde Verilen Teminatın Çözümü  133
41.4.3. Dağıtıcıların Rafinerilerden ÖTV Ödeyerek Aldıkları L.P.G.'yi Üreticilere Kararname Kapsamında Teslim ve Beyanı  133
41.4.4. Üreticilerin L.P.G. İthali ve Kullanımı  134
41.4.5. İthal Edilen L.P.G.'nin ÖTV'ye Tabi Olmayan Aerosol Üretiminde Kullanım ve Beyanı  135
41.4.6. İthal Edilen L.P.G.'nin ÖTV'ye Tabi Olan Aerosol Üretiminde Kullanımı  135
41.4.7. İthalde Verilen Teminatın Çözümü  135
41.4.8. Aerosol Üretim Tasdik Raporlarına İlişkin İşlemler  135
41.4.9. Sorumluluk  136
42. Gelir İdaresi Başkanlığı 10 Numara Yağda Tecil-Terkin Sistemi Kaldırarak Vergi İadesi Sistemini Getirmiştir  137
42.1. Akaryakıt Piyasasında 10 Numaralı Yağ Ne Anlama Gelmektedir  137
42.2. 10 Numara Yağ İle Yaşanan Vergi Kaybı  140
42.3. Gümrük Tebliği ve EPDK Önlemleri  141
42.4. ÖTV Genel Tebliği İle Yapılan Vergi İade Düzenlemesi  142
42.4.1. İmalat Faaliyetinde ÖTV İade Sistemi ve Tecil-Terkin Sisteminden Farkı  142
42.4.2. ÖTV İade Sisteminin İşleyişi  144
42.4.2.1. ÖTV Mükelleflerinin Tesliminde Verginin Beyanı  144
42.4.2.2. ÖTV İadesi Talep Edilecek Malların İmalatta Kullanılma Süresi ve İade Talep Edebilecekler  144
42.4.2.3. İadesi Talep Edilebilecek Vergi Tutarı  144
42.4.2.4. İade Talep Edilecek Vergi Dairesi ve Süresi  145
42.4.3. (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Malların Aynı Cetvelde Yer Alan Malların İmalinde Kullanılması  145
42.4.3.1. (B) Cetvelindeki Malların Aynı Cetveldeki Malların İmalinde Kullanılmak Üzere Tesliminde Verginin Beyanı  145
42.4.3.2. ÖTV İadesi Talep Edilecek Malların İmalatta Kullanılma Süresi-Talep Sahipleri  146
42.4.3.3. İadesi Talep Edilebilecek Vergi Tutarı-İade Talep Süresi  146
42.4.4. Baz Yağların İhracata Konu Edilecek Madeni Yağ veya Yağlama Müstahzarı İmalinde Kullanılması  146
43. Ulusal Markeri Olmayan Mal Bulundurulması  148
44. Akaryakıtın Yerli Tarım Ürünlerinden Elde Edilmiş Etanol ve Yağ Asidi Harmanlama İşlemi  153
Üçüncü Bölüm
KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELER
1. Boru Hatlarıyla Akaryakıt Taşınması  157
2. Gümrük Depolarında Yapılan Satışlara İlişkin Özel KDV Matrahı  158
3. İthal Akaryakıta İlişkin Mal Bedelinin Dövizli Hesaplanmasında KDV Matrahı Tespiti  158
4. Akaryakıt İthalatında KDV Beyannamesi Verme Zamanı  158
5. İthal Akaryakıtta Verginin Ödenme Zamanı ve Düzeltme İşlemleri  158
6. Akaryakıt İthaline İlişkin KDV Matrahı ve KDV İstisnası  159
6.1. İthalata İlişkin KDV Matrahı  159
6.2. Akaryakıt İthalatında KDV Matrah Farkları  165
7. Akaryakıt İthalatına İlişkin KDV İstisnası  165
8. Vergileri Teminata Bağlanan İşlemler  168
9. Serbest Bölgeye Yapılan Akaryakıt Satışlarında KDV ve ÖTV  169
10. Bayilere veya Müşterilere Verilen Promosyon Ürünlerinde KDV  170
10.1. Promosyon Kampanyaları Üzerine Düzenlemeler  170
10.2. Promosyonların KDV ve Kurum Kazancı Açısından Değerlendirilmesi  171
11. Petrol Arama Faaliyetlerine Dair KDV ve ÖTV İstisnası  174
12. İthalat, İhracata ve Transit Ticarete Konu Akaryakıta İlişkin Olarak Antrepo, Geçici Depolama ve Gümrüklü Sahalarda ve Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerin Vergisel Durumu  177
13. Uluslararası Deniz ve Hava Taşımacılığına İlişkin Akaryakıt Teslimine Dair KDV  178
14. Trader Şirketinin Malı Antrepoda Bekledikçe Future Fiyatları Dikkate Alınarak Kesilen Fiyat Farkı Faturaları KDV’ye Tabi Midir?  179
14.1. Fiyat Koruma Hasılatı ile Ciro Primi Arasındaki Farklar  179
14.2. Trader Şirketlerinin Kestiği Faturaların KDV Açısından Değerlendirilmesi  181
15. Yoldaki Akaryakıt İçin Düzenlenen Faturaya İlişkin KDV  181
16. LPG Şirketlerine Bayi Nezdinde Satış Yapma Yetkisi Verilmesinde KDV  182
17. Bayi, Rafineri ve Dağıtıcılar Dışındaki Satıcılar Tarafından Yapılan Akaryakıt Teslimlerinde Uygulanan KDV Tevkifatı  183
18. Akaryakıt Ürünleri Üzerine Özel Durumlar  184
18.1. Akaryakıt Dağıtım Şirketleri Tarafından Bayilere veya Yurt Dışından Dağıtıcı Şirketlere Ödenen Ciro Primlerine İlişkin Yeni Düzenleme  184
18.2. Çalınan veya Kaybolan Malların Vergisel Durumu  186
18.3. Değeri Düşen Malların Durumu  187
18.4. Akaryakıtın Zayi Olması Durumu  188
18.5. Akaryakıtta Oluşan Firenin Gider Niteliği ve Fireye İlişkin KDV’nin Düzeltilip Düzeltilemeyeceği Hususu  190
18.5.1. KDV Açısından Değerlendirme  190
18.5.2. Dönem Kurum veya Ticari Kazancı Açısından Değerlendirmeler  193
18.6. İmha Edilen Mallara İlişkin KDV  194
18.7. Satın Alınan Akaryakıta İlişkin Olarak Maliyete Eklenecek Unsurlar  195
18.8. İşletme Sahiplerinin Akaryakıtı Kendi Özel İşlerinde Kullanması  196
18.9. Personelin Şahsi Kullanımı İçin veya Çeşitli Kurum ve Kuruluşlara Bağış Olarak Akaryakıt Verilmesi  198
19. Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin KDV Tevkifatlarına İlişkin Yükümlülükler  200
19.1. İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye'de Bulunmayanlarından Alınan Hizmetler İçin KDV Tevkifatı  201
19.2. Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler  202
19.3. Dağıtım Şirketlerinin Kiralama İşlemlerindeki KDV Tevkifat Sorumlulukları  202
19.4. Reklâm Verme İşlemlerinde KDV Tevkifat Sorumlulukları  202
19.5. İşgücü Temin Hizmetlerinde KDV Tevkifatı  203
19.6. Yapı Denetim Hizmetlerinde KDV Tevkifatı  203
19.7. Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetlerinde KDV Tevkifatı  204
19.8. Servis Taşımacılığı Hizmetinde KDV Tevkifatı  204
Dördüncü Bölüm
KURUMLAR VERGİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELER
1. Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin Özel Maliyet Niteliğindeki Harcamalarının Vergi Hukuku Açısından İrdelenmesi  205
1.1. Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin Kiraladıkları Gayrimenkullere İlişkin Özel Maliyet Harcamalarının Durumu  205
1.2. Dağıtıcıların Bayilik Faaliyetinde Kullandıkları Gayrimenkulleri Satın Alma Durumu  207
1.2.1. Dağıtıcı/Kiracı İşletme Yönünden Değerlendirmeler  208
1.2.2. Gerçek Kişi Kiralayan Yönünden Değerlendirmeler  214
1.3. KDV Yönünden Değerlendirmeler  216
1.4. Akaryakıt Sigorta Gelirlerinin Vergisel Değerlendirilmesi  216
1.5. EPDK Payının Dönemsel Gider Niteliği  218
1.5.1. Konu Hakkındaki Yasal Düzenleme  218
1.5.2. Kurum Kazancının (Ticari Kazancın) Tespitinde Kurum Payının Gider Niteliği  221
1.6. Akaryakıt Sektöründe Ar-Ge İndirimi  222
1.7. Petrol Piyasasında Yapılan Türev İşlemlerinin (Forward, Futures ve Opsiyon Sözleşmelerinin) Vergilendirilmesi  223
1.7.1. Türev İşlemlerinin Petrol Piyasasındaki Konumu  223
1.7.2. Türev İşlemlerin Vergisel Değerlendirilmesi  225
1.7.2.1. Forward Sözleşmelerinin Değerlendirilmesi  225
1.7.2.2. Opsiyon Sözleşmeleri  226
1.7.2.2.1. Opsiyon Primi  226
1.7.2.2.2. Opsiyon Sözleşmesi  226
1.7.2.3. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası İşlemleri  229
1.7.2.4. Aracı Kuruluş Varantları  229
1.7.3. Dar Mükellef Kurumlar Açısından Değerlendirmeler  230
1.7.3.1. Forward İşlemleri  230
1.7.3.2. Opsiyon Sözleşmeleri ve Opsiyon Primi  230
1.7.3.3. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası İşlemleri  230
1.7.3.4. Aracı Kuruluş Varantları  230
1.8. Sözleşme Karşılığında Elde Edilen Bedelin, İlgili Takvim Yılı Ticari Kazancının Tespitinde Gelir Olarak Dikkate Alınması  230
1.9. Akaryakıt Alımında Müşterilere Hediye-Yemek Çeki Verilmesi  231
Beşinci Bölüm
REKABET KURULU KARARLARI IŞIĞINDA VERGİSEL
DEĞERLENDİRMELER
1. Sektörün İşleyiş Modeli Üzerine Değerlendirmeler  233
2. Danıştay ve Rekabet Kurulu Tarafından Akaryakıt Dağıtım Sektörüne İlişkin Alınan Kararlar  235
3. Dikey Anlaşmalara İlişkin Rekabet Kurulu Kararı ve Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları  238
3.1. Dikey Anlaşma Koşulları ve Grup Muafiyetini Kaldıran Durumlar  239
3.2. Rekabet Etmeme Yükümlülüğü  242
3.3. Rekabet Etmeme Yükümlülüğüne İlişkin İstisnalar  243
3.4. Muafiyetin Geri Alınması  244
3.5. Rekabet Etmeme Yükümlülüğünün Başlangıç Süresi  245
4. Rekabet Kurulu Kararlari Işiğinda Sektördeki Rekabet Etmeme Yükümlülüklerine İlişkin Karar Örnekleri  247
5. Rekabet Kanunu ve Kurul Düzenlemelerinin Hukuki Niteliği İle Yaptırım Düzenlemeleri  249
6. Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin Bayi Yatırımları Nedeniyle Uğradıkları Zararlara İlişkin Sebebsiz Zenginleşme Davaları  252
7. Alınan Kararlar Işığında Yapılmış Bulunan Bayi Yatırımlarının ve İntifa Haklarının Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi  256
8. Dağıtım Şirketleri İle Bayiler Arasındaki Mevcut İlişkilerin Vergi Hukuku Açısından Değerlendirilmesi  256
8.1. Bayilik Sözleşmelerine Konulan Ceza ve Tazminat Müeyyideleri Açısından  256
8.2. Yapılan Yatırımların Özel Maliyet Harcaması Niteliği  259
8.3. Yapılan Harcamaların Gayri Maddi Hak Olarak Değerlendirilme İmkanı  260
8.4. İntifa Haklarının Değer Artış Kazancı Kapsamında Değerlendirilmesi  268
8.5. İntifa Hakkının Tesliminde KDV Durumu  269
8.6. Bayi Yatırımlarının ve/veya İntifa Haklarının Gelecek Hesap Dönemlerine İlişkin Gelir veya Gider Olarak Mütalaa Edilmesi  270
9. Bayi Yatırımlarının Sebepsiz Zenginleşme Davası Sonuçlarına Göre Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi  273
9.1. Şüpheli Alacak Olarak Değerlendirilme İmkanı  273
9.2. Değersiz Alacak Olarak Değerlendirme  276
9.3. Konkordato veya Sulh Yoluyla Alacağın Tahsilinden Vazgeçilmesi Durumu  276
10. Rekabet Kurulu Kararları Neticesinde Bayi Yatırımlarının Sözleşme Süresi Sonunda Bayiler Tarafından GMSİ Kapsamında Beyan Zorunluluğu  277
11. Akaryakıt Sektöründe Hakim Durum ve Hakim Durumu Kötüye Kullanma Halleri  277
11.1. Akaryakıt Sektöründe Hakim Durumun Kötüye Kullanılma Durumu:  280
Altıncı Bölüm
AKARYAKIT SEKTÖRÜNE ÖZGÜ DİĞER MALİ HUKUK KONULARI
1. Akaryakıt Bayilerinin Akaryakıt Satışlarında Belge Düzeni  285
2. Ba ve Bs Formlarına İlişkin Durumlar  289
3. Madeni Yağ Lisansına Sahip Olanlar İle Bunlarda Madeni Yağ Alanlarda Elektronik Defter Uygulaması  291
4. Bayi Otomasyon Sistemi Yatırımlarına İlişkin Vergi Hukuku Açısından Değerlendirmeler  295
4.1. Otomasyon Sistemi Üzerine Hukuki Düzenlemeler  295
4.2. Uygulamaya İlişkin Mevcut Durum ve Yaşanan Sorunlar  297
5. Gemilere Yapılan Akaryakıt Teslimlerinde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması  298
6. Petrol İthalatında KKDF Uygulaması  299
7. Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin Yeni TTK Kapsamında Bagımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri  299
7.1. Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları  299
7.2. Bağımsız Denetime Tabi Olmanın Sonuçları  302
7.2.1. Bağımsız Denetime Tabi Şirketler Türkiye Muhasebe Standartlarını Uygulamak Zorundadırlar  303
7.2.2. İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu  304
8. 3516 Sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu  306
9. Avukat Bulundurmama Cezası  307
Yedinci Bölüm
GÜMRÜK MEVZUATI AÇISINDAN AKARYAKIT
SEKTÖRÜNE ÖZGÜ KONULAR
1. Akaryakıt Antrepolarına İlişkin Çeşitli Düzenlemeler  309
1.1. Akaryakıt Antreposu Açma İzni  309
1.2. Akaryakıta İlişkin Antrepo İşleticilerinin ve Kullanıcılarının Gümrük İdaresine Karşı Sorumlulukları  310
1.3. Antrepolara İlişkin Şartlar  311
2. Bazyağın Antrepoda Devrine İlişkin Mevzuat Değişikliği  312
3. Transit Akaryakıt Teslimleri ve Iraka Yapılan Ticarette Yeni Düzenlemeler  314
Sekizinci Bölüm
(ÖZEL BÖLÜM)
1. 2011 Yılı Mali Bilgileri Işığında Akaryakıt Şirketlerinin Durumu ve Diğer Sektörlere Göre Mukayesesi  317
1.1. Şirketlerin İlk 1.000 Şirket İçindeki Sıralamaları  317
1.2. 2011 Yılında Ciro Sıralamasında Geriye Düşenler  319
1.3. 2011 Yılında Ciro Sıralamasında En Önemli Yükselişler  320
1.4. 2011 Yılında En Önemli Ciro Artışları  320
1.5. 2011 Yılında En Önemli Ciro Kayıpları  320
1.6. Vergi Öncesi Kar-Zarar Analizi  321
1.7. Şirketlerin Şehirlere Göre Dağılımı  321
1.8. İstihdam Sayıları-İhracat Hacimleri  322
1.9. Sonuç ve Genel Değerlendirme  322
2. Akaryakıt Bayilerine İlişkin Muhasebe Başabaş ve Nakit Başabaş Analiz Çalışmaları  324
3. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2012/3305 Sayılı BKK) ve Sağlanan Yatırım Teşvikleri  329
3.1. Yeni Teşvik Sistemi  330
3.2. Yeni Kararla Değişen Teşvik Unsurları  330
3.3. Genel Teşvik Kapsamı  330
3.4. Genel Teşvik Kapsamı  331
3.5. Bölgesel Teşvik Uygulamaları  331
3.6. Bölgesel Teşvik Sistemi İle Yaşanan Değişiklikler  331
3.7. Bölgesel Yatırım Kapsamındaki Teşvikler  332
3.8. Büyük Ölçekli Yatırım  332
3.9. Büyük Ölçekli Yatırım Teşvikleri  332
3.10. Stratejik Yatırımlar  332
3.11. Stratejik Yatırım Teşvikleri  333
3.12. Sabit Yatırım Tutarı  333
3.13. Gümrük Vergisi Muafiyeti  334
3.14. KDV İstisnası ve İadesi  334
3.15. Faiz Desteği  334
3.16. Faiz veya Kar Payı Teşvik Oranı Sistemi  334
3.17. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği  335
3.18. Sigorta İşveren Primi  335
3.19. Gelir Vergisi Stopaj Desteği  335
3.20. Vergi İndirimi  336
3.21. Organize Sanayi Bölgesi Yatırımları  337
3.22. Yatırım Yeri Tahsisi  337
4. For Foreign Investors In The Oil Sector: New Incentive Decree On The İnvestments Of Critical Sectors In Turkey  338
4.1. General Incentive Programme  340
4.2. Regional İnvestment Programme  341
4.3. High Scale Investment Programme  344
4.4. Strategic Investment Programme  346
Yararlanılan Kaynaklar  347
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019