Türkiye'de Din Özgürlüğüne İlişkin Anayasal Güvence Hasan Sayim Vural  - Kitap

Türkiye'de Din Özgürlüğüne İlişkin Anayasal Güvence

1. Baskı, 
Nisan 2013
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
406
Barkod:
9789750223426
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Anayasa Türkiye'de bulunan kimselere din özgürlükleri konusunda nasıl bir güvence sunmaktadır? Anayasa, dinsellikle ilgili olarak kimlerin, hangi konularda, ne kapsamda ve hangi sınırlar çerçevesinde, nelerden ve nelere, ne ölçüde özgürlüğünü koruma altına almaktadır? Anayasanın ilgili normları en az birkaç farklı şekilde yorumlanabilecektir; bu çeşitlilik arasında, Anayasanın bütünlüğünü gözeten ve hakları ciddiye alan bir yaklaşım için nasıl bir yorum önerilebilecektir?
Bu sorulara yanıt aramak amacıyla bu çalışmada, din özgürlüğü kavramı ve din özgürlüğünün Anayasayla korunması tartışılmakta ve Türk Anayasa Hukukunda getirilen güvencenin bir çözümlemesi sunulmaya çalışılmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Türkiye'de Din Özgürlüğü Tartışması
.
Anayasacılık ve Özgürlüklere İlişkin Anayasa Güvencesi
.
Uluslararası Hukuk Normlarının Katkısı
.
Din Özgürlüğünün Özneleri, Kapsamı ve Sınırları
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Sunuş 
9
Kısaltmalar 
15
Giriş 
17
Birinci BölümDİN ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİNANAYASAL GÜVENCE NASIL ELE ALINABİLİR?
I. GİRİŞ 
29
II. TÜRKİYE'DE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMASI 
29
A. Tartışmanın Tarihsel Bağlamı 
30
1. Laikleşme 
30
2. Müslümanlaşma 
34
3. Demokratikleşme-Özgürleşme 
38
B. Din Özgürlüğü Tartışmasının İki Kuşağı 
40
C. Akademik Anayasa İncelemesinde İki Kuşağın İzdüşümleri 
49
1. İlk Kuşak Anayasa Tartışması: Dinden Özgürlük ve Dine Özgürlük 
50
2. İkinci Kuşak Anayasa Tartışması: İlk Kuşak Yaklaşımların Aşılması? 
61
a. Bülent Tanör: İnanç ve Din Özgürlüğü 
63
b. İbrahim Kaboğlu: Vicdan, İnanç ve Din Özgürlüğü 
66
c. Mustafa Erdoğan: Sivil Bir Özgürlük Olarak Din Özgürlüğü 
71
D. İki Kuşağın Değerlendirilmesi 
72
III. ANAYASAL DİN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜVENCESİ İNCELEMESİNİN TARTIŞMAYA KATKISI: YAKLAŞIM VE YÖNTEM 
75
A. Önanlayış Sorunu 
78
1. Siyasal Özgürlük ya da Siyasal Toplumda Özgürlüklerin Hukuk Güvencesi 
79
a. Farklı Siyasal Özgürlük Kavrayışları (I): Negatif ve Pozitif Özgürlük 
80
b. Farklı Siyasal Özgürlük Kavrayışları (II): Cumhuriyetçi Özgürlük 
81
c. Farklı Siyasal Özgürlük Kavrayışları (III): MacCallum'un Analitik Modeli 
82
d. Özgürlük Güvencesinin Analitik Modeli? 
82
2. Özgürlük Güvencesinin Analitik Modelinin Türk Anayasasına Uygulanışı 
85
B. Anayasal Din Özgürlüğü Güvencesi İncelemesinin Analitik-Dogmatik Çerçevesi 
90
1. Türk Temel Haklar Öğretisinde Öne Çıkan Analitik-Dogmatik Yaklaşımlar 
90
2. Tipolojik Yaklaşım 
92
3. Anayasa Normlarının İlkeler-ve-Kurallar Modeli 
94
IV. SONUÇ 
104
İkinci BölümANAYASAL DİN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜVENCESİNİN KURULUŞU
I. GİRİŞ 
107
II. ANAYASACILIK VE ÖZGÜRLÜKLERE İLİŞKİN ANAYASA GÜVENCESİ 
108
A. Özgürlük Güvencesi olarak Öznel Hak Normları ve Nesnel Düzen Normları 
110
B. Temel Hak Normlarının İkili Karakteri 
116
III. ANAYASANIN GENEL ESASLARI İLE BELİRLENEN ÇERÇEVE 
119
A. Cumhuriyetin Hukuk Devleti Niteliği 
119
B. Cumhuriyetin Laik Devlet Niteliği 
126
1. Türk Anayasa Öğretisinde Laiklik Kavrayışları 
129
2. Farklılaşma Ekseni: Laik Siyasal Toplumda Dinselliğin Meşru Sınırları Sorunu 
135
C. Cumhuriyetin İnsan Haklarına Saygılı Devlet Niteliği 
142
IV. TEMEL HAKLAR GENEL REJİMİYLE BELİRLENEN ÇERÇEVE 
146
A. Temel Hakların Niteliği 
146
B. Temel Hakların Sınırları 
147
C. Temel Hakların Kötüye Kullanılması 
155
D. Anayasa Madde 14/2: Temel Hakların Birbiriyle Sınırlı Olması? 
156
E. Temel Hakların Durdurulması 
165
F. Yabancıların Temel Hakları 
168
V. ULUSLARARASI HUKUK NORMLARININ KATKISI 
173
A. 1923 Lozan Barış Antlaşması (LBA) 
181
B. 1950 AİHS, 1966 ESKHS ve MSHS, 1989 ÇHS 
186
VI. SONUÇ 
191
Üçüncü BölümANAYASAL DİN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜVENCESİNİN İÇERİĞİ
I. GİRİŞ 
193
II. DİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KONUSU 
193
A. Din, Dinler ve Dinsellik 
195
B. Vicdan, İnanç ve Düşünce 
205
III. DİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ANLAMI VE DEĞERİ 
217
A. Din Özgürlüğü Niçin Değerlidir? 
217
B. Din Özgürlüğüne İlişkin Kurumsal Güvenceler 
223
C. Din Özgürlüğüne İlişkin Temel Hakkın Nesnel Sonucu: Laiklik, Çoğulculuk, Hoşgörü? 
230
D. İnsan Haklarına Saygılı Laik Hukuk Devletinde Din Özgürlüğü 
237
IV. DİN ÖZGÜRLÜĞÜ HAKLARININ ÖZNELERİ 
237
A. Grupların Din Özgürlüğü Hakları Özneliği 
238
B. Tüzel Kişilerin Din Özgürlüğü Hakları Özneliği 
242
C. Yabancıların Din Özgürlüğü Hakları Özneliği 
252
D. Çocukların Din Özgürlüğü Hakları Özneliği 
256
V. DİN ÖZGÜRLÜĞÜ HAKLARININ YÜKÜMLÜSÜ 
263
A. Devlet: Saygı, Tarafsızlık, Ayrımcılık Yapmama 
264
B. Üçüncü Kişiler ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri 
274
1. Üçüncü Kişilerin Ödevlerinin Özel Hukuk Alanındaki Görünümleri 
277
2. Üçüncü Kişilerin Ödevlerinin Ceza Hukuku Alanındaki Görünümleri 
280
VI. DİN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜVENCESİNİN KAPSAMI 
292
A. Vicdanın Yargısına Göre Eyleme Özgürlüğü 
297
B. İç Evren ve Dış Evren 
309
C. Dinden Özgürlük ve Dine Özgürlük 
320
VII. DİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI 
327
A. Yasayla Sınırlanma Sorunu 
330
1. Anayasanın 24. Maddesi Yönünden 
330
2. Uluslararası İnsan Hakları Normları Yönünden 
331
B. Anayasal Sınırlılık 
334
C. Din Özgürlüğü Hakkının Özü 
346
VIII. SONUÇ 
349
Sonuç 
353
Kaynakça 
369
Kavramlar Dizini 
405