(Seminer Notları) Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Dava ve Sorunlar Nasıl İncelenmelidir? – Yargıç ve Avukatlara – İlker Hasan Duman  - Kitap
(Seminer Notları)

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Dava ve Sorunlar Nasıl İncelenmelidir?

– Yargıç ve Avukatlara –

3. Baskı, 
Temmuz 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
364
Barkod:
9789750285844
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
360,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
TBK. md. 125/l'e göre gecikme tazminatı isteyebilmek için borcun yerine getirilmesinin de istenmesi (sözleşmenin bozulmamış olması) gerekir. APKİS'de, borçlu direnime düşmüşse, alacaklı borcun olduğu gibi yerine getirilmesinden vazgeçerek sözleşmeyi bozabilir (TBK. md. 125/11). Edimin yerine getirilmesinden vazgeçmek isteyen alacaklı, bunu gecikmeksizin, yani işin düzenlenme biçimi üzerinde bir karar vermek için durumun gereğine göre gerekli olan bir önel içinde bildirmekle yükümlüdür: Edimin yerine getirilmesi bildiriminin derhal yapılması gerekir. Seçimlik hak kullanıldıktan sonra dönülemez: Sözleşme bozularak hükümsüz olduktan sonra ancak olumsuz zarar istenebilir, sözleşmenin bozulmasından sonra yeniden sözleşmeye dayanarak borcun yerine getirilmemesinden doğan zararın ödetilmesi istenemez. Sözleşmeyi bozmanın iyiniyet kurallarına uygunluğu her zaman gözetilecektir. Sözleşmeden dönme halinde taraflar karşılıklı olarak borçlarını yerine getirme yükümlülüğünden kurtulur ve daha önce yerine getirdikleri edimleri geri isteyebilirler, iş sahibi, sözleşme uyarınca üstlendiği edimlerini sözleşmeye uygun olarak yerine getirmediğinde dönmede kusurlu sayılacak ise sözleşmenin sona ermesi nedeniyle uğradığı zararının giderilmesini isteyemez ise de, fazla ödemesi varsa, sözleşmeden dönmede haksız olsa bile, fazla ödenen iş bedelinin geri verilmesini yükleniciden isteyebilir.
Kitap yazarın inşaat Hukuku Grubu ile haftalık olarak gerçekleştirdiği seminerlerde incelenen tüm bu karmaşık konulara cevap vermektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
APKİS Hakkında Genel Bilgi
.
Sözleşmenin Geçerliliğinin İncelenmesi
.
Edimlerin Saptanması
.
Direnimin Saptanması
.
Sorunun Saptanması
.
Çözümün Saptanması – Birkaç Dava Türünde Çözüm Örneği
.
Usul İşlemleri
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
Birinci Bölüm
APKİS HAKKINDA GENEL BİLGİ
 ARSA PAYI DEVRİ KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ 
19
İkinci Bölüm
SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
 SÖZLEŞMENİN ŞEKLEN GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ 
25
 SÖZLEŞMECİLERİN EHLİYETİNİN İNCELENMESİ 
30
 SÖZLEŞMENİN BUYURUCU HUKUK KURALLARINA UYGUN OLMASI 
41
 SÖZLEŞME KOŞULLU YAPILMIŞSA KOŞULUN GERÇEKLEŞMİŞ OLUP OLMADIĞI 
52
 SÖZLEŞMENİN OLANAKSIZLIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 
56
 SÖZLEŞMENİN AHLAKA AYKIRILIK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 
61
 SÖZLEŞMENİN MÜLKİYET HAKKI YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 
63
Üçüncü Bölüm
EDİMLERİN SAPTANMASI
 EDİMLERİN SAPTANMASI 
73
Dördüncü Bölüm
DİRENİMİN SAPTANMASI
 BORÇLU DİRENİME DÜŞMÜŞ MÜDÜR? 
83
Beşinci Bölüm
SORUNUN SAPTANMASI
 SORUN NEDİR? 
111
Altıncı Bölüm
ÇÖZÜMÜN SAPTANMASI – BİRKAÇ DAVA TÜRÜNDE
ÇÖZÜM ÖRNEĞİ –
 EKSİK İŞ DAVASI 
115
 İNŞAATIN SÖZLEŞMEDE BELİRTİLENDEN DAHA KÜÇÜK YAPILMASI DAVASI 
127
 NAMA İFAYA İZİN DAVASI 
131
 BOZUKLUK (AYIP) DAVASI 
139
 SÖZLEŞMEYİ İLERİYE ETKİLİ BOZMA DAVASI 
159
 GECİKME TAZMİNATI DAVASI 
166
 SÖZLEŞMEDEN DÖNME DAVASI 
175
 CEZA KOŞULU 
186
 VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME DAVASI 
190
 OLUMSUZ ZARAR DAVASI 
192
 SÖZLEŞMENİN İLERİYE VEYA GERİYE ETKİLİ OLARAK BOZULMASININ KAYNAĞI 
198
 KÂR KAYBI DAVASI 
202
 VEKÂLET GÖREVİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI 
204
 YAPI KAYIT BELGESİNİN SAĞLADIĞI YASALLIK 
206
 İİK. MD. 94/II DAVASI 
212
 TEMLİKEN TESCİL DAVASI 
214
Yedinci Bölüm
USUL İŞLEMLERİ
 ESAS, USULLE BELİRLENİR 
223
 HMK’NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN BAŞLAYARAK GEÇEN 10 YIL SONRA BİLE “DAVA ÇEŞİDİNDE” HATA YAPMAMAK GEREKİR: BELİRSİZ ALACAK DAVASI MI? KISMİ DAVA MI? 
226
 SÖZLEŞMEYİ BOZMADA MAHKEME KARARI 
230
 DELİL TESPİT RAPORU 
235
 DAVACININ VE VEKİLİNİN İLK VE EN ÖNEMLİ GÖREVİ: DAVAYI DOĞRU (=GÖREVLİ) MAHKEMEDE AÇMAK 
240
 DOĞRU DELİLİN DOĞRU ZAMANDA VE DOĞRU BİÇİMDE SUNULMASI 
250
 DAVA DİLEKÇESİ 
255
 DAVA EHLİYETİ/DAVA SIFATI 
257
 DAVA ARKADAŞLIĞI 
262
 APARTMAN YÖNETİCİSİNİN DAVA EHLİYETİ 
264
 YARGITAY’IN DERDİ: AÇIK, ANLAŞILIR, ÇELİŞKİSİZ, UYGULANABİLİR, GEREKÇELİ KARAR 
265
 YARGICIN TAKDİR YETKİSİ 
270
 USULE İLİŞKİN KARAR/ESASA İLİŞKİN KARAR 
271
 YARGI SİSTEMİNİN TEMEL SORUNU: USULSÜZ TEBLİGAT 
276
 SÖZLEŞMENİN TASFİYESİ 
283
 İŞ SAHİBİ SÖZLEŞMEDEN DÖNDÜĞÜNDE YÜKLENİCİYE İMALAT BEDELİ YERİNE ARSA PAYI VERMESİNİN SAKINCALARI 
286
 GİDER AVANSI 
288
 TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ 
290
 BEKLENMEDİK DURUMDAN SORUMLULUK 
291
 ADİL YARGILAMAYI GERÇEKLEŞTİRMENİN GEREĞİ: HMK’DA SÜRELERE UYMAK 
292
 BEKLETİCİ SORUN 
295
 İKRARIN İSPAT HUKUKUNDAKİ YERİ 
296
 DİRENME KARARI 
300
 APKİS’NİNDE SÖZLEŞMECİLERİN DAİRE SATMASI 
302
 İMAR VE İŞLEM DOSYASININ ÖNEMİ 
310
 KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ 
312
 KANUN YOLU (TEMYİZ VE İSTİNAF) 
322
 BİNANIN İMAR MEVZUATINA AYKIRILIĞI DENETLEYEN ORGAN: YARGI/YARGITAY 
331
 YARGICIN VE YARGININ HUKUKA VE ADALETE KATKISI 
335
 SONUÇ 
342
Kaynakça 
353
Yazarın Yayımlanmış Çalışmaları 
357