Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Fikir ve Sanat Eserlerinin Cezai Himayesi
Şubat 2012 / 1. Baskı / 264 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

FSEK'nda, artık süreklilik kazanan değişikliklerle zaman zaman son derece ağır cezalar getiren, ardından cezaları hafifletilip terditli hale getirilen, içerik olarak farklılaştırman, özel içtima hükümleri kabul edilen ve daha pek çok değişiklik geçirmesine rağmen hala ceza hukuku esaslarına uygun niteliğe büründürülememiş olan ceza hükümleri, bugün dahi yargıç tarafından tereddütsüz uygulanabilecek yetkinliğe ulaşmamıştır. Kanun koyucunun, esere tecavüzü "suç" olarak nitelerken, cezai yaptırıma bağladığı fiilin kanuni unsurunu tereddüde mahal bırakmayacak netlikte düzenlememiş olması, FSEK'ndaki en temel sorunlardan biri olarak varlığını korumaktadır.

Fikir ve sanat eserleri üzerindeki hakların korunması için hukuki ve cezai müeyyideler öngörülmüşse de; gerek eser üzerindeki hakkın bir yönüyle bir tür mülkiyet ihdas etmesi ve gerekse zaten hususiyet arz eden bu alanda ceza hükümlerinin değişkenliği; fikri haklar üzerindeki doktrinel ve içtihadi değerlendirmelerin, hukuki müeyyide içeren hükümlerde yoğunlaşmasına yol açmıştır. Kanuni unsur açısından zayıf ve defalarca yenilenen ceza hükümlerine ilişkin içtihatlar da, bu değişken seyirde, içerikte çeşitlilik ve emsalde zenginlik kazanamamıştır. FSEK'ndaki ceza hükümlerinin, biryandan kanunun bütünüyle uyum halinde, diğer yandan da bunların "suç" tanzim eden normlar olduğu unutulmadan ceza hukuku esasları çerçevesinde ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir.

Konu Başlıkları
Fikri Mülkiyet Kavramı
Hukukumuzda Eser, Eser Sahibi ve Eser Sahibinin Hakları
Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Cezai Himayesi
Barkod: 9789750218217
Yayın Tarihi: Şubat 2012
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 264
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
BİRİNCİ BÖLÜM Birinci Kısım
FİKRİ MÜLKİYET KAVRAMI
I. HUKUK SİSTEMİNDE FİKRİ HAKLARIN YERİ  15
A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku  15
B. Fikri Hakların Niteliği  15
II. FİKİR VE SANAT ESERLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARIN TANINMASI VE
KORUNMASI SÜRECİ 
 17
A. Tarihi Gelişim  17
B. Fikri Haklarda Uluslar Arası Himayenin Temelini Teşkil Eden Sözleşmeler  20
1. Bern Sözleşmesi  20
2. WIPO (OMPI)  22
3. TRIPS  22
4. Roma Sözleşmesi  23
5. Telif Hakları Evrensel Sözleşmesi (UCC)  24
6. Televizyon ve Radyo Yayınlarına İlişkin Sözleşmeler  24
C. Türkiye’deki Gelişmeler  24
İkinci Kısım
HUKUKUMUZDA ESER, ESER SAHİBİ VE
ESER SAHİBİNİN HAKLARI
I. HUKUKUMUZDA FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN TANIMI VE TÜRLERİ  27
A. Fikir Mahsulünü “Eser” Yapan Unsurlar  27
1. Eserdeki Subjektif Kriter  27
2. Eserdeki Objektif Kriter  30
B. Kanundaki Fikir ve Sanat Eserleri Türleri  31
1. İlim ve Edebiyat Eserleri  32
a. Dil ve Yazı ile İfade Olunan Eserler  32
b. Bilgisayar Programları ve Bunların Hazırlık Tasarımları  34
c. Rakıslar, Yazılı Koreografi Eserleri, Pandomimalar ve Buna Benzer Sözsüz Sahne Eserleri  35
d. Teknik ve İlmi Mahiyette Fotoğraf Eserleri, Teknik Mahiyetteki Çizim, Proje, Tasarım ve Maketler  37
2. Musiki Eserleri  38
3. Güzel Sanat Eserleri  39
4. Sinema Eserleri  41
5. İşlemeler ve Derlemeler  44
a. Tercümeler  48
b. Roman, Hikaye, Şiir ve Tiyatro Gibi Eserlerin, Bu Gruptaki Başka Bir Esere Çevrilmesi  48
c. Musiki, Güzel Sanat, İlim ve Edebiyat Eserlerinin Film Haline Getirilmesi ya da Filme Alınmaya veya Radyo ve Televizyon ile Yayıma Müsait Bir Şekle Sokulması  49
d. Musiki Aranjman ve Tertipleri  49
e. Güzel Sanat Eserlerinin Bir Şekilden Diğer Şekillere Sokulması  49
f. Bir Eser Sahibinin Bütün veya Aynı Cinsten Olan Eserlerinin Külliyat Haline Konulması  50
g. Belli Bir Maksada Göre ve Hususi Bir Plan Dahilinde Seçme ve Toplama Eserler Tertibi  50
h. Henüz Yayımlanmamış Olan Bir Eserin İlmi Araştırma ve Çalışma Neticesinde Yayımlanmaya Elverişli Hale Getirilmesi  51
i. Başkasına Ait Bir Eserin İzah veya Şerhi Yahut Kısaltılması  51
j. Bir Bilgisayar Programının Uyarlanması, Düzenlenmesi veya Programda Herhangi Bir Değişim Yapılması  51
k. Veri Tabanları  52
l. Diğer İşleme Eserler  53
II. ESER SAHİPLİĞİ VE ESER SAHİBİNE TANINAN HAKLAR  53
A. Eser Sahibi  53
1. Birlikte Eser Sahipliği  56
a. Bölünebilir Eserlerde  56
b. Bölünemez Eserlerde  58
c. Sinema Eserlerindeki İstisna  60
2. Eser Sahipliği Karinesi  61
a. Sahibinin Adı Belirtilen Eserlerde  62
b. Sahibinin Adı Belirtilmeyen Eserlerde  62
B. Eser Sahibinin Hakları  64
1. Eser Sahibinin Manevi Hakları  65
a. Umuma Arz Hakkı  67
b. Adın Belirtilmesi Hakkı  70
c. Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme Hakkı  72
d. Eser Sahibinin Zilyet ve Malike Karşı Hakları  74
2. Eser Sahibinin Mali Hakları  76
a. İşleme Hakkı  78
b. Çoğaltma Hakkı  80
c. Yayma Hakkı  83
d. Temsil Hakkı  87
e. Umuma İletim Hakkı  90
f. Pay Alma Hakkı  93
3. Bağlantılı Haklar ve Bağlantılı Hak Sahipliği  94
a. Komşu Haklar  96
aa. İcracı Sanatçılar ve Hakları  97
ab. Fonogram Yapımcıları ve Hakları  103
ac. Radyo ve Televizyon Kuruluşları ve Hakları  104
b. Film Yapımcıları ve Hakları  106
4. Hakların Kullanılması  108
a. Aleniyet ve Yayım  108
b. Koruma Süresi  111
c. Korumanın Kanuni Sınırları  112
ca. Amme İntizamı Mülahazasıyla Sınırlama  113
cb. Genel Menfaat Mülahazasıyla Sınırlama  113
cc. Hususi Menfaat Mülahazasıyla Sınırlama  115
cd. Hükümete Tanınan Yetkiler  117
ce. Bağlantılı Haklara İlişkin Sınırlamalar  117
İkinci Bölüm
FİKİR VE SANAT ESERLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARIN
CEZAİ HİMAYESİ
I. GENEL AÇIKLAMA  119
A. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Cezai Himaye Sürecine Bakış  119
B. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Bugün İtibariyle Yer Alan Ceza Hükümleri  128
II. MANEVİ, MALİ VE BAĞLANTILI HAKLARA TECAVÜZ SUÇLARI
(FSEK MD.71) 
 128
A. Genel Açıklama  128
1. FSEK 71. Maddede Korunan Manevi Haklar  130
2. FSEK 71. Maddede Korunan Mali Haklar  131
3. FSEK 71. Maddede Korunan Bağlantılı Haklar  134
B. Korunan Hukuki Yarar  134
1. Manevi Haklara Tecavüz Suçlarında Korunan Hukuki Yarar  135
2. Mali Haklara Tecavüz Suçlarında Korunan Hukuki Yarar  136
3. Bağlantılı Haklara Tecavüz Suçlarında Korunan Hukuki Yarar  137
C. Suçun Unsurları  138
1. Maddi Unsurlar  138
a. Fiil  139
aa. Hukuka Aykırı İşleme  142
ab. Hukuka Aykırı Temsil  144
ac. Hukuka Aykırı Çoğaltma  145
ad. Hukuka Aykırı Değiştirme  150
ae. Hukuka Aykırı Dağıtma (Yayma)  154
af. Hukuka Aykırı Umuma İletim  159
ag. Hukuka Aykırı Surette İşlenen ve/veya Çoğaltılan Eserleri Yayma, Ticaret Konusu Yapma veya Elinde Bulundurma  163
aga. Hukuka Aykırı İşlenen veya Çoğaltılan Eserleri Yayma  165
agb. Hukuka Aykırı İşlenen veya Çoğaltılan Eserleri Ticaret Konusu Yapma  166
agc. Hukuka Aykırı İşlenen veya Çoğaltılan Eserleri Elinde Bulundurma – Depolama  168
ah. Eser Sahibinin Adının Gizlenmesi Suçları  168
aha. Başkasına Ait Esere Kendi Eseri Olarak Ad Koyma  170
ahb. Kaynak Göstermeksizin İktibasta Bulunma  172
ahc. Yetersiz, Yanlış, Aldatıcı Kaynak Gösterme  174
ahd. Eseri Tanınmış Başkasının Adıyla Çoğaltma, Yayma veya Yayımlama  175
ai. Eserin Muhtevasını Kamuya Açıklama  176
aj. FSEK’nun 4. Ek Maddesine Muhalefet  180
aja. Üzerindeki Bilgiler Değiştirilen Eserleri Yayma veya Umuma İletme  180
ajb. Hukuka Aykırı Bilgi İçerik Sağlamaya Devam Etme  181
b. Fail  184
c. Mağdur  186
ca. Manevi Haklara Tecavüz Suçlarında Mağdur  188
cb. Mali Haklara Tecavüz Suçlarında Mağdur  192
cc. Bağlantılı Haklara Tecavüz Suçlarında Mağdur  194
d. Konu  194
e. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar  195
2. Manevi Unsur  195
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  197
a. Genel Açıklama  197
b. Hak Sahibinin İzni  199
ba. İznin (Rızanın) Şekli  201
bb. İzni Verecek Olan Hak Sahibi  204
bc. İznin Sınırlarının Aşılması  205
c. Eserin Alenileşmesi  206
d. Hukuka Aykırılığı Kaldıran Diğer Sebepler  206
D. Cezayı Azaltan veya Kaldıran Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık  208
E. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  209
1. Teşebbüs  209
2. İştirak  211
3. İçtima  211
a. FSEK 71. Maddesindeki Suçlarda İçtima  211
b. FSEK 71/1-1. ile 81. Maddelerindeki Suçlarda İçtima  215
F. Yaptırım  215
G. Kovuşturma Usulü  216
III. HAKLARA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİNE DAİR HÜKÜMLERİN İHLALİ
(FSEK MD.81) 
 220
A. Genel Açıklama  220
B. Korunan Hukuki Yarar  223
C. Suçun Unsurları  224
1. Maddi Unsurlar  224
a. Fiil  224
aa. Bandrol Yükümlülüğüne Aykırı ya da Bandrolsüz Olarak Bir Eseri Yayma, Satışa Arz Etme, Ticari Amaçla Satın Alma ya da Kabul Etme  225
ab. sahte Bandrol Üretme, Satma, Satışa Arz Etme, Dağıtma, Satın Alma, Kabul Etme, Kullanma  228
ac. Usulünce Temin Edilmiş Bandrolleri Başka Bir Eser Üzerinde Tatbik Etme  230
ad. Hileli Davranışlarla Bandrol Temin Etme  231
ae. Yetkisi Olmayan Kişilere Bandrol Temin Etme  233
af. Yasal Olarak Çoğaltılmış Bandrollü Nüshaların Yol, Pazar, Meydan ve Benzeri Yerlerde Satılması  234
b. Fail  234
c. Mağdur  235
d. Konu  235
e. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar  236
2. Manevi Unsur  236
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  238
D. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  239
1. Teşebbüs  239
2. İştirak  241
3. İçtima  241
a. FSEK 81. Maddesindeki Suçlarda İçtima  241
b. FSEK 81. ile 71/1-1. Maddelerindeki Suçlarda İçtima  242
E. Yaptırım  243
F. Kovuşturma Usulü  245
IV. KORUYUCU PROGRAMLARI ETKİSİZ KILMAYA YÖNELİK HAZIRLIK HAREKETLERİ
(FSEK MD.72) 
 246
A. Genel Açıklama  246
B. Korunan Hukuki Yarar  246
C. Suçun Unsurları  247
1. Maddi Unsurlar  247
a. Fiil  247
b. Fail  248
c. Mağdur  249
d. Konu  249
2. Manevi Unsur  249
D. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  249
1. Teşebbüs  249
2. İştirak  249
3. İçtima  250
E. Yaptırım ve Kovuşturma Usulü  250
Sonuç  251
Kaynakça  253
Kavramlar Dizini  259
  

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
BİRİNCİ BÖLÜM Birinci Kısım
FİKRİ MÜLKİYET KAVRAMI
I. HUKUK SİSTEMİNDE FİKRİ HAKLARIN YERİ  15
A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku  15
B. Fikri Hakların Niteliği  15
II. FİKİR VE SANAT ESERLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARIN TANINMASI VE
KORUNMASI SÜRECİ 
 17
A. Tarihi Gelişim  17
B. Fikri Haklarda Uluslar Arası Himayenin Temelini Teşkil Eden Sözleşmeler  20
1. Bern Sözleşmesi  20
2. WIPO (OMPI)  22
3. TRIPS  22
4. Roma Sözleşmesi  23
5. Telif Hakları Evrensel Sözleşmesi (UCC)  24
6. Televizyon ve Radyo Yayınlarına İlişkin Sözleşmeler  24
C. Türkiye’deki Gelişmeler  24
İkinci Kısım
HUKUKUMUZDA ESER, ESER SAHİBİ VE
ESER SAHİBİNİN HAKLARI
I. HUKUKUMUZDA FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN TANIMI VE TÜRLERİ  27
A. Fikir Mahsulünü “Eser” Yapan Unsurlar  27
1. Eserdeki Subjektif Kriter  27
2. Eserdeki Objektif Kriter  30
B. Kanundaki Fikir ve Sanat Eserleri Türleri  31
1. İlim ve Edebiyat Eserleri  32
a. Dil ve Yazı ile İfade Olunan Eserler  32
b. Bilgisayar Programları ve Bunların Hazırlık Tasarımları  34
c. Rakıslar, Yazılı Koreografi Eserleri, Pandomimalar ve Buna Benzer Sözsüz Sahne Eserleri  35
d. Teknik ve İlmi Mahiyette Fotoğraf Eserleri, Teknik Mahiyetteki Çizim, Proje, Tasarım ve Maketler  37
2. Musiki Eserleri  38
3. Güzel Sanat Eserleri  39
4. Sinema Eserleri  41
5. İşlemeler ve Derlemeler  44
a. Tercümeler  48
b. Roman, Hikaye, Şiir ve Tiyatro Gibi Eserlerin, Bu Gruptaki Başka Bir Esere Çevrilmesi  48
c. Musiki, Güzel Sanat, İlim ve Edebiyat Eserlerinin Film Haline Getirilmesi ya da Filme Alınmaya veya Radyo ve Televizyon ile Yayıma Müsait Bir Şekle Sokulması  49
d. Musiki Aranjman ve Tertipleri  49
e. Güzel Sanat Eserlerinin Bir Şekilden Diğer Şekillere Sokulması  49
f. Bir Eser Sahibinin Bütün veya Aynı Cinsten Olan Eserlerinin Külliyat Haline Konulması  50
g. Belli Bir Maksada Göre ve Hususi Bir Plan Dahilinde Seçme ve Toplama Eserler Tertibi  50
h. Henüz Yayımlanmamış Olan Bir Eserin İlmi Araştırma ve Çalışma Neticesinde Yayımlanmaya Elverişli Hale Getirilmesi  51
i. Başkasına Ait Bir Eserin İzah veya Şerhi Yahut Kısaltılması  51
j. Bir Bilgisayar Programının Uyarlanması, Düzenlenmesi veya Programda Herhangi Bir Değişim Yapılması  51
k. Veri Tabanları  52
l. Diğer İşleme Eserler  53
II. ESER SAHİPLİĞİ VE ESER SAHİBİNE TANINAN HAKLAR  53
A. Eser Sahibi  53
1. Birlikte Eser Sahipliği  56
a. Bölünebilir Eserlerde  56
b. Bölünemez Eserlerde  58
c. Sinema Eserlerindeki İstisna  60
2. Eser Sahipliği Karinesi  61
a. Sahibinin Adı Belirtilen Eserlerde  62
b. Sahibinin Adı Belirtilmeyen Eserlerde  62
B. Eser Sahibinin Hakları  64
1. Eser Sahibinin Manevi Hakları  65
a. Umuma Arz Hakkı  67
b. Adın Belirtilmesi Hakkı  70
c. Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme Hakkı  72
d. Eser Sahibinin Zilyet ve Malike Karşı Hakları  74
2. Eser Sahibinin Mali Hakları  76
a. İşleme Hakkı  78
b. Çoğaltma Hakkı  80
c. Yayma Hakkı  83
d. Temsil Hakkı  87
e. Umuma İletim Hakkı  90
f. Pay Alma Hakkı  93
3. Bağlantılı Haklar ve Bağlantılı Hak Sahipliği  94
a. Komşu Haklar  96
aa. İcracı Sanatçılar ve Hakları  97
ab. Fonogram Yapımcıları ve Hakları  103
ac. Radyo ve Televizyon Kuruluşları ve Hakları  104
b. Film Yapımcıları ve Hakları  106
4. Hakların Kullanılması  108
a. Aleniyet ve Yayım  108
b. Koruma Süresi  111
c. Korumanın Kanuni Sınırları  112
ca. Amme İntizamı Mülahazasıyla Sınırlama  113
cb. Genel Menfaat Mülahazasıyla Sınırlama  113
cc. Hususi Menfaat Mülahazasıyla Sınırlama  115
cd. Hükümete Tanınan Yetkiler  117
ce. Bağlantılı Haklara İlişkin Sınırlamalar  117
İkinci Bölüm
FİKİR VE SANAT ESERLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARIN
CEZAİ HİMAYESİ
I. GENEL AÇIKLAMA  119
A. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Cezai Himaye Sürecine Bakış  119
B. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Bugün İtibariyle Yer Alan Ceza Hükümleri  128
II. MANEVİ, MALİ VE BAĞLANTILI HAKLARA TECAVÜZ SUÇLARI
(FSEK MD.71) 
 128
A. Genel Açıklama  128
1. FSEK 71. Maddede Korunan Manevi Haklar  130
2. FSEK 71. Maddede Korunan Mali Haklar  131
3. FSEK 71. Maddede Korunan Bağlantılı Haklar  134
B. Korunan Hukuki Yarar  134
1. Manevi Haklara Tecavüz Suçlarında Korunan Hukuki Yarar  135
2. Mali Haklara Tecavüz Suçlarında Korunan Hukuki Yarar  136
3. Bağlantılı Haklara Tecavüz Suçlarında Korunan Hukuki Yarar  137
C. Suçun Unsurları  138
1. Maddi Unsurlar  138
a. Fiil  139
aa. Hukuka Aykırı İşleme  142
ab. Hukuka Aykırı Temsil  144
ac. Hukuka Aykırı Çoğaltma  145
ad. Hukuka Aykırı Değiştirme  150
ae. Hukuka Aykırı Dağıtma (Yayma)  154
af. Hukuka Aykırı Umuma İletim  159
ag. Hukuka Aykırı Surette İşlenen ve/veya Çoğaltılan Eserleri Yayma, Ticaret Konusu Yapma veya Elinde Bulundurma  163
aga. Hukuka Aykırı İşlenen veya Çoğaltılan Eserleri Yayma  165
agb. Hukuka Aykırı İşlenen veya Çoğaltılan Eserleri Ticaret Konusu Yapma  166
agc. Hukuka Aykırı İşlenen veya Çoğaltılan Eserleri Elinde Bulundurma – Depolama  168
ah. Eser Sahibinin Adının Gizlenmesi Suçları  168
aha. Başkasına Ait Esere Kendi Eseri Olarak Ad Koyma  170
ahb. Kaynak Göstermeksizin İktibasta Bulunma  172
ahc. Yetersiz, Yanlış, Aldatıcı Kaynak Gösterme  174
ahd. Eseri Tanınmış Başkasının Adıyla Çoğaltma, Yayma veya Yayımlama  175
ai. Eserin Muhtevasını Kamuya Açıklama  176
aj. FSEK’nun 4. Ek Maddesine Muhalefet  180
aja. Üzerindeki Bilgiler Değiştirilen Eserleri Yayma veya Umuma İletme  180
ajb. Hukuka Aykırı Bilgi İçerik Sağlamaya Devam Etme  181
b. Fail  184
c. Mağdur  186
ca. Manevi Haklara Tecavüz Suçlarında Mağdur  188
cb. Mali Haklara Tecavüz Suçlarında Mağdur  192
cc. Bağlantılı Haklara Tecavüz Suçlarında Mağdur  194
d. Konu  194
e. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar  195
2. Manevi Unsur  195
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  197
a. Genel Açıklama  197
b. Hak Sahibinin İzni  199
ba. İznin (Rızanın) Şekli  201
bb. İzni Verecek Olan Hak Sahibi  204
bc. İznin Sınırlarının Aşılması  205
c. Eserin Alenileşmesi  206
d. Hukuka Aykırılığı Kaldıran Diğer Sebepler  206
D. Cezayı Azaltan veya Kaldıran Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık  208
E. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  209
1. Teşebbüs  209
2. İştirak  211
3. İçtima  211
a. FSEK 71. Maddesindeki Suçlarda İçtima  211
b. FSEK 71/1-1. ile 81. Maddelerindeki Suçlarda İçtima  215
F. Yaptırım  215
G. Kovuşturma Usulü  216
III. HAKLARA TECAVÜZÜN ÖNLENMESİNE DAİR HÜKÜMLERİN İHLALİ
(FSEK MD.81) 
 220
A. Genel Açıklama  220
B. Korunan Hukuki Yarar  223
C. Suçun Unsurları  224
1. Maddi Unsurlar  224
a. Fiil  224
aa. Bandrol Yükümlülüğüne Aykırı ya da Bandrolsüz Olarak Bir Eseri Yayma, Satışa Arz Etme, Ticari Amaçla Satın Alma ya da Kabul Etme  225
ab. sahte Bandrol Üretme, Satma, Satışa Arz Etme, Dağıtma, Satın Alma, Kabul Etme, Kullanma  228
ac. Usulünce Temin Edilmiş Bandrolleri Başka Bir Eser Üzerinde Tatbik Etme  230
ad. Hileli Davranışlarla Bandrol Temin Etme  231
ae. Yetkisi Olmayan Kişilere Bandrol Temin Etme  233
af. Yasal Olarak Çoğaltılmış Bandrollü Nüshaların Yol, Pazar, Meydan ve Benzeri Yerlerde Satılması  234
b. Fail  234
c. Mağdur  235
d. Konu  235
e. Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Unsurlar  236
2. Manevi Unsur  236
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  238
D. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  239
1. Teşebbüs  239
2. İştirak  241
3. İçtima  241
a. FSEK 81. Maddesindeki Suçlarda İçtima  241
b. FSEK 81. ile 71/1-1. Maddelerindeki Suçlarda İçtima  242
E. Yaptırım  243
F. Kovuşturma Usulü  245
IV. KORUYUCU PROGRAMLARI ETKİSİZ KILMAYA YÖNELİK HAZIRLIK HAREKETLERİ
(FSEK MD.72) 
 246
A. Genel Açıklama  246
B. Korunan Hukuki Yarar  246
C. Suçun Unsurları  247
1. Maddi Unsurlar  247
a. Fiil  247
b. Fail  248
c. Mağdur  249
d. Konu  249
2. Manevi Unsur  249
D. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  249
1. Teşebbüs  249
2. İştirak  249
3. İçtima  250
E. Yaptırım ve Kovuşturma Usulü  250
Sonuç  251
Kaynakça  253
Kavramlar Dizini  259
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019