Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tescilli Tasarımlarda Yenilik ve Ayırt Edicilik Unsurları
– Fikri Mülkiyet Hukuku Monografileri –
Eylül 2020 / 1. Baskı / 288 Syf.
Fiyatı: 70.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Eserimizin konusunu, tasarım hukukunda asli tescil engeli mahiyeti taşıyan yenilik ve ayırt edicilik şartlarının yorumu oluşturmaktadır. Hedefimiz yenilik ve ayırt edicilik unsurlarının hukuki mahiyetinin incelenmesi ve uygulamada hangi esasların benimsenmesi gerektiğini ortaya koymak olmuştur. Araştırmamız bu çerçevede olması gereken hukuk açısından önerilerde bulunmayı ve yeni tartışmalara yol açmayı amaçlamaktadır. Çalışmada konunun uluslararası niteliği gereği, mukayeseli hukukta benimsenen yöntemlerden yararlanılmış, yabancı hukuk düzenlemeleri ve yargı kararlarına sıklıkla yer verilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra, iç hukukun eski ve yeni düzenlemeleri ile Yargıtay kararları da metne işlenmiştir.

Eserimizde öncelikle yenilik ve ayırt edicilik unsurlarının (şartlarının) uygulanma ve yorumunda ortaya çıkan sorunlar tanımlanmış; yabancı hukuk sistemlerinde benimsenen esaslar irdelenerek, çözüme yönelik incelemeler gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda mülga 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sınai Mülkiyet Kanunu, yenilik ve ayırt edicilik şartlarını konu alan hükümler çerçevesinde kıyaslanmıştır. Bu kıyaslamalara bağlı olarak, tasarım tescili ve koruması ile yakın bağ taşıyan bu iki şartın yorumlanmasında farklı değerlendirme yöntemlerinin benimsenebileceği gösterilmek istenmiştir.

Çalışmada tasarım tescili açısından yenilik ve ayırt edicilik unsurlarına ilişkin inceleme metotları önerilmekte; bu iki unsur arasındaki ilişki irdelenmektedir. Ayrıca çalışma, bu iki unsuru konu alan düzenlemelere yönelik eleştiriler içermekte; alternatif düzenleme önerileri sunmaya gayret etmektedir.

Konu Başlıkları
Yabancı Hukuk Düzenlemeleri – Yargı Kararları
İç Hukuktaki Eski ve Yeni Düzenlemeler
Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750260018
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 288
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller Listesi  13
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  19
BİRİNCİ BÖLÜM:
SINAİ MÜLKİYET KANUNUNDA TESCİLLİ TASARIM
I. Tasarım Kavramı ve Özellikleri  23
A. Tasarım Tanımı  23
B. Tanımın Yenilik ve Ayırt Edicilik Açısından Önem ve İşlevi  27
C. Tanıma Aykırılık ve Sonuçları  28
II. Tasarımın Unsurları  30
A. Ürün  30
1. Ürün Kavramı  30
2. Tasarımın Konusu Olarak Ürün  33
3. Tasarım Konusu Olabilecek Ürün Çeşitleri  34
a. Endüstriyel Yolla veya Elle Üretilen Ürünler  34
b. Ambalajlar, Birden Çok Nesnenin Bir Arada Algılanan Sunumları  34
c. Grafik Semboller, Tipografik Karakterler, Bilgisayar Aracılığıyla Yaratılan Görseller  37
d. Süslemeler  40
da. Tasarım ile Ürün Arasındaki Bağ Açısından Süslemeler  40
db. Süsleme Kavramının Sınai Mülkiyet Kanunu Sistematiğindeki Yeri  42
e. Ürün Parçaları  43
f. Birleşik Ürünler  47
fa. Tasarım Hukukunda Birleşik Ürün Tanımı  48
fb. Birleşik Ürün Sayılma Şartları  50
fc. Birleşik Ürün Tanımının Kapsamı  53
g. Birleşik Ürün Parçaları (Yedek Parçalar)  55
ga. Birleşik Ürün Parçası Tanımı  55
gb. Birleşik Ürün Parçası Tasarımları Açısından İnceleme Esasları  57
gba. Genel Olarak  57
gbb. Görünür Olma Şartı  59
gbc. Normal (Olağan) Kullanım Kavramı  64
B. Görünüm  68
1. Tasarım Tanımında Görsel İzlenime Odaklanılması  68
2. Koruma Konusunu Oluşturan Görünüm Özellikleri  70
III. Tasarım Tescili  74
A. Avrupa Birliği Tasarım Tescil Sistemi  74
B. Türk Tasarım Tescil Sistemi  78
1. Türk Hukuku Açısından Tasarım Tescilinin Önemi  78
2. Tescil İncelemesinin Arz Ettiği Özellikler  82
İKİNCİ BÖLÜM:
TESCİLLİ TASARIMLARDA YENİLİK UNSURU
I. Yenilik Unsurunun Tescilli Tasarımlarda Önemi ve İşlevi  87
II. Yenilik Kavramı  88
III. Yenilik İncelemesinin Bağımsız Yapılmasının Sağladığı Avantajlar  96
IV. Tasarımın Yeniliğine Yönelik İnceleme Esasları  100
A. İncelemenin Objektif Bir Yaklaşımla Gerçekleştirilmesi  102
B. Yenilik Unsuruna İlişkin Çeşitli Yaklaşımlar  104
1. Yenilik Türleri  104
2. Türk Hukukunda Yenilik Unsurunun Yorumu  106
3. Türk ve AB Hukukunda Yenilik İncelemesinin Yapılacağı Coğrafi Sınır ve Çevre  107
C. Yenilik İncelemesinde Tasarımın Görsel Özelliklerin Tespiti  109
D. Yenilik İncelemesinde Göz Ardı Edilecek Unsurlar  112
E. Farklılığın Küçük Ayrıntı Düzeyinde Kalıp Kalmadığının Tespiti  115
F. Tasarımda Yenilik Yoksunluğuna Yol Açan Haller  120
G. Yenilik İncelemesine İlişkin Öneriler  125
1. Ayrıntıdaki Farkların Yenilik Unsuruna Etkisinin Tespiti Açısından  125
2. Önceki Tasarımın Farklı Bir Ürüne Uygulanmasının Yenilik Unsuruna Etkisinin Tespiti Açısından  126
V. AB Hukukunda Yenilik Unsurunu Konu Alan Uygulama Örnekleri  128
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TESCİLLİ TASARIMLARDA AYIRT EDİCİLİK UNSURU
I. Ayırt Edicilik Unsurunun Tescilli Tasarımlarda Önemi ve İşlevi  133
II. Ayırt Edicilik Kavramı  137
III. Tasarımın Ayırt Ediciliğine Yönelik İnceleme Esasları  141
A. İncelemede Görsel Anlatımın Yorumu ve Tasarım Özelliklerinin Tespiti  142
B. Ayırt Ediciliğin Bilgilenmiş Kullanıcıda Oluşan Algıya Göre İncelenmesi  149
1. Bilgilenmiş Kullanıcı Kavramı  149
2. Bilgilenmiş Kullanıcının Özellikleri  153
C. Genel İzlenimin Tespitinde İzlenecek Yöntem  156
1. Tasarım Özelliklerinin Belirlenmesi  156
2. Tasarım Özelliklerinin Değerlendirilmesi  157
3. Kıyaslamada Hangi Görsel Unsurların Daha Fazla Önem Taşıyacağı Meselesi  164
D. Ayırt Edicilik Değerlendirmesinde Önceki Tasarımlarla Kıyaslama Yöntemleri  169
1. Mevcut Tasarım Külliyatının Tespiti  169
2. Kıyaslama Yönteminin Seçilmesi  174
a. Doğrudan/Dolaylı Kıyaslama Yöntemleri  174
b. Açıklık (Soyutluk) Düzeyi Farklı Olan Tasarımların Kıyaslanmasında Dışlama/Aktarma Yöntemi  176
3. Benzerlik ve Farklılıkların İrdelenmesi  184
a. Benzerlik ve Farklılık Mukayesesinde İzlenecek Aşamalar  184
b. Değerlendirmede Benzerlik ve Farklılıklardan Hangisine Ağırlık Verileceği Sorunu  184
c. Spesifik Unsurlar Açısından Değerlendirme  186
E. Ayırt Edicilik İncelemesi Bağlamında Tasarımcının Seçenek Özgürlüğü (Serbestisi)  192
1. Tasarımcının Seçenek Özgürlüğü Kavramı  192
2. Seçenek Özgürlüğü Derecesini İnceleme Esasları  195
a. Genel Olarak  195
b. İncelemede Esas Alınacak Tasarım  197
3. Seçenek Özgürlüğünü Etkileyen Haller  199
a. Pazar Beklentileri ile Tasarımcının Seçenek Özgürlüğü Arasındaki İlişki  202
b. Ürünün Teknik İşlevine Bağlı Sınırlamalar ile Tasarımcının Seçenek Özgürlüğü Arasındaki İlişki  206
ba. Teknik İşleve Bağlı Sınırlamaların Tasarım Hukukundaki Yeri ve Önemi  206
bb. Teknik İşleve Yönelik Sınırlamaların Amacı  208
bc. Teknik İşlevselliğin Seçenek Özgürlüğü Çerçevesinde İncelenmesi  210
bd. AB Hukukundaki Teknik İşlevsellik Uygulamaları  217
bda. ABAD’ın C–395/16 sayılı “DOCERAM” Kararı  217
bdb. Türk Hukuku Açısından Değerlendirmemiz  223
c. Yasal Sınırlamaların Getirdiği Standardizasyon ile Tasarımcının Seçenek Özgürlüğü Arasındaki İlişki  228
F. Tasarımın Ayırt Edici Sayılması İçin Aranan Farklılık Derecesi  228
G. Tescilli Tasarımın Ayırt Ediciliğinin İspatı  231
IV. Koruma Kapsamının Belirlenmesinde Ayırt Edicilik Unsurunun Etkisi  232
V. Ayırt Edicilik Unsuru İncelemesine Yönelik Değerlendirmelerimiz  236
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TASARIMIN YENİLİĞİNİ VE AYIRT EDİCİLİĞİNİ ETKİLEYEN
BİR OLGU OLARAK KAMUYA SUNMA
I. Kamuya Sunma Kavramı  239
II. Kamuya Sunumun Türleri ve İspatı  240
A. İfşa Faaliyetinin Kamuya Sunma Sayılması İçin Aranan Özellikler  240
B. Kamuya Sunum Açısından Resmi İlanlar ve İnternet  242
C. Kamuya Sunum Açısından Sergileme, Ticari Kullanım ve Beyanlarda Bulunma  244
III. Yeniliği ve Ayırt Ediciliği Etkilemeyen Kamuya Sunumlar  246
A. Gizlilik Şartı ile Yapılan Kamuya Sunumlar  246
B. Rüçhan Tarihi İçindeki Kamuya Sunumlar  246
C. On İki Aylık Süre (Grace Period) İçindeki Kamuya Sunumlar  247
D. Kötüniyetli Kamuya Sunumlar  250
IV. Kamuya Sunma Açısından Düzenleme Önerimiz  252
A. Sınai Mülkiyet Kanunu m.57’de Değişiklik Yapılması  252
B. Değişikliğin Yorum Esasları  254
1. Uzman Çevre Kavramının Yorumu  254
2. İlgili Sektör Kavramının Yorumu  256
3. Kamuya Sunuma İlişkin İspat Yükü  260
SONUÇ  263
Kaynakça  277
Kavram Dizini  287
 


Remzi Özmen
Ocak 2021
9.90 TL
Sepete Ekle
Ahmet M. Kılıçoğlu
Eylül 2020
95.00 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Eylül 2020
8.90 TL
İndirimli: 4.90 TL (%44)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller Listesi  13
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  19
BİRİNCİ BÖLÜM:
SINAİ MÜLKİYET KANUNUNDA TESCİLLİ TASARIM
I. Tasarım Kavramı ve Özellikleri  23
A. Tasarım Tanımı  23
B. Tanımın Yenilik ve Ayırt Edicilik Açısından Önem ve İşlevi  27
C. Tanıma Aykırılık ve Sonuçları  28
II. Tasarımın Unsurları  30
A. Ürün  30
1. Ürün Kavramı  30
2. Tasarımın Konusu Olarak Ürün  33
3. Tasarım Konusu Olabilecek Ürün Çeşitleri  34
a. Endüstriyel Yolla veya Elle Üretilen Ürünler  34
b. Ambalajlar, Birden Çok Nesnenin Bir Arada Algılanan Sunumları  34
c. Grafik Semboller, Tipografik Karakterler, Bilgisayar Aracılığıyla Yaratılan Görseller  37
d. Süslemeler  40
da. Tasarım ile Ürün Arasındaki Bağ Açısından Süslemeler  40
db. Süsleme Kavramının Sınai Mülkiyet Kanunu Sistematiğindeki Yeri  42
e. Ürün Parçaları  43
f. Birleşik Ürünler  47
fa. Tasarım Hukukunda Birleşik Ürün Tanımı  48
fb. Birleşik Ürün Sayılma Şartları  50
fc. Birleşik Ürün Tanımının Kapsamı  53
g. Birleşik Ürün Parçaları (Yedek Parçalar)  55
ga. Birleşik Ürün Parçası Tanımı  55
gb. Birleşik Ürün Parçası Tasarımları Açısından İnceleme Esasları  57
gba. Genel Olarak  57
gbb. Görünür Olma Şartı  59
gbc. Normal (Olağan) Kullanım Kavramı  64
B. Görünüm  68
1. Tasarım Tanımında Görsel İzlenime Odaklanılması  68
2. Koruma Konusunu Oluşturan Görünüm Özellikleri  70
III. Tasarım Tescili  74
A. Avrupa Birliği Tasarım Tescil Sistemi  74
B. Türk Tasarım Tescil Sistemi  78
1. Türk Hukuku Açısından Tasarım Tescilinin Önemi  78
2. Tescil İncelemesinin Arz Ettiği Özellikler  82
İKİNCİ BÖLÜM:
TESCİLLİ TASARIMLARDA YENİLİK UNSURU
I. Yenilik Unsurunun Tescilli Tasarımlarda Önemi ve İşlevi  87
II. Yenilik Kavramı  88
III. Yenilik İncelemesinin Bağımsız Yapılmasının Sağladığı Avantajlar  96
IV. Tasarımın Yeniliğine Yönelik İnceleme Esasları  100
A. İncelemenin Objektif Bir Yaklaşımla Gerçekleştirilmesi  102
B. Yenilik Unsuruna İlişkin Çeşitli Yaklaşımlar  104
1. Yenilik Türleri  104
2. Türk Hukukunda Yenilik Unsurunun Yorumu  106
3. Türk ve AB Hukukunda Yenilik İncelemesinin Yapılacağı Coğrafi Sınır ve Çevre  107
C. Yenilik İncelemesinde Tasarımın Görsel Özelliklerin Tespiti  109
D. Yenilik İncelemesinde Göz Ardı Edilecek Unsurlar  112
E. Farklılığın Küçük Ayrıntı Düzeyinde Kalıp Kalmadığının Tespiti  115
F. Tasarımda Yenilik Yoksunluğuna Yol Açan Haller  120
G. Yenilik İncelemesine İlişkin Öneriler  125
1. Ayrıntıdaki Farkların Yenilik Unsuruna Etkisinin Tespiti Açısından  125
2. Önceki Tasarımın Farklı Bir Ürüne Uygulanmasının Yenilik Unsuruna Etkisinin Tespiti Açısından  126
V. AB Hukukunda Yenilik Unsurunu Konu Alan Uygulama Örnekleri  128
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TESCİLLİ TASARIMLARDA AYIRT EDİCİLİK UNSURU
I. Ayırt Edicilik Unsurunun Tescilli Tasarımlarda Önemi ve İşlevi  133
II. Ayırt Edicilik Kavramı  137
III. Tasarımın Ayırt Ediciliğine Yönelik İnceleme Esasları  141
A. İncelemede Görsel Anlatımın Yorumu ve Tasarım Özelliklerinin Tespiti  142
B. Ayırt Ediciliğin Bilgilenmiş Kullanıcıda Oluşan Algıya Göre İncelenmesi  149
1. Bilgilenmiş Kullanıcı Kavramı  149
2. Bilgilenmiş Kullanıcının Özellikleri  153
C. Genel İzlenimin Tespitinde İzlenecek Yöntem  156
1. Tasarım Özelliklerinin Belirlenmesi  156
2. Tasarım Özelliklerinin Değerlendirilmesi  157
3. Kıyaslamada Hangi Görsel Unsurların Daha Fazla Önem Taşıyacağı Meselesi  164
D. Ayırt Edicilik Değerlendirmesinde Önceki Tasarımlarla Kıyaslama Yöntemleri  169
1. Mevcut Tasarım Külliyatının Tespiti  169
2. Kıyaslama Yönteminin Seçilmesi  174
a. Doğrudan/Dolaylı Kıyaslama Yöntemleri  174
b. Açıklık (Soyutluk) Düzeyi Farklı Olan Tasarımların Kıyaslanmasında Dışlama/Aktarma Yöntemi  176
3. Benzerlik ve Farklılıkların İrdelenmesi  184
a. Benzerlik ve Farklılık Mukayesesinde İzlenecek Aşamalar  184
b. Değerlendirmede Benzerlik ve Farklılıklardan Hangisine Ağırlık Verileceği Sorunu  184
c. Spesifik Unsurlar Açısından Değerlendirme  186
E. Ayırt Edicilik İncelemesi Bağlamında Tasarımcının Seçenek Özgürlüğü (Serbestisi)  192
1. Tasarımcının Seçenek Özgürlüğü Kavramı  192
2. Seçenek Özgürlüğü Derecesini İnceleme Esasları  195
a. Genel Olarak  195
b. İncelemede Esas Alınacak Tasarım  197
3. Seçenek Özgürlüğünü Etkileyen Haller  199
a. Pazar Beklentileri ile Tasarımcının Seçenek Özgürlüğü Arasındaki İlişki  202
b. Ürünün Teknik İşlevine Bağlı Sınırlamalar ile Tasarımcının Seçenek Özgürlüğü Arasındaki İlişki  206
ba. Teknik İşleve Bağlı Sınırlamaların Tasarım Hukukundaki Yeri ve Önemi  206
bb. Teknik İşleve Yönelik Sınırlamaların Amacı  208
bc. Teknik İşlevselliğin Seçenek Özgürlüğü Çerçevesinde İncelenmesi  210
bd. AB Hukukundaki Teknik İşlevsellik Uygulamaları  217
bda. ABAD’ın C–395/16 sayılı “DOCERAM” Kararı  217
bdb. Türk Hukuku Açısından Değerlendirmemiz  223
c. Yasal Sınırlamaların Getirdiği Standardizasyon ile Tasarımcının Seçenek Özgürlüğü Arasındaki İlişki  228
F. Tasarımın Ayırt Edici Sayılması İçin Aranan Farklılık Derecesi  228
G. Tescilli Tasarımın Ayırt Ediciliğinin İspatı  231
IV. Koruma Kapsamının Belirlenmesinde Ayırt Edicilik Unsurunun Etkisi  232
V. Ayırt Edicilik Unsuru İncelemesine Yönelik Değerlendirmelerimiz  236
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TASARIMIN YENİLİĞİNİ VE AYIRT EDİCİLİĞİNİ ETKİLEYEN
BİR OLGU OLARAK KAMUYA SUNMA
I. Kamuya Sunma Kavramı  239
II. Kamuya Sunumun Türleri ve İspatı  240
A. İfşa Faaliyetinin Kamuya Sunma Sayılması İçin Aranan Özellikler  240
B. Kamuya Sunum Açısından Resmi İlanlar ve İnternet  242
C. Kamuya Sunum Açısından Sergileme, Ticari Kullanım ve Beyanlarda Bulunma  244
III. Yeniliği ve Ayırt Ediciliği Etkilemeyen Kamuya Sunumlar  246
A. Gizlilik Şartı ile Yapılan Kamuya Sunumlar  246
B. Rüçhan Tarihi İçindeki Kamuya Sunumlar  246
C. On İki Aylık Süre (Grace Period) İçindeki Kamuya Sunumlar  247
D. Kötüniyetli Kamuya Sunumlar  250
IV. Kamuya Sunma Açısından Düzenleme Önerimiz  252
A. Sınai Mülkiyet Kanunu m.57’de Değişiklik Yapılması  252
B. Değişikliğin Yorum Esasları  254
1. Uzman Çevre Kavramının Yorumu  254
2. İlgili Sektör Kavramının Yorumu  256
3. Kamuya Sunuma İlişkin İspat Yükü  260
SONUÇ  263
Kaynakça  277
Kavram Dizini  287
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020