Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Franchise Sözleşmesi
Nisan 2016 / 1. Baskı / 264 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Toplam insan nüfusunun ihtiyacı olandan çok daha fazlasının üretildiği günümüz Dünyasında, ekonomik işleyişin en çok önem verilen aşaması, ürünlerin pazarlanması ve satışının en ileri tekniklerle, en ekonomik ve en güvenli yöntemlerle yapılmasıdır. Bu açıdan bakıldığında bir arz/sürüm yöntemi olarak tüm dünyaya yayılan franchising yönteminin önemi kendiliğinden anlaşılmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen ilk franchising uygulamaları, daha çok marka hakkının devri yoluyla gerçekleştirilen tek satıcılık anlaşmaları şeklindeydi . Ancak, bugünkü hâliyle franchise sözleşmesi, özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında ortaya çıkan güncel ihtiyaçlar ve ticari yönelimler doğrultusunda yeniden formüle edilmiştir. Franchise sözleşmesi, günümüzde tüm dünyaya yayılmış ve sadece isim ya da marka kullanım hakkının devriyle sınırlı kalmayan, yoğun bir ekonomik işbirliğine dayalı, karmaşık bir hukuki ilişki hâlini almıştır.

Günümüzde oldukça yaygın şekilde uygulanan franchise sözleşmesi; franchise verenin, franchise sistemine dâhil olan fikrî ve sınai hakları franchise alana kullandırma, onu franchise sistemine dâhil etme ve sürüm gerçekleştirebilmesi için ona destek olma borçlarını yüklendiği; buna karşılık franchise alanın ise, franchise sistemine dâhil olarak, sistemin konusu olan ürün ya da hizmetin sürümünü yine sistemin kurallarına uyarak sağlama ve bu kullanımın karşılığı olarak franchise verene ücret ödeme borcu altına girdiği sözleşme olarak tanımlanabilir.

Konu Başlıkları
Franchise Sözleşmesinin Tanımı, Esaslı Unsurları, Hukuki Niteliği ve Şekli
Franchise Sözleşmesinde Tarafların Borçları ve Sözleşmenin Benzer Sözleşmelerle Karşılaştırılması
Franchise Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları
Barkod: 9789750237133
Yayın Tarihi: Nisan 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 264
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Özgeçmiş  9
Kısaltmalar  17
GİRİŞ
A. Franchise (Franchising) Terimi  21
B. Franchising Sisteminin Tarihi Gelişimi  22
C. Çalışmanın Kapsamı  23
BİRİNCİ BÖLÜM
FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN TANIMI,
ESASLI UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ
I. TANIMI  25
A. Genel Olarak  25
B. Karşılaştırmalı Hukukta  25
C. Türk Hukukunda  27
Ç. Benimsediğimiz Tanım  29
II. ESASLI UNSURLARI  30
A. Franchise Verenin, Sistemdeki Fikrî ve Sınai Unsurları Franchise Alana Kullandırma ve Onu Destekleme Borçları  30
B. Franchise Alanın, Sürümü Destekleme ve Ücret Ödeme Borçları  31
C. Tarafların Anlaşması  31
III. HUKUKİ NİTELİĞİ  33
A. İsimsiz Sözleşme Niteliği  33
1. Karma Sözleşme Niteliği  33
2. Karma Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk  34
B. Sürekli Borç İlişkisi Doğurması  35
C. Karşılıklı Borç Doğuran Sözleşme Niteliği  36
Ç. Çerçeve Sözleşme Niteliği  37
IV. ŞEKLİ  38
A. Genel Olarak  38
B. Franchise Sözleşmesi Bakımından  39
1. Yazılı Şekil Tartışması  39
2. Yargıtay Uygulaması  40
3. Standart Sözleşme (Genel İşlem Koşulları) Kullanılması  42
4. Yabancılarla Kurulan Franchise Sözleşmeleri Bakımından  43
İKİNCİ BÖLÜM
FRANCHISE SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI VE SÖZLEŞMENİN BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI
I. TARAFLARIN BORÇLARI  45
A. Franchise Verenin Borçları  45
1. Franchise Alanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Borcu  45
a. Genel Olarak  45
b. Karşılaştırmalı Hukukta  46
aa. Genel Olarak  46
bb. Almanya’da  46
cc. Amerika Birleşik Devletleri'nde  48
çç. Fransa’da  49
dd. Avustralya’da  50
ee. İsviçre’de  51
ff. Türkiye’de  51
aaa. Genel Olarak  51
bbb. Genel İşlem Koşullarının Yürürlük Denetimi (TBK m. 21/1) Bakımından  53
(i). Genel Olarak  53
(ii). Franchise Sözleşmesinde  54
2. Franchise Sistemini Franchise Alanın Kullanımına Sunma Borcu  54
a. Genel Olarak  54
b. Borcun Konusunu Oluşturan Unsurlar  55
aa. Marka  55
bb. Patent  56
cc. Ticaret Unvanı ve İşletme Adı  57
çç. Know–How  59
3. Franchise Alanı Destekleme Borcu  60
a. İşletmenin Kurulması Aşamasında  60
b. İşletmenin Kurulmasından Sonra  61
aa. Eğitim Faaliyetleri ve Know–How Aktarımı  61
bb. Tanıtım Faaliyetleri  62
aaa. Genel Olarak  62
bbb. Tanıtım Harcamalarının Denetimi Sorunu  62
4. Münhasır Tedarik Anlaşmasından Doğan Borcu  64
a. Genel Olarak  64
b. Rekabet Hukuku Açısından  65
c. TTK m. 1530/2 vd. Hükümlerinin Uygulanması Tartışması  67
aa. Genel Olarak  67
bb. Franchise Sözleşmesi Bakımından  69
5. Münhasır Bölge Anlaşmasından Doğan Borcu  72
a. Genel Olarak  72
b. Rekabet Hukuku Açısından  74
B. Franchise Alanın Borçları  75
1. Franchise Konusu Mal ve/veya Hizmetin Sürümünü Destekleme Borcu  75
a. Genel Olarak  75
b. Sürümü Kendi Adına ve Hesabına Yapma  75
c. Franchise Sistemindeki Fikrî ve Sınai Unsurları Kullanma  76
ç. Franchise Verenin Kurallarına Uyma  77
2. Ücret Ödeme Borcu  78
a. Genel Olarak  78
b. Giriş Ücreti (Franchise Fee)  79
c. Periyodik Ücret (Royalty)  81
3. Sadakat ve Özen Borcu  82
a. Genel Olarak  82
b. Sır Saklama  82
c. Sözleşme Süresince Rekabet Etmeme  83
aa. Genel Olarak  83
bb. Rekabet Hukuku Açısından  83
ç. Bilgi ve Hesap Verme  85
4. Münhasır Tedarik Anlaşmasından Doğan Borcu  86
5. Münhasır Bölge Anlaşmasından Doğan Borcu  87
II. BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI  88
A. Acentelik Sözleşmesiyle Karşılaştırılması  88
1. Genel Olarak Acentelik Sözleşmesi  88
2. Karşılaştırma  89
B. Tek Satıcılık Sözleşmesiyle Karşılaştırılması  92
1. Genel Olarak Tek Satıcılık Sözleşmesi  92
2. Karşılaştırma  93
C. Vekâlet Sözleşmesiyle Karşılaştırılması  94
1. Genel Olarak Vekâlet Sözleşmesi  94
2. Karşılaştırma  95
Ç. Adi Ortaklık Sözleşmesiyle Karşılaştırılması  96
1. Genel Olarak Adi Ortaklık Sözleşmesi  96
2. Karşılaştırma  98
D. Lisans Sözleşmesiyle Karşılaştırılması  102
1. Genel Olarak Lisans Sözleşmesi  102
2. Karşılaştırma  103
E. Know–How Sözleşmesiyle Karşılaştırılması  105
1. Genel Olarak Know–How Sözleşmesi  105
2. Karşılaştırma  106
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE
SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI
I. SONA ERMESİ  107
A. Genel Olarak  107
B. Belirli Süreli Franchise Sözleşmelerinde  108
1. Sürenin Dolmasıyla Sona Ermesi  108
2. Haklı Sebeple Derhal (Olağanüstü) Fesih  109
a. Genel Olarak  109
b. Tek Taraflı Olağanüstü Fesih Yetkisi Veren Sözleşme Hükümleri  111
aa. Genel Olarak  111
bb. Genel İşlem Koşulları Hukuku Bakımından  113
aaa. Denetime İlişkin Kurallar  113
bbb. Yargıtay Uygulaması  115
(i). TBK m. 21/2 (Şaşırtıcı Şart) Uygulamasına İlişkin  115
(ii). Tek Taraflı Fesih Hakkının Kullanımına İlişkin  117
c. İşlem Temelinin Çökmesine Bağlı Olağanüstü Fesih  118
ç. Fesih Beyanının Haklı Sebebe Dayanmamasının Sonuçları  119
C. Belirsiz Süreli Franchise Sözleşmelerinde  121
1. Süre Verilerek (Olağan) Fesih  121
a. Genel Olarak  121
b. Fesih Bildirim Süresi  122
2. Haklı Sebeple Derhal (Olağanüstü) Fesih  123
II. SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI  124
A. Genel Olarak  124
B. Fikrî ve Sınai Hakların Kullanımına Son Verilmesi  124
C. İade Yükümlülükleri ve Hapis Hakkı  126
1. İade Yükümlülükleri  126
2. Hapis Hakkı  127
Ç. Sözleşme Sonrası Rekabet Yasağı  128
1. Yasağın Koşulları  128
2. Yasağın Sınırları  129
a. Rekabet Hukuku Bakımından  129
b. TTK m. 123’ün Kıyasen Uygulanması  131
3. Yargıtay Uygulaması ve Eleştirisi  134
a. Yargıtay Uygulaması  134
b. Eleştirisi  135
D. Denkleştirme Bedeli (Müşteri/Portföy Tazminatı)  138
1. Genel Olarak  138
2. TTK m. 122’nin Uygulanması  139
E. Hizmet Sözleşmesi Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması Tartışması  145
1. Genel Olarak  145
2. Hizmet Sözleşmesiyle Franchise Sözleşmesi Arasındaki İlişki  146
3. Karşılaştırmalı Hukukta Dikkate Alınan Kriterler  148
a. İsviçre Federal Mahkemesi Kararı  148
b. Almanya Federal Mahkemesi Kararı  149
c. Amerika Birleşik Devletleri'nde  151
4. Türkiye Uygulaması Bakımından  151
SONUÇ  157
YARGITAY KARARLARI  163
DANIŞTAY KARARLARI  241
Kaynakça  247
Kitaplar  247
Makaleler  252
Diğer Eserler  256
Karar Dizini  257
Kanun Dizini  259
Kavram Dizini  263
 


Yrd. Doç. Dr. Umut Yeniocak
Doç. Dr. Umut Yeniocak, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Anonim ve Limitet Şirket Hisselerinin haczi konulu teziyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimini tamamladı.

Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi (Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı) konulu çalışmasıyla, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda hukuk doktoru unvanını kazandı.

Franchise Hukuku, İnşaat Hukuku, Şirketler Hukuku, Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku ve Sözleşme Hukuku alanlarında yayımlanmış altı kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Halen, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ve Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı'nda ders veren Doç. Dr. Yeniocak, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'nde ve İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi'nde avukatlara yönelik meslek içi eğitim çalışmalarına aktif olarak devam etmekte, kurumsal firmalara hukuki danışmanlık ve tahkim yargılamalarında hakemlik yapmaktadır. TBB Tahkim Merkezi hakemidir.

Yayımlanan kitapları:
• Franchise Sözleşmesi– 2016
• Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi – (3. Baskı) 2017
• Yeni Kanunlara İlişkin İlk Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi (TBK – TTK – HMK) – (Ed.) 2014
• Gelir Paylaşımına Dayalı İnşaat Sözleşmesi – (2. Baskı) 2014
• Türk Borçlar Kanunu’nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler – Genel Hükümler – (2. Baskı) 2013
• Anonim ve Limitet Şirket Hisselerinin Haczi – 2009
Lütfi Koray Yitmen ...
Şubat 2020
88.00 TL
İndirimli: 69.90 TL (%20)
Sepete Ekle
Eraslan Özkaya
Şubat 2020
285.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2020
58.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Özgeçmiş  9
Kısaltmalar  17
GİRİŞ
A. Franchise (Franchising) Terimi  21
B. Franchising Sisteminin Tarihi Gelişimi  22
C. Çalışmanın Kapsamı  23
BİRİNCİ BÖLÜM
FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN TANIMI,
ESASLI UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ
I. TANIMI  25
A. Genel Olarak  25
B. Karşılaştırmalı Hukukta  25
C. Türk Hukukunda  27
Ç. Benimsediğimiz Tanım  29
II. ESASLI UNSURLARI  30
A. Franchise Verenin, Sistemdeki Fikrî ve Sınai Unsurları Franchise Alana Kullandırma ve Onu Destekleme Borçları  30
B. Franchise Alanın, Sürümü Destekleme ve Ücret Ödeme Borçları  31
C. Tarafların Anlaşması  31
III. HUKUKİ NİTELİĞİ  33
A. İsimsiz Sözleşme Niteliği  33
1. Karma Sözleşme Niteliği  33
2. Karma Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk  34
B. Sürekli Borç İlişkisi Doğurması  35
C. Karşılıklı Borç Doğuran Sözleşme Niteliği  36
Ç. Çerçeve Sözleşme Niteliği  37
IV. ŞEKLİ  38
A. Genel Olarak  38
B. Franchise Sözleşmesi Bakımından  39
1. Yazılı Şekil Tartışması  39
2. Yargıtay Uygulaması  40
3. Standart Sözleşme (Genel İşlem Koşulları) Kullanılması  42
4. Yabancılarla Kurulan Franchise Sözleşmeleri Bakımından  43
İKİNCİ BÖLÜM
FRANCHISE SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI VE SÖZLEŞMENİN BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI
I. TARAFLARIN BORÇLARI  45
A. Franchise Verenin Borçları  45
1. Franchise Alanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Borcu  45
a. Genel Olarak  45
b. Karşılaştırmalı Hukukta  46
aa. Genel Olarak  46
bb. Almanya’da  46
cc. Amerika Birleşik Devletleri'nde  48
çç. Fransa’da  49
dd. Avustralya’da  50
ee. İsviçre’de  51
ff. Türkiye’de  51
aaa. Genel Olarak  51
bbb. Genel İşlem Koşullarının Yürürlük Denetimi (TBK m. 21/1) Bakımından  53
(i). Genel Olarak  53
(ii). Franchise Sözleşmesinde  54
2. Franchise Sistemini Franchise Alanın Kullanımına Sunma Borcu  54
a. Genel Olarak  54
b. Borcun Konusunu Oluşturan Unsurlar  55
aa. Marka  55
bb. Patent  56
cc. Ticaret Unvanı ve İşletme Adı  57
çç. Know–How  59
3. Franchise Alanı Destekleme Borcu  60
a. İşletmenin Kurulması Aşamasında  60
b. İşletmenin Kurulmasından Sonra  61
aa. Eğitim Faaliyetleri ve Know–How Aktarımı  61
bb. Tanıtım Faaliyetleri  62
aaa. Genel Olarak  62
bbb. Tanıtım Harcamalarının Denetimi Sorunu  62
4. Münhasır Tedarik Anlaşmasından Doğan Borcu  64
a. Genel Olarak  64
b. Rekabet Hukuku Açısından  65
c. TTK m. 1530/2 vd. Hükümlerinin Uygulanması Tartışması  67
aa. Genel Olarak  67
bb. Franchise Sözleşmesi Bakımından  69
5. Münhasır Bölge Anlaşmasından Doğan Borcu  72
a. Genel Olarak  72
b. Rekabet Hukuku Açısından  74
B. Franchise Alanın Borçları  75
1. Franchise Konusu Mal ve/veya Hizmetin Sürümünü Destekleme Borcu  75
a. Genel Olarak  75
b. Sürümü Kendi Adına ve Hesabına Yapma  75
c. Franchise Sistemindeki Fikrî ve Sınai Unsurları Kullanma  76
ç. Franchise Verenin Kurallarına Uyma  77
2. Ücret Ödeme Borcu  78
a. Genel Olarak  78
b. Giriş Ücreti (Franchise Fee)  79
c. Periyodik Ücret (Royalty)  81
3. Sadakat ve Özen Borcu  82
a. Genel Olarak  82
b. Sır Saklama  82
c. Sözleşme Süresince Rekabet Etmeme  83
aa. Genel Olarak  83
bb. Rekabet Hukuku Açısından  83
ç. Bilgi ve Hesap Verme  85
4. Münhasır Tedarik Anlaşmasından Doğan Borcu  86
5. Münhasır Bölge Anlaşmasından Doğan Borcu  87
II. BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI  88
A. Acentelik Sözleşmesiyle Karşılaştırılması  88
1. Genel Olarak Acentelik Sözleşmesi  88
2. Karşılaştırma  89
B. Tek Satıcılık Sözleşmesiyle Karşılaştırılması  92
1. Genel Olarak Tek Satıcılık Sözleşmesi  92
2. Karşılaştırma  93
C. Vekâlet Sözleşmesiyle Karşılaştırılması  94
1. Genel Olarak Vekâlet Sözleşmesi  94
2. Karşılaştırma  95
Ç. Adi Ortaklık Sözleşmesiyle Karşılaştırılması  96
1. Genel Olarak Adi Ortaklık Sözleşmesi  96
2. Karşılaştırma  98
D. Lisans Sözleşmesiyle Karşılaştırılması  102
1. Genel Olarak Lisans Sözleşmesi  102
2. Karşılaştırma  103
E. Know–How Sözleşmesiyle Karşılaştırılması  105
1. Genel Olarak Know–How Sözleşmesi  105
2. Karşılaştırma  106
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
FRANCHISE SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE
SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI
I. SONA ERMESİ  107
A. Genel Olarak  107
B. Belirli Süreli Franchise Sözleşmelerinde  108
1. Sürenin Dolmasıyla Sona Ermesi  108
2. Haklı Sebeple Derhal (Olağanüstü) Fesih  109
a. Genel Olarak  109
b. Tek Taraflı Olağanüstü Fesih Yetkisi Veren Sözleşme Hükümleri  111
aa. Genel Olarak  111
bb. Genel İşlem Koşulları Hukuku Bakımından  113
aaa. Denetime İlişkin Kurallar  113
bbb. Yargıtay Uygulaması  115
(i). TBK m. 21/2 (Şaşırtıcı Şart) Uygulamasına İlişkin  115
(ii). Tek Taraflı Fesih Hakkının Kullanımına İlişkin  117
c. İşlem Temelinin Çökmesine Bağlı Olağanüstü Fesih  118
ç. Fesih Beyanının Haklı Sebebe Dayanmamasının Sonuçları  119
C. Belirsiz Süreli Franchise Sözleşmelerinde  121
1. Süre Verilerek (Olağan) Fesih  121
a. Genel Olarak  121
b. Fesih Bildirim Süresi  122
2. Haklı Sebeple Derhal (Olağanüstü) Fesih  123
II. SONA ERMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI  124
A. Genel Olarak  124
B. Fikrî ve Sınai Hakların Kullanımına Son Verilmesi  124
C. İade Yükümlülükleri ve Hapis Hakkı  126
1. İade Yükümlülükleri  126
2. Hapis Hakkı  127
Ç. Sözleşme Sonrası Rekabet Yasağı  128
1. Yasağın Koşulları  128
2. Yasağın Sınırları  129
a. Rekabet Hukuku Bakımından  129
b. TTK m. 123’ün Kıyasen Uygulanması  131
3. Yargıtay Uygulaması ve Eleştirisi  134
a. Yargıtay Uygulaması  134
b. Eleştirisi  135
D. Denkleştirme Bedeli (Müşteri/Portföy Tazminatı)  138
1. Genel Olarak  138
2. TTK m. 122’nin Uygulanması  139
E. Hizmet Sözleşmesi Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması Tartışması  145
1. Genel Olarak  145
2. Hizmet Sözleşmesiyle Franchise Sözleşmesi Arasındaki İlişki  146
3. Karşılaştırmalı Hukukta Dikkate Alınan Kriterler  148
a. İsviçre Federal Mahkemesi Kararı  148
b. Almanya Federal Mahkemesi Kararı  149
c. Amerika Birleşik Devletleri'nde  151
4. Türkiye Uygulaması Bakımından  151
SONUÇ  157
YARGITAY KARARLARI  163
DANIŞTAY KARARLARI  241
Kaynakça  247
Kitaplar  247
Makaleler  252
Diğer Eserler  256
Karar Dizini  257
Kanun Dizini  259
Kavram Dizini  263
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020