Defansif Tıp Unsuru Olarak Tıbbi Malpraktis – Tıp Hukuku Monografileri – Dr. Hüseyin Cem Barlıoğlu  - Kitap
Defansif Tıp Unsuru Olarak

Tıbbi Malpraktis

– Tıp Hukuku Monografileri –

3. Baskı, 
Nisan 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
198
Barkod:
9789750276958
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
310,00
İndirimli (%50):
155,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Eylül 2020
200,00
45,00 (%77)
Kitabın Açıklaması
Geçmişi 5000 yıl öncesine dayanan tıp bilimi, aynı zamanda bir sanat dalı olarak da addedilir. Bu sanat dalının uygulayıcısı olan hekimin, hata yapmayacağı, yapsa da bunun yaptırıma maruz bırakılamayacağı görüşü artık geçerli değildir. İlk olarak 1300'lü yıllarda gündeme gelmeye başlayan hekim hataları, geçen zaman içinde tıp dünyasının en önemli tartışma konuları arasına girmekle kalmamış, hukuk biliminin de yakından ilgilendiği ve toplumsal olarak bilinen sosyo-ekonomik bir olgu halini almıştır. Gelinen noktada, bu çok bileşenli ve nedenli olguya, gerek hekim gerek hasta tarafından farklı bakış açılarıyla yaklaşılmakta, bu kapsamda hukukçuların da dahil olduğu karmaşık bir süreç yaşanmaktadır.
Son yıllarda hızla gelişmekte olan Sağlık Hukuku bilim dalının asıl olarak ilgilendiği ana konulardan biri olan hekim hataları; tıbbi müdahale, aydınlatılmış hasta onamı, hekimin hukuki sorumlulukları, sigortacılık uygulamaları, bilirkişilik ve defansif tıp gibi bütünleşik kavram ve konularla bir arada incelenmelidir.
Defansif tıp uygulamaları; hekimlerin, tıbben herhangi bir gerekliliği olmamasına rağmen hastalardan ek test ve tetkikler, ek araştırmalar istemeleri ya da yüksek riskli hastaları muayeneden ve hatta tedaviden kaçınmalarını içeren tıbbi davranışlardır. Hekimler, bu kapsamdaki tutum ve davranışları ile kendilerine yönelik açılacak tıbbi malpraktis davalarından korunmayı amaçlar.
Eserde, yaygın şekilde hekim hatası olarak bilinen tıbbi uygulama hataları ya da tıbbi malpraktis konusu; nedenleri, sonuçları, etkileri ve diğer bütünleşik kavram ve konular açısından incelenmekte, özellikle riskli branşlarda görev yapan hekimleri tedirgin eden ve ülkemizdeki yayınlarda henüz değinilmeyen, ancak hekimler arasında oldukça yaygın olduğu düşünülen Tıbbi Malpraktis Dava Stres Sendromuna değinilmektedir. Ayrıca eserde, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin tıbbi malpraktis konulu kararlarının yazar tarafından yapılan özgün analizlerine de yer verilmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tıbbi Malpraktis
.
Komplikasyon
.
Tıbbi Müdahale
.
Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları
.
Hekimin Sorumlulukları
.
Hekimlere Uygulanan Yaptırımlar
.
Hekimin Tıbbi Malpraktis Önlemleri
.
Tıbbi Malpraktis Risk Yönetimi
.
Tıbbi Malpraktis Dava Stres Sendromu
.
Anayasa Mahkemesi'nin Hekimlere Yönelik Yaptırım Görüşü
.
Yargıtay'ın Tıbbi Malpraktis Kararlarının Analizi
Kitabın İçindekileri
Üçüncü Baskıya Önsöz 
7
Önsöz 
9
Tablolar Listesi 
17
Şekil ve Resim Listesi 
17
Kısaltmalar 
19
Giriş 
21
Birinci Bölüm
TIBBİ MALPRAKTİS:
İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
1.1. TIBBİ MALPRAKTİS 
25
1.1.1. Tıbbi Malpraktis Kavram Tanımı 
25
1.1.2. Tıbbi Malpraktis Tarihsel Gelişimi 
28
1.1.3. Tıbbi Malpraktisin Sınıflandırılması 
29
1.1.4. Tıbbi Malpraktisle İlgili Farkındalık İncelemeleri 
35
1.1.4.1. Special Eurobarometer No: 241, Medical Errors Çalışması 
35
1.1.4.2. Tıbbi Malpraktisle İlgili Basın Haberlerine Dair Bir İnceleme 
36
1.1.4.3. Tıbbi Malpraktis Nedenleri Üzerine Bir İnceleme 
36
1.1.5. Tıbbi Malpraktis Hakkındaki Ulusal ve Uluslararası Veriler 
37
1.1.5.1. Uluslararası Veriler 
37
1.1.5.2. Ulusal Veriler 
39
1.1.6. Tıbbi Malpraktis Risk Yönetimi 
45
1.1.7. Tıbbi Malpraktisin Bildirilmesi 
46
1.2. KOMPLİKASYON 
50
1.2.1. Komplikasyon Kavram Tanımı 
50
1.2.2. Tıbbı Malpraktis – Komplikasyon Ayrımı 
53
1.2.2.1. Tıbbi Malraktis – Komplikasyon Ayrımı Kavram Tanımı 
53
1.2.2.2. Tıbbi Malpraktis – Komplikasyon Ayrımına Dair Mesleki Yaklaşım 
54
1.2.2.3. Tıbbi Malpraktis – Komplikasyon Ayrımının Gruplandırılması 
56
1.3. TIBBİ MÜDAHALE 
60
1.3.1. Tıbbi Müdahale Kavram Tanımı 
60
1.3.2. Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Şartları 
60
1.3.2.1. Tıbbi Müdahalenin Bir Sağlık Meslek Mensubu Tarafından Yapılması Gerekliliği 
61
1.3.2.2. Yapılacak Tıbbi Müdahalenin Tıp Biliminin Verilerine Göre ve Bu Verilere Uygun Olması (Özen) Gerekliliği 
62
1.3.2.2.1. Tıbbi Endikasyon 
62
1.3.2.2.2. Özenli Tıbbi Müdahale 
63
1.3.2.3. Aydınlatılmış Hasta Onamı 
63
1.4. AYDINLATILMIŞ HASTA ONAMI 
64
1.4.1. Aydınlatılmış Hasta Onamı Kavram Tanımı 
64
1.4.2. Aydınlatılmış Hasta Onamı Tarihsel Gelişimi 
67
1.4.3. Aydınlatılmış Hasta Onamının Önemi 
68
1.4.4. Aydınlatılmış Hasta Onamı Alınmasının Hastanın Otonomi Hakkına Etkisi 
71
1.4.5. Aydınlatılmış Hasta Onamı ile İlgili Uluslararası Düzenlemeler 
73
1.4.5.1. Lizbon Bildirgesi, 1981 
73
1.4.5.2. Amsterdam Bildirgesi, 1994 
73
1.4.5.3. Bali Bildirgesi, 1995 
74
1.4.5.4. Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi, 1997 
74
1.4.5.5. Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Sözleşmesi, 2002 
77
1.4.6. Aydınlatılmış Hasta Onamı ile İlgili Ulusal Düzenlemeler 
77
1.4.6.1. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 1928 
77
1.4.6.2. Hasta Hakları Yönetmeliği, 1998 
77
1.4.6.3. Aydınlatılmış Onam Kılavuzu, 2013 
78
1.4.6.4. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları, 1999 
78
1.4.7. Aydınlatılmış Hasta Onamının Geçerlik Şartları 
78
1.4.8. Aydınlatılmış Hasta Onamı Türleri 
81
1.4.8.1. Zımni Onam 
81
1.4.8.2. Farazi Onam 
82
1.4.8.3. Yazılı Onam 
83
1.4.8.4. Sözlü Onam 
83
1.4.9. Aydınlatılmış Hasta Onamının Hukuki Niteliği 
85
1.4.10. Aydınlatma Yükümlülüğünün Ortadan Kalktığı Hâller 
88
1.5. BİLİRKİŞİLİK 
90
1.5.1. Bilirkişilik Kavram Tanımı 
90
1.5.2. Bilirkişiliğin Tarihsel Gelişimi 
91
1.5.3. Sağlık Alanında Bilirkişilik 
92
1.5.4. Bilirkişinin Görüşünün Hukuki Niteliği 
96
İkinci Bölüm
HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİS KAPSAMINDAKİ
HUKUKİ SORUMLULUKLARI, İLGİLİ YAPTIRIMLAR VE
TIBBİ MALPRAKTİSTEN KORUNMA YÖNTEMLERİ
2.1. HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 
99
2.1.1. Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Tarihsel Gelişimi 
101
2.1.2. Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Türleri 
103
2.1.2.1. Sözleşmeden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk 
103
2.1.2.2. Yardımcı Kişinin Eyleminden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk 
108
2.1.2.3. İfa Yardımcısı Olma Konumunda Hukuki Sorumluluk 
109
2.1.2.4. Görev ve Hizmet Kusurundan Dolayı Hukuki Sorumluluk 
110
2.1.2.5. Tıbbi Vekâletsiz İş Görmeden Doğan Hukuki Sorumluluk 
111
2.1.2.6. Hekimin Vekâletsiz İş Görmesi 
112
2.1.2.6.1. Hekimin Hukuka Uygun (Caiz) Vekâletsiz İş Görmesi 
112
2.1.2.6.2. Hekimin Hukuka Aykırı (Caiz Olmayan) Vekâletsiz İş Görmesi 
112
2.1.2.7. Culpa in Contrahendo 
115
2.2. TIBBİ MALPRAKTİS NEDENİYLE HEKİME YÖNELİK YAPTIRIMLAR 
116
2.2.1. Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik Hukuki Yaptırımlar 
116
2.2.2. Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik Cezai Yaptırımlar 
117
2.2.3. Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik Mesleki Yaptırımlar 
121
2.2.4. Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik İdari Yaptırımlar 
122
2.2.5. Anayasa Mahkemesinin Tıbbi Malpraktis Nedeniyle Hekime Yönelik Yaptırımlarla İlgili Görüşü 
123
2.3. TIBBİ HİZMETLERİN UYGULANMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK KANUN TASARISI 
126
2.3.1. Kanun Tasarısının Amacı 
126
2.3.2. Kanun Tasarısının Genel Gerekçesi 
127
2.3.3. Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi 
127
2.4. HEKİMİN TIBBİ MALPRAKTİS ÖNLEMLERİ 
130
2.4.1. Sigortacılık Uygulamaları 
131
2.4.1.1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 
131
2.4.1.1.1. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Hukuki Geçmişi 
131
2.4.1.1.2. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Hukuki Niteliği 
132
2.4.1.1.3. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Değişikliği ile Zorunlu Sigortaya Geçiş 
133
2.4.1.1.4. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının Risk Grupları 
134
2.4.1.1.5. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Hasarsızlık İndirimi 
136
2.4.1.1.6. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teminat Dışında Kalan Hâller 
137
2.4.1.1.7. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına Eleştirel Bakış 
138
2.4.1.1.8. Tıbbi Kötü Uygulamaya Yönelik Sigorta Yaptırmayı Gerekli Kılan Veriler 
140
2.4.1.1.9. Tıbbi Malpraktis Nedenli Tazminat Ekonomisine Sigorta Sektörel Bakışı 
141
2.4.1.2. Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası 
144
2.4.1.3. Farklı Ülkelerdeki Sigorta Sistemleri 
145
2.4.1.3.1. Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanan Sigorta Sistemi 
145
2.4.1.3.2. Almanya’da Uygulanan Sigorta Sistemi 
145
2.4.1.3.3. Birleşik Arap Emirlikleri’nde Uygulanan Sigorta Sistemi 
145
2.4.1.3.4. Finlandiya’da Uygulanan Sigorta Sistemi 
146
2.4.1.3.5. İngiltere’de Uygulanan Sigorta Sistemi 
146
2.4.1.3.6. İspanya’da Uygulanan Sigorta Sistemi 
146
2.4.1.3.7. İsveç’te Uygulanan Sigorta Sistemi 
147
2.4.1.3.8. Japonya’da Uygulanan Sigorta Sistemi 
147
2.4.1.4. Tıbbi Malpraktis Sigorta Krizi 
147
2.4.2. Defansif Tıp 
149
2.4.2.1. Defansif Tıp Kavram Tanımı 
149
2.4.2.2. Defansif Tıp Türleri 
150
2.4.2.2.1. Pozitif Defansif Tıp 
150
2.4.2.2.2. Negatif Defansif Tıp 
152
2.4.2.3. Defansif Tıp Uygulamalarının Etkileri 
153
2.4.2.4. Dünyada ve Ülkemizde Defansif Tıp Uygulama Yaygınlığı 
155
2.4.2.5. Defansif Tıp Uygulamalarının Hukuki Sonuçları 
157
2.4.3. Hekimin Hasta Seçme Hakkı 
158
Üçüncü Bölüm
TIBBİ MALPRAKTİS DAVA STRES SENDROMU
3.1. TMDSS KAVRAMI 
161
3.1.1. Genel Olarak 
161
3.1.2. Kavram Tanımı 
162
3.1.3. Stres Riskinin Analizi 
163
3.2. TMDSS BELİRTİLERİ 
165
3.3. TMDSS FARKINDALIĞI 
167
3.4. TMDSS’NİN YÖNETİLMESİ 
169
Sonuç 
171
Kaynaklar 
177
Kavramlar Dizini 
193
Özgeçmiş 
197