Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kamulaştırma Hukuku
Ekim 2019 / 3. Baskı / 664 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Kamulaştırma Hukuku kitabının ilk baskısı 2009, ikinci baskısı 2012 yılında yapıldı. Kamulaştırmasız el koyma kavramının uygulamada "hukuki el koyma" ifadesiyle birlikte kullanılarak karışıklığa yol açtığı gözlemlenmektedir. Öyle ki hukuk alanındaki araştırmalar da bu alandaki kavramsal karmaşayı sürdürmektedir. "Hukuki el koyma" ile "kamulaştırmasız el koyma" kavramlarının hukuk araştırmalarında birlikte ele alınması, konunun mülkiyet hakkı, imar hukuku ve kamulaştırma hukuku alanında temel kavram ve ilkeler özümsenerek değerlendirilmesini gerektirmektedir. Özellikle idare hukukunda idari işlem kavramı ve uygulanması, idari işlemden doğan sorumluluk konuları değerlendirilmeksizin imar planlarının uygulanmamasından doğan sorumluluğu hukuki el koyma olarak nitelendirmek ve daha sonra da kamulaştırmasız el koyma kavramı ile kıyaslamak, uygulamada hem görevli yargı kolunun belirlenmesi, hem de hukuki el koymada idari işlemden doğan "zarar"ın giderilmesindeki ölçütü belirlemek bakımından önemli bir sorun kaynağı oluşturmaktadır. Kamulaştırma sürecini bir bütün olarak incelediğimiz bu kitap, hem özel hukuk hem de idare hukuku alanında çalışanlara yönelik olarak hazırlandığı için 3. baskıda konu ile ilgili son mevzuat değişiklikleri ve güncel içtihatlar bakımından değerlendirme yapılmış ve en önemlisi imar planlarının süresi içinde uygulanmamasının hukuki sonuçları ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Kamulaştırma Süreci
Satın Alma Usulü
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası
Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma
Acele Kamulaştırma–Kamulaştırma Süreci Tamamlanmadan İdarenin Taşınmaza El Koyma Yetkisi
İki İdare Arasında Taşınmaz Mal Devri
Kamulaştırmanın İptali Davası
Kamulaştırmasız El Koyma
İmar Planında Kamu Hizmetine Özgülenen Alanlarda Kamulaştırma Sorunu
Barkod: 9789750257599
Yayın Tarihi: Ekim 2019
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 664
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  5
2. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  21
Giriş  23
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK KAMULAŞTIRMA KAVRAMI
I. KAMULAŞTIRMA KAVRAMI  25
II. KAMULAŞTIRMA KAVRAMININ GELİŞİMİ  27
1. Genel Olarak  27
2. Uluslararası Hukuk ve Kamulaştırma Kavramı  29
3. Avrupa Birliği ve Kamulaştırma Kavramı  34
III. TÜRK HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA KAVRAMININ GELİŞİMİ VE MÜLKİYET HAKKI İLE İLİŞKİSİ  35
IV. ANAYASALARINDA KAMULAŞTIRMA KAVRAMINA YER VEREN BAZI ÜLKELER  42
1. Almanya  42
2. Fransa  42
3. İtalya  43
4. Amerika Birleşik Devletleri  43
V. 1982 ANAYASASINDA KAMULAŞTIRMA  44
VI. KAMULAŞTIRMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ  44
VII. KAMULAŞTIRMANIN BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  47
1. İstimval  47
2. Satım Sözleşmesi  48
3. Millileştirme  50
4. Devletleştirme  51
5. El Koyma  55
İkinci Bölüm
KAMULAŞTIRMANIN UNSURLARI
I. KAMULAŞTIRMA YAPMA YETKİSİNE SAHİP “İDARE” KAVRAMI  61
1. Genel Olarak “İdare” Kavramı  61
2. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’na Göre İdare Kavramı  62
3. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Kamulaştırma Yetkisinin Değerlendirilmesi  62
4. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Kamulaştırma Yetkisinin Değerlendirilmesi  66
5. Bağımsız İdari Otoritelerin Kamulaştırma Yetkisinin Değerlendirilmesi  66
6. Gerçek Kişi ve Özel Hukuk Tüzel Kişisi Bakımından Kamulaştırma Yetkisinin Değerlendirilmesi  67
A. Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununa Göre Özel Hukuk Kişisi Adına Kamulaştırma  73
B. Maden Kanununa Göre Özel Hukuk Kişisi Adına Kamulaştırma  73
C. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Özel Hukuk Kişisi Adına Kamulaştırma  76
D. 4628 Sayılı Enerji Piyasası Kanununda Özel Hukuk Kişisi Adına Kamulaştırma  79
E. 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkında Kanuna Göre Gecekondu Sahibi Lehine Kamulaştırma  79
F. Organize Sanayi Bölgesinde Kamulaştırma  80
7. Vakıf Üniversitelerinin Kamulaştırma Yetkisinin Değerlendirilmesi  81
II. KAMULAŞTIRMANIN İDARENİN GÖREV ALANINA GİREN KONULAR İÇİN YAPILMASI  83
III. KAMULAŞTIRMAYA SADECE ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLAN TAŞINMAZ MAL, KAYNAK VE İRTİFAK HAKLARININ KONU OLMASI  88
1. Genel Olarak  88
2. 4721 Sayılı Medeni Kanun’un 704’üncü Maddesine Göre Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu  88
A. Arazi  89
B. Tapu Kütüğünde Ayrı Sayfaya Kaydedilen Bağımsız ve Sürekli Haklar  90
C. Kat Mülkiyeti Kütüğüne Kayıtlı Bağımsız Bölümler  92
3. Yeni Medeni Kanunun 704’üncü Maddesine Göre Madenlerin Taşınmaz Mülkiyetinin Konusunu Oluşturmaması  92
4. Kamulaştırmaya Konu Olan Taşınmazın Maliki Bakımından Özelliği  93
IV. İDARECE YETERLİ ÖDENEK TEMİN EDİLMESİ  96
V. KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ÖDENMESİ  97
1. Genel Olarak  97
2. Kamulaştırma Bedelinin Ödenme Şekilleri  98
A. Nakden ve Peşin Ödeme  98
B. Eşit Taksitle Ödeme  100
C. Trampa Yoluyla Ödeme  100
VI. KAMULAŞTIRMA YOLUYLA İRTİFAK HAKKI KURULMASI YETERLİ İSE TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMAMASI  103
VII. KAMULAŞTIRMA AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YETERLİ İSE KISMEN KAMULAŞTIRMA YAPILMASI  115
VIII. TAŞINMAZIN MALİKİ İDARE İSE, KAMULAŞTIRMA YERİNE İKİ İDARE ARASINDA TAŞINMAZ MAL DEVRİ YÖNTEMİNİN UYGULANMASI  123
1. İki İdare Arasında Taşınmaz Mal Devrinin Konusu  123
2. İki İdare Arasında Taşınmaz Mal Devri Yöntemi  126
3. Kamulaştırma Kanunu 30’uncu Madde Uyarınca Danıştay Tarafından Verilen Kararın Hukuki Niteliği  132
4. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına Ait Taşınmazların Kural Olarak KK 30’uncu Madde Kapsamında Devre Konu Olmaması  136
5. 3194 Sayılı İmar Kanunun 18’inci Madde Uygulamasında, KK 30’uncu Maddenin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi  138
6. İki İdare Arasında Taşınmaz Mal Devrinde O Taşınmaza Hangi İdarenin Daha Fazla İhtiyacı Olduğunun Belirlenmesi  139
7. Ortakları Kamu Tüzel Kişisi Olan Şirket veya Müteşebbis Kurulun İki İdare Arasında Taşınmaz Mal Devri Yöntemine Başvuramaması  140
8. Özel Hukuk Kişisine Ait Taşınmazın, İki İdare Arasında Taşınmaz Mal Devrine Konu Olamaması  141
9. İki İdare Arasında Taşınmaz Mal Devri Yöntemine İstisnai bir Durum olarak “İçişleri Bakanlığının Güvenlik Gerekçesi”  143
10. İki İdare Arasında Taşınmaz Mal Devrinde Özelleştirmenin Etkisi  147
Üçüncü Bölüm
KAMULAŞTIRMADA İDARİ SÜREÇ
I. KAMU YARARI KARARININ VERİLMESİ  149
1. Kamu Yararı Kavramı  149
2. Kamu Yararı Kavramının Mülkiyet Hakkı ile İlişkisi  152
3. Kamu Yararı Kararını Vermede Yetki Unsuru  154
A. Kamu İdareleri ve Kamu Tüzel Kişilerinde Kamu Yararı Kararı Verme Yetkisi  154
B. Kamu Kurumlarında Kamu Yararı Kararı Verme Yetkisi  166
C. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Kamu Yararı Kararı Verme Yetkisi  167
D. Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri Lehine Kamulaştırmada Kamu Yararı Kararı Verme Yetkisi  169
II. KAMU YARARI KARARININ HUKUKİ NİTELİĞİ  172
III. KAMU YARARI KARARININ ONAYLANMASI  174
1. Kamu Yararı Kararını Onaylama Yetkisi  174
2. Kamu Yararı Kararını Onaylama İşleminin Hukuki Niteliği  175
IV. KAMU YARARI KARARININ ONAYLANMASINA GEREK OLMAYAN HALLER  175
1. Bakanlıklar Tarafından Verilen Kamu Yararı Kararları  175
2. Cumhurbaşkanı Tarafından Verilen Kamu Yararı Kararları  176
V. KAMU YARARI KARARI ALINMASINA VE ONAYLANMASINA GEREK OLMAYAN HALLER  176
1. Onaylı İmar Planına Göre Yapılacak Kamulaştırmalar  176
A. Planlamada Hiyerarşi İlkesi ve Kamulaştırma  176
B. İmar Planında Umumi Hizmet Alanı Olarak Belirlenen Özel Hukuk Kişisine Ait Taşınmazların Kamulaştırılması İçin Beş Yıllık İmar Programına Alınması Zorunluluğu ve Anayasa Mahkemesinin Kararı ve 7181 sayılı Yasa İle Değişik İmar Kanunu’nun 13. Maddesi  185
2. Bakanlıkça Onaylı Plan ve Projeye Göre Yapılacak Kamulaştırmalar  195
A. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Uyarınca Bakanlıkça Hazırlanacak Programa Dayalı Olarak Yapılacak Kamulaştırmalar  198
B. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu  207
VI. KAMULAŞTIRMADAN ÖNCE İDARE TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER  209
1. Kamulaştırılacak Taşınmazın Ölçekli Planının Hazırlanması  209
A. Kadastrosu Yapılmış Yerde Bulunan Taşınmazın Belirlenmesi  209
B. Kadastrosu Yapılmamış Yerde Bulunan Taşınmazın Belirlenmesi  210
2. Kamulaştırılacak Taşınmazın Mal Sahiplerinin Belirlenmesi  211
A. Tapuda Kayıtlı Taşınmazlarda Mal Sahibinin Belirlenmesi  211
B. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazın Zilyedinin Belirlenmesi  214
VII. İDARE TARAFINDAN KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ İLE İLGİLİ OLARAK TAPU SİCİLİNE İDARİ ŞERHİN VERİLMESİ  222
VIII. İDARE TARAFINDAN KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ İLE İLGİLİ OLARAK TAPU SİCİLİNE İDARİ ŞERHİN VERİLMESİNİN ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINA ETKİSİ  226
IX. İDARE TARAFINDAN SATIN ALMA USULÜNE BAŞVURULMASI  227
1. Kamulaştırma Kanunu’nda Düzenlenen Satın Alma Usulü ile Satım Sözleşmesinin Karşılaştırılması  227
2. Satın Alma Usulünün Uygulanmamasının Adli Yargı Aşamasına Etkisinin Değerlendirilmesi  229
3. Satın Alma Usulünün Uygulanması  231
A. İdarenin Öncelikle Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonu Oluşturması  231
B. İdarenin, Kamulaştırma Kanunu 8’inci Maddeye Uygun Bir Şekilde Taşınmaz Malikine “Resmi Taahhütlü Yazı” Göndermesi  232
C. Malikin İdarece Gönderilen Resmi Taahhütlü Yazıya, Tebellüğ Tarihinden İtibaren Onbeş Gün İçinde Cevap Verme Yükümlülüğü  240
4. Satın Alma Sürecinde İmzalanan “Uzlaşma Tutanağı”nın Hukuki Niteliği  243
5. Satın Alma Sürecinin Hukuki Sonuçları  245
A. Satın Alma Usulünün Uygulanma Süreci Sonunda Anlaşma Sağlanmasının Hukuki Sonucu  245
B. Satın Alma Usulünün Uygulanma Süreci Sonunda Anlaşma Sağlanamamasının Hukuki Sonucu  247
Dördüncü Bölüm
KAMULAŞTIRMADA ADLİ SÜREÇ
I. KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI  249
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  249
2. Davacı  249
3. Davalı  251
4. Satın Alma Sürecinin Usulüne Uygun Tamamlanmasının Dava Şartı Niteliğinde Olması  253
5. Dava Çeşitleri İçindeki Yerinin Değerlendirilmesi  260
6. Dava Süresi  263
7. Davanın Konusu  265
8. Dava Dilekçesinde Yer Alması Gereken Bilgiler  265
9. Yargılama Harç ve Giderleri  265
10. Yargı Organı Tarafından Kararlaştırılan Vekalet Ücreti  266
11. Yargılama Usulü  268
II. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARAFINDAN MALİKE TEBLİGAT YAPILMASI  269
1. Tebligatın Şekli ve İçeriği  279
2. Tebligatın Hukuki Sonucu  280
A. Dava Açma Hakkı Doğar  280
B. Malikin Kamulaştırmaya Konu Taşınmazını Başkasına Devir Yasağı Başlar.  283
III. KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR  285
1. Bilirkişi Seçimi  292
2. Keşif ve Bilirkişi İncelemesi  294
3. Bilirkişinin Değer Tespiti Yaparken Esas Alacağı Günün Belirlenmesi Sorunu  295
4. Bilirkişi Raporunun Hazırlanması  297
A. Arazilerde Kamulaştırma Bedelinin Tespitine İlişkin Esaslar ile İlgili Örnek Kararlar  300
B. Arsalarda Kamulaştırma Bedelinin Tespitine İlişkin Esaslar ile İlgili Örnek Kararlar  306
C. Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkına İlişkin Bedelin Tespitine İlişkin Esaslar ile İlgili Örnek Kararlar  314
D. Kamulaştırma Bedelinin Hesaplanmasında Taşınmaz Üzerindeki Ağaçlar ile İlgili Örnek Kararlar  315
E. Taşınmaz Üzerindeki Binanın Kamulaştırma Bedelinin Tespitine İlişkin Esaslar ile İlgili Örnek Kararlar  317
5. Kısmen Kamulaştırmada Bedel Tespiti Esasları ve Konu ile İlgili Örnek Kararlar  318
6. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımlar İle İlgili 17. Maddesi ve İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılarla İlgili 2981 sayılı Kanun 9. Madde Uyarınca Islah İmar Uygulaması Bağlamında Taşınmazı Kamulaştırılan Maliklerin Açtıkları Bedel ve Bedel Artırım Davasında Taşınmazın Değerinin Tespiti  323
7. Bilirkişi Raporunun Hazırlanmasının Hukuki Sonucu  326
8. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davasında Tespit Edilen Bedele Faiz Uygulanması  326
IV. MAHKEME TARAFINDAN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİT EDİLMESİNİN HUKUKİ SONUCU  326
1. Mahkeme Tarafından Tespit Edilen Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi  329
A. Hak Sahibi Belli İse  329
B. Hak Sahibi Belli Değil İse  332
2. İdare Tarafından Mahkemece Tespit Edilen Kamulaştırma Bedelinin Ödenmemesi  335
A. İdarenin Mahkeme Tarafından Tespit Edilen Kamulaştırma Bedelini Ödememesinin Kamulaştırmadan Tek Yanlı Vazgeçme Olarak Değerlendirilmesi Hususunun Tartışılması  335
B. İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçme Kararı Almaksızın Mahkemenin Tespit Ettiği Kamulaştırma Bedelini Ödememesi  335
C. İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçme Kararı Almaksızın Mahkemenin Tespit Ettiği Kamulaştırma Bedelini Ödememesi Durumunda Davalının Karşı Dava Açması  336
3. İdare Tarafından Fazla Ödenen Kamulaştırma Bedelinin İadesi  338
V. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN TESCİL KARARI VERMESİ  339
1. Genel Olarak  339
2. Tescil Kararı Verilmesinin Hukuki Sonucu  342
3. Kamulaştırılan Taşınmazın Tesciline İlişkin Tapu Harcının Ödenmesi  344
4. Kamulaştırılan Taşınmazın Hangi İdare Adına Tapuya Tescil Edileceği Sorunu  345
A. Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdaresi Olması Halinde Taşınmazın Hazine Adına Tapuya Tescil Edilmesi  345
B. Kamulaştırmayı Yapan İdare Genel Bütçe Kapsamına Girmemekte İse, Taşınmazın Kamulaştırmayı Yapan Kamu Tüzel Kişisi Adına Tapuya Tescil Edilmesi  345
C. 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Yapılan Kamulaştırmada Taşınmazın Tapuya Hangi İdare Adına Tescil Edileceğinin Belirlenmesi  346
a. Kamulaştırmayı Lisans Sahibi Kamu Tüzel Kişisi Yapmış İse Taşınmazın O Kamu Tüzel Kişisi Adına Tescil Edilmesi  346
b. Kamulaştırma Lisans Sahibi Özel Hukuk Kişisinin Talebi Üzerine EPDK Tarafından Yapılmış İse Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilmesi  346
D. 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu Uyarınca Yapılan Kamulaştırmada Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilmesi  346
E. 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uyarınca Yapılan Kamulaştırmada Taşınmazın İl Özel İdaresi Adına Tescil Edilmesi  347
F. Serbest Bölgede Yapılan Kamulaştırmada, Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilmesi  347
G. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yapılan Kamulaştırmada Taşınmazın Hangi İdare Adına Tapuya Tescil Edileceği Sorunu  347
H. Organize Sanayi Bölgesinde Yapılan Kamulaştırmada Taşınmazın Hangi İdare Adına Tapuya Tescil Edileceği Sorunu  348
I. 3213 Sayılı Maden Kanunu Uyarınca İşletme Ruhsatı Sahibinin Talebi Üzerine Yapılan Kamulaştırmada Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilmesi  348
İ. 6326 Sayılı Petrol Kanunu Uyarınca Petrol Hakkı Sahibinin Talebi Üzerine Yapılacak Kamulaştırmada Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilmesi  348
VI. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ KARARININ TEMYİZİ  349
VII. MADDİ DÜZELTİM DAVASI  351
Beşinci Bölüm
KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ DAVASI VE
BU DAVANIN ADLİ YARGIDAKİ SÜRECE ETKİSİ
I. KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ DAVASI  355
1. İptal Davasının Ön Koşullar Yönünden İncelenmesi  355
A. Görevli Mahkeme  355
B. Yetkili Mahkeme  361
C. İdari Merci Tecavüzü  362
D. Ehliyet  363
E. Husumet  374
F. Dava Açma Süresi  376
G. Dava Konusu Kesin ve Yürütülebilir İşlem Olması  389
H. Dava Dilekçesi  394
2. İptal Davasının Esas Yönünden İncelenmesi  395
A. Yetki Unsuru  395
B. Şekil Unsuru  399
C. Konu Unsuru  401
D. Sebep Unsuru  402
E. Amaç Unsuru  407
3. Yargılama Giderleri  408
II. MALİKİN İDARİ YARGIDA İPTAL DAVASI AÇMASININ, ADLİ YARGIDAKİ SÜRECE ETKİSİ  409
III. İDARE MAHKEMESİNİN KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ DAVASINA İLİŞKİN NİHAİ KARARININ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEKİ SÜRECE ETKİSİ  414
IV. YASA KOYUCU TARAFINDAN İDARİ YARGIDA KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ DAVASI AÇILMASININ ENGELLENMESİNE ÖRNEK: 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU  415
V. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN MÜLKİYET HAKKINI İHLAL ETTİĞİ İDDİASIYLA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURU  419
Altıncı Bölüm
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BOŞALTILMASI,
KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME, KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN GERİ ALINMASI
I. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BOŞALTILMASI  423
1. İdarenin Kamulaştırılan Taşınmazın Boşaltılmasını Tapuya Tescilden Sonra Talep Etmesi  423
2. İdarenin Kamulaştırılan Taşınmazın Boşaltılması Konusunda Malike Bildirimde Bulunma Zorunluluğunun Olmaması  423
3. Kamulaştırılan Taşınmazın Boşaltılmasının İcra Dairesi Tarafından Gerçekleştirilmesi  424
4. Kamulaştırılan Arazinin Boşaltılması  426
II. KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME  429
1. İdarenin Tek Yanlı Olarak Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  429
2. İdare ve Eski Malikin Anlaşması ile Kamulaştırmadan Vazgeçme  432
A. Kamulaştırmadan Vazgeçmede Faiz Uygulaması, Faiz Ödemesinin Başlangıcı ve Faizden Muafiyet  437
B. Kamulaştırmadan İki Yanlı Vazgeçme İle Eski Malikin Geri Alma Hakkı Arasındaki İlişki  438
3. Kamulaştırmadan Vazgeçmeye Yönelik İşlemden Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme  447
4. Kamulaştırmadan Vazgeçilmesi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davada Görevli Mahkeme  448
5. İdarenin, Kamulaştırma Kanunundaki Vazgeçmeye İlişkin Kuralları Uygulamaksızın Kamulaştırdığı Bir Taşınmazı Satış Yoluyla Özel Hukuk Kişisine Devretmesi  450
III. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ ALINMASI  452
1. Geri Alma Hakkının Kullanılmasının Koşulları  452
A. Kamulaştırma Bedelinin Kesinleşmesi  452
B. Kamulaştırma Bedelinin Kesinleştiği Tarihten İtibaren Beş Yıl Geçmesi ve Bu Süre İçinde Kamulaştırmayı Yapan İdare Tarafından Taşınmazın Kamu Yararına Kullanılmaması  452
a. Birden Fazla Taşınmaz Aynı Amaç İçin Kamulaştırılmışsa, Kamulaştırma Bedelinin Kesinleştiği Tarihten İtibaren Beş Yıllık Sürenin Hesaplanması  456
b. Birden Fazla Taşınmaz Aynı Amaç İçin Kamulaştırılmışsa, Taşınmazların Kamu Yararına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığının Belirlenmesi  458
C. Kamulaştırma Bedelinin Alındığı Günden İtibaren Eski Malik Tarafından Kanuni Faiziyle Birlikte İdareye Ödenmesi  459
D. Geri Alma Hakkının, Kamulaştırma Bedelinin Kesinleşmesinden Sonra Beş Yılın Sona Ermesinden İtibaren Bir Yıl İçinde Kullanılması  459
E. Geri Alma Hakkına İlişkin KK 23’deki Süreler İçinde Geri Alma Hakkının Kullanılmamasının Hukuki Sonucu  460
F. 2942 Sayılı Yasada veya Diğer Yasalarda Kamulaştırma Kanunun 23’üncü Maddenin Uygulanmayacağına İlişkin Hüküm Bulunmaması  465
2. Geri Alma Hakkının Kullanımı İçin Malikin İdareye Başvuru Süreci ve Bu Süreçteki Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme  467
IV. VAZGEÇME VEYA GERİ ALMADA KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZDA HASAR VAR İSE, KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN İDAREYE GERİ ÖDENMESİNE ETKİSİ  471
Yedinci Bölüm
KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA,
ACELE KAMULAŞTIRMA
I. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  473
II. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMANIN KOŞULLARI  479
1. Taşınmazın Özel Hukuk Kişisinin Mülkiyetinde Olması  479
2. Kamulaştırma Yetkisine Sahip İdare Tarafından Kamu Yararı İçin Yapılması  480
3. Kamulaştırma İşleminin Yapılmamış veya Tamamlanmamış Olması  481
4. Taşınmaza İdare Tarafından Fiilen ve Sürekli Olarak El Konulması ya da Taşınmaz Üzerinde Fiilen İrtifak Hakkı Kurulması  482
III. BİR İDARENİN DİĞER İDARENİN TAŞINMAZINA EL KOYMASI  488
IV. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMANIN İSTİSNALARI  490
1. İmar Kanunu 18’inci Madde Uygulaması Bağlamında Yapılan Parselasyon Çalışmasında İdare Tarafından Taşınmaza Düzenleme Ortaklık Payı Olarak El Koyma  490
A. Parselasyon İşlemi Kavramı  491
B. Parselasyon Planlarının İdare Tarafından Hazırlanması  493
C. Parsellemenin Türleri ve Düzenleme Ortaklık Payı  494
a. İsteğe Bağlı Parselleme (Rızai İfraz): Düzenleme Ortaklık Payı Olarak %45’e Kadar Taşınmaza El Koymak Mümkün Değildir.  494
b. İsteğe Bağlı Olmayan Parselleme: Düzenleme Ortaklık Payı Olarak %45’e Kadar Taşınmaza El Koymak Mümkündür  496
2. Taşınmazın Bir Bölümünün Yapı İzni Karşılığında Bedelsiz Terk Edilmesi  502
3. Malikin El Koymaya Bizzat Muvafakat Etmesi  505
4. 221 Sayılı Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun Kapsamına Giren Elkoyma  506
5. Acele Kamulaştırma  507
A. Acele Kamulaştırma Yapılabilecek Haller  510
B. Acele Kamulaştırmada Yöntem  511
C. KK 27’nci Madde Uyarınca Mahkeme Tarafından Verilen El Koyma Kararının Niteliği  513
D. Acele Kamulaştırmada Uzlaşma Sağlanamaması Halinde İdarenin KK 10’uncu Madde Uyarınca Bedel Tespiti ve Tescil Davası Açması  514
E. Cumhurbaşkanı Kararıyla Acele Kamulaştırma Yapılan Hallerde Cumhurbaşkanı Kararının İptalinin Acele Kamulaştırma İşlemine Etkisinin Tartışılması  517
F. Riskli Alan Kavramı ve Acele Kamulaştırma  520
V. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA NEDENİYLE AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME  530
VI. MALİK TARAFINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA HALİNDE AÇILACAK DAVALAR  534
1. Müdahalenin Men’i Davası veya Bedel Davası  534
2. Kamulaştırmasız Elkoyan İdareye Karşı Müdahalenin Men’i veya Bedel Davası ile Birlikte veya Ayrı Ayrı Ecrimisil veya Tazminat Davası Açılması  536
A. Tazminat Davası  536
B. Ecrimisil Davası  538
VII. KAMULAŞTIRMASIZ ELKOYMA NEDENİYLE MÜDAHALENİN MEN’İ VE BEDEL DAVALARINDA DAVA AÇMA SÜRESİ  539
VIII. KAMULAŞTIRMASIZ ELKOYMADA TAZMİNAT VE ECRİMİSİL DAVALARINDA DAVA AÇMA SÜRESİ  549
IX. 09.10.1956–04.11.1983 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAMULAŞTIRMASIZ ELKOYMA DOLAYISIYLA AÇILACAK DAVALARDA GEÇİCİ 6. MADDE İLE İLGİLİ TEMEL ESASLAR DAVA AÇMA SÜRESİ, UZLAŞMA USULÜ, BEDEL TESPİTİ  550
1. Uzlaşma Usulünün Dava Şartı Olması, Uzlaşma Usulü  551
2. Uzlaşma Sağlanamaması Halinde Dava Açma Süresi  551
3. Mahkeme Tarafından Bedel Tespiti ve Tescil Kararı Verilmesi  551
4. Geçici 6. Madde Yürürlüğe Girmeden Önce 09.10.1956–04.11.1983 Tarihleri Arasındaki Kamulaştırmasız Elkoyma Dolayısıyla Açılmış ve Devam Etmekte Olan Davaların Değerlendirilmesi  552
X. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA NEDENİYLE AÇILACAK DAVALARDA HUSUMET  553
XI. KAMULAŞTIRMASIZ ELKOYMA DAVALARINDA HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ KONUSUNDA DEĞERLENDİRME  556
XII. KAMULAŞTIRMASIZ ELKOYMA NEDENİYLE TAKDİR EDİLEN MADDİ TAZMİNATIN TAHSİLİ İÇİN ALACAKLININ İCRA TAKİBİ YAPMASI VE İCRA TAKİBİNDE FAİZİN HESAPLANMASI  568
XIII. KAMULAŞTIRMASIZ ELKOYMA NEDENİYLE TAKDİR EDİLEN MADDİ TAZMİNATIN TAHSİLİ İÇİN ALACAKLI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİBİNDE “HACİZ” SORUNU  570
XIV. 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIMLAR İLE İLGİLİ 17. MADDESİ VE İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARLA İLGİLİ 2981 SAYILI KANUN 9. MADDE UYARINCA ISLAH İMAR UYGULAMASI BAĞLAMINDA TAŞINMAZI KAMULAŞTIRILAN MALİKLERİN AÇTIKLARI BEDEL VE BEDEL ARTIRIM DAVASINDA TAKDİR EDİLEN BEDELİN TAHSİLİ İÇİN İCRA TAKİBİ VE HACİZ SORUNU  575
XV. KAMULAŞTIRMASIZ ELKOYMADAN VAZGEÇME  580
Sekizinci Bölüm
UYGULAMA İMAR PLANLARINDA UMUMİ HİZMETLERE VE
RESMİ KURUMLARA AYRILAN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAMULAŞTIRILMAMASININ
HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA – HUKUKİ EL KOYMA AYRIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ  581
II. 3194 SAYILI İMAR KANUNU 13. MADDENİN 7181 SAYILI YASA İLE 2019 YILINDA DEĞİŞTİRİLMESİNDEN ÖNCEKİ DÖNEM  586
1. Uygulama İmar Planında Umumi Hizmetlere ve Resmi Kurumlara Ayrılan Özel Hukuk Kişilerine Ait Taşınmazların Kamulaştırılma Süresi  586
2. İmar Planında Umumi Hizmet Alanı Olarak Belirlenen Özel Hukuk Kişisine Ait Taşınmazın Beş Yıllık İmar Programı Döneminde Kamulaştırılmamasının Hukuki Sonucu  586
A. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Kararı: Kamulaştırmasız El Koyma  586
B. Uyuşmazlık Mahkemesi’nin Kararı: İdarenin İdari İşlemden (İmar Planı’ndan) Doğan Sorumluluğu  601
C. Danıştay’ın Kararı  606
D. Uygulama İmar Planlarında Umumi Hizmetlere ve Resmi Kurumlara Ayrılarak Mülkiyet Hakkının Özünün İhlal Edilmesinden Doğan Uyuşmazlıklar Konusunda 2016 Yılında Kamulaştırma Kanununda Özel Hüküm: Ek Madde 1 ve Geçici 11. Madde İle İlgili Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı  623
E. Anayasa Mahkemesi’nin Kamulaştırma Kanununa Eklenen Ek 1. Madde ile İlgili İptal Kararının Değerlendirilmesi  628
II. 3194 SAYILI İMAR KANUNU 13. MADDEDE 7181 SAYILI YASA İLE 2019 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE UYGULAMAYA OLASI ETKİLERİ  637
1. İmar Kanunu 13. Maddedeki Değişiklik ve Amacı  637
2. Anayasa Mahkemesi’nin Kamulaştırma Kanununun EK Madde 1 ile ilgili İptal Kararı İle İmar Kanunu’nun 13. Maddesindeki 7181 sayılı Yasa ile Değişikliğin Malikin Mülkiyet Hakkı İhlali İddiasıyla Bedel ve Tazminat Davası Açma Hakkına Etkisi  639
3. Anayasa Mahkemesi’nin Kamulaştırma Kanununun EK Madde 1 ile ilgili İptal Kararı ve İmar Kanunu’nun 13. Maddesindeki 7181 sayılı Yasa ile Değişiklik Sonrasında Bedel ve Tazminat Davalarında Görevli Yargı Kolu  641
III. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA KANUNU 15/A BENDİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  643
Kaynakça  653
Kavramlar Dizini  659
 







 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
3. Baskıya Önsöz  5
2. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  21
Giriş  23
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK KAMULAŞTIRMA KAVRAMI
I. KAMULAŞTIRMA KAVRAMI  25
II. KAMULAŞTIRMA KAVRAMININ GELİŞİMİ  27
1. Genel Olarak  27
2. Uluslararası Hukuk ve Kamulaştırma Kavramı  29
3. Avrupa Birliği ve Kamulaştırma Kavramı  34
III. TÜRK HUKUKUNDA KAMULAŞTIRMA KAVRAMININ GELİŞİMİ VE MÜLKİYET HAKKI İLE İLİŞKİSİ  35
IV. ANAYASALARINDA KAMULAŞTIRMA KAVRAMINA YER VEREN BAZI ÜLKELER  42
1. Almanya  42
2. Fransa  42
3. İtalya  43
4. Amerika Birleşik Devletleri  43
V. 1982 ANAYASASINDA KAMULAŞTIRMA  44
VI. KAMULAŞTIRMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ  44
VII. KAMULAŞTIRMANIN BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  47
1. İstimval  47
2. Satım Sözleşmesi  48
3. Millileştirme  50
4. Devletleştirme  51
5. El Koyma  55
İkinci Bölüm
KAMULAŞTIRMANIN UNSURLARI
I. KAMULAŞTIRMA YAPMA YETKİSİNE SAHİP “İDARE” KAVRAMI  61
1. Genel Olarak “İdare” Kavramı  61
2. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’na Göre İdare Kavramı  62
3. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Kamulaştırma Yetkisinin Değerlendirilmesi  62
4. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Kamulaştırma Yetkisinin Değerlendirilmesi  66
5. Bağımsız İdari Otoritelerin Kamulaştırma Yetkisinin Değerlendirilmesi  66
6. Gerçek Kişi ve Özel Hukuk Tüzel Kişisi Bakımından Kamulaştırma Yetkisinin Değerlendirilmesi  67
A. Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununa Göre Özel Hukuk Kişisi Adına Kamulaştırma  73
B. Maden Kanununa Göre Özel Hukuk Kişisi Adına Kamulaştırma  73
C. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Özel Hukuk Kişisi Adına Kamulaştırma  76
D. 4628 Sayılı Enerji Piyasası Kanununda Özel Hukuk Kişisi Adına Kamulaştırma  79
E. 2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Uygulanacak Bazı İşlemler Hakkında Kanuna Göre Gecekondu Sahibi Lehine Kamulaştırma  79
F. Organize Sanayi Bölgesinde Kamulaştırma  80
7. Vakıf Üniversitelerinin Kamulaştırma Yetkisinin Değerlendirilmesi  81
II. KAMULAŞTIRMANIN İDARENİN GÖREV ALANINA GİREN KONULAR İÇİN YAPILMASI  83
III. KAMULAŞTIRMAYA SADECE ÖZEL MÜLKİYETE KONU OLAN TAŞINMAZ MAL, KAYNAK VE İRTİFAK HAKLARININ KONU OLMASI  88
1. Genel Olarak  88
2. 4721 Sayılı Medeni Kanun’un 704’üncü Maddesine Göre Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu  88
A. Arazi  89
B. Tapu Kütüğünde Ayrı Sayfaya Kaydedilen Bağımsız ve Sürekli Haklar  90
C. Kat Mülkiyeti Kütüğüne Kayıtlı Bağımsız Bölümler  92
3. Yeni Medeni Kanunun 704’üncü Maddesine Göre Madenlerin Taşınmaz Mülkiyetinin Konusunu Oluşturmaması  92
4. Kamulaştırmaya Konu Olan Taşınmazın Maliki Bakımından Özelliği  93
IV. İDARECE YETERLİ ÖDENEK TEMİN EDİLMESİ  96
V. KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ÖDENMESİ  97
1. Genel Olarak  97
2. Kamulaştırma Bedelinin Ödenme Şekilleri  98
A. Nakden ve Peşin Ödeme  98
B. Eşit Taksitle Ödeme  100
C. Trampa Yoluyla Ödeme  100
VI. KAMULAŞTIRMA YOLUYLA İRTİFAK HAKKI KURULMASI YETERLİ İSE TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILMAMASI  103
VII. KAMULAŞTIRMA AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YETERLİ İSE KISMEN KAMULAŞTIRMA YAPILMASI  115
VIII. TAŞINMAZIN MALİKİ İDARE İSE, KAMULAŞTIRMA YERİNE İKİ İDARE ARASINDA TAŞINMAZ MAL DEVRİ YÖNTEMİNİN UYGULANMASI  123
1. İki İdare Arasında Taşınmaz Mal Devrinin Konusu  123
2. İki İdare Arasında Taşınmaz Mal Devri Yöntemi  126
3. Kamulaştırma Kanunu 30’uncu Madde Uyarınca Danıştay Tarafından Verilen Kararın Hukuki Niteliği  132
4. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına Ait Taşınmazların Kural Olarak KK 30’uncu Madde Kapsamında Devre Konu Olmaması  136
5. 3194 Sayılı İmar Kanunun 18’inci Madde Uygulamasında, KK 30’uncu Maddenin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi  138
6. İki İdare Arasında Taşınmaz Mal Devrinde O Taşınmaza Hangi İdarenin Daha Fazla İhtiyacı Olduğunun Belirlenmesi  139
7. Ortakları Kamu Tüzel Kişisi Olan Şirket veya Müteşebbis Kurulun İki İdare Arasında Taşınmaz Mal Devri Yöntemine Başvuramaması  140
8. Özel Hukuk Kişisine Ait Taşınmazın, İki İdare Arasında Taşınmaz Mal Devrine Konu Olamaması  141
9. İki İdare Arasında Taşınmaz Mal Devri Yöntemine İstisnai bir Durum olarak “İçişleri Bakanlığının Güvenlik Gerekçesi”  143
10. İki İdare Arasında Taşınmaz Mal Devrinde Özelleştirmenin Etkisi  147
Üçüncü Bölüm
KAMULAŞTIRMADA İDARİ SÜREÇ
I. KAMU YARARI KARARININ VERİLMESİ  149
1. Kamu Yararı Kavramı  149
2. Kamu Yararı Kavramının Mülkiyet Hakkı ile İlişkisi  152
3. Kamu Yararı Kararını Vermede Yetki Unsuru  154
A. Kamu İdareleri ve Kamu Tüzel Kişilerinde Kamu Yararı Kararı Verme Yetkisi  154
B. Kamu Kurumlarında Kamu Yararı Kararı Verme Yetkisi  166
C. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Kamu Yararı Kararı Verme Yetkisi  167
D. Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri Lehine Kamulaştırmada Kamu Yararı Kararı Verme Yetkisi  169
II. KAMU YARARI KARARININ HUKUKİ NİTELİĞİ  172
III. KAMU YARARI KARARININ ONAYLANMASI  174
1. Kamu Yararı Kararını Onaylama Yetkisi  174
2. Kamu Yararı Kararını Onaylama İşleminin Hukuki Niteliği  175
IV. KAMU YARARI KARARININ ONAYLANMASINA GEREK OLMAYAN HALLER  175
1. Bakanlıklar Tarafından Verilen Kamu Yararı Kararları  175
2. Cumhurbaşkanı Tarafından Verilen Kamu Yararı Kararları  176
V. KAMU YARARI KARARI ALINMASINA VE ONAYLANMASINA GEREK OLMAYAN HALLER  176
1. Onaylı İmar Planına Göre Yapılacak Kamulaştırmalar  176
A. Planlamada Hiyerarşi İlkesi ve Kamulaştırma  176
B. İmar Planında Umumi Hizmet Alanı Olarak Belirlenen Özel Hukuk Kişisine Ait Taşınmazların Kamulaştırılması İçin Beş Yıllık İmar Programına Alınması Zorunluluğu ve Anayasa Mahkemesinin Kararı ve 7181 sayılı Yasa İle Değişik İmar Kanunu’nun 13. Maddesi  185
2. Bakanlıkça Onaylı Plan ve Projeye Göre Yapılacak Kamulaştırmalar  195
A. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Uyarınca Bakanlıkça Hazırlanacak Programa Dayalı Olarak Yapılacak Kamulaştırmalar  198
B. 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu  207
VI. KAMULAŞTIRMADAN ÖNCE İDARE TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER  209
1. Kamulaştırılacak Taşınmazın Ölçekli Planının Hazırlanması  209
A. Kadastrosu Yapılmış Yerde Bulunan Taşınmazın Belirlenmesi  209
B. Kadastrosu Yapılmamış Yerde Bulunan Taşınmazın Belirlenmesi  210
2. Kamulaştırılacak Taşınmazın Mal Sahiplerinin Belirlenmesi  211
A. Tapuda Kayıtlı Taşınmazlarda Mal Sahibinin Belirlenmesi  211
B. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazın Zilyedinin Belirlenmesi  214
VII. İDARE TARAFINDAN KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ İLE İLGİLİ OLARAK TAPU SİCİLİNE İDARİ ŞERHİN VERİLMESİ  222
VIII. İDARE TARAFINDAN KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ İLE İLGİLİ OLARAK TAPU SİCİLİNE İDARİ ŞERHİN VERİLMESİNİN ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINA ETKİSİ  226
IX. İDARE TARAFINDAN SATIN ALMA USULÜNE BAŞVURULMASI  227
1. Kamulaştırma Kanunu’nda Düzenlenen Satın Alma Usulü ile Satım Sözleşmesinin Karşılaştırılması  227
2. Satın Alma Usulünün Uygulanmamasının Adli Yargı Aşamasına Etkisinin Değerlendirilmesi  229
3. Satın Alma Usulünün Uygulanması  231
A. İdarenin Öncelikle Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma Komisyonu Oluşturması  231
B. İdarenin, Kamulaştırma Kanunu 8’inci Maddeye Uygun Bir Şekilde Taşınmaz Malikine “Resmi Taahhütlü Yazı” Göndermesi  232
C. Malikin İdarece Gönderilen Resmi Taahhütlü Yazıya, Tebellüğ Tarihinden İtibaren Onbeş Gün İçinde Cevap Verme Yükümlülüğü  240
4. Satın Alma Sürecinde İmzalanan “Uzlaşma Tutanağı”nın Hukuki Niteliği  243
5. Satın Alma Sürecinin Hukuki Sonuçları  245
A. Satın Alma Usulünün Uygulanma Süreci Sonunda Anlaşma Sağlanmasının Hukuki Sonucu  245
B. Satın Alma Usulünün Uygulanma Süreci Sonunda Anlaşma Sağlanamamasının Hukuki Sonucu  247
Dördüncü Bölüm
KAMULAŞTIRMADA ADLİ SÜREÇ
I. KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİL DAVASI  249
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  249
2. Davacı  249
3. Davalı  251
4. Satın Alma Sürecinin Usulüne Uygun Tamamlanmasının Dava Şartı Niteliğinde Olması  253
5. Dava Çeşitleri İçindeki Yerinin Değerlendirilmesi  260
6. Dava Süresi  263
7. Davanın Konusu  265
8. Dava Dilekçesinde Yer Alması Gereken Bilgiler  265
9. Yargılama Harç ve Giderleri  265
10. Yargı Organı Tarafından Kararlaştırılan Vekalet Ücreti  266
11. Yargılama Usulü  268
II. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ TARAFINDAN MALİKE TEBLİGAT YAPILMASI  269
1. Tebligatın Şekli ve İçeriği  279
2. Tebligatın Hukuki Sonucu  280
A. Dava Açma Hakkı Doğar  280
B. Malikin Kamulaştırmaya Konu Taşınmazını Başkasına Devir Yasağı Başlar.  283
III. KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN ESASLAR  285
1. Bilirkişi Seçimi  292
2. Keşif ve Bilirkişi İncelemesi  294
3. Bilirkişinin Değer Tespiti Yaparken Esas Alacağı Günün Belirlenmesi Sorunu  295
4. Bilirkişi Raporunun Hazırlanması  297
A. Arazilerde Kamulaştırma Bedelinin Tespitine İlişkin Esaslar ile İlgili Örnek Kararlar  300
B. Arsalarda Kamulaştırma Bedelinin Tespitine İlişkin Esaslar ile İlgili Örnek Kararlar  306
C. Kamulaştırma Konusu İrtifak Hakkına İlişkin Bedelin Tespitine İlişkin Esaslar ile İlgili Örnek Kararlar  314
D. Kamulaştırma Bedelinin Hesaplanmasında Taşınmaz Üzerindeki Ağaçlar ile İlgili Örnek Kararlar  315
E. Taşınmaz Üzerindeki Binanın Kamulaştırma Bedelinin Tespitine İlişkin Esaslar ile İlgili Örnek Kararlar  317
5. Kısmen Kamulaştırmada Bedel Tespiti Esasları ve Konu ile İlgili Örnek Kararlar  318
6. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Kamulaştırmadan Arta Kalan Kısımlar İle İlgili 17. Maddesi ve İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılarla İlgili 2981 sayılı Kanun 9. Madde Uyarınca Islah İmar Uygulaması Bağlamında Taşınmazı Kamulaştırılan Maliklerin Açtıkları Bedel ve Bedel Artırım Davasında Taşınmazın Değerinin Tespiti  323
7. Bilirkişi Raporunun Hazırlanmasının Hukuki Sonucu  326
8. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davasında Tespit Edilen Bedele Faiz Uygulanması  326
IV. MAHKEME TARAFINDAN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİT EDİLMESİNİN HUKUKİ SONUCU  326
1. Mahkeme Tarafından Tespit Edilen Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesi  329
A. Hak Sahibi Belli İse  329
B. Hak Sahibi Belli Değil İse  332
2. İdare Tarafından Mahkemece Tespit Edilen Kamulaştırma Bedelinin Ödenmemesi  335
A. İdarenin Mahkeme Tarafından Tespit Edilen Kamulaştırma Bedelini Ödememesinin Kamulaştırmadan Tek Yanlı Vazgeçme Olarak Değerlendirilmesi Hususunun Tartışılması  335
B. İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçme Kararı Almaksızın Mahkemenin Tespit Ettiği Kamulaştırma Bedelini Ödememesi  335
C. İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçme Kararı Almaksızın Mahkemenin Tespit Ettiği Kamulaştırma Bedelini Ödememesi Durumunda Davalının Karşı Dava Açması  336
3. İdare Tarafından Fazla Ödenen Kamulaştırma Bedelinin İadesi  338
V. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN TESCİL KARARI VERMESİ  339
1. Genel Olarak  339
2. Tescil Kararı Verilmesinin Hukuki Sonucu  342
3. Kamulaştırılan Taşınmazın Tesciline İlişkin Tapu Harcının Ödenmesi  344
4. Kamulaştırılan Taşınmazın Hangi İdare Adına Tapuya Tescil Edileceği Sorunu  345
A. Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdaresi Olması Halinde Taşınmazın Hazine Adına Tapuya Tescil Edilmesi  345
B. Kamulaştırmayı Yapan İdare Genel Bütçe Kapsamına Girmemekte İse, Taşınmazın Kamulaştırmayı Yapan Kamu Tüzel Kişisi Adına Tapuya Tescil Edilmesi  345
C. 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Uyarınca Yapılan Kamulaştırmada Taşınmazın Tapuya Hangi İdare Adına Tescil Edileceğinin Belirlenmesi  346
a. Kamulaştırmayı Lisans Sahibi Kamu Tüzel Kişisi Yapmış İse Taşınmazın O Kamu Tüzel Kişisi Adına Tescil Edilmesi  346
b. Kamulaştırma Lisans Sahibi Özel Hukuk Kişisinin Talebi Üzerine EPDK Tarafından Yapılmış İse Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilmesi  346
D. 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu Uyarınca Yapılan Kamulaştırmada Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilmesi  346
E. 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uyarınca Yapılan Kamulaştırmada Taşınmazın İl Özel İdaresi Adına Tescil Edilmesi  347
F. Serbest Bölgede Yapılan Kamulaştırmada, Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilmesi  347
G. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yapılan Kamulaştırmada Taşınmazın Hangi İdare Adına Tapuya Tescil Edileceği Sorunu  347
H. Organize Sanayi Bölgesinde Yapılan Kamulaştırmada Taşınmazın Hangi İdare Adına Tapuya Tescil Edileceği Sorunu  348
I. 3213 Sayılı Maden Kanunu Uyarınca İşletme Ruhsatı Sahibinin Talebi Üzerine Yapılan Kamulaştırmada Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilmesi  348
İ. 6326 Sayılı Petrol Kanunu Uyarınca Petrol Hakkı Sahibinin Talebi Üzerine Yapılacak Kamulaştırmada Taşınmazın Hazine Adına Tescil Edilmesi  348
VI. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ KARARININ TEMYİZİ  349
VII. MADDİ DÜZELTİM DAVASI  351
Beşinci Bölüm
KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ DAVASI VE
BU DAVANIN ADLİ YARGIDAKİ SÜRECE ETKİSİ
I. KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ DAVASI  355
1. İptal Davasının Ön Koşullar Yönünden İncelenmesi  355
A. Görevli Mahkeme  355
B. Yetkili Mahkeme  361
C. İdari Merci Tecavüzü  362
D. Ehliyet  363
E. Husumet  374
F. Dava Açma Süresi  376
G. Dava Konusu Kesin ve Yürütülebilir İşlem Olması  389
H. Dava Dilekçesi  394
2. İptal Davasının Esas Yönünden İncelenmesi  395
A. Yetki Unsuru  395
B. Şekil Unsuru  399
C. Konu Unsuru  401
D. Sebep Unsuru  402
E. Amaç Unsuru  407
3. Yargılama Giderleri  408
II. MALİKİN İDARİ YARGIDA İPTAL DAVASI AÇMASININ, ADLİ YARGIDAKİ SÜRECE ETKİSİ  409
III. İDARE MAHKEMESİNİN KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ DAVASINA İLİŞKİN NİHAİ KARARININ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEKİ SÜRECE ETKİSİ  414
IV. YASA KOYUCU TARAFINDAN İDARİ YARGIDA KAMULAŞTIRMANIN İPTALİ DAVASI AÇILMASININ ENGELLENMESİNE ÖRNEK: 2634 SAYILI TURİZMİ TEŞVİK KANUNU  415
V. KAMULAŞTIRMA İŞLEMİNİN MÜLKİYET HAKKINI İHLAL ETTİĞİ İDDİASIYLA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURU  419
Altıncı Bölüm
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BOŞALTILMASI,
KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME, KAMULAŞTIRILAN
TAŞINMAZIN GERİ ALINMASI
I. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BOŞALTILMASI  423
1. İdarenin Kamulaştırılan Taşınmazın Boşaltılmasını Tapuya Tescilden Sonra Talep Etmesi  423
2. İdarenin Kamulaştırılan Taşınmazın Boşaltılması Konusunda Malike Bildirimde Bulunma Zorunluluğunun Olmaması  423
3. Kamulaştırılan Taşınmazın Boşaltılmasının İcra Dairesi Tarafından Gerçekleştirilmesi  424
4. Kamulaştırılan Arazinin Boşaltılması  426
II. KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME  429
1. İdarenin Tek Yanlı Olarak Kamulaştırmadan Vazgeçmesi  429
2. İdare ve Eski Malikin Anlaşması ile Kamulaştırmadan Vazgeçme  432
A. Kamulaştırmadan Vazgeçmede Faiz Uygulaması, Faiz Ödemesinin Başlangıcı ve Faizden Muafiyet  437
B. Kamulaştırmadan İki Yanlı Vazgeçme İle Eski Malikin Geri Alma Hakkı Arasındaki İlişki  438
3. Kamulaştırmadan Vazgeçmeye Yönelik İşlemden Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme  447
4. Kamulaştırmadan Vazgeçilmesi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini İstemiyle Açılan Davada Görevli Mahkeme  448
5. İdarenin, Kamulaştırma Kanunundaki Vazgeçmeye İlişkin Kuralları Uygulamaksızın Kamulaştırdığı Bir Taşınmazı Satış Yoluyla Özel Hukuk Kişisine Devretmesi  450
III. KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN GERİ ALINMASI  452
1. Geri Alma Hakkının Kullanılmasının Koşulları  452
A. Kamulaştırma Bedelinin Kesinleşmesi  452
B. Kamulaştırma Bedelinin Kesinleştiği Tarihten İtibaren Beş Yıl Geçmesi ve Bu Süre İçinde Kamulaştırmayı Yapan İdare Tarafından Taşınmazın Kamu Yararına Kullanılmaması  452
a. Birden Fazla Taşınmaz Aynı Amaç İçin Kamulaştırılmışsa, Kamulaştırma Bedelinin Kesinleştiği Tarihten İtibaren Beş Yıllık Sürenin Hesaplanması  456
b. Birden Fazla Taşınmaz Aynı Amaç İçin Kamulaştırılmışsa, Taşınmazların Kamu Yararına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığının Belirlenmesi  458
C. Kamulaştırma Bedelinin Alındığı Günden İtibaren Eski Malik Tarafından Kanuni Faiziyle Birlikte İdareye Ödenmesi  459
D. Geri Alma Hakkının, Kamulaştırma Bedelinin Kesinleşmesinden Sonra Beş Yılın Sona Ermesinden İtibaren Bir Yıl İçinde Kullanılması  459
E. Geri Alma Hakkına İlişkin KK 23’deki Süreler İçinde Geri Alma Hakkının Kullanılmamasının Hukuki Sonucu  460
F. 2942 Sayılı Yasada veya Diğer Yasalarda Kamulaştırma Kanunun 23’üncü Maddenin Uygulanmayacağına İlişkin Hüküm Bulunmaması  465
2. Geri Alma Hakkının Kullanımı İçin Malikin İdareye Başvuru Süreci ve Bu Süreçteki Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme  467
IV. VAZGEÇME VEYA GERİ ALMADA KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZDA HASAR VAR İSE, KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN İDAREYE GERİ ÖDENMESİNE ETKİSİ  471
Yedinci Bölüm
KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA,
ACELE KAMULAŞTIRMA
I. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  473
II. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMANIN KOŞULLARI  479
1. Taşınmazın Özel Hukuk Kişisinin Mülkiyetinde Olması  479
2. Kamulaştırma Yetkisine Sahip İdare Tarafından Kamu Yararı İçin Yapılması  480
3. Kamulaştırma İşleminin Yapılmamış veya Tamamlanmamış Olması  481
4. Taşınmaza İdare Tarafından Fiilen ve Sürekli Olarak El Konulması ya da Taşınmaz Üzerinde Fiilen İrtifak Hakkı Kurulması  482
III. BİR İDARENİN DİĞER İDARENİN TAŞINMAZINA EL KOYMASI  488
IV. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMANIN İSTİSNALARI  490
1. İmar Kanunu 18’inci Madde Uygulaması Bağlamında Yapılan Parselasyon Çalışmasında İdare Tarafından Taşınmaza Düzenleme Ortaklık Payı Olarak El Koyma  490
A. Parselasyon İşlemi Kavramı  491
B. Parselasyon Planlarının İdare Tarafından Hazırlanması  493
C. Parsellemenin Türleri ve Düzenleme Ortaklık Payı  494
a. İsteğe Bağlı Parselleme (Rızai İfraz): Düzenleme Ortaklık Payı Olarak %45’e Kadar Taşınmaza El Koymak Mümkün Değildir.  494
b. İsteğe Bağlı Olmayan Parselleme: Düzenleme Ortaklık Payı Olarak %45’e Kadar Taşınmaza El Koymak Mümkündür  496
2. Taşınmazın Bir Bölümünün Yapı İzni Karşılığında Bedelsiz Terk Edilmesi  502
3. Malikin El Koymaya Bizzat Muvafakat Etmesi  505
4. 221 Sayılı Amme Hükmi Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun Kapsamına Giren Elkoyma  506
5. Acele Kamulaştırma  507
A. Acele Kamulaştırma Yapılabilecek Haller  510
B. Acele Kamulaştırmada Yöntem  511
C. KK 27’nci Madde Uyarınca Mahkeme Tarafından Verilen El Koyma Kararının Niteliği  513
D. Acele Kamulaştırmada Uzlaşma Sağlanamaması Halinde İdarenin KK 10’uncu Madde Uyarınca Bedel Tespiti ve Tescil Davası Açması  514
E. Cumhurbaşkanı Kararıyla Acele Kamulaştırma Yapılan Hallerde Cumhurbaşkanı Kararının İptalinin Acele Kamulaştırma İşlemine Etkisinin Tartışılması  517
F. Riskli Alan Kavramı ve Acele Kamulaştırma  520
V. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA NEDENİYLE AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME  530
VI. MALİK TARAFINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA HALİNDE AÇILACAK DAVALAR  534
1. Müdahalenin Men’i Davası veya Bedel Davası  534
2. Kamulaştırmasız Elkoyan İdareye Karşı Müdahalenin Men’i veya Bedel Davası ile Birlikte veya Ayrı Ayrı Ecrimisil veya Tazminat Davası Açılması  536
A. Tazminat Davası  536
B. Ecrimisil Davası  538
VII. KAMULAŞTIRMASIZ ELKOYMA NEDENİYLE MÜDAHALENİN MEN’İ VE BEDEL DAVALARINDA DAVA AÇMA SÜRESİ  539
VIII. KAMULAŞTIRMASIZ ELKOYMADA TAZMİNAT VE ECRİMİSİL DAVALARINDA DAVA AÇMA SÜRESİ  549
IX. 09.10.1956–04.11.1983 TARİHLERİ ARASINDAKİ KAMULAŞTIRMASIZ ELKOYMA DOLAYISIYLA AÇILACAK DAVALARDA GEÇİCİ 6. MADDE İLE İLGİLİ TEMEL ESASLAR DAVA AÇMA SÜRESİ, UZLAŞMA USULÜ, BEDEL TESPİTİ  550
1. Uzlaşma Usulünün Dava Şartı Olması, Uzlaşma Usulü  551
2. Uzlaşma Sağlanamaması Halinde Dava Açma Süresi  551
3. Mahkeme Tarafından Bedel Tespiti ve Tescil Kararı Verilmesi  551
4. Geçici 6. Madde Yürürlüğe Girmeden Önce 09.10.1956–04.11.1983 Tarihleri Arasındaki Kamulaştırmasız Elkoyma Dolayısıyla Açılmış ve Devam Etmekte Olan Davaların Değerlendirilmesi  552
X. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA NEDENİYLE AÇILACAK DAVALARDA HUSUMET  553
XI. KAMULAŞTIRMASIZ ELKOYMA DAVALARINDA HARÇ VE VEKALET ÜCRETİ KONUSUNDA DEĞERLENDİRME  556
XII. KAMULAŞTIRMASIZ ELKOYMA NEDENİYLE TAKDİR EDİLEN MADDİ TAZMİNATIN TAHSİLİ İÇİN ALACAKLININ İCRA TAKİBİ YAPMASI VE İCRA TAKİBİNDE FAİZİN HESAPLANMASI  568
XIII. KAMULAŞTIRMASIZ ELKOYMA NEDENİYLE TAKDİR EDİLEN MADDİ TAZMİNATIN TAHSİLİ İÇİN ALACAKLI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİBİNDE “HACİZ” SORUNU  570
XIV. 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISIMLAR İLE İLGİLİ 17. MADDESİ VE İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARLA İLGİLİ 2981 SAYILI KANUN 9. MADDE UYARINCA ISLAH İMAR UYGULAMASI BAĞLAMINDA TAŞINMAZI KAMULAŞTIRILAN MALİKLERİN AÇTIKLARI BEDEL VE BEDEL ARTIRIM DAVASINDA TAKDİR EDİLEN BEDELİN TAHSİLİ İÇİN İCRA TAKİBİ VE HACİZ SORUNU  575
XV. KAMULAŞTIRMASIZ ELKOYMADAN VAZGEÇME  580
Sekizinci Bölüm
UYGULAMA İMAR PLANLARINDA UMUMİ HİZMETLERE VE
RESMİ KURUMLARA AYRILAN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAMULAŞTIRILMAMASININ
HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA – HUKUKİ EL KOYMA AYRIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ  581
II. 3194 SAYILI İMAR KANUNU 13. MADDENİN 7181 SAYILI YASA İLE 2019 YILINDA DEĞİŞTİRİLMESİNDEN ÖNCEKİ DÖNEM  586
1. Uygulama İmar Planında Umumi Hizmetlere ve Resmi Kurumlara Ayrılan Özel Hukuk Kişilerine Ait Taşınmazların Kamulaştırılma Süresi  586
2. İmar Planında Umumi Hizmet Alanı Olarak Belirlenen Özel Hukuk Kişisine Ait Taşınmazın Beş Yıllık İmar Programı Döneminde Kamulaştırılmamasının Hukuki Sonucu  586
A. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun Kararı: Kamulaştırmasız El Koyma  586
B. Uyuşmazlık Mahkemesi’nin Kararı: İdarenin İdari İşlemden (İmar Planı’ndan) Doğan Sorumluluğu  601
C. Danıştay’ın Kararı  606
D. Uygulama İmar Planlarında Umumi Hizmetlere ve Resmi Kurumlara Ayrılarak Mülkiyet Hakkının Özünün İhlal Edilmesinden Doğan Uyuşmazlıklar Konusunda 2016 Yılında Kamulaştırma Kanununda Özel Hüküm: Ek Madde 1 ve Geçici 11. Madde İle İlgili Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı  623
E. Anayasa Mahkemesi’nin Kamulaştırma Kanununa Eklenen Ek 1. Madde ile İlgili İptal Kararının Değerlendirilmesi  628
II. 3194 SAYILI İMAR KANUNU 13. MADDEDE 7181 SAYILI YASA İLE 2019 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK VE UYGULAMAYA OLASI ETKİLERİ  637
1. İmar Kanunu 13. Maddedeki Değişiklik ve Amacı  637
2. Anayasa Mahkemesi’nin Kamulaştırma Kanununun EK Madde 1 ile ilgili İptal Kararı İle İmar Kanunu’nun 13. Maddesindeki 7181 sayılı Yasa ile Değişikliğin Malikin Mülkiyet Hakkı İhlali İddiasıyla Bedel ve Tazminat Davası Açma Hakkına Etkisi  639
3. Anayasa Mahkemesi’nin Kamulaştırma Kanununun EK Madde 1 ile ilgili İptal Kararı ve İmar Kanunu’nun 13. Maddesindeki 7181 sayılı Yasa ile Değişiklik Sonrasında Bedel ve Tazminat Davalarında Görevli Yargı Kolu  641
III. 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KORUMA KANUNU 15/A BENDİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  643
Kaynakça  653
Kavramlar Dizini  659
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021