Rekabet Hukukunda Rakipler Arası Bilgi Değişimi
 Dr. Çiğdem Akkan  - Kitap
Rekabet Hukukunda

Rakipler Arası Bilgi Değişimi

1. Baskı, 
Ocak 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
616
Barkod:
9789750282461
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
725,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bilgi değişimi, özellikle rakipler arasında gerçekleştiğinde piyasadaki rekabeti kısıtlayıcı etkiler gösterebilmekte, kartelleşmeye varan sonuçlar doğurabilmektedir. Etkin rekabetin sağlanması konusunda son derece önem arz eden bir konu olmasına rağmen Türk rekabet hukuku mevzuatında bilgi değişimine ayrı bir başlık altında yer verilmemiş olup, konu özellikle AB mevzuatı ile Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarından yararlanılarak Rekabet Kurulu kararlarıyla şekillenmektedir. Yine zaman zaman ABD ve Birleşik Krallık uygulamaları ile konuya ilişkin verilen kararlar da yön gösterici olabilmektedir.
Konunun ayrı bir başlık altında ele alınmaması, bilgi değişiminin uyumlu eylem kapsamında değerlendirilmesine veya uyumlu eylemin ispat araçlarından biri olarak görülmesine sebep olmuş ise de zaman içinde bunun rekabet hukuku yönünden tek başına bir ihlâl niteliğinde olduğu kabul edilmiştir. Ancak özellikle Türk rekabet hukukunda konuya ilişkin akademik çalışma sayısının azlığı, bu konunun incelenmesini ve tek bir kaynakta toplu olarak her yönüyle ele alınmasını gerekli kılmıştır. Bu düşüncenin bir ürünü olarak ortaya çıkan eserde, konuya ilişkin tüm mevzuat hükümleri ile rekabet otoritelerince ve mahkemelerce verilen önemli kararlar tek çatı altında derlenmeye çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Rekabet Kurulu Soruşturma Sürecinden ve Çeşitli Mevzuattan Kaynaklanan Bilgi Değişimi
.
Yatay İşbirliği Anlaşmalarından Kaynaklanan Bilgi Değişimi
.
Uyumlu Davranış Biçimi Olarak Bilgi Değişimi
.
Bilgi Değişimi Yoluyla Birlikte Hâkim Durum
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Yazarın Özgeçmişi 
9
Kısaltmalar 
21
GİRİŞ 
25
BİRİNCİ BÖLÜM
BİLGİ VE BİLGİ DEĞİŞİMİ KAVRAMLARININ TANIMI,
BİLGİ DEĞİŞİMİNİN REKABETİ ARTTIRICI VE REKABETİ KISITLAYICI
SONUÇLARI İLE BİLGİ DEĞİŞİMİNİN TÜRLERİ
§1. BİLGİ VE BİLGİ DEĞİŞİMİ KAVRAMLARININ TANIMI 
27
I. Bilgi Kavramı 
27
II. Bilgi Değişimi Kavramı 
31
III. Bilgi Değişiminin Rekabeti Arttırıcı ve Rekabeti Kısıtlayıcı Sonuçları 
33
A. Rekabet Kavramı ve Rekabet Hukukunun Amacı 
33
1. Rekabet Kavramı 
33
2. Rekabet Hukukunun Amacı 
37
B. Bilgi Değişiminin Rekabeti Arttırıcı Sonuçları 
38
1. Tüketici Menfaatleri 
38
2. Teşebbüslerin Geleceğe Dönük Öngörülerde Bulunabilmesini Sağlama 
41
a. Genel Olarak 
41
b. Sektörel Yönden 
46
aa. Bankacılık Sektörü Yönünden 
49
bb. Sigortacılık Sektörü Yönünden 
51
3. Pazara Yeni Girecek Teşebbüslere Kolaylık Sağlama 
54
4. Teknolojik Gelişmelere Yardımcı Olma 
55
C. Bilgi Değişiminin Rekabeti Kısıtlayıcı Sonuçları 
56
1. Genel Olarak 
56
a. Teşebbüsler Arasında Koordinasyon Oluşturma 
56
b. Piyasa Kapama Etkisi 
60
aa. Pazara Giriş Engelleri Yaratma 
61
bb. Rakipleri Pazar Dışına İtme 
66
c. Kartelleşmeye Sebep Olma 
67
d. Tüketici Menfaatlerini İhlâl Etme 
69
2. Zarar Teorileri 
71
a. Koordineli Etkilere Dayalı Zarar Teorisi 
71
aa. İç İstikrara Yönelik Zarar Teorisi 
71
bb. Dış İstikrara Yönelik Zarar Teorisi 
76
b. Koordineli Olmayan Etkilere Dayalı Zarar Teorisi 
76
IV. Bilgi Değişiminin Türleri 
78
A. Yardımcı (Kolaylaştırıcı) Eylem Olarak Bilgi Değişimi–Tek Başına Bir Eylem Olarak Bilgi Değişimi Ayrımı 
79
1. Yardımcı (Kolaylaştırıcı) Eylem Olarak Bilgi Değişimi 
80
a. Genel Olarak 
80
b. AB’de Konuya İlişkin Örnek Kararlar 
82
aa. “Polypropylene” Kararı 
82
bb. “Zinc Producer Group” Kararı 
83
cc. “Europia Asia Trades Agreement (EATA)” kararı 
84
c. Rekabet Kurulunun Konuya İlişkin Örnek Kararları 
85
aa. “Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo San. A.Ş. vd.” Kararı 
85
bb. “Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği (Besd–Bir)” Kararı 
86
cc. “MPS Metal A.Ş.–Bekap Metal A.Ş.” Kararı 
87
dd. “Asil Çelik San. ve Tic. A.Ş. vd.” Kararı 
87
d. Dikey Anlaşmalar Kapsamında Yardımcı Eylem Olarak Bilgi Değişiminin Ortaya Çıktığı Haller 
88
aa. Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi Koşulu (Resale Price Maintenance Clause –RPM) 
88
bb. En Çok Kayrılan Müşteri Kaydı (Most Favoured Customer Clause –MFC) 
91
cc. Fiyat Eşleştirme Klozu (Price Matching Clause– PMC) 
93
dd. Rekabete Cevap Verme Klozu (Meeting Competition Clause– MCC) 
94
ee. İngiliz Şartı (English Clause) 
96
2. Tek Başına Bir Eylem Olarak Bilgi Değişimi 
96
a. Anlaşma ile Tek Başına Bilgi Değişimi Arasındaki Fark 
97
b. Teşebbüs Birliği Kararı ile Tek Başına Bilgi Değişimi Arasındaki Fark 
101
c. Uyumlu Eylem ile Tek Başına Bilgi Değişimi Arasındaki Fark 
104
B. Ortaya Çıkış Şekline Göre Bilgi Değişimi Türleri 
107
1. Doğrudan Bilgi Değişimi 
107
2. Üçüncü Kişi Aracılığıyla Bilgi Değişimi 
108
a. Ticaret Birlikleri ve Bağımsız Kuruluşlar Aracılığıyla Bilgi Değişimi 
108
b. İnternet Aracılığıyla Bilgi Değişimi 
111
aa. B2C (Business to Consumer) 
111
bb. B2B (Business to Business) 
115
cc. C2C (Consumer to Consumer) 
118
c. Diğer Üçüncü Kişiler Aracılığıyla Bilgi Değişimi 
118
d. AB ve ABD’de Konuya İlişkin Örnek Kararlar 
119
aa. “The Airline Tariff Publising (ATP) Company” kararı 
119
bb. “Vegetable Parchment” kararı 
121
cc. “CEPI–Cartonboard” kararı 
121
dd. “Wirthschaftsvereinigung Stahl” kararı 
122
ee. “EUDIM” kararı 
123
e. Rekabet Kurulunun Konuya İlişkin Örnek Kararları 
124
aa. “Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB)” Kararı 
124
bb. “Gübre Üreticileri Derneği (GÜD)” Kararı 
125
cc. “Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)” Kararı 
126
dd. “Petrol Sanayi Derneği (PETDER)” Kararları 
127
ee. “Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)” Kararı 
130
ff. “Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)” Kararı 
131
gg. “Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD)” Kararı 
132
C. Bilginin Yatay Değişimi – Bilginin Dikey Değişimi 
133
1. Bilginin Yatay Değişimi 
133
a. Genel Olarak 
133
b. Rakip Kavramı 
133
2. Bilginin Dikey Değişimi 
136
§2. BİLGİ DEĞİŞİMİ HAKKINDAKİ MEVCUT MEVZUAT HÜKÜMLERİ VE DÜZENLEMELER 
141
I. Genel Olarak 
141
II. ABD 
141
A. Sherman Yasası 
141
B. Clayton Yasası 
143
C. Federal Ticaret Komisyonu Yasası (FTC Act) 
144
D. Robinson– Patman Yasası 
145
E. Celler–Kefauver Yasası 
145
F. Rakipler Arasındaki İşbirlikleri Hakkında Antitröst Rehberi 
145
G. Sağlık Hizmetleri Alanında Antitröst Uygulama Politikalarına İlişkin Açıklamalar 
147
III. Avrupa Birliği (AB) 
148
A. Avrupa Birliği’nin İşleyişine Dair Anlaşma (ABİDA) 
148
B. Yatay İşbirliği Anlaşmalarına İlişkin Rehber 
151
C. AET Anlaşması m. 81/III Hükmünün Uygulanmasına İlişkin Genel Rehber 
154
D. AET Anlaşması m. 81 Hükmünün Denizcilik Taşıma Hizmetlerine Uygulanması Hakkında Rehber 
155
IV. Birleşik Krallık 
156
V. Türkiye 
159
İKİNCİ BÖLÜM
BİLGİ DEĞİŞİMİNİN REKABET HUKUKU YÖNÜNDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ
§1. ABD ANTİTRÖST HUKUKUNDA BİLGİ DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE TARİHSEL SÜREÇ 
163
I. Sherman Yasası’nın Yürürlüğe Girmesinden Sonraki İlk Dönemler 
163
A. “American Column & Lumber Co. v. United States” Kararı 
164
B. “American Linseed Oil Company v. United States” Kararı 
164
C. “Cement Manufacturers Protective Association” Kararı 
165
D. “Maple Flooring Manufacturers Association v. United States” Kararı 
166
II. Harvard Okulu (Yapısalcı Kuram) Dönemi 
167
III. Chicago Okulu (Davranışçı Kuram) Dönemi 
169
IV. Tekrarlanan Oyun Modeli Dönemi 
171
§2. AVRUPA KOMİSYONUNUN BİLGİ DEĞİŞİMİNE BAKIŞINDAKİ TARİHSEL SÜREÇ 
171
I. Teşebbüsler Arasında İşbirliği Alanındaki Anlaşmalar, Kararlar ve Uyumlu Eylemler Hakkında 1968 Tebliği 
171
II. “Suiker Unie” Kararı 
174
III. “UK Agricultural Tractor Registration Exchange” Kararı 
175
§3. BİLGİ DEĞİŞİMİNİN PER SE, AMAÇ BAKIMINDAN VEYA RULE OF REASON OLARAK (ETKİLERİ BAKIMINDAN) REKABETE AYKIRILIK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜVENLİ LİMANLAR (SAFE HARBOURS) 
177
I. Bilgi Değişiminin Per se Rekabete Aykırılık Yönünden Değerlendirilmesi 
177
II. Bilgi Değişiminin Amaç Bakımından Rekabete Aykırılık Yönünden Değerlendirilmesi 
180
III. Bilgi Değişiminin Rule of Reason Olarak (Etkileri Bakımından) Rekabete Aykırılık Yönünden Değerlendirilmesi 
187
A. Rule of Reason Analizinde Değerlendirilecek Unsurlar 
194
1. Değiştirilen Bilgiye İlişkin Unsurlar 
194
a. Değiştirilen Bilginin Türü ve Konusu 
194
aa. Halka Açık (Kamusal) Olan Bilgi Değişimi–Halka Açık Olmayan Bilgi Değişimi 
194
bb. Bireysel Bilginin Değişimi–Kümülatif (Toplanmış/ Kollektif) Bilginin Değişimi 
198
cc. Rekabete Hassas Bilginin Değişimi 
200
aaa. Genel Olarak 
200
bbb. AB ve ABD’de Konuya İlişkin Örnek Kararlar 
207
aaaa. “National Association of Music Merchants, Inc.” Kararı 
207
bbbb. “Agreements Between Manifacturers of Glass Containers (IFTRA)” Kararı 
207
cccc. “COBELPA/VNP” kararı 
208
ccc. Rekabet Kurulunun Konuya İlişkin Örnek Kararları 
208
aaaa. “Harun Güzeldere vd.– Baylas Otomotiv A.Ş. vd.” Kararı 
208
bbbb. “Otomotiv Derneği (ODD) ve üyeleri ile Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Üyeleri” Kararları 
208
cccc. “ALJ Otomotiv A.Ş. vd.” Kararı 
212
dddd. “ArcelorMittal–Borçelik–Erdemir” kararı 
214
eeee. “Advis Akademik Danışmanlık ve Uluslararası Ticaret A.Ş. vd.” Kararı 
214
ffff. “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü–Hidrojen Peroksit Sanayi ve Tic. A.Ş. vd.” Kararı 
215
gggg. “Türkiye Özel Okullar Birliği Derneği ve üyeleri” Kararı 
217
hhhh. “Akademi Medikal Paz. Ltd. Şti. vd.” Kararı 
217
ıııı. “Arçelik Pazarlama A.Ş.–Vestel Ticaret A.Ş.–BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.” Kararı 
217
jjjj. “Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu–Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Yontaş Yonga Levha Sanayi ve Ticaret A.Ş.” Kararı 
218
kkkk. “Bank of Tokyo–Mitsubishi UFC Turkey A.Ş.– Citibank A.Ş. vd. (On Üç Banka)” Kararı 
219
dd. Tek Taraflı Bilgi Değişimi–Karşılıklı Bilgi Değişimi Ayrımı 
220
aaa. Tek Taraflı Bilgi Değişimi (Tek Taraflı Bilgi Açıklamaları) 
220
aaaa. Geleceğe Yönelik Fiyat Bilgilerinin Tek Taraflı Olarak Açıklanması 
221
bbbb. Tek Taraflı Bilgi Açıklamalarının Özel veya Kamusal Nitelikte Olması 
230
cccc. İspat Aracı Olarak Tek Taraflı Bilgi Açıklamaları 
236
dddd. “Cheap Talk” Olarak Tek Taraflı Bilgi Açıklamaları 
239
eeee. İradi Olmayan Tek Taraflı Bilgi Açıklamaları 
242
bbb. Karşılıklı Bilgi Değişimi 
242
ee. Değiştirilen Bilginin Detaylılık Derecesi 
243
b. Değiştirilen Bilginin Ait Olduğu Zaman Dilimi 
243
aa. Geçmişe Dönük (Tarihi) Bilginin Değişimi 
243
bb. Güncel Bilginin Değişimi 
246
cc. Geleceğe Yönelik Bilginin Değişimi 
247
c. Bilgi Değişiminin Sıklığı 
249
2. Bilgi Değişiminin Söz konusu Olduğu İlgili Pazarın ve Ürünün Yapısı 
251
a. İlgili Pazar Kavramı 
251
aa. İlgili Ürün ya da Hizmet Pazarı 
252
bb. İlgili Coğrafi Pazar 
258
cc. Zamansal (Dönemsel) Pazar 
260
b. Bilgi Değişiminin Değerlendirilmesi Bakımından İlgili Pazarın ve Ürünün Özellikleri 
261
aa. Şeffaflık 
261
bb. İlgili Pazarda Faaliyet Gösteren Teşebbüs Sayısı (Pazarın Yoğunlaşma Oranı) 
266
cc. Ürünün Homojenlik Oranı 
268
dd. İlgili Pazar Koşullarının Durağan ya da Değişken Olması 
271
3. Bilgi Değişimine Katılan Teşebbüslerin Özellikleri 
273
a. Simetri 
273
b. Pazar Payı ve Pazar Gücü 
274
aa. Hâkim Durumda Bulunma 
276
bb. De Minimis Kuralı 
278
B. Rule of Reason Analizinde Etkinlik Savunması 
285
IV. Güvenli Limanlar (Safe Harbours/Safe Havens) 
290
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
REKABET KURULU SORUŞTURMA SÜRECİNDEN VE
ÇEŞİTLİ MEVZUATTAN KAYNAKLANAN BİLGİ DEĞİŞİMİ
§1. REKABET KURULU SORUŞTURMA SÜRECİNDEN KAYNAKLANAN BİLGİ DEĞİŞİMİ 
293
I. Genel Olarak 
293
II. Soruşturma Taraflarının Dosyaya Giriş Hakkından Doğan Bilgi Değişimi 
295
A. Dosyaya Giriş Hakkı 
295
1. Dosyaya Giriş Hakkına Sahip Olanlar 
297
2. Dosyaya Giriş Hakkını Kullanma Süresi 
302
a. Dosyaya Giriş Hakkının Başlama Zamanı 
302
b. Dosyaya Giriş Hakkının Bitiş Zamanı 
304
3. Dosyaya Giriş Hakkını Kullanma Talebinin Değerlendirilmesi ve Dosyaya Giriş Şekli 
308
4. Dosyaya Giriş Hakkı Kullanılarak Dosyadaki Bilgilere Erişme ve Belgelerden Örnek Alma 
309
a. Kurum İçi Yazışmalar 
316
b. Ticari Sır 
317
aa. Tanımı ve Belirlenmesi 
317
bb. Ticari Sırların Korunması 
319
c. Diğer Gizli Bilgileri İçeren Belgeler 
320
B. Değerlendirme 
321
III. Kurul Üyeleri ve Kurum Personelinin Soruşturma Kapsamında Edindikleri Bilgiler Yönünden Bilgi Değişimi 
322
IV. OECD Uygulamalarına Göre Rekabet Kurulları Arasında Bilgi Değişimi 
323
§2. ÇEŞİTLİ MEVZUATTAN KAYNAKLANAN BİLGİ DEĞİŞİMİ 
325
I. Türk Ticaret Kanunu (TTK) Hükümlerinden Kaynaklanan Bilgi Değişimi 
325
A. Şirket Birleşme ve Devralma İşlemlerinden Doğan Bilgi Değişimi 
325
1. Genel Olarak 
325
2. Due Diligence 
339
3. Değerlendirme 
340
B. Şirket Pay Sahiplerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkından Doğan Bilgi Değişimi 
343
1. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı ile Rekabet Etmeme Yükümlülüğü Arasındaki İlişki 
343
2. Pay Sahiplerinin Bilgi Alma ve İnceleme Haklarından Doğan Bilgi Değişiminin Rekabet Etmeme Yükümlülüğü Kapsamında Şirket Türlerine Göre Rekabet Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi 
344
a. Kollektif Şirketler Yönünden 
344
aa. Kollektif Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 
344
bb. Kollektif Şirketlerde Ortakların Sadakat ve Rekabet Etmeme Yükümlülüğü 
344
cc. Değerlendirme 
345
b. Adi Komandit Şirketler Yönünden 
346
aa. Adi Komandit Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 
346
bb. Adi Komandit Şirketlerde Ortakların Sır Saklama ve Rekabet Etmeme Yükümlülüğü 
347
cc. Değerlendirme 
348
c. Anonim Şirketler Yönünden 
348
aa. Pay Sahipleri Yönünden 
348
aaa. Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 
348
bbb. Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Sır Saklama ve Rekabet Etmeme Yükümlülüğü 
352
bb. Yönetim Kurulu Üyeleri Yönünden 
353
aaa. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 
353
aaa. Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Sır Saklama ve Rekabet Etmeme Yükümlülüğü 
355
cc. Değerlendirme 
358
d. Limited Şirketler Yönünden 
362
aa. Ortaklar Yönünden 
362
aaa. Limited Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 
362
bbb. Limited Şirket Ortaklarının Sır Saklama ve Rekabet Etmeme Yükümlülüğü 
363
bb. Müdürler Yönünden 
364
aaa. Limited Şirketlerde Müdürlerin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 
364
bbb. Limited Şirketlerde Müdürlerin Sır Saklama ve Rekabet Etmeme Yükümlülüğü 
364
cc. Değerlendirme 
366
C. Sermaye Şirketlerinde İnternet Sitesi Açma Zorunluluğundan Doğan Bilgi Değişimi 
368
1. Sermaye Şirketlerinde İnternet Sitesi Açma Zorunluluğu 
368
2. Bilgi Değişimi Yönünden Rekabet Hukuku Kapsamında Değerlendirme 
370
II. Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Hükümlerinden Kaynaklanan Bilgi Değişimi 
371
A. Genel Olarak 
371
B. Lisans Sözleşmeleri ve Bilgi Değişimi 
374
C. Patent Havuzları ve Bilgi Değişimi 
379
III. Enerji Mevzuatından Kaynaklanan Bilgi Değişimi 
385
A. Ortak Hükümler: Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği’nden Kaynaklanan Bilgi Değişimi 
385
B. Elektrik Piyasası Mevzuatından Kaynaklanan Bilgi Değişimi 
388
C. Doğalgaz Piyasası Mevzuatından Kaynaklanan Bilgi Değişimi 
394
D. Petrol Piyasası Mevzuatından Kaynaklanan Bilgi Değişimi 
396
E. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Mevzuatından Kaynaklanan Bilgi Değişimi 
401
IV. Vergi Usul Kanunu (VUK) Hükümlerinden Kaynaklanan Bilgi Değişimi 
403
V. Değerlendirme 
405
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YATAY İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARINDAN KAYNAKLANAN
BİLGİ DEĞİŞİMİ VE UYUMLU DAVRANIŞ BİÇİMİ OLARAK BİLGİ DEĞİŞİMİ
§1. YATAY İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARINDAN KAYNAKLANAN BİLGİ DEĞİŞİMİ 
409
I. Yatay İşbirliği Anlaşmaları 
409
A. Araştırma ve Geliştirme (Ar–Ge) Anlaşmaları Kapsamında Bilgi Değişimi 
420
B. Teknoloji Transferi Anlaşmalarından Kaynaklanan Bilgi Değişimi 
426
C. Uzmanlaşma (Üretim) Anlaşmaları Kapsamında Bilgi Değişimi 
431
D. Sigorta Sektörü Kapsamında Bilgi Değişimi 
436
III. Güvenli Liman Niteliği Taşımayan Yatay İşbirliği Anlaşmaları 
438
A. Ortak Alım Anlaşmaları 
438
B. Ticarileştirme (Ortak Satım) Anlaşmaları 
443
C. Diğer Ortak Girişim (Joint–Venture) Anlaşmaları 
447
D. Standardizasyon Anlaşmaları 
449
§2. UYUMLU DAVRANIŞ BİÇİMİ OLARAK BİLGİ DEĞİŞİMİ 
458
I. Uyumlu Eylem Kavramı 
458
A. Uyumlu Davranış Şeklinde Gizli Bir İşbirliği Bulunması 
464
B. İşbirliğinin Teşebbüsler Arasında Olması 
468
C. Rekabeti Doğrudan ya da Dolaylı Bozma Amacı veya Etkisi Bulunması 
480
1. Rekabetin Doğrudan ya da Dolaylı Bozulması 
480
2. Rekabeti Bozma Amacı 
482
3. Rekabeti Bozucu Etki 
484
III. Pazar Koşullarından Kaynaklanan Uyumlu Davranışlar ile Bilgi Değişimi Sonucu Ortaya Çıkan Uyumlu Eylemler 
492
A. Pazar Koşullarından Kaynaklanan Uyumlu Davranışlar 
492
1. Karşılıklı Oligopolistik Bağımlılıktan Kaynaklanan Bilinçli Paralel Davranışlar 
492
a. Genel Olarak Oligopol Pazarlar ve Oligopol Modelleri 
492
aa. Genel Olarak Oligopol Pazarlar 
492
bb. Oligopol Modelleri 
493
aaa. Cournot Modeli 
493
bbb. Bertrand Modeli 
494
ccc. Chamberlin Modeli 
494
b. Karşılıklı Oligopolistik Bağımlılık 
495
2. Fiyatın Borsada Belirlenmesinden veya Devlet Tarafından Belirlenmesinden Kaynaklanan Fiyat Paralellikleri 
502
3. Maliyetlerin Benzer Olmasından Kaynaklanan Fiyat Paralellikleri 
502
4. Fiyat Liderliğinden Kaynaklanan Fiyat Paralellikleri 
503
5. İlgili Pazarın Şeffaf Yapısından Kaynaklanan Uyumlu Davranışlar 
504
B. Bilgi Değişimi Sonucu Ortaya Çıkan Uyumlu Eylemler 
506
IV. Uyumlu Eylemin İspatı 
510
A. Rakip Teşebbüsler Arasındaki Paralel Davranış 
511
B. Rakip Teşebbüsler Arasındaki İletişim (Bağlantı Delili) 
512
C. İlgili Pazardaki Rekabet Koşullarının Rekabetin Bozulduğu Pazarlardaki Koşullara Benzerlik Göstermesi 
518
§3. BİLGİ DEĞİŞİMİ YOLUYLA BİRLİKTE HÂKİM DURUM 
532
I. Hâkim Durum ve Birlikte Hâkim Durum Kavramları 
532
A. Hâkim Durum Kavramı 
532
1. Hâkim Durumun Tanımı 
532
2. Hâkim Durumun Unsurları 
533
a. Ekonomik Güç 
534
b. Bağımsızlık 
536
c. Devamlılık 
537
B. Birlikte Hâkim Durum Kavramı 
538
II. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Kavramına Genel Bakış 
542
A. Dışlayıcı Davranışlar Yoluyla Kötüye Kullanma 
548
1. Yıkıcı Fiyatlama 
549
2. Mal Vermeyi (Sözleşme Yapmayı) Reddetme 
552
3. Fiyat Sıkıştırması 
553
4. İndirim Sistemleri 
553
5. Münhasırlık (Tek Marka) Anlaşmaları 
554
6. Bağlama (Kelepçeleme) ve Paket Satış 
554
B. Sömürücü Davranışlar Yoluyla Kötüye Kullanma 
555
C. Ayrımcı Davranışlar Yoluyla Kötüye Kullanma 
557
III. Birlikte Hâkim Durum Oluşmasında Bilgi Değişiminin Rolü ve Uygulanacak Hükümler 
558
A. Birlikte Hâkim Durum Oluşmasında Bilgi Değişiminin Rolü 
558
1. Bilgi Değişimi Yoluyla Piyasanın Şeffaflaştırılması ve Teşebbüsler Arasında Eşgüdüm Sağlanması 
559
2. Bilgi Değişimi Yoluyla Piyasanın Kapatılması 
560
3. Bilgi Değişimi Yoluyla Ürünlerin Homojen Hale Getirilmesi 
562
4. Teşebbüsler Arasında Kurulan Eşgüdümün Devamlılığının Bilgi Değişimi Yoluyla Sağlanması 
563
B. Birlikte Hâkim Durum Oluşması Halinde Uygulanacak Hükümler 
564
Sonuç 
567
Kaynakça 
581
Kavram Dizini 
605