Fiili ve Hukuki Kamulaştırmasız El Atma Davaları Rahmi Arslan  - Kitap
Fiili ve Hukuki

Kamulaştırmasız El Atma Davaları

1. Baskı, 
Haziran 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
302
Barkod:
9789750278136
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
410,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kamulaştırmasız el atma, İdarenin kamulaştırma yoluna gitmeden ya da geçici işgal koşullarını yerine getirmeden, özel mülkiyetteki bir gayrimenkule kamu hizmetlerinin devamlılığı ve gerekliliği sebebiyle el koyması halinde söz konusu olur.
Yargıtay'ın 1956/1 E. 1956/6 K. Sayılı içtihadı birleştirme kararından itibaren sadece taşınmaza fiilen el atılması halinde kamulaştırmasız el koyma olgusunun varlığı kabul edilirken, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 2010/5-662 E – 2010/651 K. Sayılı kararı ile fiilen el atılmamış da olsa, imar planında kamu hizmetine ayrıldığı halde yasanın öngördüğü süre içinde kamulaştırma yapılmamak suretiyle malikin taşınmaz üzerindeki tasarruf hakkının süresi belirsiz şekilde kısıtlanmasının da el atma sayılacağı kabul edilmiştir.
Anayasa Mahkemesinin de hukuksuz bir eylem olarak nitelediği kamulaştırmasız el atma uygulaması geçmişte çokça başvurulan bir yolken, kamu idaresinin son dönemlerde özellikle fiili el atma konusunda daha dikkatli davrandığı görülmektedir. Ancak hukuki el atma konusunda aynı hassasiyetin gösterildiğini söylemek mümkün değildir.
Bu kitapta fiili ve hukuki kamulaştırmasız el atmanın yanında, Boğaziçi Kanunu, Kıyı Kanunu, Askeri Yasak Bölgeler Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Orman Kanunu gibi özel kanunlarla kullanımı sınırlanan ya da ortadan kaldırılan taşınmaz maliklerinin başvurabileceği hukuki yollar ile imar uygulamasından doğan bedel davaları da özellikle uygulamacılara faydalı olması amacıyla kaleme alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
E! Atmanın Önlenmesi
.
El Atma Bedelinin Tahsili
.
Şuyulandırma Bedelinin Arttırılması
.
Ecrimisil Davaları
.
Özel Kanunlarla Mülkiyet Hakkının Kullanımına Getirilen Kısıtlamalar ve Hukuki Başvuru Yolları
.
Yüksek Yargı Kararları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Birinci Bölüm
KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA
I. KAMULAŞTIRMA 
13
II. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA 
14
A. Tanım 
14
B. AİHM Kararlarında Kamulaştırmasız El Atma 
16
C. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kamulaştırmasız El Atma 
17
D. 2942 Sayılı Kanun ve Yüksek Yargı Kararlarında Kamulaştırmasız El Koyma 
18
1. Taşınmaza Fiilen El Atılması 
18
a. Yargıtay 16.05.1956 T. 1956/1 E. 1956/6 K. Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı 
18
b. Kamulaştırma Kanununun (İptal Edilen) 38. Maddesi 
20
c. Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. Maddesi 
22
2. Taşınmaza Hukuken El Atılması 
25
a. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2010/5–662 E–2010/651 K. Sayılı Kararı 
25
b. Ek Madde 1. (6745 – 20.08.2016 / md.33) 
26
c. Geçici Madde 11– (Ek: 20/8/2016–6745/34 md.) 
27
BÖLÜME İLİŞKİN İÇTİHATLAR 
27
İkinci Bölüm
KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA ŞARTLARI
I. KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA ŞARTLARI 
59
A. Genel Olarak 
59
1. Taşınmaza Kamulaştırma Yapma Yetkisini Haiz Bir Kamu Tüzel Kişisi Yahut Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişisi Tarafından Fiilen veya Hukuken El Atılmış Olmalıdır 
59
a. Fiili El Atma Açısından 
59
b. Hukuki El Atma Açısından 
60
2. Taşınmaz Özel Mülkiyette Olmalıdır 
60
3. Kamu Yararı Bulunmalıdır 
60
a. Uluslararası Metinlerde Mülkiyet Hakkı ve Kamu Yararı 
61
aa. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
61
bb. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 1 Numaralı Ek Protokolü 
61
b. Ulusal Metinlerde Mülkiyet Hakkı ve Kamu Yararı 
61
aa. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
61
bb. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu 
61
c. Yargı Kararlarında Mülkiyet ve Kamu Yararı 
62
aa. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Kamu Yararı 
62
bb. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kamu Yararı 
63
cc. Danıştay Kararlarında Kamu Yararı 
65
dd. Yargıtay Kararlarında Kamu Yararı 
65
5. Kamulaştırma İşlemi Hiç Yapılmamış veya Tamamlanmamış Olmalıdır 
68
a. Kamulaştırma İşleminin Hiç Yapılmamış Olması 
68
aa. Fiili El Atma 
68
bb. Hukuki El Atma 
68
b. Kamulaştırma İşlemine Başlanmış Ama Tamamlanmamış Olması 
68
BÖLÜME İLİŞKİN İÇTİHATLAR 
69
Üçüncü Bölüm
TAŞINMAZA FİİLEN (EYLEMLİ OLARAK) EL KONULMASI
I. TAŞINMAZA FİİLEN (EYLEMLİ OLARAK) EL KONULMASI 
83
A. Fiili El Koymanın Varlığının Kabul Edileceği Haller 
83
1. 4650 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesi 
83
2. Acele El Koyma Kararından Sonra Makul Sürede Bedel Tespiti ve Tescil Davası Açılmaması 
84
3. İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesine Rağmen Taşınmazı Terk Etmemesi 
84
4. Uygulama İmar Planının Mahkemece İptali 
84
5. Taşınmazın Dava Sırasında İmar Uygulamasına Tabi Tutulması 
85
BÖLÜME İLİŞKİN İÇTİHATLAR 
85
B. İstisnalar 
88
1. 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. ve Kamulaştırma Kanunu 35. Maddeleri 
88
2. 221 Sayılı Kanun 
89
a. Taşınmaz Tapuda Kayıtlı İse; 
89
b. Taşınmaz Tapuda Kayıtlı Değilse; 
90
3. Kamulaştırma Kanunu 7. Maddeye Göre Şerh Konulması El Atma Sayılabilir Mi? 
91
BÖLÜME İLİŞKİN İÇTİHATLAR 
92
C. Yargı Yolu 
98
1. El Atmanın Önlenmesi Davası 
98
2. Kamulaştırmasız El Koyma Sebebiyle Tazminat Davası 
99
a. Açılacak Davanın Hukuki Niteliği 
100
b. El Atmanın Önlenmesi ve El Atma Bedeli Birlikte İstenebilir Mi? 
100
c. EcrimisilTalebi 
101
d. Taşınmaza Kısmen El Atılması 
102
e. Dava Sırasında İdarece Kamulaştırma Bedel Tespiti Davası Açılması 
103
f. Dava Sırasında Taşınmaz Mülkiyetinin El Değiştirmesi 
103
g. Yargılama Sırasında El Atmaya Son Verilmesi 
104
3. Davanın Tarafları 
105
a. Davacı 
105
aa. Tam mülkiyet 
105
bb. Paylı (müşterek) ve El Birliği (iştirak Halinde) Mülkiyet 
105
aaa. El Atmanın Önlenmesi Davası Açılması 
105
bbb. El Atma Bedelinin Tahsili Davası Açılması Halinde 
106
cc. Kat Mülkiyetli Taşınmaza El Atılması 
110
dd. Sınırlı Ayni Hak Sahiplerinin Dava Hakkı 
112
b. Davalı 
112
aa. Dava Sırasında El Atmadan Sorumlu İdarenin Değişmesi 
113
bb. El Atan İdarenin Tüzel Kişiliğinin Sona Erdirilmesi 
113
c. Yetkili ve Görevli Mahkeme ve Yargılama Usulü 
114
d. Dava Şartı 
114
aa. El Atmanın 1983 Öncesi Olması Halinde Uzlaşma Yoluna Başvurulması Dava Şartıdır 
114
bb. El Atmanın 1983 Sonrası Olması Halinde Uzlaşma Yoluna Başvurma Şartı Yoktur 
115
4. El Atma Bedelinin Tespiti 
116
a. Kamulaştırmasız El Atmanın 09.10.1956 ile 04.11.1983 Arasında Gerçekleşmiş Olması 
116
b. Kamulaştırmasız El Atmanın 04.11.1983 Tarihinden Sonra Gerçekleşmiş Olması 
116
c. 6830 Sayılı İstimlak Kanunu 16 ve 17. Maddeleri ile 2942 Sayılı Kanun (Mülga) 16 ve 17. Maddeleri Uyarınca Taşınmazın İdare Adına Tapuya Tescil Edilmiş Olması 
116
d. Tek Keşif Yeterlidir 
118
5. Hüküm 
118
6. Hükmedilecek Bedele Faiz İşletilmesi ve Başlangıç Zamanı 
119
7. Yargılama Giderleri ve Vekâlet Ücreti 
119
BÖLÜME İLİŞKİN İÇTİHATLAR 
120
Dördüncü Bölüm
TAŞINMAZA HUKUKEN (EYLEMSİZ KALARAK) EL KOYMA
I. TAŞINMAZA HUKUKEN (EYLEMSİZ KALARAK) EL KOYMA 
167
A. Hukuki El Atmanın Varlığının Kabul Edileceği Haller ve Başvuru Yolları 
168
1. İmar Kanunundan Kaynaklanan El Atma 
168
2. Özel Kanunlardan Kaynaklanan El Atma 
169
a. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 
169
b. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu 
171
c. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu 
174
d. 6831 Sayılı Orman Kanunu 
175
e. 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 
177
BÖLÜME İLİŞKİN İÇTİHATLAR 
178
B. Yargı Yolu 
199
1. Kamulaştırmasız El Koyma Sebebiyle Tazminat Davası 
199
2. Davanın Tarafları 
199
3. Hukuki El Atma Karşısında Ecri Misil Talep Edilebilir Mi? 
200
4. Hangi Plana Karşı El Atma Bedeli Davası Açılabilir? 
201
5. Yetkili ve Görevli Mahkeme ve Dava Şartı 
202
a. Yetkili Mahkeme 
202
b. Görevli Mahkeme 
202
aa. Taşınmazın Tamamı Açısından Hukuki El Atma Söz Konusuysa 
202
bb. Taşınmaza Hem Hukuki Hem Fiili El Atılmışsa 
204
6. Dava Şartı 
205
7. Dava Açma Süresi 
206
8. Açılacak Davanın Niteliği 
206
a. Davanın Açılması ve Talep 
207
b. Manevi Tazminat Talebi 
208
c. Mahkemece Verilecek Hüküm 
209
d. Yargılama Giderleri ve Vekâlet Ücreti 
209
BÖLÜME İLİŞKİN İÇTİHATLAR 
210
Beşinci Bölüm
İMAR MEVZUATINDAN DOĞAN BEDEL DAVALARI
I. İMAR MEVZUATINDAN DOĞAN BEDEL DAVALARI 
235
A. 3194 Sayılı İmar Kanunu 17. Madde: 
235
B. 3194 Sayılı İmar Kanunu 18. Madde 
237
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü 
242
2. Bedelin Tespiti ve Kamulaştırma Kanunu Geçici 12. Maddesi 
242
3. 2981 Sayılı Kanunun 13’üncü Maddesi 
243
4. Dava Açma Süresi 
246
BÖLÜME İLİŞKİN İÇTİHATLAR 
247
Altıncı Bölüm
HÜKMÜN İNFAZI
I. HÜKMÜN İNFAZI 
255
A. 2942 Sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesi “İlamın Kesinleşmesi Şartı” 
255
B. Haciz Yasağı 
256
C. Uygulanacak Faiz Oranı 
257
D. Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazın Vergi Yükümlülüğü 
258
BÖLÜME İLİŞKİN İÇTİHATLAR 
258
Yedinci Bölüm
YÜKSEK YARGI KARARLARI (BAŞLIKLAR)
KARAR METİNLERİ 
271
Kaynakça 
299
Kavram Dizini 
301