Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tıbbi Uygulama Hatalarına İlişkin Tam Yargı Davalarında Zamanaşımı
İdare Hukuku Monografileri
Eylül 2020 / 1. Baskı / 244 Syf.
Fiyatı: 70.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Tıbbi uygulama hataları ile ilgili olarak, gerek idari yargıda, gerekse adli yargıda açılan dava sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. Fakat 2577 sayılı İYUK'un 13. maddesinde, dava açmadan önce idareye başvuru süresi olarak düzenlenen 1 ve 5 yıllık sürelerin katı bir şekilde uygulanması, tıbbi uygulama hatasından bizzat zarar gören hasta ve hasta yakınlarını mağdur edebilmektedir. Herhangi bir zamanaşımının öngörülmemesi, yani zamanaşımı sürelerinin geniş bir şekilde yorumlanması da tıp mesleği uygulayıcılarını mağdur edebilmektedir. Tıbbi uygulamanın tüm tarafları açısından kabul edilebilir ve makul süreli, buna karşılık standardı belirlenmiş bir zamanaşımı süresi kabul edilmelidir. Bu bağlamda, söz edilen 1 ve 5 yıllık sürelerin başlangıcına esas alınacak zaman diliminin tespiti büyük önem arz etmektedir.

Kitabın amacı da; uygulamada özellik arz eden, tıbbi uygulama hatalarına ilişkin idari yargıda açılacak tam yargı davalarıyla ilgili, İYUK'ta yer alan 1 ve 5 yıllık sürelerin başlangıcına ilişkin tespitin, AİHM, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ve İdare Mahkemelerinin güncel kararları doğrultusunda yapılmasıdır.

Kitapta ayrıca; tıbbi uygulama hatalarına ilişkin temel kavramlara, idarenin mali sorumluluk nedenlerine, genel olarak tam yargı davasının niteliklerine, eylemin idariliği kavramı bağlamında tıbbi uygulama hatalarına ilişkin açılacak davalarda, 1 ve 5 yıllık sürelerin başlangıcına esas olmak üzere "tıbbi uygulama anı", "süreklilik arz eden mağduriyetin devam ettiği durumlar" ve "tıbbi uygulama hatasının sonradan öğrenildiği durumlar" gibi ayrımlara yer verilmiş, söz konusu durumlar güncel yargı kararları ışığında incelenmiştir.

Konu Başlıkları
İdarenin Tıbbi Uygulama Hatalarından Kaynaklanan Mali Sorumluluğu
Tıbbi Uygulama Hatalarından Kaynaklanan Tam Yargı Davalarının Temel Özellikleri
Hatalı Tıbbi Müdahalelerden Kaynaklanan Tam Yargı Davalarında Zararın Giderilmesi (Maddi ve Manevi Tazminat)
Zamanaşımının, Tıbbi Uygulamaya Bağlı Tam Yargı Davaları Bağlamında İncelenmesi
Tıbbi Uygulama Hatalarına Bağlı Tam Yargı Davalarında Zamanaşımının Başlangıcı (1 ve 5 Yıllık Sürelerin Başlangıcı)
Zamanaşımının, Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Barkod: 9789750261831
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 244
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
İDARENİN, TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN KAYNAKLANAN
MALİ SORUMLULUĞU
I. TIBBİ UYGULAMA HATALARINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR  15
A. Tıbbi Müdahale (Uygulama) Kavramı ve Kapsamı  15
1. Tıbbi Müdahalenin Tanımı  15
2. Tıbbi Müdahalenin Kapsamı  19
B. Tıbbi Müdahalelerde Dikkate Alınacak Ölçütler (Tıbbi Standart)  21
C. Hatalı Tıbbi Uygulama (Tıbbi Malpraktis) ve Benzer Kavramlar  24
1. Hatalı Tıbbi Uygulama (Tıbbi Malpraktis) Kavramı ve Türleri  24
2. Komplikasyon  30
3. İzin Verilen Risk  36
II. İDARENİN MALİ SORUMLULUĞUNUN TEMEL ESASLARI  40
A. Hizmet Kusuru Kavramı  40
1. Hizmet Kusuru  40
a. Hizmet Kusurunun Özellikleri ve Sınıflandırılması  45
(1) Klasik Sınıflandırma  47
(i) Hizmetin Kötü İşlemesi  47
(ii) Hizmetin Geç ya da Yavaş İşlemesi  49
(iii) Hizmetin Hiç İşlememesi  49
(2) Sağlık Hizmeti Özelinde Hizmet Kusurunun Değerlendirilmesi  52
(i) Sağlık Hizmetinin Kuruluşu ve İşleyişi Bakımından Kusur Sorumluluğu  52
(ii) Hatalı Tıbbi Uygulamalardan Doğan Kusur Sorumluluğu  55
B. Kusursuz Sorumluluk Kavramı  56
1. Kusursuz Sorumluluğu Açıklayan İlkeler  56
a. Tehlike (Risk/Hasar) İlkesi  58
b. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi (Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi)  59
2. İdarenin Kusursuz Sorumluluğunun Kabul Edildiği Durumlar  60
a. Tehlikeli İşlerde İdarenin Kusursuz Sorumluluğu  60
b. Anarşi ve Terör Olaylarında İdarenin Kusursuz Sorumluluğu  60
c. Bayındırlık İşlerinde İdarenin Kusursuz Sorumluluğu  61
d. Hukuka Uygun İşlerde İdarenin Kusursuz Sorumluluğu  62
e. Kamu Hizmetlerine Katılmada İdarenin Kusursuz Sorumluluğu  62
3. Sağlık Hizmetlerinde Kusursuz Sorumluluk  63
a. Kan Ürünlerinden Doğan Sorumluluk  63
b. Fevkalade Tıbbi Yöntemlerden Doğan Sorumluluk  64
c. Tehlikeli Durumlar  64
d. Mesleki Risklerden Doğan Sorumluluk  65
e. İdarenin Arızi İşbirlikçilerinin Uğradığı Zararlardan Sorumluluk  66
C. Türk Hukukunda İdarenin Kusur Yönünden Mali Sorumluluğu  67
İkinci Bölüm
TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN KAYNAKLANAN
TAM YARGI DAVALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ
I. GENEL OLARAK TAM YARGI DAVASI KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  75
A. İdari İşlemlerden Doğan Tam Yargı Davaları  76
B. İdari Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davaları  78
C. İdari Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davaları  79
II. HATALI TIBBİ UYGULAMADAN KAYNAKLANAN TAM YARGI DAVALARINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR VE KANUN YOLLARI  80
A. İlk İnceleme Aşamasında Özellik Arz Eden Hususlar  80
1. İdareye Ön Başvuru Koşulu  80
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  83
3. Dava Açma Ehliyeti  85
4. Süre  88
B. Kanun Yolları  91
1. İstinaf  91
2. Temyiz  95
III. HATALI TIBBİ MÜDAHALELERDEN KAYNAKLANAN TAM YARGI DAVALARINDA ZARARIN GİDERİLMESİ  96
A. Tazminat Ödenmesine İlişkin Genel Koşullar  96
B. Maddi ve Manevi Tazminat  102
1. Maddi Zarar ve Maddi Tazminat Kavramları  102
2. Maddi Tazminatın Kapsamı  104
3. Manevi Zarar ve Manevi Tazminat Kavramları  110
4. Manevi Tazminatın Kapsamı  112
5. Tazminat Ödeyen İdarenin Sağlık Personeline Rücu Etmesi  116
Üçüncü Bölüm
TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN KAYNAKLANAN TAM YARGI
DAVALARINDA ZAMANAŞIMININ, ADİL YARGILANMA HAKKI
ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE KAVRAMLARI  125
A. Zamanaşımı  125
B. Hukuk Davalarında Zamanaşımı  126
C. Ceza Davalarında Zamanaşımı  130
1. Dava Zamanaşımı  130
2. Ceza Zamanaşımı  133
D. Hak Düşürücü Süre  136
E. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre Kavramlarının Karşılaştırılması  139
II. ADİL YARGILANMA HAKKI VE HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ  140
A. Genel Olarak Adil Yargılanma Hakkı ve Hak Arama Özgürlüğü  140
B. İdari Yargıda Hak Arama Özgürlüğü ve Mahkemeye Başvurma Hakkı  143
C. İdari Yargı Kararlarının Uygulanması Zorunluluğu  146
D. Tıbbi Uygulama Hatalarına İlişkin Tam Yargı Davaları ile Adil Yargılanma Hakkı ve Hak Arama Özgürlüğünün Birlikte Değerlendirilmesi  149
III. ZAMANAŞIMININ, TIBBİ UYGULAMAYA BAĞLI TAM YARGI DAVALARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ  153
A. Eylemin İdariliği Kavramı  153
B. Tıbbi Uygulama Hatalarına Bağlı Tam Yargı Davalarında Zamanaşımının Başlangıcı  158
1. Tıbbi Uygulama Anı  159
2. Süreklilik Arz Eden Mağduriyetin Devam Ettiği Durumlarda Zamanaşımı Başlangıcı  163
3. Tıbbi Uygulama Hatasının Sonradan Öğrenildiği Durumlarda Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  170
C. Dava Açma Süresini Durduran Haller  183
1. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma  184
2. İdari Makamların Sükûtu  192
3. Üst Makamlara Başvurma  195
IV. TIBBİ UYGULAMA HATALARINA İLİŞKİN TAM YARGI DAVALARINDA ZAMANAŞIMI VE ADİL YARGILANMA HAKKINA DAİR GÖRÜŞLER  197
A. Anayasa Mahkemesi’nin Görüşü  197
B. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Görüşü  210
V. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA TAM YARGI DAVALARI VE ZAMANAŞIMI  214
Sonuç  219
Kaynakça  223
Kavramlar Dizini  241
 


Zehra Karakuş Işık
Ocak 2021
53.00 TL
Sepete Ekle
Tunay Köksal
Ocak 2021
100.00 TL
Sepete Ekle
Battal Yılmaz
Ocak 2021
78.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
İDARENİN, TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN KAYNAKLANAN
MALİ SORUMLULUĞU
I. TIBBİ UYGULAMA HATALARINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR  15
A. Tıbbi Müdahale (Uygulama) Kavramı ve Kapsamı  15
1. Tıbbi Müdahalenin Tanımı  15
2. Tıbbi Müdahalenin Kapsamı  19
B. Tıbbi Müdahalelerde Dikkate Alınacak Ölçütler (Tıbbi Standart)  21
C. Hatalı Tıbbi Uygulama (Tıbbi Malpraktis) ve Benzer Kavramlar  24
1. Hatalı Tıbbi Uygulama (Tıbbi Malpraktis) Kavramı ve Türleri  24
2. Komplikasyon  30
3. İzin Verilen Risk  36
II. İDARENİN MALİ SORUMLULUĞUNUN TEMEL ESASLARI  40
A. Hizmet Kusuru Kavramı  40
1. Hizmet Kusuru  40
a. Hizmet Kusurunun Özellikleri ve Sınıflandırılması  45
(1) Klasik Sınıflandırma  47
(i) Hizmetin Kötü İşlemesi  47
(ii) Hizmetin Geç ya da Yavaş İşlemesi  49
(iii) Hizmetin Hiç İşlememesi  49
(2) Sağlık Hizmeti Özelinde Hizmet Kusurunun Değerlendirilmesi  52
(i) Sağlık Hizmetinin Kuruluşu ve İşleyişi Bakımından Kusur Sorumluluğu  52
(ii) Hatalı Tıbbi Uygulamalardan Doğan Kusur Sorumluluğu  55
B. Kusursuz Sorumluluk Kavramı  56
1. Kusursuz Sorumluluğu Açıklayan İlkeler  56
a. Tehlike (Risk/Hasar) İlkesi  58
b. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi (Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi)  59
2. İdarenin Kusursuz Sorumluluğunun Kabul Edildiği Durumlar  60
a. Tehlikeli İşlerde İdarenin Kusursuz Sorumluluğu  60
b. Anarşi ve Terör Olaylarında İdarenin Kusursuz Sorumluluğu  60
c. Bayındırlık İşlerinde İdarenin Kusursuz Sorumluluğu  61
d. Hukuka Uygun İşlerde İdarenin Kusursuz Sorumluluğu  62
e. Kamu Hizmetlerine Katılmada İdarenin Kusursuz Sorumluluğu  62
3. Sağlık Hizmetlerinde Kusursuz Sorumluluk  63
a. Kan Ürünlerinden Doğan Sorumluluk  63
b. Fevkalade Tıbbi Yöntemlerden Doğan Sorumluluk  64
c. Tehlikeli Durumlar  64
d. Mesleki Risklerden Doğan Sorumluluk  65
e. İdarenin Arızi İşbirlikçilerinin Uğradığı Zararlardan Sorumluluk  66
C. Türk Hukukunda İdarenin Kusur Yönünden Mali Sorumluluğu  67
İkinci Bölüm
TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN KAYNAKLANAN
TAM YARGI DAVALARININ TEMEL ÖZELLİKLERİ
I. GENEL OLARAK TAM YARGI DAVASI KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  75
A. İdari İşlemlerden Doğan Tam Yargı Davaları  76
B. İdari Eylemlerden Doğan Tam Yargı Davaları  78
C. İdari Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davaları  79
II. HATALI TIBBİ UYGULAMADAN KAYNAKLANAN TAM YARGI DAVALARINDA ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR VE KANUN YOLLARI  80
A. İlk İnceleme Aşamasında Özellik Arz Eden Hususlar  80
1. İdareye Ön Başvuru Koşulu  80
2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  83
3. Dava Açma Ehliyeti  85
4. Süre  88
B. Kanun Yolları  91
1. İstinaf  91
2. Temyiz  95
III. HATALI TIBBİ MÜDAHALELERDEN KAYNAKLANAN TAM YARGI DAVALARINDA ZARARIN GİDERİLMESİ  96
A. Tazminat Ödenmesine İlişkin Genel Koşullar  96
B. Maddi ve Manevi Tazminat  102
1. Maddi Zarar ve Maddi Tazminat Kavramları  102
2. Maddi Tazminatın Kapsamı  104
3. Manevi Zarar ve Manevi Tazminat Kavramları  110
4. Manevi Tazminatın Kapsamı  112
5. Tazminat Ödeyen İdarenin Sağlık Personeline Rücu Etmesi  116
Üçüncü Bölüm
TIBBİ UYGULAMA HATALARINDAN KAYNAKLANAN TAM YARGI
DAVALARINDA ZAMANAŞIMININ, ADİL YARGILANMA HAKKI
ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
I. GENEL OLARAK ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE KAVRAMLARI  125
A. Zamanaşımı  125
B. Hukuk Davalarında Zamanaşımı  126
C. Ceza Davalarında Zamanaşımı  130
1. Dava Zamanaşımı  130
2. Ceza Zamanaşımı  133
D. Hak Düşürücü Süre  136
E. Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre Kavramlarının Karşılaştırılması  139
II. ADİL YARGILANMA HAKKI VE HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ  140
A. Genel Olarak Adil Yargılanma Hakkı ve Hak Arama Özgürlüğü  140
B. İdari Yargıda Hak Arama Özgürlüğü ve Mahkemeye Başvurma Hakkı  143
C. İdari Yargı Kararlarının Uygulanması Zorunluluğu  146
D. Tıbbi Uygulama Hatalarına İlişkin Tam Yargı Davaları ile Adil Yargılanma Hakkı ve Hak Arama Özgürlüğünün Birlikte Değerlendirilmesi  149
III. ZAMANAŞIMININ, TIBBİ UYGULAMAYA BAĞLI TAM YARGI DAVALARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ  153
A. Eylemin İdariliği Kavramı  153
B. Tıbbi Uygulama Hatalarına Bağlı Tam Yargı Davalarında Zamanaşımının Başlangıcı  158
1. Tıbbi Uygulama Anı  159
2. Süreklilik Arz Eden Mağduriyetin Devam Ettiği Durumlarda Zamanaşımı Başlangıcı  163
3. Tıbbi Uygulama Hatasının Sonradan Öğrenildiği Durumlarda Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  170
C. Dava Açma Süresini Durduran Haller  183
1. Görevli Olmayan Yerlere Başvurma  184
2. İdari Makamların Sükûtu  192
3. Üst Makamlara Başvurma  195
IV. TIBBİ UYGULAMA HATALARINA İLİŞKİN TAM YARGI DAVALARINDA ZAMANAŞIMI VE ADİL YARGILANMA HAKKINA DAİR GÖRÜŞLER  197
A. Anayasa Mahkemesi’nin Görüşü  197
B. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Görüşü  210
V. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA TAM YARGI DAVALARI VE ZAMANAŞIMI  214
Sonuç  219
Kaynakça  223
Kavramlar Dizini  241
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021