Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İş Sözleşmesinin Fesih Hakkının Sınırlandırılması
– İş Hukuku Monografileri –
Ekim 2020 / 1. Baskı / 184 Syf.
Fiyatı: 54.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

İş ilişkilerinde iş sözleşmesinin ekonomik açıdan zayıf olan taraflarından biri olan işçinin; feshe karşı korunması ve işverenin keyfi olarak iş sözleşmesini feshetmesinin engellenmesi için iş sözleşmesinde fesih hakkı kanunla ve genellikle sözleşmeyle sınırlandırılabilir.

İş sözleşmesi sona erdirilirken, işçi açısından da işveren açısından da belirli sınırlamalara tabi tutularak sona erdirilir. Genellikle işveren açısından sınırlama karşımıza çıksa da, işçi açısından fesih hakkının sınırlandırılması, eğitim gideri karşılığı cezai şart olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim çalışmada da; iş akdinde fesih hakkının kanunla, sözleşmelerle sınırlandırıldığında işverenin ve özellikle işçinin feshe karşı korunması ve iş sözleşmesinin keyfi olarak feshedilmesinin nasıl engellendiği incelenmiştir. Ayrıca iş uyuşmazlıklarının sayısının sürekli artması ve davaların süresinin uzaması nedeniyle 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'yla belli tür davalar bakımından arabulucuya başvuru zorunluluğu getirilmesi nedeniyle arabuluculuk müessesesi de, fesih hakkının cezai şartla sınırlandırılması bakımından çalışmada incelenmiştir.

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde fesih hakkının genel hatlarıyla ne olduğu, ikinci bölümde iş sözleşmesinde fesih hakkının kanunla getirilen düzenlemelerle nasıl sınırlandırıldığı, üçüncü bölümde fesih hakkının taraflarca düzenlenen sözleşmelerle nasıl sınırlandırıldığı, dördüncü bölümde ise cezai şart ve fesih hakkının cezai şartla sınırlandırılması konuları, doktrin ve güncel yargı kararları çerçevesinde ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Çalışma; avukatlar, yargıçlar, hukuk fakültesi öğrencileri ve iş insanları başta olmak üzere birçok kişi için uyuşmazlıkların çözüme ulaşmasında kaynak olacaktır.

Konu Başlıkları
İş Sözleşmesinde Fesih Hakkı
Fesih Hakkının Kanunla Sınırlandırılması
Fesih Hakkının Sözleşmelerle Sınırlandırılması
Fesih Hakkının Cezai Şart ile Sınırlandırılması
Barkod: 9789750262791
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 184
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
I. İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESİH HAKKI  19
A. Genel Olarak İş Sözleşmesi  19
B. İş Sözleşmesinde Fesih Hakkı ve Fesih Hakkının Hukuki Niteliği  21
C. Fesih Türleri  23
1. İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshi  23
a. İş Güvencesi Kapsamında Olmayan İşçiler Yönünden Bildirimli Fesih  25
b. Usulsüz Fesih  28
ba. İhbar Tazminatı  28
c. Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması  30
ca. Kötü Niyet Tazminatı  32
cb. Sendikal Tazminat  33
d. İş Güvencesine Kapsamındaki İşçinin İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Bildirimli Feshi  36
da. İş Güvencesi  36
db. Geçerli Fesih Kavramı  39
dc. İş Sözleşmesinin Feshedilmesinde Usul  40
dd. Feshin Geçersizliği İlişkin İşe İade Davası ve Bu Davanın Yargılama Süreci  41
2. İş Sözleşmesinin Bildirimsiz Feshi  44
a. Bildirimsiz Fesih Kavramı ve Özellikleri  44
b. Bildirimsiz Fesihte Haklı Neden  45
c. Haklı Nedenle Feshin Nedenleri  45
d. Bildirimsiz Fesih Hakkının Kullanılması Gereken Süre  46
e. Haklı Nedenle Feshin Hüküm ve Sonuçları  47
f. Haksız Fesih ve Haksız Feshin Hüküm ve Sonuçları  48
3. Eylemli Fesih  50
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH HAKKININ KANUNLA SINIRLANDIRILMASI  53
A. İş Sözleşmesinde Fesih Hakkının Kanun ile Sınırlandırılması  53
1. Bildirimli Fesih Hakkının Kanunla Sınırlandırılması  55
a. İş Güvencesi Kapsamında Yer Alan İşçilerin İş Sözleşmelerinin İşverenleri Tarafından Bildirimli Feshine Kanunla Getirilen Sınırlamalar  56
aa. Bildirimli Feshin Geçerli Nedene Dayandırılarak Sınırlandırılması  56
ab. Feshin Geçerli Nedene Dayandırılmasının Usul ve Sonuçları  57
ac. Sendikal Fesih Nedeniyle Fesih Hakkına Sınırlama Getirilmesi  59
b. İş Güvencesi Kapsamında Yer Almayan İşçilerin İş Sözleşmelerinin İşveren Tarafından Bildirimli Feshine Kanunla Getirilen Sınırlandırılmalar  59
ba. Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması  60
c. İş Sözleşmesinde Bildirimli Fesih Hakkının Askıya Alınması Yoluyla Kanunla Getirilen Özel Sınırlandırmalar  61
ca. Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma Nedeniyle Fesih Hakkının Sınırlandırılması  62
cb. Gebelik ve Doğum Nedeniyle Fesih Hakkının Sınırlandırılması  65
cc. İşçinin Kusuruna Yükletilmeyen Hastalık ve Kaza Hallerinde Getirilen Sınırlamalar  66
cd. Grev ve Lokavt Uygulaması Nedeniyle Fesih Hakkının Sınırlandırılması  67
ce. İş yerinden ve İşçiden Kaynaklanan Zorlayıcı Nedenler  68
cf. İşçinin Gözaltına Alınması ve Tutuklanması  69
cg. Ücretsiz İzin  70
ch. Toplu İşçi Çıkarma  75
2. Bildirimsiz (Haklı Nedenle) Fesih Hakkının Kanunla Sınırlandırılması  76
a. Haksız Fesih  77
aa. İş Güvencesi Kapsamındaki İşçilerin İş Sözleşmelerinin Haksız Feshi  77
ab. İş Güvencesi Kapsamında Olmayan İşçilerin İş Sözleşmelerinin Haksız Feshi  77
ac. İşyeri Sendika Temsilcileri Açısından İş Sözleşmesinin Fesih Hakkının Kanunla Sınırlandırılması  79
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH HAKKININ SÖZLEŞMELERLE SINIRLANDIRILMASI  81
A. Fesih Hakkının Sözleşmeler İle Sınırlandırılması  81
1. Fesih Hakkının Bireysel İş Sözleşmesi ile Sınırlandırılması  81
a. İşverenin Fesih Hakkının Sözleşme ile Sınırlandırılması  82
aa. İşverenin Bildirimli Fesih Hakkının Sözleşmeler ile Sınırlandırılması  82
aaa. İş Güvencesine Sahip İşçinin İş Sözleşmesinin Fesih Hakkının Sözleşmelerle Sınırlandırılması  82
aab. İş Güvencesi Kapsamında Yer Almayan İş İlişkilerinde Fesih Hakkının Sözleşmelerle Sınırlandırılması  85
ab. İşverenin Bildirimsiz Biçimde Haklı Nedene Dayanarak Fesih Hakkının Sözleşmelerle Sınırlandırılması  88
aba. İş Güvencesine Sahip Olan İşçilerin İş İlişkilerinde İşveren Tarafından Bildirim Olmadan Haklı Nedene Dayanarak Fesih Hakkının Sözleşmelerle Sınırlandırılması  89
abb. İş Güvencesine Sahip Olmayan İş İlişkilerinde İşverenin Bildirimsiz Olarak Haklı Nedene Dayanarak Fesih Hakkının Sözleşmelerle Sınırlandırılması  91
b. İşçinin Fesih Hakkının Sözleşmeler İle Sınırlandırılması  92
2. Fesih Hakkının Toplu İş Sözleşmesi İle Sınırlandırılması  93
a. Toplu İş Sözleşmesinde Fesih Hakkının Disiplin Kurulu Kararı ile Sınırlandırılması  97
IV. FESİH HAKKININ CEZAİ ŞART İLE SINIRLANDIRILMASI  101
A. Cezai Şart Kavramı ve Cezai Şartın Amacı  101
B. Cezai Şartın Hukuksal Açıdan Niteliği  104
C. Cezai Şartın Unsurları  105
1. Asıl Borcun Mevcut Olması  105
2. Cezai Şart Olarak Asıl Borçtan Ayrı Bir Edimin Bulunması  107
3. Cezai Şartın Fer’i Niteliği  107
4. Cezai Şartın Sağlararası Bir Hukuki İşlem ile Belirlenmesi  108
D. Cezai Şartın Türleri  108
1. Seçimlik Cezai Şart  109
2. İfaya Eklenen Cezai Şart  110
3. İfayı Engelleyen Cezai Şart– Dönme Cezası  111
E. Cezai Şartın Kusur ve Zarar İle İlişkisi  113
1. Cezai Şartın Kusur ile İlişkisi  113
2. Cezai Şartın Zarar ile İlişkisi  113
a. Cezai Şart Miktarını Aşan Zararın Tazmini  113
F. Rekabet Yasağında Cezai Şart  114
1. İş Sözleşmesinde Rekabet Yasağı  114
2. İşçinin Rekabet Yasağı Sözleşmesi Nedeniyle Cezai Şart Ödemesi  117
3. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin ve Cezai Şartın Sona Ermesi  120
G. İş Hukukunda Cezai Şart  121
1. İş Sözleşmesinde Kararlaştırılan Cezai Şart  121
2. Bireysel İş Sözleşmelerinde Fesih Hakkının Cezai Şart İle Sınırlandırılması  123
3. Toplu İş Sözleşmesinde Fesih Hakkının Cezai Şart İle Sınırlandırılması  124
4. İş Sözleşmesinde Fesih Hakkının Cezai Şart İle Sınırlandırılmasında İşçi ve İşveren Açısından Durumu  125
a. Fesih Hakkının Cezai Şart ile Sınırlandırılmasında İşverenin Durumu  126
b. İş Sözleşmesinde Fesih Hakkının Cezai Şart ile Sınırlandırılmasında İşçinin Durumu  127
ba. Özel Bir Düzenleme Olan Eğitim Karşılığı Öngörülen Cezai Şart  128
bb. İş Sözleşmelerinde Eğitim Karşılığı Belirlenen Cezai Şartın Geçerliliği  130
bc. İş Sözleşmesinin Feshinde Eğitim Karşılığı Cezai Şarta Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Sonuçlar  137
5. İş Sözleşmesinde Cezai Şartın Geçerli Olmasının Şartları ve Cezai Şartın İş Hukukunda Gösterdiği Özellikler  139
a. Asıl Borcun İhlal Edilmesi  140
b. Kusurlu Davranış  140
c. İş Güvencesi Kapsamında Olmama  140
da. İş Sözleşmesinde Cezai Şartın Her İki Taraf için Belirlenmesi (Karşılıklılık Prensibi)  143
ea. Cezai Şartın Diğer İş Sözleşmesi Türlerinde Öngörülmesi  148
6. İş Sözleşmesinde Cezai Şartın İndirilmesi  151
a. Tacir Sıfatına Sahip Borçlu Bakımından Cezai Şartın İndirilmesi  153
b. İş Sözleşmesinde Cezai Şartın İndirilmesi ve Cezai Şartın Çalışılmayan Süreye Oranlanması  154
7. İş Sözleşmesinde Cezai Şartın Sona Ermesi  157
a. İş Sözleşmesinin Feshinin Cezai Şartının Sona Ermesine Etkisi  157
aa. Haklı Nedenle İş Sözleşmesinin Feshedilmesinin Cezai Şartın Sona Ermesine Etkisi  157
ab. Geçerli Nedenle İş Sözleşmesinin Fesih Edilmesinin Cezai Şartın Sona Ermesine Etkisi  159
ac. İş yeri Devrinin Cezai Şartın Sona Ermesine Etkisi  160
8. Cezai Şarta İlişkin Uyuşmazlıklarda Yargı Yolu  160
a. Genel Olarak  160
b. İş Yargısında Görev  161
c. İş Yargısında Yetki  161
d. Yargılama Usulü  161
da. İş Mahkemeleri Kanununa Göre Dava Şartı Olarak Arabuluculuk  162
daa. Genel Olarak Arabuluculuk  162
dab. Dava Şartı Arabuluculuk  163
SONUÇ  167
Kaynakça  171
Kavram Dizini  177
 


Metin Bozkurt
Kasım 2020
52.00 TL
Sepete Ekle
Nuri Çelik ...
Kasım 2020
189.50 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
50.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
I. İŞ SÖZLEŞMESİNDE FESİH HAKKI  19
A. Genel Olarak İş Sözleşmesi  19
B. İş Sözleşmesinde Fesih Hakkı ve Fesih Hakkının Hukuki Niteliği  21
C. Fesih Türleri  23
1. İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshi  23
a. İş Güvencesi Kapsamında Olmayan İşçiler Yönünden Bildirimli Fesih  25
b. Usulsüz Fesih  28
ba. İhbar Tazminatı  28
c. Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması  30
ca. Kötü Niyet Tazminatı  32
cb. Sendikal Tazminat  33
d. İş Güvencesine Kapsamındaki İşçinin İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Bildirimli Feshi  36
da. İş Güvencesi  36
db. Geçerli Fesih Kavramı  39
dc. İş Sözleşmesinin Feshedilmesinde Usul  40
dd. Feshin Geçersizliği İlişkin İşe İade Davası ve Bu Davanın Yargılama Süreci  41
2. İş Sözleşmesinin Bildirimsiz Feshi  44
a. Bildirimsiz Fesih Kavramı ve Özellikleri  44
b. Bildirimsiz Fesihte Haklı Neden  45
c. Haklı Nedenle Feshin Nedenleri  45
d. Bildirimsiz Fesih Hakkının Kullanılması Gereken Süre  46
e. Haklı Nedenle Feshin Hüküm ve Sonuçları  47
f. Haksız Fesih ve Haksız Feshin Hüküm ve Sonuçları  48
3. Eylemli Fesih  50
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH HAKKININ KANUNLA SINIRLANDIRILMASI  53
A. İş Sözleşmesinde Fesih Hakkının Kanun ile Sınırlandırılması  53
1. Bildirimli Fesih Hakkının Kanunla Sınırlandırılması  55
a. İş Güvencesi Kapsamında Yer Alan İşçilerin İş Sözleşmelerinin İşverenleri Tarafından Bildirimli Feshine Kanunla Getirilen Sınırlamalar  56
aa. Bildirimli Feshin Geçerli Nedene Dayandırılarak Sınırlandırılması  56
ab. Feshin Geçerli Nedene Dayandırılmasının Usul ve Sonuçları  57
ac. Sendikal Fesih Nedeniyle Fesih Hakkına Sınırlama Getirilmesi  59
b. İş Güvencesi Kapsamında Yer Almayan İşçilerin İş Sözleşmelerinin İşveren Tarafından Bildirimli Feshine Kanunla Getirilen Sınırlandırılmalar  59
ba. Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması  60
c. İş Sözleşmesinde Bildirimli Fesih Hakkının Askıya Alınması Yoluyla Kanunla Getirilen Özel Sınırlandırmalar  61
ca. Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma Nedeniyle Fesih Hakkının Sınırlandırılması  62
cb. Gebelik ve Doğum Nedeniyle Fesih Hakkının Sınırlandırılması  65
cc. İşçinin Kusuruna Yükletilmeyen Hastalık ve Kaza Hallerinde Getirilen Sınırlamalar  66
cd. Grev ve Lokavt Uygulaması Nedeniyle Fesih Hakkının Sınırlandırılması  67
ce. İş yerinden ve İşçiden Kaynaklanan Zorlayıcı Nedenler  68
cf. İşçinin Gözaltına Alınması ve Tutuklanması  69
cg. Ücretsiz İzin  70
ch. Toplu İşçi Çıkarma  75
2. Bildirimsiz (Haklı Nedenle) Fesih Hakkının Kanunla Sınırlandırılması  76
a. Haksız Fesih  77
aa. İş Güvencesi Kapsamındaki İşçilerin İş Sözleşmelerinin Haksız Feshi  77
ab. İş Güvencesi Kapsamında Olmayan İşçilerin İş Sözleşmelerinin Haksız Feshi  77
ac. İşyeri Sendika Temsilcileri Açısından İş Sözleşmesinin Fesih Hakkının Kanunla Sınırlandırılması  79
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH HAKKININ SÖZLEŞMELERLE SINIRLANDIRILMASI  81
A. Fesih Hakkının Sözleşmeler İle Sınırlandırılması  81
1. Fesih Hakkının Bireysel İş Sözleşmesi ile Sınırlandırılması  81
a. İşverenin Fesih Hakkının Sözleşme ile Sınırlandırılması  82
aa. İşverenin Bildirimli Fesih Hakkının Sözleşmeler ile Sınırlandırılması  82
aaa. İş Güvencesine Sahip İşçinin İş Sözleşmesinin Fesih Hakkının Sözleşmelerle Sınırlandırılması  82
aab. İş Güvencesi Kapsamında Yer Almayan İş İlişkilerinde Fesih Hakkının Sözleşmelerle Sınırlandırılması  85
ab. İşverenin Bildirimsiz Biçimde Haklı Nedene Dayanarak Fesih Hakkının Sözleşmelerle Sınırlandırılması  88
aba. İş Güvencesine Sahip Olan İşçilerin İş İlişkilerinde İşveren Tarafından Bildirim Olmadan Haklı Nedene Dayanarak Fesih Hakkının Sözleşmelerle Sınırlandırılması  89
abb. İş Güvencesine Sahip Olmayan İş İlişkilerinde İşverenin Bildirimsiz Olarak Haklı Nedene Dayanarak Fesih Hakkının Sözleşmelerle Sınırlandırılması  91
b. İşçinin Fesih Hakkının Sözleşmeler İle Sınırlandırılması  92
2. Fesih Hakkının Toplu İş Sözleşmesi İle Sınırlandırılması  93
a. Toplu İş Sözleşmesinde Fesih Hakkının Disiplin Kurulu Kararı ile Sınırlandırılması  97
IV. FESİH HAKKININ CEZAİ ŞART İLE SINIRLANDIRILMASI  101
A. Cezai Şart Kavramı ve Cezai Şartın Amacı  101
B. Cezai Şartın Hukuksal Açıdan Niteliği  104
C. Cezai Şartın Unsurları  105
1. Asıl Borcun Mevcut Olması  105
2. Cezai Şart Olarak Asıl Borçtan Ayrı Bir Edimin Bulunması  107
3. Cezai Şartın Fer’i Niteliği  107
4. Cezai Şartın Sağlararası Bir Hukuki İşlem ile Belirlenmesi  108
D. Cezai Şartın Türleri  108
1. Seçimlik Cezai Şart  109
2. İfaya Eklenen Cezai Şart  110
3. İfayı Engelleyen Cezai Şart– Dönme Cezası  111
E. Cezai Şartın Kusur ve Zarar İle İlişkisi  113
1. Cezai Şartın Kusur ile İlişkisi  113
2. Cezai Şartın Zarar ile İlişkisi  113
a. Cezai Şart Miktarını Aşan Zararın Tazmini  113
F. Rekabet Yasağında Cezai Şart  114
1. İş Sözleşmesinde Rekabet Yasağı  114
2. İşçinin Rekabet Yasağı Sözleşmesi Nedeniyle Cezai Şart Ödemesi  117
3. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin ve Cezai Şartın Sona Ermesi  120
G. İş Hukukunda Cezai Şart  121
1. İş Sözleşmesinde Kararlaştırılan Cezai Şart  121
2. Bireysel İş Sözleşmelerinde Fesih Hakkının Cezai Şart İle Sınırlandırılması  123
3. Toplu İş Sözleşmesinde Fesih Hakkının Cezai Şart İle Sınırlandırılması  124
4. İş Sözleşmesinde Fesih Hakkının Cezai Şart İle Sınırlandırılmasında İşçi ve İşveren Açısından Durumu  125
a. Fesih Hakkının Cezai Şart ile Sınırlandırılmasında İşverenin Durumu  126
b. İş Sözleşmesinde Fesih Hakkının Cezai Şart ile Sınırlandırılmasında İşçinin Durumu  127
ba. Özel Bir Düzenleme Olan Eğitim Karşılığı Öngörülen Cezai Şart  128
bb. İş Sözleşmelerinde Eğitim Karşılığı Belirlenen Cezai Şartın Geçerliliği  130
bc. İş Sözleşmesinin Feshinde Eğitim Karşılığı Cezai Şarta Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Sonuçlar  137
5. İş Sözleşmesinde Cezai Şartın Geçerli Olmasının Şartları ve Cezai Şartın İş Hukukunda Gösterdiği Özellikler  139
a. Asıl Borcun İhlal Edilmesi  140
b. Kusurlu Davranış  140
c. İş Güvencesi Kapsamında Olmama  140
da. İş Sözleşmesinde Cezai Şartın Her İki Taraf için Belirlenmesi (Karşılıklılık Prensibi)  143
ea. Cezai Şartın Diğer İş Sözleşmesi Türlerinde Öngörülmesi  148
6. İş Sözleşmesinde Cezai Şartın İndirilmesi  151
a. Tacir Sıfatına Sahip Borçlu Bakımından Cezai Şartın İndirilmesi  153
b. İş Sözleşmesinde Cezai Şartın İndirilmesi ve Cezai Şartın Çalışılmayan Süreye Oranlanması  154
7. İş Sözleşmesinde Cezai Şartın Sona Ermesi  157
a. İş Sözleşmesinin Feshinin Cezai Şartının Sona Ermesine Etkisi  157
aa. Haklı Nedenle İş Sözleşmesinin Feshedilmesinin Cezai Şartın Sona Ermesine Etkisi  157
ab. Geçerli Nedenle İş Sözleşmesinin Fesih Edilmesinin Cezai Şartın Sona Ermesine Etkisi  159
ac. İş yeri Devrinin Cezai Şartın Sona Ermesine Etkisi  160
8. Cezai Şarta İlişkin Uyuşmazlıklarda Yargı Yolu  160
a. Genel Olarak  160
b. İş Yargısında Görev  161
c. İş Yargısında Yetki  161
d. Yargılama Usulü  161
da. İş Mahkemeleri Kanununa Göre Dava Şartı Olarak Arabuluculuk  162
daa. Genel Olarak Arabuluculuk  162
dab. Dava Şartı Arabuluculuk  163
SONUÇ  167
Kaynakça  171
Kavram Dizini  177
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020