Katkı – Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları Fatih Karamercan  - Kitap

Katkı – Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları

8. Baskı, 
Mart 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1584
Barkod:
9789750283895
Kapak Türü:
Ciltli
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Kitabın uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmasından dolayı, uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi inceleme konusu yapılmamıştır. Kitabın yedinci baskısına ek olarak sekizinci baskısında, arada geçen zamandaki Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin en güncel içtihatları ile birlikte edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine ilişkin olan konularda diğer Yargıtay Hukuk Daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş en güncel içtihatlar da titizlikle tek tek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır.
Kitabın yedinci baskısına ek olarak sekizinci baskısında İsviçre Federal Mahkemesi'nin vermiş olduğu önemli ve güncel mal rejimine ilişkin (25.01.2022, 21.02.2022, 16.03.2022, 24.11.2022 tarihli), medenî usûl hukukuna ilişkin (15.06.2020, 17.03.2021, 25.07.2022 tarihli) ve hem mal rejimlerine hem de usûl hukukuna ilişkin (08.06.2022, 28.11.2022, 16.12.2022 tarihli) kararlarına yer verilmiştir.
Kitabın sekizinci baskısında "İçindekiler" kısmının başlıklandırma sistemi değiştirilmiş olup daha sade ve anlaşılır bir görünüme kavuşturulmuştur.
Kitabın, benzerlerinden ayrılmasına sebep olan özelliklerinden, içtihat yorumlarının sayısı artmış olup bu bağlamda ve diğer incelemeler sebebi ile kaynakça da artmıştır.
Kitabın belki de en farklı yönünü oluşturan ve dolayısıyla detaylı incelenmiş ve uygulamada sorunlara yol açan kısmı olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, şirketin veya şirketlerin dava konusu olması durumu, bu konunun çözümlenmesinde Medeni Hukuk alanı yeterli gelmediği düşünüldüğünden Ticaret Hukuku (ve yeri geldikçe Vergi Hukuku) ile birlikte işletme Bölümü'nün konusuna giren "Şirket Değerlemesi" alanı da bu çözümlemede yer almıştır. Altıncı baskı zamanına kadar neredeyse tüm ilgili eserler incelenmiş ve bu kısım daha da zenginleştirilmiş olup yine kişisel görüş ifade edilmiştir. Bu kişisel görüş, İsviçre Federal Mahkemesi'nin 11.12.2019 tarihli (BGE 146 III 73) Kararı'nda da kabul görmüştür. Kitabın ikinci baskısı ile birlikte IV. Bölüme 7. Başlıkla kendisine yer bulan "Yargılama Sırasında Yapılan Hatalar ve Usûl Uyarıları" kısmına, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ve Hukuk Genel Kurulu kararları ile daha da sistematik bir görünüm kazandırılmıştır. Son olarak kitabın sekizinci baskısında mal rejimi davalarını da ilgilendiren tarafımca yapılan içtihadı birleştirme başvuruları sonucunda verilmiş 18.02.2022 ve 03.06.2022 tarihli YİBBGK. kararları da kitapta ilgili kısımda yer almıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
En Güncel Yargıtay Kararları (Hukuk Daireleri ve Hukuk Genel Kurulu)
.
Yerel Mahkeme Kararları (Yargıtay Denetiminden Geçmiş)
.
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları (Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri İle İlgili)
.
Açıklamalı ve Doktrinsel Yorumlu
.
Uygulamada Yapılan Hatalar
.
Çözüm Önerili Görüşler
.
Pratik ve Basit Anlatımlı Tasfiye Örnekleri
.
Şirketlere İlişkin Hususlar (Şirket Değerleme Yöntemleri)
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Sekizinci Baskıya Önsöz 
7
Yedinci Baskıya Önsöz 
11
Altıncı Baskıya Önsöz 
14
Beşinci Baskıya Önsöz 
16
Dördüncü Baskıya Önsöz 
18
Üçüncü Baskıya Önsöz 
21
İkinci Baskıya Önsöz 
24
Önsöz 
25
Kısaltmalar 
37
I. Bölüm
MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
§I. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ 
41
§II. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 
42
§III. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZAMANI 
43
§IV. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN ETKİSİ 
47
1. Genel Olarak 
47
2. Geçmişe Yönelik Mal Rejimi Sözleşmesi Yapma 
51
§V. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ İLE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER 
58
II. Bölüm
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE
REJİME HÂKİM OLAN İLKELER
§I. EDİNİLMİŞ MAL KAVRAMI 
63
§II. EDİNİLMİŞ MALLARIN YERİNE GEÇEN DEĞERLER 
68
1. Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşlarının veya Personele Yardım Amacı ile Kurulan Sandık ve Benzerlerinin Yaptığı Ödemeler 
68
2. Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar 
97
3. Kişisel Malların Gelirleri 
98
4. Uygulama Açısından Oluşabilecek Edinilmiş Mallar 
105
§III. KİŞİSEL MALLAR 
168
1. TMK 220. Madde Kapsamında Sayılan Durumlar 
168
A. Eşlerden Birinin Yalnız Kişisel Kullanımına Yarayan Eşya 
177
B. Mal Rejiminin Başlangıcında Eşlerden Birine Ait Bulunan Veya Bir Eşin Sonradan Miras Yoluyla Ya Da Herhangi Bir Şekilde Karşılıksız Kazanma Yoluyla Elde Ettiği Malvarlığı Değerleri 
180
C. Manevi Tazminat Alacakları 
192
D. Kişisel Mallar Yerine Geçen Değerler 
195
2. Sosyal Güvenlik ve Yardım Kurumlarının Yaptığı Toptan Ödemelerin veya Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Toptan Ödeme Şeklinde Alınan Tazminatların Mal Rejiminin Sona Ermesinden Sonraki Döneme Ait Olması 
199
3. Şans Oyunlarına Dayalı Kazanılan İkramiyeler 
207
§IV. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE HÂKİM OLAN İLKELER 
218
1. İspat Kolaylığı İlkesi 
218
2. Alacaklı Eşin Hakkının Alacak Hakkına Dayanması 
222
3. Borçlu Eşe Ödeme Kolaylığı Sağlanması 
237
III. Bölüm
MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ
§I. MAL REJİMİNİN SONA ERME NEDENLERİ 
249
1. Eşlerden Birinin Ölümü 
249
A. Zamanaşımı 
251
B. Birlikte Ölüm Karinesi 
254
2. Mahkeme Kararı İle Mal Ayrılığına Geçilmesi 
256
A. Genel Olarak 
256
B. Mahkeme Kararı İle Mal Ayrılığına Geçilmesinin Şartları 
257
C. Uygulanacak Yargılama Usûlü 
287
D. Mahkeme Kararı İle Mal Ayrılığına Geçilmesinin Sonuçları 
295
E. Kanun Yolu Aşaması 
297
3. Başka Bir Mal Rejiminin Kabulü İle 
298
4. Boşanma veya Evliliğin İptali Davası İle 
299
A. Yabancı Mahkeme Tarafından Boşanma Kararı Verilmesi Durumunda 
305
B. Tanıma ve Tenfiz Davaları İle Bağlantılı Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasından Kaynaklı Yaşanan Sorunlar 
307
IV. Bölüm
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ
§I. USUL HÜKÜMLERİ 
319
1. Görevli Mahkeme 
319
2. Yetkili Mahkeme 
396
A. Ölüm ile Sona Erme 
398
B. Boşanma, Evliliğin İptali veya Mal Ayrılığına Geçiş Kararı İle Sona Erme 
399
C. Diğer Durumlarda 
402
D. Yabancılık Unsuru Taşıyan Durumlarda 
407
§II. TASFİYE AŞAMALARI 
408
1. Tasfiyeye Tabi Malların Hangi Tarihlerdeki Değerlerinin Esas Alınacağı 
408
A. Genel Olarak 
408
B. İstisna 
419
2. Özellik Arz Eden Durumlar 
427
A. Paylı Mülkiyet Konusu Mallar 
427
a. Genel Olarak 
427
b. Sürüm Değeri 
446
B. Katılma Alacağı ve/veya Miras Hakkına Mahsuben Aile Konutunun ve/veya Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi 
447
a. Genel Olarak 
447
b. Talebin Süresi 
458
c. Sürüm Değeri 
460
C. TMK 240. ve 652. Maddesinin Birbirlerinden Farkları 
460
a. Genel Olarak 
460
b. Dayanılan Hakkın Türüne Göre 
462
c. Görevli Mahkeme 
469
d. Uygulanacak Yargılama Usûlü 
487
e. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (Denetiminden Geçmiş Yerel Mahkeme) Kararları 
488
f. Kanun Yolu Aşaması 
507
D. Mal Rejiminin Tasfiyesi İle Miras Hakkı İlişkisi 
508
E. Mal Rejimi Sözleşmesi İle Eşlerin Ortak Olmayan Altsoylarının Haklarının Zedelenmesi 
521
F. Mal Rejiminin Tasfiyesinin Taraflarca Getirilme ve Taleple Bağlılık İlkesi İle İlişkisi 
523
§III. DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI (01.01.2002 SONRASI) 
536
1. Genel Olarak 
536
2. Talep Edilebilme Şartları 
540
A. Resmî Bir Evlilik Mevcut Olmalı 
540
B. Mal Rejimi Sona Ermeli 
542
C. Diğer Eşin Malvarlığının Edinilmesine, Korunmasına veya İyileştirilmesine Katkı Yapılmalı 
542
D. Katkı Yapan Eş, Hiç ya da Uygun Bir Karşılık Almamış Olmalı (Bağış Kastı Olmamalı) 
561
E. Değer Artış Payı Alacağından Vazgeçilmemiş Olmalı 
576
3. Hesaplama Yöntemi 
577
A. Genel Olarak 
577
B. Katkı Yapılan Malın Tasfiye Sırasında Değer Kazanması veya Kaybetmesine Göre 
577
C. Katkı Yapılan Malın Tasfiye Sırasında Mevcut Olup Olmamasına Göre 
584
D. Toptan Olarak veya İrat Şeklinde Mala Katkı Yapılması 
586
E. Birden Fazla Mala Katkı Yapılması 
589
F. Değer Artış Payı Alacağının Katılma Alacağı Hesabına Etkisi 
593
a. Eşin Edinilmiş Malından Diğer Eşin Edinilmiş Malına Katkı 
593
b. Eşin Edinilmiş Malından Diğer Eşin Kişisel Malına Katkı 
594
c. Eşin Kişisel Malından Diğer Eşin Edinilmiş Malına Katkı 
595
d. Eşin Kişisel Malından Diğer Eşin Kişisel Malına Katkı 
596
G. Katkı Yapılan Malvarlığının Edinme Tarihine Göre 
596
a. Katkı 01.01.2002 Öncesi Yapılmışsa (Katkı Payı Alacağı) 
596
aa. Katkı Yapılan Malvarlığının Hangi Tarihteki Sürüm Değerinin Esas Alınacağı 
597
aaa. Genel Olarak 
597
bbb. Boşanma Dava Tarihinden Önceki Devirler 
602
ccc. Boşanma Dava Tarihinden Sonraki Devirler 
606
ddd. Katkıda Bir Değer Kaybı Olması Durumu 
606
bb. Katkı Yapılan Malvarlığındaki Katkıya Hangi Tarihten İtibaren Faiz İşletileceği 
608
aaa. Katkı Payı Alacağı Davasının Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
608
bbb. Dava Konusu Malın Devredildiği Tarihten İtibaren Değil Katkı Payı Alacağı Davasının Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
609
ccc. Katkı Payı Alacağı Davasının Karar Tarihinden İtibaren Değil Katkı Payı Alacağı Davasının Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
609
ddd. Katkı Payı Alacağı Davasının Kararının Kesinleşmesi Tarihinden İtibaren Değil Katkı Payı Alacağı Davasının Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
610
fff. Kısmen Islah Yapılmış İse Boşanma Davasının Kesinleşmesi Tarihinden İtibaren Değil Katkı Payı Alacağı Davasının Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
611
kkk. Belirsiz Alacak Davası Şeklinde Açılan Katkı Payı Alacağı Davalarında, Tüm Alacak İçin Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
613
lll. Belirsiz Alacak Davası Şeklinde Açılan Katkı Payı Alacağı Davalarında, Dava Dilekçesinde Faiz Talep Edilmemiş Ancak Talep Artırımı Dilekçesi İle Faiz Talep Edilmişse Tüm Alacak İçin Talep Artırımı Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
614
mmm. Diğer Durumlar 
614
b. Katkı 01.01.2002 Sonrası Yapılmışsa (Değer Artış Payı Alacağı) 
618
aa. Katkı Yapılan Malvarlığının Hangi Tarihteki Sürüm Değerinin Esas Alınacağı 
618
bb. Katkı Yapılan Malvarlığındaki Katkıya Hangi Tarihten İtibaren Faiz İşletileceği 
625
aaa. Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
626
bbb. Yabancı Boşanma Dava Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
626
ccc. Boşanma Dava Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
626
ddd. Boşanma Islah Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
627
eee. Boşanma Davasının Kesinleşmesi Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
627
fff. Tasfiye Davasının Dava Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
628
ggg. Tasfiye Davasının Keşif Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
629
hhh. Bilirkişi Raporu Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
630
ııı. Tasfiye Davasının Dava ve Islah Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
630
jjj. Islah Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
631
kkk. İnfazda Tereddüt Uyandıracak Şekilde Tasfiye Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesine Karar Verilmesi Doğru Değildir 
632
lll. Tasfiyenin Sona Ermesi Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
633
mmm. Tasfiye Davasının Kesinleşmesi Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
633
rrr. Bozma Sonrası Rapor Alınmışsa Bozma Sonrası Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
638
ttt. İlk Açılan Katılma Alacağı Davasında Talep Edilmeyen Faizin Tahsili Amacıyla Başlatılan İlamsız Takibe Yapılan İtirazın İptali Davasında, İlk Açılan Katılma Alacağı Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faiz İstenebilir 
643
c. Katkı Hem 01.01.2002 Öncesinde Hem De 01.01.2002 Sonrasında Yapılmışsa (Katkı Payı Alacağı İle Birlikte Değer Artış Payı Alacağı Mevcutsa) 
644
aa. Katkı Yapılan Malvarlığının Hangi Tarihteki Sürüm Değerlerinin Esas Alınacağı 
661
bb. Katkı Yapılan Malvarlığındaki Katkıya Hangi Tarihlerden İtibaren Faiz İşletileceği 
661
d. Katkı Payı ve Değer Artış Payı Alacağı İle İlgili Araştırma Yöntemleri 
661
§IV. EKLENECEK DEĞERLER 
702
1. Genel Olarak 
702
2. Uygulanabilme Şartları 
711
A. Karşılık Alınmadan Bir Kazanımın Olması (Devreden Eş Açısından) 
711
B. Temlikin Diğer Eşin Rızası Alınmadan Yapılması (Devreden Eş Açısından) 
712
C. Katılma Alacağının Karşılanamamış Olması (Devralan Üçüncü Kişi Açısından) 
713
D. Karşılanamayan Kısmın İstenmesi (Devralan Üçüncü Kişi Açısından) 
714
E. 1. Bent Hükmü İle 2. Bent Hükmünün Birbirlerinden Farkları 
721
3. Eklenecek Değerler İle Muvazaalı İşlemler Arasındaki Farklar 
732
A. İspat Açısından 
732
B. Devredilen Malın Hangi Tarihteki Sürüm Değerinin Esas Alınacağı 
742
4. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulamasından Örnekler 
744
5. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Uygulamasından Örnekler 
759
6. Araştırma Yöntemleri 
762
§V. DENKLEŞTİRME (ALACAĞI) 
771
1. Genel Olarak 
771
2. Denkleştirme (Alacağı) Türleri 
775
A. Klasik Denkleştirme (Alacağı) 
775
B. Değişken Denkleştirme (Alacağı) 
777
a. Katkı Yapılan Malın Değer Kazanması 
778
b. Katkı Yapılan Malın Değer Kaybetmesi 
783
§VI. KATILMA ALACAĞI 
785
1. Genel Olarak 
785
2. Katılma Alacağının Hesaplanması ve Dikkat Edilecek Hususlar 
786
A. Kredi Borçlarının Hesaplanma Yöntemi 
786
B. Değer Artış Payı Alacağının Düşülmesinin Zorunlu Olması 
800
C. Banka Hesaplarındaki Katılma Alacağı Talepleri 
802
D. İkame Kuralının Tasfiyede Gözetilmesinin Zorunlu Olması 
817
E. Taşınmaz Üzerinde İpoteklerin Olması 
822
F. İmara Aykırı (Kaçak) Yapılar 
823
3. Özellik Arz Eden Durumlar 
834
A. Katılma ve/veya Değer Artış Payı Alacağı Haczedilebilir mi? 
834
B. Şirketlere İlişkin Hususlar 
851
a. Medeni Hukuk Boyutu Açısından 
852
b. Ticaret Hukuku Boyutu Açısından 
857
aa. Kâr Payı 
857
bbb. Dağıtılabilir Kâr Payı 
859
bb. Kâr Payının Dağıtımında Esas Alınacak Sıra 
860
aaa. Geçmiş Yıl Zararları 
861
bbb. Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 
862
ccc. Yedek Akçeler 
862
aaaa. Genel Olarak 
862
bbbb. Yedek Akçelerin Karşılıklar İle İlişkisi, Farkı ve Bilançodaki İşlevi 
865
cc. Özellik Arz Eden Durumlar 
870
aaa. Sermaye Artırımı 
870
aaaa. Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımının Nedenleri 
871
bbbb. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımının Nedenleri 
871
bbb. Sermaye Artırımının Doğuracağı Sonuçlar 
873
aaaa. Yeni Pay Alma (Rüçhan) Hakkı 
873
bbbb. Ödemesiz Paylar 
875
a1. Genel Olarak 
875
a2. Yeniden Değerleme Fonunun Sermayeye Eklenmesi 
877
cccc. İhraç Primleri (Emisyon Primleri – Agio) 
878
ccc. Konsolide Finansal Tablolar ve Grup Şirketler İle Bağlı İştirakler 
880
c. İşletme Bölümü Boyutu Açısından 
884
aa. Genel Olarak 
884
bb. Şirket Değerlemesinde Başlıca Değer Kavramları 
886
aaa. Defter Değeri 
886
bbb. Net Aktif Değeri 
886
ccc. Tasfiye Değeri 
887
ddd. İşleyen Teşebbüs Değeri (Going Concern Value) 
888
eee. Şerefiye (Goodwill) Değeri 
889
fff. Hurda Değer (Hurdle Value) 
890
ggg. Piyasa Değeri 
890
cc. Şirket Değerlemesinde Yer Alan Kavramların ve Yöntemlerin Kullanıldığı Durumlara Göre Avantajları ve Dezavantajları 
890
aaa. Defter Değeri 
890
bbb. Net Aktif Değeri 
891
ccc. Tasfiye Değeri 
892
ddd. İşleyen Teşebbüs Değeri (Going Concern Value) 
892
dd. Şirket Değerlemesinde Kullanılan Yaklaşımlar ve Yöntemler 
892
aaa. Aktif Bazlı (Varlık Temelli) Yaklaşım ve Yöntemleri 
893
bbb. Gelir Yaklaşımı ve Yöntemleri 
894
ccc. Piyasa Değeri Yaklaşımı ve Yöntemleri 
899
ddd. Berliner Yöntemi 
901
ee. Şirket Değerlemesinde Kullanılan Yaklaşımların ve Yöntemlerin Örneklendirilmesi 
905
aaa. Varlık Temelli Değerleme Yöntemine Örnek 
906
bbb. İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemine Göre Değerlemeye Örnek 
908
ccc. Göreceli Değerlemeye (Piyasa Çarpanlarına Göre Değerleme) Örnek 
912
d. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulamasından Örnekler 
913
aa. 11.11.2014 Tarihi Öncesi Kararlar 
913
bb. 11.11.2014 İle 05.11.2015 Tarihi Arasındaki Kararlar 
923
cc. 23.03.2016 İle 10.10.2017 Tarihi Arasındaki Kararlar 
952
dd. 27.02.2018 İle 12.12.2018 Tarihi Arasındaki Kararlar 
967
ee. 06.02.2019 İle 13.02.2020 Tarihi Arasındaki Kararlar 
976
ff. 02.03.2021 İle 25.05.2021 Tarihi Arasındaki Kararlar 
979
e. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Uygulamasından Örnekler 
983
aa. Genel Olarak 
983
bb. 01.07.2021 İle 20.10.2021 Tarihi Arasındaki Kararlar 
983
cc. 07.03.2022 İle 08.11.2022 Tarihi Arası Kararlar 
985
C. Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklı Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri ve Dikkat Edilecek Hususlar 
991
a. Geçici Hukukî Koruma Tedbirinin Niteliği Açısından 
991
bb. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulaması 
992
aaa. İhtiyatî Tedbir Açısından 
992
bbb. İhtiyatî Haciz Açısından 
994
cc. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Uygulaması 
997
dd. Görüşümüz 
1015
b. Muacceliyetin Ne Zaman Gerçekleştiği Açısından 
1020
bb. Yargıtay 8. ve 2. Hukuk Dairesi Görüşü 
1021
cc. Görüşümüz 
1021
D. Mal Kavramı ve Anlaşmalı Boşanma Davalarında Dikkat Edilecek Hususlar 
1023
E. Zina veya Hayata Kast Nedeniyle Katılma Alacağının Kaldırılması veya Azaltılması 
1076
F. Zamanaşımı ve Yargıtay Uygulaması 
1113
G. Takas ve Külli (Tam Tasfiye) ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulaması 
1150
H. Yabancı Mahkemelerce Verilmiş Olan Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasındaki Hükümlerin Türk Mahkemeleri’nde Yarattığı Sorunlar 
1164
İ. Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarından Kaynaklanan Alacak Kesinleşmeden İcraya Konulabilir ve Bu Alacağa Karşı Haczedilmezlik İtirazında Bulunulamaz 
1199
§VII. YARGILAMA SIRASINDA YAPILAN HATALAR VE USÛL UYARILARI 
1207
1. İlk Derece Yargılamasında Harç 
1208
2. Tebligat 
1211
3. Taraf Ehliyeti 
1221
4. Taraf Sıfatı 
1232
5. Vekil ile Temsil 
1233
6. Derdestlik 
1234
7. Karşı Dava 
1236
8. Görevsizlik ve Yetkisizlik 
1239
9. İddianın ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi Yasağı 
1240
10. Teminat 
1244
11. Ön İnceleme 
1245
12. Tahkikat 
1249
13. Bekletici Sorun 
1251
14. Hukukî Yarar 
1252
15. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 
1258
16. Somutlaştırma Yükü ve Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
1263
17. İsticvap 
1286
18. Belgelerin İbrazı 
1286
19. Delil İkame Avansı 
1287
20. Kesin Süre 
1289
21. Dava Türleri 
1292
22. Tanık 
1317
23. Keşif 
1325
24. Bilirkişi 
1325
25. Uzman Görüşü 
1338
26. Islah 
1339
27. Talep Artırımı 
1358
28. Zamanaşımı 
1363
29. Ek İstekler 
1369
30. Takas 
1381
31. Taleple Bağlılık İlkesi 
1394
32. Yemin 
1396
33. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 
1397
A. Feragat 
1397
B. Kabul 
1409
C. Sulh 
1410
34. Usûlî Kazanılmış Hak 
1411
35. Yargılama Giderleri 
1429
36. Hüküm 
1437
37. Hükmün Tashihi ve Tavzihi 
1458
38. Hükmün Tamamlanması 
1461
39. Kesin Hüküm 
1462
40. Hükümden Sonra Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 
1467
41. Hükümden Önce Adlî Yardım Talebi 
1468
42. Hükümden Sonra Adlî Yardım Talebi 
1470
43. İstinaf Yargılaması 
1471
A. Genel Olarak 
1471
B. Delillerin Toplanması 
1474
C. Hüküm Kurulurken Dikkat Edilecek Hususlar 
1477
44. Temyiz Kanun Yolu Aşamasında Harç 
1483
45. Temyiz Kanun Yolu 
1487
46. Karar Düzeltme Kanun Yolu 
1494
47. Yargılamanın İadesi 
1495
48. Dikkat Edilecek Hususlar 
1497
Kaynakça 
1511
Kararlar Dizini 
1525
Kavramlar Dizini 
1581