Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İş Hukukunda İşçi Sendikası Üyeliğinin Korunması
Ağustos 2019 / 1. Baskı / 292 Syf.
Fiyatı: 73.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Sendika özgürlüğü hukuki bir temele kavuşmuş olmakla, uygulamada, hala çeşitli tehditlere maruz kalmaktadır. Bu nedenle sendika özgürlüğünün ve çalışmamızın konusu olan işçi sendikası üyeliğinin korunması, özel bir önem arz etmektedir. İşçi sendikasına üyelik sendika özgürlüğünün en önemli görünüm biçimlerinden biridir. Sendika özgürlüğü, Anayasa, kanun ve uluslararası düzenlemelerle her ne kadar tanınsa da, korunmadığı sürece bir anlam ifade etmez. İşçi sendikası üyeliğinin fiilen korunabilmesi üçüncü kişilerin sendika özgürlüğüne müdahale edememesine bağlıdır. Zira dışarıdan gelebilecek müdahaleler ve baskılar sonucunda, işçiler sendikal özgürlüklerinden vazgeçebilecekler veya bu özgürlüklerini istedikleri gibi kullanamayacaklardır. Sendika özgürlüğünün tam anlamıyla uygulanabilmesi için işçilerin sendika üyeliğine müdahalede bulunabilecek olası durumlar hakkında yaptırım öngörülmelidir. Bunun için hem ulusal mevzuatımızda hem de ülkemizce usulüne uygun olarak onaylanmış ve yürürlüğe girmiş uluslararası sözleşmelerde işçilerin sendikaya üye olma hakkını korumaya yönelik pek çok düzenleme yer almaktadır. Biz de çalışmamızda, söz konusu bu düzenlemeler çerçevesinde işçi sendikası üyeliğinin, devlete, üye olunan sendikaya ve işverene karşı olmak üzere üç aşamada korunmasını inceledik.

Konu Başlıkları
Sendika Kavramı ve Sendika Özgürlüğü
İşçi Sendikası Üyeliği ve Güvencesi
İşçi Sendikası Üyeliği Güvencesine Aykırılığın Yaptırımları
Barkod: 9789750256677
Yayın Tarihi: Ağustos 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 292
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
SENDİKA KAVRAMI VE SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ
§1. SENDİKA KAVRAMI  21
§2. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ  25
I. GENEL OLARAK  25
II. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI  29
III. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ  30
1. Sendika Özgürlüğü Temel Bir İnsan Hakkıdır  30
2. Sendika Özgürlüğü Sosyal ve Ekonomik Bir Haktır  32
3. Sendika Özgürlüğü Çift Görünüşlü Temel Haktır  35
4. Sendika Özgürlüğü–Dernek Kurma Hakkı  36
IV. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KAPSAMI  38
1. Bireysel Sendika Özgürlüğü  38
A. Genel Olarak  38
B. Olumlu Sendika Özgürlüğü  39
a. Sendika Kurma Özgürlüğü ve İlkeleri  40
b. Sendikaya Üye Olma Özgürlüğü  41
c. Sendikal Faaliyetlere Katılma Özgürlüğü  42
C. Olumsuz Sendika Özgürlüğü  42
a. Sendikaya Üye Olmama Hakkı  43
b. Sendikadan Ayrılma Hakkı  44
D. Bireysel Sendika Özgürlüğünden Yararlananlar  45
a. İşçiler  46
b. İşçi Dışındaki Kamu Görevlileri  47
c. İşveren  47
2. Kolektif Sendika Özgürlüğü  47
3. Bireysel ve Kolektif Sendika Özgürlüklerinin Yarışması  49
§3. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ  51
I. GENEL OLARAK  51
II. BATI ÜLKELERİNDE  53
1. İngiltere  53
2. Almanya  57
3. Fransa  58
4. Amerika  60
III. TÜRKİYE’DE  62
1. Cumhuriyetin İlanından Önce  63
A. Genel Olarak  63
B. 1845 Tarihli Polis Nizamnamesi  65
C. 20 Nisan 1869 Tarihli Mecelle  66
D. 1876 Tarihli Kanun–ı Esasi  67
E. 8 Ekim 1908 Tarihli Tatil–i Eşgal Cemiyetleri Hakkında Kanun–u Muvakkat  67
F. 27 Ağustos 1909 Tarihli Tatil–i Eşgal Kanunu  68
G. 16 Temmuz 1909 Tarihli Cemiyetler Kanunu  69
2. Cumhuriyetin İlanından Sonra  70
A. 1924 Anayasası Dönemi  70
B. 1961 Anayasası Dönemi  72
C. 1982 Anayasası Dönemi  74
§4. ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ VE İÇ HUKUKA ETKİSİ  75
I. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BELGELERİ  75
1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi  75
2. Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi  76
3. Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi  78
II. ILO BELGELERİ  78
1. 11 Sayılı Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına Müteallik Sözleşme  79
2. 87 Sayılı Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme  80
3. 98 Sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi  83
4. 135 Sayılı İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin Sözleşme  86
5. 151 Sayılı Kamu Hizmetinde İstihdam Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme  87
III. AVRUPA KONSEYİ BELGELERİ  88
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  89
2. Avrupa Sosyal Şartı  90
IV. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELERİN BAĞLAYICILIĞI  92
1. Genel Olarak  92
2. Sendika Özgürlüğüne İlişkin Uluslararası Sözleşmelerin İç Hukukumuzda Uygulanması  93
İkinci Bölüm
İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİ VE GÜVENCESİ
§1. İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİ  97
I. İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  97
II. İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN KOŞULLARI  97
1. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na Göre İşçi Olmak  98
2. On Beş Yaşını Doldurmuş Olmak  99
3. Tüzükte Öngörülen Şartlara Sahip Olmak  101
4. Sendikanın Bulunduğu İş Kolunda Çalışıyor Olmak  102
5. Üyeliğin Kazanılması Usulüne Uygunluk  104
A. Üyelik Başvurusu  105
B. Üyelik Başvurusunun Yetkili Organ Tarafından Kabulü  107
III. İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ  109
1. Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi  109
A. Genel Olarak  110
B. Üyelik Koşullarının Kaybedilmesi  111
a. İşçi Sıfatının Kaybedilmesi  111
b. İşkolunun Değiştirilmesi  111
2. Sendika Üyeliğinden Çekilme (İstifa)  112
3. Sendika Üyeliğinden Çıkarılma (İhraç)  113
A. Genel Olarak  113
B. Sendika Üyeliğinden Çıkarılmanın Koşulları  114
a. Üyelikten Çıkarmaya İlişkin Haklı Bir Nedenin Varlığı  114
b. Üyelikten Çıkarmaya Yetkili Organ  115
c. Çıkarma Kararının Alınması ve Tebliği  115
d. Çıkarma Kararına İtiraz  116
§2. İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLEN KORUMA HALLERİ  117
I. GENEL OLARAK  117
II. İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN DEVLETE KARŞI KORUNMASI  117
1. Genel Olarak  117
2. Sendika Üyeliğinin Devlet Tarafından Sendika Özgürlüğünün Sınırlanmasında Korunması  118
III. İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN ÜYE OLUNAN İŞÇİ SENDİKASINA KARŞI KORUNMASI  124
1. Sendika Üyeliğinin Kazanılmasında  124
2. Sendika Üyeliğinin Devamında  127
A. Sendikanın Faaliyet ve Yönetimine Katılma Hakkının Korunması  127
B. Sendikanın Tesis ve Faaliyetlerinden Eşit Biçimde Yararlanma Hakkı  130
C. İşçinin Sendika Üyeliğinden Ayrılma Hakkının Korunması  131
3. Sendika Üyeliğinden Çıkarılmada  132
IV. İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN İŞVERENE KARŞI KORUNMASI  134
1. Genel Olarak  134
2. Sendikal Ayrım Yasağı  135
A. İşverenin Eşit Davranma Borcu ve Ayrım Yasakları  135
a. Genel Olarak Eşitlik Kavramı  135
b. Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı Kavramları Arasındaki İlişki  137
c. İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesinin Anlamı ve Hukuki Dayanakları  139
aa. İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesinin Anlamı  139
bb. İşverenin Eşit Davranma Borcunun Hukuki Niteliği  142
cc. İşverenin Eşit Davranma Borcunun Yasal Dayanakları  143
d. İş Hukukunda Eşit Davranma Borcunun Uygulanma Koşulları  146
aa. İşyerinin Aynı Olması (İşyerinde Birlik)  146
bb. İşçi Topluluğunun Bulunması  147
cc. İş İlişkisinin Bulunması  147
dd. Hukuken Kolektif Nitelikte Bir Davranışın Bulunması  148
ee. Zamanda Birlik  149
B. Fesih Dışındaki Sendikal Ayrımcılık Hallerine Karşı Koruma  149
a. Genel Olarak  149
b. İşçinin İşe Alınması Sırasında Sendikal Ayrım Yasağı  150
aa. Genel Olarak  150
bb. İşçilerin İşe Alınmalarının Herhangi Bir Sendikaya Üye Olma veya Olmama Şartına Bağlı Tutulması  154
cc. İşçilerin İşe Alınmalarının Belirli Bir Sendikaya Üye Olma veya Olmama ya da Belirli Bir Sendikaya Üyeliğin Devamı Yahut Üyelikten Çekilme Şartına Bağlı Tutulamaması  154
c. İşçinin Çalıştırılması Sırasında Sendikal Ayrım Yasağı  155
d. Fesih Dışındaki Sendikal Ayrımcılık Hallerinde İspat Yükü  159
e. Fesih Dışındaki Sendikal Ayrımcılığın Hüküm ve Sonuçları  161
C. İş İlişkisinin Sona Ermesinde Sendikal Ayrım Yasağı  162
a. Genel Olarak  162
b. Sendikal Nedenle Feshe Karşı Koruma  163
aa. Genel Olarak  163
bb. Sendikal Nedenle Fesih Kavramı  168
cc. Sendikal Nedenle Fesih Türleri  173
aaa. Sendikaya Üye Olma Nedeniyle Fesih  173
bbb. Sendikaya Üye Olmama Nedeniyle Fesih  182
ccc. Sendika Üyeliğinden Ayrılma Nedeniyle Fesih  183
ddd. Sendikal Faaliyete Katılma Nedeniyle Fesih  184
aaaa. Genel Olarak  184
bbbb. Kanuni Greve Katılma Nedeniyle Fesih  189
Üçüncü Bölüm
İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİ GÜVENCESİNE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMLARI
§1. HUKUKİ YAPTIRIMLAR  193
I. SENDİKAL TAZMİNAT  193
1. Genel Olarak  193
2. Sendikal Tazminatın Hukuki Niteliği  194
3. Sendikal Tazminatın Miktarı  195
4. Sendikal Tazminatın Diğer Tazminatlarla İlişkisi  199
A. Sendikal Tazminat ve Kötü niyet Tazminatı  199
B. Sendikal Tazminat ve İş Güvencesi Tazminatı  201
C. Sendikal Tazminat ve Ayrımcılık Tazminatı  203
D. Sendikal Tazminat ve Haksız Fesih Tazminatı  204
E. Sendikal Tazminat ve Kıdem, İhbar, Maddi ve Manevi Tazminat  205
5. Uygulanacak Faiz ve Zamanaşımı  205
6. Gelir Vergisi ve Prim Kesintisi  207
II. İŞE İADE (FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ)  207
1. Genel Olarak  207
2. Sendikal Nedenle Yapılan Feshin Hukuki Niteliği  208
3. İşe İade (Feshin Geçersizliğinin Tespiti) Davası Açabilmenin Koşulları  210
A. Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararından Önceki Durum  210
B. Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararından Sonraki Durum  212
4. İşe İade (Feshin Geçersizliğinin Tespiti) Davasının Açılması Usulü  214
5. İşe İade (Feshin Geçersizliğinin Tespiti) Davasında Yargılama Süreci  218
6. İşe İade (Feshin Geçersizliğinin Tespiti) Davası Sonucunda Verilen Yargı Kararının Hukuki Niteliği  219
7. Sendikal Nedenle Fesihte İspat Yükü  224
A. Genel Olarak  224
B. Fesih Sebebini İspat Yükünün İşverende Olması  226
a. İspat Yükünün Kapsamı  227
b. İşverenin Fesih Sebebini İspat Etmesi  227
c. İşverenin Fesih Sebebini İspat Edememesi  229
C. Sendikal Nedeni İspat Yükünün İşçide Olması  230
a. Sendikal Fesih Karinesi  231
b. Sendikal Nedenin İşçi Tarafından İspat Edilmesi  233
c. Sendikal Nedenin İşçi Tarafından İspat Edilememesi  234
§2. İDARİ YAPTIRIM  236
I. GENEL OLARAK  236
II. İDARİ PARA CEZASI  237
§3. CEZAİ YAPTIRIM  241
I. GENEL OLARAK  241
II. KORUNAN HUKUKİ MENFAAT  241
III. SUÇUN UNSURLARI  243
1. Suçun Maddi Unsuru  243
A. Fail  243
B. Mağdur  243
C. Suçun Konusu  244
D. Hareket  244
E. Netice  245
F. Teşebbüs  246
2. Suçun Manevi Unsuru  246
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  247
4. Suçu Etkileyen Nedenler  247
IV. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ VE İŞTİRAK  247
V. YAPTIRIM  249
Sonuç  251
Yararlanılan Kaynaklar  257
Kavramlar Dizini  291
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Listesi  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
SENDİKA KAVRAMI VE SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ
§1. SENDİKA KAVRAMI  21
§2. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ  25
I. GENEL OLARAK  25
II. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI  29
III. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ  30
1. Sendika Özgürlüğü Temel Bir İnsan Hakkıdır  30
2. Sendika Özgürlüğü Sosyal ve Ekonomik Bir Haktır  32
3. Sendika Özgürlüğü Çift Görünüşlü Temel Haktır  35
4. Sendika Özgürlüğü–Dernek Kurma Hakkı  36
IV. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KAPSAMI  38
1. Bireysel Sendika Özgürlüğü  38
A. Genel Olarak  38
B. Olumlu Sendika Özgürlüğü  39
a. Sendika Kurma Özgürlüğü ve İlkeleri  40
b. Sendikaya Üye Olma Özgürlüğü  41
c. Sendikal Faaliyetlere Katılma Özgürlüğü  42
C. Olumsuz Sendika Özgürlüğü  42
a. Sendikaya Üye Olmama Hakkı  43
b. Sendikadan Ayrılma Hakkı  44
D. Bireysel Sendika Özgürlüğünden Yararlananlar  45
a. İşçiler  46
b. İşçi Dışındaki Kamu Görevlileri  47
c. İşveren  47
2. Kolektif Sendika Özgürlüğü  47
3. Bireysel ve Kolektif Sendika Özgürlüklerinin Yarışması  49
§3. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TARİHSEL GELİŞİMİ  51
I. GENEL OLARAK  51
II. BATI ÜLKELERİNDE  53
1. İngiltere  53
2. Almanya  57
3. Fransa  58
4. Amerika  60
III. TÜRKİYE’DE  62
1. Cumhuriyetin İlanından Önce  63
A. Genel Olarak  63
B. 1845 Tarihli Polis Nizamnamesi  65
C. 20 Nisan 1869 Tarihli Mecelle  66
D. 1876 Tarihli Kanun–ı Esasi  67
E. 8 Ekim 1908 Tarihli Tatil–i Eşgal Cemiyetleri Hakkında Kanun–u Muvakkat  67
F. 27 Ağustos 1909 Tarihli Tatil–i Eşgal Kanunu  68
G. 16 Temmuz 1909 Tarihli Cemiyetler Kanunu  69
2. Cumhuriyetin İlanından Sonra  70
A. 1924 Anayasası Dönemi  70
B. 1961 Anayasası Dönemi  72
C. 1982 Anayasası Dönemi  74
§4. ULUSLARARASI DÜZENLEMELERDE SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ VE İÇ HUKUKA ETKİSİ  75
I. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BELGELERİ  75
1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi  75
2. Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi  76
3. Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi  78
II. ILO BELGELERİ  78
1. 11 Sayılı Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına Müteallik Sözleşme  79
2. 87 Sayılı Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme  80
3. 98 Sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi  83
4. 135 Sayılı İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin Sözleşme  86
5. 151 Sayılı Kamu Hizmetinde İstihdam Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme  87
III. AVRUPA KONSEYİ BELGELERİ  88
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  89
2. Avrupa Sosyal Şartı  90
IV. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELERİN BAĞLAYICILIĞI  92
1. Genel Olarak  92
2. Sendika Özgürlüğüne İlişkin Uluslararası Sözleşmelerin İç Hukukumuzda Uygulanması  93
İkinci Bölüm
İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİ VE GÜVENCESİ
§1. İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİ  97
I. İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  97
II. İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN KOŞULLARI  97
1. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na Göre İşçi Olmak  98
2. On Beş Yaşını Doldurmuş Olmak  99
3. Tüzükte Öngörülen Şartlara Sahip Olmak  101
4. Sendikanın Bulunduğu İş Kolunda Çalışıyor Olmak  102
5. Üyeliğin Kazanılması Usulüne Uygunluk  104
A. Üyelik Başvurusu  105
B. Üyelik Başvurusunun Yetkili Organ Tarafından Kabulü  107
III. İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ  109
1. Üyeliğin Kendiliğinden Sona Ermesi  109
A. Genel Olarak  110
B. Üyelik Koşullarının Kaybedilmesi  111
a. İşçi Sıfatının Kaybedilmesi  111
b. İşkolunun Değiştirilmesi  111
2. Sendika Üyeliğinden Çekilme (İstifa)  112
3. Sendika Üyeliğinden Çıkarılma (İhraç)  113
A. Genel Olarak  113
B. Sendika Üyeliğinden Çıkarılmanın Koşulları  114
a. Üyelikten Çıkarmaya İlişkin Haklı Bir Nedenin Varlığı  114
b. Üyelikten Çıkarmaya Yetkili Organ  115
c. Çıkarma Kararının Alınması ve Tebliği  115
d. Çıkarma Kararına İtiraz  116
§2. İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLEN KORUMA HALLERİ  117
I. GENEL OLARAK  117
II. İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN DEVLETE KARŞI KORUNMASI  117
1. Genel Olarak  117
2. Sendika Üyeliğinin Devlet Tarafından Sendika Özgürlüğünün Sınırlanmasında Korunması  118
III. İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN ÜYE OLUNAN İŞÇİ SENDİKASINA KARŞI KORUNMASI  124
1. Sendika Üyeliğinin Kazanılmasında  124
2. Sendika Üyeliğinin Devamında  127
A. Sendikanın Faaliyet ve Yönetimine Katılma Hakkının Korunması  127
B. Sendikanın Tesis ve Faaliyetlerinden Eşit Biçimde Yararlanma Hakkı  130
C. İşçinin Sendika Üyeliğinden Ayrılma Hakkının Korunması  131
3. Sendika Üyeliğinden Çıkarılmada  132
IV. İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN İŞVERENE KARŞI KORUNMASI  134
1. Genel Olarak  134
2. Sendikal Ayrım Yasağı  135
A. İşverenin Eşit Davranma Borcu ve Ayrım Yasakları  135
a. Genel Olarak Eşitlik Kavramı  135
b. Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı Kavramları Arasındaki İlişki  137
c. İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesinin Anlamı ve Hukuki Dayanakları  139
aa. İş Hukukunda Eşit Davranma İlkesinin Anlamı  139
bb. İşverenin Eşit Davranma Borcunun Hukuki Niteliği  142
cc. İşverenin Eşit Davranma Borcunun Yasal Dayanakları  143
d. İş Hukukunda Eşit Davranma Borcunun Uygulanma Koşulları  146
aa. İşyerinin Aynı Olması (İşyerinde Birlik)  146
bb. İşçi Topluluğunun Bulunması  147
cc. İş İlişkisinin Bulunması  147
dd. Hukuken Kolektif Nitelikte Bir Davranışın Bulunması  148
ee. Zamanda Birlik  149
B. Fesih Dışındaki Sendikal Ayrımcılık Hallerine Karşı Koruma  149
a. Genel Olarak  149
b. İşçinin İşe Alınması Sırasında Sendikal Ayrım Yasağı  150
aa. Genel Olarak  150
bb. İşçilerin İşe Alınmalarının Herhangi Bir Sendikaya Üye Olma veya Olmama Şartına Bağlı Tutulması  154
cc. İşçilerin İşe Alınmalarının Belirli Bir Sendikaya Üye Olma veya Olmama ya da Belirli Bir Sendikaya Üyeliğin Devamı Yahut Üyelikten Çekilme Şartına Bağlı Tutulamaması  154
c. İşçinin Çalıştırılması Sırasında Sendikal Ayrım Yasağı  155
d. Fesih Dışındaki Sendikal Ayrımcılık Hallerinde İspat Yükü  159
e. Fesih Dışındaki Sendikal Ayrımcılığın Hüküm ve Sonuçları  161
C. İş İlişkisinin Sona Ermesinde Sendikal Ayrım Yasağı  162
a. Genel Olarak  162
b. Sendikal Nedenle Feshe Karşı Koruma  163
aa. Genel Olarak  163
bb. Sendikal Nedenle Fesih Kavramı  168
cc. Sendikal Nedenle Fesih Türleri  173
aaa. Sendikaya Üye Olma Nedeniyle Fesih  173
bbb. Sendikaya Üye Olmama Nedeniyle Fesih  182
ccc. Sendika Üyeliğinden Ayrılma Nedeniyle Fesih  183
ddd. Sendikal Faaliyete Katılma Nedeniyle Fesih  184
aaaa. Genel Olarak  184
bbbb. Kanuni Greve Katılma Nedeniyle Fesih  189
Üçüncü Bölüm
İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİ GÜVENCESİNE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMLARI
§1. HUKUKİ YAPTIRIMLAR  193
I. SENDİKAL TAZMİNAT  193
1. Genel Olarak  193
2. Sendikal Tazminatın Hukuki Niteliği  194
3. Sendikal Tazminatın Miktarı  195
4. Sendikal Tazminatın Diğer Tazminatlarla İlişkisi  199
A. Sendikal Tazminat ve Kötü niyet Tazminatı  199
B. Sendikal Tazminat ve İş Güvencesi Tazminatı  201
C. Sendikal Tazminat ve Ayrımcılık Tazminatı  203
D. Sendikal Tazminat ve Haksız Fesih Tazminatı  204
E. Sendikal Tazminat ve Kıdem, İhbar, Maddi ve Manevi Tazminat  205
5. Uygulanacak Faiz ve Zamanaşımı  205
6. Gelir Vergisi ve Prim Kesintisi  207
II. İŞE İADE (FESHİN GEÇERSİZLİĞİNİN TESPİTİ)  207
1. Genel Olarak  207
2. Sendikal Nedenle Yapılan Feshin Hukuki Niteliği  208
3. İşe İade (Feshin Geçersizliğinin Tespiti) Davası Açabilmenin Koşulları  210
A. Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararından Önceki Durum  210
B. Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararından Sonraki Durum  212
4. İşe İade (Feshin Geçersizliğinin Tespiti) Davasının Açılması Usulü  214
5. İşe İade (Feshin Geçersizliğinin Tespiti) Davasında Yargılama Süreci  218
6. İşe İade (Feshin Geçersizliğinin Tespiti) Davası Sonucunda Verilen Yargı Kararının Hukuki Niteliği  219
7. Sendikal Nedenle Fesihte İspat Yükü  224
A. Genel Olarak  224
B. Fesih Sebebini İspat Yükünün İşverende Olması  226
a. İspat Yükünün Kapsamı  227
b. İşverenin Fesih Sebebini İspat Etmesi  227
c. İşverenin Fesih Sebebini İspat Edememesi  229
C. Sendikal Nedeni İspat Yükünün İşçide Olması  230
a. Sendikal Fesih Karinesi  231
b. Sendikal Nedenin İşçi Tarafından İspat Edilmesi  233
c. Sendikal Nedenin İşçi Tarafından İspat Edilememesi  234
§2. İDARİ YAPTIRIM  236
I. GENEL OLARAK  236
II. İDARİ PARA CEZASI  237
§3. CEZAİ YAPTIRIM  241
I. GENEL OLARAK  241
II. KORUNAN HUKUKİ MENFAAT  241
III. SUÇUN UNSURLARI  243
1. Suçun Maddi Unsuru  243
A. Fail  243
B. Mağdur  243
C. Suçun Konusu  244
D. Hareket  244
E. Netice  245
F. Teşebbüs  246
2. Suçun Manevi Unsuru  246
3. Hukuka Aykırılık Unsuru  247
4. Suçu Etkileyen Nedenler  247
IV. SUÇLARIN BİRLEŞMESİ VE İŞTİRAK  247
V. YAPTIRIM  249
Sonuç  251
Yararlanılan Kaynaklar  257
Kavramlar Dizini  291
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020