Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tüketici Yargılaması Hukuku
Görev – Yetki – Taraf Teşkili – İspat – Deliller – Islah – Hü–küm – İnfaz
Şubat 2019 / 2. Baskı / 968 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 210.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

2.baskıda; ilk baskıdan bu güne değin başta mevzuat olmak üzere tüketici hukuku alanında bilimsel öğreti ve uygulamada meydana gelen değişiklik, yenilik ve gelişmeler bu baskıya eksiksiz yansıtılmaya çalışılmıştır. Yine yenilik ve değişiklik arz eden Yargıtay kararları da metne işlenmiştir.

Kitabın bu yeni baskısında ayrıca; adi ortaklığın ortakları, donatma iştiraki ile hakim teşebbüs'ün (TTK m.195/5) tüketici sayılıp sayılmadıkları konusunda açıklamalar yapılmıştır. Bundan başka, dernek ve vakıfların hiçbir kategorik ayrıma gidilmeksizin tüketici konumunda değerlendirilmesi şeklindeki hatalı genel yarının aksine dernek ve vakıfların tüketici konumlarının TTK m. 16 hükmü ışığında bazı kategorik ayrımlarla değerlendirilmesi gerektiği sonucuyla ilgili bölümde bu konu ayrıntılı olarak inceleme yapılmıştır. Ayrıca 6502/TKHK'da yer almayan sözleşmelerden ariyet, karz (tüketim ödüncü), trampa sözleşmelerinin tüketici işlemi niteliğinde olup olmadığına ilişkin Yargıtay kararları ilgili bölüme işlenmiş ve bu konuların uygulamacılar için aydınlık kazanması sağlanmıştır. Yine bankacılık sözleşmeleri bölümü bu ikinci baskıda kitaba eklenmiştir. TKHK'da düzenlenmiş sözleşmeler bağlamında cayma hakkı konusunda bilgilendirme yükümlülüğü ve bunun ispat yükü hakkında yeni paragraf eklenmiştir. Birinci baskıdan sonra istinaf kanun yolunun işlerlik kazanmasından ötürü kitabın kanun yolları ve hükmün kesinleşmesi bölümü yeniden yazılmıştır.

Konu Başlıkları
Tüketici Mahkemelerinin Kurulma Nedenleri, Niteliği, Yapısı ve Kuruluşu
Tüketici Hakem Heyetlerinin Kuruluş Amacı, Kuruluşu, Oluşumu, Hukuki Niteliği ve İşleyişi
Tüketici Mahkemelerinin Görevi ve Görevi Belirleyen Temel Kavramlar
Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev ve Yetki Sınırları
Tüketici Mahkemelerinin Yetkisi
Yabancı Unsurlu Tüketici Davalarında Yetkili Mahkemenin Tespiti
Tüketici Mahkemesinde Taraf Sıfatı (Husumet) ve Taraflar
Tüketici Mahkemesinde Dava Açılması, Davaya Cevap ve Yargılama Usulü
Tüketici Mahkemesinde Kısmi Dava–Belirsiz Alacak Davası
Tüketici Davalarında İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi ve Genişletilmesi Yasağı, Bu Yasağın Aşılması ve Islah
Tüketici Mahkemelerinde İspat ve Deliller
Tüketici Davalarında Zamanaşımı
Tüketici Mahkemesinde Geçici Hukuki Koruma Normlarının Uygulanması
Tüketici Mahkemelerinde Karar (Hüküm), Kanun Yolları, Kararların Kesinleşmesi ve Kararların İnfazı
Barkod: 9789750252631
Yayın Tarihi: Şubat 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x24
Sayfa Sayısı: 968
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskının Önsözü  5
Kısaltmalar  23
Birinci Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN KURULMA NEDENLERİ,
NİTELİĞİ, YAPISI VE KURULUŞU
§ 1. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN KURULMA NEDENLERİ, NİTELİĞİ VE YAPISI  25
§ 2. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU  28
I. Pozitif Hukuk Metinleri  28
II. Tüketici Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevreleri ile İlgili Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları  28
İkinci Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KURULUŞ AMACI,
KURULUŞU, OLUŞUMU, HUKUKİ NİTELİĞİ VE İŞLEYİŞİ
§ 3. KURULUŞ AMACI  35
§ 4. KURULUŞU  37
§ 5. OLUŞUMU  38
I. Genel Olarak  38
II. Başkan ve Üyeler  38
III. Raportör  43
§ 6. HUKUKİ NİTELİĞİ  45
§ 7. İŞLEYİŞİ  47
I. Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru  47
A. Görev  47
B. Yetki  47
C. Harç ve Masraftan Muafiyet  48
II. Tüketici Hakem Heyetlerin Usuli Yetkileri ve Görevleri  49
A. Taleple Bağlılık İlkesi  49
1. Kural  49
2. İstisna  50
B. İncelemenin Dosya Üzerinde Yapılması  50
C. Tarafları Dinleme Yetkisi  51
D. Bilgi ve Belge İsteme Yetkisi  51
E. Bilirkişi İncelemesi Yaptırma Yetkisi  51
F. Keşif, Tanık, Yemin Delillerine Başvurma Yetkilerinin Olup Olmadığı  51
G. Başvuruların Altı Ay İçinde Karara Bağlanması  52
H. Kararların Unsurları  52
I. Kararların Bildirimi  52
İ. Faaliyet Raporu  53
§ 8. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ  53
§ 9. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINA İTİRAZ  54
§ 10. İTİRAZ DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN VEREBİLECEĞİ KARARLAR  57
I. Görevli Mahkeme  57
II. Yetkili Mahkeme  58
III. İtiraz Davasında Mahkemece Verilebilecek Kararlar  59
IV. Kararların Kesin Olması  60
Üçüncü Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ VE
GÖREVİ BELİRLEYEN TEMEL KAVRAMLAR
§ 11. GENEL OLARAK: TÜKETİCİ UYUŞMAZLIĞI  63
§ 12. TÜKETİCİ UYUŞMAZLIĞININ UNSURLARI  65
I. Tüketici  65
A. Tanımı  65
B. Amaç Unsuru  66
C. Karma Amaç Sorunu  72
D. Kapsamı  77
1. Gerçek Kişiler  77
2. Tüzel Kişiler  79
a. Genel Olarak  79
b. Ticaret Şirketleri  80
c. Kooperatifler  82
d. Dernekler  82
aa. Genel Olarak  82
bb. Ticari İşletme İşletmeyen Dernekler  83
cc. Ticari İşletme İşleten Dernekler  83
dd. Kamu Yararına Çalışan Dernekler  84
e. Vakıflar  85
aa. Ticari İşletme İşletmeyen Vakıflar  85
bb. Ticari İşletme İşleten Vakıflar  86
aaa. Gelirlerinin Yarısından Fazlasını Kamu Görevi Niteliğindeki İşlere Harcayan Vakıflar  86
bbb. Gelirlerinin Yarısından Fazlasını Kamu Görevi Niteliğindeki İşlere Harcamayan Vakıflar  87
f. Belediye  87
g. Köy Tüzel Kişiliği  89
h. Üniversiteler  90
ı. Sendikalar  91
i. Siyasi Partiler  94
k. Meslek Odaları ve Kuruluşları  97
l. Apartman Site Yöneticiliğinin Konumu  97
m. Devlet ve Diğer Kamu Tüzel Kişileri  99
E. Tüketici Kavramı ve Bunun Kapsamı ile İlgili İçtihatlar  99
II. Satıcı/Sağlayıcı  125
A. Tanımı  125
B. Kapsamı  125
C. Satıcı/Sağlayıcı Kavramı ve Kapsamı ile İlgili İçtihatlar  127
III. Tüketici Uyuşmazlığına Kaynaklık Eden Tüketici İşlemi, Tüketici Sözleşmeleri, Tüketiciye Yönelik Uygulamalar ve Diğer Unsurlar  139
A. Genel Olarak  139
B. Bazı Sözleşmelerin TKHK Karşısındaki Durumu  141
1. Vekâlet Sözleşmesi  141
2. Kullanım Ödüncü (Ariyet) Sözleşmesi:  146
3. Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmesi  148
4. Mal Değişim Sözleşmesi (Trampa)  150
5. Finansal Kiralama sözleşmeleri  151
6. Kira Sözleşmeleri  153
7. Bağışlama Sözleşmeleri  156
8. Sigorta Sözleşmeleri  157
9. Taşıma Sözleşmeleri  162
10. Eser Sözleşmeleri  166
a. Genel Olarak  166
b. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri  167
aa. Tüketici Tarafından Yüklenici ve Arsa Sahiplerine Karşı Açılacak Davalar Yönünden  167
bb. Arsa Sahipleri Tarafından Yükleniciye Karşı Açılan Davalar Yönünden  169
11. Bankacılık İşlemleri  174
12. İkinci El Satışlar  187
13. Sözleşmenin Geçersiz Olması  188
14. İsimsiz Sözleşmeler  190
B. Sözleşme Görüşmelerinden doğan Sorumluluk (Culpa in Contrahendo)  192
C. Haksız Fiilde Durum  194
§ 13. TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREV SINIRLARI  196
I. Parasal Sınırlar  196
A. Genel Olarak  196
B. Parasal Sınırın Her Yıl Yeniden Belirlenmesi  197
C. Parasal Değerlerin Dava Tarihine Göre Dikkate Alınması Gerektiği  197
D. Fer’i Alacakların Görevde Nazara Alınıp Alınamayacağı  199
E. Görevin Dava Şartlarından Olması  200
II. Görev ile İlgili Diğer Konular ve Sorunlar  201
A. Parayla Ölçülebilir ve Parayla Ölçülemeyen Taleplerin Bir Arada Bulunduğu Uyuşmazlıklar  201
B. Menfi Tespit Talepleri  203
C. Uyarlama Talepleri  204
D. Muarazanın Men’i ve İleriye Yönelik Talepler  204
E. Maddi ve Manevi Tazminat Davasının Birlikte Açılması  204
F. Manevi Tazminat Davasının Tek Başına Açılması  206
G. İdari Yaptırım Kararlarının İptali–İdari Para Cezalarına Karşı İtiraz Davası  207
H. Uyuşmazlığın Bir Kısmının Tüketici Mahkemesinin Bir kısmının Genel Mahkemenin Görev Alanına Girmesi  207
İ. Tüketici Uyuşmazlıkları Hakkında Tahkime Gidilemeyeceği  210
J. Görevle İlgili Yargıtay Kararları  213
Dördüncü Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN
GÖREV VE YETKİ SINIRLARI
§ 14. GENEL OLARAK  391
§ 15. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN YETKİ ALANI  391
I. Yetki Alanı  391
II. Görev Alanı  392
A. Genel Olarak  392
B. Tüketici Hakem Heyetlerinin Bakabilecekleri Uyuşmazlık ve İşler  392
1. Genel Olarak  392
2. Değeri Parayla Ölçülebilen Uyuşmazlıklarda  394
a. Genel Olarak  394
b. Özellik Gösteren Durumlar  395
aa. Başvuru Tarihinin Esas Alınması  395
bb. Tek Başvuru İlkesi  395
cc. Talep Edilen Miktarın (Talebin Kapsadığı Tüm Unsurların) Esas Alınması  396
dd. Parasal Değerleri Aşan Talepler  397
ee. Dava Şartı  398
ff. İtirazın İptali Başvuruları Bakımından  400
gg. Manevi Tazminat Talepleri Bakımından  409
3. Değeri Parayla Ölçülemeyen Uyuşmazlıklar Bakımından  409
C. Tüketici Hakem Heyetlerinin Bakamayacakları Uyuşmazlık ve İşler  410
1. Ceza Yaptırımına İlişkin Hükümler  410
2. Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri  410
3. İdari Yargı Alanına Giren Uyuşmazlıklar  410
4. Vekâlet Ücreti  411
Beşinci Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN YETKİSİ
§ 16. GENEL OLARAK  413
§ 17. TÜKETİCİ AÇISINDAN  413
§ 18. TÜKETİCİ SIFATINA SAHİP OLMAYANLAR (SATICI/SAĞLAYICI) AÇISINDAN  415
§ 19. YETKİYE İLİŞKİN ÖZELLİK GÖSTEREN DURUM VE UYGULAMALAR  415
I. Yetki Anlaşması Yapma Yasağı  415
II. Yetkili Mahkemenin Dava Tarihindeki Şartlara Göre Belirlenmesi Gerektiği  416
III. Mahkemece Yetkinin Res'en Gözetilemeyeceği  417
A. Kural  417
B. İstisna  419
§ 20. YETKİ İLK İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLMESİ  420
I. Cevap Dilekçesinde İleri Sürülme Zorunluluğu  420
II. Yetki İtirazının Süresinde Yapılması Zorunluluğu  422
III. Yetkili Mahkemenin Tek ve Doğru Olarak Gösterilmesi  423
IV. Yetkiye İlişkin Yargıtay Kararları  424
Altıncı Bölüm
YABANCI UNSURLU TÜKETİCİ DAVALARINDA
YETKİLİ MAHKEMENİN TESPİTİ
§ 21. GENEL OLARAK  449
§ 22. ÖZEL YETKİ HÜKÜMLERİNİN UNSURLARI  450
I. Genel Unsurlar  450
A. Yabancılık  450
B. Tüketici Sözleşmesinin Mevcudiyeti  451
II. Özel Durumlar  453
A. Tüketicinin Açtığı Davalar Bakımından Yetkili Mahkeme  453
1. Tüketicinin Yerleşim Yeri Mahkemesi  453
2. Tüketicinin Mutad Meskeninin Bulunduğu Yer Mahkemesi  454
3. Karşı Tarafın (Davalının) İşyerinin Bulunduğu Yer Mahkemesi  454
4. Karşı Tarafın (Davalının) Yerleşim Yerinin Bulunduğu Yer Mahkemesi  455
5. Karşı Tarafın (Davalının) Mutad Meskeninin Bulunduğu Yer Mahkemesi  455
B. Tüketiciye Karşı Açılacak Davalar Bakımından Yetkili Mahkeme  455
III. Yetki Anlaşmasının Mümkün Olup Olmadığı  455
Yedinci Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE TARAF SIFATI
(HUSUMET) VE TARAFLAR
§ 23. TÜKETİCİ DAVASINDA TARAF SIFATI (HUSUMET) VE TARAFLAR  457
I. Genel Olarak Taraf Sıfatı (Husumet)  457
II. Taraflar  461
A. Genel Olarak  461
B. Davacı/Tüketici  461
C. Davalı/Satıcı/Sağlayıcı/İmalatçı–Üretici  472
1. Genel Olarak  472
2. Özel Durumlar  474
3. Uygulamadan Örnekler  480
Sekizinci Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI,
DAVAYA CEVAP VE YARGILAMA USULÜ
§ 24. DAVA AÇILMASI  489
I. Genel Olarak  489
II. Dava Dilekçesinin Unsurları  491
A. Genel Olarak  491
B. Bazı Unsurların Tüketici Yargısı Bağlamında Değerlendirilmesi  492
1. İddia ve Somutlaştırma Yükü  492
2. Delillerin Gösterilmesi  494
3. Talep Sonucu  502
4. Dava Değerinin Bildirilmesi  503
III. Harçtan Muafiyet  504
IV. Gider Avansı Yatırma Yükümlülüğü  505
V. Dava Açılması ve Sonuçları  510
A. Dava Açılması  510
B. Dava Açılmasının Sonuçları  511
§ 25. DAVAYA CEVAP  512
I. Cevap Vermenin Zorunlu Olmaması  512
II. Cevap Dilekçesinin Verilme Süresi  513
III. Cevap Dilekçesinin Verilmesi  514
IV. Cevap Dilekçesinin İçeriği  514
V. Cevap Dilekçesinin İlk İtirazlar ve Zamanaşımı Bakımından Etkisi  515
A. İlk İtirazlar Yönünden  515
B. Zamanaşımı Yönünden  516
VI. Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Delil Gösterme Bakımından Etkisi  516
VII. Cevap Dilekçesinde Karşı Davanın Açılabilmesi  518
§ 26. TÜKETİCİ DAVALARINDA BASİT YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANMASI  519
I. Genel Olarak  519
II. Özelliklerin İncelenmesi  519
A. Tek Dilekçe Hakkı  519
B. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  520
C. Davayı Bir Kez Takipsiz Bırakma ve Bir Kez Yenileme Hakkı  520
D. Mahkemenin Dosya Üzerinden Karar Verme Yetkisi  522
E. Adli Tatilin Davalara ve Sürelere Etkisi  528
Dokuzuncu Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE
KISMİ DAVA–BELİRSİZ ALACAK DAVASI
§ 27. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE KISMİ DAVA  531
I. Genel Olarak  531
II. Kısmi Davanın Koşulları  532
A. Koşullar  532
B. Koşulların Uygulama Bakımından Yorumu  532
1. Talep Konusunun Bölünebilir Olması  532
2. Alacağın Tümünün Aynı Hukuki İlişkiden Doğmuş Olması  534
3. Bakiye Haktan Feragat Edilmemiş Olması  534
4. Asıl Davanın Kesinleşmemiş Olması Hâlinde Ne Yapılması Gerektiği  537
5. Tüketici Uyuşmazlığı Niteliğindeki Dosya Masrafı Alacağı Davasının Kısmî Dava Şeklinde Açılabileceği  539
6. Tüketici Mahkemesinde Açılan Kısmi Davada Müddeabihin Tutarının Göreve Etkisi  539
§ 28. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE BELİRSİZ ALACAK DAVASI  542
I. Genel Olarak  542
II. Belirsiz Alacak Davasının Koşulları  543
A. Koşulları  543
1. Alacak Miktarının Tam ve Kesin Olarak Belirlenememesi  543
a. Genel Olarak  543
b. Davanın Belirsiz Alacak Davası Şeklinde Kurgulanmasına İlişkin Sorunlar  546
2. Dava Dilekçesinde Hukukî İlişkinin ve Asgari Alacak Miktarının Gösterilmesi  562
III. Tüketici Mahkemesinde Açılacak Belirsiz Alacak Davasında Görev Sorunu  566
IV. Tüketici Hakem Heyetlerinde Belirsiz Alacak Talebinin İncelenmesi  574
V. Kısmî Dava ile Belirsiz Alacak Davası Arasındaki Başlıca Farklar  575
VI. Tüketici Uyuşmazlıklarında Belirsiz Alacak Davası Örnekleri  577
Onuncu Bölüm
TÜKETİCİ DAVALARINDA İDDİA VE
SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ YASAĞI,
BU YASAĞIN AŞILMASI VE ISLAH
§ 29. TÜKETİCİ DAVALARINDA İDDİA VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ YASAĞI  583
I. Davacı Açısından  583
II. Davalı Açısından  583
§ 30. TÜKETİCİ DAVALARINDA İDDİA VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
VE GENİŞLETİLMESİ YASAĞININ AŞILMASI (HMK M.141/1–2)  584
I. Karşı Tarafın Açık Muvafakati  584
II. Ön İnceleme Duruşmasına Karşı Tarafın Mazeretsiz Gelmemesi  584
III. Islah  586
§ 31. TÜKETİCİ DAVALARINDA ISLAH  586
I. Genel Olarak  586
II. Islahın Türleri  587
III. Islahın Konusu ve Kapsamı  587
IV. Islahın Mümkün Olmadığı Hâller  588
A. Aynı Davada Islah Hakkının Ancak Bir Kez Kullanılabileceği (HMK m.176/2)  588
B. Hükmün Bozulmasından Sonra Islahın Mümkün Olmadığı (İBK 04.02.1948–10/3; İBK 13.06.2016, E. 2015/1, K. 2016/1)  589
C. Islahın Tahkikatın Sona Ermesine Kadar Yapılabileceği  590
D. İstinaf’ta Islah Yoluna Başvurulamayacağı  590
E. Manevi Tazminat İsteminin Islahla Artırılamayacağı  590
F. Dava Konusu Olmayan Bir Talebin Islahla Davaya Dâhil Edilemeyeceği  591
G. Islahla Taraf Değişikliği Yapılamayacağı  591
H. Menfi Tespit Davasında Müddeabihin Islahla Artırılamayacağı  591
I. Islahla İkinci Tanık Listesi Verilemeyeceği  591
İ. Islahla Maddi Hukuk İşlemlerinin Düzeltilemeyeceği  592
K. Islah Yoluyla İlk İtirazların İleri Sürülemeyeceği  592
L. Karşı Davanın Islah Yoluyla Açılamayacağı  592
M. Ayıplı Mal Davasında Tercih Hakkını Kullanmış Olan Davacının (Tüketicinin)
Bu Tercihini Islah Yoluyla Değiştiremeyeceği  592
V. Islahın Koşulları  602
A. Talep Koşulu  602
B. Islah Talebinin Şekli  603
C. Islah İçin Süre Verilmesi, Sürenin Veriliş Şekli ve Hukuki Sonuçları  604
1. Verilmesi Gereken Sürenin Miktarı  604
2. Sürenin Veriliş Şekli  606
3. Sürenin Hukuki Sonuçları  606
4. Islah Dilekçesi veya Islah Beyanının Karşı Tarafa Tebliğ Edilmesi  607
5. Islah Harç ve Teminatının Yatırılması  608
6. Kısmen Islah Koşulu Olarak Dava Dilekçesinde Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmuş Olması  609
7. Davacının Talebini ıslahla Azaltmasının Kısmen Feragat Niteliğinde Olması  612
VI. Islahın Zamanaşımının Kesilmesi ile Zamanaşımı Def’ine Etkisi  613
A. Islahın Zamanaşımının Kesilmesi Etkisi  613
1. Kısmen Islahta  613
2. Tamamen Islahta  614
B. Islahın Zamanaşımı Def’ine Etkisi  614
VII. Islahın Faiz Taleplerine Etkisi  615
A. Dava Dilekçesinde Talep Edilmesi Unutulan Faizin Islahla İstenmesi– Faiz Türünün Islahla Değiştirilmesi  615
B. Islahın Faizin Başlangıç Tarihine Etkisi  615
1. Tamamen Islahta  615
2. Kısmen Islahta  615
Onbirinci Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE İSPAT VE DELİLLER
§ 32. İSPAT KAVRAMI, İSPATIN KONUSU, İSPAT HAKKI, İSPAT YÜKÜ VE İSPAT YÜKÜNÜN DAĞILIMI  619
I. İspat Kavramı  619
II. İspatın Konusu  619
III. İspat Hakkı  620
IV. İspat Yükü  621
V. İspat Yükünün Dağılımı, Buna İlişkin Normlar ve Uygulamalar  622
A. Genel Olarak  622
B. İspat Yükünün Dağılımına İlişkin Normlar  623
1. Genel Hükümler  623
2. Özel Hükümler  624
a. Tüketici Sözleşmelerinde Ücret ve Masraf Belgesinin Tüketiciye Verilmesi  624
b. Haksız Şart Kuralının Uygulanması  625
c. Tüketici Lehine Yorum İlkesi  626
d. Mal veya Hizmetin Sipariş Edildiği İddiasının İspat Yükü  626
e. Ayıplı Malda İspat Yükü  626
f. İndirimli Ürünlerde Fiyat Etiketine İlişkin İspat Yükü  628
g. Ayıplı Hizmette İspat Yükü  629
h. Taksitle Satıştan Cayma Hakkı Konusunda Tüketicinin Bilgilendirilmesi  629
ı. Tüketici Kredisi Sözleşmeleri  630
i. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler  630
j. Mesafeli Sözleşmeler  631
k. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler  632
l. Perakende Satışlarda İspat Yükü  632
l. Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzlarının Tüketiciye Teslim Edildiğinin İspat Yükü  633
m. Garanti Belgesinin Tüketiciye Verildiğinin İspat Yükü  633
n. Ticari Reklamlarda Yer Alan İddiaların Doğruluğunun İspat Yükü  633
o. Haksız Ticari Uygulamada İspat Yükü  634
ö. Elektronik Ticarette Şikâyete Konu İşlemlerin İspat Yükü  634
p. Banka Kredi Kartları ile İlgili İşlemlerde İspat Yükü  635
C. İspat Yükünün Dağılımına İlişkin Uygulamalar  635
§ 33. DELİLLER  661
I. Genel Olarak Tüketici Davasında Deliller  661
II. Delil Gösterme Kavramı  661
III. Delil Gösterme Yükü  662
IV. Delil Gösterme Usulü  663
A. Dava ve Cevap Dilekçelerinde Delil Gösterilmesi  663
B. Dava ve Cevap Dilekçelerinde Delil Gösterilmemiş Olması  664
V. Delil Avansı  665
A. Delil Avansı Kavramı  665
B. Delil Avansı ile Delil Avansı Arasındaki Farklar  666
C. Delil Avansına Yönelik Kesin Sürenin Koşulları  666
1. Delil Avansı İçin Kesin Sürenin Ön Koşulları  666
2. Delil Avansına İlişkin Kesin Sürenin İçkin Koşulları  668
D. Delil Avansı Yatırmamanın Sonuçları  676
§ 34. İSPAT VE DELİLLERLE İLGİLİ TÜKETİCİ HUKUKU UYGULAMALARI  679
Onikinci Bölüm
TÜKETİCİ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
§ 35. AYIPLI MAL DAVALARINDA ZAMANAŞIMI  747
§ 36. İKİNCİ EL SATIŞLARDA ZAMANAŞIMI  747
§ 37. AYIPLI HİZMET DAVALARINDA ZAMANAŞIMI  747
§ 38. 6502/TKHK’DA DÜZENLENMEMİŞ SÖZLEŞMELERDE ZAMANAŞIMI  748
§ 39. DİĞER TÜKETİCİ İŞLEMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ  749
§ 40. ORTAK HÜKÜMLER  753
Onüçüncü Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA NORMLARININ UYGULANMASI
§ 41. İHTİYATİ TEDBİRLER  759
I. Genel Olarak  759
II. Görev  760
III. Teminat  761
IV. İnceleme  761
V. İspat  762
VI. İhtiyati Tedbir Kararlarında Gerekçe Zorunluluğu  768
VII. İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz  768
VIII. İstinaf Kanun Yolunun Açık Olması  769
IX. İhtiyati Tedbir Kararının Süresi  770
X. İhtiyati Tedbir Dosyasının Statüsü  771
XI. Tüketici Mahkemelerinde Hangi Tedbirlerin Verilebileceği  771
A. HMK'daki Tedbirler  771
B. 6502/TKHK’daki Tedbirler  772
1. Kanuna Aykırı Bir Durumun Doğması Tehlikesi Nedeniyle Hukuka Aykırı Durumun Ortadan Kaldırılması  772
2. Ayıplı Seri Mallarda Üretimin, Satışın Durdurulması ve Ayıplı Malın Toplatılması  773
3. THH Kararların İcrasının Tedbiren Durdurulması  774
§ 42. İHTİYATİ HACİZ  774
I. Genel Olarak  774
II. Görev  776
III. Talep ve İnceleme  781
IV. İspat  784
A. İspat Yükü  784
B. İspatın Derecesi  784
C. Deliller  788
D. Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe  791
E. Emsal İçtihatlar  795
V. İtiraz ve Temyiz  803
§43. DELİL TESPİTİ  806
I. Koşulları  806
II. Görev  807
III. Prosedür  807
IV. İtiraz  808
V. Delil Tespit Yöntemi  808
VI. Delil Tespitinde Elde Edilen Delilin İspat Değeri  808
VII. Delil Tespit Dosyasının Statüsü  809
Ondördüncü Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE KARAR (HÜKÜM),
KANUN YOLLARI, KARARLARIN KESİNLEŞMESİ VE
KARARLARIN İNFAZI
§44. KARAR VE HÜKÜM KAVRAMLARI  811
I. Karar Kavramı  811
A. Genel Olarak  811
B. Ara Kararları  811
C. Nihai Kararlar  812
1. Genel Olarak  812
a. Usuli Nihai Kararlar  813
b. Esastan Verilen Nihai Kararlar  813
II. Hüküm Kavramı  813
A. Genel Olarak  813
B. Hükmün Hukuki Varlık Kazanması  814
C. Hükmün (Gerekçeli Kararın) Unsurları (HMK m.297/1)  816
1. “Türk Milleti Adına” İbaresi  816
2. Hükmü Veren Mahkeme ile Hâkim veya Hâkimlerin ve Zabıt Kâtibinin Ad ve Soyadları ile Sicil Numaraları, Mahkeme Çeşitli Sıfatlarla Görev Yapıyorsa Hükmün Hangi Sıfatla Verildiği  816
3. Tarafların ve Davaya Katılanların Kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Varsa Kanuni Temsilci ve Vekillerinin Ad ve Soyadları ile Adresleri  818
4. Gerekçe  818
5. Hüküm Sonucu  827
a. Asıl Talepler  827
aa. Her Talep Hakkında Bir Karar Verme zorunluluğu  828
bb. Birleşen Davalar Hakkında Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği  829
cc. Talepten Fazlasına Karar Verilemeyeceği  832
dd. Terditli Hüküm Kurulamayacağı  833
ee. Şartlı Hüküm Kurulamayacağı  833
ff. Hem Usulden Hem Esastan Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği  834
gg. Hem Husumetten Hem Zamanaşımından Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği  835
hh. Görevsizlik Kararı Veren Mahkeme Husumet İtirazının Çözümünü Görevli Mahkemeye Bırakmalıdır  836
ıı. “Önceki Kararda Direnilmesine” Şeklinde Hüküm Kurulamayacağı  837
ii. Bozma Kapsamı Dışında Kalan Hususların da Yeniden Hüküm Altına Alınması Gerektiği  839
kk. Yargıtay Kararlarındaki Eleştiri ve Yol Gösterme Niteliğindeki İfadelere Karşı Direnme Kararı Verilemeyeceği  843
ll. “Davanın Kısmen Kabulüne” Şeklindeki İbare ile Hüküm Kurulamayacağı  843
mm. Kısa Karar ile Gerekçeli Kararın Birbirine Uyumlu Olması Zorunluluğu  847
nn. Alacak Kalemlerinin Hüküm Fıkrasında Gösterilmemesi Bozma Sebebidir  850
oo. Davanın Hangi Nedenle Kabul Edildiğinin Açıklanmamış Olması  851
öö. Hakkında Feragat Beyanı Bulunan Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği  852
pp. Bedel İadesi Kararında Ayıplı Malın Bütünlüğünün Gözetilmesi  853
rr. Gider Avansı Yatırılmaması Nedeniyle Davanın Esastan Değil Usulden Reddine Karar Verilmelidir  854
ss. Bilirkişi Raporlarından Hangisine Dayanıldığının Açıklanmaması  854
şş. Hükmün Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak, İnfaza Elverişli Şekilde Kaleme Alınması Gerektiği  855
b. Yardımcı Talepler (Yargılama Giderleri)  856
aa. Genel Olarak  856
bb. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  863
cc. Fer’i Müdahale Gideri  864
dd. Esastan Sonuçlanmayan Davalarda Yargılama Giderinin Belirlenmesi  864
ee. Yargılama Giderlerinin Kapsamı  867
ff. Yargılama Giderlerine İlişkin Emsal İçtihatlar  868
c. Avansın Harcanmayan Kısmının İadesi  890
d. Kanun Yolları ve Süresi  891
e. Hükmün Verildiği Tarih  891
f. Hâkim ve Zabıt Kâtibinin İmzası  892
g. Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarih  892
§45. KARARA KARŞI KANUN YOLLARI VE KARARIN KESİNLEŞMESİ  893
I. İstinaf  893
A. İstinaf Kanun Yoluna Açık Kararlar  893
1. Nihai (Esas Hakkındaki) Kararlar  893
2. Geçici Hukuki Koruma Kararları  894
3. İstinaf Başvurusunda Bölge Adliye Mahkemesinin Yetkisi  895
4. İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Süresi  896
5. Talep Şartı: İstinaf dilekçesinin Verilmesi  896
6. Harç ve Giderlerin Ödenmesi  897
7. Katılma Yolu ile Başvuru  897
B. İstinaf Kanun Yoluna Başvurunun kapalı Olduğu Kararlar  898
1. Miktar veya Değeri 4.400,00 TL'nin Altında Kalan Nihai Kararlar  898
2. Özel Kanun Hükümleri Uyarınca Kesin Olarak Verilen İlk Derece Mahkemesi Kararları  898
a. Genel Olarak  898
b. Tüketici Mahkemelerince THH Kararlarına İtiraz Verilen Kararlar  898
c. Zorunlu Tahkim  899
ç. İcra Mahkemelerince Verilen Bazı Kararlar  900
d. Diğer Özel Hükümler  900
e. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Dışındaki Geçici Hukuki Koruma Kararları  901
II. Temyiz  901
A. Temyiz Edilebilen Kararlar  901
B. Temyizi Mümkün Olmayan Kararlar  902
C. Temyiz Koşulları  905
1. Süre Koşulu  905
2. Temyiz Dilekçesi ve Temyiz Dilekçesinin Verilmesi  906
a. Temyiz Dilekçesi  906
b. Temyiz Dilekçesinin Verilmesi  907
c. Temyiz Harç ve Giderlerinin Yatırılması  908
III. Kararın Kesinleşmesi  910
§ 46. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE KARARLARIN İNFAZI  910
I. Genel Olarak  910
II. Ayıplı Malla İlgili Kararların İnfazı  912
Kaynakça  919
Yazarın Özgeçmişi ve Diğer Yapıtları  933
Kavramlar Dizini  961
 


Tümay Dönmez ...
Mayıs 2020

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.
Gözde Zeytin Çağrı
Mart 2020
80.00 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Ocak 2020
13.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskının Önsözü  5
Kısaltmalar  23
Birinci Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN KURULMA NEDENLERİ,
NİTELİĞİ, YAPISI VE KURULUŞU
§ 1. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN KURULMA NEDENLERİ, NİTELİĞİ VE YAPISI  25
§ 2. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU  28
I. Pozitif Hukuk Metinleri  28
II. Tüketici Mahkemelerinin Kurulması ve Yargı Çevreleri ile İlgili Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları  28
İkinci Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KURULUŞ AMACI,
KURULUŞU, OLUŞUMU, HUKUKİ NİTELİĞİ VE İŞLEYİŞİ
§ 3. KURULUŞ AMACI  35
§ 4. KURULUŞU  37
§ 5. OLUŞUMU  38
I. Genel Olarak  38
II. Başkan ve Üyeler  38
III. Raportör  43
§ 6. HUKUKİ NİTELİĞİ  45
§ 7. İŞLEYİŞİ  47
I. Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru  47
A. Görev  47
B. Yetki  47
C. Harç ve Masraftan Muafiyet  48
II. Tüketici Hakem Heyetlerin Usuli Yetkileri ve Görevleri  49
A. Taleple Bağlılık İlkesi  49
1. Kural  49
2. İstisna  50
B. İncelemenin Dosya Üzerinde Yapılması  50
C. Tarafları Dinleme Yetkisi  51
D. Bilgi ve Belge İsteme Yetkisi  51
E. Bilirkişi İncelemesi Yaptırma Yetkisi  51
F. Keşif, Tanık, Yemin Delillerine Başvurma Yetkilerinin Olup Olmadığı  51
G. Başvuruların Altı Ay İçinde Karara Bağlanması  52
H. Kararların Unsurları  52
I. Kararların Bildirimi  52
İ. Faaliyet Raporu  53
§ 8. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ  53
§ 9. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINA İTİRAZ  54
§ 10. İTİRAZ DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME, TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN VEREBİLECEĞİ KARARLAR  57
I. Görevli Mahkeme  57
II. Yetkili Mahkeme  58
III. İtiraz Davasında Mahkemece Verilebilecek Kararlar  59
IV. Kararların Kesin Olması  60
Üçüncü Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN GÖREVİ VE
GÖREVİ BELİRLEYEN TEMEL KAVRAMLAR
§ 11. GENEL OLARAK: TÜKETİCİ UYUŞMAZLIĞI  63
§ 12. TÜKETİCİ UYUŞMAZLIĞININ UNSURLARI  65
I. Tüketici  65
A. Tanımı  65
B. Amaç Unsuru  66
C. Karma Amaç Sorunu  72
D. Kapsamı  77
1. Gerçek Kişiler  77
2. Tüzel Kişiler  79
a. Genel Olarak  79
b. Ticaret Şirketleri  80
c. Kooperatifler  82
d. Dernekler  82
aa. Genel Olarak  82
bb. Ticari İşletme İşletmeyen Dernekler  83
cc. Ticari İşletme İşleten Dernekler  83
dd. Kamu Yararına Çalışan Dernekler  84
e. Vakıflar  85
aa. Ticari İşletme İşletmeyen Vakıflar  85
bb. Ticari İşletme İşleten Vakıflar  86
aaa. Gelirlerinin Yarısından Fazlasını Kamu Görevi Niteliğindeki İşlere Harcayan Vakıflar  86
bbb. Gelirlerinin Yarısından Fazlasını Kamu Görevi Niteliğindeki İşlere Harcamayan Vakıflar  87
f. Belediye  87
g. Köy Tüzel Kişiliği  89
h. Üniversiteler  90
ı. Sendikalar  91
i. Siyasi Partiler  94
k. Meslek Odaları ve Kuruluşları  97
l. Apartman Site Yöneticiliğinin Konumu  97
m. Devlet ve Diğer Kamu Tüzel Kişileri  99
E. Tüketici Kavramı ve Bunun Kapsamı ile İlgili İçtihatlar  99
II. Satıcı/Sağlayıcı  125
A. Tanımı  125
B. Kapsamı  125
C. Satıcı/Sağlayıcı Kavramı ve Kapsamı ile İlgili İçtihatlar  127
III. Tüketici Uyuşmazlığına Kaynaklık Eden Tüketici İşlemi, Tüketici Sözleşmeleri, Tüketiciye Yönelik Uygulamalar ve Diğer Unsurlar  139
A. Genel Olarak  139
B. Bazı Sözleşmelerin TKHK Karşısındaki Durumu  141
1. Vekâlet Sözleşmesi  141
2. Kullanım Ödüncü (Ariyet) Sözleşmesi:  146
3. Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmesi  148
4. Mal Değişim Sözleşmesi (Trampa)  150
5. Finansal Kiralama sözleşmeleri  151
6. Kira Sözleşmeleri  153
7. Bağışlama Sözleşmeleri  156
8. Sigorta Sözleşmeleri  157
9. Taşıma Sözleşmeleri  162
10. Eser Sözleşmeleri  166
a. Genel Olarak  166
b. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri  167
aa. Tüketici Tarafından Yüklenici ve Arsa Sahiplerine Karşı Açılacak Davalar Yönünden  167
bb. Arsa Sahipleri Tarafından Yükleniciye Karşı Açılan Davalar Yönünden  169
11. Bankacılık İşlemleri  174
12. İkinci El Satışlar  187
13. Sözleşmenin Geçersiz Olması  188
14. İsimsiz Sözleşmeler  190
B. Sözleşme Görüşmelerinden doğan Sorumluluk (Culpa in Contrahendo)  192
C. Haksız Fiilde Durum  194
§ 13. TÜKETİCİ MAHKEMESİNİN GÖREV SINIRLARI  196
I. Parasal Sınırlar  196
A. Genel Olarak  196
B. Parasal Sınırın Her Yıl Yeniden Belirlenmesi  197
C. Parasal Değerlerin Dava Tarihine Göre Dikkate Alınması Gerektiği  197
D. Fer’i Alacakların Görevde Nazara Alınıp Alınamayacağı  199
E. Görevin Dava Şartlarından Olması  200
II. Görev ile İlgili Diğer Konular ve Sorunlar  201
A. Parayla Ölçülebilir ve Parayla Ölçülemeyen Taleplerin Bir Arada Bulunduğu Uyuşmazlıklar  201
B. Menfi Tespit Talepleri  203
C. Uyarlama Talepleri  204
D. Muarazanın Men’i ve İleriye Yönelik Talepler  204
E. Maddi ve Manevi Tazminat Davasının Birlikte Açılması  204
F. Manevi Tazminat Davasının Tek Başına Açılması  206
G. İdari Yaptırım Kararlarının İptali–İdari Para Cezalarına Karşı İtiraz Davası  207
H. Uyuşmazlığın Bir Kısmının Tüketici Mahkemesinin Bir kısmının Genel Mahkemenin Görev Alanına Girmesi  207
İ. Tüketici Uyuşmazlıkları Hakkında Tahkime Gidilemeyeceği  210
J. Görevle İlgili Yargıtay Kararları  213
Dördüncü Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN
GÖREV VE YETKİ SINIRLARI
§ 14. GENEL OLARAK  391
§ 15. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN YETKİ ALANI  391
I. Yetki Alanı  391
II. Görev Alanı  392
A. Genel Olarak  392
B. Tüketici Hakem Heyetlerinin Bakabilecekleri Uyuşmazlık ve İşler  392
1. Genel Olarak  392
2. Değeri Parayla Ölçülebilen Uyuşmazlıklarda  394
a. Genel Olarak  394
b. Özellik Gösteren Durumlar  395
aa. Başvuru Tarihinin Esas Alınması  395
bb. Tek Başvuru İlkesi  395
cc. Talep Edilen Miktarın (Talebin Kapsadığı Tüm Unsurların) Esas Alınması  396
dd. Parasal Değerleri Aşan Talepler  397
ee. Dava Şartı  398
ff. İtirazın İptali Başvuruları Bakımından  400
gg. Manevi Tazminat Talepleri Bakımından  409
3. Değeri Parayla Ölçülemeyen Uyuşmazlıklar Bakımından  409
C. Tüketici Hakem Heyetlerinin Bakamayacakları Uyuşmazlık ve İşler  410
1. Ceza Yaptırımına İlişkin Hükümler  410
2. Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri  410
3. İdari Yargı Alanına Giren Uyuşmazlıklar  410
4. Vekâlet Ücreti  411
Beşinci Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMELERİNİN YETKİSİ
§ 16. GENEL OLARAK  413
§ 17. TÜKETİCİ AÇISINDAN  413
§ 18. TÜKETİCİ SIFATINA SAHİP OLMAYANLAR (SATICI/SAĞLAYICI) AÇISINDAN  415
§ 19. YETKİYE İLİŞKİN ÖZELLİK GÖSTEREN DURUM VE UYGULAMALAR  415
I. Yetki Anlaşması Yapma Yasağı  415
II. Yetkili Mahkemenin Dava Tarihindeki Şartlara Göre Belirlenmesi Gerektiği  416
III. Mahkemece Yetkinin Res'en Gözetilemeyeceği  417
A. Kural  417
B. İstisna  419
§ 20. YETKİ İLK İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLMESİ  420
I. Cevap Dilekçesinde İleri Sürülme Zorunluluğu  420
II. Yetki İtirazının Süresinde Yapılması Zorunluluğu  422
III. Yetkili Mahkemenin Tek ve Doğru Olarak Gösterilmesi  423
IV. Yetkiye İlişkin Yargıtay Kararları  424
Altıncı Bölüm
YABANCI UNSURLU TÜKETİCİ DAVALARINDA
YETKİLİ MAHKEMENİN TESPİTİ
§ 21. GENEL OLARAK  449
§ 22. ÖZEL YETKİ HÜKÜMLERİNİN UNSURLARI  450
I. Genel Unsurlar  450
A. Yabancılık  450
B. Tüketici Sözleşmesinin Mevcudiyeti  451
II. Özel Durumlar  453
A. Tüketicinin Açtığı Davalar Bakımından Yetkili Mahkeme  453
1. Tüketicinin Yerleşim Yeri Mahkemesi  453
2. Tüketicinin Mutad Meskeninin Bulunduğu Yer Mahkemesi  454
3. Karşı Tarafın (Davalının) İşyerinin Bulunduğu Yer Mahkemesi  454
4. Karşı Tarafın (Davalının) Yerleşim Yerinin Bulunduğu Yer Mahkemesi  455
5. Karşı Tarafın (Davalının) Mutad Meskeninin Bulunduğu Yer Mahkemesi  455
B. Tüketiciye Karşı Açılacak Davalar Bakımından Yetkili Mahkeme  455
III. Yetki Anlaşmasının Mümkün Olup Olmadığı  455
Yedinci Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE TARAF SIFATI
(HUSUMET) VE TARAFLAR
§ 23. TÜKETİCİ DAVASINDA TARAF SIFATI (HUSUMET) VE TARAFLAR  457
I. Genel Olarak Taraf Sıfatı (Husumet)  457
II. Taraflar  461
A. Genel Olarak  461
B. Davacı/Tüketici  461
C. Davalı/Satıcı/Sağlayıcı/İmalatçı–Üretici  472
1. Genel Olarak  472
2. Özel Durumlar  474
3. Uygulamadan Örnekler  480
Sekizinci Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE DAVA AÇILMASI,
DAVAYA CEVAP VE YARGILAMA USULÜ
§ 24. DAVA AÇILMASI  489
I. Genel Olarak  489
II. Dava Dilekçesinin Unsurları  491
A. Genel Olarak  491
B. Bazı Unsurların Tüketici Yargısı Bağlamında Değerlendirilmesi  492
1. İddia ve Somutlaştırma Yükü  492
2. Delillerin Gösterilmesi  494
3. Talep Sonucu  502
4. Dava Değerinin Bildirilmesi  503
III. Harçtan Muafiyet  504
IV. Gider Avansı Yatırma Yükümlülüğü  505
V. Dava Açılması ve Sonuçları  510
A. Dava Açılması  510
B. Dava Açılmasının Sonuçları  511
§ 25. DAVAYA CEVAP  512
I. Cevap Vermenin Zorunlu Olmaması  512
II. Cevap Dilekçesinin Verilme Süresi  513
III. Cevap Dilekçesinin Verilmesi  514
IV. Cevap Dilekçesinin İçeriği  514
V. Cevap Dilekçesinin İlk İtirazlar ve Zamanaşımı Bakımından Etkisi  515
A. İlk İtirazlar Yönünden  515
B. Zamanaşımı Yönünden  516
VI. Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Delil Gösterme Bakımından Etkisi  516
VII. Cevap Dilekçesinde Karşı Davanın Açılabilmesi  518
§ 26. TÜKETİCİ DAVALARINDA BASİT YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANMASI  519
I. Genel Olarak  519
II. Özelliklerin İncelenmesi  519
A. Tek Dilekçe Hakkı  519
B. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı  520
C. Davayı Bir Kez Takipsiz Bırakma ve Bir Kez Yenileme Hakkı  520
D. Mahkemenin Dosya Üzerinden Karar Verme Yetkisi  522
E. Adli Tatilin Davalara ve Sürelere Etkisi  528
Dokuzuncu Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE
KISMİ DAVA–BELİRSİZ ALACAK DAVASI
§ 27. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE KISMİ DAVA  531
I. Genel Olarak  531
II. Kısmi Davanın Koşulları  532
A. Koşullar  532
B. Koşulların Uygulama Bakımından Yorumu  532
1. Talep Konusunun Bölünebilir Olması  532
2. Alacağın Tümünün Aynı Hukuki İlişkiden Doğmuş Olması  534
3. Bakiye Haktan Feragat Edilmemiş Olması  534
4. Asıl Davanın Kesinleşmemiş Olması Hâlinde Ne Yapılması Gerektiği  537
5. Tüketici Uyuşmazlığı Niteliğindeki Dosya Masrafı Alacağı Davasının Kısmî Dava Şeklinde Açılabileceği  539
6. Tüketici Mahkemesinde Açılan Kısmi Davada Müddeabihin Tutarının Göreve Etkisi  539
§ 28. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE BELİRSİZ ALACAK DAVASI  542
I. Genel Olarak  542
II. Belirsiz Alacak Davasının Koşulları  543
A. Koşulları  543
1. Alacak Miktarının Tam ve Kesin Olarak Belirlenememesi  543
a. Genel Olarak  543
b. Davanın Belirsiz Alacak Davası Şeklinde Kurgulanmasına İlişkin Sorunlar  546
2. Dava Dilekçesinde Hukukî İlişkinin ve Asgari Alacak Miktarının Gösterilmesi  562
III. Tüketici Mahkemesinde Açılacak Belirsiz Alacak Davasında Görev Sorunu  566
IV. Tüketici Hakem Heyetlerinde Belirsiz Alacak Talebinin İncelenmesi  574
V. Kısmî Dava ile Belirsiz Alacak Davası Arasındaki Başlıca Farklar  575
VI. Tüketici Uyuşmazlıklarında Belirsiz Alacak Davası Örnekleri  577
Onuncu Bölüm
TÜKETİCİ DAVALARINDA İDDİA VE
SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ YASAĞI,
BU YASAĞIN AŞILMASI VE ISLAH
§ 29. TÜKETİCİ DAVALARINDA İDDİA VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ YASAĞI  583
I. Davacı Açısından  583
II. Davalı Açısından  583
§ 30. TÜKETİCİ DAVALARINDA İDDİA VE SAVUNMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
VE GENİŞLETİLMESİ YASAĞININ AŞILMASI (HMK M.141/1–2)  584
I. Karşı Tarafın Açık Muvafakati  584
II. Ön İnceleme Duruşmasına Karşı Tarafın Mazeretsiz Gelmemesi  584
III. Islah  586
§ 31. TÜKETİCİ DAVALARINDA ISLAH  586
I. Genel Olarak  586
II. Islahın Türleri  587
III. Islahın Konusu ve Kapsamı  587
IV. Islahın Mümkün Olmadığı Hâller  588
A. Aynı Davada Islah Hakkının Ancak Bir Kez Kullanılabileceği (HMK m.176/2)  588
B. Hükmün Bozulmasından Sonra Islahın Mümkün Olmadığı (İBK 04.02.1948–10/3; İBK 13.06.2016, E. 2015/1, K. 2016/1)  589
C. Islahın Tahkikatın Sona Ermesine Kadar Yapılabileceği  590
D. İstinaf’ta Islah Yoluna Başvurulamayacağı  590
E. Manevi Tazminat İsteminin Islahla Artırılamayacağı  590
F. Dava Konusu Olmayan Bir Talebin Islahla Davaya Dâhil Edilemeyeceği  591
G. Islahla Taraf Değişikliği Yapılamayacağı  591
H. Menfi Tespit Davasında Müddeabihin Islahla Artırılamayacağı  591
I. Islahla İkinci Tanık Listesi Verilemeyeceği  591
İ. Islahla Maddi Hukuk İşlemlerinin Düzeltilemeyeceği  592
K. Islah Yoluyla İlk İtirazların İleri Sürülemeyeceği  592
L. Karşı Davanın Islah Yoluyla Açılamayacağı  592
M. Ayıplı Mal Davasında Tercih Hakkını Kullanmış Olan Davacının (Tüketicinin)
Bu Tercihini Islah Yoluyla Değiştiremeyeceği  592
V. Islahın Koşulları  602
A. Talep Koşulu  602
B. Islah Talebinin Şekli  603
C. Islah İçin Süre Verilmesi, Sürenin Veriliş Şekli ve Hukuki Sonuçları  604
1. Verilmesi Gereken Sürenin Miktarı  604
2. Sürenin Veriliş Şekli  606
3. Sürenin Hukuki Sonuçları  606
4. Islah Dilekçesi veya Islah Beyanının Karşı Tarafa Tebliğ Edilmesi  607
5. Islah Harç ve Teminatının Yatırılması  608
6. Kısmen Islah Koşulu Olarak Dava Dilekçesinde Fazlaya İlişkin Hakkın Saklı Tutulmuş Olması  609
7. Davacının Talebini ıslahla Azaltmasının Kısmen Feragat Niteliğinde Olması  612
VI. Islahın Zamanaşımının Kesilmesi ile Zamanaşımı Def’ine Etkisi  613
A. Islahın Zamanaşımının Kesilmesi Etkisi  613
1. Kısmen Islahta  613
2. Tamamen Islahta  614
B. Islahın Zamanaşımı Def’ine Etkisi  614
VII. Islahın Faiz Taleplerine Etkisi  615
A. Dava Dilekçesinde Talep Edilmesi Unutulan Faizin Islahla İstenmesi– Faiz Türünün Islahla Değiştirilmesi  615
B. Islahın Faizin Başlangıç Tarihine Etkisi  615
1. Tamamen Islahta  615
2. Kısmen Islahta  615
Onbirinci Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE İSPAT VE DELİLLER
§ 32. İSPAT KAVRAMI, İSPATIN KONUSU, İSPAT HAKKI, İSPAT YÜKÜ VE İSPAT YÜKÜNÜN DAĞILIMI  619
I. İspat Kavramı  619
II. İspatın Konusu  619
III. İspat Hakkı  620
IV. İspat Yükü  621
V. İspat Yükünün Dağılımı, Buna İlişkin Normlar ve Uygulamalar  622
A. Genel Olarak  622
B. İspat Yükünün Dağılımına İlişkin Normlar  623
1. Genel Hükümler  623
2. Özel Hükümler  624
a. Tüketici Sözleşmelerinde Ücret ve Masraf Belgesinin Tüketiciye Verilmesi  624
b. Haksız Şart Kuralının Uygulanması  625
c. Tüketici Lehine Yorum İlkesi  626
d. Mal veya Hizmetin Sipariş Edildiği İddiasının İspat Yükü  626
e. Ayıplı Malda İspat Yükü  626
f. İndirimli Ürünlerde Fiyat Etiketine İlişkin İspat Yükü  628
g. Ayıplı Hizmette İspat Yükü  629
h. Taksitle Satıştan Cayma Hakkı Konusunda Tüketicinin Bilgilendirilmesi  629
ı. Tüketici Kredisi Sözleşmeleri  630
i. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler  630
j. Mesafeli Sözleşmeler  631
k. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler  632
l. Perakende Satışlarda İspat Yükü  632
l. Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzlarının Tüketiciye Teslim Edildiğinin İspat Yükü  633
m. Garanti Belgesinin Tüketiciye Verildiğinin İspat Yükü  633
n. Ticari Reklamlarda Yer Alan İddiaların Doğruluğunun İspat Yükü  633
o. Haksız Ticari Uygulamada İspat Yükü  634
ö. Elektronik Ticarette Şikâyete Konu İşlemlerin İspat Yükü  634
p. Banka Kredi Kartları ile İlgili İşlemlerde İspat Yükü  635
C. İspat Yükünün Dağılımına İlişkin Uygulamalar  635
§ 33. DELİLLER  661
I. Genel Olarak Tüketici Davasında Deliller  661
II. Delil Gösterme Kavramı  661
III. Delil Gösterme Yükü  662
IV. Delil Gösterme Usulü  663
A. Dava ve Cevap Dilekçelerinde Delil Gösterilmesi  663
B. Dava ve Cevap Dilekçelerinde Delil Gösterilmemiş Olması  664
V. Delil Avansı  665
A. Delil Avansı Kavramı  665
B. Delil Avansı ile Delil Avansı Arasındaki Farklar  666
C. Delil Avansına Yönelik Kesin Sürenin Koşulları  666
1. Delil Avansı İçin Kesin Sürenin Ön Koşulları  666
2. Delil Avansına İlişkin Kesin Sürenin İçkin Koşulları  668
D. Delil Avansı Yatırmamanın Sonuçları  676
§ 34. İSPAT VE DELİLLERLE İLGİLİ TÜKETİCİ HUKUKU UYGULAMALARI  679
Onikinci Bölüm
TÜKETİCİ DAVALARINDA ZAMANAŞIMI
§ 35. AYIPLI MAL DAVALARINDA ZAMANAŞIMI  747
§ 36. İKİNCİ EL SATIŞLARDA ZAMANAŞIMI  747
§ 37. AYIPLI HİZMET DAVALARINDA ZAMANAŞIMI  747
§ 38. 6502/TKHK’DA DÜZENLENMEMİŞ SÖZLEŞMELERDE ZAMANAŞIMI  748
§ 39. DİĞER TÜKETİCİ İŞLEMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ  749
§ 40. ORTAK HÜKÜMLER  753
Onüçüncü Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA NORMLARININ UYGULANMASI
§ 41. İHTİYATİ TEDBİRLER  759
I. Genel Olarak  759
II. Görev  760
III. Teminat  761
IV. İnceleme  761
V. İspat  762
VI. İhtiyati Tedbir Kararlarında Gerekçe Zorunluluğu  768
VII. İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz  768
VIII. İstinaf Kanun Yolunun Açık Olması  769
IX. İhtiyati Tedbir Kararının Süresi  770
X. İhtiyati Tedbir Dosyasının Statüsü  771
XI. Tüketici Mahkemelerinde Hangi Tedbirlerin Verilebileceği  771
A. HMK'daki Tedbirler  771
B. 6502/TKHK’daki Tedbirler  772
1. Kanuna Aykırı Bir Durumun Doğması Tehlikesi Nedeniyle Hukuka Aykırı Durumun Ortadan Kaldırılması  772
2. Ayıplı Seri Mallarda Üretimin, Satışın Durdurulması ve Ayıplı Malın Toplatılması  773
3. THH Kararların İcrasının Tedbiren Durdurulması  774
§ 42. İHTİYATİ HACİZ  774
I. Genel Olarak  774
II. Görev  776
III. Talep ve İnceleme  781
IV. İspat  784
A. İspat Yükü  784
B. İspatın Derecesi  784
C. Deliller  788
D. Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe  791
E. Emsal İçtihatlar  795
V. İtiraz ve Temyiz  803
§43. DELİL TESPİTİ  806
I. Koşulları  806
II. Görev  807
III. Prosedür  807
IV. İtiraz  808
V. Delil Tespit Yöntemi  808
VI. Delil Tespitinde Elde Edilen Delilin İspat Değeri  808
VII. Delil Tespit Dosyasının Statüsü  809
Ondördüncü Bölüm
TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE KARAR (HÜKÜM),
KANUN YOLLARI, KARARLARIN KESİNLEŞMESİ VE
KARARLARIN İNFAZI
§44. KARAR VE HÜKÜM KAVRAMLARI  811
I. Karar Kavramı  811
A. Genel Olarak  811
B. Ara Kararları  811
C. Nihai Kararlar  812
1. Genel Olarak  812
a. Usuli Nihai Kararlar  813
b. Esastan Verilen Nihai Kararlar  813
II. Hüküm Kavramı  813
A. Genel Olarak  813
B. Hükmün Hukuki Varlık Kazanması  814
C. Hükmün (Gerekçeli Kararın) Unsurları (HMK m.297/1)  816
1. “Türk Milleti Adına” İbaresi  816
2. Hükmü Veren Mahkeme ile Hâkim veya Hâkimlerin ve Zabıt Kâtibinin Ad ve Soyadları ile Sicil Numaraları, Mahkeme Çeşitli Sıfatlarla Görev Yapıyorsa Hükmün Hangi Sıfatla Verildiği  816
3. Tarafların ve Davaya Katılanların Kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Varsa Kanuni Temsilci ve Vekillerinin Ad ve Soyadları ile Adresleri  818
4. Gerekçe  818
5. Hüküm Sonucu  827
a. Asıl Talepler  827
aa. Her Talep Hakkında Bir Karar Verme zorunluluğu  828
bb. Birleşen Davalar Hakkında Ayrı Ayrı Hüküm Kurulması Gerektiği  829
cc. Talepten Fazlasına Karar Verilemeyeceği  832
dd. Terditli Hüküm Kurulamayacağı  833
ee. Şartlı Hüküm Kurulamayacağı  833
ff. Hem Usulden Hem Esastan Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği  834
gg. Hem Husumetten Hem Zamanaşımından Davanın Reddine Karar Verilemeyeceği  835
hh. Görevsizlik Kararı Veren Mahkeme Husumet İtirazının Çözümünü Görevli Mahkemeye Bırakmalıdır  836
ıı. “Önceki Kararda Direnilmesine” Şeklinde Hüküm Kurulamayacağı  837
ii. Bozma Kapsamı Dışında Kalan Hususların da Yeniden Hüküm Altına Alınması Gerektiği  839
kk. Yargıtay Kararlarındaki Eleştiri ve Yol Gösterme Niteliğindeki İfadelere Karşı Direnme Kararı Verilemeyeceği  843
ll. “Davanın Kısmen Kabulüne” Şeklindeki İbare ile Hüküm Kurulamayacağı  843
mm. Kısa Karar ile Gerekçeli Kararın Birbirine Uyumlu Olması Zorunluluğu  847
nn. Alacak Kalemlerinin Hüküm Fıkrasında Gösterilmemesi Bozma Sebebidir  850
oo. Davanın Hangi Nedenle Kabul Edildiğinin Açıklanmamış Olması  851
öö. Hakkında Feragat Beyanı Bulunan Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği  852
pp. Bedel İadesi Kararında Ayıplı Malın Bütünlüğünün Gözetilmesi  853
rr. Gider Avansı Yatırılmaması Nedeniyle Davanın Esastan Değil Usulden Reddine Karar Verilmelidir  854
ss. Bilirkişi Raporlarından Hangisine Dayanıldığının Açıklanmaması  854
şş. Hükmün Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak, İnfaza Elverişli Şekilde Kaleme Alınması Gerektiği  855
b. Yardımcı Talepler (Yargılama Giderleri)  856
aa. Genel Olarak  856
bb. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk  863
cc. Fer’i Müdahale Gideri  864
dd. Esastan Sonuçlanmayan Davalarda Yargılama Giderinin Belirlenmesi  864
ee. Yargılama Giderlerinin Kapsamı  867
ff. Yargılama Giderlerine İlişkin Emsal İçtihatlar  868
c. Avansın Harcanmayan Kısmının İadesi  890
d. Kanun Yolları ve Süresi  891
e. Hükmün Verildiği Tarih  891
f. Hâkim ve Zabıt Kâtibinin İmzası  892
g. Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarih  892
§45. KARARA KARŞI KANUN YOLLARI VE KARARIN KESİNLEŞMESİ  893
I. İstinaf  893
A. İstinaf Kanun Yoluna Açık Kararlar  893
1. Nihai (Esas Hakkındaki) Kararlar  893
2. Geçici Hukuki Koruma Kararları  894
3. İstinaf Başvurusunda Bölge Adliye Mahkemesinin Yetkisi  895
4. İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Süresi  896
5. Talep Şartı: İstinaf dilekçesinin Verilmesi  896
6. Harç ve Giderlerin Ödenmesi  897
7. Katılma Yolu ile Başvuru  897
B. İstinaf Kanun Yoluna Başvurunun kapalı Olduğu Kararlar  898
1. Miktar veya Değeri 4.400,00 TL'nin Altında Kalan Nihai Kararlar  898
2. Özel Kanun Hükümleri Uyarınca Kesin Olarak Verilen İlk Derece Mahkemesi Kararları  898
a. Genel Olarak  898
b. Tüketici Mahkemelerince THH Kararlarına İtiraz Verilen Kararlar  898
c. Zorunlu Tahkim  899
ç. İcra Mahkemelerince Verilen Bazı Kararlar  900
d. Diğer Özel Hükümler  900
e. İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Dışındaki Geçici Hukuki Koruma Kararları  901
II. Temyiz  901
A. Temyiz Edilebilen Kararlar  901
B. Temyizi Mümkün Olmayan Kararlar  902
C. Temyiz Koşulları  905
1. Süre Koşulu  905
2. Temyiz Dilekçesi ve Temyiz Dilekçesinin Verilmesi  906
a. Temyiz Dilekçesi  906
b. Temyiz Dilekçesinin Verilmesi  907
c. Temyiz Harç ve Giderlerinin Yatırılması  908
III. Kararın Kesinleşmesi  910
§ 46. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE KARARLARIN İNFAZI  910
I. Genel Olarak  910
II. Ayıplı Malla İlgili Kararların İnfazı  912
Kaynakça  919
Yazarın Özgeçmişi ve Diğer Yapıtları  933
Kavramlar Dizini  961
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020