Makro Reçete Kavram – Uygulama – Örnekler Dr. Pelin Yantur  - Kitap

Makro Reçete

Kavram – Uygulama – Örnekler

1. Baskı, 
Nisan 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
336
Barkod:
9789750276569
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
320,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Son yıllarda yaşanan yoğun gelişmelerle birlikte ekonomik kırılganlıklarda artış gözlemlenmiştir. Bu kitapta Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergeleri akademisyenler ve profesyoneller tarafından analiz edilmiş olup ortaya çıkan sorunsallara reçete niteliğinde çözüm önerileri getirilmiştir.
Kitap 13 bölümden oluşmaktadır. Akademisyen ve profesyoneller tarafından hazırlanan bu kitaptaki bölümler gerek yapısal ve kronikleşmiş problemleri gerekse son yıllardaki gelişmelerden ortaya çıkan sorunsalları tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Cari Açık – Döviz Kurları ve Enflasyon İlişkisi; Türkiye Örneği, Prof. Dr. Erhan ASLANOĞLU
.
Davranışsal Finans Bağlamında Yatırımcı Duyarlılığının Borsa İstanbul'da Elde Edilen Hisse Senedi Getirilerine Etkisi İle Tüketici Güven Endeksi –Borsa İstanbul Endeks Etkileşiminin Analizleri, Prof. Dr. Utku ALTUNÖZ
.
Ekonominin Yapı Taşı Kurumlar, Prof. Dr. Zeynep ÖKTEN – Dr. Öğr. Üyesi Dila ASFUROĞLU
.
İstihdamın İnceldiği Yer: Kadın ve Gençler, Prof. Dr. Sinan ALÇIN – Dr. Öğr. Üyesi Nazlı ŞAHANOĞULLARI
.
Kamu Borcu İlaç mı Hastalık mı? Dr. Öğr. Üyesi Volkan KAYMAZ
.
Menemen Endeksi: Hissedilen Enflasyon Ölçümü ve Enflasyon Beklenti Yönetimi İçin Alternatif Bir Yöntem, Dr. Öğr. Üyesi Caner ÖZDURAK
.
Türkiye İçin Yeni Bir Büyüme Modeli: Endüstri 4.0'dan Toplum 5.0'a Yolculuk, Dr. İsmet DEMİRKOL
.
Türkiye'de Dolarizasyon, H. Altuğ ÖZASLAN
.
Türkiye'de Para Politikaları, Tuğba ÖZAY
.
Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma, Yoksulluk ve Gelir Eşitsizliği, Dr. Öğr. Üyesi Tomris AYDOĞAN
.
Türkiye'de Tarımsal Üretimin Yapısı ve Tarımsal Kalkınmaya Yönelik Öneriler, Prof. Dr. Sabri Burak ARZOVA – Arş. Gör. Bertaç Şakir ŞAHİN
.
Ülke Riskini Etkileyen Faktörler ve Grafiklerle Türkiye Ülke Risk Primi Analizi, Doç. Dr. Hakkı ÖZTÜRK
.
Verilerle Ser Maye Piyasamızda Güncel Görünüm, Gelişime Açık Alanlar ve Öneriler, Dr. Öğr. Üyesi Berra DOĞANER
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Editörün Notu
Dr. Öğr. Üyesi Pelin YANTUR 
9
CARİ AÇIK – DÖVİZ KURLARI VE ENFLASYON İLİŞKİSİ; TÜRKİYE ÖRNEĞİ
Prof. Dr. Erhan ASLANOĞLU 
11
TÜRKİYE’DE TARIMSAL ÜRETİMİN YAPISI VE TARIMSAL KALKINMAYA YÖNELİK ÖNERİLER
Prof. Dr. Sabri Burak ARZOVA ¦ Arş. Gör. Bertaç Şakir ŞAHİN 
25
İSTİHDAMIN İNCELDİĞİ YER: KADIN VE GENÇLER
Prof. Dr. Sinan ALÇIN ¦ Dr. Öğr. Üyesi Nazlı ŞAHANOĞULLARI 
55
EKONOMİNİN YAPI TAŞI KURUMLAR
Prof. Dr. Zeynep ÖKTEN ¦ Dr. Öğr. Üyesi Dila ASFUROĞLU 
69
ÜLKE RİSKİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE GRAFİKLERLE TÜRKİYE ÜLKE RİSK PRİMİ ANALİZİ
Doç. Dr. Hakkı ÖZTÜRK 
97
DAVRANIŞSAL FİNANS BAĞLAMINDA YATIRIMCI DUYARLILIĞININ BORSA İSTANBUL’DA ELDE EDİLEN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNE ETKİSİ İLE TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ–BORSA İSTANBUL ENDEKS ETKİLEŞİMİNİN ANALİZLERİ
Prof. Dr. Utku ALTUNÖZ 
135
MENEMEN ENDEKSİ: HİSSEDİLEN ENFLASYON ÖLÇÜMÜ VE ENFLASYON BEKLENTİ YÖNETİMİ İÇİN ALTERNATİF BİR YÖNTEM
Dr. Öğr. Üyesi Caner ÖZDURAK 
161
KAMU BORCU İLAÇ MI HASTALIK MI?
Dr. Öğr. Üyesi Volkan KAYMAZ 
179
TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR BÜYÜME MODELİ: ENDÜSTRİ 4.0’DAN TOPLUM 5.0’A YOLCULUK
Dr. İsmet DEMİRKOL 
199
VERİLERLE SERMAYE PİYASAMIZDA GÜNCEL GÖRÜNÜM, GELİŞİME AÇIK ALANLAR VE ÖNERİLER
Dr. Öğr. Üyesi Berra DOĞANER 
217
TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, YOKSULLUK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Tomris AYDOĞAN 
257
TÜRKİYE’DE PARA POLİTİKALARI
Tuğba ÖZAY 
277
TÜRKİYE’DE DOLARİZASYON
H. Altuğ ÖZASLAN 
299