İnsan Hakları Hukuku Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu  - Kitap

İnsan Hakları Hukuku

3. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
598
Barkod:
9786050518238
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
600,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap sadece teorik (masa başı) çalışmadan ibaret olmayıp Anayasa Mahkemesinin diğer kararları yanında bireysel başvuru kararlarına, Yargıtay ve Danıştay kararlarından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve ABD Federal Yüksek Mahkeme kararlarına kadar önemli miktarda uygulamalara (mahkeme kararlarına) yer verilerek; Türkiye ve Dünya 'da ki insan hakları uygulamaları karşılaştırılmış, uygulama projelerinden yararlanılmış, yeri geldiğinde medya hukukundan istifade edilmiş ve pratik örnekler verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Olarak İnsan Hakları
.
Birleşmiş Milletler ve İnsan Haklarının Korunması
.
Amerika Birleşik Devletlerinde İnsan Haklarının Korunması
.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde İnsan Haklarının Korunması
.
Türk Anayasaları ve İnsan Hakları
.
İnsan Hakları ve Terör
.
İnsan Hakları Bağlamında Demokrasi, Eşitlik, Cumhuriyet, Monarşi, Hukuk Devleti ve Sosyal Devlet Kavramları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
9
1. BÖLÜM:
GENEL OLARAK İNSAN HAKLARI
I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI, GELİŞİMİ VE
SINIFLANDIRILMASI 
15
A KAVRAM 
16
B. İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİ 
21
C İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI 
30
II. KLASİK (KİŞİSEL) HAKLAR VE ÖDEVLER 
37
A YAŞAM HAKKI 
37
B. KİŞİNİN YAŞAMA VE KENDİNİ GELİŞTİRME HAKKI (1982/17–1) İLE İLGİLİ AYM BİREYSEL BAŞVURU KARARLARI 
40
C HAK ARAMA VE YASAL YARGILAMA HAKKI (YASAL VE KİŞİSEL CEZA, MASUMİYET KARİNESİ, HUKUKA AYKIRI KANIT) 
55
ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİNİN KORUNMASI VE MAHREMİYET 56
E. . UNUTULMA HAKKI 
60
F KONUT DOKUNULMAZLIĞI 
62
G İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ 
62
H. SEYAHAT VE YERLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ 
64
İ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 
64
K EĞİTİM VE ÖĞRENİM HAKKI 
69
L. . TOPLANTI VE DERNEK KURMA HAKKI 
70
M CEVAP HAKKI VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ 
70
N ÇOCUĞUN VELAYETİ VE HÂKİMİN MÜDAHALESİ 
71
III. SİYASAL HAKLAR 
72
IV. SOSYO–EKONOMİK VE KÜLTÜREL HAKLAR 
73
A. AİLENİN KORUNMASI 
73
B ÇALIŞMA HAKKI 
73
C. SENDİKALI OLMA HAKKI 
75
D. SOSYAL GÜVENLİK HAKKI 
75
E. . SAĞLIK HAKKI 
75
F. . ÇEVRE HAKKI 
76
G. BARIŞ HAKKI 
77
V. HAKLARIN SINIRLANMASI 
77
A. HAKLARIN SINIRLANMASI 
77
1. . Hakların sınırlanmasının sınırlanması 
78
2. . AİHS’e göre sınırlamanın sınırları 
80
B. HAKLARIN KORUNMASI 
81
1. . Hukuk dışındaki sınırlayıcı faktörler 
81
2. . Devletin hukukla sınırlanması 
81
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KULLANILMASINDA SİSTEMLER 82
VI. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN ANAYASA VE DİĞER
KAYNAKLARDA DÜZENLENMESİ 
83
1 Anayasalarda İnsan Haklarının Düzenlenmesi 
83
2. . Diğer Kaynaklarda İnsan Haklarının Düzenlenmesi 
84
İKİNCİ BÖLÜM:
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI
A. ULUSLARARASI KURULUŞLAR VE İNSAN HAKLARI 
89
1. . Birleşmiş Milletler Anlaşması 
89
a Birleşmiş Milletler Teşkilatı 
91
aa Genel olarak 
91
bb Birleşmiş Milletlerin Organları 
92
cc Birleşmiş Milletlerin Restoresi 
94
dd. . Sonuç 
96
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Bünyesinde Oluşturulan İnsan Hakları Metinleri 96
1. . İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (1948) 
96
2 Milletlerarası İnsan Hakları Sözleşmeleri 
97
C İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN DİĞER SÖZLEŞMELER 
97
1. . Her Türlü Irk Ayrımının Kaldırılmasına İlişkin
Milletlerarası Sözleşme (European Commission against Racism and Intolerance) (ECRI) 97
2 Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın kaldırılması sözleşmesi (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (CEDAW) 
98
3. . İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya
Haysiyet Kırıcı Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş
Milletler Sözleşmesi 
100
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI
A. GENEL OLARAK 
107
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İLE İLGİLİ ABD YÜKSEK MAHKEME KARARLARI 114
C İFADE HÜRRİYETİ 
119
FEDERAL YÜKSEK MAHKEME’NİN SEÇİM DÖNEMİ KARARLARI 122
Arkansas Educational Television Commission (AETC) v. Forbes davası 122
2 FCC v. League of Women Voters davası 
122
3 Wilson v. Layne davası 
123
E FEDERAL YÜKSEK MAHKEMENİN KOMÜNİZM PROPAGANDASI İLE İLGİLİ KARARLARI 
123
FEDERAL YÜKSEK MAHKEMENİN LAİKLİKLE İLGİLİ KARARLARI 125
FEDERAL YÜKSEK MAHKEMENİN YARGI İLE İLGİLİ KARARLARI 127
FEDERAL YÜKSEK MAHKEMENİN MÜSTEHCENLİK
İLE İLGİLİ KARARLARI 
128
1. . R.A.V v. St. Paul davası 
128
2 United States v. American Library Association davası 
129
3 FCC v. Pacifica Foundation davası 
129
4 Ginsberg v. New York davası 
129
5 Virginia v. Black 
129
6 Freedman v. Maryland davası 
129
7 Stanley v. Georgia davası 
130
8 FYM, Osborne v. Ohio 
130
9 Roth v. United States 
130
10. FYM, Miller v. California 
130
11. A Shcroft v. The Free Speech Coalition 
131
12. Miskin v. New York 
131
13. Ginzburg v. United States 
132
14. Memoirs v. Massachusetts 
132
SONUÇ 
133
A. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ: 
133
B. AÇIK VE YAKIN TEHLİKE 
133
C. DEVLETİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI 
133
D LAİKLİK 
133
E ASKERLİK 
134
F YARGIYA ELEŞTİRİ 
134
G İFADE HÜRRİYETİ 
134
H MÜSTEHCENLİK 
135
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNDE İNSAN HAKLARININ KORUNMASI
I. GİRİŞ 
140
II. ULUSLARARASI HUKUK KURALLARI VE ANAYASALAR 141
III. HUKUKUN GENEL İLKELERİNİN ANAYASA ÜSTÜLÜĞÜ 145
IV. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NORMLARININ
ANAYASA ÜSTÜLÜĞÜ SORUNU 
149
V. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA
İNSAN HAKLARI 
160
A. GENEL OLARAK 
160
B. AİHS SİSTEMİNDE İNSAN HAKLARI 
163
C. AİHM VE 1982/13 
172
a. . Sınırlama Bir Kanun ile Düzenlenmiş Olmalıdır 
172
b. . Sınırlama Meşru Bir Amaca Yönelmiş Olmalıdır 
173
c. . Sınırlama Demokratik Bir Toplum İçin Gerekli Olmalıdır 174
D. AİHM VE DEVLETİN TAKDİR YETKİSİ 
174
1. . AİHM’nin Takdir Yetkisi Öğretisi 
174
2. . Avrupa Mutabakatı 
175
E. . AİHM KARARLARINDA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNMASI 177
DEMOKRATİK TOPLUM DÜZENİNİN GEREKLERİ VE AİHM 178
G. AİHM’NİN BÜNYESEL SORUNLARI 
178
H. AİHM VE TÜRK YARGISI 
179
I. AİHM KARARLARI: 2008 YILININ ANALİZİ 
180
BEŞİNCİ BÖLÜM:
TÜRK ANAYASALARI VE İNSAN HAKLARI
I. GİRİŞ 
189
II. CUMHURİYET ÖNCESİNDE İNSAN HAKLARI 
196
A. 1876 ANAYASASI ÖNCESİNDE İNSAN HAKLARI 
196
B. 1876 ANAYASASI SONRASI 
201
III. CUMHURİYET DÖNEMİ (1982 ANAYASASI ÖNCESİ) İNSAN
HAKLARI 
202
A. 1921 ANAYASASINDA İNSAN HAKLARI 
202
B. 1924 ANAYASASINDA İNSAN HAKLARI 
202
C. 1961 ANAYASASINDA İNSAN HAKLARI 
202
IV. 1982 ANAYASASINDA İNSAN HAKLARI 
204
1961 VE 1982 ANAYASALARI ARASINDAKİ FARKLAR 204
B GENEL OLARAK 
205
C OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ 
218
D OLAĞANÜSTÜ HALLERDE ANAYASA YARGISI 
223
ALTINCI BÖLÜM:
İNSAN HAKLARI VE TERÖR (ULUSLARARASI ANAYASA HUKUKU BOYUTU)
I. GİRİŞ 
232
II. CEZA HUKUKUNU BİRLEŞTİRME KONFERANSLARINDA
TERÖR KAVRAMI 
234
III. TERÖRLE MÜCADELE SÖZLEŞMELERİNDE TERÖRİZM
(CENEVRE SÖZLEŞMELERİ) 
235
IV. MİLLETLER CEMİYETİ KARARLARINDA TERÖRİZM 
235
V. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KARARLARINDA TERÖR
KAVRAMI 
236
VI. AVRUPA KONSEYİ KARARLARINDA TERÖRİZM 
238
VII. AGİT BELGELERİNDE TERÖRİZM 
239
VIII. SONUÇ 
240
YEDİNCİ BÖLÜM:
İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA DEMOKRASİ, EŞİTLİK, CUMHURİYET, MONARŞİ, HUKUK DEVLETİ VE SOSYAL DEVLET KAVRAMLARI
I. DEMOKRASİ KAVRAMI 
246
A. GİRİŞ 
246
1. . İdeal demokrasi 
247
2. . Deneysel demokrasi (ampirik demokrasi; poliarşi) 
249
B. DEMOKRASİ TARTIŞMALARI 
255
C. DEMOKRASİ TEORİLERİ 
261
D. “DEMOKRATİK DEVLET” KAVRAMI 
266
E. . TÜRK ANAYASALARI VE DEMOKRASİ 
268
1. . 1876 ANAYASASI VE DEMOKRASİ 
268
2. . 1921 ANAYASASI VE DEMOKRASİ 
268
3. . 1924 ANAYASASI VE DEMOKRASİ 
268
4. . 1961 ANAYASASI VE DEMOKRASİ 
269
5. . 1982 ANAYASASI VE DEMOKRASİ 
270
a. 1982 Anayasasına eleştiriler 
270
b. 1982 Anayasasında AİHS’ne aykırılıklar vardır 
272
c. 1982 Anayasasında, özgürlük–güvenlik dengesi 
272
II. EŞİTLİK 
274
III. CUMHURİYET 
280
IV. MONARŞİ VE DİKTATÖRLÜK 
282
1. . MONARŞİ 
282
2. . DİKTATÖRLÜK 
284
V. HUKUK DEVLETİ 
285
VI. SOSYAL DEVLET 
288
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
YARGININ BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI
I. KAVRAMLAR 
295
II. YARGI FONKSİYONU KAVRAMI 
310
KAVRAM İNDEKSİ 
317
KAYNAKLAR 
331
ÖZGEÇMİŞ 
367