Ceza Muhakemesi Hukuku  Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Doç. Dr. Koray Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bacaksız  - Kitap
16. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
976
Barkod:
9789750287749
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
515,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
15. baskı
Eylül 2022
515,00
345,00 (%33)
2
ürünü beraber alın
%21 İNDİRİMDEN
yararlanın!
3
ürünü beraber alın
%20 İNDİRİMDEN
yararlanın!
Kitabın Açıklaması
Ceza Muhakemesi Hukuku isimli eserimizin 16. baskısında, 05.04.2023 tarih ve 7445 sayılı Kanun da dahil olmak üzere 15. baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri göz önünde bulundurularak gerekli güncellemeler yapılmıştır. Gerek yerli gerekse yabancı literatür taranarak yeni tartışmalar açan ya da mevcut tartışmalara özgün katkılar sağlayan eserler ilgili konular bağlamında değerlendirilmiştir. Ayrıca yüksek yargının güncel kararları titizlikle incelenmiş ve ilgili konularda tartışmaya açılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ceza Muhakemesi Hukukunun Temel Kavramları
.
Soruşturma Evresi
.
Koruma Tedbirleri
.
İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü
.
Kovuşturma Evresi
.
Ceza Muhakemesinde İspat
.
Delil Yasakları
.
Kanun Yolları
.
Özel ve Tali Ceza Muhakemeleri
.
Konuya Göre İşlenmiş Güncel Yargıtay ve AİHM Kararları
.
Bireysel Başvuru
Kitabın İçindekileri
On Altıncı Baskıya Önsöz 
7
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. KAVRAM 
39
I. Kavram 
39
II. Ceza Muhakemesinin Evreleri 
40
§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN AMACI VE GÖREVİ 
41
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Amacı 
41
II. Ceza Muhakemesi Hukukunun Görevi ve Tarihsel Gelişim Süreci 
43
§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ VE MUHAKEME HUKUKU İÇİNDEKİ YERİ 
46
A. Genel Olarak 
46
B. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Ceza Hukuku 
47
C. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku 
47
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve Anayasa Hukuku 
48
E. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İdare Hukuku 
48
§ 4. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 
49
I. Genel Olarak 
49
II. Hukuk Devleti İlkesi 
50
A. Genel Olarak 
50
B. Oranlılık İlkesi 
50
C. İkincillik İlkesi 
51
III. İnsan Haysiyetinin Dokunulmazlığı İlkesi 
51
IV. Muhakemenin Bütününe İlişkin Hak ve İlkeler 
53
A. Adil Yargıla(n)ma Hakkı (İlkesi) 
53
B. Silahların Eşitliği İlkesi 
55
C. Dürüst İşlem İlkesi 
56
D. Hukuki Dinlenilme Hakkı (Meram Anlatma İlkesi) 
57
E. Makûl Süre İçinde Yargılanma Hakkı 
57
F. Suçsuzluk (Masumiyet) Karinesi (Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı) 
59
G. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 
61
H. Suçlamayı ve Hakları Öğrenme Hakkı 
64
I. Savunma Hakkı–Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 
65
İ. Tercüman Yardımından Yararlanma Hakkı 
67
J. Hak Arama Hakkı 
68
K. Kimsenin Kendisini ve Yakınlarını Suçlayıcı Beyanda Bulunmaya Zorlanamayacağı İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi) 
68
L. Muhakemenin (Kovuşturmanın) Resmiliği İlkesi 
69
M. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi 
70
N. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi 
71
O. Kanun Yoluna Başvurma Hakkı 
72
V. Soruşturma Evresine İlişkin İlkeler 
72
A. Gizlilik–Yazılılık İlkesi 
72
B. Araştırma ve Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi 
72
C. Maslahata Uygunluk İlkesi 
73
VI. Kovuşturma Evresine İlişkin İlkeler 
74
A. Bağımsız ve Tarafsız Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma Hakkı 
74
B. Olağan (Kanuni) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı 
75
C. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 
75
D. Ne Bis In Idem İlkesi 
77
F. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi 
79
G. Sözlülük İlkesi 
80
H. Halka Açıklık İlkesi 
80
I. Vasıtasızlık İlkesi 
81
İ. Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi 
82
J. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi (in dubio pro reo) 
83
K. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkı 
83
§ 6. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI, CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU KURALLARININ YORUMU VE KIYAS 
86
I. Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları 
86
A. Asıl (Doğrudan) Kaynakları 
86
1. Anayasa 
86
2. Uluslararası Sözleşmeler 
87
3. Kanunlar 
87
a. Ceza Muhakemesi Kanunu 
87
b. Özel Ceza Muhakemesi Kanunları 
87
c. Tamamlayıcı Kanunlar 
88
aa. Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 
88
bb. Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 
88
B. Tali (Tamamlayıcı) Kaynakları 
89
1. Örf–Adet Kuralları 
89
2. Din ve Ahlak Kuralları 
89
3. Mahkeme İçtihatları 
89
4. Doktrin (Öğreti) 
90
II. Ceza Muhakemesi Hukuku Kurallarının Yorumu ve Kıyas 
90
A. Kavram 
90
B. Yorum Yöntemleri 
92
1. Sözel (Gramatik) Yorum Yöntemi 
92
2. Sistematik Yorum Yöntemi 
92
3. Tarihsel Yorum Yöntemi 
93
4. Amaçsal (Teleolojik) Yorum Yöntemi 
93
C. Yorum Araçları 
94
1. Mantık 
94
2. Tarihçe 
95
3. Hukukun ve Ceza Muhakemesi Hukukunun Genel İlkeleri 
95
4. Karşılaştırmalı Hukuk 
95
5. Örf ve Adet Kuralları 
95
D. Yorum Çeşitleri 
95
1. Daraltıcı Yorum 
95
2. Genişletici Yorum 
96
§ 7. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI 
96
I. Yer Bakımından Uygulama 
96
II. Kişi Bakımından Uygulama 
97
III. Zaman Bakımından 
101
§ 8. CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLATI 
105
I. Savcılık 
106
II. Sulh Ceza Hakimlikleri 
106
III. Adli Yargı Ceza Mahkemeleri 
108
A. Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri 
108
1. Genel Ceza Mahkemeleri 
109
a. Asliye Ceza Mahkemeleri 
109
b. Ağır Ceza Mahkemeleri 
109
2. Özel Kanunlarla Kurulan Diğer Ceza Mahkemeleri 
110
B. Adli Yargı İkinci Derece Ceza Mahkemeleri (Bölge Adliye Mahkemeleri) 
111
IV. Yargıtay 
112
§ 9. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI 
114
I. Genel Olarak 
114
II. Dava Şartları 
115
A. Çeşitleri 
115
1. Şikayet 
116
a. Tanım–Kavram 
116
b. Özellikleri 
116
2. Dava Süresi 
119
3. İzin 
120
4. Karar 
122
5. Talep (İstem) 
122
6. Açık Dava ya da Yargı Bulunmaması 
123
7. Uzlaşmanın Bulunmaması 
124
8. Önödemenin Yerine Getirilmemesi 
124
9. Yeni Delil Bulunması 
124
10. Diplomasi–Yabancı Asker Kişilerin Dokunulmazlığının Bulunmaması 
125
11. Yer Bakımından Uygulamada Ceza Miktarı 
125
12. Faile ya da Mağdura Göre Şahsilik veya Evrensellik İlkesinin Uygulanacağı Hallerde Soruşturma Konusu Suç Bakımından Seçimlik Ceza Öngörülmemiş Bulunması 
125
B. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 
126
III. Yargılama Şartları 
127
A. Çeşitleri 
127
1. Sanığın Hazır Bulunması 
127
a. Kural 
127
b. Sanığın Hazır Bulunmasının İstisnaları 
128
aa. Sanığın Yokluğu 
129
aaa. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması (CMK m.194/2) 
131
bbb. Sanık Gelmese de Duruşma Yapılabilen Haller (CMK m.195) 
131
ccc. Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulma (CMK m.196) 
131
a1. Genel Olarak 
131
a2. Bağışık Tutulma Şartları 
132
a3. Çeşitleri 
133
aa1. Yargı Çevresi Dışındaki Bir Hastane veya Tutukevine Nakledilmiş Olan Sanık 
133
aa2. Yurt Dışında Bulunan Sanık 
134
ddd. Sorgu Sırasında Sanığın Mahkeme Salonundan Çıkarılabilmesi (CMK m. 200) 
134
eee. Sanığın, Hazır Bulunmasının Duruşmanın Düzenli Olarak Yürütülmesini Tehlikeye Sokacağının Anlaşılması (CMK m.204) 
135
bb. Kaçaklık 
135
2. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 
136
3. Bekletici Meselenin Çözümü 
137
4. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 
138
5. Uzlaştırma Bulunmaması 
141
6. Şikayetten Vazgeçilmemesi (CMK m.158/7) 
141
B. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları 
141
§ 10. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ, İŞLEMLERİN BİLDİRİLMESİ, CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ 
142
I. Muhakeme İşleminin Tanımı–Kavram 
142
II. Muhakeme İşlemlerinin Bildirilmesi 
144
A. Tanım 
144
B. Çeşitleri 
146
C. Bildirimin CMK mı, Yoksa Tebligat Kanunu Hükümlerine Göre mi Yapılacağı Sorunu 
148
D. Bildirimin Şüpheli/Sanığa mı Yoksa Müdafie mi Yapılacağı Sorunu 
149
§ 11. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA SÜRELER VE ESKİ HALE GETİRME 
155
I. Süre Kavramı 
155
II. Sürelerin Çeşitleri 
155
III. Eski Hale Getirme 
157
A. Tanım–Kavram 
157
B. Süre ve Eski Hale Getirme Dilekçesinin Verilmesi Gereken Makam, Dilekçe İçeriği 
160
C. Eski Hâle Getirme Dilekçesi Üzerine Verilecek Karar ve Kararın Etkisi 
160
§ 12. ADLÎ TATİL 
160
İkinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ VE YÜRÜYÜŞÜ
§ 1. SORUŞTURMA EVRESİ (Hazırlık Soruşturması) 
163
I. Kavram 
163
II. Soruşturmanın Başlaması 
164
A. Suç Haberinin Alınması 
164
B. Başlangıç Şüphesinin Varlığı 
166
C. Soruşturmaya Girişme Mecburiyeti 
166
D. Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı Kararı 
167
III. Soruşturma Evresine Katılan Kişiler 
168
A. Sulh Ceza Hâkimliği 
168
B. Savcı 
169
1. Tanım–Kavram 
169
2. Savcılık Teşkilatı ve Savcı 
171
3. Savcıların Birbirleri ve Diğer Muhakeme Kişileri ile İlişkisi 
174
4. Savcının Denetim Yetkisi (CMK m.161) 
175
a. Araştırma Mecburiyeti İlkesi 
178
b. Kamu Davasını Açma Mecburiyeti İlkesi 
180
aa. Kavram 
180
bb. İlkenin İstisnaları ve Savcının Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi (Maslahata Uygunluk İlkesi) 
180
c. Kamu Davasını Yürütme Mecburiyeti İlkesi 
181
6. Farklı Yargı Çevresinde Bulunan Savcılar Arasında Yetki Uyuşmazlığı 
181
C. Kolluk 
182
1. Terim–Kavram 
182
2. Kolluk Teşkilatı 
183
3. Adli Kolluğun Önemi 
186
4. CMK’da Adli Kolluk 
187
a. Genel Olarak 
187
b. İşleyiş 
187
c. Görev ve Yetkileri (Yön. m.6) 
188
d. Ceza Muhakemesi Hukukunda Adli Kolluğun Yeri 
190
e. Adli Kolluğun Statüsü 
192
aa. Genel Olarak 
192
bb. CMK ve Yönetmelik Hükümlerinin Değerlendirilmesi 
193
f. Diğer Kolluk Birimlerinin Adlî Kolluk Görevi (CMK m.165) 
193
D. Şüpheli 
194
1. Kavram, Şüpheli–Sanık Ayrımı 
194
2. Şüpheli Hakları 
194
a. Suçlamayı Öğrenme Hakkı 
195
b. Susma Hakkı 
195
c. Muhakemeye Yön Verme Hakkı 
196
d. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 
196
e. Yakınlarına Haber Verebilme Hakkı 
197
f. Lekelenmeme Hakkı 
197
3. Şüphelinin Ödevleri 
198
E. Müdafi–Vekil 
199
1. Kavram 
199
2. Müdafiin Hukuki Durumu 
200
3. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı 
201
a. Genel Olarak 
201
b. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkının Kapsamı 
202
4. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Görevlendirme Usulü 
203
a. Görevlendirilmesi 
203
b. Görevlendirilmesi Usulü 
205
5. Soruşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri 
206
a. Dosyayı İnceleme ve Örnek Alma Yetkisi 
206
b. Şüpheli ile Görüşme ve Yazışma 
208
c. Müdafiin Hazır Bulunma Yetkisi 
208
6. Müdafiin Ödevleri 
209
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi 
209
aa. Müdafi Görevini Yerine Getirmediğinde Yapılacak İşlem 
209
bb. Avukatın Görevden Yasaklanması (CMK m.151/3–6) 
210
cc. Müdafi Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılması 
212
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi 
212
c. Sır Saklama Ödevi 
212
7. Müdafiin Sayısı 
213
8. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma 
213
F. Suçtan Zarar Gören–Mağdur 
214
1. Genel Olarak 
214
2. Mağdur Hakları 
215
a. Genel Olarak Mağdur Hakları 
215
aa. Mağdurun Aydınlanma Hakkı 
215
aaa. Soruşturma Başında Bilgilendirilme Hakkı 
215
bbb. Muhakemenin Gidişatı Hakkında Bilgi Edinme Hakkı 
215
bb. Mağdurun Dosyayı İnceleme Hakkı 
216
cc. Mağdurun Avukat Yardımından Yararlanma Hakkı 
216
dd. Tanık–Mağdurun Korunması, Mağdurun Özel Hayatına ve Haysiyetine Saygı Duyulmasını İsteme Hakkı 
216
b. CMK’da Mağdur ve Şikayetçi Hakları 
216
aa. Genel Olarak 
216
bb. Soruşturma Evresinde 
217
3. Mağdurun Dinlenmesi 
218
IV. Soruşturma Evresinin İcrası 
219
A. Soruşturma Evresinin Gizliliği (CMK m.157) 
219
B. Soruşturma Evresinde Yapılan İşlemlerin Tutanağa Bağlanması (CMK m.169) 
220
C. Şüphelinin İfadesinin Alınması (CMK m.147) 
220
1. Tanım–Kavram 
220
2. Aydınlatma Yükümlülüğü 
221
3. İfade ve Sorgunun Usulü 
222
4. İfade veya Sorgu Tutanağında Bulunması Gereken Hususlar (CMK m.147/1–i; Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği m.23/j) 
222
5. Hukuka Aykırı İfade Alma ve Sorgu 
223
a. Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri 
223
b. Hükmün Delil Yasakları Bakımından Değerlendirilmesi 
225
6. Yeniden İfade Alma 
227
D. Tanık İfadesinin Alınması, Bilirkişiye Başvurulması, Keşif, Yer Gösterme, Teşhis 
227
1. Tanık İfadesinin Alınması 
227
2. Bilirkişiye Başvurulması (CMK m.63/3) 
227
3. Keşif 
228
4. Yer Gösterme (CMK m.85) 
228
5. Teşhis (PVSK ek m.6) 
228
a. Tanım–Kavram 
229
b. Koşulları 
229
c. İcrası 
230
V. Koruma Tedbirlerine Başvurulması 
233
A. Terim– Tanım– Kavram 
233
1. Terim 
233
2. Tanım ve Kavram 
233
B. Çeşitleri 
235
1. Yakalama–Gözaltı (CMK m.90 vd.) 
235
a. Tanım–Kavram 
236
b. Amacı 
236
c. Yakalama ve Gözaltına Almaya Yetkili Olanlar 
236
aa. Herkesin Yakalama Yapabildiği Haller 
237
bb. Kolluğun Yakalama Yapabildiği Haller 
237
aaa. Yakalama Emrine Dayanan Yakalama (Müzekkereli Yakalama) 
237
bbb. Yakalama Emrine Dayanmayan (Müzekkeresiz) Yakalama (CMK m.90/2) 
238
d. Yakalama Sonrası Yapılacak İşlem 
238
e. Soruşturması ve Kovuşturması Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama 
239
f. Yakalananın Hakları 
239
aa. Yakalanana Haklarının Bildirilmesi 
239
bb. Yakalanan veya Gözaltına Alınanın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi (m.95) 
241
cc. Yakalamanın İlgililere Bildirilmesi (m.96) 
241
g. Yakalama Koruma Tedbirinin Özellik Gösterdiği Kişiler 
241
aa. Çocuklar 
241
bb. Diplomasi Dokunulmazlığından Yararlananlar 
242
cc. Milletvekilleri 
243
h. Yakalamanın Zamanı 
244
ı. Tutuklama Kararı Verilemeyen Hallerde Yakalama 
244
i. Tutuklama Kararı Üzerine Yakalama 
244
j. Kabahatlerde Yakalama 
245
k. Gözaltı Kararı 
245
aa. Kararı Verecek Makam 
246
bb. Gözaltı Kararı Verilebilmesinin Koşulları 
247
cc. Gözaltı Süresi 
248
dd. Gözaltı Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 
249
ee. Yakalama ve Gözaltı İşlemine İtiraz 
250
ff. Hâkim Önüne Çıkma (Habeas Corpus) Hakkı (CMK m.91/son; AY m.19/5) 
251
gg. Serbest Bırakma 
251
l. Yeniden Yakalama Yasağı 
252
m. Gözaltı İşlemlerinin Denetimi 
252
n. Yakalamada Zor Kullanma Yetkisi 
252
o. Yakalama Emri Üzerine Tutuklama (Sevk Tutuklaması) 
253
2. Tutuklama 
254
a. Tanım–Kavram 
254
b. Hukuki Nitelik 
255
c. Amacı 
255
d. Tutuklamanın Şartları 
255
aa. Kuvvetli Suç Şüphesi Bulunmalıdır 
255
bb. Ölçülü Olmalıdır 
258
cc. Tutuklamaya Şüpheli ve Sanık Hakkında Karar Verilebilir 
259
dd. Tutuklamaya Ancak Hâkim Karar Verebilir 
259
aaa. Genel Olarak 
259
bbb. Tutuklama Kararının İçeriği 
259
ccc. Tutuklama Duruşması 
260
e. Verilen Kararların Denetimi (İtiraz) 
261
f. Tutuklama Kararının Yüze Karşı Verilmesi Kuralı 
264
g. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi 
264
h. Tutuklama Yasağı 
265
ı. Özel Tutuklama Halleri 
266
aa. Tanığın, Bilirkişinin ve Zilyedin Disiplin Hapsi 
266
bb. Duruşma Düzenini Bozanın Hapsi 
266
cc. İade Tutuklaması 
267
dd. Duruşma Sırasında Suç İşlenmesi Halinde Tutuklama (CMK m. 205) 
267
ee. Kabahatler Kanunu m. 40 Çerçevesinde Tutuklama 
267
ff. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 4/A–9. Maddesi Bağlamında Tutuklama 
267
i. Tutuklulukta Geçecek Süre (CMK m.102) 
267
aa. Genel Olarak 
267
bb. Soruşturma Evresinde Tutukluluk Süresi 
271
cc. Hükmen Tutukluluk 
271
dd. Çocuklarda Tutukluluk Süresi 
272
j. Tutuklama Kararının Geri Alınması ve Hükümsüz Kalması (CMK m.103) 
272
k. Tutuklunun Salıverilme İstemi (CMK m.104) 
273
l. Salıverilenin Yükümlülükleri (CMK m.106) 
274
m. Tutuklunun Hakları (CMK m.107) 
274
n. Tutukluluğun Gözden Geçirilmesi (CMK m.108) 
275
o. Ülkemizde Tutuklu Sayısı 
277
3. Adli Kontrol 
277
a. Genel Olarak 
277
b. Tanım ve Hukuki Nitelik 
278
c. Amacı 
279
d. Uygulama Koşulları 
279
e. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler 
282
aa. Genel Olarak 
282
bb. Yükümlülükler 
283
f. Adli Kontrol Tedbirlerinin Yerine Getirilmesi (DSHYön. m.57) 
288
g. Çocuklar Hakkında Uygulanabilecek Yükümlülükler 
289
h. Yükümlülüğün Süresi ve Sürenin Ceza Mahkumiyetinden İndirilebilip İndirilemeyeceği Sorunu 
290
ı. Şüphelinin Yokluğunda Adli Kontrol Kararı Verilebilir mi? 
290
i. Karar Verecek Makam 
290
j. Kararın İçeriği 
291
k. Adli Kontrol Kararının İncelenmesi 
291
l. Adli Kontrol Altıda Geçecek Süre 
292
m. Kanun Yolu 
292
n. Tedbirlere (Yükümlülüklere) Uymama (CMK m.112) 
292
aa. Genel Olarak 
292
bb. Yükümlülüklere Uyulup Uyulmadığının Denetlenmesi 
293
o. Adli Kontrol Kararının Kaldırılması 
293
ö. Güvence (CMK m.113) 
294
aa. Kapsamı 
294
bb. Önceden Ödetme (CMK m.114) 
295
cc. Güvencenin Geri Verilmesi (CMK m.115) 
295
p. Kanun yolu 
296
4. Zorla Getirme 
296
a. Tanım–Hukuki Nitelik 
296
b. Çeşitleri 
296
c. Koşulları 
297
d. Kararda Bulunması Gerekenler 
297
e. İcrası 
298
f. Yerine Getirilememesi Hali 
298
g. Kanun Yolu 
298
5. Arama 
298
a. Tanım–Kavram 
298
b. Aramanın Amaçları 
300
aa. Yakalama 
300
bb. Delil Elde Etme ve Elkoyma 
301
aaa. Delil Elde Etme 
301
bbb. Elkoyma 
301
c. Arama–Tarama ve Kontrol Noktaları 
302
d. Aramanın Çeşitleri 
302
aa. Genel Olarak 
302
bb. Önleme Araması 
303
cc. Adli Arama 
304
aaa. Arama Koruma Tedbiri Bakımından Şüphe 
304
bbb. Aramaya Maruz Kalanlar 
305
a1. Şüpheli 
305
a2. Sanık 
306
a3. Diğer Kişiler 
307
a4. Aramanın Özellik Gösterdiği Kişiler 
308
ccc. Aramanın Yapılacağı Yer 
310
a1. Konut, İşyeri ve Diğer Yerler 
310
aa1. Konut 
310
aa2. İşyeri 
312
aa3. Diğer Yerler 
312
a2. Avukat Bürolarında Arama 
313
a3. Üst ve Eşyada Yapılan Arama 
315
a4. Askeri Mahallerde Yapılan Arama 
317
ddd. Aramanın Zamanı 
317
a1. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralı 
317
a2. Aramanın Gündüz Yapılması Kuralının İstisnaları 
319
aa1. Suçüstü Hali 
319
aa2. Gecikmesinde Sakınca Bulunan Haller 
319
aa3. Yakalanmış veya Gözaltına Alınmış Olup da Firar Eden Kişi veya Tutuklu veya Hükümlünün Tekrar Yakalanması 
320
eee. Arama Kararı 
320
a1. Kural: Arama Kararı Vermek Yetkisi Hâkime Aittir 
321
a2. İstisna: Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal 
324
a3. Karar Alınmadan Yapılacak Arama 
327
aa1. Yönetmelik Madde 8’de Sayılan Haller 
327
aa2. Yönetmelik m.30/1 
331
aa3. Olay Yeri İnceleme (Yön. m.9) 
331
fff. Aramanın İcrası 
331
a1. Savcı Tarafından Yapılan Arama 
331
a2. Kolluk Tarafından Yapılan Arama 
332
aa1. Genel Olarak 
332
aa2. Arama Tanıkları: Aramada Komşu veya İhtiyar Heyetinden Birisinin Bulunması 
332
aa3. Aramada Hazır Bulunabilecekler 
333
ggg. Aramada Avukat Yardımından Yararlanabilme 
336
hhh. Arama Öncesi Aramaya Maruz Kalacak Kişiye Bilgi Verilmesi 
337
ııı. Arama Sonunda Verilecek Belge 
338
jjj. Aramada Ele Geçen Eşya Hakkında Yapılacak İşlem 
338
kkk. Adli Arama Tutanağı 
339
lll. Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi 
339
mmm. Tesadüfen Elde Edilen Deliller: Aramada, Yapılan Soruşturmayla İlgisi Olmayan Eşyanın Bulunması 
341
nnn. Delil Yasakları 
344
ooo. Denetimi 
345
a1. İdari Denetim 
345
a2. Yargısal Denetim 
346
ppp. Aramadan Kaynaklanan Zararların Tazmini Sorunu 
346
rrr. Haksız Arama Suçu 
347
6. Elkoyma 
347
a. Genel Olarak 
347
b. Kavram 
348
c. Çeşitleri 
349
aa. Basit Elkoyma 
349
aaa. Kapsamı 
349
bbb. Elkoyma Yasağı 
350
a1. Elkonulamayacak Mektuplar, Belgeler (CMK m.126) 
350
ccc. Koşulları 
352
a1. Suç Bakımından 
352
a2. Şüphe Bakımından 
352
a3. Kişi Bakımından 
352
a4. Kararı Verecek Merci ve Kararın İçeriği 
353
ddd. Tedbirin Uygulanması 
353
a1. Genel Olarak 
353
a2. İstenen Eşyayı Vermeyenler Hakkında Yapılacak İşlem 
354
a3. Elkoymanın Mağdura Bildirilmesi 
354
a4. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması 
355
eee. Denetimi 
356
fff. Sona Ermesi 
356
a1. İade 
356
a2. Müsadere 
357
ggg. Elkoymadan Kaynaklanan Zararların Tazmini 
359
a1. Genel Olarak 
359
a2. Tazminat Talebinin Koşulları 
359
bb. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma (Genişletilmiş Elkoyma) 
360
aaa. Benzer Kavramlarla Mukayese 
360
a1. Eşya Müsaderesi–Kazanç Müsaderesi 
360
a2. İhtiyati Tedbir–İhtiyati Haciz 
360
bbb. Amaç ve Kapsam 
361
a1. Amaç 
361
a2. Kapsam 
361
ccc. Uygulama Koşulları 
362
a1. Suç Bakımından 
362
a2. Şüphe Bakımından 
363
a3. Kişi Bakımından 
363
ddd. Kararı Verecek Merci 
364
fff. Tedbirin Uygulanması 
364
eee. Denetim 
365
hhh. Uygulamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu 
365
cc. Postada Elkoyma (CMK m.129) 
365
aaa. Kavram 
365
bbb. Benzer Kavramlarla Mukayese 
365
ccc. Amaç ve Kapsam 
366
a1. Amaç 
366
a2. Kapsam 
366
ddd. Uygulama Koşulları 
367
a1. Suç Bakımından 
367
a2. Şüphe Bakımından 
367
a3. Kararı Verecek Merci 
367
eee. Tedbirin Uygulanması 
367
dd. Şirket Yönetimi İçin Kayyım Tayini (CMK m.133) 
368
aaa. Kavram 
368
bbb. Benzer Kavramlarla Mukayese 
368
ccc. Hukuki Nitelik 
368
ddd. Amaç 
368
eee. Uygulama Koşulları 
369
a1. Suç Bakımından 
369
a2. Şüphe Bakımından 
370
a3. Kararı Verecek Merci 
370
fff. Tedbirin Uygulanması 
370
7. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma 
370
a. Terim–Kavram 
370
b. Benzer Kavramlarla Mukayese 
371
aa. İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda Alınması 
371
bb. Kayıt ve Verilerin İncelenmesi 
372
cc. Arama 
372
dd. Elkoyma 
373
ee. Postada Elkoyma 
373
c. Tedbirin Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Değerlendirilmesi 
373
d. Amaç ve Kapsam 
374
aa. Amaç 
374
bb. Kapsam 
374
e. Uygulama Koşulları 
375
aa. Suç Bakımından 
375
bb. Şüphe Bakımından 
375
cc. Kişi Bakımından 
375
f. Kararı Verecek Merci 
375
g. Oranlılık İlkesi 
376
h. Tedbirin Uygulanması 
377
i. Denetim 
379
j. Hukuka Aykırı Arama, Elkoyma ve Kopyalamadan Kaynaklanabilecek Zararların Tazmini Sorunu 
379
8. İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi 
379
a. Terim 
379
b. Amaç 
380
c. Kapsamı 
380
d. Koşulları 
382
aa. Suç Bakımından 
382
bb. Şüphe Bakımından 
384
cc. Kişi Bakımından 
385
aaa. Kural 
385
bbb. Kayda Alma Yasağı 
386
a1. Tanıklıktan Çekinebilecek Kişiler 
386
a2. Müdafiin Bürosu ve Yerleşim Yeri 
387
dd. Kararı Verecek Olan Makam, Kararın İçeriği ve Karara İtiraz 
388
ee. Tedbirin Süresi 
390
e. Tedbirin Uygulanması 
390
f. Tedbirin Sona Ermesi 
391
g. Elde Edilen Verilerin Akıbeti 
392
h. İlgiliye Haber Verme 
392
ı. Hukuka Aykırı Dinleme ve Kayıt 
393
i. Delil Yasakları 
394
j. Tesadüfen Elde Edilen Deliller 
394
k. Hukuka Uygun Tespit ve/veya Dinleme Tutanaklarının Delil Değeri (Mahkumiyet İçin Tek Başına Yeterli Olup Olmayacağı Sorunu) 
398
9. Mobil Telefonun Yerinin Tespiti 
398
a. Genel Olarak 
398
b. Koşulları 
399
aa. Suç Bakımından 
399
bb. Şüphe Bakımından 
399
cc. Kişi Bakımından 
400
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği 
400
ee. Tedbirin Süresi 
400
c. Tedbirin Uygulanması 
400
10. İletişimin Tespiti 
401
a. Genel Olarak 
401
b. Koşulları 
401
aa. Suç Bakımından 
401
bb. Şüphe Bakımından 
401
cc. Kişi Bakımından 
402
dd. Kararı Verecek Olan Makam ve Kararın İçeriği 
402
ee. Tedbirin Süresi 
402
11. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi 
402
a. Kavram–Tanım 
402
b. Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması 
406
aa. Bilgi Veren 
406
bb. Güvenilir Adam 
407
cc. Gizli Soruşturma Yapan Polis 
409
dd. Ajan–Provokatör 
411
ee. Yeraltı Ajanı 
414
c. Tedbirin Amacı 
415
d. Koşulları 
415
aa. Şüphe Bakımından 
415
bb. Kişi Bakımından 
415
aaa. Kararı Verecek Kişi 
415
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişi 
416
cc. Suç Bakımından 
417
dd. Zaman Bakımından 
418
e. İcrası 
419
f. Gizli Soruşturmacının Suç İşleyebilip İşleyemeyeceği Sorunu 
419
g. Gizli Soruşturmacının Tanık Olarak Dinlenebilip Dinlenemeyeceği Sorunu 
421
aa. Genel Olarak 
421
bb. Dinlenmesi 
423
cc. Tanık Koruma Kanunu Kapsamında Gizli Soruşturmacının Mahkemede Dinlenmesi Sonrasında Yapılacak İşlemler 
424
h. Tedbirin Sona Ermesi ve Elde Edilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi 
424
ı. Hukuka Aykırı Denetim 
425
aa. Genel Olarak 
425
bb. Gizli Görevlinin Başka Bir Koruma Tedbirine Başvurabilip Başvuramayacağı Sorunu 
425
i. Kanun Yolu 
426
12. Teknik Araçlarla İzleme 
426
a. Kavram: Teknik Araçlarla İzleme Ses veya Görüntü Alma 
426
b. Tedbirin Amacı 
428
c. Konusu 
429
d. Şartları 
430
aa. Şüphe Bakımından 
430
bb. Kişi Bakımından 
432
aaa. Kararı Veren Makam 
432
bbb. Kararın İçeriği 
433
ccc. Karara Maruz Kalacak Kişi 
433
cc. Suç Bakımından 
433
dd. Tedbirin Süresi 
434
ee. İcrası, Sona Ermesi ve Dokümanların Yok Edilmesi 
434
ff. Tesadüfen Elde Edilen Delil 
435
gg. Hukuka Aykırı Denetim 
437
hh. Kanun Yolu 
437
13. Gözlem Altına Alınma (m.74) 
437
a. Terim–Kavram–Hukuki Nitelik 
437
b. Kapsam 
438
c. Koşulları 
438
aa. Şüphe Derecesi Bakımından 
438
bb. Karar Verecek Makam Bakımından 
438
cc. Süre Bakımından 
439
d. Denetimi (Kanun Yolu) 
439
e. Durma Kararının Varlığı Halinde Gözlem Altına Alma 
439
14. Beden Muayenesi (m.75–77) 
439
a. Beden Muayenesi Terimi, Kavram ve Konusu 
439
b. Çeşitleri 
441
c. Amacı 
442
d. Niteliği 
442
e. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması (CMK m.75) 
443
aa. Uygulama Koşulları 
443
aaa. Kişi Bakımından 
443
a1. Kararı Veren Makam 
443
a2. Kararın Uygulanması 
444
a3. Tedbire Maruz Kalan Kişi/Kişiler 
444
bbb. Oranlılık İlkesi 
444
ccc. Kapsamı (Kararın Konusu) 
445
bb. Denetimi (Kanun Yolu) 
445
cc. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma 
445
f. Diğer Kişilerin Beden Muayenesi ve Vücudundan Örnek Alınması 
446
aa. Genel Olarak 
446
bb. Amaç 
446
cc. Konusu 
446
dd. Oranlılık İlkesi 
446
ee. Uygulama Koşulları 
446
aaa. Kararı Veren Makam 
446
bbb. Tedbire Maruz Kalan Kişiler 
447
ccc. Tedbirin Uygulanması 
448
ff. Denetimi (Kanun Yolu) 
448
gg. Hukuka Aykırı Muayene–Örnek Alma 
448
hh. Soybağı Araştırması 
449
g. Kadınların Muayenesi 
449
15. Moleküler Genetik İncelemeler (CMK m.78–80) 
450
a. Kavram 
450
b. Hukuki Nitelik 
450
c. Tedbirin Amacı 
452
d. Koşulları 
452
aa. Şüphe–Oranlılık ve İkincillik İlkeleri 
452
bb. Kararı Verecek Makam 
453
cc. İncelemeyi Yapacak Bilirkişi 
453
e. Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi ve Akıbeti 
454
f. Kanun Yolu 
455
g. Hukuka Aykırı İnceleme 
455
h. Genetik Kimliğin Saklanması ve Gelecekteki Bir Ceza Muhakemesinde Kullanılması 
455
16. Fizik Kimliğin Tespiti (CMK m.81) 
456
a. Genel Olarak 
456
b. Konusu 
456
c. Koşulları 
456
d. Uygulanması 
457
e. Kaydedilen Verilerin Akıbeti–Yok Edilmesi 
457
C. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat 
457
1. Genel Olarak 
457
2. Konusu 
459
3. Kapsamı 
462
4. Tazminat İsteminde Bulunulabilecek Süre 
463
5. Yetkili Mahkeme 
464
6. Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar 
464
7. Ön İnceleme 
465
8. Muhakeme 
465
9. Kanun Yolu 
466
10. Tazminatın Geri Alınması 
466
11. İftira veya Yalan Tanıklık Suçu Bakımından Devletin Rücu Hakkı 
466
12. Tazminat İsteyemeyecek Kişiler 
466
13. Hakim ve Savcıların Tazminat Sorumluluğu 
467
14. Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti 
467
15. Tazminatın Ödenmesi 
468
VI. Soruşturma Evresinin Sona Ermesi 
468
A. Kamu Davasının Açılması: İddianamenin Düzenlenmesi, İadesi ve Kabulü 
468
1. İddianamenin Düzenlenmesi 
468
a. İddianamenin Düzenlenmesi İçin Bulunması Gereken Koşullar 
468
b. İddianamede Bulunması Gereken Hususlar 
471
2. İddianamenin İadesi (CMK m.174) 
472
a. Anlamı ve Amacı 
472
b. İadenin Konusu 
474
c. İadeyi Yapacak Makam 
475
d. Süre 
475
e. İade Sebepleri 
476
aa. İddianamenin m.170’e Aykırı Olarak Düzenlenmesi 
477
aaa. Şekle İlişkin Koşullara Aykırılık 
477
bbb. Yüklenen Suçu Oluşturan Olayların Mevcut Delillerle İlişkilendirilmemiş Olması 
478
ccc. Şüphelinin Lehine Olan Hususların Gösterilmemiş Bulunması 
479
ddd. İşlenen Suç Dolayısıyla İlgili Kanunda Öngörülen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinden Hangilerine Hükmedilmesinin İstendiğinin Belirtilmemiş Olması 
479
bb. İddianamenin Suçun Sübûtuna Doğrudan Etki Edecek Mevcut Bir Delil Toplanmadan Düzenlenmesi 
480
cc. Önödemeye, Uzlaştırmaya veya Seri Muhakemeye Tâbi Olduğu Soruşturma Dosyasından Açıkça Anlaşılan İşlerde İddianamenin Önödeme, Uzlaştırma veya Seri Muhakeme Usulü Uygulanmaksızın Düzenlenmesi 
485
dd. Soruşturma Veya Kovuşturma Yapılması İzne Veya Talebe Bağlı Olan Suçlarda İzin Alınmaksızın Veya Talep Olmaksızın İddianame Düzenlenmesi 
485
f. İadenin Mümkün Olmaması (İade Yasağı) 
486
g. İade Kararının Denetimi 
487
h. İade Üzerine Yapılacak İşlem 
487
3. İddianamenin Kabulü 
487
B. Savcının Kamu Davası Açmayabileceği Haller 
488
1. Genel Olarak 
488
2. Savcıya Kamu Davası Açmak Konusunda Takdir Yetkisi Verilen Haller 
489
a. Cezanın Ortadan Kaldırılmasını Gerektiren Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektiren Koşulların ve Şahsi Cezasızlık Sebebinin Varlığı 
489
b. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 
490
aa. Koşulları 
490
aaa. Objektif Koşul: Suç Bakımından 
490
bbb. Sübjektif Koşul: Şüpheli Bakımından 
492
bb. Kararı Verecek Makam 
492
cc. Erteleme Süresi 
492
dd. Denetimi 
492
ee. Sonucu 
492
ff. Erteleme Kararlarının Kaydedilmesi: Sicil 
492
3. Seri Muhakeme Usulü 
493
a. Genel Olarak 
493
b. Suç Kapsamı 
495
c. Bilgilendirme ve Teklif Aşaması 
497
d. Yaptırımın Belirlenmesi 
498
e. Yaptırımın Bireyselleştirilmesi 
498
f. Hüküm Aşaması 
499
g. Kanun yolu: İtiraz 
501
C. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (Takipsizlik) Kararı (m.172) 
501
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilebilecek Haller 
501
a. Kamu Davasının Açılması İçin Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Elde Edilememesi 
502
aa. Genel Olarak 
502
bb. Etkin/Etkili Soruşturma Yapma Yükümlülüğü 
502
b. Kovuşturma Olanağının Bulunmaması 
503
2. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Hukuki Niteliği 
504
3. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi 
505
a. Genel Olarak 
505
b. Yargısal Denetim 
506
aa. Kavram 
506
bb. Kovuşturma Davası Açmaya Yetkili Kişi 
506
cc. Kovuşturma Davası Açma Usulü 
507
dd. Süre 
507
ee. Yetkili Mahkeme 
507
ff. Soruşturmanın Genişletilmesi 
507
gg. Muhakeme 
508
hh. Denetimi 
508
c. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Denetimi 
508
§ 2. KOVUŞTURMA EVRESİ 
509
I. Anlamı ve Amacı 
509
II. Katılan Kişiler 
509
A. Hâkim–Mahkeme 
509
1. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler 
509
a. Tarafsızlık 
510
aa. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret sebepleri) 
510
aaa. Görev Yasakları 
510
a1. CMK m.22’de Düzenlenen Görev Yasakları 
510
a2. CMK m.23’te Düzenlenen Görev Yasakları: Yargılamaya Katılamayacak Hâkim 
515
a3. 2802 sayılı Hakimler Savcılar Kanunu m.46/1’de Düzenlenen Görev Yasağı 
518
bbb. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar (CMK m.24–25) 
518
aaa. Red Talebinde Bulunabilecek Kişiler 
520
bbb. Süresi 
520
ccc. Red Talebinin Şekli, İçeriği ve Talebin Yöneltileceği Makam 
521
ddd. Yargılama 
522
eee. Reddi İstenen Hâkimin Yapabileceği İşlemler (CMK m.29) 
523
fff. Ret İsteminin Geri Çevrilmesi (CMK m.31) 
525
cc. Hâkimin Çekinmesi (CMK m.30) 
527
dd. Zabıt Katibinin Reddi veya Çekinmesi (CMK m.32) 
527
b. Bağımsızlık 
528
aa. Kavram 
528
bb. Kapsamı 
528
cc. Hâkim Bağımsızlığının Güvenceleri 
528
2. Hâkimlerin Çeşitleri 
531
3. Hâkimlerin Yetkileri 
532
a. Mahkemelerin Madde Bakımından Yetkisi (Görevleri) 
532
aa. Genel Olarak 
532
aaa. Asliye Ceza Mahkemesinin Görevi 
532
bbb. Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi 
532
ddd. Diğer Ceza Mahkemelerinin Görevleri 
533
eee. Özel Haller 
533
bb. Madde Bakımından Yetkinin (Görev) Hukuki Niteliği 
534
cc. Madde Bakımından Yetki (Görev) Uyuşmazlığı 
534
dd. Görevli Olmayan Hâkim veya Mahkemenin İşlemleri 
535
ee. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili (Görevli) Olma Durumları 
536
aaa. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi (CMK m.6) 
536
bbb. Bağlantı Bulunması 
538
a1. Bağlantı Kavramı ve Çeşitleri 
539
aa1. Objektif– Sübjektif Bağlantı 
539
aa2. Dar–Geniş Anlamda Bağlantı 
540
aa3. Tek Çeşit–Karışık Bağlantı 
540
a2. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları 
541
aa1. Birleştirme 
541
aa2. Nispi Muhakeme Yapma 
543
aa3. Bekletici Mesele 
546
b. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Yer Bakımından Yetkisi 
547
aa. Genel Olarak 
547
bb. Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki 
547
aaa. Genel Kural 
547
bbb. Özel Yetki Kuralları 
549
ccc. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları 
550
a1. Muhakemenin Nakli ve Duruşma Yeri Değişikliği 
550
a2. İstinabe 
552
a3. Bağlantı 
554
cc. Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Yetki 
557
dd. Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıtlarında veya Bu Taşıtlarla İşlenen Suçlarda Yetki (CMK m.15) 
558
ee. Yer Bakımından Yetki Kurallarının Özellik Gösterdiği Haller 
560
aaa. Yetki Uyuşmazlığı (m.17) 
560
bbb. Yetkisizlik İddiasında Bulunulması Gereken Zaman 
561
ccc. Yetkili Olmayan Hâkim veya Mahkemenin Yaptığı İşlemler 
562
c. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Kişi Bakımından Yetkisi 
562
aa. Genel Olarak 
562
bb. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı 
562
d. Hâkimlerin (Mahkemelerin) Görev Bakımından Yetkisi 
563
aa. Kavram 
563
bb. İstisnaen Görev Bakımından Yetki 
564
B. Savcı 
564
C. Sanık 
565
D. Müdafi 
566
1. Genel Olarak 
566
2. Müdafiin Görevlendirilmesi ve Usulü 
566
a. Müdafiin Görevlendirilmesi 
566
b. Görevlendirme Usulü (m.156) 
567
3. Kovuşturma Evresinde Müdafiin Yetkileri 
568
4. Müdafiin Ödevleri 
570
a. Savunmayı Kurallara Uygun Olarak Yapma Ödevi 
570
aa. Yeni bir müdafi görevlendirilmesi (m.151/1, 2) 
570
bb. Avukatın Görevden Yasaklanması (m.151/3–6) 
571
cc. Müdafi Hakkında Disiplin Soruşturması Yapılması 
572
b. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkmasına Yardım Etme Ödevi 
572
c. Sır Saklama Ödevi 
572
5. Müdafiin Sayısı 
573
6. Şüpheli veya Sanığın Birden Fazla Olması Hâlinde Savunma 
573
E. Suçtan Zarar Gören–Mağdur 
573
1. Genel Olarak 
573
2. Mağdur ile Şikâyetçinin Davete Uymamaları (m.235) 
575
3. Mağdurun Davaya Katılması (Katılan ya da Müdahil) (CMK m.237) 
575
a. Genel Olarak 
575
b. Katılma Talebinde Bulunabilecekler 
576
c. Katılma Talebinin Zamanı 
577
d. Katılma Usulü 
578
e. Katılanın Hakları 
579
f. Katılmanın Etkisi 
579
g. Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz 
579
h. Katılanın Kanun yoluna Başvurması 
580
ı. Katılmanın Hükümsüz Kalması 
580
F. Vekil 
580
G. Malen Sorumlu 
581
H. Zabıt Katibi ve Diğerleri 
581
III. Kovuşturma Evresinin Devreleri 
582
A. Duruşma Hazırlığı Devresi 
582
1. Genel Olarak 
582
2. Duruşma Gününün Belirlenmesi 
583
3. Duruşma İçin Davetiyelerin Çıkarılması 
584
a. Genel Olarak 
584
b. İddianamenin Sanığa Tebliği ve Sanığın Çağrılması (m.176) 
584
B. Duruşma Devresi 
585
1. Genel Olarak 
585
2. Duruşma Devresinin Özellikleri 
587
a. Duruşmanın Başlaması ve Yürüyüşü (m.191) 
587
b. Duruşmada Hazır Bulunacaklar (m.188) 
588
aa. Genel Olarak 
588
bb. Başkan ve Hâkimin Görevi (m.192) 
590
cc. Sanığın Duruşmada Hazır Bulunması Zorunluluğu (m.193) 
590
aaa. Kural 
590
bbb. İstisnaları: Sanık Hazır Olmaksızın Duruşma Yapılabilen Durumlar 
592
dd. Tercüman Bulundurma Zorunluluğu (m.202) 
592
aaa. Tercüman Bulundurulacak Hâller 
592
bbb. Tercüme Edilmesi Gereken Hususlar 
594
3. Duruşmanın İcrası (m.190) 
595
a. Duruşmanın Kesintisiz Olması Kuralı 
595
b. Duruşmanın Açıklığı (CMK m.182–187) 
598
aa. Duruşmanın Açıklığı İlkesi (AY. m.141/1; CMK m.182/1) 
598
bb. Açıklığın Kaldırılması 
599
aaa. Nisbi Kapalılık (CMK m.182/2) 
599
bbb. Zorunlu Kapalılık (CMK m.185) 
600
ccc. Açıklığın Kaldırılması Hakkında Karar (CMK m.184) 
601
ddd. Kapalı Duruşmanın İcrası (CMK m.187) 
602
a1. Kapalı Duruşmada Bulunabilme: (CMK m.187/1) 
602
a2. Duruşmanın Yayımı Yasağı: (CMK m.187/2 – 3) 
602
c. Kayıt Yasağı (CMK m.183) 
603
aa. Kural 
603
aaa. Duruşma Salonundaki İşlemlere İlişkin Kayıt Yasağı 
605
bbb. Duruşma Salonu Dışındaki Diğer Adlî İşlemlerin İcrası Sırasında Kayıt Yasağı 
606
bb. Kayıt Yasağının İstisnaları 
607
d. Duruşmanın Düzen ve Disiplini (CMK m.203–205) 
607
aa. Hâkim veya Başkanın Yetkisi (CMK m.203) 
607
bb. Sanığın Dışarı Çıkarılması 
608
cc. Duruşma Sırasında İşlenen Suç Hakkında İşlem (CMK m.205) 
608
e. Duruşmanın Tutanağa Bağlanması (CMK m.219–222) 
608
aa. Duruşma Tutanağı 
608
bb. Duruşma Tutanağının Başlığı ve İçeriği 
610
cc. Duruşma Tutanağının İspat Gücü 
610
f. Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması 
611
aa. Ceza Muhakemesinde İspat 
611
bb. Delil Çeşitleri 
612
aaa. Şüpheli–Sanık Açıklamaları ve İkrar 
613
bbb. Tanık Açıklamaları 
614
a1. Kavram 
614
a2. Özellikleri 
614
a3. Tanıkların Çağrılması (CMK m.43) 
617
aa1. Genel Olarak 
617
aa2. Çağrıya Uymayan Tanıklar (CMK m.44) 
618
a4. Tanıklıktan Çekinme (m.45–47) 
619
aa1. Genel Olarak 
619
aa2. Tanıklıktan Çekinme Halleri 
621
aa3. Tanıklıktan Çekinme Sebebinin Bildirilmesi (m.49) 
630
aa4. Tanıklıktan Çekinebilecek Kimsenin Çekinmemesi (m.51) 
631
a5. Tanıkların Dinlenmesi 
631
aa1. Kavram 
631
aa2. Tanığa Görevinin Önemini Anlatma (m.53) 
631
aa3. Tanıkların Dinlenmesi (m.52) 
631
aa4. Tanıklara Yemin Verilmesi (m.54) 
633
aa5. Tanığın Tekrar Dinlenmesi Halinde Yemin (m.57) 
635
aa6. Tanığın Dinlemesi (m.58/1, 59) 
636
aa7. Tanıkların Korunması (m.58/2, 3, 4, 5) – Tanığın kimliğinin saklı tutulması (Gizli tanık) 
638
aa8. Tanıklıktan ve Yeminden Sebepsiz Çekinme (m.60) 
643
aa9. Tanığa Tazminat Verilmesi (m.61) 
644
ccc. Sanık ve tanıktan başka kişilerin açıklamaları 
644
ddd. Yazılı Belgeler 
645
eee. Görüntü ve Ses Kaydeden Araçlarla Yapılmış Olan Kayıtlar 
645
fff. Belirtiler 
646
cc. Delil Elde Etme ve Değerlendirme Araçları 
647
aaa. Bilirkişi (m.62–73) 
647
a1. Tanım–Kavram 
648
a2. Bilirkişiye Başvurulabilecek Haller 
648
a3. Bilirkişiye Başvurmanın Zorunlu Olduğu Haller 
649
a4. Bilirkişiye Başvurma Yasağı 
650
a5. Bilirkişiye Başvurabilecek Kişiler–Bilirkişinin Seçimi 
650
a6. Bilirkişiyi Atayacak Makam 
650
a7. Bilirkişinin Sayısı 
651
a8. Bilirkişi Olarak Atanabilecekler (m.64) 
651
a9. Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü (m.65) 
653
a10. Atama Kararı ve İncelemelerin Yürütülmesi 
653
aa1. Atama Kararının İçeriği 
653
aa2. Görevin Yerine Getirileceği Süre ve Süresi İçinde Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 
653
aa3. Görevin Yerine Getirilmesi (m.66) 
654
a11. Bilirkişi Raporu 
655
aa1. Rapor 
655
aa2. Bilirkişi Raporunun Hukuki Niteliği 
656
aa3. Raporun Muhakemeye Katılanlara İletilmesi 
657
a12. Bilimsel Mütalaa (Uzman Görüşü) 
657
a13. Yeni Bir Bilirkişi Atanması (m.67) 
658
a14. Bilirkişinin ve Mütalaa Hazırlayanın Duruşmada Dinlenmesi (m.68) 
659
a15. Bilirkişinin Reddi 
660
aa1. Ret sebepleri 
660
aa2. Red Hakkına Sahip Olanlar 
661
aa3. Red Muhakemesi 
661
a16. Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyecek Kişiler (m.70) 
661
a17. Görevini Yapmayan Bilirkişi Hakkındaki İşlem 
662
a18. Bilirkişi Ücret ve Gideri 
662
a19. Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler 
663
a20. Adalet Bakanlığı Tarafından Hazırlanan “Bilirkişilerin Uyacağı Rehber İlkeler ve Bilirkişi Raporlarında Bulunması Gereken Standartlar” 
663
bbb. Keşif (m.83–89) 
667
a1. Tanım–Kavram 
667
a2. Yetkili Makam 
668
a3. Keşfin İcrası (m.84) 
668
a4. Keşif Türleri 
669
aa1. Yer Gösterme 
669
aa2. Adli Muayene (Ölü Muayenesi) ve Otopsi 
670
dd. Delillerin İleri Sürülmesi ve Tartışılması 
672
aaa. Genel Olarak 
672
bbb. Tanıkların Dinlenmesi 
674
ccc. Belge ve Tutanakların Okunması 
675
a1. Duruşmada Anlatılması Zorunlu Belge ve Tutanaklar (m.209) 
675
a2. Duruşmada Okunamayacak Belgeler (m.210) 
676
a3. Duruşmada Okunmasıyla Yetinilebilecek Belgeler 
678
ddd. Rapor, Belge ve Diğer Yazıların Okunması 
679
eee. Delillerin Tartışılması 
679
a1. Genel Olarak 
679
a2. Doğrudan Soru Yöneltme 
681
aa1. Genel Olarak 
681
aa2. CMK Sistemi (Doğrudan Soru Sorma) 
682
fff. Delillerin Reddi 
686
ggg. Delilin İleri Sürülmesinden Vazgeçme 
686
hhh. Delil ve Olayın Geç Bildirilmesi 
687
ee. Suçun Niteliğinin Değişmesi (m.226) 
687
ff. Delillerin Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları 
690
aaa. Delilleri Takdir Yetkisi 
690
bbb. Delil Yasakları 
691
a1. Kavram 
691
a2. Delil Yasaklarının Görevi 
694
a3. Çeşitleri 
696
aa1. Delil Elde Etme Yasağı 
696
aa2. Delil Değerlendirme Yasağı 
698
a4. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Deliller ve Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilmesinin Sonuçları 
700
a5. Delil Yasaklarının Uzak Etkisi 
701
a6. Yasak Delilin Dosyadan Çıkarılıp Çıkarılmayacağı Sorunu 
702
a7. AiHM Kararlarında Delil Yasakları 
702
gg. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm Verilmesi 
705
aaa. Karar ve Hükümlerde Gerekli Oy Sayısı 
706
bbb. Hükmün Konusu ve Suçu Değerlendirmede Mahkemenin Yetkisi 
706
ccc. Müzakereye Katılacak Hâkimler 
707
ddd. Müzakerenin Yönetimi 
707
eee. Oyların Toplanması 
707
fff. Hüküm Kavramı, Gerekçesi, İçeriği ve Çeşitleri 
708
a1. Hüküm Kavramı 
708
a2. Hükmün Gerekçesi (m.230) 
708
a3. Hükmün İçeriği (m.232) 
711
a4. Hüküm Çeşitleri 
713
ggg. Hükmün Açıklanması 
723
hhh. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) 
724
a1. Koşulları 
725
aa1. Objektif Koşul 
725
aa2. Sübjektif Koşullar 
725
a2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Yasak Olduğu Haller 
728
a3. Uygulanması 
728
a4. Sonuçları 
730
a5. Denetimi 
731
a6. Kararın Kaydedilmesi: Adli Sicil 
734
C. Kanun Yolu Devresi 
737
1. Kanun Yolu Kavramı 
737
2. Kanun Yollarına Başvurmanın Etkileri 
738
3. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler 
739
a. Genel Olarak 
739
b. Cumhuriyet Savcısı 
740
aa. Cumhuriyet Savcılarının Kanun Yollarına Başvurma Usulü 
740
bb. Cumhuriyet Savcısının Sanık Lehine Kanun Yollarına Başvurması ve Sonucu 
741
cc. Savcının Sanık Aleyhine Kanun Yoluna Başvurması 
742
c. Avukatın Başvurma Hakkı (m.261) 
742
d. Yasal Temsilcinin ve Eşin Başvurma Hakkı (m.262) 
744
e. Tutuklunun Kanun Yollarına Başvurması (m.263) 
745
4. Kanun Yolunun Belirlenmesinde Yanılma (m.264) 
746
5. Başvurudan Vazgeçilmesi ve Etkisi (m.266) 
747
a. Genel Olarak 
747
b. Müdafiin veya Vekilin Kanun Yolundan Vazgeçmesi 
748
aa. Genel Olarak 
748
bb. Müdafiin İradesinin Esas Alınması 
748
6. Aleyhe Değiştirme (Reformatio in Peius) Yasağı 
749
7. Kanun Yollarının Çeşitleri 
759
a. Olağan Kanun Yolları 
760
aa. İtiraz (m.267– 271) 
760
aaa. Tanım–Kavram 
760
bbb. İtirazın Süresi, Usulü ve İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler (m.268) 
762
a1. İtirazın Süresi ve Usulü 
762
a2. İtirazı İncelemeye Yetkili Merciler 
762
ccc. İtiraz Kanun Yoluna Başvurulmasının Etkisi (m.269) 
764
ddd. İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa Tebliği ile İnceleme ve Araştırma Yapılması (m.270) 
765
eee. İtiraz Üzerine Yapılacak İnceleme ve Verilecek Karar (m.271) 
765
bb. İstinaf (m.272– 285) 
766
aaa. Genel Olarak 
766
a1. Kavram 
766
a2. İstinafın, İtiraz ve Temyizden Farkı 
767
bbb. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek Kararlar 
768
a1. Hükme Esas Teşkil Eden Mahkeme Kararları 
769
a2. Başkaca Kanun Yolu Öngörülmemiş Olan Mahkeme Kararları 
769
ccc. İstinaf Yolunun Kapalı Olduğu Kararlar 
769
ddd. Özel Kanunların Temyize İlişkin Hükümleri 
770
eee. İstinaf İstemi ve Süresi 
770
fff. İstinaf Başvurusunun Etkisi 
771
ggg. Hükmü Veren Mahkemece Yapılacak İşlemler 
772
a1. İstinaf İsteminin Hükmü Veren Mahkemece İncelenmesi (m.276) 
772
a2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Cevabı (m.277) 
772
hhh. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesinde Tevzii (m.278) 
773
ııı. Bölge Adliye Mahkemesince Yapılacak Yargılama 
773
a1. Ön İnceleme (m.279) 
773
a2. İnceleme ve Kovuşturma (m.280) 
774
a3. Duruşma Hazırlığı (m.281) 
777
a4. Duruşma 
778
a5. Hüküm 
778
a6. Direnme ve Kanun Yoluna Başvurma Yasağı 
779
a7. İstinaf kararının diğer sanıklara sirayeti 
780
cc. Temyiz 
780
aaa. Genel Olarak 
780
bbb. Temyiz 
780
a1. Genel Olarak 
780
a2. Temyiz Edilebilen Hükümler ve Temyiz Yasağı 
781
a3. Temyiz Nedenleri 
784
aa1. Genel Olarak 
784
aa2. Hukuka Aykırılık 
784
aa3. Hukuka Kesin Aykırılık Halleri 
785
a4. Temyiz İstemi, Süresi ve Temyiz Başvurusunun Etkisi (m.291) 
793
aa1. Temyiz İstemi 
793
aa2. Temyiz Süresi 
794
aa3. Temyiz Başvurusunun Etkisi 
795
aa4. Eski Hâle Getirme Süresi İçinde Temyiz Süresinin İşlemesi 
795
a5. Temyiz Başvurusunun İçeriği (m.294) ve Temyiz Gerekçesi (m.295) 
795
aa1. Temyiz Başvurusunun İçeriği 
795
aa2. Temyiz Gerekçesi (m.295) 
796
a6. Temyiz İsteminin İncelenmesi 
797
aa1. Hükmü Veren Mahkemece Yapılan Ön İnceleme 
797
aa2. Temyiz Dilekçesinin Tebliği 
798
aa3. Yargıtayca Yapılacak Ön İnceleme 
798
aa4. Temyiz İncelemesi 
798
aa5. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilecek Kararlar 
801
aa6. Yargıtayda Hükmün Açıklanması 
804
aa7. Yargıtay Kararının Gönderileceği Merci 
804
aa8. Bozmadan Sonra Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri 
805
D. Olağanüstü Kanun Yolları 
807
1. Olağanüstü Kanun Yolu Kavramı 
807
a. İstinaf Açısından 
808
b. Temyiz Açısından 
808
2. Çeşitleri 
809
a. Olağanüstü İtiraz (m.308 ve 308/A) 
809
aa. Kavram 
809
bb. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinin Koşulları 
809
aaa. Hüküm Bakımından 
809
bbb. Olağanüstü İtiraza Başvurabilecek Kişiler 
810
ccc. Süre 
811
ddd. Başvuru Nedenleri 
811
eee. Başvuru Mercii 
813
cc. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinin Etkisi 
813
dd. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısın İtiraz Yetkisinde İnceleme ve Karar 
814
ee. Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi 
814
b. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir) (m.309–310) 
815
aa. Kavram 
815
bb. Koşulları 
815
aaa. Karar (Hüküm) Bakımından 
815
bbb. Kararda Hukuka Aykırılığın Bulunması 
816
ccc. Başvuracak Kişi ve Başvuru Usulü 
819
ddd. Süre 
819
eee. Başvuru Mercii 
819
cc. Kanun Yararına Bozmanın Sonuçları 
819
dd. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Kanun Yararına Bozmaya Başvurması 
820
c. Yargılamanın Yenilenmesi 
820
aa. Genel Olarak 
820
bb. Kavram 
821
cc. Benzer Kavramlarla Karşılaştırma 
821
dd. Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri 
822
aaa. Hükümlünün Lehine Olan Yargılama Sebepleri (m.311) 
822
bbb. Hükümlünün Aleyhine Olan Yenileme Sebepleri (m.314) 
829
ee. Süre 
829
ff. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Etkisi 
829
gg. Yargılamanın Yenilenmesine Engel Olmayan Hâller 
829
hh. Yargılamanın Yenilenmesinin Kabul Edilmeyeceği Hâl 
830
ıı. Yargılamanın Yenilenmesi Muhakemesi 
830
aaa. Davaya Bakamayacak Hâkim 
830
bbb. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin Kabule Değer Olup Olmadığının İncelenmesi 
830
ccc. Delillerin Toplanması 
831
ddd. Yenileme İsteminin Esassız Olmasından Dolayı Reddi ya da Kabulü 
831
eee. Yenileme İsteminin İncelenmesi ve Hüküm 
832
a1. Yenileme İsteminin Duruşma Yapılmaksızın İncelenmesi 
832
a2. Yeniden Duruşma Sonucunda Verilecek Hüküm 
832
Üçüncü Bölüm
ÖZEL VE TALİ CEZA MUHAKEMELERİ
§ 1. GAİPLERİN VE KAÇAKLARIN MUHAKEMESİ 
835
I. Gaiplerin Muhakemesi 
835
A. Genel Olarak 
835
B. Gaibin Tanımı 
836
C. Gaip Sanık Hakkında Yapılabilecek İşlemler 
837
D. Gaip Sanık Hakkındaki İşlemlerin Naip Hâkim ya da İstinabe Olunan Mahkeme Aracılığıyla Yapılması 
840
E. İşlemler Sırasında Hazır Bulunabilecekler 
841
F. Gaibe İhtar 
841
G. Gaip Sanığa Güvence Belgesi Verilmesi 
842
1. Genel Olarak 
842
2. Güvence Belgesinin Geçersiz Kalması 
844
a. Gaip Olan Sanığın Hapis Cezasına Mahkum Olması 
844
b. Gaip Olan Sanığın Kaçma Hazırlığında Bulunması 
844
c. Sanığın, Güvence Belgesinin Bağlı Olduğu Koşullara Uymaması 
845
II. Kaçakların Muhakemesi 
846
A. Genel Olarak 
846
B. Kaçağın Tanımı 
847
C. Kaçaklık Kararı 
848
1. Genel Olarak 
848
2. Kaçaklık Kararının Verilmesi Koşulları ve Usulü 
848
3. Soruşturma Evresinde Kaçaklık 
849
4. Kaçak Sanık Hakkında Kovuşturma Yapılabilmesi ve Hüküm Verilmesi 
850
5. Kaçak Sanığa Müdafi Görevlendirilmesi 
851
a. Genel Olarak 
851
b. Avukat Görevlendirilmesi 
852
D. Zorlama Amaçlı Elkoyma ve Kayyım Atanması 
853
1. Kavram 
853
2. Zorlama Amaçlı Elkoyma Tedbirinin Uygulanabileceği Suçlar 
854
3. Tedbirin Uygulanması (m.248/3) 
854
a. Genel Olarak 
854
b. Mallar–Haklar ve Alacakların Korunmasında Elkoymaya İlişkin Hükümlerin Uygulanması 
855
c. Tedbirlere İlişkin Karar Özetlerinin İlanı 
855
d. Elkonulan Değerlerden Sanık Yakınlarına Yardımda Bulunulması 
856
4. Elkoymanın Ortadan Kaldırılması 
857
5. Kaçak Hakkında Tutuklama Kararı Verilmesi 
857
6. Kaçağa Güvence Belgesi Verilmesi 
858
a. Genel Olarak 
858
b. Güvence Belgesinin Geçerliliğinin Kalmayacağı Durumlar 
860
7. Kaçak Hakkında Verilecek Kararlara İtiraz 
861
§ 2. TÜZEL KİŞİLERİN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA TEMSİLİ 
862
I. Genel Olarak 
862
II. Tüzel Kişinin Organ ya da Temsilcisinin Duruşmaya Kabul Edilmesi 
862
III. Organ veya Temsilcinin Hakları 
863
§ 3. UZLAŞTIRMA MUHAKEMESİ 
864
I. Kavram 
864
II. Ortaya Çıkışındaki Temel Sebepler 
865
A. Mağdurun Keşfi 
865
B. Mevcut Yasal Düzenlemelerin Eksiklikleri ve Usul Ekonomisi Telakkileri 
865
C. Suç Politikası Mülahazaları 
866
D. Mağduriyetin Giderilmesinin, Kısa ve Orta Süreli Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalara Alternatif Oluşturması 
866
E. Uluslararası Hukuktaki Gelişmeler 
867
1. Avrupa Konseyi Tarafından Yapılan Çalışmalar 
867
a. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Suç Mağdurlarına Tazminat Ödenmesi Hakkında 27 Sayılı Tavsiye Kararı 
867
b. Şiddet Suçları Mağdurlarının Zararlarının Tazmin Edilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi 
867
c. 28 Haziran 1985 Tarihli Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Hukuki Durumunun İyileştirilmesine İlişkin 11 Sayılı Tavsiye Kararı 
868
d. 17 Eylül 1987 Tarihli Mağdura Yardım Edilmesi ve Mağduriyetin Önlenmesi Hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 21 Sayılı Kararı 
868
e. XIX. Avrupa Konseyi Kriminoloji Konferansı 
869
2. Birleşmiş Milletler Tarafından Yapılan Çalışma: 29 Kasım 1985 Tarihli Birleşmiş Milletler Deklarasyonu 
869
III. Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma 
870
A. Tanım 
870
B. Koşulları 
871
1. Suç Uzlaştırmalık Bir Suç Olmalı 
871
2. Kamu Davası Açılması İçin Yeterli Suç Şüphesi Bulunmalı 
877
3. Şüpheli ve Mağdur Uzlaşmış Olmalı 
877
4. Ceza Muhakemesi Şartları Gerçekleşmiş Olmalı 
878
5. Şüphelinin Kusur Yeteneği Olmalı (TCK m.31, 32), 
878
6. Mağdur Gerçek Kişi Veya Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olmalı 
879
a. Soruşturma Evresinde 
879
b. Kovuşturma Evresinde 
879
C. Çeşitleri 
880
1. Soruşturma Evresinde Uzlaştırma 
880
a. Yetkili Makam 
880
b. Uzlaştırma Usulü 
880
2. Kovuşturma Evresinde Uzlaştırma 
885
D. Birden Çok Fail ya da Mağdur Bulunması Hâlinde Uzlaşma 
886
E. Uzlaştırma Bürosu–Uzlaştırmacı 
887
F. 24/11/2016 tarih ve 6763 Sayılı Kanun Sonrası Ortaya Çıkan Zaman Bakımından Uygulama Sorunları 
889
1. Dosya Halen Soruşturma Aşamasındadır 
890
2. İddianame Düzenlenmiş Ve Fakat Henüz İddianamenin Kabulü Kararı Verilmemiştir 
890
3. Duruşma Başlamış ve Fakat Henüz Hüküm Verilmemiştir 
891
4. Hüküm Verilmiş Dosya Hakkında İstinaf Ya Da Temyiz Yoluna Başvurulmuştur 
891
5. Hüküm Kesinleşmiştir 
891
G. Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerilerimiz 
892
1. Uzlaşmalık Suçların Kapsamı 6763 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklilere Rağmen Hala Yetersizdir; Genişletilmelidir 
892
2. Failin Ödeme Gücünü/Güçsüzlüğünü Gözeten Bir Sistem Kurulmalı, Edimin Kapsamını Genişleten Bir Katalog Oluşturulmalıdır 
892
3. Uzlaştırma Büroları ve Uzlaştırmacının Kim Olacağı Sorunu 
892
4. Çocuklar Tarafından İşlenen Suçlarda Uzlaşma Ayrıca ve Daha Çok Suçu İçine Alacak Şekilde Düzenlenmelidir 
893
5. Bir Suçun Hem Ön Ödemelik Hem de Uzlaştırmalık Olması Hali 
893
6. Şikayetin Geri Alınması ve Uzlaştırma 
893
7. Uzlaştırmanın Başarısız Olması Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Engel Değildir 
894
8. Uzlaşmanın Anayasaya Aykırılığı Sorunu 
894
§ 4. MÜSADERE MUHAKEMESİ 
895
I. Genel Olarak 
895
II. Koşulları 
895
III. Duruşma ve Karar (m.257) 
896
A. Suç Konusu Olan Eşya ve Kazanç Bakımından 
896
B. Suç Konusu Olmayıp Sadece Müsadereye Tabi Olan Eşya Bakımından 
896
IV. Kanun Yolu (m.258) 
896
§ 5. MUHAKEME GİDERLERİ MUHAKEMESİ 
897
I. Kavram 
897
II. Mahkumiyet ve Erteleme Halinde Giderler 
898
III. Bağlantılı Davalarda Giderler 
898
IV. Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi Hâlinde Gider 
898
V. Karşılıklı Hakaret Hâllerinde Gider 
898
VI. Suç Uydurma ve İftira Gibi Hâllerde Gider 
899
VII. Kanun Yollarına Başvuru Sonucunda Gider 
899
§ 6. İNFAZ MUHAKEMESİ 
899
I. Kavram 
899
II. Muhakeme 
900
A. İnfaz Muhakemesi Yapılacak Haller 
900
B. Talepte Bulunacak Kişi/Merci 
901
C. Kararı Verecek Makam ve Usul 
901
D. Kanun Yolu 
901
§ 7. MEMURLARIN MUHAKEMESİ 
902
I. Genel Olarak 
902
II. Kanunun Uygulanma Koşulları 
902
A. Fail, Memur veya Kamu Görevlisi Olmalıdır (m.1) 
902
B. Suç, Görev Nedeniyle İşlenmiş Olmalıdır (4483 s. Kanun m.1, 2) 
903
C. Suç, Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Halinde İşlenmemiş Olmalıdır 
903
III. Soruşturma 
903
A. Genel Olarak 
903
B. Ön İnceleme 
904
IV. İstisnaları 
905
§ 8. ÇOCUKLARIN VE AKIL HASTALARININ MUHAKEMESİ 
906
I. Genel Olarak 
906
II. Çocuk Ceza Muhakemesinin Özellikleri 
906
A. Çocuk Mahkemeleri–Çocuk Bürosu–Çocuk Birimi 
906
B. Soruşturma 
908
C. Koruma Tedbirleri 
908
D. Yetişkinlerle İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Yargılama 
909
E. Duruşma 
909
F. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması ve Uzlaştırma 
910
1. Genel Olarak 
910
2. Denetim 
910
III. Akıl Hastalarına İlişkin Muhakemenin Özellikleri 
911
§ 9. ÖRGÜTLÜ SUÇLARIN MUHAKEMESİ 
912
I. Gözaltı Bakımından 
912
II. Tutuklama Bakımından 
912
III. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı Bakımından 
913
IV. Ayrı Bir Mahkeme Tarafından Yargılanma 
914
§ 10. BASİT YARGILAMA USULÜ (CMK m.251) 
916
I. Basit Yargılama Usulünün Genel Özellikleri 
916
II. Genel Hükümler Uyarınca Yapılan Muhakemeye Dönme Kararı 
917
III. Basit Yargılama Usulü Engelleri 
917
IV. Basit Yargılama Usulünde İtiraz (CMK m.252) 
918
Dördüncü Bölüm
BİREYSEL BAŞVURU
§ 1. GENEL OLARAK 
921
§ 2. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ 
922
I. Kabul Edilebilirlik Kararı 
922
II. Esas Hakkında İnceleme 
923
III. Koşullar 
923
A. Başvuru Hakkı 
923
B. İhlal Edilen Temel Hak ve Özgürlükle İlgili Koşul 
924
C. Kamu Gücüne Dayalı Bir İşlem 
926
D. İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tamamının Tüketilmiş Olması 
926
§ 3. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI 
927
§ 4. BAŞVURU USULÜ 
928
§ 5. BİREYSEL BAŞVURU BAĞLAMINDA AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE ANAYASA MAHKEMESİ İLİŞKİSİ 
929
§6. SONUÇLARI VE YENİDEN YARGILAMA 
929
Kaynakça 
931
Kavramlar Dizini 
967