Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Yönetim ve Organizasyon
Kavramlar – Teoriler – Yaklaşımlar
Nisan 2017 / 3. Baskı / 263 Syf.
Fiyatı: 29.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitap, uzun yıllar üniversitelerin çeşitli bölümlerinde " Yönetim ve Organizasyon " konusunda dersler veren yazarların; anlattıkları derslerin notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki deneyimlerinden sağladıkları birikimlerle yazılmıştır. Böylece, işlenen konular okuyucuya daha kolay ve anlaşılır bir dille anlatılmıştır.

İşletmelerin etkinliği ve verimliliği, "yönetim ve organizasyon" becerileriyle şekillenmektedir. Bu kitap, her işletmenin, her işletmecinin bilmesi ve uygulaması gereken kavramlar, teoriler ve yaklaşımlardan oluşmaktadır.

Kitabın birinci bölümde, Örgüt, Yönetim, Yönetici, Lider Yönetici, Güç ve Yetki kavramlarını içeren temel kavramlar, İkinci bölümde, Klasik Yönetim Teorileri, Neo-Klasik Yönetim Teorileri ve Modern Yönetim Teorileri, Üçüncü bölümde ise, yönetimin Planlama, Örgütleme, Koordinasyon, Yöneltme ve Denetleme Fonksiyonu, dördüncü bölümde ise, Toplam Kalite Yönetimi, Amaçlara Göre Yönetim, Şebeke Örgütler, Dış Kaynak Kullanımı, Kıyaslama, İşgören Güçlendirme, Öğrenen Örgütler, Kurumsallaşma, Yeniden Yapılanma ve Entelektüel Sermaye anlatılmıştır.

Konu Başlıkları
Örgüt, Yönetim ve Yönetici
Lider Yönetici
Güç ve Yetki
Yönetim Teorileri ve Gelişimi
Yönetim Fonksiyonları
Toplam Kalite Yönetimi
Amaçlara Göre Yönetim
Şebeke (Network) Örgütler
Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)
Kıyaslama (Benchmarking)
İşgören Güçlendirme (Empowerment)
Öğrenen Örgütler
Kurumsallaşma ve Yeniden Yapılanma
Entelektüel Sermaye
Barkod: 9789750242656
Yayın Tarihi: Nisan 2017
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 263
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İçindekiler (Özet)  7
Tablolar ve Şekiller Listesi  17
Bölüm 1
Temel Kavramlar
A. ÖRGÜT KAVRAMI  21
1. Örgüt  21
2. Örgüt Çeşitleri  22
3. İş ve Meslek  23
4. İşgören (Örgüt Üyesi)  24
5. Örgütsel Yapı ve Dinamikler  25
Görev  26
Rol  27
Ortam  27
Tutum  28
Örgütsel Davranış  29
6. Örgütsel Amaç ve Hedefler  29
B. YÖNETİM KAVRAMI  31
1. Yönetim  31
2. Yönetimin Amacı  32
3. Yönetimin Kaynakları  33
4. Yönetsel Düzeyler ve Beceriler  33
C. YÖNETİCİ KAVRAMI  36
1. Yönetici  36
2. Yöneticinin Özellikleri  36
3. Yöneticinin Rolleri  38
D. LİDER YÖNETİCİ KAVRAMI  40
1. Liderlik Kavramına Genel Bir Bakış  40
2. Liderlik Özellikleri  41
3. Lider ile Yönetici Arasındaki Farklar  46
4. Örgütlerde Liderin Rolü  46
5. Liderlik Davranışları ve Türleri  47
Otokratik Lider  47
Demokratik Lider  49
Liberal Lider  50
6. Lider Yöneticilik  51
E. GÜÇ VE YETKİ KAVRAMI  55
1. Güç Kavramı  55
Güç Kaynakları veya Türleri  56
Yasal Güç  56
Zorlayıcı Güç  57
Ödüllendirme Gücü  57
Karizmatik Güç  58
Bilgi ve Uzmanlık Gücü  58
Geleneksel Güç  58
2. Yetki  59
Yetki Çeşitleri  60
Yetki Devri  61
Yetki Devri Süreci  61
DİPNOTLAR  63
Bölüm 2
Yönetim Teorileri ve Gelişimi
A. BİLİMSEL YÖNETİM ÖNCESİ  69
Adam Smith  69
Charles Babbage  70
Robert Owen  70
B. KLASİK YÖNETİM TEORİLERİ  71
1. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı  71
Frederick Winslow Taylor  71
Frank ve Lillian Gilbreth  73
Harrington Emerson  74
Henry L. Gantt  75
2. Yönetim Süreci Yaklaşımı  76
Henri Fayol  76
Lyndall F. Urwick  82
Luther Gulick  82
3. Bürokratik Yönetim Yaklaşımı  83
Max Weber  83
4. Klasik Yönetimin Teorilerinin Temel İlkeleri  85
C. NEO–KLASİK YÖNETİM TEORİLERİ  87
Hugo Munsterberg  87
1. İnsan İlişkileri Yaklaşımı  88
Elton Mayo ve Fritz Roethlisberger (Hawthorne Araştırmaları)  88
George Homans (İnsan Grubu Yaklaşımı)  90
W. Lee Warner (Yankee City Araştırmaları)  91
Mary Parker Follet  91
Kurt Lewin (Güç Alan Analizi)  92
2. Davranışsal Yaklaşım  93
Chester Barnard  93
Dauglas McGregor (X Teorisi ve Y Teorisi)  94
Chris Argyris (Olgunlaşma Kuramı)  96
Rensis Likert (Yönetim Sistemleri Yaklaşımı)  96
Abraham Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)  97
D. MODERN YÖNETİM TEORİLERİ  100
1. Sistem Yaklaşımı  100
Sistem Yaklaşımı İle İlgili Temel Kavramlar  102
Sistem Yaklaşımının Genel Özellikleri  104
2. Durumsallık Yaklaşımı  104
Örgüt ve Yapı  105
Örgüt ve Teknoloji  107
Örgüt ve Çevre  108
DİPNOTLAR  110
Bölüm 3
Yönetim Fonksiyonları
A. PLANLAMA FONKSİYONU  115
1. Plan ve Planlama  115
2. Planlamanın Özellikleri  116
3. Planlama Sürecinin Evreleri  117
Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi  118
Amaçlara Ulaşılacak Alternatif Yolların Belirlenmesi  118
Alternatifler Arasında Seçim Yapma  118
4. Plan Çeşitleri  119
Sürelerine Göre Planlar  119
Uygulama Şekline Göre Planlar  119
Biçim Yönünden Planlar  120
Kullanım Biçimlerine Göre Planlar  120
5. Strateji ve Yönetim  120
6. Stratejik Planlama  122
7. Stratejik Planlama Sürecinin Evreleri  122
Misyon ve Amaçların Belirlenmesi  124
Dış Çevre Analizi (Fırsatlar ve Tehditler)  125
İç Çevre Analizi (Üstünlükler ve Zayıflıklar)  126
Stratejik Alternatiflerin Geliştirilmesi  127
Strateji Seçimi  127
Uygulama ve Kontrol  128
B. ÖRGÜTLEME FONKSİYONU  129
1. Örgüt ve Örgütlendirme  129
2. Bölümlendirme (Departmantasyon)  130
3. Örgüt Şemaları  134
Örgüt Şemaları Çizme Esasları  135
Şema Tipleri  135
4. Örgütleme Süreci  138
C. KOORDİNASYON FONKSİYONU  140
1. Koordinasyonun Tanımı  140
2. Koordinasyonun Önemi  140
3. Koordinasyon İlkeleri  141
4. Koordinasyon Teknikleri  142
5. Koordinasyon Çeşitleri  143
6. Koordinasyonun Yararları  144
D. YÖNELTME FONKSİYONU  145
1. Yöneltme  145
2. Yöneltmenin Unsurları  145
E. DENETİM (Kontrol) FONKSİYONU  151
1. Denetim (Kontrol) Kavramı  151
2. Denetim Sürecinin Evreleri  151
3. Denetim Araçları  154
DİPNOTLAR  155
Bölüm 4
Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımları
A. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  161
1. Kalite Kavramı  161
2. Toplam Kalite Yönetimi’nin Gelişimi  162
3. Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı  162
4. Toplam Kalite Yönetimi’nin Temel İlkeleri  163
Müşteri Odaklılık  164
Üst Yönetimin Liderliği  164
Sürekli Gelişme (Kaizen)  165
Tam Katılım  165
5. Toplam Kalite Yönetimi’nin Yararları  166
B. AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM  167
1. Amaçlara Göre Yönetim Kavramı  167
2. Bir Süreç Olarak Amaçlara Göre Yönetim  168
Amaçların Belirlenmesi  168
Faaliyet Planlaması  168
Uygulama ve Kendi Kendini Kontrol  169
Periyodik Değerlemeler  169
3. Amaçlara Göre Yönetimin Yararları ve Sınırları  169
C. ŞEBEKE (NETWORK) ÖRGÜTLER  171
1. Şebeke Örgütlerin Tanımı  171
2. Şebeke Örgüt Türleri  173
Dahili Şebeke Örgütler  173
Dengeli Şebeke Örgütler  174
Dinamik Şebeke Örgütler  176
3. Şebeke Örgütlerin Özellikleri  178
4. Şebeke Örgütlerin Yararları ve Sakıncaları  178
D. DIŞ KAYNAK KULLANIMI (Outsourcing)  180
1. Dış Kaynak Kullanımının Tanımı ve Kapsamı  180
2. Dış Kaynak Kullanımının Nedenleri  181
3. Dış Kaynak Kullanımının Aşamaları  182
4. Dış Kaynak Kullanımının Yararları ve Sakıncaları  183
E. KIYASLAMA (Benchmarking)  184
1. Kıyaslamanın Tanımı ve Kapsamı  185
2. Kıyaslamanın Nedenleri  186
3. Kıyaslama Türleri  186
4. Kıyaslama Süreci  187
5. Başarılı Bir Kıyaslama İçin Yapılması Gerekenler  188
F. İŞGÖREN GÜÇLENDİRME (Empowerment)  189
1. Güçlendirmenin Tanımı ve Kapsamı  190
2. Güçlendirmenin Boyutları  190
3. Güçlendirmenin Nedenleri  191
4. Güçlendirmenin Yararları  192
G. ÖĞRENEN ÖRGÜTLER  193
1. Öğrenen Örgüt Kavramı  193
2. Öğrenen Örgütlerin Gelişim Aşamaları  194
3. Öğrenen Örgütlerin Yetenekleri  195
4. Öğrenen Örgütlerin Disiplinleri  195
Sistem Düşüncesi  195
Kişisel Ustalık  196
Zihinsel Modeller  196
Paylaşılan Vizyon  197
Takım Halinde Öğrenme  197
H. KURUMSALLAŞMA  198
1. Kurumsallaşma Kavramı  198
2. Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma  199
3. Kurumsallaşmaya Neden İhtiyaç Var  201
4. Kurumsallaşma Göstergeleri̇  202
İşletme Anayasası  202
Profesyonelleşme  203
Örgüt Yapısı  204
Yetki Devri ve Yetkilendirme  204
Yönetim Anlayışı ve Yönetime Katılma  205
Etkin Bir İletişim Sisteminin Oluşturulması  206
İç Denetim ve Hesap Verebilirlik  206
I. YENİDEN YAPILANMA  208
1. Yeniden Yapılanma Kavramı  208
2. Yeniden Yapılanmanın Temel İlkeleri  208
3. Yeniden Yapılanma Süreci  211
Yapıya Müdahale  211
Süreçlere Müdahale  212
Zihniyete ve Davranışlara Müdahale  212
4. Yeniden Yapılanma Aşamaları  213
Mevcut Yapının İncelenmesi (İş Analizi)  213
Mevcut Örgüt Yapısının Tespiti  215
Mevcut İnsan Kaynaklarının Tespiti  215
Örgütsel Yapıya İlişkin Öneriler  216
İş ve Görev Tanımları  216
İş Akış Şemaları  220
Yetki Tabloları  222
İş Süreçlerine İlişkin Formlar  222
Hizmet İçi Eğitimler  224
Performans Değerleme Sistemi  225
5. Yeniden Yapılanmanın Sonuçları  229
J. ENTELEKTÜEL SERMAYE  230
1. Entelektüel Sermaye Kavramına Genel Bir Bakış  230
2. Entelektüel Varlıklar  230
İnsan Kaynakları  231
Müşteri İlişkileri  231
Tedarikçi ve Dağıtımcılarla İlişkiler  232
Know–how (Teknik Bilgi ve Ticari Sırlar)  232
Bilgisayar Yazılımları  233
Patentler  233
Telif Hakları  233
Ticari Unvan ve Markalar  234
Franchising Sözleşmeleri  234
Lisans Sözleşmeleri  235
3. Entelektüel Sermayenin Unsurları (Alt Bileşenleri)  235
Yapısal Sermaye (Organizasyonel Sermaye)  235
İlişkisel Sermaye (Müşteri Sermayesi)  237
İnsan Sermayesi  238
DİPNOTLAR  240
Kaynakça  249
Kavramlar Dizini  261
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İçindekiler (Özet)  7
Tablolar ve Şekiller Listesi  17
Bölüm 1
Temel Kavramlar
A. ÖRGÜT KAVRAMI  21
1. Örgüt  21
2. Örgüt Çeşitleri  22
3. İş ve Meslek  23
4. İşgören (Örgüt Üyesi)  24
5. Örgütsel Yapı ve Dinamikler  25
Görev  26
Rol  27
Ortam  27
Tutum  28
Örgütsel Davranış  29
6. Örgütsel Amaç ve Hedefler  29
B. YÖNETİM KAVRAMI  31
1. Yönetim  31
2. Yönetimin Amacı  32
3. Yönetimin Kaynakları  33
4. Yönetsel Düzeyler ve Beceriler  33
C. YÖNETİCİ KAVRAMI  36
1. Yönetici  36
2. Yöneticinin Özellikleri  36
3. Yöneticinin Rolleri  38
D. LİDER YÖNETİCİ KAVRAMI  40
1. Liderlik Kavramına Genel Bir Bakış  40
2. Liderlik Özellikleri  41
3. Lider ile Yönetici Arasındaki Farklar  46
4. Örgütlerde Liderin Rolü  46
5. Liderlik Davranışları ve Türleri  47
Otokratik Lider  47
Demokratik Lider  49
Liberal Lider  50
6. Lider Yöneticilik  51
E. GÜÇ VE YETKİ KAVRAMI  55
1. Güç Kavramı  55
Güç Kaynakları veya Türleri  56
Yasal Güç  56
Zorlayıcı Güç  57
Ödüllendirme Gücü  57
Karizmatik Güç  58
Bilgi ve Uzmanlık Gücü  58
Geleneksel Güç  58
2. Yetki  59
Yetki Çeşitleri  60
Yetki Devri  61
Yetki Devri Süreci  61
DİPNOTLAR  63
Bölüm 2
Yönetim Teorileri ve Gelişimi
A. BİLİMSEL YÖNETİM ÖNCESİ  69
Adam Smith  69
Charles Babbage  70
Robert Owen  70
B. KLASİK YÖNETİM TEORİLERİ  71
1. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı  71
Frederick Winslow Taylor  71
Frank ve Lillian Gilbreth  73
Harrington Emerson  74
Henry L. Gantt  75
2. Yönetim Süreci Yaklaşımı  76
Henri Fayol  76
Lyndall F. Urwick  82
Luther Gulick  82
3. Bürokratik Yönetim Yaklaşımı  83
Max Weber  83
4. Klasik Yönetimin Teorilerinin Temel İlkeleri  85
C. NEO–KLASİK YÖNETİM TEORİLERİ  87
Hugo Munsterberg  87
1. İnsan İlişkileri Yaklaşımı  88
Elton Mayo ve Fritz Roethlisberger (Hawthorne Araştırmaları)  88
George Homans (İnsan Grubu Yaklaşımı)  90
W. Lee Warner (Yankee City Araştırmaları)  91
Mary Parker Follet  91
Kurt Lewin (Güç Alan Analizi)  92
2. Davranışsal Yaklaşım  93
Chester Barnard  93
Dauglas McGregor (X Teorisi ve Y Teorisi)  94
Chris Argyris (Olgunlaşma Kuramı)  96
Rensis Likert (Yönetim Sistemleri Yaklaşımı)  96
Abraham Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)  97
D. MODERN YÖNETİM TEORİLERİ  100
1. Sistem Yaklaşımı  100
Sistem Yaklaşımı İle İlgili Temel Kavramlar  102
Sistem Yaklaşımının Genel Özellikleri  104
2. Durumsallık Yaklaşımı  104
Örgüt ve Yapı  105
Örgüt ve Teknoloji  107
Örgüt ve Çevre  108
DİPNOTLAR  110
Bölüm 3
Yönetim Fonksiyonları
A. PLANLAMA FONKSİYONU  115
1. Plan ve Planlama  115
2. Planlamanın Özellikleri  116
3. Planlama Sürecinin Evreleri  117
Amaç ve Hedeflerin Belirlenmesi  118
Amaçlara Ulaşılacak Alternatif Yolların Belirlenmesi  118
Alternatifler Arasında Seçim Yapma  118
4. Plan Çeşitleri  119
Sürelerine Göre Planlar  119
Uygulama Şekline Göre Planlar  119
Biçim Yönünden Planlar  120
Kullanım Biçimlerine Göre Planlar  120
5. Strateji ve Yönetim  120
6. Stratejik Planlama  122
7. Stratejik Planlama Sürecinin Evreleri  122
Misyon ve Amaçların Belirlenmesi  124
Dış Çevre Analizi (Fırsatlar ve Tehditler)  125
İç Çevre Analizi (Üstünlükler ve Zayıflıklar)  126
Stratejik Alternatiflerin Geliştirilmesi  127
Strateji Seçimi  127
Uygulama ve Kontrol  128
B. ÖRGÜTLEME FONKSİYONU  129
1. Örgüt ve Örgütlendirme  129
2. Bölümlendirme (Departmantasyon)  130
3. Örgüt Şemaları  134
Örgüt Şemaları Çizme Esasları  135
Şema Tipleri  135
4. Örgütleme Süreci  138
C. KOORDİNASYON FONKSİYONU  140
1. Koordinasyonun Tanımı  140
2. Koordinasyonun Önemi  140
3. Koordinasyon İlkeleri  141
4. Koordinasyon Teknikleri  142
5. Koordinasyon Çeşitleri  143
6. Koordinasyonun Yararları  144
D. YÖNELTME FONKSİYONU  145
1. Yöneltme  145
2. Yöneltmenin Unsurları  145
E. DENETİM (Kontrol) FONKSİYONU  151
1. Denetim (Kontrol) Kavramı  151
2. Denetim Sürecinin Evreleri  151
3. Denetim Araçları  154
DİPNOTLAR  155
Bölüm 4
Modern Sonrası Yönetim Yaklaşımları
A. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ  161
1. Kalite Kavramı  161
2. Toplam Kalite Yönetimi’nin Gelişimi  162
3. Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı  162
4. Toplam Kalite Yönetimi’nin Temel İlkeleri  163
Müşteri Odaklılık  164
Üst Yönetimin Liderliği  164
Sürekli Gelişme (Kaizen)  165
Tam Katılım  165
5. Toplam Kalite Yönetimi’nin Yararları  166
B. AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM  167
1. Amaçlara Göre Yönetim Kavramı  167
2. Bir Süreç Olarak Amaçlara Göre Yönetim  168
Amaçların Belirlenmesi  168
Faaliyet Planlaması  168
Uygulama ve Kendi Kendini Kontrol  169
Periyodik Değerlemeler  169
3. Amaçlara Göre Yönetimin Yararları ve Sınırları  169
C. ŞEBEKE (NETWORK) ÖRGÜTLER  171
1. Şebeke Örgütlerin Tanımı  171
2. Şebeke Örgüt Türleri  173
Dahili Şebeke Örgütler  173
Dengeli Şebeke Örgütler  174
Dinamik Şebeke Örgütler  176
3. Şebeke Örgütlerin Özellikleri  178
4. Şebeke Örgütlerin Yararları ve Sakıncaları  178
D. DIŞ KAYNAK KULLANIMI (Outsourcing)  180
1. Dış Kaynak Kullanımının Tanımı ve Kapsamı  180
2. Dış Kaynak Kullanımının Nedenleri  181
3. Dış Kaynak Kullanımının Aşamaları  182
4. Dış Kaynak Kullanımının Yararları ve Sakıncaları  183
E. KIYASLAMA (Benchmarking)  184
1. Kıyaslamanın Tanımı ve Kapsamı  185
2. Kıyaslamanın Nedenleri  186
3. Kıyaslama Türleri  186
4. Kıyaslama Süreci  187
5. Başarılı Bir Kıyaslama İçin Yapılması Gerekenler  188
F. İŞGÖREN GÜÇLENDİRME (Empowerment)  189
1. Güçlendirmenin Tanımı ve Kapsamı  190
2. Güçlendirmenin Boyutları  190
3. Güçlendirmenin Nedenleri  191
4. Güçlendirmenin Yararları  192
G. ÖĞRENEN ÖRGÜTLER  193
1. Öğrenen Örgüt Kavramı  193
2. Öğrenen Örgütlerin Gelişim Aşamaları  194
3. Öğrenen Örgütlerin Yetenekleri  195
4. Öğrenen Örgütlerin Disiplinleri  195
Sistem Düşüncesi  195
Kişisel Ustalık  196
Zihinsel Modeller  196
Paylaşılan Vizyon  197
Takım Halinde Öğrenme  197
H. KURUMSALLAŞMA  198
1. Kurumsallaşma Kavramı  198
2. Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma  199
3. Kurumsallaşmaya Neden İhtiyaç Var  201
4. Kurumsallaşma Göstergeleri̇  202
İşletme Anayasası  202
Profesyonelleşme  203
Örgüt Yapısı  204
Yetki Devri ve Yetkilendirme  204
Yönetim Anlayışı ve Yönetime Katılma  205
Etkin Bir İletişim Sisteminin Oluşturulması  206
İç Denetim ve Hesap Verebilirlik  206
I. YENİDEN YAPILANMA  208
1. Yeniden Yapılanma Kavramı  208
2. Yeniden Yapılanmanın Temel İlkeleri  208
3. Yeniden Yapılanma Süreci  211
Yapıya Müdahale  211
Süreçlere Müdahale  212
Zihniyete ve Davranışlara Müdahale  212
4. Yeniden Yapılanma Aşamaları  213
Mevcut Yapının İncelenmesi (İş Analizi)  213
Mevcut Örgüt Yapısının Tespiti  215
Mevcut İnsan Kaynaklarının Tespiti  215
Örgütsel Yapıya İlişkin Öneriler  216
İş ve Görev Tanımları  216
İş Akış Şemaları  220
Yetki Tabloları  222
İş Süreçlerine İlişkin Formlar  222
Hizmet İçi Eğitimler  224
Performans Değerleme Sistemi  225
5. Yeniden Yapılanmanın Sonuçları  229
J. ENTELEKTÜEL SERMAYE  230
1. Entelektüel Sermaye Kavramına Genel Bir Bakış  230
2. Entelektüel Varlıklar  230
İnsan Kaynakları  231
Müşteri İlişkileri  231
Tedarikçi ve Dağıtımcılarla İlişkiler  232
Know–how (Teknik Bilgi ve Ticari Sırlar)  232
Bilgisayar Yazılımları  233
Patentler  233
Telif Hakları  233
Ticari Unvan ve Markalar  234
Franchising Sözleşmeleri  234
Lisans Sözleşmeleri  235
3. Entelektüel Sermayenin Unsurları (Alt Bileşenleri)  235
Yapısal Sermaye (Organizasyonel Sermaye)  235
İlişkisel Sermaye (Müşteri Sermayesi)  237
İnsan Sermayesi  238
DİPNOTLAR  240
Kaynakça  249
Kavramlar Dizini  261
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019