Kelepçeleme Sözleşmesi Dr. Sevtap Yücel  - Kitap

Kelepçeleme Sözleşmesi

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
234
Barkod:
9789750290909
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
346,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kelepçeleme sözleşmesi bir sözleşme özgürlüğü sınırı ve yasa koyucunun zayıfın korunması vurgusunun ürünüdür. Karar verme özgürlüğüne de kapsayacak şekilde ekonomik faaliyet özgürlüğünden vazgeçme veya bu özgürlüğün aşırı sınırlandırılması halidir. Kişilik hakkı ihlâl edilmektedir ; vazgeçme ve aşırı sınırlandırma boyutuyla yapılan hukuki işlemin hüküm veya hükümleri genel ahlâka aykırıdır ve geçersizdir.
Kitapta, yapılan hukuki işlemin kelepçeleme sözleşmesi olarak nitelendirilmesinde öğretideki görüşler ve yargı kararlarının ışığında kelepçeleme hali olarak nitelendirdiğimiz bazı unsurlar ele alınmıştır. Bu unsurlar her somut olayda farklı içerik ve kapsamda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle yapılacak değerlendirmenin somut olaya özgü olması gerektiği ve bu kapsamda sözleşme adaleti kavramına da vurgu yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu çalışmayla, Türk, İsviçre ve Alman Hukukunda gün geçtikce daha fazla yer verilmeye başlayan kavramın sözleşmeler hukuku alanındaki yeri ve önemini göz önünde bulundurarak, kavramın yorum ve uygulamasına bir katkı sunmak amaçlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sözleşme Özgürlüğü İlkesi
.
Sözleşme Adaleti
.
Kişilik Hakkı ve Korunması
.
Ekonomik Faaliyet Özgürlüğünün Sınırlandırılması
.
Genel Ahlâka Aykırılık
.
Kesin Hükümsüzlük
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar Dizini 
13
Giriş 
15
Birinci Bölüm
SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İLKESİ,
SINIRLARI, SÖZLEŞME ADALETİ VE HAKKANİYET
I. İRADE ÖZERKLİĞİ İLKESİ 
17
A. Özgürlük Kavramı 
17
B. İrade Özerkliği İlkesi ve Anlamı 
18
II. İRADE ÖZERKLİĞİ BAĞLAMINDA SÖZLEŞMELER 
20
III. SÖZLEŞMELER ALANINDA KURAL: SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ 
21
A. Sözleşme Özgürlüğünün Tarihsel Gelişimi 
24
B. Sözleşme Özgürlüğünün Günümüzdeki Durumu 
26
C. Sözleşme Özgürlüğünün Görünümleri 
28
1. Sözleşmeyi Yapma veya Yapmama Özgürlüğü 
30
2. Sözleşmenin Karşı Tarafını Seçme Özgürlüğü 
31
3. Sözleşmenin İçeriğini Düzenleme Özgürlüğü 
32
4. Sözleşmeyi Ortadan Kaldırma veya Değiştirme Özgürlüğü 
33
5. Şekil Özgürlüğü 
35
IV. KURALIN İSTİSNASI: SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU 
37
A. Kanundan Kaynaklanan Sözleşme Yapma Zorunluluğu 
38
B. Önceki Taahhütten Kaynaklanan Sözleşme Yapma Zorunluluğu: Sözleşme Yapma Vaadi 
39
V. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI 
41
A. Genel Olarak 
41
B. Hukuka Aykırılık 
42
1. Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılık 
45
2. Kanunî Yasaklara Aykırılık 
46
3. Kamu Düzenine Aykırılık 
47
4. Kişilik Hakkına Aykırılık 
50
C. Ahlâka Aykırılık 
50
D. Başlangıçtaki İmkânsızlık 
52
E. Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı 
56
VI. SÖZLEŞME ADALETİ 
61
VII. HAKKANİYET KAVRAMI 
63
İkinci Bölüm
KELEPÇELEME SÖZLEŞMESİ TANIMI VE UNSURLARI
I. GENEL OLARAK 
67
II. KELEPÇELEME SÖZLEŞMESİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 
69
A. Terminoloji 
69
B. Tanım 
70
III. KELEPÇELEME HALİ 
71
A. Kelepçeleme Halinin Varlığı İçin Aranacak Unsurlar 
71
1. Taraflar Arasında Akdedilmiş Bir Sözleşme 
72
2. Taraflar Arasındaki Sözleşme ile Kişilik Hakkının Sınırlanması veya Kişilik Hakkından Vazgeçme 
74
a. Kişilik Hakkı Kavramı, Niteliği ve Kişisel Değerler 
74
aa. Roma’dan Günümüze Kişilik Hakkı 
74
bb. Kişilik Hakkının Niteliği ve Kişisel Değerler 
80
aaa. Hayat, Sağlık ve Vücut Tamlığı 
84
bbb. Onur ve Saygınlık 
86
ccc. Hayat Alanı 
86
ddd. Resim ve Ses 
87
eee. Ad 
88
fff. Özgürlükler 
88
aaaa. Karar (Verme) Özgürlüğü 
89
bbbb. Faaliyet Özgürlüğü 
92
aaaaa. Ekonomik Faaliyet Özgürlüğü 
92
b. Kişilik Hakkının Korunması 
93
aa. Anayasal Koruma 
94
bb. Özel Hukuk Koruması 
96
aaa. Kişilik Hakkı Sahibinin Hukuki İşlemlere Karşı Korunması (TMK m.23) 
97
aaaa. Hak ve Fiil Ehliyetinden Vazgeçme 
97
bbbb. Özgürlüklerden Vazgeçme veya Özgürlükleri Hukuka veya Ahlâka Aykırı Sınırlandırma 
99
bbb. Kişilik Hakkı Sahibinin Üçüncü Kişinin Eylemlerine Karşı Korunması 
101
3. Ekonomik Faaliyet Özgürlüğünün Konu Bakımından Sınırlandırılması 
101
a. Konu ve Diğer Kavramlar 
103
aa. Konu ve İçerik 
103
bb. Amaç 
105
cc. Sebep 
107
dd. Saik 
109
b. Kelepçeleme Sözleşmesinde Konu ve Diğer Kavramlar 
111
4. Ekonomik Faaliyet Özgürlüğünün Süre Bakımından Sınırlandırılması 
115
a. Sözleşmelerde Süre 
115
aa. Ani Edimli Sözleşmeler 
116
bb. Sürekli Edimli Sözleşmeler 
117
cc. Dönemli (Aralıklı–Art Arda İfalı) Edimli Sözleşmeler 
117
dd. Belirli ve Belirsiz Süreli Sözleşmeler 
118
b. Kelepçeleme Sözleşmesinde Süre 
120
5. Ekonomik Faaliyet Özgürlüğünün Edim–Karşı Edim Dengesi Bakımından Sınırlandırılması 
125
a. Edimin Tek Taraflı Belirlenmesi 
125
b. Edim–Karşı Edim Dengesi 
125
c. Kelepçeleme Sözleşmesinde Edim–Karşı Edimin Dengesizliği 
127
6. Kelepçeleme Sözleşmesinde Diğer Unsurlar 
129
7. Kelepçeleme Sözleşmesinde Aşırı Bağımlılık Unsuru 
131
IV. TÜZEL KİŞİLERDE KELEPÇELEME SÖZLEŞMESİ 
133
Üçüncü Bölüm
KELEPÇELEME SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ, GEÇERSİZLİKTE UYGULANACAK HÜKÜMLER,
BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI
I. GENEL OLARAK SÖZLEŞMELERİN GEÇERSİZLİĞİ 
137
II. KELEPÇELEME SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİ, GEÇERSİZLİKTE UYGULANACAK HÜKÜMLER SORUNU 
139
A. Geçersizliğin Nedeni 
139
1. Anayasaya Aykırılık 
139
2. Özel Hukuk Hükümlerine Aykırılık 
143
a. Hukuka Aykırılık 
144
b. Kişilik Haklarına Aykırılık 
145
c. Ahlâka Aykırılık 
149
aa. Genel Ahlâk Kavramı 
150
bb. Anayasal Haklar Bağlamında Ahlâka Aykırılığın Değerlendirilmesi 
153
cc. TMK m.23/2 ile TBK m.27/1’in Değerlendirilmesi 
153
dd. TBK m.26 ve m.27’nin Değerlendirilmesi 
158
d. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağına Aykırılık (TMK. m.2/2) 
160
B. Geçersizliğin Türü 
162
1. Genel Olarak 
163
2. Kesin Hükümsüzlük 
163
a. Hüküm ve Sonuçları 
164
b. Türleri 
167
aa. Tam Hükümsüzlük 
167
bb. Kısmi Hükümsüzlük 
168
aaa. Değiştirilmiş Kısmi Hükümsüzlük 
170
bbb. Genişletilmiş Kısmi Hükümsüzlük 
171
3. İptal Edilebilirlik 
172
4. Noksanlık 
173
5. Sürekli Sözleşmelerde Geçersizliğin Belirlenmesi 
174
6. Kelepçeleme Sözleşmesinde Geçersizlik 
175
a. Kesin Hükümsüzlük 
175
b. İptal Edilebilirlik 
177
c. Esnek Kesin Hükümsüzlük 
178
d. Sınırlı Esnek Hükümsüzlük 
180
e. Kısmi Hükümsüzlük 
181
aa. Değiştirilmiş ve Genişletilmiş Kısmi Hükümsüzlük 
181
III. KELEPÇELEME SÖZLEŞMESİNDE GEÇERSİZLİĞİN DİĞER SONUÇLARI 
183
A. Edimlerin İadesi Talebi 
183
B. Tazminat Talebi 
185
IV. KELEPÇELEME SÖZLEŞMESİNİN BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 
190
A. Genel İşlem Koşulları 
190
B. Aşırı Yararlanma 
195
C. İfa Güçsüzlüğü 
201
D. Aşırı İfa Güçlüğü 
204
Sonuç 
211
Kaynakça 
215
Kavramlar Dizini 
231