İnsan Hakları Hukuku Dersleri Prof. Dr. Ergin Ergül  - Kitap

İnsan Hakları Hukuku Dersleri

2. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
393
Barkod:
9786052647103
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
325,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
İnsan hakları, iç hukuklardan uluslararası hukuka, kamu hukukundan özel hukuk dallarına tüm hukuk alanlarıyla ilgili olması yanında müstakil bir hukuk dalı olarak insan hakları hukukunun temel konusunu oluşturmaktadır. İnsan hakları hukuku genel kamu hukuku ve hukuk felsefesi gibi derslerin aksine, anayasa hukuku örneğinde olduğu gibi hem teorik hem pratik bir hukuk dalıdır.
Bir yarıyıllık ve iki saatlik ders kapsamında insan haklarını teorik ve pratik, ulusal ve uluslararası tüm boyutlarıyla ele almak imkânsızdır. Bu yüzden ders kitabımızda bir tercih yapmak durumunda kaldık. Tercihimizi, genel kamu hukukunda ve anayasa hukukunda ele alınan konuları mümkün olduğunca tekrar etmeden, insan haklarının teorisini değil de salt pozitif hukuk boyutunu ele alma yönünde yaptık. Anayasalarda yer alan hükümlerin önemli bir bölümü vatandaşlara tanınan temel hak ve hürriyetlere ilişkindir. Dolayısıyla ders kitabımız teorik anlamda insan haklarını değil, pozitif hukuk boyutuyla insan haklarını ele almaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kavramlar ve İlkeler
.
İnsan Hakları Hukuku ve Kaynakları
.
İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları
.
Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması
.
AYM ve AİHM'ye Bireysel Başvuru
.
Ortak Koruma Alanındaki Hak ve Hürriyetler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
SUNUŞ 
9
İÇİNDEKİLER 
13
KISALTMALAR 
23
BİRİNCİ BÖLÜM
KAVRAMLAR VE İLKELER
1.1. İNSAN HAKLARI VE BAĞLANTILI KAVRAMLAR 
25
1.1.1. Hak 
25
1.1.2. Hürriyet 
25
1.1.3. Ödev 
26
1.1.4. İnsan Hakları 
29
1.1.5. İnsan Onuru 
31
1.1.6. Kamu Hürriyetleri 
32
1.1.7. Temel Hak ve Hürriyetler 
33
1.2. İNSAN HAKLARININ ÖZELLİKLERİ 
34
1.2.1. Doğuştan Kazanma ve Evrensellik 
35
1.2.2. Vazgeçilemezlik ve Devredilemezlik 
36
1.2.3. Bölünmezlik ve Bağlantılı Olma 
36
1.2. 4. Eşitlik ve Ayrımcılık Yapmama 
37
1.2.5. Katılım 
38
1.2.6. Devlete Karşı İleri Sürülebilme 
38
1.2.7. Hesap Verebilirlik ve Hukukun Üstünlüğü 
41
1.3. İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI 
41
1.3.1. Jellinek’in Üçlü Haklar Sınıflandırması 
41
1.3.1.1. Negatif Statü Hakları 
42
1.3.1.2. Pozitif Statü Hakları 
42
1.3.1.3. Aktif Statü Hakları 
43
1.3.2. Kuşaklar Sınıflandırması 
43
1.3.2.1. Birinci Kuşak Haklar 
43
1.3.2.2. İkinci Kuşak Haklar 
44
1.3.2.3. Üçüncü Kuşak Haklar 
44
1.3.2.4. Dördüncü Kuşak Haklar 
45
1.3.3. Özgürlük, Eşitlik ve Usuli Nitelik Taşıyan Haklar Ayrımı 
45
1.3.4. Mutlak Haklar ve Sınırlanabilen Haklar 
45
1.3.5. Medeni ve Siyasi Haklar ile Ekonomik ve Sosyal Haklar 
45
1.3.6. Bireysel ve Kolektif Haklar 
46
1.3.7. 1982 Anayasasının Sınıflandırması 
46
1.3.7.1. Kişinin Hakları ve Ödevleri 
46
1.3.7.2. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler 
47
1.3.7.3. Siyasi Haklar ve Ödevler 
47
İKİNCİ BÖLÜM
İNSAN HAKLARI HUKUKU VE KAYNAKLARI
2.1. İNSAN HAKLARI HUKUKU 
51
2.1.1. Tanım 
51
2.1.2. Tarihi Gelişimi 
52
2.2. İNSAN HAKLARI HUKUKU DERSİ 
55
2.3. KAYNAKLAR 
57
2.3.1. Ulusal Kaynaklar 
59
2.3.1.1. Anayasalar 
60
2.3.1.3. Kanun Altı Düzeydeki Kaynaklar 
65
2.3.1.4. İçtihatlar 
66
2.3.2. Uluslararası Kaynaklar 
69
2.3.2.1. Evrensel Kaynaklar: BM Bildirgesi ile Sözleşmeleri 
71
2.3.2.1.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB) 
71
2.3.2.1.2. BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi 
76
2.3.2.1.3. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleşmesi 
78
2.3.2.2. Bölgesel Kaynak: Avrupa Konseyi ve AİHS 
84
2.3.2.2.1. Avrupa Konseyi (AK) 
84
2.3.2.2.2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) 
85
2.3.2.3. Diğer Bölgesel Kaynaklar 
90
2.3.2.3.1. Amerikan Devletler Örgütü (ADÖ) ve
Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi 
90
2.3.2.3.2. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı 
92
2.3.2.3.3. İslam İşbirliği Teşkilatı ve İİT İnsan Hakları
Kahire Bildirgesi 
94
2.3.2.4. Ulusüstü Kaynak: Avrupa Birliği ve Temel Haklar Şartı 
96
2.3.3. Mahkeme İçtihatları 
101
2.3.4. Doktrin 
103
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNSAN HAKLARI KORUMA MEKANİZMALARI
3.1. ULUSAL MEKANİZMALAR 
109
3.1.1. Genel Olarak 
109
3.1.2. Yargı Dışı Mekanizmalar 
111
3.1.2.1. TBMM Dilekçe Komisyonu 
112
3.1.2.2. Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu (BEDK) 
114
3.1.2.3. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 
116
3.1.2.4. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) 
118
3.1.2.5. Kişisel Verilerin Korunması Kurumu 
121
3.1.2.6. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
122
3.1.3. Yargısal Koruma ve Anayasa Mahkemesi 
123
3.2. ULUSLARARASI MEKANİZMALAR 
125
3.2.1. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (İHYK) 
127
3.2.2. Sözleşme Organları 
127
3.2.2.1. İnsan Hakları Komitesi 
127
3.2.2.2. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi 
128
3.2.2.3. Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD) 
128
3.2.2.4. Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması
Komitesi (CEDAW) 
128
3.2.2.5. İşkenceye Karşı Komite (CAT) 
129
3.2.2.6. Çocuk Hakları Komitesi (CRC) 
129
3.2.2.7. Göçmen İşçiler Komitesi (CMW) 
129
3.2.2.8. İşkenceyi ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya
Aşağılayıcı Muamele veya Cezayı Önleme Alt Komitesi
(CPT) 
129
3.2.2.9. Engelli Kişilerin Hakları Komitesi (CRPD) 
129
3.2.2.10. Zorla Kaybetmeler Komitesi (CED) 
129
3.2.3. BM Şartı Kapsamında Kurulan Organlar 
129
3.2.3.1. Genel Olarak 
129
3.2.3.2. Evrensel Mekanizma: İnsan Hakları Konseyi 
130
3.2.4. Bölgesel Mekanizma: Avrupa Sosyal Haklar Komitesi 
131
3.2.5. Bölgesel Mekanizma: İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komitesi 
131
3.2.6. Yargısal Mekanizmalar 
132
3.2.6.1. Genel Olarak 
132
3.2.6.1.1. Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu
ve Amerikalılararası İnsan Hakları
Mahkemesi 
132
3.2.6.1.2. Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi 
134
3.2.6.2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 
134
3.2.6.2.1. Genel Kurul 
136
3.2.6.2.2. Bölümler 
136
3.2.6.2.3. Tek Yargıç 
136
3.2.6.2.4. Komiteler 
137
3.2.6.2.5. Daireler 
138
3.2.6.2.6. Büyük Daire 
139
3.2.6.2.7. Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü 
140
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI
4.1. 1982 ANAYASASI’NIN TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER YAKLAŞIMI 
143
4.2. TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİ KÖTÜYE KULLANMA YASAĞI 
143
4.3. ANAYASA’DA TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANDIRILMASI 
144
4.3.1. Olağan Dönemde Sınırlandırma Rejimi 
146
4.3.2. Olağanüstü Hallerde Sınırlama Rejimi 
155
4.3.3. Yabancıların Sınırlama Rejimi 
156
4.4. AİHS’DE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN SINIRLANDIRILMASI 
157
BEŞİNCİ BÖLÜM
AYM VE AİHM’YE BİREYSEL BAŞVURU
5.1. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 
159
5.1.1. Genel Olarak 
159
5.1.2. Başvurucu 
162
5.1.3. Aleyhine Başvuru Yapılan Taraf 
164
5.1.4. Bireysel Başvurunun Koşulları 
164
5.1.4.1. Ortak koruma alanındaki bir hakkın ihlal edilmiş olması 
164
5.1.4.2. İhlalin Kamu Gücü Tarafından Yapılmış Olması 
165
5.1.4.3. İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tüketilmiş Olması 
166
5.1.4.4. Başvurucunun Güncel ve Kişisel Bir Hakkının Doğrudan
Etkilenmiş Olması 
170
5.1.4.5. Başvurunun Önemli Olması, Başvuranın Önemli Bir
Zarara uğramış olması 
172
5.1.4.6. Başvurunun Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmaması 
174
5.1.4.7. Başvurunun Kanun Yolunda Gözetilmesi Gereken
Hususlara Dair Olmaması 
176
5.1.4.8. Başvurunun zaman bakımından mahkemesinin yetkisi
içinde olması 
176
5.1.4.9. Başvurunun Otuz Gün İçinde Yapılmış Olması 
177
5.1.4.10. Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılmaması 
178
5.1.5. Başvuru Formunun Hazırlanması 
179
5.1.6. İnceleme Usulü 
180
5.1.7. Bireysel Başvuru Sonucu Verilecek Kararlar 
182
5.1.7.1. İhlal kararı 
182
5.1.7.2. Düşme Kararı 
183
5.1.7.3. Ret kararı 
184
5.1.7.4. Hükmün tavzihini ve maddi hataların düzeltilmesi 
184
5.1.7.5. Pilot Karar Usulü 
184
5.1.8. Bireysel Başvuruya İlişkin İçtüzük Kuralları 
186
5.2. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 
188
5.2.1. Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olanlar (Davacı Sıfatı) 
189
5.2.2. Başvurucun Mağdur Olma Şartı 
190
5.2.3. Aleyhine Başvuruda Bulunulan –Davalı– Taraf 
192
5.2.4. Yargılama Usulü 
193
5.2.5. Kabuledilebilirlik Koşulları ve İncelemesi 
194
5.2.5.1. İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi Koşulu 
195
5.2.5.2. Başvurucunun Önemli Ölçüde Zarar Görmüş Olması 
200
5.2.5.3. Kesin Kararı Takiben Dört Ay İçinde Başvuru Koşulu 
202
5.2.5.4. Başvurunun Anonim Olmama Koşulu 
203
5.2.5.5. Mükerrer Başvuru 
203
5.2.5.6. Başvurunun Sözleşmenin Hükümleri ile Bağdaşmaz
Olmaması Koşulu 
204
5.2.5.7. Başvurunun Açıkça Temelsiz Olmaması Koşulu 
205
5.2.5.8. Açık veya Görünür Bir İhlalin Bulunmaması 
206
5.2.5.9. Her Hangi Bir Keyfilik veya Adil Yargılanma İlkesine
Aykırılık İşareti Bulunmaması 
207
5.2.5.10. Kanıtlanamamış Şikâyetler: Delil Yokluğu 
209
5.2.5.11. Karmaşık veya Zorlama Şikâyetler 
209
5.2.5.12. Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması 
209
5.2.6. Kabuledilebilirlik İncelenmesinin Sonuçlanması 
210
5.2.6.1. Kabuledilmezlik Kararı 
210
5.2.6.2. Kabuledilebilirlik Kararı 
210
5.2.6.3. Kayıttan Düşürme Kararı 
211
5.2.7. Dostane Çözüm 
211
5.2.8. Esas Hakkında İnceleme 
212
5.2.8.1. Yazılı Usul 
212
5.2.8.2. Sözlü Yargılama Evresi 
214
5.2.8.3. Geçici Önlem Kararları 
214
5.2.8.4. Büyük Daire Lehine Görevsizlik 
217
5.2.8.5. Üçüncü Tarafın ve İnsan Hakları Komiserinin
Müdahalesi 
217
5.2.8.6. Pilot Karar Usulü 
218
5.2.9. Yargılamanın Sonuçlanması: Sonkararlar 
220
5.2.9.1. İhlâl Kararı 
220
5.2.9.2. Adil Karşılık Talepleri Konusundaki Karar 
221
5.2.9.3. Kayıttan Düşürme Kararı 
224
5.2.9.4. Büyük Daireye Gönderme 
224
5.2.9.5. Karar Vermeye Yer Olmadığı 
225
5.2.10. Kararın Kesinleşmesi 
225
5.2.11. Kararın Şekli, Dili ve Tebliği 
225
5.2.12. Kararların Bağlayıcılığı 
226
ALTINCI BÖLÜM
ORTAK KORUMA ALANINDAKİ HAK VE HÜRRİYETLER
6.1. YAŞAM HAKKI 
229
6.1.1. Genel Olarak 
230
6.1.2. Devletin Yaşama Hakkını Koruma Yükümlülüğü 
231
6.1.3. Ölüm Cezası ve Yaşam Hakkının Ülke Dışı Uygulaması 
231
6.1.3.1. İnsanlık dışı bir muamele bir muamele olarak ölüm
cezası 
231
6.1.3.2. Sözleşmenin ihlali olarak ölüm cezası 
232
6.1.4. Sağlık Hizmetleri 
234
6.1.5. Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı 
236
6.1.6. Güvenlik Güçlerinden Kaynaklanan Ölüm Vakalarında Etkili
Soruşturma Yükümlülüğü 
238
6.2. İŞKENCE, İNSANLIK DIŞI VEYA ONUR KIRICI MUAMELEYE TABİ
TUTULMAMA HAKKI 
245
6.2.1. Genel Olarak 
245
6.2.2. Üçüncü Madde Kapsamına Giren Muameleler 
247
6.2.3. Kötü Muamele İddialarının Kanıtlanması 
248
6.2.4. Devletin Yükümlüğü 
249
6.2.5. İşkence ve Kötü Muamele Tehlikesi Halinde Ülkeden
Uzaklaştırılmama Hakkı 
250
6.3. KÖLELİK VE ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI 
255
6.3.1. Kölelik ve Kulluk 
256
6.3.2. Zorla veya Mecburî Çalıştırma 
260
6.3.2.1. Hükümlülerin Zorla Çalıştırılması 
261
6.3.2.2. Askerlik veya Yerine Başka Bir Görev 
261
6.3.2.3. Olağanüstü Durum 
261
6.3.2.4. Vatandaşlık Görevleri 
261
6.4. HÜRRİYET VE GÜVENLİK HAKKI 
264
6.4.1. Genel Olarak 
265
6.4.2. Özgürlükten Yoksun Bırakma 
266
6.4.3. Kişi Özgürlüğünden Yoksun Bırakılma Nedenleri 
267
6.4.3.1. Mahkûmiyet Sonrası Tutuklama 
268
6.4.3.2. Yakalama ve Tutuklama 
268
6.4.3.3. Küçüklerin Islahı 
270
6.4.3.4. Tedavi, Eğitim ve Islah Amaçlı Tedbirlerin Alınması 
270
6.4.3.5. Usulüne Aykırı Olarak Ülkeye Girenlerin ve Suçluların
Geri Verilmesi 
271
6.4.4. Kişi Özgürlüğü ve Güvenliğinden Yoksun Bırakılanların Hakları 
273
6.4.4.1. İsnadı (Yakalamanın Niteliği ve Nedenini) Öğrenme
Hakkı 
273
6.4.4.2. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı 
274
6.4.4.3. Teminatla Salıverilme Hakkı 
275
6.4.4.4. Hemen Hâkim Önüne Çıkarılma Hakkı 
276
6.4.4.5. Başvuru (Habeas Corpus) Hakkı 
278
6.4.4.6. Tazminat İsteme Hakkı 
279
6.4.4.7. İnsanlık Onuruna Uygun Koşullarda Tutulma Hakkı 
280
6.5. ADİL YARGILANMA HAKKI 
285
6.5.1. Genel Olarak 
285
6.5.2. Silahların Eşitliği İlkesi 
288
6.5.3. Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı 
288
6.5.4. Yargılamanın Makul Süre İçinde Sonuçlandırılması 
290
6.5.5. Yargılamanın Açıklığı 
291
6.5.6. Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olması 
291
6.5.7. Ceza Yargısının Adil Yargılanma İlkeleri 
292
6.5.7.1. Masumluk İlkesi 
292
6.5.7.2. Suç İthamı Hakkında Bilgi Edinme Hakkı 
293
6.5.7.3. Savunma Hazırlamak İçin Gerekli Zaman ve Kolaylıklara
Sahip Olma Hakkı 
293
6.5.7.4. Bir Avukat Aracılığıyla Savunma Hakkı 
294
6.5.7.5. Tanıkların Dinlenmesi ve Sorguya Çekilmesi 
295
6.5.7.6. Ücretsiz Tercüman Hakkı 
296
6.5.7.7. Susma Hakkı 
296
6.6. CEZALARIN YASALLIĞI 
305
6.6.1. Genel Olarak 
305
6.6.2. Maddedeki Ceza Kavramı ve 2’nci Fıkra Hükmü 
306
6.7. ÖZEL HAYATIN VE AİLE HAYATININ KORUNMASI 
310
6.7.1. Genel Olarak 
310
6.7.2. Özel Yaşam 
311
6.7.3. Aile Yaşamı 
312
6.7.4. Konut ve Haberleşme 
313
6.7.5. Özel ve Aile Yaşamı Hakkı Başvurularının İncelenmesi 
313
6.7.5.1. Müdahalenin Varlığı 
314
6.7.5.2. Sınırlama Nedenlerinin Mevcudiyeti 
314
6.7.5.2.1. Kanunla öngörülmüş olma koşulu 
314
6.7.5.2.2. Meşru amaç 
314
6.7.5.2.3. Orantılılık denetimi 
314
6.7.6. Aile Birleşimi Hakkı 
314
6.7.7. Sığınmacıların Karşılaştığı Sorunlar 
317
6.8. DÜŞÜNME, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ 
326
6.8.1. Genel Olarak 
326
6.8.2. Din Özgürlüğü 
326
6.9. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 
332
6.9.1. Genel Olarak 
332
6.9.2. İfade Özgürlüğünün Kapsamı 
333
6.9.2.1. Kanaat Özgürlüğü 
333
6.9.2.2. Bilgi Özgürlüğü 
334
6.9.3 İfade Özgürlüğünün Öznesi 
335
6.9.4. Radyo, Televizyon ve Sinema Yayıncılığı 
335
6.9.5. Basın Özgürlüğü 
336
6.9.6. Devletin Pozitif Yükümlülüğü 
338
6.9.7. İfade Özgürlüğün Sınırları 
339
6.9.8. Nefret Söylemi ve İslamofobi 
340
6.10.ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ 
346
6.10.1. Genel Olarak 
346
6.10.2. Barışçıl Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
346
6.10.3. Dernek Kurma Özgürlüğü 
348
6.10.4. Sendika Özgürlüğü 
348
6.10.5. Siyasi Parti Kurma ve Katılma 
349
6.11.ETKİLİ BAŞVURU HAKKI 
355
6.12.AYRIMCILIĞA TABİ TUTULMAMA HAKKI 
359
6.12.1. Genel Olarak 
359
6.12.2. Sözleşmede Düzenlenen Haklar 
361
6.12.3. Sözleşme Haklarının Kapsamı 
361
6.12.4. 12 No'lu Protokol'ün 1. Maddesi 
363
3.13. MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI 
366
6.13.1. Genel Olarak 
367
6.13.2. Malvarlığı Kavramı 
367
6.13.3. İlk Fıkra 
368
6.13.4. İkinci Fıkra 
369
6.13.5. Mülkiyet Hakkına Müdahalenin İncelenmesi 
370
6.14. EĞİTİM HAKKI 
372
6.15. SERBESTSEÇİMHAKKI 
378