Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Patent Lisans Sözleşmeleri
Temmuz 2016 / 1. Baskı / 226 Syf.
Fiyatı: 62.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Tüm dünyada, hem ülkeler hem de uluslararası şirketler arasında patent savaşları ile kamuoyunu sarsan davaların gündeme taşınması ve hatta devletlerin gelişmişlik düzeyinin patent sayısı ile ölçülür aşamaya gelmesi, dikkatleri patent ve dolayısıyla en çok da lisans kavramına yöneltmişken, ülkemizdeki durum nedir? Ülkemizdeki patentler henüz yeterli mali karşılığını bulamamış ise de konuya ilgi ve beklenti hızla yükselmektedir. Patente olan bu ilgi artışı, başlı başına bir mali değere sahip patenti statik hak olmaktan çıkarıp onun yaygınlaşmasını ve değerinin piyasada katlanmasını sağlayan lisans sözleşmelerine de yansımaktadır.

Bu nedenlerle kitapta konunun tüm boyutları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Özelikle patent lisans sözleşmelerinin konusunu oluşturan patent ve lisans kavramlarının kendine özgü nitelikleri ve terminolojisine yer verilmiş, bu niteliklerin sözleşmede yer alış biçimleri ile sözleşmenin kuruluşu ve hukuki niteliği değerlendirilmiştir. Diğer yandan, uygulamada en çok tartışma yaratan husus olan tarafların borçlarının belirlenmesi aşamasında her bir borç tek tek ele alınmış; özellikle patent hukukuna özgü olup PatKHK'da özel olarak düzenlenmiş olan patentin hükümsüzlüğü, hakkın sona ermesi gibi durumlarda sözleşmenin akıbetinin belirlenmesi detaylı olarak incelenmiştir. Bu borçlara aykırılığın sonuçları ve sözleşmenin sona ermesi de ele alınarak çalışmanın kapsamı oluşturulmuştur. Ayrıca farklı türlerde patent lisans sözleşmesi örneklerine ve sözleşmeler hazırlanırken dikkat edilecek check list'e yer verilmiştir.

Zaman zaman mukayeseli hukuktaki uygulamalara da değinilen bu kitabın, her ne kadar ülkemizde yeteri kadar patent doğmasa da giderek artacağı düşüncesiyle gelecekteki uygulamalarda, bugün için de yabancı menşeli patentlerin ülkemizdeki üretimi için başvurulan lisans alımları süreçlerinde, bu konuda çalışan patent vekilleri ve hukukçulara faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

Konu Başlıkları
Buluş ve Patent İlişkisi, Buluşun Patente Dönüşmesi
Zorunlu Lisans Sistemi ve Yasal Zorunluluk Durumları
Patent Lisans Sözleşmelerinin Hazırlanmasında Dikkate Alınacak Unsurlar
İnhisari Lisans ve Basit Lisans
Patent Lisans Sözleşmelerinin Devamına Engel Olan Patent Sorunları
Patent Lisans Sözleşmelerinde Ayıp Kavramı ve Sonuçları
Patent Lisans Bedelinin Belirlenmesindeki Kriterler
Örnek Sözleşmeler
Barkod: 9789750238307
Yayın Tarihi: Temmuz 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 226
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
PATENT VE LİSANS KAVRAMLARINA GENEL BİR BAKIŞ
I. GENEL OLARAK PATENT KAVRAMI  17
A. Buluş ve Patent İlişkisi  17
1. Buluş  17
2. Buluşun Patente Dönüşmesi  18
3. Patent Verilebilirlik Şartları  19
B. Patent Hakkının Doğumu  21
C. Patent Hakkının Hukuki Niteliği ve Kapsamı  23
D. Patent Hakkının Sınırları  25
II. GENEL OLARAK LİSANS KAVRAMI  29
A. Lisans Tanımı  29
B. Kaynakları İtibariyle Lisans  29
1. Hukuki İşleme Dayalı (İradi) Lisans  29
2. Kanuni Lisans  31
3. Zorunlu Lisans (Compulsory License)  33
a. Zorunlu Lisansın Şartları  34
aa. Buluşun Kullanılmaması  35
ab. Patent Konularının Bağımlılığı  36
ac. Kamu Yararı  36
b. Enstitünün Rolü  37
c. Zorunlu Lisansta Yargılama Usulü  38
d. Zorunlu Lisansın Niteliği ve Tanıdığı Yetkiler  38
İkinci Bölüm
PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN
GENEL ÖZELLİKLERİ, KURULMASI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
I. PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TANIMI  41
II. PATENT LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN TÜRLERİ  42
A. Lisans Alana Sağladığı Yetkiye Göre Patent Lisans Sözleşmeleri  43
1. İnhisari Olmayan (Basit) Lisans Sözleşmesi  43
2. İnhisari Lisans Sözleşmesi  44
B. Kullanım Şekline Göre Patent Lisans Sözleşmeleri  46
1. Geliştirme / Yeniden Yapma Lisans Sözleşmesi  46
2. Üretim Lisansı Sözleşmesi  47
C. Kişiye Ya da İşletmeye Bağlılık Kriterine Göre Patent Lisans Sözleşmeleri  47
1. Kişiye Bağlı Patent Lisansı Sözleşmesi  47
2. İşletmeye Bağlı Patent Lisansı Sözleşmesi  48
D. Kaynağına Göre Patent Lisans Sözleşmeleri  48
1. Alt Lisans (Sub–License) Sözleşmesi  48
2. Karşılıklı Lisans Sözleşmesi (Cross–Licensing)  50
III. PATENT LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN KULLANIM ALANLARI (İŞLEVLERİ)  51
A. Buluşa Teşvik  51
B. Teknoloji Transferi  51
C. Yayılma ve Büyüme  52
D. Zarar Belirleme ve Giderme  53
E. Lisans Sözleşmelerinden Doğan Hakların Güvence Olarak Gösterilmesi  53
IV. PATENT LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN MİLLETLERARASI MEVZUATTAKİ YERİ  55
V. PATENT LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASI  60
A. Sözleşmenin Meydana Gelmesi  60
1. İradelerin Beyanı  60
2. İrade Uyuşmasının İçeriği  67
B. Sözleşmenin Tarafları  69
1. Lisans Veren  69
2. Lisans Alan  74
C. Sözleşmenin Geçerlilik Şartları  75
1. Tarafların Hukuki İşlem Ehliyetine Sahip Olması  76
2. Sözleşmenin Emredici Kurallara, Kamu Düzenine, Genel Ahlaka ve Şahsiyet Haklarına Aykırı Olmaması  76
3. Sözleşmenin Konusunun İmkansız Olmaması  77
a. Patent Lisans Sözleşmelerinde İmkansızlık Doğuran Durumlar  78
b. İmkansızlığın Sonuçları  82
4. İrade Sakatlığı Bulunmaması  87
5. Muvazaa Bulunmaması  90
6. Şekil Şartına Uyulmuş Olması  90
VI. PATENT LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ YAPISI  96
A. Sözleşmenin Hukuki Niteliği  96
1. Sözleşmeden Doğan Hakkın Niteliği  96
a. Lisans Sözleşmelerinin Aynî Hak Sağlayıp Sağlamadığı Tartışması  97
b. Lisans Sözleşmelerinin Mutlak–Nisbi (Kişisel) Hak Sağlayıp Sağlamadığı Tartışması  99
2. Sözleşmenin Hukuki Tasnifteki Yeri ve Özellikleri  104
a. Sözleşme İlişkisinin Süresi Bakımından Tasnif (Sürekli Bir Borç İlişkisi Kuran Sözleşme Olma Özelliği)  104
b. Borç Altına Giren Taraf Bakımından Tasnif (Kural Olarak İvazlı ve Tam İki Taraflı Sözleşme Olma Özelliği)  105
c. Sözleşmenin Malvarlığına Etkisi Bakımından Tasnif (Borçlandırıcı İşlem Olma Özelliği)  106
d. Sözleşme İlişkisinin Kanunda Düzenlenmiş Olup Olmaması Bakımından Tasnif (İsimsiz Sözleşme Olma Özelliği)  108
B. Benzer Sözleşmelerden Farkı – Benzerliği  110
1. Marka ve Diğer Fikri– Sınai Mülkiyet Haklarına Özgü Lisans Sözleşmeleri  111
2. Know–how Sözleşmesi  113
3. Tek Satıcılık Sözleşmesi  115
4. Kira Sözleşmesi  115
5. Satım Sözleşmesi  117
6. Şirket Sözleşmesi  117
7. Diğer Patent Sözleşmeleri  119
8. İntifa Sözleşmesi  119
C. Sözleşmenin Yorumlanması  120
Üçüncü Bölüm
PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ
I. TARAFLARIN BORÇLARI  127
A. Lisans Verenin Borçları  127
1. Lisans Verenin Asli Borçları  128
a. Yararlanmayı Sağlama  128
b. Yararlanmanın Sözleşme Süresince Devamını Sağlama  129
ba. Haktan Vazgeçmeme Borcu  130
bb. Hakkı Savunma Borcu  131
bc. Başvuru veya Tescilin Takip Edilerek Ücretlerin Ödenmesi Borcu  132
c. Lisans Verenin Ayıba Karşı Tekeffül ve Garanti Yükümlülüğü  134
ca. Genel Olarak  134
cb. Maddi Ayıp  136
cc. Hukuki Ayıp  139
d. Lisans Hakkı Üzerindeki Tasarruf Kısıtlamalarına Uyma  145
2. Lisans Verenin Yan Borçları  146
a. Rekabetten Kaçınma  146
b. Teknik Gelişmeleri ve Ek Patentleri Bildirme  147
c. Güven İlişkisinden Doğan Sair Yükümlülükler  149
B. Lisans Alanın Borçları  149
1. Lisans Alanın Asli Borçları  149
a. Lisans Bedelini (Royalty) Ödeme  149
b. Lisans Konusunu Sözleşmeye Uygun Kullanma  156
c. Bedelin Nisbi Olarak Belirlendiği Lisans Sözleşmelerinde Hesap Verme  161
2. Lisans Alanın Yan Borçları  162
a. Gizliliği Koruma (Sırların Korunması)  162
b. Bazı Sözleşmelerde Reklam Yapma Borcu  165
c. Sadakat Borcu  165
d. Teknik Gelişmeleri Bildirme  167
e. Saldırıları Bildirme ve Üçüncü Kişilere Karşı Dava Açma  168
ea. Lisans Alanın Üçüncü Kişilere Dava Açması  168
eb. Saldırıları Bildirme ve Savunma Yapma  173
f. Sözleşme Sonrası Yükümlülükler  174
II. TARAFLARIN BORCA AYKIRI DAVRANIŞLARININ SONUÇLARI  174
A. Genel Olarak Borca Aykırılık ve Temerrüdün Sonuçları  175
B. Borçlunun Sorumlu Olduğu İfa İmkansızlığının Sonuçları  180
C. Ayıba Karşı Tekeffül ve Garanti Sorumluluğunun Sonuçları  181
Dördüncü Bölüm
PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
I. SÖZLEŞMENİN (BORÇ İLİŞKİSİNİN) SONA ERMESİ HALLERİ  187
A. Sözleşmede Öngörülen Sebeplerin Gerçekleşmesi Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi  187
B. Sürenin veya Patent Hakkının Sona Ermesi Nedeniyle Lisans Sözleşmesinin Sona Ermesi  188
1. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi  188
2. Patent Hakkının Sona Ermesi  189
C. Lisans Sözleşmesinin Olağan Fesihle Sona Ermesi ve Sözleşmede Kararlaştırılan Fesih Sebepleri  189
D. Haklı Sebeplerle (Olağanüstü) Fesih  191
E. Taraflardan Birinin Ölümü veya Ehliyet Kaybı  192
F. Taraflardan Birinin İflası  194
G. Aşırı İfa Güçlüğü  194
II. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNDEN SONRAKİ OLASI SONUÇLAR  196
Sonuç  199
EKLER  203
Patent Lisans Sözleşmesi (İnhisari)  203
Patent Lisans Sözleşmesi (Basit/İnhisari Olmayan)  207
Patent Alt Lisans Sözleşmesi  210
Patent License Agreement  213
Patent Lisans Sözleşmeleri Hazırlanırken Kullanılacak Check–List  218
Kaynakça  219
Kavramlar Dizini  227
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
PATENT VE LİSANS KAVRAMLARINA GENEL BİR BAKIŞ
I. GENEL OLARAK PATENT KAVRAMI  17
A. Buluş ve Patent İlişkisi  17
1. Buluş  17
2. Buluşun Patente Dönüşmesi  18
3. Patent Verilebilirlik Şartları  19
B. Patent Hakkının Doğumu  21
C. Patent Hakkının Hukuki Niteliği ve Kapsamı  23
D. Patent Hakkının Sınırları  25
II. GENEL OLARAK LİSANS KAVRAMI  29
A. Lisans Tanımı  29
B. Kaynakları İtibariyle Lisans  29
1. Hukuki İşleme Dayalı (İradi) Lisans  29
2. Kanuni Lisans  31
3. Zorunlu Lisans (Compulsory License)  33
a. Zorunlu Lisansın Şartları  34
aa. Buluşun Kullanılmaması  35
ab. Patent Konularının Bağımlılığı  36
ac. Kamu Yararı  36
b. Enstitünün Rolü  37
c. Zorunlu Lisansta Yargılama Usulü  38
d. Zorunlu Lisansın Niteliği ve Tanıdığı Yetkiler  38
İkinci Bölüm
PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN
GENEL ÖZELLİKLERİ, KURULMASI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
I. PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN TANIMI  41
II. PATENT LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN TÜRLERİ  42
A. Lisans Alana Sağladığı Yetkiye Göre Patent Lisans Sözleşmeleri  43
1. İnhisari Olmayan (Basit) Lisans Sözleşmesi  43
2. İnhisari Lisans Sözleşmesi  44
B. Kullanım Şekline Göre Patent Lisans Sözleşmeleri  46
1. Geliştirme / Yeniden Yapma Lisans Sözleşmesi  46
2. Üretim Lisansı Sözleşmesi  47
C. Kişiye Ya da İşletmeye Bağlılık Kriterine Göre Patent Lisans Sözleşmeleri  47
1. Kişiye Bağlı Patent Lisansı Sözleşmesi  47
2. İşletmeye Bağlı Patent Lisansı Sözleşmesi  48
D. Kaynağına Göre Patent Lisans Sözleşmeleri  48
1. Alt Lisans (Sub–License) Sözleşmesi  48
2. Karşılıklı Lisans Sözleşmesi (Cross–Licensing)  50
III. PATENT LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN KULLANIM ALANLARI (İŞLEVLERİ)  51
A. Buluşa Teşvik  51
B. Teknoloji Transferi  51
C. Yayılma ve Büyüme  52
D. Zarar Belirleme ve Giderme  53
E. Lisans Sözleşmelerinden Doğan Hakların Güvence Olarak Gösterilmesi  53
IV. PATENT LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN MİLLETLERARASI MEVZUATTAKİ YERİ  55
V. PATENT LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASI  60
A. Sözleşmenin Meydana Gelmesi  60
1. İradelerin Beyanı  60
2. İrade Uyuşmasının İçeriği  67
B. Sözleşmenin Tarafları  69
1. Lisans Veren  69
2. Lisans Alan  74
C. Sözleşmenin Geçerlilik Şartları  75
1. Tarafların Hukuki İşlem Ehliyetine Sahip Olması  76
2. Sözleşmenin Emredici Kurallara, Kamu Düzenine, Genel Ahlaka ve Şahsiyet Haklarına Aykırı Olmaması  76
3. Sözleşmenin Konusunun İmkansız Olmaması  77
a. Patent Lisans Sözleşmelerinde İmkansızlık Doğuran Durumlar  78
b. İmkansızlığın Sonuçları  82
4. İrade Sakatlığı Bulunmaması  87
5. Muvazaa Bulunmaması  90
6. Şekil Şartına Uyulmuş Olması  90
VI. PATENT LİSANS SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ YAPISI  96
A. Sözleşmenin Hukuki Niteliği  96
1. Sözleşmeden Doğan Hakkın Niteliği  96
a. Lisans Sözleşmelerinin Aynî Hak Sağlayıp Sağlamadığı Tartışması  97
b. Lisans Sözleşmelerinin Mutlak–Nisbi (Kişisel) Hak Sağlayıp Sağlamadığı Tartışması  99
2. Sözleşmenin Hukuki Tasnifteki Yeri ve Özellikleri  104
a. Sözleşme İlişkisinin Süresi Bakımından Tasnif (Sürekli Bir Borç İlişkisi Kuran Sözleşme Olma Özelliği)  104
b. Borç Altına Giren Taraf Bakımından Tasnif (Kural Olarak İvazlı ve Tam İki Taraflı Sözleşme Olma Özelliği)  105
c. Sözleşmenin Malvarlığına Etkisi Bakımından Tasnif (Borçlandırıcı İşlem Olma Özelliği)  106
d. Sözleşme İlişkisinin Kanunda Düzenlenmiş Olup Olmaması Bakımından Tasnif (İsimsiz Sözleşme Olma Özelliği)  108
B. Benzer Sözleşmelerden Farkı – Benzerliği  110
1. Marka ve Diğer Fikri– Sınai Mülkiyet Haklarına Özgü Lisans Sözleşmeleri  111
2. Know–how Sözleşmesi  113
3. Tek Satıcılık Sözleşmesi  115
4. Kira Sözleşmesi  115
5. Satım Sözleşmesi  117
6. Şirket Sözleşmesi  117
7. Diğer Patent Sözleşmeleri  119
8. İntifa Sözleşmesi  119
C. Sözleşmenin Yorumlanması  120
Üçüncü Bölüm
PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ
I. TARAFLARIN BORÇLARI  127
A. Lisans Verenin Borçları  127
1. Lisans Verenin Asli Borçları  128
a. Yararlanmayı Sağlama  128
b. Yararlanmanın Sözleşme Süresince Devamını Sağlama  129
ba. Haktan Vazgeçmeme Borcu  130
bb. Hakkı Savunma Borcu  131
bc. Başvuru veya Tescilin Takip Edilerek Ücretlerin Ödenmesi Borcu  132
c. Lisans Verenin Ayıba Karşı Tekeffül ve Garanti Yükümlülüğü  134
ca. Genel Olarak  134
cb. Maddi Ayıp  136
cc. Hukuki Ayıp  139
d. Lisans Hakkı Üzerindeki Tasarruf Kısıtlamalarına Uyma  145
2. Lisans Verenin Yan Borçları  146
a. Rekabetten Kaçınma  146
b. Teknik Gelişmeleri ve Ek Patentleri Bildirme  147
c. Güven İlişkisinden Doğan Sair Yükümlülükler  149
B. Lisans Alanın Borçları  149
1. Lisans Alanın Asli Borçları  149
a. Lisans Bedelini (Royalty) Ödeme  149
b. Lisans Konusunu Sözleşmeye Uygun Kullanma  156
c. Bedelin Nisbi Olarak Belirlendiği Lisans Sözleşmelerinde Hesap Verme  161
2. Lisans Alanın Yan Borçları  162
a. Gizliliği Koruma (Sırların Korunması)  162
b. Bazı Sözleşmelerde Reklam Yapma Borcu  165
c. Sadakat Borcu  165
d. Teknik Gelişmeleri Bildirme  167
e. Saldırıları Bildirme ve Üçüncü Kişilere Karşı Dava Açma  168
ea. Lisans Alanın Üçüncü Kişilere Dava Açması  168
eb. Saldırıları Bildirme ve Savunma Yapma  173
f. Sözleşme Sonrası Yükümlülükler  174
II. TARAFLARIN BORCA AYKIRI DAVRANIŞLARININ SONUÇLARI  174
A. Genel Olarak Borca Aykırılık ve Temerrüdün Sonuçları  175
B. Borçlunun Sorumlu Olduğu İfa İmkansızlığının Sonuçları  180
C. Ayıba Karşı Tekeffül ve Garanti Sorumluluğunun Sonuçları  181
Dördüncü Bölüm
PATENT LİSANS SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
I. SÖZLEŞMENİN (BORÇ İLİŞKİSİNİN) SONA ERMESİ HALLERİ  187
A. Sözleşmede Öngörülen Sebeplerin Gerçekleşmesi Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi  187
B. Sürenin veya Patent Hakkının Sona Ermesi Nedeniyle Lisans Sözleşmesinin Sona Ermesi  188
1. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi  188
2. Patent Hakkının Sona Ermesi  189
C. Lisans Sözleşmesinin Olağan Fesihle Sona Ermesi ve Sözleşmede Kararlaştırılan Fesih Sebepleri  189
D. Haklı Sebeplerle (Olağanüstü) Fesih  191
E. Taraflardan Birinin Ölümü veya Ehliyet Kaybı  192
F. Taraflardan Birinin İflası  194
G. Aşırı İfa Güçlüğü  194
II. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNDEN SONRAKİ OLASI SONUÇLAR  196
Sonuç  199
EKLER  203
Patent Lisans Sözleşmesi (İnhisari)  203
Patent Lisans Sözleşmesi (Basit/İnhisari Olmayan)  207
Patent Alt Lisans Sözleşmesi  210
Patent License Agreement  213
Patent Lisans Sözleşmeleri Hazırlanırken Kullanılacak Check–List  218
Kaynakça  219
Kavramlar Dizini  227
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021