Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdari Usul Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi
– İdare Hukuku Monografileri –
Ekim 2020 / 1. Baskı / 292 Syf.
Fiyatı: 72.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Hukuk devleti ilkesinin gelişimine koşut olarak idari usul hukukunun gelişimiyle birlikte, idari işlemin yapılışı sürecinde, bireyi kamu gücünü elinde bulunduran idare karşısında koruyacak yeni hukuki güvenceler yaratılmıştır. Bu doğrultuda pek çok Avrupa ülkesinde, idarenin, bir idari faaliyetin gerçekleştirilmesi sürecinde uyması gereken, bireylerin işlemin yapılışına bazı haklarla katılabilmesini sağlayarak hukuki güvenliğini sağlamaya yönelik kuralların yer aldığı idari usul kanunları kodifiye edilmiştir. İdari usul kurallarıyla idari işlemin yapılış sürecini belirli kurallara bağlamak suretiyle, henüz hukuki bir uyuşmazlık doğmadan, bireyin idare karşısında hukuki güvenliği sağlanmaktadır. Günümüzde 2015 yılında Fransa'da da genel idari usulün kodifiye edilmesi ile birlikte, Avrupa'da genel idari usul kanunu olmayan ülke kalmamıştır.

Hukuk sistemimizde 1960'lı yıllardan bu yana, temel idari usul ilkelerine mevzuatta yer verilmesi bakımından önemli bir mesafe kat edilmiş olmakla birlikte, halen genel bir idari usul kanununun kodifiye edilememesinin eksikliği hissedilmektedir. Bireyin toplumdaki değişen konumu göz önüne alındığında, hukuk devletinin de ötesinde hukuki güvenlik ilkesinin tartışıldığı günümüzde, bu durum kabul edilebilir değildir. Bu nedenle, böyle önemli bir eksikliği, güncel gelişmeler ışığında yeniden gündeme getirerek vurgulamak bu çalışmanın temel amacıdır.

Konu Başlıkları
İdari Usul Kavramı
İdari Usul Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesinin Unsurları
Hukuki Güvenliği Sağlamaya Yönelik Temel İdari Usul İlkeleri
Hukuki Güvenlik İlkesinin Gereği Olarak İdari Usulün Kodifikasyonu
Barkod: 9789750262524
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 292
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
BİRİNCİ BÖLÜM
İDARİ USUL HUKUKU AÇISINDAN HUKUKİ GÜVENLİK KAVRAMI
I. İDARİ USUL KAVRAMI VE KAPSAMI  19
A. Usul Kavramı  19
1. Yargılama Usulü– İdari Usul İlişkisi  20
2. İdari Usul Tanımı  23
a. Dar–Geniş Anlamda İdari Usul Ayrımı  24
b. Genel–Özel İdari Usul Ayrımı  24
3. Usul–Şekil Ayrımı  26
a. Usul ve Şekil Kavramlarını İç İçe Kabul Eden Görüş  26
b. Usul ve Şekil Kavramlarını Birbirinden Ayıran Görüş  28
c. Terminolojik Değerlendirme  29
B. İdari Usulün Kapsamı  30
C. İdari Usulün Ayrı Bir Hukuk Dalı Olarak İncelenmesi  34
II. İDARİ USUL HUKUKUNUN ORTAYA ÇIKIŞINA ETKİ EDEN GELİŞMELER  35
A. Hukuk Devleti ve Hukuki Güvenlik Anlayışına İlişkin Gelişmeler  36
B. Demokratik Yönetim Anlayışına İlişkin Gelişmeler  39
C. Ekonomi Alanında Yaşanan Gelişmeler  41
D. İdare Karşısında Bireyin Değişen Konumuna İlişkin Gelişmeler  44
1. Birey Kavramı  44
2. İdare Karşısında Bireyin “Yönetilen” Kavramından “Yurttaş” Kavramına Geçiş Süreci  47
III. İDARİ USUL HUKUKUNDA HUKUKİ GÜVENLİK KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ  52
A. İdari Usul Hukukunda Hukuki Güvenlik Kavramı ve Tanımı  52
B. İdari Usul Hukukunda Hukuki Güvenliğin Tarihsel Gelişimi  54
C. İdari Usul Hukukunda Hukuki Güvenliğin Hukukun Genel İlkesi Olarak Kullanılması Süreci  56
D. İdari Usul Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesinin Unsurları  59
1. İdari Usulün Belirli Olması  60
a. İdari Usul Kurallarının Belirli Olması  62
aa. Kuralların Yapılış Sürecinin Belirliliği  68
bb. Kuralların Duyurulması ve Erişilebilir Olması  70
cc. Kuralların Açık ve Anlaşılır Olması  72
dd. Kuralların Norm Enflasyonu Yaratmayacak Sayıda Olması  73
b. İdari Usul Kurallarının Uygulanmasında Belirlilik  76
aa. Kuralların Uygulanması Sürecinde Açıklık–Saydamlığın Sağlanması  77
bb. İdareye Takdir Yetkisi Tanıyan Düzenlemelerin Hukuka Uygun Olarak Uygulanması  79
2. İdari Usulün İstikrarlı Olması  81
a. İdari Usul Kurallarının Oluşturulması Açısından İstikrar  85
b. İdari Usul Kurallarının Uygulanması Açısından İstikrar  88
aa. İdari İşlemin Geri Alınması  89
aaa. İdari İşlemin Geri Alınmasında Süre Sorunu  90
bbb. Geri Alma İşleminde Yetkili Makam ve İzlenecek Usul  97
bb. Kazanılmış Hakların Korunması İlkesi  98
cc. Müesses (Yerleşik) Durumlar  101
3. İdari Usulün Öngörülebilir Olması  105
a. İdari Usul Kurallarının Öngörülebilir Olması  107
b. İdari Usul Uygulamalarının Öngörülebilir Olması  116
İKİNCİ BÖLÜM
HUKUKİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAYA YÖNELİK
TEMEL İDARİ USUL İLKELERİ
I. İDARİ USUL İLKELERİNİN HUKUKİ GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMİ  123
II. İDARİ USUL İLKELERİNİN HUKUKİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMADAKİ İŞLEVİ  124
A. Önleyici İşlevi  125
B. Koruyucu İşlevi  126
C. Denetleyici İşlevi  126
III. HUKUKİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAYA YÖNELİK İDARİ USUL İLKELERİ  127
A. Yazılılık İlkesi ve İstisnaları  129
1. Genel Kural Olarak Yazılılık İlkesi  130
2. Yazılılık İlkesinin İstisnaları  134
a. Sözlü İşlemler  135
b. İşaretler  136
c. Zımni İşlemler  137
aa. Zımni Ret  139
bb. Zımni Kabul  144
3. Elektronik Ortamda Yapılan İşlemler  148
B. Dinlenilme ve Savunma Hakkı İlkesi  153
1. Dinlenilme ve Savunma Hakkı İlkesinin Gelişim Süreci  156
2. Dinlenilme ve Savunma Hakkı İlkesinin Uygulama Alanı  159
3. Dinlenilme ve Savunma Hakkı İlkesinin İstisnaları  165
C. Bilgi Edinme Hakkı İlkesi  167
1. Bilgi Edinme Hakkı İlkesinin Gelişim Süreci  168
2. Bilgi Edinme Hakkı İlkesinin Kapsamı  172
a. Bilgi ve Belgelere Erişim Hakkı  172
b. Bilgi Verme Ödevi  173
3. Bilgi Edinme Hakkı İlkesinin Sınırları  174
D. Hukuki Yardım ve Temsil İlkesi  176
E. Gerekçe İlkesi  178
F. Başvuru Yollarının Gösterilmesi İlkesi  185
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİNİN GEREĞİ OLARAK
İDARİ USULÜN KODİFİKASYONU
I. İDARİ USULÜN KODİFİKASYONUNUN GEREKLİLİĞİ  193
A. İdarenin Kanuniliği İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi  194
B. Eşitlik İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi  196
II. ÜLKEMİZDE İDARİ USULÜN KODİFİKASYONUNA İLİŞKİN GELİŞMELER  198
A. Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP)  200
B. İdari Usulün Anayasal Bir Düzenleme Olması Önerisi  201
C. Kamu Yönetimi Araştırması Raporu (KAYA)  201
D. Ülkemizde İdari Usule İlişkin Mevcut Düzenlemeler  202
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İDARİ USULÜN KODİFİKASYONUNUN GELİŞİMİ  209
A. Amerika Birleşik Devletleri’nde İdari Usulün Kodifikasyonunun Gelişimi  210
1. Amerika Birleşik Devletleri İdari Usul Kanunu’nun Hazırlanma Süreci  210
2. Amerika Birleşik Devletleri İdari Usul Kanunu’nun Kapsamı  213
3. Amerika Birleşik Devletleri İdari Usul Kanunu’nun Hukuki Güvenlik İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi  217
B. Avrupa’da İdari Usulün Kodifikasyonunun Gelişimi  218
1. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin İdari Usule İlişkin Kararları  219
a. İdari İşlemler Karşısında Bireylerin Korunması Hakkında (77) 31 Sayılı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararı  219
b. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin İdari Usule İlişkin Tavsiye Kararları  221
aa. İdarenin Takdir Yetkisinin Kullanılmasına İlişkin CM/REC (80) 2 Sayılı Tavsiye Kararı  221
bb. Çok Sayıda Kişiyi Etkileyen İdari Usullere İlişkin CM/REC (87) 16 Sayılı Tavsiye Kararı  222
cc. İyi Yönetim Konusunda Üye Devletlere CM/REC (2007) 7 Sayılı Tavsiye Kararı  223
2. Avrupa Birliği Hukukunda İdari Usule Yönelik Düzenlemeler  223
a. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nda İdari Usule İlişkin Düzenlemeler  225
b. Avrupa İyi Yönetim Kanunu’nda İdari Usule İlişkin Düzenlemeler  226
c. Hazırlanmakta Olan Avrupa Birliği İdari Usul Kanunu’nun İçeriğine İlişkin Tavsiye Kararı  227
3. Avrupa’da Genel Bir İdari Usul Kanununa Sahip Ülkeler  229
4. Fransa Özelinde İdari Usulün Kodifikasyonunun Gelişimi  232
a. Fransız İdari Usul Kanunu’nun Hazırlanma Süreci  232
b. Fransız İdari Usul Kanunu’nun Kapsamı  236
c. Fransız İdari Usul Kanunu’nun Hukuki Güvenlik İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi  239
IV. İDARİ USULÜN KODİFİKASYONUNDA KARŞILAŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  241
A. İdari Usul Kurallarının Çatışması Sorunu ve Çözüm Önerileri  241
B. Genel İdari Usulün Kapsamının Belirlenmesi Sorunu ve Çözüm Önerileri  244
C. Etkinlik–Bürokrasi Dengesi Sorunu ve Çözüm Önerileri  249
1. Etkinlik–Bürokrasi Dengesi Sorunu  249
2. Etkinlik–Bürokrasi Dengesi Sorununa Yönelik Çözüm Önerileri  251
a. Usul Ekonomisi İlkesinin Gözetilmesi  251
b. Ölçülülük İlkesinin Gözetilmesi  252
c. İdari Usul Kuralları Arasında Asli–Tali Kural Ayrımı Yapılması  254
d. Sosyolojik Koşulların Göz Önünde Bulundurulması  257
Sonuç  259
Kaynakça  271
Kavram Dizini  291
 


Zehra Karakuş Işık
Ocak 2021
53.00 TL
Sepete Ekle
Prof. Dr. Tayfun Akgüner
Ocak 2021
130.00 TL
Sepete Ekle
Polat Tunçer
Ekim 2020
78.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
BİRİNCİ BÖLÜM
İDARİ USUL HUKUKU AÇISINDAN HUKUKİ GÜVENLİK KAVRAMI
I. İDARİ USUL KAVRAMI VE KAPSAMI  19
A. Usul Kavramı  19
1. Yargılama Usulü– İdari Usul İlişkisi  20
2. İdari Usul Tanımı  23
a. Dar–Geniş Anlamda İdari Usul Ayrımı  24
b. Genel–Özel İdari Usul Ayrımı  24
3. Usul–Şekil Ayrımı  26
a. Usul ve Şekil Kavramlarını İç İçe Kabul Eden Görüş  26
b. Usul ve Şekil Kavramlarını Birbirinden Ayıran Görüş  28
c. Terminolojik Değerlendirme  29
B. İdari Usulün Kapsamı  30
C. İdari Usulün Ayrı Bir Hukuk Dalı Olarak İncelenmesi  34
II. İDARİ USUL HUKUKUNUN ORTAYA ÇIKIŞINA ETKİ EDEN GELİŞMELER  35
A. Hukuk Devleti ve Hukuki Güvenlik Anlayışına İlişkin Gelişmeler  36
B. Demokratik Yönetim Anlayışına İlişkin Gelişmeler  39
C. Ekonomi Alanında Yaşanan Gelişmeler  41
D. İdare Karşısında Bireyin Değişen Konumuna İlişkin Gelişmeler  44
1. Birey Kavramı  44
2. İdare Karşısında Bireyin “Yönetilen” Kavramından “Yurttaş” Kavramına Geçiş Süreci  47
III. İDARİ USUL HUKUKUNDA HUKUKİ GÜVENLİK KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ  52
A. İdari Usul Hukukunda Hukuki Güvenlik Kavramı ve Tanımı  52
B. İdari Usul Hukukunda Hukuki Güvenliğin Tarihsel Gelişimi  54
C. İdari Usul Hukukunda Hukuki Güvenliğin Hukukun Genel İlkesi Olarak Kullanılması Süreci  56
D. İdari Usul Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesinin Unsurları  59
1. İdari Usulün Belirli Olması  60
a. İdari Usul Kurallarının Belirli Olması  62
aa. Kuralların Yapılış Sürecinin Belirliliği  68
bb. Kuralların Duyurulması ve Erişilebilir Olması  70
cc. Kuralların Açık ve Anlaşılır Olması  72
dd. Kuralların Norm Enflasyonu Yaratmayacak Sayıda Olması  73
b. İdari Usul Kurallarının Uygulanmasında Belirlilik  76
aa. Kuralların Uygulanması Sürecinde Açıklık–Saydamlığın Sağlanması  77
bb. İdareye Takdir Yetkisi Tanıyan Düzenlemelerin Hukuka Uygun Olarak Uygulanması  79
2. İdari Usulün İstikrarlı Olması  81
a. İdari Usul Kurallarının Oluşturulması Açısından İstikrar  85
b. İdari Usul Kurallarının Uygulanması Açısından İstikrar  88
aa. İdari İşlemin Geri Alınması  89
aaa. İdari İşlemin Geri Alınmasında Süre Sorunu  90
bbb. Geri Alma İşleminde Yetkili Makam ve İzlenecek Usul  97
bb. Kazanılmış Hakların Korunması İlkesi  98
cc. Müesses (Yerleşik) Durumlar  101
3. İdari Usulün Öngörülebilir Olması  105
a. İdari Usul Kurallarının Öngörülebilir Olması  107
b. İdari Usul Uygulamalarının Öngörülebilir Olması  116
İKİNCİ BÖLÜM
HUKUKİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAYA YÖNELİK
TEMEL İDARİ USUL İLKELERİ
I. İDARİ USUL İLKELERİNİN HUKUKİ GÜVENLİK AÇISINDAN ÖNEMİ  123
II. İDARİ USUL İLKELERİNİN HUKUKİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMADAKİ İŞLEVİ  124
A. Önleyici İşlevi  125
B. Koruyucu İşlevi  126
C. Denetleyici İşlevi  126
III. HUKUKİ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAYA YÖNELİK İDARİ USUL İLKELERİ  127
A. Yazılılık İlkesi ve İstisnaları  129
1. Genel Kural Olarak Yazılılık İlkesi  130
2. Yazılılık İlkesinin İstisnaları  134
a. Sözlü İşlemler  135
b. İşaretler  136
c. Zımni İşlemler  137
aa. Zımni Ret  139
bb. Zımni Kabul  144
3. Elektronik Ortamda Yapılan İşlemler  148
B. Dinlenilme ve Savunma Hakkı İlkesi  153
1. Dinlenilme ve Savunma Hakkı İlkesinin Gelişim Süreci  156
2. Dinlenilme ve Savunma Hakkı İlkesinin Uygulama Alanı  159
3. Dinlenilme ve Savunma Hakkı İlkesinin İstisnaları  165
C. Bilgi Edinme Hakkı İlkesi  167
1. Bilgi Edinme Hakkı İlkesinin Gelişim Süreci  168
2. Bilgi Edinme Hakkı İlkesinin Kapsamı  172
a. Bilgi ve Belgelere Erişim Hakkı  172
b. Bilgi Verme Ödevi  173
3. Bilgi Edinme Hakkı İlkesinin Sınırları  174
D. Hukuki Yardım ve Temsil İlkesi  176
E. Gerekçe İlkesi  178
F. Başvuru Yollarının Gösterilmesi İlkesi  185
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HUKUKİ GÜVENLİK İLKESİNİN GEREĞİ OLARAK
İDARİ USULÜN KODİFİKASYONU
I. İDARİ USULÜN KODİFİKASYONUNUN GEREKLİLİĞİ  193
A. İdarenin Kanuniliği İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi  194
B. Eşitlik İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi  196
II. ÜLKEMİZDE İDARİ USULÜN KODİFİKASYONUNA İLİŞKİN GELİŞMELER  198
A. Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP)  200
B. İdari Usulün Anayasal Bir Düzenleme Olması Önerisi  201
C. Kamu Yönetimi Araştırması Raporu (KAYA)  201
D. Ülkemizde İdari Usule İlişkin Mevcut Düzenlemeler  202
III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA İDARİ USULÜN KODİFİKASYONUNUN GELİŞİMİ  209
A. Amerika Birleşik Devletleri’nde İdari Usulün Kodifikasyonunun Gelişimi  210
1. Amerika Birleşik Devletleri İdari Usul Kanunu’nun Hazırlanma Süreci  210
2. Amerika Birleşik Devletleri İdari Usul Kanunu’nun Kapsamı  213
3. Amerika Birleşik Devletleri İdari Usul Kanunu’nun Hukuki Güvenlik İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi  217
B. Avrupa’da İdari Usulün Kodifikasyonunun Gelişimi  218
1. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin İdari Usule İlişkin Kararları  219
a. İdari İşlemler Karşısında Bireylerin Korunması Hakkında (77) 31 Sayılı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararı  219
b. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin İdari Usule İlişkin Tavsiye Kararları  221
aa. İdarenin Takdir Yetkisinin Kullanılmasına İlişkin CM/REC (80) 2 Sayılı Tavsiye Kararı  221
bb. Çok Sayıda Kişiyi Etkileyen İdari Usullere İlişkin CM/REC (87) 16 Sayılı Tavsiye Kararı  222
cc. İyi Yönetim Konusunda Üye Devletlere CM/REC (2007) 7 Sayılı Tavsiye Kararı  223
2. Avrupa Birliği Hukukunda İdari Usule Yönelik Düzenlemeler  223
a. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı’nda İdari Usule İlişkin Düzenlemeler  225
b. Avrupa İyi Yönetim Kanunu’nda İdari Usule İlişkin Düzenlemeler  226
c. Hazırlanmakta Olan Avrupa Birliği İdari Usul Kanunu’nun İçeriğine İlişkin Tavsiye Kararı  227
3. Avrupa’da Genel Bir İdari Usul Kanununa Sahip Ülkeler  229
4. Fransa Özelinde İdari Usulün Kodifikasyonunun Gelişimi  232
a. Fransız İdari Usul Kanunu’nun Hazırlanma Süreci  232
b. Fransız İdari Usul Kanunu’nun Kapsamı  236
c. Fransız İdari Usul Kanunu’nun Hukuki Güvenlik İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi  239
IV. İDARİ USULÜN KODİFİKASYONUNDA KARŞILAŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  241
A. İdari Usul Kurallarının Çatışması Sorunu ve Çözüm Önerileri  241
B. Genel İdari Usulün Kapsamının Belirlenmesi Sorunu ve Çözüm Önerileri  244
C. Etkinlik–Bürokrasi Dengesi Sorunu ve Çözüm Önerileri  249
1. Etkinlik–Bürokrasi Dengesi Sorunu  249
2. Etkinlik–Bürokrasi Dengesi Sorununa Yönelik Çözüm Önerileri  251
a. Usul Ekonomisi İlkesinin Gözetilmesi  251
b. Ölçülülük İlkesinin Gözetilmesi  252
c. İdari Usul Kuralları Arasında Asli–Tali Kural Ayrımı Yapılması  254
d. Sosyolojik Koşulların Göz Önünde Bulundurulması  257
Sonuç  259
Kaynakça  271
Kavram Dizini  291
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020