Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma
Eylül 2019 / 2. Baskı / 316 Syf.
Fiyatı: 76.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Onarıcı adalet anlayışının en yaygın kurumu olan uzlaştırma, hukukumuza ilk olarak 2005 yılında 5237 sayılı TCK, 5271 sayılı CMK ve 5395 sayılı ÇKK'daki düzenlemelerle girmiştir. Fakat 5560 sayılı Kanunla uzlaştırma kurumunda önemli değişiklikler yapılmış, farklı kanunlardaki uzlaştırmaya ilişkin hükümler ilga edilmiş ve uzlaştırma sadece CMK'da hüküm altına almıştır. CMK'daki düzenlemeye 5918 sayılı Kanunla bir hüküm eklenmiştir. 6763 sayılı Kanunla ise uzlaştırma kurumunda kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklere uygun olarak da 5.8.2017 tarihli yeni uzlaştırma yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu çalışmanın esasını da son değişiklikler sonucunda ortaya çıkan kanun metni ve yönetmelik düzenlemesi oluşturmaktadır.

6763 sayılı Kanunla uzlaştırma uygulanacak suç kapsamı genişletilmiştir. Böylece uzlaştırma kurumu hukukumuz açısından daha da önemli hale gelmiştir. Uzlaştırma kurumunun kendisinden beklenen faydayı sağlayabilmesi için uzlaştırma büroları oluşturulmuş, uzlaştırmacının eğitim alması şart olarak kabul edilmiştir.

Bu çalışmayla da uzlaştırma kurumunun uygulanmasına katkı sağlamak adına uzlaştırma birçok açıdan ele alınmıştır. Özellikle suçların içtimaı halinde uzlaştırma, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki uzlaştırma süreci üzerinde durulmuştur. Keza uzlaştırmanın esasları, uzlaştırma kapsamındaki suçlar, uzlaştırmacının görevlendirilmesi, uzlaştırmacının yetkileri, sorumluluğu, etik kuralları, eğitimi ele alınmıştır. Ayrıca uzlaştırmada edim ile uzlaştırmanın sonuçları incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Onarıcı Adalet Anlayışı, Uzlaştırmanın Genel Çerçevesi ve Esasları
Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Genel Hükümler
Uzlaştırma Süreci
Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi, Nitelikleri, Yetkileri ve Eğitimi
Uzlaştırma Süresi, Edim, Uzlaştırmanın Sonuçlandırılması ve Sonuçları
Barkod: 9789750256639
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 316
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
ONARICI ADALET ANLAYIŞI, UZLAŞTIRMANIN
GENEL ÇERÇEVESİ VE ESASLARI
I. ONARICI ADALET ANLAYIŞI  13
II. TÜRK CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMANIN YASAL TEMELİ  21
III. UZLAŞTIRMANIN TANIMI  26
IV. UZLAŞTIRMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ  29
V. UZLAŞTIRMA KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  32
VI. BENZER KURUMLARDAN FARKLARI  34
A. Önödeme ve Uzlaştırma  34
B. Şikayet, Şikayetten Vazgeçme ve Uzlaştırma  38
C. Uzlaştırmaya Tabi Suçlarda Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  41
VII. UZLAŞTIRMANIN ESASLARI  43
A. Tarafların Özgür İradelerine Dayanması  43
B. Tarafların Temel Haklarının ve Menfaatlerinin Korunması  47
C. Tarafların Ceza Muhakemesi Kanunda Tanınan Temel Güvencelere Sahip Olması  48
D. Taraflar ile Kanuni Temsilcilerinin Tercümandan Yararlandırılması  49
E. Tarafların Hakları, Uzlaştırmanın Mahiyeti ve Sonuçları Bakımından Bilgilendirilmesi  49
F. Tarafların Farklılıkların göz önünde Bulundurulması  51
G. Gizlilik Esası  51
H. Tarafların Uzlaştırma Kurumunu Anlamalarının Sağlanması  57
I. Tarafların Uzlaşmalarını Sağlayacak Uygun Tedbirlerin Alınması  57
İkinci Bölüm
UZLAŞTIRMANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN
GENEL HÜKÜMLER
I. BİRDEN ÇOK KİŞİ TARAFINDAN İŞLENEN SUÇLARDA UZLAŞTIRMA  59
II. BİRDEN FAZLA KİŞİNİN MAĞDURİYETİNE VEYA ZARAR GÖRMESİNE SEBEBİYET VERİLMESİNDE UZLAŞTIRMA  62
A. Bir Suçta Uzlaştırma  62
B. Birden Fazla Suçta Uzlaştırma  66
1. Birden Fazla Suçta Uzlaştırmanın Uygulanmasında Kural  66
2. Uzlaştırma Kapsamındaki Bir Suçun Uzlaştırma Kapsamına Girmeyen Suçla Birlikte İşlenmesi Halinde Uzlaştırmanın Uygulanamaması  67
C. İçtimada Uzlaştırma  73
III. UZLAŞTIRMANIN SONUÇSUZ KALMASI  76
IV. MAĞDUR VEYA SUÇTAN ZARAR GÖRENİN ÖLMESİ HALİNDE UZLAŞTIRMA  78
V. UZLAŞMA BELGESİ  81
VI. UZLAŞTIRMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR  83
A. Genel Olarak  83
B. Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikâyete Bağlı Suçlar  87
C. Katalogda Yer Alan Suçlar  90
D. Yetişkinler Bakımından Uzlaştırma Kapsamındaki Suç Listesi  92
1. Türk Ceza Kanunundaki Uzlaştırma Kapsamında Kalan Suçlar  92
2. Bazı Özel Kanunlardaki Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar  101
E. Çocuklar Bakımından Kabul Edilen Suçlar  102
F. Uzlaştırma Kapsamında Yer Almayan Suçlar  111
Üçüncü Bölüm
UZLAŞTIRMA SÜRECİ
I. SORUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA  115
A. Genel Olarak  115
B. Soruşturma Evresinde Uzlaştırmanın Şartları  125
C. Dosyanın İncelenmesi ve İade Kararı  129
D. Soruşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları  132
1. Verilecek kararlar  132
2. Kanunyolu  135
II. KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA  140
A. Genel Olarak  140
B. Uzlaştırmaya Gidilebilecek Haller  145
C. Uzlaştırma Savcısının Yetkileri ve Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi  150
D. Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları  152
III. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER  156
A. Uzlaşma Teklifi  156
1. Genel Olarak  156
2. Teklifin Yapılacağı Kişiler  159
3. Teklifin Yapılması  172
B. Uzlaştırma müzakereleri  182
Dördüncü Bölüm
UZLAŞTIRMACININ GÖREVLENDİRİLMESİ,
NİTELİKLERİ, YETKİLERİ VE EĞİTİMİ
I. UZLAŞTIRMACININ TANIMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ  191
II. UZLAŞTIRMACI SİCİLİNE KAYIT OLMA ŞARTLARI (UZLAŞTIRMACI OLABİLME ŞARTLARI)  192
III. UZLAŞTIRMACI SİCİLİNİN TUTULMASI  195
IV. UZLAŞTIRMACININ SİCİLDEN ÇIKARILMASI  196
V. UZLAŞTIRMACININ GÖREVLENDİRİLMESİ  198
VI. UZLAŞTIRMACININ NİTELİKLERİ  201
VII. UZLAŞTIRMACININ YETKİLERİ  201
VIII. UZLAŞTIRMACININ SORUMLULUĞU  204
IX. UZLAŞTIRMACININ REDDİ VE ÇEKİNMESİ  206
X. UZLAŞTIRMACININ EĞİTİMİ  210
XI. UZLAŞTIRMACIYA İLİŞKİN ETİK KURALLAR  211
A. Dürüstlük Kurallarına Uygun Davranmak  211
B. Bağımsızlık  213
C. Tarafsızlık  214
D. Görevini İtinalı Bir Şekilde Yapma Yükümlülüğü  216
E. Taraflara Nazik ve Saygılı Davranma Yükümlülüğü  216
F. Şüpheli veya Sanığa Karşı Önyargılı Tavır Takınmama Yükümlülüğü  217
G. Ayrımcılık Yapmama Yükümlülüğü  217
H. Uzlaştırmacı Olduğu Olayla İlgili Olarak Daha Sonra Vekil veya Müdafii Olunmaması Yükümlülüğü  217
I. Menfaat Temin Etmeme Yükümlülüğü  218
İ. Görevinin Saygınlığını ve Kişilerin Adalete Olan Güvenini Zedeleyici Davranıştan Kaçınma Yükümlülüğü  218
Beşinci Bölüm
UZLAŞTIRMA SÜRESİ, EDİM, UZLAŞTIRMANIN SONUÇLANDIRILMASI VE SONUÇLARI
I. UZLAŞTIRMANIN SÜRESİ VE ZAMANAŞIMINA ETKİSİ  219
A. Uzlaştırmanın Süresi  219
B. Uzlaştırmanın Zamanaşımına Etkisi  223
C. Dava Süresine Etkisi  227
II. MAĞDURUN ZARARININ GİDERİLMESİ (EDİM)  228
III. UZLAŞTIRMANIN SONUÇLANDIRILMASI, UZLAŞTIRMA ÜCRETİ VE GİDERLER  239
A. Uzlaştırmanın Sonuçlandırılması  239
B. Uzlaştırma Ücreti  242
C. Uzlaştırma Giderleri  246
IV. UZLAŞTIRMANIN SONUÇLARI  249
A. Uzlaştırmanın Adli Sicil ve Arşive Kayıt Edilmemesi  249
B. Uzlaştırmanın Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminata Hükmedilmesine Etkisi  251
C. Uzlaştırmanın Ödenen Para Cezalarına Etkisi  251
D. Uzlaştırma ve Tekerrür İlişkisi  252
E. Uzlaştırmanın Müsadereye Etkisi  253
F. Uzlaştırmanın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Etkisi  254
G. Uzlaştırmanın Hapis Cezasının Ertelenmesi Kararına Etkisi  255
H. Uzlaştırmanın Koşullu Salıverilmeye Etkisi  256
I. Uzlaştırmanın Şahsi Hak Alacağına (Tazminat Hakkına) Etkisi  256
EKLER
 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (M. 253–255)  263
 CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ  269
Kaynakça  305
Kavramlar Dizini  313
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
ONARICI ADALET ANLAYIŞI, UZLAŞTIRMANIN
GENEL ÇERÇEVESİ VE ESASLARI
I. ONARICI ADALET ANLAYIŞI  13
II. TÜRK CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMANIN YASAL TEMELİ  21
III. UZLAŞTIRMANIN TANIMI  26
IV. UZLAŞTIRMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ  29
V. UZLAŞTIRMA KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  32
VI. BENZER KURUMLARDAN FARKLARI  34
A. Önödeme ve Uzlaştırma  34
B. Şikayet, Şikayetten Vazgeçme ve Uzlaştırma  38
C. Uzlaştırmaya Tabi Suçlarda Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  41
VII. UZLAŞTIRMANIN ESASLARI  43
A. Tarafların Özgür İradelerine Dayanması  43
B. Tarafların Temel Haklarının ve Menfaatlerinin Korunması  47
C. Tarafların Ceza Muhakemesi Kanunda Tanınan Temel Güvencelere Sahip Olması  48
D. Taraflar ile Kanuni Temsilcilerinin Tercümandan Yararlandırılması  49
E. Tarafların Hakları, Uzlaştırmanın Mahiyeti ve Sonuçları Bakımından Bilgilendirilmesi  49
F. Tarafların Farklılıkların göz önünde Bulundurulması  51
G. Gizlilik Esası  51
H. Tarafların Uzlaştırma Kurumunu Anlamalarının Sağlanması  57
I. Tarafların Uzlaşmalarını Sağlayacak Uygun Tedbirlerin Alınması  57
İkinci Bölüm
UZLAŞTIRMANIN UYGULANMASINA İLİŞKİN
GENEL HÜKÜMLER
I. BİRDEN ÇOK KİŞİ TARAFINDAN İŞLENEN SUÇLARDA UZLAŞTIRMA  59
II. BİRDEN FAZLA KİŞİNİN MAĞDURİYETİNE VEYA ZARAR GÖRMESİNE SEBEBİYET VERİLMESİNDE UZLAŞTIRMA  62
A. Bir Suçta Uzlaştırma  62
B. Birden Fazla Suçta Uzlaştırma  66
1. Birden Fazla Suçta Uzlaştırmanın Uygulanmasında Kural  66
2. Uzlaştırma Kapsamındaki Bir Suçun Uzlaştırma Kapsamına Girmeyen Suçla Birlikte İşlenmesi Halinde Uzlaştırmanın Uygulanamaması  67
C. İçtimada Uzlaştırma  73
III. UZLAŞTIRMANIN SONUÇSUZ KALMASI  76
IV. MAĞDUR VEYA SUÇTAN ZARAR GÖRENİN ÖLMESİ HALİNDE UZLAŞTIRMA  78
V. UZLAŞMA BELGESİ  81
VI. UZLAŞTIRMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR  83
A. Genel Olarak  83
B. Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikâyete Bağlı Suçlar  87
C. Katalogda Yer Alan Suçlar  90
D. Yetişkinler Bakımından Uzlaştırma Kapsamındaki Suç Listesi  92
1. Türk Ceza Kanunundaki Uzlaştırma Kapsamında Kalan Suçlar  92
2. Bazı Özel Kanunlardaki Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar  101
E. Çocuklar Bakımından Kabul Edilen Suçlar  102
F. Uzlaştırma Kapsamında Yer Almayan Suçlar  111
Üçüncü Bölüm
UZLAŞTIRMA SÜRECİ
I. SORUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA  115
A. Genel Olarak  115
B. Soruşturma Evresinde Uzlaştırmanın Şartları  125
C. Dosyanın İncelenmesi ve İade Kararı  129
D. Soruşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları  132
1. Verilecek kararlar  132
2. Kanunyolu  135
II. KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA  140
A. Genel Olarak  140
B. Uzlaştırmaya Gidilebilecek Haller  145
C. Uzlaştırma Savcısının Yetkileri ve Uzlaştırmacının Görevlendirilmesi  150
D. Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuki Sonuçları  152
III. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMADA UYGULANACAK ORTAK HÜKÜMLER  156
A. Uzlaşma Teklifi  156
1. Genel Olarak  156
2. Teklifin Yapılacağı Kişiler  159
3. Teklifin Yapılması  172
B. Uzlaştırma müzakereleri  182
Dördüncü Bölüm
UZLAŞTIRMACININ GÖREVLENDİRİLMESİ,
NİTELİKLERİ, YETKİLERİ VE EĞİTİMİ
I. UZLAŞTIRMACININ TANIMI ve HUKUKİ NİTELİĞİ  191
II. UZLAŞTIRMACI SİCİLİNE KAYIT OLMA ŞARTLARI (UZLAŞTIRMACI OLABİLME ŞARTLARI)  192
III. UZLAŞTIRMACI SİCİLİNİN TUTULMASI  195
IV. UZLAŞTIRMACININ SİCİLDEN ÇIKARILMASI  196
V. UZLAŞTIRMACININ GÖREVLENDİRİLMESİ  198
VI. UZLAŞTIRMACININ NİTELİKLERİ  201
VII. UZLAŞTIRMACININ YETKİLERİ  201
VIII. UZLAŞTIRMACININ SORUMLULUĞU  204
IX. UZLAŞTIRMACININ REDDİ VE ÇEKİNMESİ  206
X. UZLAŞTIRMACININ EĞİTİMİ  210
XI. UZLAŞTIRMACIYA İLİŞKİN ETİK KURALLAR  211
A. Dürüstlük Kurallarına Uygun Davranmak  211
B. Bağımsızlık  213
C. Tarafsızlık  214
D. Görevini İtinalı Bir Şekilde Yapma Yükümlülüğü  216
E. Taraflara Nazik ve Saygılı Davranma Yükümlülüğü  216
F. Şüpheli veya Sanığa Karşı Önyargılı Tavır Takınmama Yükümlülüğü  217
G. Ayrımcılık Yapmama Yükümlülüğü  217
H. Uzlaştırmacı Olduğu Olayla İlgili Olarak Daha Sonra Vekil veya Müdafii Olunmaması Yükümlülüğü  217
I. Menfaat Temin Etmeme Yükümlülüğü  218
İ. Görevinin Saygınlığını ve Kişilerin Adalete Olan Güvenini Zedeleyici Davranıştan Kaçınma Yükümlülüğü  218
Beşinci Bölüm
UZLAŞTIRMA SÜRESİ, EDİM, UZLAŞTIRMANIN SONUÇLANDIRILMASI VE SONUÇLARI
I. UZLAŞTIRMANIN SÜRESİ VE ZAMANAŞIMINA ETKİSİ  219
A. Uzlaştırmanın Süresi  219
B. Uzlaştırmanın Zamanaşımına Etkisi  223
C. Dava Süresine Etkisi  227
II. MAĞDURUN ZARARININ GİDERİLMESİ (EDİM)  228
III. UZLAŞTIRMANIN SONUÇLANDIRILMASI, UZLAŞTIRMA ÜCRETİ VE GİDERLER  239
A. Uzlaştırmanın Sonuçlandırılması  239
B. Uzlaştırma Ücreti  242
C. Uzlaştırma Giderleri  246
IV. UZLAŞTIRMANIN SONUÇLARI  249
A. Uzlaştırmanın Adli Sicil ve Arşive Kayıt Edilmemesi  249
B. Uzlaştırmanın Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminata Hükmedilmesine Etkisi  251
C. Uzlaştırmanın Ödenen Para Cezalarına Etkisi  251
D. Uzlaştırma ve Tekerrür İlişkisi  252
E. Uzlaştırmanın Müsadereye Etkisi  253
F. Uzlaştırmanın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Etkisi  254
G. Uzlaştırmanın Hapis Cezasının Ertelenmesi Kararına Etkisi  255
H. Uzlaştırmanın Koşullu Salıverilmeye Etkisi  256
I. Uzlaştırmanın Şahsi Hak Alacağına (Tazminat Hakkına) Etkisi  256
EKLER
 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (M. 253–255)  263
 CEZA MUHAKEMESİNDE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ  269
Kaynakça  305
Kavramlar Dizini  313
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020