İnşaat Hukuku İlker Hasan Duman  - Kitap

İnşaat Hukuku

13. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1504
Barkod:
9789750289453
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.650,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
10. baskı
Ocak 2021
975,00
235,00 (%76)
Kitabın Açıklaması
Kitapta, sözleşmenin kurulması, tarafların borçları ve hakları, sözleşmenin sona ermesi gibi geleneksel konulardan başka, Kamu Yapım Sözleşmeleri, Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri, Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri, Müşavir Mühendislik Sözleşmeleri, Yapı Denetim Sözleşmeleri, Yükleniciden Alacağı Bulunan Üçüncü Kişilerin Arsa Sahibi Aleyhine Tapu İptal ve Tescil Davası Açması, Sözleşme Adaleti, İnşaat Devam Ederken Arsanın Satılması, Sorumsuzluk Anlaşması, Şerhlerin Kaldırılması, Sözleşmenin Tasfiyesi, Olumlu ve Olumsuz Zarar Hesabı, Kesin Hesap ve Hakedişin Düzenlenmesi, Karinenin İnşaat Hukukundaki Yeri, Sözleşmenin Devredilmesi gibi pek çok konu yer almaktadır.
Eserde ayrıca, bilimsel bilgi yanında (işlenmiş durumda) yargı kararlarına da yer verilmiştir. Bu kitap, herkes için bir başucu kitabı olacaktır. Ayrıntılara verilen önem sebebi ile artık kimse, sorunuma kitaplarda açıklama bulamadım diyemeyecektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yüklenicinin ve İş Sahibinin Direnimi
.
Sözleşmeden Dönmenin ve Sözleşmeyi Bozmanın Sonuçları
.
Olumlu ve Olumsuz Zarar
.
Zamanaşımı
.
Alacağın Temliki
.
Kusurlu ve Kusursuz Olanaksızlık
.
Ceza Koşulu
.
Sözleşmeyi Teslim Tarihini Beklemeden Bozma Hakkı
.
Gerekçesiz Olarak Sözleşmeyi Bozma Hakkı
.
Yüklenicinin Özen ve Sadakat Borcu
.
Yüklenicinin İflası veya Ölümü
.
Eserin Hasara Uğraması
.
Fiyat Farkı Kararnamesi
.
Eserin Bozuk ve Eksik Yapılması ve Bunun Sonuçları
.
Ücretin Aynı Anda ve Karşılıklı Olarak Yerine Getirilmesi
.
Götürü Ücret
.
Edim ve Karşı Edim Arasındaki Dengenin Bozulması
.
Munzam Zarar
.
Denkleştirici Adalet
.
Yardımcı Kişilerin Eylemlerinden Sorumluluk
.
İmar Planı Değişikliği
.
Kazanılmış Hak
.
İmara Aykırılığın Yaptırımı
.
Depremin Neden Olduğu Sorunlarda Devletin Sorumluluğu
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
Kısaltmalar 
41
Birinci Bölüm
ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI
§ 1. ESER SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 
51
I. Tarafların Anlaşması 
51
A. Genel Olarak 
51
B. Temel ve Yan Noktalarda Anlaşma 
52
C. Sözleşmenin Hukuksal (Geçerlilik) Sınırları 
54
1. Olanaksızlık 
55
2. Sözleşme Konusunun Ahlaka Aykırı Olması 
57
3. Sözleşmenin Konu ve Uygulamasının Kamu Düzenini Koruyan Kurallara Aykırı Olması 
58
4. Sözleşme Yapma Yeteneği 
61
5. Danışık (Muvazaa) 
62
D. Serbest ve Sağlıklı İrade 
66
1. Genel Olarak 
66
2. Aldatma 
67
3. Esaslı Yanılma 
67
4. Tehdit–Korkutma 
68
5. Aşırı Yararlanma (Gabin) 
69
6. Temsil 
71
E. Açık ve Anlaşılır Olması 
74
F. Sözleşme Öncesi Görüşmeler Aşaması 
75
G. Sözleşme Kurallarının Yalnız Sözleşmecileri ve Onların Ardıllarını Bağlaması 
78
H. Sözleşmenin Koşullu Yapılması 
79
1. Genel Olarak 
79
2. Türleri 
80
a. Geciktirici Koşula Bağlı İnşaat Sözleşmesi 
80
b. Bozucu Koşula Bağlı İnşaat Sözleşmesi 
81
I. Güven İlkesi 
84
İ. İşin Kapsamının (Edimin) Belirlenmesi 
89
J. Mirasın Reddinin İnşaat Sözleşmesine Etkisi 
91
II. Ücret 
93
A. Ücretin Para Olması 
93
B. Ücretin “Kat” veya “Arsa Payı” Olması 
96
1. İnşaatın Kat Karşılığı Yapılması Götürü Ücrettir 
96
2. Tapuda Yapılan Pay Devri, Sözleşmedeki Pay Devri Edimidir 
96
3. Fazla Yapılan Bağımsız Bölümlerin Ücreti (Paylaşımı) 
97
4. Eksik İşe Eksik Ücret Ödenir 
97
III. Eserin Meydana Getirilmesi 
97
A. Meydana Getirme 
97
B. Maddi ve Maddi Olmayan Eser 
99
C. Yüklenicinin Sonuç Sorumluluğunu Üstlenmesi 
102
D. Eserin Çalışma Ürünü Olması 
102
E. (Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde) Eserin Hukukça Tanınması 
103
§ 2. ÖN SÖZLEŞME 
108
§ 3. ESER VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN BİÇİMİ 
112
I. Genel Olarak 
113
II. Mülkiyetin Naklini Öngörmeyen Eser Sözleşmelerinin Biçimi 
116
A. Genel İnşaat Sözleşmesi 
116
B. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinin Biçimi 
118
III. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Biçimi 
118
A. Biçimin Niteliği ve Kapsamı 
118
B. Sözleşmenin Geçersiz Olduğunun Öne Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Sayılması 
120
C. Biçim Eksikliği Nedeniyle Geçersizliğin Mahkemece Kendiliğinden Gözetilmesi 
122
D. Biçime Aykırılığın Sert Sonuçlarının Dönüştürme (Tahvil) Yoluyla Yumuşatılması 
128
IV. Kamusal Biçimde Yapılan Sözleşmenin Değiştirilmesi ve Ortadan Kaldırılması 
129
A. Genel Olarak 
129
B. Sözleşmenin Değiştirilmesi 
130
1. Geçerlilik Koşuluna Bağlı Bir Sözleşmenin Değiştirilmesi 
130
2. Kanıtlama Biçimine Bağlı Bir Sözleşmenin Değiştirilmesi 
134
3. Kamu Yapım Sözleşmelerinin Değiştirilmesi 
134
C. Kamusal Biçime Bağlı Bir Sözleşmenin Ortadan Kaldırılması 
134
V. Yüklenici ile Üçüncü Kişi Arasında Düzenlenen Arsa Payının Devrine İlişkin Taahhütlerin Yazılı Yapılması 
135
§ 4. SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİNDEN DOĞAN SONUÇLAR 
136
§ 5. SÖZLEŞMENİN KANITLANMASI 
138
§ 6. ESER SÖZLEŞMESİNİN YANLARI 
143
I. Yüklenici ve Dolaylı İlgililer 
143
A. Asıl Yüklenici 
143
B. İş Ortaklığı (joint–venture) 
145
C. Konsorsiyum 
146
D. Alt Yüklenici 
148
E. Yüklenicinin Edimini Taahhüt Eden Kimse 
149
II. İş Sahibi 
150
§ 7. KAMU YAPIM SÖZLEŞMESİ 
153
I. Genel Olarak 
153
II. Kamu Yapımına İlişkin Sözleşme Türleri 
153
III. Sözleşmenin Kapsamı 
154
IV. Sigorta Zorunluluğu 
155
V. Süre Uzatımı 
155
VI. Kamu Yapım Sözleşmelerinin Biçimi 
155
§ 8. GELİR PAYLAŞIMLI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ 
160
I. Tanım 
160
II. Hukuki Niteliği 
161
III. Sözleşmenin Biçimi 
161
IV. Yüklenicinin Borçları 
162
V. Arsa Sahibinin Borçları 
162
VI. Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumu 
163
VII. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Hakkın Şerhi 
163
§ 9. MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK SÖZLEŞMESİ 
164
I. Tanım 
164
II. Yanları 
164
A. İş Sahibi 
164
B. Müşavir Mühendis 
164
III. Kuruluşu 
164
IV. Şekli 
165
V. Konusu 
165
VI. Müşavir ve Mühendisin Görev ve Sorumlulukları 
166
VII. İş Sahibinin Görev ve Sorumlulukları 
166
§ 10. MİMARİ PROJE DÜZENLEME SÖZLEŞMESİ 
167
I. Tanım 
167
II. Sözleşmenin Yanları 
167
A. Yapı Sahibi 
167
B. Mimar 
167
III. Sözleşmenin Kurulması 
168
IV. Sözleşmenin Biçimi 
168
V. Mimari Proje Düzenleme Sözleşmesi, Ona Çok Yakın Görünen Sözleşmelerden Ayırt Edilmesi 
169
VI. Konusu 
170
VII. Sözleşmenin Hukuki Niteliği 
171
§ 11. YAP–İŞLET–DEVRET SÖZLEŞMESİ 
174
I. Tanım 
174
II. Unsurları 
174
A. Özel Bir Finansman Modeli 
174
B. Eserin İnşası 
175
C. İşletme Hakkı 
175
III. YİD Sözleşmesi 
176
IV. YİD Sözleşmesinin Tarafları 
178
A. Yatırım Sahibi 
178
B. Yatırımcı (Sermaye ve Proje Şirketi) 
178
V. Hukuksal Niteliği 
179
VI. Şekli 
181
A. Kamu Yatırımlarında 
181
B. Özel Yatırımlarda 
181
VII. Tarafların Borçları 
181
§ 12. TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİ 
184
I. Genel Olarak 
184
II. Temel İlkeler 
186
İkinci Bölüm
ÖZEN VE SADAKAT BORCU İŞİ BİZZAT YAPMA BORCU
ÇALIŞMA ARAÇLARINI SAĞLAMA BORCU
§ 13. YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCU 
191
I. Genel Bilgi 
191
II. Özen Borcunun İlkeleri 
197
A. Özenin Ölçüsü, Objektiftir 
198
B. Özenin Ölçüsü Sözleşmeye Göre Belirlenir 
199
C. Yüklenici, Denenmemiş, Rizikolu Bir Sistemi Uygulamamalıdır 
200
D. Yüklenicinin Yeterli Mesleki Bilgiye Sahip Olması 
202
E. Araştırma, İnceleme, Bildirme Yükümü 
205
F. Eserin Kusursuz Meydana Getirilmesi ve Teslimi 
205
G. İlke: İş Sahibinin veya Başkalarının Zarara Uğramaması 
206
H. İfa Yardımcılarının Seçiminde, Gözetiminde ve Onlara Emir ve Talimat Vermede Özen Gösterilmesi 
207
I. Önlem Almak 
207
İ. Güvenin Sarsılmaması 
208
III. Özen Borcunun Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 
209
§ 14. YÜKLENİCİNİN SADAKAT BORCU 
215
§ 15. KAMU YAPIM İŞLERİNDE YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCU 
217
§ 16. YÜKLENİCİNİN İŞİ BİZZAT YAPMA BORCU 
219
I. Genel Olarak 
219
II. Yüklenicinin Kişisel Nitelikleri Önem Taşıyorsa 
220
III. Yüklenicinin Kişisel Nitelikleri Önem Taşımıyorsa 
221
IV. İşi Kendi Yönetimi Altında Yaptırma Borcunun İhlalinden Doğan Sorumluluk 
222
§ 17. ALT YÜKLENİCİ 
225
I. Özel Yapım İşlerinde 
225
II. Kamu Yapım İşlerinde 
228
§ 18. SÖZLEŞMENİN DEVREDİLMESİ 
230
I. Tanım 
230
II. Gerçekleşme Biçimleri 
230
III. Koşulları 
231
IV. Sözleşmeye Katılan Tarafların İrade Açıklamaları 
231
A. Onaylama İradesinin Açıkça Bildirilmesi 
231
B. Onaylama İradesinin Örtülü Olarak Bildirilmesi 
232
C. Onaylama İradesinin Bildirilmemesi 
233
V. Sözleşmenin Devredilmesinin Biçimi 
234
VI. Sözleşmenin Devredilmesinin Doğurduğu Sonuçlar 
234
A. Sözleşmede Kalan ile Devreden Taraf Arasındaki İlişki 
234
B. Sözleşmede Kalan ile Sözleşmeyi Devralan Taraf Arasındaki İlişki 
234
C. Devreden ile Devralan Taraf Arasındaki İlişki 
235
§ 19. KAMU YAPIM SÖZLEŞMESİNİN DEVREDİLMESİ 
237
§ 20. ARSA SAHİBİNİN SÖZLEŞME KONUSU ARSAYI SATMASI 
239
I. Sözleşmenin Devam Ettiği Dönemde 
239
A. Sözleşme Tapuya Şerh Edilmişse 
239
B. Sözleşme Tapuya Şerh Edilmemişse 
239
1. Alıcının İnşaat Sözleşmesiyle Bağlı Kalmak İstememesi 
239
2. Alıcının İnşaat Sözleşmesiyle Bağlı Kalmak İstemesi 
240
II. Sözleşmenin Sona Ermesinden Sonraki Dönemde 
240
§ 21. YÜKLENİCİNİN ÇALIŞMA ARAÇLARINI SAĞLAMA BORCU 
242
I. Özel Yapım İşlerinde 
242
II. Kamu Yapım İşlerinde 
243
Üçüncü Bölüm
MALZEME SEÇİM VE KULLANIMINDA YÜKLENİCİNİN ÖZEN BORCU
§ 22. YÜKLENİCİNİN İYİ MALZEME SEÇME VE KULLANMA BORCU 
247
§ 23. İŞ SAHİBİNİN SAĞLADIĞI MALZEMEDE YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU 
253
I. Genel Olarak 
253
II. İş Sahibi Tarafından Verilen Malzemede Yüklenicinin Yükümlülükleri 
254
III. İnşaatın ve Malzemenin Sigortalanması 
255
A. Özel Yapım İşlerinde Sigorta 
256
B. Kamu Yapım İşlerinde Sigorta 
258
§ 24. ARSA, KUSURLU ARSA, ARSANIN KUSURLU TESLİMİNDE SORUMLULUK 
259
§ 25. VEKALETNAME SORUNLARI 
272
I. Vekalet Vermeme/ Vekaletten Azletme 
272
II. Vekaletsiz İş Görme 
279
§ 26. KAMU YAPIM İŞLERİNDE MALZEMENİN KORUNMASINDA YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU 
281
§ 27. YÜKLENİCİNİN GENEL İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
283
I. Genel Olarak 
283
II. Sorumluluğun Kapsam ve Sonuçları 
287
§ 28. KENTSEL DÖNÜŞÜM 
289
Dördüncü Bölüm
İŞ SAHİBİNİN ERKEN FESİH HAKKI
§ 29. YÜKLENİCİNİN İŞE ZAMANINDA BAŞLAMAMASI NEDENİYLE İŞ SAHİBİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI 
303
I. Genel Olarak 
303
II. Teslim Süresi Belli Olmayan İşlerde İşe Başlamada Gecikme 
304
III. Teslim Süresi Belli Olan İşlerde İşe Başlamada Gecikme 
305
IV. İşe Zamanında Başlamamada Yanların Kusuru 
309
A. Gecikmenin Yükleniciden Kaynaklanması 
309
B. Gecikmenin İş Sahibinden Kaynaklanması 
309
V. Yüklenicinin Uyarılması ve Uygun Süre Verilmesi 
312
§ 30. YÜKLENİCİNİN ESERİ TAMAMLAMADA GECİKMESİ (PROGRAMIN GERİSİNDE KALMASI) DURUMUNDA, İŞ SAHİBİNİN İFA TARİHİNİ BEKLEMEDEN SÖZLEŞMEDEN DÖNMESİ 
313
I. Genel Olarak 
313
II. Koşulları 
314
A. Teslim Tarihi Belli Olan Bir İnşaatta İşin Yürütümünde Gecikmenin Sorumluluk Koşulları 
315
1. Sadece Teslim Tarihinin Kararlaştırılması 
315
2. Başlama ve Bitiş Tarihleri Belli Olan İşlerde, Ara Vadelerin Kararlaştırılması 
317
3. Kamu Yapım İşlerinde “İş Programı“ 
318
4. Başlama ve Bitiş Tarihleri Belli Olan İşlerde, Ara Vadelerin Kararlaştırılmaması 
318
B. Teslim Tarihinin Kararlaştırılmadığı Bir İşte İşin Yürütümünde Gecikme 
319
1. Genel Olarak 
319
2. Teslim Tarihi Belli Olmayan Bir İnşaatta İşin Yürütümünde Gecikmenin Sorumluluk Koşulları 
319
III. Ek Süre Tanınması 
321
IV. Gecikmede Kusurun Önemi 
322
§ 31. TBK. 473/I’DEKİ “ERKEN DÖNME” HAKKININ KULLANILMASINDAN DOĞAN SONUÇLAR 
323
I. Genel Olarak 
323
II. İş Sahibinin Sahip Olduğu Haklar 
323
§ 32. YÜKLENİCİNİN ESERİ SÖZLEŞMEYE AYKIRI VE BOZUK YAPMAKTA OLDUĞUNU GÖREN İŞ SAHİBİNİN, TESLİM TARİHİNİ BEKLEMEDEN MÜDAHALE ETMESİ 
329
I. Genel Olarak 
329
II. TBK. md. 473/II’nin Uygulanma Koşulları 
329
A. Bozukluk (Ayıp) ve Aykırılığın Teslimden Önce Anlaşılması 
329
B. Bozukluk ve Aykırılığın Yüklenicinin Kusuruna Dayanması 
330
C. İş Sahibinin Düzeltme İhtarında Bulunması 
331
III. Kapsamı 
331
IV. Sonuçları 
337
§ 33. KAMU YAPIM İŞLERİNDE TBK. MD. 473 UYGULAMASI 
345
§ 34. İNŞAATIN İMAR MEVZUATINA UYGUN YAPILMASI 
348
I. Sorunun Ortaya Konuluşu 
348
II. Temel İlkeler 
350
III. İmar İşlem Dosyası 
352
IV. Kaçak İnşaat Nedir? Nasıl İncelenir? 
352
V. Tüm İnşatların İlgili İdari Birimlerden Alınacak Yapı İzin Belgesi (İnşaat Ruhsatı) ile Yapılması Zorunlu Olduğunun Mahkemece Doğrudan Göz Önünde Tutulması 
353
VI. Teslimin İnşaatın Yapı Kullanma İzni Alınması Koşuluna Bağlanması 
353
VII. İnşaatın Tekniğin Genel Kabul Görmüş Kurallarına Uygun Yapılması 
354
VIII. İmar Planına ve Durumuna Uygunluk 
358
IX. İmar Barışı Kanunu Binalara “Yasallık” Sağlar mı? 
361
§ 35. İNŞAATIN YAPI İZNİNE (İNŞAAT RUHSATI) UYGUN YAPILMASI 
372
I. Yapım İşlerinin İzne Bağlanması Zorunluluğu 
372
II. Yapı İzninin Niteliği 
375
III. Yapı ruhsatı işlemleri 
377
IV. Esaslı Tadilat 
379
V. Yapı Ruhsatı Gerekmeyen İnşai Faaliyetler 
380
VI. Muvakkat Yapı 
380
VII. Şantiye Binaları 
382
VIII. Muvafakat 
382
IX. Yapı İzninin Alındığı Tarihin İşe Başlama Tarihi Olması 
384
X. Yapı Yapılmasına İzin Verme Yetkisi 
384
XI. Yapı İzni Verilmemesi Durumunda Yargı Yolu 
385
XII. Yapı İzninin İmar Planıyla İlişkisi 
386
XIII. Yapı İzninin Süresi 
387
XIV. Yapı İznini (İnşaat Ruhsatını) Alma Yükümlülüğü Kimindir? 
388
§ 36. İNŞAATIN PROJEYE UYGUN YAPILMASI 
394
I. Özel Yapım İşlerinde 
394
A. Genel Olarak 
394
B. Yapı Projesi Çeşitleri 
394
C. Projelerin İncelenmesi 
396
D. Projelerin Ölçekleri 
397
E. Avan Proje 
397
F. Bir parselde birden fazla bina yapılması 
398
G. Ruhsat Tadilatı 
398
H. Tadilat Projesi 
398
I. Proje Değişikliğine Mimarın İzin Vermemesi 
398
II. Kamu Yapım İşlerinde 
405
A. Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde Uygulama Projelerinin Yükleniciye Teslimi 
405
B. Birim Fiyat Sözleşmelerde Ön ve/veya Kesin Projeler ile Uygulama Projelerinin Hazırlanması ve Yükleniciye Teslimi 
405
C. Projelerin Uygulanması 
406
§ 37. YAPI KULLANMA İZNİ 
407
I. Genel Bilgi 
407
II. Taşıdığı Önem 
409
III. İlkeler 
414
IV. Yapı Kullanma İzin Belgesi Alma Yükümlülüğü 
415
V. Yapı Kullanma İzninin Delil Sözleşmesi Niteliği 
415
VI. Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınamaması/Alınmaması/Fiili Kullanım/Kiraya Verilmesi 
415
VII. Kat Mülkiyeti Kurulmasında Yapı Kullanma İzninin Önemi 
416
VIII. İş Bitirme Belgesi Yapı Kullanma İzni Yerine Geçer mi? 
417
§ 38. KAZANILMIŞ HAK 
419
I. Genel Olarak 
419
II. Kapsam 
422
A. İmar Mevzuatı Hükümlerine ve İmar Planlarına İlişkin Yargı Kararlarının Yapı Ruhsatına Etkisi 
422
B. Yapı Ruhsatı İle İlgili Yargı Kararlarının Yapı Ruhsatına Etkisi 
423
C. İmar Planı veya Yönetmeliğinin Değiştirilmesi 
424
D. İki Yıl İçinde İnşaata Başlanması ve Beş Yıl İçinde Bitirilmesi 
426
III. Kazanılmış Hak Sayılmayan Durumlar 
427
§ 39. YAPININ RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI YAPILMASININ YAPTIRIMI 
433
I. Genel Olarak 
433
II. Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Olarak Yapılan Yapılar Hakkında Uygulanacak Yaptırımlar 
435
A. Sözleşmenin Bozulması 
435
B. İnşaatın Durdurulması 
436
C. İnşaat Ruhsatının (Yapı İzninin) İptali 
436
D. Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmemesi 
436
E. Yapının Yıktırılması 
437
1. Genel Olarak 
437
2. Yapı ve Yapımların Yıkılması 
439
a. Yıkım Kararını Verecek Makam 
439
b. Yıkım Karının Muhatabı 
439
c. Yapı Tatil Tutanağı 
440
d. Yıkım Kararının İçeriği 
441
e. Mail–i İnhidam 
441
f. Yıkım Kararının Yargısal Denetimi 
442
g. Yıkım Sırasında Yaşayan ve Çalışanların Korunması 
442
h. Kaçak Yapının Yıkılması Zamanı 
443
ı. Yıkım Giderleri 
443
3. Para Cezası 
444
F. Yüklenicinin Yetki Belgesinin İptali 
445
G. Kaçak Yapının Ekonomik Değerinin Olmaması 
445
§ 40. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU 
452
I. Genel Olarak 
452
II. 184’ün Zaman Bakımından Uygulanma Alanı 
453
III. Md. 184’ün Yer Bakımından Uygulanma Alanı 
453
IV. Fail: Yapan/Yaptıran 
455
V. Suçun Konusu 
456
A. Yapı Değil Bina 
456
B. Ruhsatsız veya Ruhsata Aykırı Bina 
457
VI. Verilecek Cezalar 
458
Beşinci Bölüm
YÜKLENİCİNİN ESERİ TESLİM BORCU
§ 41. TESLİMİN BİÇİMİ VE ÖNEMİ 
465
I. Genel Olarak 
465
II. Menkul Eserin Teslimi 
467
III. Taşınmaz Eserin Teslimi 
468
IV. Yapının Kısım Kısım Teslim Edilmesi 
471
V. Bağımsız Maddi Varlığı Olmayan Eserin Teslimi 
471
VI. Fikri Eserin Teslimi 
472
VII. Anahtar Teslim 
472
VIII. Kaba İnşaatın Teslimi 
473
IX. Teslimin Önemi 
474
§ 42. TESLİM TARİHİ – SÜRE UZATIMI 
476
I. Teslim Tarihi 
476
II. Teslim Süresinin Uzatılması 
477
A. Genel Olarak 
477
B. Sürenin Uzamasını Gerektiren Nedenler 
480
1. Zorunlu Nedenlerle Teslim Süresinin Uzaması 
480
2. İş Sahibinin Egemenlik Alanından Kaynaklanmış Nedenlerle Teslim Süresinin Uzaması 
480
3. İş Sahibinin Ara Ödemeleri Zamanında Yapmaması 
481
4. İş Değişikliği veya Ek İşler Yapılması 
482
C. İnşaatın Uzama Süresi 
483
III. Uygulamada Süre Uzatımı 
484
IV. Kamu Yapım İşlerinde Süre Uzatımı 
485
A. İdarenin Neden Olduğu Durumlar 
485
B. Olağanüstü Doğa Olaylarından veya Hasar Sonucunda İşte Bir Gerileme veya Gecikme Olması 
485
C. Toplumsal Olaylar Nedeniyle Ortaya Çıkan Durumlar 
486
D. İşin Türü ve Özelliğinden Kaynaklanan Nedenler 
486
§ 43. TESLİMİN KANITLANMASI 
487
§ 44. YÜKLENİCİNİN TESLİM BORCUNDA DİRENİME DÜŞMESİNİN KOŞULLARI 
492
I. Genel Olarak 
492
II. Eseri Teslim Borcunun İvedili Olması 
493
III. Yüklenicinin Edimini Yerine Getirmesi Olanaklı Bulunmalıdır 
494
IV. Yüklenici Edimini Yerine Getirmemiş Olmalıdır 
497
V. Direnime Engel Olan Nedenler Bulunmamalıdır 
498
VI. İş Sahibi Yükleniciyi Uyarmalıdır 
499
VII. Ek Süre Verilmelidir 
500
§ 45. ALACAKLIYA TBK. MD. 125/I–II’DE TANINAN ÜÇ SEÇİMLİK HAK 
509
I. Genel Olarak 
509
II. Her Zaman Gecikmiş İşi Yerine Getirme (İfayı) ve Gecikme Tazminatı İsteme 
510
II. Sözleşmenin Yerine Getirilmesinden Vazgeçerek Olumlu Zararını İsteme 
511
III. Sözleşmeden Dönme (Fesih) ve Olumsuz Zararı İsteme 
512
§ 46. İŞ SAHİBİNİN EDİM EYLEMLERİNE KATILMAMASI VEYA ESERİN TAMAMLANMASINA ENGEL OLMASI 
513
§ 47. YÜKLENİCİNİN İFADAN KAÇINMA HAKKI 
520
I. Genel Olarak 
520
II. Kapsamı 
521
A. Borcun Sona Ermesi/İfadan Kaçınma Hakkı 
521
B. Aşırı İfa Güçlüğü/İfadan Kaçınma Hakkı 
521
C. Bedelin İstenebilirliği 
522
1. İfa Sırası/Önce Sen Öde 
522
2. Arsa Payının Kademeli Ödenmesi 
522
3. Arsa Payının İşin Sonunda Ödenmesi 
523
4. Hakkın Kötüye Kullanılmaması 
523
D. İfa Güçsüzlüğü/İfadan Kaçınma Hakkı 
524
E. Yüklenicinin İnşaatı Yapamayacak Duruma Gelmesi 
524
§ 48. YÜKLENİCİNİN TESLİM BORCUNDA DİRENİME DÜŞMESİ DURUMUNDA, İŞ SAHİBİNİN İFAYI İSTEME HAKKI 
525
§ 49. İNŞAATI BAŞKASINA TAMAMLATARAK GİDERLERİN VE ZARARLARIN ÖDETİLMESİ (NAMA İFAYA İZİN) 
528
§ 50. YÜKLENİCİNİN TESLİM BORCUNDA DİRENİME DÜŞMESİ DURUMUNDA, İŞ SAHİBİNİN KİRA KAYBINI İSTEME HAKKI 
537
§ 51. YÜKLENİCİNİN TESLİM BORCUNDA DİRENİME DÜŞMESİ DURUMUNDA, İŞ SAHİBİNİN AYNEN İFADAN VAZGEÇİP, OLUMLU ZARARINI İSTEME HAKKI 
554
§ 52. YÜKLENİCİNİN TESLİM BORCUNDA DİRENİME DÜŞMESİ DURUMUNDA, İŞ SAHİBİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNME VE OLUMSUZ ZARARINI İSTEME HAKKI 
567
I. Genel Olarak 
567
II. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Bozulmasında Mahkeme Kararının Gerekliliği 
569
III. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Var Olduğu, Yaşadığı, Bozulmadığı, Bozma (Fesih) Bildiriminin Haklı ve Geçerli Olmadığına İlişkin Olarak Tespit Davası Açılabilir mi? 
572
IV. Dönme İradesinin Yorumlanması 
572
V. Dönme Bildiriminin Geri Alınması 
575
VI. Dönme Bildiriminin Birlikte Yapılması 
576
VII. Yararına Sözleşme Yapılan Üçüncü Kişi Sözleşmeden Dönebilir mi? 
578
VIII. Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları 
590
A. Sözleşme Bozulmuşsa Tasfiye Gerekir 
590
B. Yerine Getirilmemiş Edimlerin Ortadan Kalkması 
593
C. Yerine Getirilmiş Edimlerin Geri Verilmesi 
594
1. Yüklenicinin Geri Verme Borcu 
594
2. İş Sahibinin Geri Verme Borcu 
599
D. Tasfiyenin Kapsam ve İlkeleri 
600
IX. Olumsuz Zarar İstemi 
614
A. Genel Olarak 
614
B. Koşulları 
620
C. Kapsamı 
621
D. Olumsuz Zararın İspatı 
624
§ 53. SÖZLEŞMENİN İLERİYE ETKİLİ OLARAK BOZULMASI VE TASFİYESİ 
631
§ 54. İNŞAATA YASALLIK KAZANDIRMASI İÇİN YÜKLENİCİYE SÜRE VE YETKİ VERİLMESİ 
640
I. Genel Olarak 
640
II. Sözleşmenin veya Davanın Tarafına Süre Verilmesi 
640
III. Davanın veya Sözleşmenin Tarafına Yetki Verilmesi 
641
§ 55. YÜKLENİCİYE İŞTEN EL ÇEKTİRME (İNŞAATIN DURDURULMASI) 
644
§ 56. KAMU YAPIM SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 
647
I. Sona Erme Nedenleri 
647
A. Yüklenicinin Yasak Eylem ve Davranışlarda Bulunması 
647
B. Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk ve Mahkümiyet Durumu 
647
C. Yüklenicinin Önlenemez/Öngörülemez Nedenler Dışında Mali Acz İçine Düştüğünü Bildirmesi 
648
D. Yüklenicinin Ölümü 
649
E. Yüklenicinin İflas Etmesi 
650
F. Yüklenicinin Ortak Girişim Olduğu Durumlarda Ortaklardan Birinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu, Mahkümiyeti 
650
G. Yüklenicinin Edimini Sözleşmeye Uygun Olarak Yerine Getirmemesi veya Süresinde Teslim Etmemesi 
651
1. Yüklenicinin İnşaatı Vade Tarihinde Teslim Etmemesi Nedeniyle Direnime Düşmesi 
652
2. Yüklenicinin İnşaatı Vade Tarihinde Teslim Edemeyeceğinin Vadeden Önceki Bir Tarihte Belli Olması 
652
3. İşin Bozuk Olduğunun İş Sahibi Tarafından Teslim Anında veya Teslimden Önce Anlaşılması 
652
H. Yüklenicinin Sözleşmeyi Usulsüz Devretmesi 
653
II. Sona Eren Sözleşmenin Tasfiyesi 
653
III. Yükleniciden Kaynaklanan Nedenlerle Sözleşmenin Sona Ermesi Durumunda İş Sahibinin Tazminat Hakkı 
655
§ 57. SORUMLULUĞUN VE TAZMİNAT BORCUNUN KAPSAMI (TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDE HAKSIZ FİİL KURALLARININ UYGULANMASI) 
660
I. Kavram 
660
II. Kapsam 
661
III. Kusur/Tazminat İlkeleri 
664
§ 58. SÖZLEŞME İLE SORUMLULUKTAN KURTULMA 
666
§ 59. KÂR YOKSUNLUĞU 
671
§ 60. İNŞAAT SORUNLARINDA KUSURUN İNCELENMESİ 
676
I. Genel Olarak 
676
II. Akdi Sorumlulukta Kusurun Önemi 
678
A. Kusurun Çeşitleri 
678
B. Kusurun Derecesinin Sorumluluk İçin Önemli Olmaması 
679
C. Sorumsuzluk Anlaşması 
679
D. Olanaksızlık 
680
E. Ceza Yargılamasındaki Kusur İncelemesinin Bağlayıcı Olmaması 
680
F. Olumlu Zararın Ödetilmesinde Kusur 
681
G. Kâr Yoksunluğunda Kusur 
681
G. Olumsuz Zararda Kusur 
681
I. Direnim Faizini Aşan Zararda Kusur 
682
İ. Özen Borcu–Kusur 
682
K. Alacaklı Direniminde Kusur 
684
III. Kusurun İspatı 
686
§ 61. İNŞAAT HAFRİYATI YAPILIRKEN KOMŞU TAŞINMAZLARA ZARAR VERİLMESİ 
688
§ 62. İNŞAAT HUKUKUNDA DÜRÜSTLÜK KURALI 
695
I. Genel Olarak 
695
II. Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı 
698
A. Hakkın Kullanılmasında Meşru Bir Yararın Bulunmaması 
699
B. Hakkın Kullanılmasının Sağlayacağı Yarar İle Başkasına Vereceği Zarar Arasında Aşırı Oransızlık Bulunması 
700
C. Kendi Ahlâka Aykırı Davranışına Dayanarak Hak Kullanılması 
700
D. Uyandırılan Güvene Aykırı Davranışta Bulunulması 
700
E. Hakkın Kötüye Kullanılmasının Yaptırımı 
701
III. Doğruluk ve Güven Kurallarının Uygulanmasında Yargıcın Rolü 
701
Altıncı Bölüm
CEZA KOŞULU (CEZAİ ŞART)
§ 63. CEZA KOŞULUNUN TEMEL İLKELERİ 
707
§ 64. CEZA KOŞULUNDA ALACAKLININ HAKLARI 
711
I. Seçimlik Ceza Koşulunda (İfa Yerine İstenebilecek Ceza Koşulunda) Alacaklının Hakları 
711
II. Dönme Cezasında (İfayı Engelleyen Ceza Koşulunda) Alacaklının Hakları 
715
A. Ödenme Biçimi Bakımından Fark 
718
B. Hak Sahibi Farkı 
718
III. Gecikme Cezasında (İfaya Eklenen Ceza Koşulunda) Alacaklının Hakları 
718
A. Genel Olarak 
718
B. Koşulları 
721
C. Gecikme Cezasının İstenemeyeceği Durumlar 
721
D. Gecikme Cezasının Hesabı 
724
E. Ceza Koşulu mu Yoksa Götürü Tazminat mı Olduğunun Saptanması 
724
§ 65. CEZA KOŞULU İLE ZARAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 
735
I. Ceza Koşulu İçin Alacaklının Zarara Uğramasının Gerekmemesi 
735
II. Ceza Koşulunu Aşan Zararın Ödetilmesi 
735
§ 66. CEZA KOŞULUNUN KUSURLA İLİŞKİSİ 
738
§ 67. CEZA KOŞULUNUN GEÇERSİZLİĞİ 
739
I. Asıl Borcun Buyurucu Hukuk Kuralına Aykırı Olması 
739
II. Ceza Koşulunun Ahlaka Aykırı Olması (Örneğin Borçluyu Ekonomik Yönden Yıkıma Uğratması) 
739
III. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Kamusal Biçimde Yapılmaması 
740
IV. Borçlunun Edimi Kusursuz Olanaksızlık Sayılan Nedenlerle Yerine Getirememesi 
741
A. Edimin Sözleşme Yapıldıktan Sonra Yüklenicinin Kusuru Olmaksızın Olanaksız Duruma Gelmesi 
742
B. Borcun Hiç veya Gereği Gibi Yerine Getirilmemesinin Yüklenicinin Kusurundan Kaynaklanmaması 
742
C. Sözleşmede Gecikilen Dönem İçin Ceza Ödenmesi Kararlaştırılmışsa, İş Sahibinin Direnime Düştüğü (Kabulden Kaçındığı) Tarihten Sonrası İçin Ceza Koşulu İsteyememesi 
743
D. Yüklenicinin TBK. md. 111 Koşullarının Gerçekleşmesine Bağlı Olarak, Eseri Tevdi Etmesi veya Sözleşmeyi Bozması 
743
E. Mahkemenin Sözleşmenin Bozulmasını Haklı Bulması 
743
F. Borçlunun Yükümlü Bulunduğu Kaçınma Borcunun Varlığından, Mazur Görülebilecek Bir Nedenle Haberdar Olmaması 
743
G. Asıl Borcun Kararlaştırılan Zamanda ve Yerde Yerine Getirilmemiş Olması, Borçluya Yüklenemeyen Bir Nedenden Kaynaklanması 
743
H. İş Sahibinin Direnimi ya da Kendi Üzerine Düşen Yükümlülükleri Yerine Getirmemiş Olması 
743
V. Asıl Sözleşmenin Yetkisiz Temsilci Tarafından Yapılması Nedeniyle Temsil Olunanı Bağlamaması 
743
VI. Asıl Borcun Sona Ermesi 
744
§ 68. FAHİŞ CEZANIN İNDİRİLMESİ 
745
I. Genel Olarak 
745
II. Ceza Koşulu Miktarının İndirilmesi İlkeleri 
746
A. Ticari Olmayan İşlerde Ceza Koşulunun İndirilmesi 
746
B. Ticari İşlerde Ceza Koşulunun İndirilmesi 
748
Yedinci Bölüm
EKSİK İŞ EKSİK İŞİN HESABI ESERİN KÜÇÜK YAPILMASI
I. Genel Olarak 
751
§ 69. EKSİK İŞ NEDİR? EKSİK İŞTEN SORUMLULUK 
752
II. Eksik İş, Bozuk İş Değildir 
754
A. Gözden Geçirme ve Bildirme Bakımından Farklılık 
754
B. Önkoşul Bakımından Farklılık 
755
C. Bağlı Olduğu Sorumluluk Kuralı Bakımından Farklılık 
755
III. Eksik/Tamamlanmamış Eserin Teslimi 
756
IV. Eksik İş Bedelinin Hesabı 
757
V. Birlikte İfa Olanağı 
758
VII. Eksik İş Bedelinin Alınmasının Yüklenicinin Edimlerini Yerine Getirdiğini Göstermesi 
758
VIII. İş Sahibinin Bağımsız Bölümlerini Üçüncü Kişilere Satması Eksik İş Bedelini İstemesine Engel Olur mu? 
759
IX. Ortak Yerlerdeki Eksik İşler 
759
X. Eksik İşlerin İş Sahibi Tarafından Tamamlatılması 
759
XI. Eksik İşler Bedelinin Bilirkişiye Tespit Ettirilmesi 
760
XII. Eksik İşlerden Dolayı Yüklenicinin Sorumluluğunun Sınırı 
760
XIII. Tapu Kaydındaki Hisse Hatalarının Düzeltilmesi 
762
XIV. Hatalı Blok veya Bağımsız Bölüm Numaralarının Düzeltilmesi 
763
§ 70. İNŞAATIN SÖZLEŞMEDE BELİRTİLENDEN DAHA BÜYÜK VEYA KÜÇÜK YAPILMASI 
776
I. İnşaatın Sözleşmede Belirtilenden Küçük Yapılması 
776
A. Küçük Yapımın Yasal Zorunluluktan Kaynaklanması 
776
B. Küçük Yapımın Yasal Zorunluluktan Kaynaklanmaması 
777
II. İnşaatın Sözleşmede Belirtilenden Büyük Yapılması 
780
A. Yatay Büyüklük 
781
B. Dikey Büyüklük (Fazla Kat Yapımı) 
783
Sekizinci Bölüm
ESERDEKİ BOZUKLUK/AYIP/KUSUR NEDENİYLE SORUMLULUK
§ 71. “AYIP” (BOZUKLUK, KUSUR, SAKATLIK) KAVRAMI 
791
I. Sözleşmenin Öngördüğü Nitelikler 
791
II. Sözleşmenin Öngörmediği Nitelikler 
793
A. Yüklenicinin Taahhüt Ettiği Nitelikler 
793
B. Zorunlu Niteliklerin Yokluğu/Eksikliği 
793
§ 72. BOZUKLUĞUN (AYIBIN) ÇEŞİTLERİ 
797
I. Açık Bozukluk 
797
II. Gizli Bozukluk 
797
III. Önemli–Daha Az Önemli Bozukluk 
799
IV. Maddi Bozukluk–Hukuksal Bozukluk 
799
V. Asli Bozukluk–İkincil Bozukluk 
800
VI. Ekonomik Bozukluk 
800
§ 73. ESERDEKİ BOZUKLUKLARI (AYIPLARI) SAĞLAMA (TEKEFFÜL) BORCU 
802
I. Koşulları 
802
A. Eser “Tamamlanmış Olarak” Teslim Edilmiş Olmalıdır 
802
B. Eser Bozuk/Ayıplı Olmalıdır 
804
C. Eser Kabul Edilmemiş Olmalıdır 
805
D. Gözden Geçirme Yükümlülüğü Yerine Getirilmelidir 
806
E. İhbar Yükümlülüğü Yerine Getirilmelidir 
811
II. Bilirkişi İncelemesi 
818
§ 74. BOZUKLUK/KUSUR (AYIP) BİLDİRİMİNİN İSPATI 
820
Dokuzuncu Bölüm
BOZUKLUK (AYIP) VE AYKIRILIKLARDA İŞ SAHİBİNİN HAKLARI
§ 75. ESERİN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE BOZUK OLMASI NEDENİYLE, İŞ SAHİBİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI 
829
I. Genel Olarak 
829
II. Koşulları 
832
A. Eser Bozuk veya Sözleşmeye Aykırı Biçimde Meydana Getirilmiş Olmalıdır 
832
B. Eser Bozukluk ya da Sözleşmeye Aykırılıklar Nedeniyle <Kullanılamaz> ya da <Eseri Kabul Etmesi İş Sahibinden Beklenemez> Olmalıdır 
833
III. Dönme Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar 
842
IV. Dönme Hakkının Kullanılma Yöntemi 
843
V. Sonuçları 
844
A. İş Sahibi Bakımından 
844
B. Yüklenici Bakımından 
844
§ 76. ÖNEMLİ ÖLÇÜDE BOZUK OLAN ESER İŞ SAHİBİNİN ARSASINDA YAPILMIŞ OLUP DA SÖKÜLÜP KALDIRILMASI ÇOK ZARAR DOĞURACAKSA SÖZLEŞMEDEN DÖNÜLEMEMESİ 
850
§ 77. ÜCRETTE İNDİRİM YAPILMASINI İSTEME HAKKI 
853
I. Genel Olarak 
853
II. Koşulları 
856
III. Kullanılma Biçimi 
856
IV. Kapsamı 
857
§ 78. ESERİN ONARIM VE DÜZELTİMİNİ “YÜKLENİCİYE” VEYA BAŞKASINA YAPTIRMA HAKKI 
862
I. Genel Olarak 
862
II. Koşulları 
862
A. Genel Olarak 
862
B. Koşullar 
863
III. Biçimi ve Yöntemi 
865
IV. Kapsamı ve Sonuçları 
865
§ 79. TAZMİNAT İSTEME HAKKI 
870
§ 80. TÜKETİCİ HUKUKUNDA KUSURLU MALDAN DOLAYI SORUMLULUK 
873
I. Tanım 
873
II. Ayıplı Maldan Sorumluluk 
873
III. Kusurun İspatı 
873
IV. Tüketicinin Seçimlik Hakları 
874
Onuncu Bölüm
ESERİN BOZUK OLMASINDA İŞ SAHİBİNİN SORUMLULUĞU
§ 81. ESERİN BOZUK YAPILMASINDA İŞ SAHİBİNİN BUYRUKLARININ ETKİLİ OLMASI 
880
I. Özel Yapım İşlerinde 
880
A. Koşulları 
880
1. İş Sahibinin Emir ve Talimat Vermesi 
880
2. Yüklenicinin Uyarma Görevi 
880
3. Nedensellik Bağının Bulunması 
883
II. Kamu Yapım İşlerinde 
883
III. Sonuçları 
884
§ 82. İŞ SAHİBİNİN SAĞLADIĞI MALZEME, ARSA, PLAN VE PROJENİN KUSURLU OLMASI 
885
Onbirinci Bölüm
BOZUK/KUSURLU/AYIPLI ESERİN KABULÜ
§ 83. BOZUKLUĞU AÇIK OLAN ESERİN KABULÜ 
895
§ 84. GİZLİ VEYA BİLE BİLE SAKLANAN (SÖYLENMEYEN) BOZUKLUĞU BULUNAN ESERİN KABULÜ 
899
I. Gizli Bozukluk 
899
II. Bile Bile (Kasten) Gizlenen Bozukluklar 
899
III. Gizli Bozukluğu/Kusuru Olan Eserin Kabulünün İş Sahibinin Haklarını Düşürmesi 
900
§ 85. İŞ SAHİBİNİN KUSURLU İŞTEN DOĞAN HAKLARININ DÜŞMESİ 
903
I. Eserin Kusurlu Meydana Gelmesinde İş Sahibinin Sorumlu Olması 
903
II. İş Sahibinin Eseri Kabul Etmesi 
903
III. İş Sahibinin “İsteme Hakkının” Zamanaşımına Uğraması 
904
§ 86. KAMU YAPIM İŞLERİNDE ESERİN KABULÜ 
905
I. Geçici Kabul 
905
II. Teminat Süresi 
907
IV. Kesin Kabul 
908
Onikinci Bölüm
ZAMANAŞIMI
§ 87. DÜŞÜRÜCÜ ZAMANAŞIMININ KOŞULLARI 
915
I. Alacağın İvedili (İstenebilir) Olması 
916
II. Zamanaşımının Durmamış Olması 
916
III. Zamanaşımının “Kesilmemiş” Olması 
916
§ 88. ZAMANAŞIMININ SONUÇLARI 
919
I. Asıl Alacak Zamanaşımına Uğramışsa, Ona Bağlı Olan Fer’i Haklar, Örneğin Faiz ve Ceza Koşulu da Zamanaşımına Uğrar (TBK. md. 152). 
919
II. Zamanaşımı Savunması İleri Sürülmezse, Yargıç Bunu Kendiliğinden Göz Önüne Almaz 
919
III. Zamanaşımından “ÖNCEDEN” Vazgeçme, Geçersizdir 
920
IV. Borçlar Yasası’nın Öngördüğü Zamanaşımı Süreleri Sözleşmeyle Değiştirilemez (TBK. md. 148) 
921
V. Alacağın Rehni–Zamanaşımı 
921
VI. Altmış Günlük Ek Süre 
921
VII. Islah Yoluyla Zamanaşımı Savunması İleri Sürülebilir mi? 
921
§ 89. ESER SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI 
924
I. Genel Olarak 
924
II. Eserin Bozuk Olarak Meydana Getirilmesinde Zamanaşımı 
925
III. Eserin Bozuk Meydana Getirilmesi Dışında Kalan (Eksik İş) Nedeniyle Açılacak Davalarda Zamanaşımı 
926
IV. Garanti Verilmesi 
926
V. Bazı Dava Türlerinde Zamanaşımı 
927
A. Olumlu Zararda Zamanaşımı 
927
B. Olumsuz Zararda Zamanaşımı 
927
C. TBK. Md. 112’ye Dayanan Davalarda Zamanaşımı 
927
D. Kira Tazminatı ve Ceza Koşulunda Zamanaşımı 
927
E. Cezayı Aşan Zararda Zamanaşımı 
928
F. Eksik ve Fazla İşlerde Zamanaşımı 
928
G. İş Sahibinin Ücret Borcunda Zamanaşımı 
928
H. TBK. md. 482’deki İndirim Hakkı 
929
I. Bağımsız Bölümün Küçük Yapılması İstemi 
929
İ. Yükleniciden Pay Satın Alanların İstemlerinde Zamanaşımı 
929
J. Sözleşmenin Haksız Feshi Üzerine Açılacak Alacak Davası 
931
K. Depremde Yapının Yıkılması Nedeniyle Yüklenici Aleyhine Açılacak Tazminat Davası 
931
L. Aşkın (Munzam) Zararda Zamanaşımı 
932
M. Kamu Yapım İşlerinde Zamanaşımı 
933
N. Tüketici Hukukunda Zamanaşımı 
933
O. Kooperatifler Kanununda Zamanaşımı 
934
Ö. Kısmi Davada Zamanaşımı 
934
Onüçüncü Bölüm
İŞ SAHİBİNİN “ÜCRET” BORCU
§ 90. İŞ SAHİBİNİN ÜCRET BORCUNUN KAPSAMI 
949
§ 91. KARŞILIKLI VE AYNI ANDA ÖDEME 
955
I. Genel Bilgi 
955
II. Ödemezlik Savunmasının Koşulları 
956
A. Sözleşme Gereğince Biri Öbürünün Karşılığı Olan Bir Borç Bulunmalıdır 
956
B. Karşı Edim Herhangi Bir Nedenle Sona Ermişse, Ödemezlik Savunması Yapılamaz 
956
C. Her İki Tarafın Alacağı İvedili Olmalıdır 
957
D. Borç Ödenmemiş veya Önerilmemiş Olmalıdır 
957
E. Ödeme İsteminde Bulunanın Önce Ödeme Borcu Bulunmamalıdır 
957
§ 92. PARÇALI İŞE PARÇALI ÜCRET, KISMİ ÖDEME, ESERİN BOZUK/KUSURLU TESLİMİNDE ÖDEME 
961
I. Parçalı İşe Parçalı Ödeme 
961
II. Kısmi Ödeme 
961
III. Bozuk/Kusurlu Eserin Ücretinin Ödenmesi 
962
§ 93. HAKEDİŞ VE AVANS USULÜ 
964
I. Uzun Süren Büyük İnşaat İşlerinde Hakediş ve Avans Usulü 
964
II. Yapım İşleri Genel Şartnamesinde Hakediş ve Avans Usulü 
966
A. Geçici Hakediş Raporları 
966
1. Birim Fiyat Esasına Göre Yaptırılan İşlerde 
966
2. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Esasına Göre Yaptırılan İşlerde 
968
B. Kesin Hesap ve Kesin Hakediş 
969
1. Birim Fiyat Esaslı Sözleşmelerde 
969
2. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde 
969
3. Yüklenicinin İtirazı 
969
4. Kesin Hesabın İdareye Teslimi 
969
5. İdarenin Kesin Hesabı İncelemesi, İnceleme Süresi 
970
a. Kesin Hesabın Hazırlanışında Yüklenicinin Hazır Bulunması 
970
b. Kesin Hesabın Hazırlanmasında Yüklenicinin Hazır Bulunmaması 
970
6. Yapı Denetim Görevlisinin Kesin Hakediş Raporu Düzenlemesi 
970
7. Kesin Hesabın İnceleme Sırasında İdarece Değiştirilmesi 
970
8. Kesin Hakedişin Düzenlenmesi 
970
9. Hesap Kesme İşlemi 
970
10. Sürelerin Uzatılması 
970
11. Zamanaşımı 
971
§ 94. İŞ SAHİBİNİN ÜCRET ÖDEME BORCUNDAN DOLAYI DİRENİME DÜŞMESİ 
983
I. Genel Olarak 
983
II. Koşulları 
984
III. Sonuçları 
985
§ 95. ÜCRET ALACAĞINA FAİZ UYGULANMASI 
990
I. Direnim Faizinin Sözleşmeyle Belirlenmesi 
991
II. Direnim Faizinin Yasayla (veya Yasanın Verdiği Yetkiyle Bakanlar Kurulunca) Belirlenmesi 
993
III. Direnim Faizinin Başlangıcı 
994
IV. Faiz Alacağını Ödemede Direnme 
998
V. Faiz Alacağının Fer’iliği 
998
VI. İşlemiş Faizin Dava Edilmesi 
999
§ 96. FAİZİ AŞAN ZARAR 
1000
I. Genel Olarak 
1000
II. Koşullar 
1001
A. Borçlunun Direnimi 
1001
B. Borcun Konusunun Para Olması 
1002
C. Alacaklının Aşkın Bir Zararının Bulunması 
1002
D. Kusur 
1004
E. Zararla Borçlunun Direnimi Arasında Nedensellik Bağının Bulunması 
1004
III. Aşkın Zarar Kararı 
1005
§ 97. İNŞAATÇI İPOTEĞİ 
1009
I. Genel Olarak 
1009
II. Koşulları 
1010
A. İnşaat Alacağının Bulunması 
1010
1. Alacağın Taşınmaz Üzerinde “Kalıcı” İnşaattan Doğması 
1010
2. Malzeme Vererek veya Vermeyerek Çalışılması 
1010
3. Değer Artışı Sağlayan Emek ve Malzeme Kullanımı 
1011
4. Alacağın Kapsamı 
1011
5. Eser Sözleşmesi 
1011
6. Sınır 
1012
7. İnşaat Alacaklıları 
1012
a. Asıl Yüklenici 
1012
b. Alt Yüklenici 
1012
c. Zanatkârlar 
1013
8. İnşaat alacaklısı sayılmayanlar 
1013
a. Sadece malzeme verenler/satanlar 
1013
b. Mimar ve mühendisler 
1013
c. İşçi ve çıraklar 
1013
9. Takas 
1014
B. Tescil 
1014
1. Malik Tarafından Yeterli Güvencenin Gösterilmemiş Olması 
1014
2. Alacağın İhtilaflı Olmaması 
1014
3. Tescilin Süresinde İstenmiş Olması 
1015
4. Tescilin Gerçekleşmesi 
1015
a. İnşaatçı İpoteğinin Kesin Tescili 
1015
b. İnşaatçı İpoteğinin Geçici Tescili 
1016
c. Kesin Tescilin sonuçları 
1017
VI. Yapı İpoteğinin Terkini 
1020
VII. İnşaatçı İpoteğinden Önceden Vazgeçilememesi 
1020
§ 98. ÜCRETİN GÜVENCESİ 
1023
I. Hapis Hakkı 
1023
II. Geri Vermekten Kaçınma 
1025
III. Teminat Senedi 
1026
IV. Avans Teminat Mektubu 
1026
V. Teminat İpoteği 
1028
VI. Kat İrtifakının Kurulması 
1030
VII. Sözleşmenin Tapu Siciline Şerhi 
1031
A. Koşulları 
1031
1. Yasada Kişisel Hakkın Şerhine İlişkin Düzenleme Bulunması 
1031
2. Taraflar Arasında Bir Şerh Anlaşması Bulunması 
1031
3. Şerh Talebinde Bulunulması 
1031
B. Şerhin Etkisi 
1032
VIII. Kefillik 
1034
IX. Garanti Verilmesi 
1034
§ 99. ŞERHLERİN SİLİNMESİ/ KALDIRILMASI 
1035
I. Kavram 
1035
III. Şerhin Dava Dışında Silinmesi 
1036
A. Haciz Şerhinin Silinmesi 
1036
B. İhtiyati Haciz ve Geçici Haciz Şerhinin Silinmesi 
1037
C. İflas Kararı Şerhinin Silinmesi 
1037
D. Konkordato İle Verilen Süre Şerhinin Silinmesi 
1037
E. Taşınmaz Davasında Davacı Yararına Verilen Karar Şerhinin Silinmesi 
1038
F. İhtiyati Tedbir Kararı Şerhinin Silinmesi 
1038
IV. Şerhin Dava Yoluyla Silinmesi 
1039
A. Davacı 
1039
B. Davalı 
1039
C. Davanın Açılması 
1040
D. Yetkili Mahkeme 
1040
E. Harç 
1040
F. İnceleme 
1041
§ 100. KAMU İHALE SÖZLEŞMESİ UYGULAMASINDA TEMİNATIN İRAT KAYDEDİLMESİ VEYA GERİ VERİLMESİ 
1043
I. Genel Olarak 
1043
II. Teminatın Nitelik ve Kapsamı 
1045
III. Teminatın Geri Verilmesini Gerektiren Durumlar 
1046
A. Yüklenicinin Taahhütlerini Sözleşmeye Uygun Biçimde Yerine Getirmesi 
1046
B. Kamu İhale Kurulu’nca İhalenin Bozulması (Feshedilmesi) 
1046
C. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Bozulması 
1047
D. Yüklenicinin Ölmesi 
1047
1. Yüklenicinin Gerçek Kişi Olması 
1047
a. Sözleşmecilerin Kişiliğini ve Güvenilirliğini Temel Alarak Sözleşme Yaptıkları Yüklenicinin Ölümü 
1047
b. Sözleşmecilerin Kişiliğini ve Güvenilirliğini Temel Almadan Sözleşme Yaptıkları Yüklenicinin Ölümü 
1047
2. Yalın Ortaklıkta Ortaklardan Birinin Ölümü 
1047
3. Ticari Ortaklıkta Ortaklardan Birinin Ölümü 
1048
4. Ortak Girişimi Oluşturan Ortaklardan Biri Ölmüşse 
1048
5. Ortak Girişimi Oluşturan Ortaklardan Pilot veya Koordinatör Ortak Ölmüş İse 
1048
E. Yüklenicinin Kusuru Bulunmaksızın Edimini Kısmen Yerine Getirememesi 
1048
IV. Teminatın İrat Kaydedilmesini Gerektiren Durumlar 
1049
A. Sözleşmenin İzinsiz Devri 
1049
B. Yüklenicinin İflası 
1050
C. Yüklenicinin Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Özgürlüğü Kısıtlayıcı Cezaya Mahkümiyeti Nedeni ile Taahhüdünü Yerine Getirememesi ve Ancak Taahhüdü Yerine Getirecek (İdarenin Kabul Ettiği) Vekil Tayin Edememesi (KİDK. Md. 17 c) 
1050
D. Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Durumunda İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkumiyet Gibi Durumlara Uğraması 
1050
E. Yüklenicinin Mali Acz İçinde Olduğunu Öne Sürerek Sözleşmeyi Bozması 
1051
F. İdarenin Sözleşmeyi Bozması 
1051
1. İdarenin Sözleşmeyi Bozmakta Haklı Olmaması 
1051
2. İdarenin Sözleşmeyi Bozmakta Haklı Olması 
1052
G. Önceki Yasak Eylem veya Davranışlar Nedeniyle Sözleşmenin Bozulması 
1053
H. Teminata Haciz Konulamaması 
1053
§ 101. ESER ÜCRETİNİN İSPATI VE ALINMASI 
1054
Ondördüncü Bölüm
GÖTÜRÜ İŞ – GÖTÜRÜ ÜCRET ÜCRETİN UYARLANMASI
§ 102. GÖTÜRÜ ÜCRET 
1071
I. Götürü Ücretin Çeşitleri 
1071
A. Kesin Ücret 
1071
B. Birim Ücret 
1072
C. Karma Ücret 
1074
D. Ortalama Ücret 
1074
E. Saat Ücreti 
1074
F. Global Ücret 
1074
G. Azami Ücret–Asgari Ücret 
1075
II. Kâr ve Zarar Tehlikesi 
1075
III. Götürü Ücretin Değiştirilmesi 
1075
§ 103. EDİMLER ARASI DENGENİN BOZULMASI DURUMUNDA, SÖZLEŞMENİN YENİ KOŞULLARA UYARLANMASI 
1077
I. Genel Olarak 
1077
II. Koşulları 
1079
A. Eser Sözleşmesi Geçerli Olmalıdır 
1079
B. Olağanüstü Durumlar Ortaya Çıkmalıdır 
1080
1. Genel Olarak 
1080
2. Olağanüstü Durumun Çeşitleri 
1081
a. Önceden Tahmin Olunamayan, Fakat Önlenemez/Kaçınılamaz Olmayan Olaylar 
1081
b. Önceden Görülebildiği Halde Taraflarca Meydana Gelmeyeceği Kabul Edilmiş (Taraflarca Dikkate Alınmamış) Olaylar 
1084
C. Edimler Arası Denge Bozulmalıdır 
1085
D. Olağanüstü Durumların Ortaya Çıkmasında Yüklenicinin Kusuru Bulunmamalıdır 
1088
E. Borçlu Edimini Yerine Getirmemiş Olmalı ve Olağanüstü Durumlar Nedeniyle İfanın Güçleştiğini İş Sahibine Bildirmelidir 
1089
F. Sözleşme Ücret Artışını Yasaklamamış Olmalıdır 
1090
G. Uygun Nedensellik Bağı 
1091
III. Kullanılması ve Sonuçları 
1092
A. Sözleşmeden Dönme (Geriye Etkili Fesih) 
1092
B. Ücretin Artırılması 
1095
§ 104. KAMU YAPIM İŞLERİNDE FİYAT ARTIŞLARININ BEDELE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 
1098
§ 105. PAYLAŞIM SORUNLARI 
1116
I. Kat İrtifakı Kurulmuş Yapılarda Paylaşım Sorunları 
1116
II. Paylı (Müşterek) Mülkiyette Paylaşım Sorunları 
1118
III. Tespit Davası 
1122
A. Genel Olarak 
1122
B. Özel Olarak 
1122
IV. Sözleşmeye Göre Paylaşım 
1123
§ 106. YÜKLENİCİNİN PAY DEVRİ İSTEMİ/YÜKLENİCİNİN BEDELİ HAK ETMESİ 
1126
I. Koşulları 
1128
II. Pay Devrinin Yöntemi 
1134
A. Tapu Müdürlüğünde Resmi Satış Sözleşmesi ile Pay Devri 
1134
B. Mahkeme Kararıyla Pay Devri 
1134
C. Satış Vaadi Sözleşmesi ile Pay Devri 
1134
§ 107. ARSA SAHİBİNDEN VEYA YÜKLENİCİDEN PAY SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
1147
I. Genel Olarak 
1147
II. Yükleniciden Pay (Bağımsız Bölüm) Satın Alan Üçüncü Kişilerin Hak ve İstemleri 
1148
A. Bağımsız Bölümün Tapusunun İstenmesi 
1148
1. Koşulları 
1149
2. Davanın Kime Açılacağı 
1155
B. Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alanlar Arsa Sahibinden (Zorunlu ve Yararlı Giderleri) veya “Kullanma Yararı Tazminatı” İsteyebilirler mi? 
1160
C. Satış Bedelinden İndirim İstemi 
1162
III. Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Satın Alan Üçüncü Kişilerin Hak ve İstemleri 
1162
IV. Elatmanın Önlenmesi 
1166
V. Önalım Davası 
1168
§ 108. ECRİMİSİL (HAKSIZ KULLANMA TAZMİNATI) 
1169
I. Kavram 
1169
II. Kapsam 
1170
A. Kaçak Yapılarda Ecrimisil 
1170
B. Sözleşmenin Geriye Etkili Bozulması Durumunda Ecrimisil 
1171
C. Proje Dışı İmalatlar İçin Ecrimisil 
1171
D. Paydaşlar Arasında Ecrimisil 
1172
E. Hapis Hakkında Ecrimisil 
1172
F. Açık veya Örtülü Onayda Ecrimisil 
1173
G. Apartmanın Ortak Yerlerinin Kullanılmasında Ecrimisil 
1173
H. Haksız Kullanan Kişilerin İsteyebileceği Giderler 
1173
I. Haksız Kullanma Tazminatıyla İşgale Devam Edilmesi 
1174
III. Hesabın İlkeleri 
1175
IV. Faiz 
1175
V. Zamanaşımı 
1176
A. Genel Olarak Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı 
1176
B. TMK. Md. 995’e Dayanan Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı 
1176
C. TBK. Md. 530’a Dayanan Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı 
1176
VI. Hesabın Türk Lirası Üzerinden Yapılması 
1176
§ 109. YÜKLENİCİDEN ALACAĞI BULUNAN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ARSA SAHİBİ ALEYHİNE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI AÇMASI 
1177
I. Genel Olarak 
1177
II. Koşulları 
1177
III. İİK. Md. 94/II Davasının Alacağın Temliki Haklarını Etkilemesi 
1178
A. Genel Olarak 
1178
B. Özel Olarak 
1179
IV. İİK. md. 94/II Davasının Danışıklı İşlemlere Etkisi 
1180
V. İİK. md. 94/II Davasının İbranamelere Etkisi 
1181
VI. İş Sahibinin İnşaat Sözleşmesini Geriye Etkili Olarak Bozmasının İİK. md. 94/II Davasına Etkisi 
1181
A. Genel Olarak 
1181
B. Özel Olarak 
1182
VII. İş Sahibinin İnşaat Sözleşmesini İleriye Etkili Olarak Bozmasının İİK. md. 94/II Davasına Etkisi 
1182
VIII. Araştırma ve İnceleme Yöntemi 
1184
IX. Tasarrufun İptali 
1185
X. Yargılama Giderlerinden Sorumluluk 
1185
§ 110. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN PAYLAŞIMA ETKİSİ 
1190
I. Genel Olarak 
1190
II. İmar Planı Değişikliğinin Etkisi 
1191
A. İmar Planı Değişikliğinin Olumlu Etkisi 
1192
1. Sözleşmede Hükmün Bulunmaması 
1192
2. Sözleşmede Olumlu Hükmün Bulunması 
1192
3. Sözleşmede Olumsuz Hükmün Bulunmaması 
1193
B. İmar Planı Değişikliğinin Olumsuz Etkisi 
1194
1. Sözleşmede Hükmün Bulunmaması 
1194
2. Sözleşmede Olumlu Hükmün Bulunması 
1194
3. Sözleşmede Olumsuz Hükmün Bulunması 
1194
III. İmar Planı Değişikliğiyle Kazanılan Fazla Bölümlerin Bölüşülmesi Olanaklı Değilse 
1195
IV. Proje Dışı Yasal Olmayan İnşaatın Paylaşılması 
1196
V. Proje Değişikliği Yapılarak Kazanılan Fazla İmalatın Paylaşılması 
1196
§ 111. YAPIM İŞLERİNDE VERGİ 
1201
I. Birden Çok Yıla Yayılan İnşaat ve Onarım İşlerinde Kazancın Saptanması (Kazancın Yıllık Olarak Değil İşin Sonunda Saptanması) 
1201
II. İnşaat İşlerinde KDV 
1203
III. Kooperatiflerde Vergi 
1205
A. Konut Yapı Kooperatiflerinde Katma Değer Vergisi 
1205
1. Genel Olarak 
1205
2. İnşaat Taahhüt İşlerinin Bir Kısmının Taşeronlara Yaptırılması 
1206
3. İstisna Kapsamına Girmeyen İşler 
1206
B. Kooperatiflerde Kurumlar Vergisi 
1207
IV. Yurt Dışı İnşaat ve Onarma İşlerinde Vergi 
1209
V. Arsa Sahiplerinin Vergi Yükümlülüğü 
1210
VI. Arsa Sahibinin Verdiği Vekaletname ile Yüklenicinin Kendi Bağımsız Bölümlerini Satması 
1214
VII. Arsa Karşılığı Kat / Hasılat Paylaşımı Yöntemi ile Gerçekleştirilen Taşınmaz Projelerinin Muhasebeleştirilmesi 
1214
VIII. KDV’nin Götürü Ücretin İçinde Bulunması 
1215
IX. Konutunu Satan Kooperatif Ortağının Elde Edeceği Değer Artışı İçin Gelir Vergisi Ödemesi 
1217
Onbeşinci Bölüm
İŞİN DEĞERİNE GÖRE ÜCRETİN SAPTANMASI
§ 112. ESERİN ÜCRETİ, YAPILDIĞI YILA GÖRE BELİRLENİR 
1223
§ 113. ESERİN ÜCRETİNİN TESPİTİNDE GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK ÖLÇÜLER 
1229
I. İşin Değeri 
1229
II. Yüklenicinin Giderleri 
1231
A. Yüklenicinin İş Sahibinden İsteyebileceği Giderler 
1231
B. Yüklenicinin İş Sahibinden İsteyemeyeceği Giderler 
1232
C. Kamu Yapım İşlerinde Yüklenicinin Giderleri 
1232
III. Ücretin Bilirkişi Eliyle Saptanması 
1233
§ 114. EK İŞ–EK ÜCRET 
1234
I. Genel Olarak 
1234
II. Bir İşin Ek İş Sayılmasının Koşulları 
1235
III. Ek İş Olarak Nitelendirilebilecek Durumlar 
1239
IV. Ek İş Olarak Nitelendirilemeyecek Durumlar 
1241
V. Ek İşin Ücreti 
1244
§ 115. DEĞİŞİK İŞ/YENİ İŞ/BAŞKA BİR ŞEY 
1247
I. Değişik İş ve Ücreti 
1247
A. Genel Olarak 
1247
B. Bir İşin “İş Değişikliği” Sayılmasının Koşulları 
1247
C. İş Değişikliği Olarak Nitelendirilebilecek Durumlar 
1249
D. İş Değişikliği Olarak Nitelendirilemeyecek Durumlar 
1253
E. Değerlendirilmesi 
1254
II. Yeni İş 
1255
III. Başka Bir Şey (ALİUD) 
1256
Onaltıncı Bölüm
YAKLAŞIK BEDELİNİN AŞILMASI DURUMUNDA
İŞ SAHİBİNİN SÖZLEŞMEYİ BOZMASI
§ 116. YAKLAŞIK BEDELİN AŞILMASI DURUMUNDA İŞ SAHİBİNİN SÖZLEŞMEYİ BOZMA HAKKI 
1263
I. Koşulları 
1263
A. Eserin Giderleri Başlangıçta Yaklaşık Olarak Belirlenmiş Olmalıdır 
1263
B. Yaklaşık Olarak Belirlenen Gider Miktarının Aşırı Derecede Üstüne Çıkılmış Olmalıdır 
1263
C. Yaklaşık Olarak Belirlenen Gider Miktarının Aşılmasına İş Sahibi Neden Olmamalıdır 
1265
D. Yüklenici Saptanan Yaklaşık Bedelle Eseri Yapmaktan Kaçınmalıdır 
1265
E. İş Sahibi Yaklaşık Ücretin Aşırı Yükselmesini Kabul Etmemelidir 
1266
II. Sonuçları 
1266
A. İş Sahibi Sözleşmeden Dönebilir 
1266
B. İş Sahibi, Yüklenicinin Kusuru Varsa Tazminat İsteyebilir 
1268
C. Aşırı Ücretin İndirilmesi 
1269
§ 117. İŞ SAHİBİ, KENDİ ARSASI ÜZERİNDE YAPILAN ESERİN “YAKLAŞIK GİDERLERİNİN AŞILMASI” DURUMUNDA SÖZLEŞMEDEN DÖNEMEZ 
1272
I. İnşaat Tamamlanmışsa 
1272
II. Eser Henüz Tamamlanmamışsa 
1273
A. Sözleşmeyi Bozma Hakkı 
1273
B. İnşaatın Sonunda Ücretten İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı 
1274
III. Giderin Aşılmasında Yüklenicinin Kusurunun Bulunması 
1274
Onyedinci Bölüm
HASARIN GEÇİŞİ, ESERİN TESLİMDEN ÖNCE YOK OLMASI
§ 118. HASARIN YÜKLENİCİYE AİT OLMASI 
1277
I. Genel Bilgi 
1277
II. Koşulları 
1279
A. Eserin Kısmen veya Tamamen Telef Olması 
1279
B. Yok Eden Etkenin, “Umulmayan Olay” Olması 
1280
C. Eserin Teslim Edilmemiş Olması 
1282
D. İş Sahibinin Direnime Düşmüş Olmaması 
1283
E. Malzemenin Telef Olması 
1284
§ 119. HASARIN İŞ SAHİBİNE AİT OLMASI 
1286
I. İş Sahibine Yüklenebilen ve Eserin Yok Olmasına Neden Olan Durumların Ortaya Çıkması 
1286
II. Eserin Telefine Yolaçan Nedenler 
1286
A. Malzemenin Kusurlu Olması 
1286
B. Arsanın Elverişsiz Olması 
1287
C. İş Sahibinin Talimatı 
1287
D. İş Sahibinin Kusurlu Davranışı 
1288
E. Yüklenicinin İhbar Yükümlülüğü 
1289
§ 120. ESERİN VE MALZEMENİN TESLİMDEN ÖNCE TELEF OLMASININ SONUÇLARI 
1291
I. Eserin Teslimden Önce Tam Telef Olmasının Sonuçları 
1291
II. Eserin Teslimden Önce Kısmi Telef Olmasının Sonuçları 
1292
III. Eserin Tesliminden Önce “Malzemenin” Telef Olmasının Sonuçları 
1293
IV. Eserin Teslimden Önce Telef Olmasından İş Sahibinin Sorumlu Olduğu Durumlarda Yüklenicinin Hakları 
1294
A. Ücret Alacağı 
1294
B. Tazminat Alacağı 
1295
V. İş Sahibi TBK. md. 483/III Uygulaması Bakımından Aşağıdaki Durumlarda Sorumlu Tutulamaz 
1295
VI. Eserin Teslimden Önce Telef Olmasının Sözleşmenin Geleceğine Etkisi 
1296
VII. Telefatın Temizlenmesi 
1299
VIII. Önceden Yapılan Ödemelerin Geri Verilmesi 
1300
IX. Alt Yüklenicinin TBK. md. 483‘e Göre Sorumluluğu 
1301
X. Sözleşmecilerin TBK. md. 483 Kuralını Değiştirmesi 
1301
XI. Kamu Yapım İşlerinde Hasarın Geçişi 
1302
Onsekizinci Bölüm
ZARARIN TÜMÜNÜ ÖDEYEREK SÖZLEŞMEYİ BOZMA HAKKI
§ 121. İŞ SAHİBİNİN GEREKÇE GÖSTERMEDEN SÖZLEŞMEYİ BOZMASININ KOŞULLARI 
1308
I. Eser Tamamlanmamış Olmalıdır 
1308
II. İş Sahibi Sözleşmeyi Bozmalı ve Bunu Bildirmelidir 
1309
III. İş Sahibinin Yüklenicinin Yaptığı Kısmın Bedelini Vermesi ve Zararını Tümüyle Gidermesi 
1311
§ 122. TBK. MD. 484 TAZMİNATININ KAPSAMI 
1312
I. Genel Olarak 
1312
II. Yapılmış Kısmın Bedelini Ödeme Yükümlülüğü 
1313
III. Yüklenicinin Zararının Tamamının Ödenmesi 
1313
Ondokuzuncu Bölüm
OLANAKSIZLIK
§ 123. OLANAKSIZLIĞIN ÇEŞİTLERİ 
1320
I. Başlangıçtaki Olanaksızlık 
1320
II. Sonraki Olanaksızlık 
1321
III. Koşula Bağlı Sözleşmelerde Durum 
1322
IV. İzin ya da İcazete Bağlı Hukuki İşlemlerde Durum 
1322
V. Nesnel Olanaksızlık–Öznel Olanaksızlık 
1322
VI. Sürekli Olanaksızlık 
1323
VII. Geçici Olanaksızlık 
1323
VIII. Kesin Vadeli İşlemlerde Olanaksızlık 
1324
IX. Sürekli Borç İlişkilerinde Olanaksızlık 
1324
X. Tam Olanaksızlık 
1324
XI. Kısmi Olanaksızlık 
1324
XII. Aşırı İfa Güçlükleri – Olanaksızlık 
1326
§ 124. BAŞLANGIÇTAKİ (SÖZLEŞME KURULURKEN VAR OLAN) OLANAKSIZLIK 
1328
I. Koşulları 
1328
A. Edimin Yerine Getirilmesi Olanaksız Olmalıdır 
1328
B. Olanaksızlık, Baştan İtibaren Mevcut Olmalıdır 
1328
C. Olanaksızlık Nesnel Nitelikte Olmalıdır 
1329
D. Olanaksızlık Sürekli Olmalıdır 
1330
E. Olanaksızlık Edimin Yerine Getirilmesine Engel Olmalıdır 
1330
F. Olanaksızlık Nedeniyle Yerine Getirilemez Duruma Gelen Edimin Yerine Başka Bir Değer Geçmemiş Olmalıdır 
1331
II. Sonuçları 
1331
A. Olanaksızlığın Ortaya Çıkmasında Borçlunun Kusurunun Bulunmaması 
1331
1. Yerine Getirilmemiş Edimin Yerine Gerilmesinin İstenememesi 
1331
2. Karşılıklı Sözleşmelerde Karşı Edimi Yerine Getirme Yükümlülüğünün Ortadan Kalkması 
1332
3. Önceden Yerine Getirilen Karşı Edimin Geri Verilmesi 
1332
B. Olanaksızlığın Ortaya Çıkmasında Borçlunun Kusurunun Bulunması 
1332
C. Olanaksızlığın Ortaya Çıkmasında Her İki Tarafın Kusurunun Bulunması 
1332
D. Olanaksız Edimin Yerine Getirilmesinin Sonradan Olanaklı Duruma Gelmesi 
1333
E. Garanti Sorumluluğu 
1333
III. Başlangıçtaki “Öznel Olanaksızlığın” Doğurduğu Sonuçlar 
1333
§ 125. SONRAKİ KUSURSUZ OLANAKSIZLIK 
1335
I. Koşulları 
1336
A. Borcun Yerine Getirilmesi Olanaksızlaşmalıdır 
1336
B. Olanaksızlık Sonradan (Borç İlişkisi Kurulduktan Sonra) Ortaya Çıkmalıdır 
1337
C. Olanaksızlıkta Borçlunun Kusuru Bulunmamalıdır 
1339
II. Sonuçları 
1339
A. Direnimden Önce Meydana Gelen Olanaksızlığın Doğurduğu Sonuçlar 
1339
1. Borcun Sona Ermesi 
1339
2. İade Yükümlülüğü 
1340
3. Olanaksızlaşan Edimin Boşluğunu Dolduran Maddi Değerlerin Alacaklıya Geçirilmesi 
1341
B. Direnimden Sonra Meydana Gelen Olanaksızlığın Doğurduğu Sonuçlar 
1344
Yirminci Bölüm
İŞ SAHİBİNİ İLGİLENDİREN NEDENLERLE
İFANIN OLANAKSIZLAŞMASI
§ 126. ESERİN TAMAMLANMASININ İŞ SAHİBİ İLE İLGİLİ BEKLENMEDİK OLAY DOLAYISIYLA OLANAKSIZLAŞMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNİN KOŞULLARI 
1347
I. Eserin Tamamlanması Olanaksız Olmalıdır 
1347
II. Olanaksızlık İş Sahibinin Şahsında veya Tehlike Alanında Gerçekleşen Umulmayan Bir Durum veya Olaydan Doğmalıdır 
1348
§ 127. ESERİN TAMAMLANMASI İŞ SAHİBİ İLE İLGİLİ BEKLENMEDİK OLAY DOLAYISIYLA OLANAKSIZLAŞTIĞINDA YÜKLENİCİNİN HAKLARI 
1351
I. Sözleşme İleriye Etkili Olarak Sona Erer 
1351
II. Yüklenicinin Hakları 
1351
A. İfanın Olanaksızlaşmasında İş Sahibinin Kusuru Yoksa 
1351
B. İfanın Olanaksızlaşmasında İş Sahibinin Kusuru Varsa 
1353
Yirmibirinci Bölüm
YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ, EHLİYETSİZLİĞİ, İFLASI, ÖDEME GÜÇSÜZLÜĞÜ GİBİ NEDENLERLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
I. Genel Olarak 
1355
II. Koşulları 
1358
A. Sözleşmenin Yüklenicinin Kişisel Nitelikleri Göz Önünde Tutularak Yapılmış Olması 
1358
B. Yüklenicinin Riziko Alanında Meydana Gelen Olayların Edimin Meydana Getirilmesini Olanaksız Kılması 
1359
III. Kapsamı 
1360
A. Yüklenicinin Ölümü 
1360
1. Sözleşmecilerin Sözleşmeyi Yüklenicinin Kişisel Özelliklerini Dikkate Alarak Yapmaları Durumunda 
1360
2. Sözleşmecilerin Sözleşmeyi Yüklenicinin Kişisel Özelliklerini Dikkate Almadan Yapmaları Durumunda 
1361
B. Yüklenicinin Fiil Ehliyetinin Sınırlandırılması veya Kaybı 
1362
1. Sözleşmecilerin Sözleşmeyi Yüklenicinin Kişisel Özelliklerini Dikkate Alarak Yapmaları Durumunda 
1362
2. Sözleşmecilerin Sözleşmeyi Yüklenicinin Kişisel Özelliklerini Dikkate Almadan Yapmaları Durumunda 
1362
C. Yüklenicinin Ödeme Güçsüzlüğü ve Batkınlığı Nedeniyle Sözleşmenin Bozulması 
1363
1. Genel Olarak 
1363
2. Yüklenicinin Ödeme Güçsüzlüğüne Düşmesi 
1364
a. Koşulları 
1364
b. Kapsamı 
1365
3. Yüklenicinin İflası 
1368
4. İflas Masasının Sözleşmeye Katılması 
1369
D. Sonuçları 
1370
Yirmiikinci Bölüm
ALACAĞIN TEMLİKİ (YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM
SATIN ALANLARIN HAKLARI)
§ 128. TEMLİK SÖZLEŞMESİNİN KONUSU 
1381
§ 129. TEMLİKİN KAPSAMI 
1384
I. Öncelik Hakları ve Bağlı Hakların Temlikle Birlikte Temlik Edilene Geçmesi 
1384
A. Temlikle Birlikte Geçen Haklara Örnekler 
1384
B. Temlikle Birlikte Yeni Alacaklıya (Temellük Edene) Geçmeyen Haklar 
1385
C. Alacak Senedinin ve İspat Araçlarının Temlik Edilene Verilmesi 
1386
§ 130. ALACAĞIN TEMLİKİNİN KOŞULLARI 
1388
I. Geçerli Bir Sözleşme ve Alacak Bulunmalıdır 
1388
A. Doğmuş, Doğacak, Olanaklı Bir Alacak Bulunmalıdır 
1388
B. Alacak ve Sözleşme Geçerli Olmalıdır 
1389
II. Temlik Yasa veya Sözleşme ile Yasaklanmamış veya İşin Niteliği Temlike Uygun Olmalıdır 
1390
A. Temlik Yasa ile Yasaklanmış Olmamalıdır 
1390
B. Temlik Sözleşme ile Yasaklanmış Olmamalıdır 
1391
C. Borcun Niteliği Temlike Uygun Olmalıdır 
1392
III. Yazılı Sözleşme 
1392
A. Temlik Sözleşmesinde Şekil 
1392
B. Temlik Vaadi Sözleşmesinde Biçim 
1398
§ 131. ALACAĞIN TEMLİKİNDE BORÇLUNUN DURUMU 
1399
I. İyi Niyetli Olarak Önceki Alacaklıya Yapılan Ödeme 
1399
II. Borçlunun Savunma Olanakları 
1401
§ 132. ASIL SÖZLEŞMEYİ BOZMANIN TEMLİK EDİLENE ETKİSİ 
1404
§ 133. YÜKLENİCİDEN CEBRİ İCRA YOLUYLA BAĞIMSIZ BÖLÜM KAZANAN KİŞİNİN İYİ NİYETİNİN KORUNMASI 
1420
I. Kavram 
1420
II. Kapsam 
1421
A. Genel Olarak 
1421
B. Özel Olarak 
1422
C. Asıl Sorun: İspat 
1424
Yirmiüçüncü Bölüm
SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
I. Giriş 
1427
II. Yüklenicinin ve İş Sahibinin “Sosyal Güvenlik” Sorumluluğu 
1427
A. Genel Olarak 
1428
B. Sorumluluğun Koşulları 
1428
1. Asıl İşverenin “İşveren” Niteliğinde Olması 
1428
2. Alt İşverenin Uzmanlık Gerektiren Bir İşte Çalışması 
1429
3. Alt İşverenin İşinin Asıl İşverenin İşine Bağımlı ve Sürekli Olması 
1429
4. Alt İşverenin İşçilerinin Asıl İşverenin İşyerinde Çalışması 
1429
III. İş Kazası Sorumluluğu 
1431
IV. İnşaat İşlerinde Bildirilmeyen Sigortalı Sayısının, Çalışma Süresinin ve Prime Esas Kazançlarının Tespiti 
1440
V. Kamu İnşaat Yüklenicisinin Çalıştırdığı Personelin Hakları 
1443
A. Çalışanların Hakları ve Çalışma Koşulları 
1443
B. İşçi Ücretleri ve Sigorta Primleri İçin Hakedişin Haczi 
1444
1. İşçinin Ücreti, Kapsamı, Ödenme Şekli ve Zamanı ve Gününde Ödenmemesinin Sonuçları İş Kanunu’nda Şöyle Düzenlenmiştir 
1444
2. Kamu Makamlarının ve Asıl İşverenlerin Hak Edişlerinden İşçinin Üç Aylık Net Ücret Alacağını Kesmesi Yükümlülüğü 
1445
3. Sigorta Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hak Edişlerden Mahsubu 
1445
Yirmidördüncü Bölüm
TAŞKIN İNŞAAT
I. Genel Olarak 
1447
II. İrtifak Hakkı Varsa 
1448
III. İrtifak Hakkı Yoksa 
1450
A. Koşullar 
1450
1. Taşkın Yapı Yapılması 
1450
2. Taşkınlığa İtiraz Edilmemesi 
1453
3. Yapı Malikinin İyi Niyetli Olması 
1455
4. Durum ve Koşulların Haklı Göstermesi 
1457
B. Tazminat 
1459
IV. Tescil İstemi (Davası) 
1460
Yirmibeşinci Bölüm
BİNALARDA YAPIM VE BAKIM EKSİKLİĞİNDEN
DOĞAN SORUMLULUK
I. Genel Olarak 
1465
II. Sorumluluğun Koşulları 
1468
A. Bir Yapı veya Yapım (Diğer İnşa Eseri) Bulunmalıdır 
1469
1. Sabit ve Toprağa Bağlı Olmak 
1471
2. İnsan Eliyle Yapılmış Olmak 
1471
B. Bina veya İnşa Eserinin Sahibi Bulunmalı 
1472
C. Yapımda Bozukluk veya Bakımda Noksanlık Olması 
1473
1. Yapım Bozukluğu 
1473
2. Bakım Eksikliği 
1474
D. Zarar 
1475
E. Nedensellik Bağı 
1475
III. Sorumluluğun Niteliği 
1476
IV. Usul Sorunları 
1478
A. İspat Külfeti 
1478
1. Hukuka Aykırılığın İspatı 
1478
2. Zararın İspatı 
1478
3. Nedensellik Bağının İspatı 
1478
B. Dönüp İsteme Hakkı 
1478
C. Davacı 
1479
D. Davalı 
1479
E. Zamanaşımı 
1479
Kaynakça 
1481
Borçlar Kanunu Madde Dizini 
1485
Kavramlar Dizini 
1489
Yazarın Yayımlanmış Çalışmaları 
1499