Miras Hukuku  Prof. Dr. Rona Serozan, Prof. Dr. Baki İlkay Engin  - Kitap
8. Baskı, 
Eylül 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
672
Barkod:
9789750279959
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
525,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Miras hukuku, medeni hukukun en zor kavranan, en karmaşık dallarından biridir. Miras hukukunda gerçek ve tüzel kişiler hukukunun, aile hukukunun, eşya hukukunun ve borçlar hukukunun çetrefil sorunları en girift görünümleriyle topluca karşımıza çıkar. Ama çeşitlilikten ve çapraşıklıktan gelme bu zorluk, miras hukukunu aynı zamanda medeni hukukun en hareketli ve hararetli alanlarından biri haline getirir.
Kapsamı geniş ve kavranması zor miras hukukunu kolay ve iyi kavrayabilmek için, bu hukukun temel kurallarını ve kuramlarını iyi bilmek yetmez; aynı zamanda bu kuralları ve kuramları tarihsel gelişim sürecinde yaratan nedenleri, açıkçası kuralların ve kuramların arka planındaki ekonomik ve sosyal gereksinimleri ve çıkarları iyi algılamak da gerekir. Dahası; kurallar ve kuramlar arasındaki karmaşık ilişkiler ve karşılıklı etkileşim ağı iyi bilinmeden de miras hukuku doğru dürüst kavranamaz, bu hukuk dalına egemen olunamaz. Yazarların bu kitabı yazarken tüm kaygıları, miras hukuku problemlerini çözmeye yönelik pratik hukuk mantığını işte böyle bir anlayışla geliştirmek olmuştur.
Bu basıda, miras hukukuna ilişkin yerli ve yabancı yeni kaynaklar ile Yargıtay kararları işlenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Temel Kavramlar ve İlkeler
.
Yasal Mirasçılık
.
Saklı Paylı Mirasçılık
.
Serbest Tasarruf Oranı ve Tenkis
.
İradi Mirasçılık (Ölüme Bağlı Tasarruflar)
.
Mirasın Geçmesi
.
Miras Ortaklığı ve Paylaşım
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Sekizinci Baskıya Önsöz 
5
Altıncı Baskıya Önsöz 
6
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
23
Kaynakça 
27
§ 1. MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ:
GENEL BİLGİLER – TEMEL İLKELER – TEMEL KAVRAMLAR
I. MİRAS HUKUKUNUN KONUSU 
33
1. Ele Alınan Sorunlar 
33
2. Miras Hukuku – Miras Hakkı 
36
II. MİRAS HUKUKUNUN EKONOMİK İŞLEVLERİ 
37
1. Miras, Mülkiyet ve Sözleşme Arasındaki İlişki 
37
2. Miras Hakkının Meşruluğu Üstüne Tartışmalar 
38
III. MİRAS HUKUKUNUN TARİHÇESİ 
39
1. Miras Hukukunun Tarihselliği 
39
2. Türkiye’de Miras Hukukunun Tarihsel Gelişimi 
40
3. Değişen Maddi Yaşam Gerçeklerinin Yasa Koyucuya ve Uygulayıcıya Dayattığı Değişik Çözümler (Toplumsal Yaşamla Miras Hukuku Arasındaki Yakın İlişki) 
42
IV. MİRAS HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
51
1. Anayasal Düzenleme: Miras Hakkının Sosyal Sınırları 
51
2. Yasal Düzenleme: Medeni Kanunun “Miras Kitabı” 
53
3. Medeni Kanunun “Miras Kitabı” Dışındaki Miras Hukuku 
54
4. Önceki Medeni Kanunda Yapılan Değişiklikler 
55
5. Yeni Medeni Kanun 
57
6. Miras Hukuku Uygulaması: Yargının Miras Hukukunun Gelişimine Katkısı 
57
7. Öğretinin Miras Hukukundaki Rolü 
59
8. Yasalar Çatışmasında Geçerli Bağlama Kuralları 
59
V. MİRAS HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ VE İLKELERİ 
59
1. Kamusallık, Buyuruculuk, Tip Sınırlılığı, Şekilcilik 
59
2. Ölümden Önce Mirasbırakanın Yükümünün ve Mirasçının (Beklenen–) Hakkının Eksikliği 
61
3. Mirasçının Saptanmasıyla İlgili İlkeler 
64
a. Bireyin Mirasçılığı 
64
b. Yasal Mirasçılık, İradi Mirasçılık, Zorunlu Mirasçılık 
65
4. Mirası Kazanmayla İlgili Biçimsel İlke: Kendiliğinden (Kabulsüz) İktisap 
68
5. Mirasın Kazanılmasıyla İlgili Maddesel İlke: Külli Halefiyet 
70
6. Külli Halefiyetin Dışında Kalanlar: Cüz’i Halefiyet ve Özel Halefiyet 
73
7. Pasif Halefiyet: Mirasbırakanın Borçlarından Kişisel ve Sınırsız Sorumluluk 
77
8. Birden Çok Mirasçının Ortaklığında Elbirliği İlkesi (Gesamthandsprinzip/Principe de la main commune) 
85
9. Terekenin Ayni İkameye Elverişli Özel Malvarlığı Sayılması 
91
10. Birden Çok Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Müteselsil Sorumluluğu 
95
11. Elbirliği İlkesinin Sivriliklerinin Törpülenmesi 
97
12. Miras Ortaklığının Tasfiyesinin ve Mirasın Paylaşılmasının Her Zaman Sağlanabilirliği 
97
VI. MİRAS HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI 
98
1. Miras 
98
2. Ölüm 
99
3. Mirasbırakan 
100
4. Mirasçı 
101
5. Tereke 
106
6. Mirasçıya Geçenler 
106
7. Mirasçıya Geçmeyenler 
108
8. Karma Haklar – Karma İlişkiler 
110
9. Manevi Tazminat İstemi 
113
10. Mirasbırakanın Ölüm Sonrasına Sarkan Hakları (Kişilik Hakkının Ölüm Sonrasındaki Art–Etkisi) 
115
11. Mirasçının Aslından Kazandığı Haklar 
119
12. Terekede Yer Alan Borçlar 
121
13. Miras Hukukunda Başlıca Davalar 
123
14. Mirasçıların Çekişmeli Yargı Dışındaki Hakları 
129
15. Miras Hukukunda Başlıca Sözleşmeler 
130
§ 2. YASAL MİRASÇILIK
I. MİRASÇILIK SIFATININ KAZANILMASINDA YASAL MİRASÇILIĞIN YERİ 
135
II. YASAL MİRASÇILAR 
139
III. KAN HISIMLARININ YASAL MİRASÇILIĞI 
141
1. Zümre Sistemi 
141
2. Birinci Zümre Mirasçıları 
143
3. İkinci Zümre Mirasçıları 
144
4. Üçüncü Zümre Mirasçıları 
144
5. Kan Hısımlarının Yasal Mirasçılığının İlk Üç Zümre ile Sınırlı Oluşu 
145
6. Zümre Sistemine Hakim Olan İlkeler 
146
IV. MİRASBIRAKANIN EVLATLIĞI VE EVLATLIĞIN ALTSOYUNUN YASAL MİRASÇILIĞI 
156
V. MİRASBIRAKANIN SAĞ KALAN (DUL) EŞİNİN YASAL MİRASÇILIĞI 
163
1. Sağ (Dul) Kalan Eşe Tanınan Yasal Mirasçılık Sıfatı 
163
2. Sağ Kalan Eşin Miras Payı 
168
3. Birden Fazla Eşin Yasal Mirasçılığı 
172
VI. DEVLETİN YASAL MİRASÇILIĞI 
173
§ 3. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR,
TASARRUF ORANI VE TENKİS
I. SAKLI PAY VE SAKLI PAYLI MİRASÇI KAVRAMLARI (ZORUNLU MİRASÇILIK) 
179
II. SAKLI PAYLI MİRASÇILAR VE SAKLI PAY ORANLARI 
183
III. İRADİ MİRASÇILIĞIN SAKLI PAY ORANLARI İLE İLİŞKİSİ 
185
IV. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN (SERBEST TASARRUF ORANININ) HESAPLANMASI 
189
1. Tereke Aktifinin Tespiti 
190
2. Çıkarılacak Değerler 
191
3. Eklenecek Değerler 
193
V. TENKİSTE SIRA 
210
VI. MİRASIN REDDİ, MİRASÇILIKTAN ÇIKARILMA, MİRASTAN FERAGAT VE MİRASTAN YOKSUNLUĞUN TASARRUF EDİLEBİLİR KISIM (TASARRUF ORANI) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 
214
VII. TENKİSİ ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI KAZANDIRMALAR 
221
1. Bölünemez Bir Mala İlişkin Kazandırmalarda Tenkis 
221
2. İntifa ve İrat Kazandırmalarında Tenkis 
223
3. Feragat Edene Ödenmiş Olan İvazın Tenkisi 
223
4. Saklı Payı Aşan Olağanüstü İkameli Kazandırmanın Tenkisi 
223
VIII. TENKİS DAVASI 
224
1. Niteliği 
224
2. Tenkis Davasını Kimler Açabilir? 
226
3. Tenkis Davası Kime Karşı Açılır? 
227
4. Davalının Geri Verme Borcunun Kapsamı 
229
5. Hak Düşürücü Süre 
230
IX. TENKİS DEF’İ 
232
§ 4. MİRAS BIRAKANIN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUNA
DAYANAN MİRASÇILIK: İRADİ MİRASÇILIK
I. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN ÖZELLİKLERİ VE GEÇERLİLİK GEREKLERİ 
235
1. Ölüme Bağlı Tasarruf Serbestliği 
235
2. Ölüme Bağlı Tasarruf Serbestliğinin Korunması 
237
3. Ölüme Bağlı Tasarruf Deyiminin Değişik Anlamları 
239
4. Ölüme Bağlı Tasarruflarda Tip Sınırlılığı 
240
5. Vasiyetname ve Miras Sözleşmesi 
242
6. Ölüme Bağlı Tasarrufların Biçimlerine İlişkin Şematik Özet 
246
7. Vasiyetnamenin ve Miras Sözleşmesinin İçinde Yer Alabilecek Ölüme Bağlı Tasarruf Türleri 
247
8. Ölüme Bağlı Tasarruf Kavramındaki “Tasarruf” Sözcüğünün Şaşırtıcılığı: Kavramın İçyüzü 
252
9. Ölüme Bağlı Tasarrufun Özellikleri 
253
10. Ölüme Bağlı Tasarrufların Özel Rejimi 
255
11. Sıkı Şekilcilik 
256
12. Sıkı Biçimde Kişiye Bağlılık 
256
12a. Özel Ehliyet Rejimi 
261
13. Geçersizlikten Kurtarıcı (Favor Testamenti) Yaklaşım 
261
13a. Özel Hükümsüzlük Rejimi 
263
14. Saklı Paylı Mirasçıların ve Mirasbırakan Alacaklılarının Ölüme Bağlı Tasarruflara Karşı Korunması 
264
15. Ölüme Bağlı Tasarrufun Bağlayıcılığının Zayıflığı: Serbestçe Geri Alınabilirlik – Saik Hatasının Bile İptale Elverişliliği 
264
16. Ölüme Bağlı Kazandırmada Bulunanın Yükümünün ve Kazandırma Yararlanıcısının Beklenen Hakkının Eksikliği 
268
17. Sağlararası İşlem Eliyle Ölüme Bağlı Kazandırma: Karma İşleme Karma Rejim 
270
18. Ölüme Bağlı Tasarrufun Kurucu Öğeleri ve Geçerlilik Gerekleri 
276
19. Ölüme Bağlı Tasarruf Ehliyeti 
277
20. Vasiyetname Düzenleme Ehliyeti 
278
21. Miras Sözleşmesinde Ehliyet 
279
22. Ehliyetsizliğin Yaptırımı: İptal Edilebilirlik 
280
23. Ölüme Bağlı Tasarrufta İrade Bozuklukları: İrade ve Güven Kuramları 
281
24. Hata 
282
25. Hile 
285
26. Tehdit 
285
27. İrade Bozukluğunun Yaptırımı 
287
28. İrade Bozukluğunun Sağalması 
287
29. İlgili Mirasçının İptal Yetkisi 
288
30. İrade Bozukluğunun Yorum Yoluyla Aşılması 
288
31. Ölüme Bağlı Tasarrufta Hukuka ve Ahlaka Aykırılık 
291
32. Metres Vasiyetnamesi, Evlenmeme Koşulları, Ceza Kayıtları 
296
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFTA ŞEKİL 
297
1. Şeklin Anlamı ve Önemi 
297
2. Resmi Vasiyetnamede Şekil 
299
3. Resmi Vasiyetnamede Okuyup Yazamayanlar İçin Özel Ağırlıkta Şekil 
301
4. Karma Resmi Şekil 
302
5. Resmi Vasiyetnamenin Saklanması 
302
6. El Yazısıyla Özel Vasiyetname 
303
7. El Yazısıyla Vasiyetnamenin Saklanması 
310
8. Vasiyetnamede Şekilcilik Konusunda Toplu Değerlendirme 
311
9. Olağanüstü Sözlü Vasiyetname 
312
10. Miras Sözleşmenin Şekli 
313
11. Şekle Aykırılığın Yaptırımı 
314
III. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN YÜRÜRLÜKTEN ALIKONMASI 
314
1. Ölüme Bağlı Tasarrufun Kendiliğinden Etkisiz Kalması 
315
2. Ölüme Bağlı Tasarrufun Mirasbırakanın Sağlığında Kendisi Tarafından İptal Edilmesi 
317
3. Vasiyetnamenin Geri Alınması 
318
4. Vasiyetnameyi Yok Ederek Geri Alma 
320
5. Vasiyetnamenin Mirasbırakanın İsteği Dışında Yok Olması 
321
6. Önceki Vasiyetnameyle Bağdaşmaz Sonraki Vasiyetnameyle Geri Alma 
322
7. Vasiyet Edilen Malda Sonradan Tasarruf 
323
8. Geri Almayı Geri Alma 
324
9. Miras Sözleşmesinin Anlaşmayla Ortadan Kaldırılması 
327
10. Miras Sözleşmesinden İyilikbilmezlik Nedeniyle Dönme 
328
11. Miras Sözleşmesinden Sağlararası Karşı Edim Borcuna Aykırılık Edilmesi Nedeniyle Dönme 
329
12. Miras Sözleşmesiyle Bağdaşmaz Kazandırmalara Karşı İtiraz ve Davranışlara Karşı Dönme Hakkı 
330
IV. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN TÜRLERİ 
337
1. Türlerin Çokluğu 
337
2. Tip Sınırlılığı 
338
3. Temel Sınıflandırma 
339
4. Mirasçı Atama 
341
5. Vasiyet (Belirli Mal Bırakma) 
343
6. Yükleme (Mükellefiyet) 
352
7. Koşul (Şart) 
357
8. Yedek ve Art Mirasçı Atama (İkameli Kazandırmalar) 
364
9. Vakıf Kurma 
374
10. Mirasçılıktan Çıkarma 
378
11. Mirastan Feragat 
387
12. Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Atama 
394
V. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN YORUMU 
396
1. Yorumun Anlamı, Önemi ve Türleri 
396
2. Ölüme Bağlı Tasarrufların Yorumuna Egemen İlkeler 
402
3. Yasanın Özel Yorum Kuralları 
413
VI. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN İPTALİ 
420
1. Kendiliğinden Hükümsüzlük 
420
2. Özel Hükümsüzlük Rejimi: Yargısal İptal 
422
3. Ölüme Bağlı Tasarrufun İptaline Yol Açabilecek Hukuksal Aksaklıklar 
428
§ 5. MİRASIN GEÇMESİ
I. MİRASIN GEÇMESİ VE MİRASIN AÇILMASI KAVRAMLARI 
435
II. MİRASIN AÇILDIĞI AN (ÖLÜM ANI) VE BU ANIN ÖNEMİ 
436
III. MİRASIN AÇILDIĞI YER (TEREKE İLE İLGİLİ KONULARDA YETKİLİ MAHKEME) 
438
IV. GAİPLİK KARARININ MİRASIN GEÇİŞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
441
1. Gaipliğine Karar Verilenin Mirası 
441
2. Mirasçının Ortada Bulunmayışı 
443
V. MİRASTA HAK SAHİBİ (MİRASÇI VEYA VASİYET ALACAKLISI) OLABİLMENİN ŞARTLARI 
444
1. Mirasın Açıldığı Anda Hayatta Olmak 
444
2. Mirasçılık Ehliyetine Sahip Olmak 
446
3. Mirastan Yoksun Olmamak 
447
a. Kavram 
447
b. Yoksunluk Sebepleri 
448
c. Mirastan Yoksunluğun Sonuçları 
459
VI. TEREKENİN KORUNMASINA YÖNELİK ÖNLEMLER 
462
1. Koruma Önlemlerinin Amacı ve Çeşitleri 
462
2. Tereke Değerlerinin Deftere Kaydedilmesi (Defter Tutma) 
464
3. Tereke Mallarının Mühürlenmesi 
466
4. Terekenin Resmen Yönetilmesi 
467
5. Mirasçıların Bilinmemesi Halinde Başvuru Çağrısında Bulunulması 
468
6. Vasiyetnamenin Teslim Edilmesi ve Teslim Üzerine Tereke Hakkında Karar Alınması 
469
7. Vasiyetnamenin Açılması ve İlgililere Bir Örneğinin Tebliği 
470
8. Mirasçılık Belgesi Verilmesi 
472
§ 6. MİRASIN KAZANILMASI
I. KENDİLİĞİNDEN KAZANMA VE KÜLLİ HALEFİYET 
481
1. Mirası Kendiliğinden Kazanma Kuralı ve Ayrıkları 
481
2. Külli Halefiyet Kuralı ve Ayrıkları 
484
3. Külli Halefiyetin Kapsamı: Mirasçıya Geçenler ve Geçmeyenler 
488
4. Pasif Halefiyet: Mirasçıların Mirasbırakanın Borçlarından Sorumlulukları ve Bu Sorumluluklarını Sınırlandırma Yolları 
491
II. VASİYET ALACAKLILARININ KENDİ BORÇLULARI, MİRAS BIRAKAN ALACAKLILARI VE MİRASÇI ALACAKLILARI KARŞISINDAKİ KONUMLARI 
497
1. Vasiyet Alacaklısının Hakkının Özellikleri 
497
2. Vasiyet Alacağının Talep Edilebilirliği 
499
3. Vasiyet Alacağının Ortadan Kalkması 
500
4. Vasiyette Hasarın, Yararın ve Borç Yükünün İntikali 
500
5. Vasiyet Borcunun İfası 
501
6. Vasiyet Alacaklısının Mirasbırakanın Alacaklıları ve Mirasçının Alacaklıları Karşısındaki Konumu 
502
III. KENDİLİĞİNDEN KAZANILAN MİRASIN REDDİ 
504
1. Mirasın Reddinin ve Kabulünün Anlamı 
504
2. Mirası Ret Hakkını Kullanmanın Koşulları ve Şekli 
508
3. Mirası Ret Bildiriminin Geri Alınması ve İptali 
510
4. Mirası Ret Süresi, Kaçırılması ve Uzatılması 
512
5. Mirası Ret Hakkının Süreyi Kaçırma Dışı Nedenlerle Düşmesi 
514
6. Borca Batık Terekede Ret Karinesi 
515
7. Reddin Sonuçları 
518
8. Redde Karşı Mirasçının Alacaklılarının ve Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunmaları 
520
IV. MİRASÇININ MİRASI KABUL İLE RET SEÇENEKLERİ ARASINDA YER ALAN SEÇENEĞİ: TEREKENİN RESMİ DEFTERİNİN TUTULMASI 
523
1. Resmi Defter Tutulmasını Kimler Niçin İsterler? 
523
2. Resmi Defter Tutulmasını İstemenin Süresi ve Defter Tutma Süreci 
524
3. Resmi Defter Tutma Sürecinin Sonunda Mirasçının Seçenekleri 
526
4. Mirasın Tutulan Deftere Göre Kabulünün Sonuçları 
527
V. MİRAS BIRAKANIN TEREKESİYLE MİRASÇININ MALVARLIĞINI AYIRMANIN YOLU: TEREKENİN RESMİ TASFİYESİ 
528
1. Resmi Tasfiyeyi Kimler Niçin İsteyebilirler? 
528
2. Tasfiye İstemi ve Süreci 
529
VI. KÜLLİ HALEF MİRASÇILARIN MİRAS HAKLARINI KORUYAN KENDİNE ÖZGÜ KÜLLİ DAVA: MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI 
532
1. Davanın Özellikleri 
532
2. Davacılar, Davalılar ve İspat Yükü 
536
3. Davanın Süresi 
538
4. Davalının Sorumluluğu 
540
§ 7. BİRDEN FAZLA KÜLLİ HALEF MİRASÇININ
ELBİRLİĞİ ORTAKLIĞI VE BU ORTAKLIĞIN
TASFİYE EDİLİP MİRASIN PAYLAŞILMASI
I. MİRAS ORTAKLIĞI 
545
1. Miras Ortaklığının Özellikleri 
545
2. Elbirliği İlkesi 
550
3. Elbirliği İlkesinin Sivriliklerinin Törpülenmesi 
552
4. Miras Payının Devri 
556
5. Birden Çok Mirasçının Mirasbırakanın Borçlarından Müteselsil Sorumluluğu 
561
II. MİRASIN PAYLAŞILMASI (TAKSİM) 
566
1. Mirasın Paylaşılmasını İstemenin Anlamı ve Zamanı 
566
2. Mirasın Paylaşılması Sürecinde Denkleştirmenin Rolü 
569
3. Miras Ortaklığının Çözülmesi ve Paylaşım 
572
4. Mirası Paylaşmaya Egemen İlkeler 
573
5. Mirasın Paylaşılmasının Tarzına İlişkin Yasal Kurallar 
576
6. Mirası Paylaşmada Eşitliğe Aykırı Özel Ayrıcalık Kuralları 
579
7. Mirasın Paylaşılmasında Hakimin Aracılığı 
586
8. Mirasın Paylaşılmasına Alacaklının Müdahalesi (Kayyımın veya İcra Memurunun Katılması) 
587
9. Sözleşmesel Paylaşma 
588
10. Yargısal Paylaşma 
590
11. Mirasın Paylaşılmasından Sonraki İlişkiler 
592
PRATİK ÇALIŞMALAR
I. TALİHSİZ BABANIN TALİHLİ ÇOCUĞU 
599
Mirasbırakanın ölümünde haklara ehil kişi olarak yaşama koşulunun ceninin mirasçılığı ile aşılması – Vasiyetnamenin şekle aykırılığı – Vasiyetnamede saik hatası 
599
II. KARARSIZ MURİS 
600
Mirasbırakanın birbiriyle çelişen ölüme bağlı ve sağlararası işlemleri – Ölüme bağlı tasarruflarda tek yanlılık ve bağlayıcılık – Miras sözleşmesinin bağlayıcılığının anlamı 
600
III. KAYPAK DUL 
603
Vasiyetnamenin kaybolması ve geri alınması 
603
IV. YAPBOZ TAHTASI 
604
Vasiyetnamenin geri alınması – Mirasçılıktan çıkarma 
604
V. DEPREMDE KAYBOLAN VASİYETNAME 
606
Vasiyetnamenin kaybolması ve geri alınması – Birbirini izleyen birbiriyle bağdaşmaz iki vasiyetnamede sonrakinin öncekinin yerini alması kuralının törpülenmesi – Mirasçı atama, belirli mal bırakma ve paylaşım kuralı koyma 
606
VI. YAŞLI TEYZENİN TALİHLİ BAKICISI 
608
Miras sözleşmesinin kendine özgü bağlayıcılığı 
608
VII. BAĞLAYICILIK MI SERBESTÇE GERİ ALINABİLİRLİK Mİ? 
609
Miras sözleşmesinin bağlayıcı olan ve olmayan içeriği 
609
VIII. YAKINLARINI DIŞLAMAYA KARARLI MURİS 
610
Miras sözleşmesi – Sözleşmenin bağlayıcılığının özelliği – Mirastan feragat – Ehliyet – Temsil – Miras sözleşmesinde ifa engelleri – Mirasçı atama – Mirasçılıktan çıkarma – Bozucu koşul – Art mirasçılık (Olağanüstü ikame) – Ölüme bağlı tasarrufun ahlaka aykırılığı 
610
IX. AKSİLİKLERE KARŞI TEDBİRLİ MİRAS BIRAKAN 
616
Yedek mirasçılık ile art mirasçılık arasındaki tereddütte yorum 
616
X. ÖLÜ DOĞAN ÇOCUĞA BIRAKILAN MİRAS 
618
İptalden önce yorum – Yedek mirasçılık varsayımı 
618
XI. EL YAZILI VASİYETNAMEDE FORMALİTE YUMAĞI 
619
El yazılı vasiyetnamede olası şekil eksiklikleri ve aksaklıkları 
619
XII. DALGIN VASİYETÇİ 
621
Ölüme bağlı tasarrufun tamamlayıcı yorumu 
621
XIII. KILI KIRK YARAN VASİYETÇİ 
622
Vasiyetnamede şekil – Düzenleme tarihinin tamamlanması – Yabancının vasiyetnameye eklemede bulunması – Mirasçılıktan çıkarma – İkameli kazandırma – Koşullu kazandırma – Belirli mal bırakma (vasiyet) – Ölüme bağlı tasarrufta kazandırmanın yararlanıcısını bizzat belirleme zorunluluğu – Ölüme bağlı tasarrufun ahlaka aykırılığı 
622
XIV. ÇAPKIN KAPTAN 
626
Vasiyetnamede şekil – Tarih yanlışlığının düzeltilmesi – Tamamlayıcı ve düzeltici yorum – Vasiyetname dışı olgular – İma kuramı – Mirasçılıktan çıkarmanın hata yüzünden iptali – Ahlaka aykırılık 
626
XV. ULUDAĞ’DA ÖLÜM 
627
Vasiyetnamenin şekli – Vasiyetnameye ekleme – İptalin bölümselliği 
627
XVI. EŞİN EŞE YAPTIĞI 
628
Vasiyetnamenin geri alınması – Vasiyetnamenin şekli –Vasiyetnameye ekleme – Saik hatası – Beyan hatası – Vasiyetname dışı olgulara dayanılarak her iki hatanın da düzeltilebilmesi 
628
XVII. YANLIŞLIKLAR KOMEDİSİ 
630
Hata – Yorum – İptal – Şekle aykırılık – İma kuramı – Tenkis – Miras payı – Saklı pay 
630
XVIII. KARDEŞE YARAYAN YANILGI 
632
Saik hatası – İptal – Kurtarıcı yorum yoluyla iptalin önüne geçmenin olanaksızlığı – İptalin bölümselliği 
632
XIX. SAHTE TABLO VASİYETİ 
633
Ölüme bağlı tasarrufun yorumu – Vasiyetname dışı olgulara dayanılarak tamamlayıcı yorum 
633
XX. MİRASI YİYEN VE YİYEMEYEN YEĞENLER 
635
Tamamlayıcı yorum yoluyla yedek mirasçı atama istencinin varsayılması 
635
XXI. KARDEŞ İLE YEĞENİN PAYLAŞAMADIĞI MİRAS PASTASI 
637
Vasiyetnamenin yorumlanması – Uyarlama olanaksızlığı – Külli halef mirasçı atama – Belirli mal bırakma – Vasiyeti yerine getirme görevlisi atama – Vasiyet borcunun borçlusu – Paylaşım kuralı 
637
XXII. EVLAT EDİNİLEN YEĞENİN AYRICALIĞI 
638
Evlatlığın mirasçılığı – Saklı paylı mirasçılar – Tasarruf oranı 
638
XXIII. MİRASÇILIKTAN ÇIKARMANIN MİRASBIRAKANA FAYDASI 
639
Saklı paylı mirasçılar – Tasarruf oranı – Mirasçılıktan çıkarma – Mirasçılıktan çıkarmanın tasarruf oranına etkisi – Denkleştirme – Tenkis 
639
XXIV. BOŞANMA DAVASI SIRASINDA ÖLEN EŞ 
642
Yasal mirasçılık – Miras payları – Saklı pay oranları – Tasarruf oranı – Tenkiste sıra – Mirasçılıktan çıkarmanın tasarruf oranına etkisi – Eşin mirasçılığı – Mirasbırakanın ölmeden önce açmış olduğu boşanma davasının sağ kalan eşin mirasçılığına etkisi 
642
XXV. MİRASÇILARINDAN MAL KAÇIRMAK İSTEYEN KOCA 
646
Yasal mirasçılık – Miras payları – Saklı pay oranları – Tasarruf oranı – Tenkis davası – Tenkise tabi olan ve olmayan kazandırmalar – Muris muvazaası 
646
XXVI. KIZINI DIŞLAYAN BABA 
649
Muris muvazaası – Evlilik dışı çocuğun mirasçılığı – Mirasçılıktan çıkarma – Tenkis davasında davalının seçimlik yetkisi 
649
XXVII. TUTKUNUN SONU 
651
Vasiyetname düzenleme iradesi – Ahlaka aykırılık – Mirasın reddi – Mirasçılık davası 
651
XXVIII. MİRAS NİMET MİDİR YOKSA KÜLFET MİDİR? 
654
Mirasın reddi – Miras sebebiyle istihkak davası 
654
XXIX. HASSAS KIZIN JESTİ 
656
Mirasın reddi 
656
Kavramlar Dizini 
659
Kural Dizini 
665