Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İntifa Hakkının Sona Ermesi
Kasım 2016 / 1. Baskı / 256 Syf.
Fiyatı: 56.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Eşya Hukuku'nun önemli konularından biri olan intifa hakkı, sahibine hakkın konusu olan eşya üzerinde kullanma ve yararlanma imkanı sağlayan, devredilmez ve mirasçılara geçmez nitelikte sınırlı ayni bir haktır. Bu çalışmanın konusunu oluşturan intifa hakkının sona ermesi ve sonuçlarına ilişkin hükümler genel olarak Medeni Kanun'un 796 vd. maddelerinde düzenlenmiştir.

İntifa hakkının çeşitli şartların meydana gelmesiyle örneğin; hak konusu eşyanın yok olması, hak sahibinin ölümü, süreye bağlı haklarda sürenin dolması hallerinde kendiliğinden sona erebileceği gibi, bir hukuki işlem veya mahkeme kararıyla da sona ermesi mümkündür.

Hakkın sona ermesinin ardından doğacak sonuçların başında; eşyanın malike aynen geri verilmesi ve hakkın konusu eşyada değer azalması gerçekleştiğinde, intifa hakkı sahibinin doğan zarardan sorumluluğu gelmektedir. Bununla birlikte intifa süresince hak sahibinin yaptığı giderlere ilişkin malikten tazminat talebi ile alıkoyma ve söküp alma hakları da, hakkın sona ermesinin ardından doğan diğer sonuçlardır.

Konu Başlıkları
İntifa Hakkının Kendiliğinden Sona Ermesi
İntifa Hakkının Hukuki İşlemle veya Diğer Sebeplerle Sona Ermesi
İntifa Hakkının Sona Ermesinin Sonuçları
Barkod: 9789750240492
Yayın Tarihi: Kasım 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 256
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar Listesi  13
Giriş  15
A. İNTİFA HAKKININ TARİHÇESİ  15
B. İNTİFA HAKKININ EŞYA HUKUKU SİSTEMATİĞİNDEKİ YERİ  16
C. İNTİFA HAKKININ KONUSU VE ÖZELLİKLERİ  19
D. İNCELEME PLANI  25
Bölüm I
İNTİFA HAKKININ KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ
A. İNTİFA HAKKININ KONUSU EŞYANIN YOK OLMASI  29
1. İntifa Hakkı Konusunun Tamamen Ortadan Kalkması Sebebiyle Sona Erme  29
a. Beklenmeyen Hal Sebebiyle Eşyanın Yok Olması  35
b. Malikin Kusurundan Kaynaklanan Sebeplerle Eşyanın Yok Olması  36
c. İntifa Hakkı Sahibinin Kusurundan Kaynaklanan Sebeplerle Eşyanın Yok Olması  39
d. Üçüncü Kişinin Fiiliyle Eşyanın Yok Olması  41
2. İşleme–Birleşme–Karışma ve Bütünleyici Hale Gelme Durumları Sebebiyle Sona Erme  41
3. Eşyanın Tüketilmesi Sebebiyle Sona Erme  43
4. İntifa Hakkı Konusu Eşyanın Sahipsiz Hale Gelmesi Sebebiyle Sona Erme  44
B. İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ  46
1. İntifa Hakkı Sahibinin Gerçek Kişi Olması Durumunda Sona Erme  46
2. İntifa Hakkı Sahibinin Tüzel Kişi Olması Durumunda Sona Erme  51
a. Genel Olarak  51
b. Derneğin Sona Ermesinde Durum  52
c. Vakfın Sona Ermesinde Durum  54
d. Tüzel Kişinin Malvarlığının Tasfiyesinde Durum  55
e. Ticari Şirketlerin Sona Ermesinde Durum  55
C. İNTİFA HAKKINDA SÜRENİN DOLMASI  60
1. Sürenin Sözleşmede Belirtilmiş Olması  62
2. Sürenin Kanunda Belirtilmiş Olması  64
D. YASAL İNTİFA HAKKINDA SEBEBİN ORTADAN KALKMASI  68
1. Genel Olarak Yasal İntifa Hakkı ve Türleri  68
2. Sağ Kalan Eşin İntifa Hakkının Sona Ermesi  73
a. 3678 Sayılı Kanuna Kadar Olan Durum  74
b. 3678 Sayılı Kanun ile 4721 Sayılı Kanun Arasındaki Durum  78
c. Günümüzdeki Durum  79
3. Kaim Değer Üzerindeki İntifa Hakkının Sona Ermesi  80
E. İNTİFA HAKKININ KONUSU EŞYANIN HARAP OLMASI  84
F. İNTİFA HAKKININ KONUSU HAK VEYA ALACAĞIN SONA ERMESİ  87
1. Hak veya Alacağın Sona Erme Durumu  90
2. Alacağın İfasında Sona Erme Durumu  93
G. MALİK VE İNTİFA HAKKI SAHİPLİĞİ SIFATLARININ BİRLEŞMESİ  95
Bölüm II
İNTİFA HAKKININ HUKUKİ İŞLEMLE VEYA DİĞER SEBEPLERLE SONA ERMESİ
A. İNTİFA HAKKININ HUKUKİ İŞLEMLE SONA ERMESİ  102
1. İntifa Hakkının Hak Sahibinin Vazgeçmesi ile Sona Ermesi  102
a. İntifa Hakkının Vazgeçme Sözleşmesinin Yapılmasıyla Sona Ermesi  105
b. İntifa Hakkının Hak Sahibinin Tek Taraflı Beyanıyla Sona Ermesi  107
2. Taşınmazın Bölünmesi veya Birleştirilmesi Halinde Malikin Terkin Talebi Üzerine Sona Erme  113
B. İNTİFA HAKKININ MAHKEME KARARI VEYA CEBRİ İCRA YOLUYLA SONA ERMESİ  116
1. İntifa Hakkının Mahkeme Kararıyla Sona Ermesi  118
a. İntifa Hakkı Sahibinin, Hakkı Sona Erdirme veya Terkin Ettirme Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi  118
aa. Taşınırlarda  120
ab. Taşınmazlarda  122
ac. Hak ve Alacaklarda  123
b. MK md.785'in Kıyasen Uygulanması  124
ba. İntifa Hakkının Uzun Süre Kullanılmaması  125
bb. Yararın Kalmaması  127
bc. Yüküne Oranla Sağladığı Yarar Dengesinin Bozulması  130
c. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi  134
d. Paylı Mülkiyete Özgü Sebeplerin Gerçekleşmesi  139
da. MK md.696 Uyarınca İntifa Hakkının Sona Ermesi  139
db. MK md.700 Uyarınca İntifa Hakkının Sona Ermesi  141
2. İntifa Hakkının Cebri İcra Yoluyla Sona Ermesi  144
C. İNTİFA HAKKININ, EŞYANIN KAMULAŞTIRILMASI VE DİĞER İDARİ İŞLEMLER SEBEBİYLE SONA ERMESİ  149
1. Genel Olarak  149
2. Doğrudan ve Dolaylı Kamulaştırma Halinde Sona Erme  154
3. Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun Uyarınca Taşınmazın Yıkılması Sebebiyle İntifa Hakkının Sona Ermesi  159
Bölüm III
İNTİFA HAKKININ SONA ERMESİNİN SONUÇLARI  163
A. İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN EŞYAYI GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  163
1. Genel Olarak  163
2. Geri Verme Yükümlülüğünün Hukuki Niteliği  163
3. Geri Verme Davası  166
a. Geri Verme Talebinde Bulunacak Kişi  168
b. Geri Verme Yükümlüsü  171
c. Geri Verme Yükümlülüğünün İçeriği  174
ca. Taşınırlarda  175
cb. Taşınmazlarda  176
cc. Hak ve Alacaklar ile Tüketilebilen Şeyler Üzerinde  177
cd. Kiralanan Eşyada  180
d. Geri Verme Yükümlülüğünün Gerçekleştirileceği Zaman  183
e. Geri Verme Yükümlülüğünün Gerçekleştirileceği Yer  189
4. Geri Verme Yükümlülüğü ile İlgili Diğer Başvuru Yolları  190
a. Mülkiyet Hakkına Dayalı İstihkak Davası ve Elatmanın Önlenmesi  191
b. Zilyetliğe Dayalı Taşınır ve Zilyetliğin Gasbı Davaları  193
B. İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN SORUMLULUĞU  195
1. Tazmin Edilebilecek Zararlar  195
a. İntifa Konusunun Aynen İade Edilmemesi  195
aa. Eşyanın Özgülenme Amacına Göre Kullanılmaması  196
ab. Adi Onarım İşlerinin Yapılmaması  197
ac. Koruma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi  198
b. İntifa Hakkının Konusu Şeyin Tüketilmesi  199
c. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi  200
2. Sorumlulukla İlgili Genel Esaslar  201
a. Kusur Sorumluluğu  201
b. Hak Sahibinin Sorumlu Tutulamayacağı Haller  204
c. Zamanaşımı  206
C. İNTİFA HAKKI SAHİBİNİN YAPTIĞI GİDERLERE İLİŞKİN HAKLARI  207
1. Tazmin Edilecek Giderler ve Alıkoyma Hakkı  207
a. Talebin Hukuki Niteliği  207
b. Tazminatın Kapsamı  211
c. Vekaletsiz İşgörme Hükümlerinin Uygulanması  216
ca. Masrafların, Zorunlu Giderlerden Olmaması  216
cb. Masrafların, Malikin Menfaatine Yapılması  217
cc. Tazminat Talebinin, Süresi İçinde İleri Sürülmesi  218
d. Gider Talebinin Yöneltileceği Kişi  219
e. Alıkoyma Hakkı  219
2. Söküp Alma Hakkı  221
a. Söküp alma hakkının kapsamı  221
b. Söküp Alma Hakkının Şartları  224
D. KISMİ İNTİFA HAKKINDA SONA ERMENİN SONUÇLARI  225
Sonuç  231
Kaynakça  235
Kavram Dizini  255
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Turhan Esener ...
Ekim 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
Ahmet M. Kılıçoğlu
Ekim 2017
32.50 TL
Sepete Ekle
Mehmet Ünal ...
Ekim 2017
45.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017