Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı – İçtihatlı
Disiplin Suç ve Cezaları & Disiplin Soruşturması
Eylül 2020 / 2. Baskı / 1096 Syf.
Fiyatı: 219.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Disiplin cezası; kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara uygulanan yaptırımlardır. Bu nedenle kamu görevlisinin güvenliği ile yakın ilişkisi vardır.

Kamu görevlisinin güvenliği, disiplin cezalarının yasa ile düzenlenmesini zorunlu kılar. Bu suç ve cezaların yasalığı ilkesinin bir sonucudur.

Zira, suç ve cezaların yasayla belirlenmesi, çağdaş ceza hukukunun temel ilkelerinden biridir. Günümüzde bu ilkeye uluslararası hukukta ve insan hakları belgelerinde de yer verilmektedir. İlkenin esası, kişilerin yasak eylemleri ve bunlar karşılığında verilecek cezaları önceden bilmelerini sağlamak düşüncesine dayanmaktadır. Suç ve cezaların yalnızca yasayla konulup kaldırılması da yeterli olmayıp kuralların kuşkuya yer vermeyecek biçimde açık ve sınırlarının da belli olması gerekir. Bu bağlamda cezanın yasallığı ilkesi, bir suça uygulanacak yaptırım türlerinin, ölçülerinin hangi sınırlar içinde uygulanacağının, nelerin hangi ölçüde hafifletici veya ağırlaştırıcı neden olacağının da yasa koyucu tarafından kurala bağlanmasını gerekli kılar.

Yasal durum böyle olmakla birlikte uygulanmakta olan yasaların disiplin usulleri hakkındaki hükümleri, cezanın ağırlık derecesine göre, keyfilik ihtimallerini artıran kademeli bir yetki düzeni kurmuştur. Disiplin kararlarının yargısal denetime tâbi tutulması zorunluluğu getirilerek Yasanın bu eksikliği ve hukuka aykırılığının giderilmesi yoluna gidilmiş ise de yargı kararları keyfiliği ortadan kaldırmaya yetmemiştir.

Bu kitap; disiplin hukukunun genel ilkelerini objektif bir açıdan ele alarak, kanunsuz suç ve ceza olmaz kuralının, suçta ve cezada kanunilik ilkesinin, cezada kıyas yasağının, disiplin cezalarında orantılılık, ölçülülük ve belirlilik ilkelerinin disiplin hukukunda da geçerli olduğunu ortaya koymakta, uygulayıcılara yol göstermektedir.

Konu Başlıkları
Disiplin Hukukunun Genel Esasları
Disiplin Suç ve Cezalarının Genel Esasları
Disiplin Hukuku Yönünden Memurların Yerine Getirmek Zorunda Oldukları Ödevler Yasanın Uyulmasını Zorunlu Kıldığı Hususlar ve Yasanın Yasakladığı İşler
Memurlar, Devlet ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları ve Genel Kolluk Personeli Hakkında Disiplin Hükümleri
657 Sayılı Kanuna Göre Devlet Memurlarına Uygulanan Disiplin Hükümleri
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Hükümlerine Göre Devlet ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Hakkında Uygulanan Disiplin Hükümleri
7068 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Genel Kolluk Personeli Hakkında Uygulanan Disiplin Hükümleri
Zabıta ve İtfaiye Memurları İle Kit Personeli Hakkında Disiplin Suç ve Cezaları
Barkod: 9789750262722
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 1096
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Kitap
DİSİPLİN HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
Birinci Bölüm
DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARININ GENEL ESASLARI
I. DİSİPLİN, DİSİPLİN SUÇU VE DİSİPLİN CEZASI KAVRAMLARI  23
1. Disiplin  23
2. Disiplin Suçu  23
3. Disiplin Cezası  24
II. DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARINA HAKİM OLAN TEMEL KAVRAMLAR  26
1. Yasallık İlkesi  26
2. Disiplin Cezasını Gerektiren Fiil ve Hallere Nitelik İtibariyle Benzer Eylemlerin Cezalandırılması Hali  61
3. Lehe Olan Hükmün Uygulanması İlkesi  74
4. Aleyhe Değiştirme Yasağı İlkesi  88
5. Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılmaz İlkesi  103
6. Disiplin Cezalarının Geri Alınamaması İlkesi  105
7. Memuriyetten Ayrılanlara Disiplin Cezası Verilmesi  120
8. Eylemin Ağırlığına Göre Cezalandırma–“Orantılılık” “Ölçülülük” ve “Belirlilik” İlkeleri  122
9. Alt Ceza – Cezanın Hafifletilmesi  135
10. Tekerrür – Cezaların Ağırlaştırılması  151
11. Disiplin Soruşturmasının Adli Soruşturmadan Bağımsızlığı  171
a. Ceza Kovuşturması ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi  174
b. Ceza Yargılamasında Kullanılamayan/Kullanılmayan Bir Kısım Delillerin Disiplin Soruşturmasında Kullanılıp Kullanılamayacağı  177
c. Suçun Unsurlarının Oluşmadığı Ya Da Suçun O Kişi Tarafından İşlenmediği Mahkeme Kararıyla Saptanması Halinde Disiplin Cezasını Verilip Verilemeyeceği  180
d. Cezaların Ertelenmesinin ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Disiplin Soruşturmasına Etkisi  186
1. Cezalarının Ertelenmesinin Disiplin Soruşturmasına Etkisi  186
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Disiplin Soruşturmasına Etkisi  188
3. İddianamenin Düzenlenmesinin (Kamu Davasının Açılmasının) Ertelenmesinin Disiplin Soruşturmasına Etkisi  196
4. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasasının 171/2. madde hükmü ile 5237 sayılı TCK’nın 191/2 madde hükmüne göre kamu davasının açılmasının beş yıl süreyle ertelenmesi.  196
4.1. CMK 171/2 Madde Hükmüne Göre Kamu Davasının Ertelenmesinin Etkisi  196
4.2. CMK/191/1–2 Madde Hükmüne Göre Kamu Davasının Ertelenmesinin Etkisi  198
e. Genel Affın Disiplin Suçlarına Etkisi  201
12. Kısa/Uzun Süreli ve Kademe İlerlemesinin Durdurması Cezasının Uygulanamadığı Durumlarda Verilecek Ceza  225
13. Alt ve Üst Sınırları Belirlenmiş Disiplin Cezalarının Uygulanması  228
14. Bir Eylemden Dolayı İki Ayrı Soruşturma Yapılamayacağı ve İki Ayrı Cezanın Verilemeyeceği Kuralı  230
15. Tek Bir Olay İçindeki Farklı Fiillere Uygulanacak Disiplin Cezası  239
16. Disiplin Cezası Uygulamasında Takdir Yetkisi  241
a. Takdir Yetkisi Kavramı  245
b. Takdir Yetkisi Kullanımı  245
1. Takdir Yetkisinin Kullanılmasında Dikkate Alınması Gereken Ölçütler: Ölçülü, Adaletli ve Hakkaniyetli Olmak  245
2. Takdir Yetkisinin Gerekçeli Kullanılması  250
17. Zamanaşımı  253
a. Soruşturmaya Başlama ve Ceza Vermeye İlişkin Zamanaşımı Süreleri  253
1. Soruşturmaya Başlamada Zamanaşımı Süresi  254
2. Ceza Verme Zamanaşımı Süreleri  256
b. 2547 Sayılı Kanun’a Göre; İptal Kararı Üzerine Yeniden Ceza Verme Halinde Zamanaşımı Süresi  256
c. Ceza Verme Zamanaşımının Başlangıcı  258
d. İptal Kararı Üzerine Yeniden Ceza Verme Hali  260
e. Zamanaşımının Kesilmesi Ya Da Durması  262
18. Savunma Hakkı  284
a. İsnat Olunan Hususun İlgiliye Açıkça ve Yazılı Olarak Bildirilmesi  290
1. Kuralın Adli Yargılama İlkesi ile İlgisi  290
2. Kuralın Ceza Hukukundaki Uygulama Biçimi  291
3. Kuralın Disiplin Hukukundaki Uygulanma Biçimi  292
b. Yazılı Savunmanın İstenmesi  293
c. Savunma İçin Belli Bir Süre Tanınması  293
d. Savunma İstemeye Yetkililer  294
1. 657 sayılı Kanun Yönünden  294
2. 7068 sayılı Kanun Yönünden  294
3. 2547 sayılı Kanun Yönünden  294
e. Disiplin Kurullarında Dosya İncelenmesi  295
19. Disiplin Cezalarının Kesinleşmesi, İlgilisine Tebliği ve Başvuru Yollarının Gösterilmesi  324
a. Disiplin Cezalarının Kesinleşmesi  324
b. Disiplin Cezalarının Tebliği  326
c. Kararda Başvuru Yollarının Gösterilmesi  327
20. Yönetim Görevine Atanmaya Engel Haller  331
a. 657 Sayılı Kanun’a Tabi Personel Yönünden Yönetim Görevlerine Atanmaya Engel Haller  331
b. 2547 Sayılı Kanun’a Göre Yönetim Görevlerine Atanmaya Engel Haller  336
c. Yönetim Görevlerine Atanmaya Engel Ceza ile Cezalandırılanların Kanunda Sayılan Görevlere Vekalet Edip Edemeyecekleri  337
21. Disiplin Cezalarının Yargısal Denetimi  340
22. Disiplin Cezalarının Yerine Getirilme Zamanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi  342
23. Disiplin Cezalarının Özlük Dosyasından Silinmesi  343
a. 657 Sayılı Kanun’a Göre Disiplin Cezalarının Özlük Dosyasından Silinmesi  344
b. 7068 Sayılı Kanun’a Göre Disiplin Cezalarının Özlük Dosyasından Silinmesi  346
c. 2547 Sayılı Kanun’a Göre Disiplin Cezalarının Özlük Dosyasında Saklanması ve Silinmesi  346
24. Disiplin Cezalarına İtiraz  347
a. 657 Sayılı Kanun’a Göre Disiplin Cezalarına İtiraz  347
b. 2547 Sayılı Kanun’a Göre Disiplin Cezalarına İtiraz  349
1. İtiraza Konu Olan ve Olmayan Disiplin Cezaları  350
2. Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı İtiraz  350
3. Aylıktan veya Ücretten Kesme ve Kademe İlerlemesinin Durdurulması veya Birden Fazla Ücretten Kesme Cezasına Karşı İtiraz  351
4. İtiraz ve Karar Süresi  351
c. 7068 Sayılı Kanun’a Göre Disiplin Cezalarına İtiraz  352
1. Emniyet Genel Müdürlüğü personeline resen disiplin cezası vermeye yetkili olanlar,  353
2. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeline Resen Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Olanlar,  355
İkinci Bölüm
DİSİPLİN HUKUKU YÖNÜNDEN MEMURLARIN YERİNE
GETİRMEK ZORUNDA OLDUKLARI ÖDEVLER
YASANIN UYULMASINI ZORUNLU KILDIĞI
HUSUSLAR VE YASANIN YASAKLADIĞI İŞLER
I. MEMURLARIN YASA GEREĞİ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUKLARI ÖDEVLER  365
1. Sadakat Yükümlülüğü  365
2. Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık  366
3. Resmi Sıfatın Gerektirdiği İtibar ve Güvene Lâyık Olmak  378
4. Yurt Dışında Devlet İtibarını veya Görev Haysiyetini Zedeleyici Fiil ve Davranışlardan Kaçınma  379
5. Amir ve Memur Durumda Olan Kamu Görevlilerinin, Görev ve Sorumluluklarına Uygun Davranma Mecburiyetleri  380
a) Amir Konumunda Olan Kamu Görelisinin Görev ve Sorumluluğu  380
b) Memur Konumunda olan Kamu Görevlisinin Görev ve Sorumluluğu  384
6. Mal Bildirimi Mecburiyeti  387
II. YASANIN UYULMASINI ZORUNLU KILDIĞI HUSUSLAR  393
1. Görevi Dikkat ve İtina ile Yerine Getirmek ve Devlet Malını Korumak  394
2. Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağına Uymama  401
3. Resmî Belge, Araç ve Gereçlerin Yetki Verilen Mahaller Dışına Çıkarılmaması ve İadesi  410
III. YASANIN YASAKLADIĞI İŞLER  411
1. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı  411
2. Grev Yasağı  412
3. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı  413
4. Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı  418
5. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı  428
İkinci Kitap
MEMURLAR, DEVLET VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ÖĞRETİM ELEMANLARI VE GENEL KOLLUK PERSONELİ
HAKKINDA DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
Birinci Bölüm
657 SAYILI KANUNA GÖRE DEVLET MEMURLARINA
UYGULANAN DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
Birinci Kısım
KAPSAM, DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI
I. DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI BAKIMINDAN 657 SAYILI YASANIN KAPSAMI  437
II. DİSİPLİN HÜKÜMLERİ BAKIMINDAN DEVLET MEMURLARI YASASINA TÂBİ MEMURLAR  437
III. DİSİPLİN HÜKÜMLERİ BAKIMINDAN DEVLET MEMURLARI YASASINA TÂBİ OLMAYAN MEMURLAR  438
IV. DİSİPLİN CEZALARININ TÜRLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİLLER VE HALLER  439
1. Uyarma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller  439
2. Kınama Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller  447
3. Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller  460
4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller  476
5. Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller  519
İkinci Kısım
DİSİPLİN AMİRLERİ VE DİSİPLİN KURULLARI
I. DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLER  563
1. Disiplin Amirlerinin Belirlenmesi  564
2. Disiplin Amirlerinin Yetkileri  571
3. Disiplin Amirlerinin Sorumlulukları  572
II. DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ KURULLAR  578
1. Kurulların Oluşumu  578
2. Kurullarda Görevlendirilmeyecek Olanlar  580
3. Kurul Toplantılarına Katılamayacak Olanlar  580
4. Kurulların Yetkileri ve Görev Alanları  582
5. Kurul Üyelerinin Görev Süresi  586
6. Kurulların Toplantı ve Çalışma Usul ve Esasları  587
7. Yüksek Disiplin Kurullarının Karar Usulü, Memurun Hakkı  589
8. Disiplin Kurulu Kararlarının Niteliği (Ret veya Kabul), Karar Verme Süreleri  592
Üçüncü Kısım
DİSİPLİN SORUŞTURMASI
I. DİSİPLİN SORUŞTURMASININ USUL VE ESASLARI  608
1. İşleme Konulamayacak İhbar ve Şikâyetler  613
2. Soruşturmacının Görevlendirilmesi  615
3. Soruşturmacının Nitelikleri  621
4. Soruşturmanın Başlatılması  622
5. Disiplin Soruşturmasında Yetki ve Yetki Devri  630
6. Soruşturmacının Yetkileri, Delillerin Toplanması  632
7. İfade Alma Kapsamında Gözetilecek Hususlar  641
8. Soruşturma Usulünde Diğer Hususlar  641
II. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE RAPOR DÜZENLEME  657
Dördüncü Kısım
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
I. TANIM  677
II. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA ÖNLEMİNİN ALINABİLECEĞİ EYLEMLER  680
III. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYA YETKİLİ OLANLAR  682
1. Atamaya Yetkili Âmirler  682
2. Müfettişler  683
3. Valiler  683
4. Kaymakamlar  683
IV. CEZA KOVUŞTURMASI SIRASINDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA  684
V. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRAN ÂMİRİN SORUMLULUĞU  685
1. Sorumluluğu Gerektiren Haller  685
2. Sorumluluğun Esasları  687
VI. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VEYA GÖREVİNDEN UZAK KALAN MEMURUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ  688
1. Görevden Uzaklaştırılan Memurun Aylık Hakkı  689
2. Görevden Uzaklaştırılan Memurun Sosyal Hak ve Yardımlardan Yararlanması  691
3. Açıkta Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi ve Kesilen Aylıklarının Ödenmesi  691
VII. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA ÖNLEMİNİN KALDIRILMASI  692
VIII. GÖREVE BAŞLATMANIN ZORUNLU OLDUĞU HALLER  692
1. Haklarında Memurluktan/Meslekten Çıkarmadan Başka Bir Disiplin Cezası Verilenler  692
2. Yargılamanın Men’ine veya Beraatına Karar Verilenler  693
3. Hükümden Önce Haklarındaki Kovuşturma Genel Af ile Kaldırılanlar  693
4. Memurluğa Engel Olmayacak Bir Ceza ile Hükümlü Olup Cezası Ertelenenler  694
IX. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİNİN KALDIRILMASINDA AMİRİN TAKDİRİ  695
X. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ  696
XI. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA İŞLEMİNE KARŞI YARGI YOLU  697
İkinci Bölüm
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE
DEVLET VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ÖĞRETİM ELEMANLARI HAKKINDA
UYGULANAN DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
Birinci Kısım
KAPSAM, DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI
I. YÖNETMELİKLE YAPILAN DÜZENLEME SÜRECİ VE UYGULAMASI  699
II. 6764 – 7243 SAYILI KANUNLARLA GETİRİLEN DİSİPLİN HÜKÜMLERİ  711
III. DİSİPLİN HÜKÜMLERİ YÖNÜNDEN 2547 SAYILI YASANIN KAPSAMI  732
1. 2547 Sayılı Kanun’un Disiplin Hükümlerinin Uygulanacağı Personel  733
2. 2547 Sayılı Kanun’un Disiplin Hükümlerinin Uygulanmayacağı Personel  733
3. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Personelinin Durumu  734
IV. DİSİPLİN CEZALARININ TÜRLERİ ve TANIMLARI  737
V. DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER VE HALLER  738
1. Uyarma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller  738
2. Kınama Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller  740
3. Aylıktan veya Ücretten Kesme Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller  752
4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması veya Birden Fazla Ücretten Kesme Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller  757
5.Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma Cezasını Gerektiren Fiiller  771
6. Kamu Görevinden Çıkarma Cezasını Gerektiren Fiiller  778
İkinci Kısım
DİSİPLİN AMİRLERİ VE DİSİPLİN CEZASI VERMEYE
YETKİLİ AMİR VE KURULLAR
I. DİSİPLİN AMİRLERİ  789
1. Yükseköğretim Kurulu Başkanının Disiplin Amiri Olduğu Haller  789
2. Rektörün Disiplin Amiri Olduğu Haller  795
3. Bağımsız Vakıf Meslek Yüksekokulu Müdürünün Disiplin Amiri Olduğu Haller  796
4. Dekanın Disiplin Amiri Olduğu Haller  796
5. Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerinin Disiplin Amiri Oldukları Haller  797
6. Kadrosu Bulunan Uygulama Araştırma Merkezi ile Bağımsız Enstitü Müdürlerinin Disiplin Amiri Oldukları Haller  797
7. Genel Sekreter veya Sekreterlerin Disiplin Amiri Oldukları Haller  797
II. DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR  798
1. Uyarma ve Kınama Cezasını Vermeye Yetkili Amirler  799
2. Aylıktan veya Ücretten Kesme ve Kademe İlerlemesinin Durdurulması veya Birden Fazla Ücretten Kesme Cezalarını Vermeye Yetkili Kurullar  800
3. Üniversite Öğretim Mesleğinden ve Kamu Görevinden Çıkarma Cezalarını Vermeye Yetkili Kurul  800
4. Rektörler, Bağımsız Vakıf Meslek Yüksekokulu Müdürleri ve Dekanlar Hakkında Aylıktan veya Ücretten Kesme, Kademe İlerlemesinin Durdurulması veya Birden Fazla Ücretten Kesme, Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma ve Kamu Görevinden Çıkarma Cezalarını Vermeye Yetkili Kurul  800
III. DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ MAKAMLARIN CEZAYI DEĞİŞTİRME YA DA REDDETME YETKİLERİ  800
IV. DİSİPLİN CEZASI VERME YETKİSİNİN DEVREDİLEMEZLİĞİ  801
V. DİSİPLİN KURULLARININ YETKİLERİ  802
VI. DİSİPLİN KURULLARININ TEŞEKKÜLÜ  803
1. Yüksek Disiplin Kurulu (YÖK Genel Kurulu)  803
2. Üniversite Disiplin Kurulu (Üniversite Yönetim Kurulu)  803
3. Üniversite Bağlı Birimlerinin Yönetim Kurulları (Disiplin Kurulları)  803
4. Yükseköğretim Kurulu Personeli İçin Disiplin Kurulu  804
5. Üniversitelerarası Kurul Personeli Disiplin Kurulu  804
6. Kurul Toplantılarına Katılamayacak Olanlar  805
Üçüncü Kısım
SORUŞTURMA USULÜ
I. SORUŞTURMACININ SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLERİ  808
II. DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR  810
1. Disiplin Soruşturmasının Başlatılması ve Üst Disiplin Amirinin Aynı Konuda Soruşturma Başlatması  810
2. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine İlişkin Disiplin Cezası Verilmesini Gerektiren Fiiller Hakkında Soruşturma Usulü  811
3. Soruşturmanın Kim Tarafından Yapılacağı  816
4. Soruşturmacının Görev ve Unvanının Soruşturulanın Görev ve Unvanının Üzerinde Olması  816
5. Fiilin Ast ile Üst Tarafından Birlikte İşlenmesi Hâlinde Soruşturma Usulü ve Disiplin Cezası Verme Yetkisi  817
6. Soruşturulanın Disiplin Cezası Verilmesini Gerektiren Fiili İşlediği ve Disiplin Soruşturmasının Başlatıldığı Tarihteki Görev veya Unvanının Farklı Olması Hâlinde Disiplin Soruşturması.  818
7. Soruşturmacının Yetkileri  819
III. SAVUNMA HAKKI KAPSAMINDA GÖZETİLECEK HUSUSLAR  826
IV. RAPOR DÜZENLENMESİ  826
V. SORUŞTURMA USULÜNDE DİĞER HUSUSLAR  827
Dördüncü Kısım
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
I. TANIM  830
II. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYA YETKİLİLER  836
1. Üst Kuruluşlarda  836
2. Devlet Yükseköğretim Kurumlarında  836
3. Rektör, Dekan ve Bağımsız Vakıf Meslek Yüksek Okul Müdürleri Hakkında Görevden Uzaklaştırmaya Yetkililer.  838
III. SORUŞTURMAYA BAŞLAMA SÜRESİ  839
IV.GÖREVDEN UZAKLAŞTIRANLARIN SORUMLULUKLAR  839
V.GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLARIN HAKLARI, TEDBİRİN KALDIRILMASININ ZORUNLU OLDUĞU HAL VE GÖREVE İADE HALLERİ  842
1. Aylık Hakkı  843
2. Sosyal Haklar  843
3 Göreve Tekrar Başlatılmanın Zorunlu Olduğu Durumlar  844
Üçüncü Bölüm
7068 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE
GENEL KOLLUK PERSONELİ HAKKINDA UYGULANAN
DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
Birinci Kısım
EMNİYET, JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ
DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI
I. GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİNİN GEÇİRDİĞİ EVRELER  847
II. 7068 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DİSİPLİN HÜKÜMLERİ  850
III. 7068 SAYILI KANUNUN KAPSAMINA ALDIĞI KURULUŞLAR VE PERSONEL  850
IV. KAPSAMA DAHİL PERSONEL HAKKINDA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN DİSİPLİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMA ALANI  851
1. Emniyet Teşkilatı Personeli Yönünden  852
2. Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Yönünden  853
V. 7068 SAYILI KANUNDA YER ALAN TANIMLAR  855
VI.GENEL KOLLUK DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI YÖNÜNDEN DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN FİİLLERİN VE DİSİPLİN CEZALARININ NİTELİĞİ  859
1. Disiplinsizliğin Kasten veya Taksirle Oluşabileceği Hususu  859
2. Aynı Fiil Nedeniyle Bu Kanunda Yazılı Disiplin Cezalarından Birden Fazlası Verilemez.  864
3. Bir Fiilin Birden Fazla Disiplinsizlik Teşkil Etmesi Halinde Ağır Olan Disiplin Cezası Verilir.  864
4. Bir Fiilin Diğer Kanunlar Kapsamında İdari Yaptırıma Bağlanmış Olması, Aynı Fiile Bu Kanun Kapsamında Disiplin Cezası Verilmesine Engel Teşkil Etmez.  866
VII. DİSİPLİNSİZLİK VE CEZALARI  871
1. Disiplinsizlik (Ceza Gerektiren Fiil ve Haller)  871
2. Disiplin Hukukunda Suç ve Ceza Kavramları  871
a. Uyarma ve Kınama Cezaları  874
b. Aylıktan Kesme Cezası:  878
c. Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası  880
d. Meslekten Çıkarma Cezası  885
e. Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası  902
1. 657 Sayılı Yasaya Göre Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller  903
2. 7068 sayılı Kanun Hükümlerine Göre Memuriyetten Çıkarılma Sebepleri  903
3. Sözleşmeli subay ve astsubaylar hakkında ayırma cezası  907
4. Meslekten Çıkarma Cezasında Ağırlaştırıcı Nedenler  909
3. Geçici Olarak Kontrol Altına Alma  926
4. Disiplin Ceza Puanına Bağlı Olarak Meslekten Çıkarma Cezası Verilmesi  927
VIII. JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ HAKKINDA 6413 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMA OLANAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞI  929
1. Jandarma Genel Komutanlığı Personeli  930
2. Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli  931
3. 7068 Sayılı Kanun  932
4. Değerlendirme  933
İkinci Kısım
GENEL KOLLUK DİSİPLİN AMİRLERİ VE
DİSİPLİN KURULLARI
I. DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ ORGANLAR  935
1. Disiplin Amirleri  935
a. Kurumlar İtibariyle Disiplin Amirleri  936
b. Disiplin Amirinin Disiplin Cezası Verme Yetkisi  938
2. Disiplin Kurulları  942
a. Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurulları ile İlgili Esaslar  942
1. Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Kuruluşu  943
2. Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Görev ve Yetkileri  944
3. Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarınca Verilen Kararların Kesinleşmesi  946
b. Jandarma Teşkilatı Disiplin Kurulları ile İlgili Esaslar  947
1. Jandarma Teşkilatı Disiplin Kurullarının Kuruluşu  947
2. Jandarma Teşkilatı Disiplin Kurullarının Görev ve Yetkileri  948
3. Jandarma Teşkilatı Disiplin Kurullarınca Verilen Kararların Kesinleşmesi  950
c. Sahil Güvenlik Komutanlığı Disiplin Kurulları ile İlgili Esaslar  951
1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilatı Disiplin Kurullarının Kuruluşu  952
2. Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilatı Disiplin Kurullarının Görev ve Yetkileri  953
2.1. Bölge Komutanlığı Disiplin Kurulu;  953
2.2. Eğitim ve Öğretim Kurumları Disiplin Kurulu;  953
2.3. Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı Disiplin Kurulu;  953
2.4. Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu;  954
2.5. Sahil Güvenlik Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu;  954
2.6. Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu  955
3. Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilatı Disiplin Kurullarınca Verilen Kararların Kesinleşmesi  955
II. DİSİPLİN AMİRLERİNİN VE KURULLARININ BELİRLENMESİ VE ÇALIŞMASINA DAİR ESASLAR  956
Üçüncü Kısım
SORUŞTURMA USULÜ
I. SORUŞTURMANIN GENEL ESASLARI  959
II. DİSİPLİN AMİRLERİNİN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN YETKİLERİ  960
III. SORUŞTURMACININ SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLERİ  965
IV. SORUŞTURMACININ SORUMLULUKLARI  966
V. DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR  969
VI. DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA YETKİ VE YETKİ DEVRİ  970
VII. SORUŞTURMACININ YETKİLERİ  972
VIII. KURUMLARIN EN ÜST AMİRLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA  975
IX. SORUŞTURMA SONUCU VERİLECEK KARAR  977
Dördüncü Kısım
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA  979
Dördüncü Bölüm
ZABITA VE İTFAİYE MEMURLARI İLE
KİT PERSONELİ HAKKINDA
DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI
I. BELEDİYE ZABITA MEMURLARI  981
II. BELEDİYE İTFAİYE MEMURLARI  985
III. KİT PERSONELİ HAKKINDA UYGULANAN DİSİPLİN CEZALARI  986
İLGİLİ MEVZUAT  992
1. 657 Sayılı Yasanın Disiplin Suç ve Cezalarına İlişkin Hükümleri  992
2. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik  999
3. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu  1008
4. Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun  1021
ÖRNEK DİLEKÇELER  1049
Kaynakça  1087
Kavram Dizini  1091
 


Rona Aybay
Ekim 2020
65.00 TL
İndirimli: 58.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Nazım Taha Koçak
Ekim 2020
48.00 TL
Sepete Ekle
Azime Deniz Özder
Ekim 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Kitap
DİSİPLİN HUKUKUNUN GENEL ESASLARI
Birinci Bölüm
DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARININ GENEL ESASLARI
I. DİSİPLİN, DİSİPLİN SUÇU VE DİSİPLİN CEZASI KAVRAMLARI  23
1. Disiplin  23
2. Disiplin Suçu  23
3. Disiplin Cezası  24
II. DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARINA HAKİM OLAN TEMEL KAVRAMLAR  26
1. Yasallık İlkesi  26
2. Disiplin Cezasını Gerektiren Fiil ve Hallere Nitelik İtibariyle Benzer Eylemlerin Cezalandırılması Hali  61
3. Lehe Olan Hükmün Uygulanması İlkesi  74
4. Aleyhe Değiştirme Yasağı İlkesi  88
5. Kanunu Bilmemek Mazeret Sayılmaz İlkesi  103
6. Disiplin Cezalarının Geri Alınamaması İlkesi  105
7. Memuriyetten Ayrılanlara Disiplin Cezası Verilmesi  120
8. Eylemin Ağırlığına Göre Cezalandırma–“Orantılılık” “Ölçülülük” ve “Belirlilik” İlkeleri  122
9. Alt Ceza – Cezanın Hafifletilmesi  135
10. Tekerrür – Cezaların Ağırlaştırılması  151
11. Disiplin Soruşturmasının Adli Soruşturmadan Bağımsızlığı  171
a. Ceza Kovuşturması ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi  174
b. Ceza Yargılamasında Kullanılamayan/Kullanılmayan Bir Kısım Delillerin Disiplin Soruşturmasında Kullanılıp Kullanılamayacağı  177
c. Suçun Unsurlarının Oluşmadığı Ya Da Suçun O Kişi Tarafından İşlenmediği Mahkeme Kararıyla Saptanması Halinde Disiplin Cezasını Verilip Verilemeyeceği  180
d. Cezaların Ertelenmesinin ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Disiplin Soruşturmasına Etkisi  186
1. Cezalarının Ertelenmesinin Disiplin Soruşturmasına Etkisi  186
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Disiplin Soruşturmasına Etkisi  188
3. İddianamenin Düzenlenmesinin (Kamu Davasının Açılmasının) Ertelenmesinin Disiplin Soruşturmasına Etkisi  196
4. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasasının 171/2. madde hükmü ile 5237 sayılı TCK’nın 191/2 madde hükmüne göre kamu davasının açılmasının beş yıl süreyle ertelenmesi.  196
4.1. CMK 171/2 Madde Hükmüne Göre Kamu Davasının Ertelenmesinin Etkisi  196
4.2. CMK/191/1–2 Madde Hükmüne Göre Kamu Davasının Ertelenmesinin Etkisi  198
e. Genel Affın Disiplin Suçlarına Etkisi  201
12. Kısa/Uzun Süreli ve Kademe İlerlemesinin Durdurması Cezasının Uygulanamadığı Durumlarda Verilecek Ceza  225
13. Alt ve Üst Sınırları Belirlenmiş Disiplin Cezalarının Uygulanması  228
14. Bir Eylemden Dolayı İki Ayrı Soruşturma Yapılamayacağı ve İki Ayrı Cezanın Verilemeyeceği Kuralı  230
15. Tek Bir Olay İçindeki Farklı Fiillere Uygulanacak Disiplin Cezası  239
16. Disiplin Cezası Uygulamasında Takdir Yetkisi  241
a. Takdir Yetkisi Kavramı  245
b. Takdir Yetkisi Kullanımı  245
1. Takdir Yetkisinin Kullanılmasında Dikkate Alınması Gereken Ölçütler: Ölçülü, Adaletli ve Hakkaniyetli Olmak  245
2. Takdir Yetkisinin Gerekçeli Kullanılması  250
17. Zamanaşımı  253
a. Soruşturmaya Başlama ve Ceza Vermeye İlişkin Zamanaşımı Süreleri  253
1. Soruşturmaya Başlamada Zamanaşımı Süresi  254
2. Ceza Verme Zamanaşımı Süreleri  256
b. 2547 Sayılı Kanun’a Göre; İptal Kararı Üzerine Yeniden Ceza Verme Halinde Zamanaşımı Süresi  256
c. Ceza Verme Zamanaşımının Başlangıcı  258
d. İptal Kararı Üzerine Yeniden Ceza Verme Hali  260
e. Zamanaşımının Kesilmesi Ya Da Durması  262
18. Savunma Hakkı  284
a. İsnat Olunan Hususun İlgiliye Açıkça ve Yazılı Olarak Bildirilmesi  290
1. Kuralın Adli Yargılama İlkesi ile İlgisi  290
2. Kuralın Ceza Hukukundaki Uygulama Biçimi  291
3. Kuralın Disiplin Hukukundaki Uygulanma Biçimi  292
b. Yazılı Savunmanın İstenmesi  293
c. Savunma İçin Belli Bir Süre Tanınması  293
d. Savunma İstemeye Yetkililer  294
1. 657 sayılı Kanun Yönünden  294
2. 7068 sayılı Kanun Yönünden  294
3. 2547 sayılı Kanun Yönünden  294
e. Disiplin Kurullarında Dosya İncelenmesi  295
19. Disiplin Cezalarının Kesinleşmesi, İlgilisine Tebliği ve Başvuru Yollarının Gösterilmesi  324
a. Disiplin Cezalarının Kesinleşmesi  324
b. Disiplin Cezalarının Tebliği  326
c. Kararda Başvuru Yollarının Gösterilmesi  327
20. Yönetim Görevine Atanmaya Engel Haller  331
a. 657 Sayılı Kanun’a Tabi Personel Yönünden Yönetim Görevlerine Atanmaya Engel Haller  331
b. 2547 Sayılı Kanun’a Göre Yönetim Görevlerine Atanmaya Engel Haller  336
c. Yönetim Görevlerine Atanmaya Engel Ceza ile Cezalandırılanların Kanunda Sayılan Görevlere Vekalet Edip Edemeyecekleri  337
21. Disiplin Cezalarının Yargısal Denetimi  340
22. Disiplin Cezalarının Yerine Getirilme Zamanı ve İlgili Yerlere Bildirilmesi  342
23. Disiplin Cezalarının Özlük Dosyasından Silinmesi  343
a. 657 Sayılı Kanun’a Göre Disiplin Cezalarının Özlük Dosyasından Silinmesi  344
b. 7068 Sayılı Kanun’a Göre Disiplin Cezalarının Özlük Dosyasından Silinmesi  346
c. 2547 Sayılı Kanun’a Göre Disiplin Cezalarının Özlük Dosyasında Saklanması ve Silinmesi  346
24. Disiplin Cezalarına İtiraz  347
a. 657 Sayılı Kanun’a Göre Disiplin Cezalarına İtiraz  347
b. 2547 Sayılı Kanun’a Göre Disiplin Cezalarına İtiraz  349
1. İtiraza Konu Olan ve Olmayan Disiplin Cezaları  350
2. Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı İtiraz  350
3. Aylıktan veya Ücretten Kesme ve Kademe İlerlemesinin Durdurulması veya Birden Fazla Ücretten Kesme Cezasına Karşı İtiraz  351
4. İtiraz ve Karar Süresi  351
c. 7068 Sayılı Kanun’a Göre Disiplin Cezalarına İtiraz  352
1. Emniyet Genel Müdürlüğü personeline resen disiplin cezası vermeye yetkili olanlar,  353
2. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeline Resen Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Olanlar,  355
İkinci Bölüm
DİSİPLİN HUKUKU YÖNÜNDEN MEMURLARIN YERİNE
GETİRMEK ZORUNDA OLDUKLARI ÖDEVLER
YASANIN UYULMASINI ZORUNLU KILDIĞI
HUSUSLAR VE YASANIN YASAKLADIĞI İŞLER
I. MEMURLARIN YASA GEREĞİ YERİNE GETİRMEK ZORUNDA OLDUKLARI ÖDEVLER  365
1. Sadakat Yükümlülüğü  365
2. Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık  366
3. Resmi Sıfatın Gerektirdiği İtibar ve Güvene Lâyık Olmak  378
4. Yurt Dışında Devlet İtibarını veya Görev Haysiyetini Zedeleyici Fiil ve Davranışlardan Kaçınma  379
5. Amir ve Memur Durumda Olan Kamu Görevlilerinin, Görev ve Sorumluluklarına Uygun Davranma Mecburiyetleri  380
a) Amir Konumunda Olan Kamu Görelisinin Görev ve Sorumluluğu  380
b) Memur Konumunda olan Kamu Görevlisinin Görev ve Sorumluluğu  384
6. Mal Bildirimi Mecburiyeti  387
II. YASANIN UYULMASINI ZORUNLU KILDIĞI HUSUSLAR  393
1. Görevi Dikkat ve İtina ile Yerine Getirmek ve Devlet Malını Korumak  394
2. Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağına Uymama  401
3. Resmî Belge, Araç ve Gereçlerin Yetki Verilen Mahaller Dışına Çıkarılmaması ve İadesi  410
III. YASANIN YASAKLADIĞI İŞLER  411
1. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı  411
2. Grev Yasağı  412
3. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı  413
4. Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı  418
5. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı  428
İkinci Kitap
MEMURLAR, DEVLET VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ÖĞRETİM ELEMANLARI VE GENEL KOLLUK PERSONELİ
HAKKINDA DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
Birinci Bölüm
657 SAYILI KANUNA GÖRE DEVLET MEMURLARINA
UYGULANAN DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
Birinci Kısım
KAPSAM, DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI
I. DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI BAKIMINDAN 657 SAYILI YASANIN KAPSAMI  437
II. DİSİPLİN HÜKÜMLERİ BAKIMINDAN DEVLET MEMURLARI YASASINA TÂBİ MEMURLAR  437
III. DİSİPLİN HÜKÜMLERİ BAKIMINDAN DEVLET MEMURLARI YASASINA TÂBİ OLMAYAN MEMURLAR  438
IV. DİSİPLİN CEZALARININ TÜRLERİ İLE CEZA UYGULANACAK FİİLLER VE HALLER  439
1. Uyarma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller  439
2. Kınama Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller  447
3. Aylıktan Kesme Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller  460
4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller  476
5. Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller  519
İkinci Kısım
DİSİPLİN AMİRLERİ VE DİSİPLİN KURULLARI
I. DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİRLER  563
1. Disiplin Amirlerinin Belirlenmesi  564
2. Disiplin Amirlerinin Yetkileri  571
3. Disiplin Amirlerinin Sorumlulukları  572
II. DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ KURULLAR  578
1. Kurulların Oluşumu  578
2. Kurullarda Görevlendirilmeyecek Olanlar  580
3. Kurul Toplantılarına Katılamayacak Olanlar  580
4. Kurulların Yetkileri ve Görev Alanları  582
5. Kurul Üyelerinin Görev Süresi  586
6. Kurulların Toplantı ve Çalışma Usul ve Esasları  587
7. Yüksek Disiplin Kurullarının Karar Usulü, Memurun Hakkı  589
8. Disiplin Kurulu Kararlarının Niteliği (Ret veya Kabul), Karar Verme Süreleri  592
Üçüncü Kısım
DİSİPLİN SORUŞTURMASI
I. DİSİPLİN SORUŞTURMASININ USUL VE ESASLARI  608
1. İşleme Konulamayacak İhbar ve Şikâyetler  613
2. Soruşturmacının Görevlendirilmesi  615
3. Soruşturmacının Nitelikleri  621
4. Soruşturmanın Başlatılması  622
5. Disiplin Soruşturmasında Yetki ve Yetki Devri  630
6. Soruşturmacının Yetkileri, Delillerin Toplanması  632
7. İfade Alma Kapsamında Gözetilecek Hususlar  641
8. Soruşturma Usulünde Diğer Hususlar  641
II. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE RAPOR DÜZENLEME  657
Dördüncü Kısım
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
I. TANIM  677
II. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA ÖNLEMİNİN ALINABİLECEĞİ EYLEMLER  680
III. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYA YETKİLİ OLANLAR  682
1. Atamaya Yetkili Âmirler  682
2. Müfettişler  683
3. Valiler  683
4. Kaymakamlar  683
IV. CEZA KOVUŞTURMASI SIRASINDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA  684
V. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRAN ÂMİRİN SORUMLULUĞU  685
1. Sorumluluğu Gerektiren Haller  685
2. Sorumluluğun Esasları  687
VI. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN VEYA GÖREVİNDEN UZAK KALAN MEMURUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ  688
1. Görevden Uzaklaştırılan Memurun Aylık Hakkı  689
2. Görevden Uzaklaştırılan Memurun Sosyal Hak ve Yardımlardan Yararlanması  691
3. Açıkta Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi ve Kesilen Aylıklarının Ödenmesi  691
VII. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA ÖNLEMİNİN KALDIRILMASI  692
VIII. GÖREVE BAŞLATMANIN ZORUNLU OLDUĞU HALLER  692
1. Haklarında Memurluktan/Meslekten Çıkarmadan Başka Bir Disiplin Cezası Verilenler  692
2. Yargılamanın Men’ine veya Beraatına Karar Verilenler  693
3. Hükümden Önce Haklarındaki Kovuşturma Genel Af ile Kaldırılanlar  693
4. Memurluğa Engel Olmayacak Bir Ceza ile Hükümlü Olup Cezası Ertelenenler  694
IX. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİNİN KALDIRILMASINDA AMİRİN TAKDİRİ  695
X. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA SÜRESİ  696
XI. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA İŞLEMİNE KARŞI YARGI YOLU  697
İkinci Bölüm
2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE
DEVLET VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ÖĞRETİM ELEMANLARI HAKKINDA
UYGULANAN DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
Birinci Kısım
KAPSAM, DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI
I. YÖNETMELİKLE YAPILAN DÜZENLEME SÜRECİ VE UYGULAMASI  699
II. 6764 – 7243 SAYILI KANUNLARLA GETİRİLEN DİSİPLİN HÜKÜMLERİ  711
III. DİSİPLİN HÜKÜMLERİ YÖNÜNDEN 2547 SAYILI YASANIN KAPSAMI  732
1. 2547 Sayılı Kanun’un Disiplin Hükümlerinin Uygulanacağı Personel  733
2. 2547 Sayılı Kanun’un Disiplin Hükümlerinin Uygulanmayacağı Personel  733
3. Vakıf Yükseköğretim Kurumları Personelinin Durumu  734
IV. DİSİPLİN CEZALARININ TÜRLERİ ve TANIMLARI  737
V. DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN FİİLLER VE HALLER  738
1. Uyarma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller  738
2. Kınama Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller  740
3. Aylıktan veya Ücretten Kesme Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller  752
4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması veya Birden Fazla Ücretten Kesme Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller  757
5.Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma Cezasını Gerektiren Fiiller  771
6. Kamu Görevinden Çıkarma Cezasını Gerektiren Fiiller  778
İkinci Kısım
DİSİPLİN AMİRLERİ VE DİSİPLİN CEZASI VERMEYE
YETKİLİ AMİR VE KURULLAR
I. DİSİPLİN AMİRLERİ  789
1. Yükseköğretim Kurulu Başkanının Disiplin Amiri Olduğu Haller  789
2. Rektörün Disiplin Amiri Olduğu Haller  795
3. Bağımsız Vakıf Meslek Yüksekokulu Müdürünün Disiplin Amiri Olduğu Haller  796
4. Dekanın Disiplin Amiri Olduğu Haller  796
5. Enstitü ve Yüksekokul Müdürlerinin Disiplin Amiri Oldukları Haller  797
6. Kadrosu Bulunan Uygulama Araştırma Merkezi ile Bağımsız Enstitü Müdürlerinin Disiplin Amiri Oldukları Haller  797
7. Genel Sekreter veya Sekreterlerin Disiplin Amiri Oldukları Haller  797
II. DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ AMİR VE KURULLAR  798
1. Uyarma ve Kınama Cezasını Vermeye Yetkili Amirler  799
2. Aylıktan veya Ücretten Kesme ve Kademe İlerlemesinin Durdurulması veya Birden Fazla Ücretten Kesme Cezalarını Vermeye Yetkili Kurullar  800
3. Üniversite Öğretim Mesleğinden ve Kamu Görevinden Çıkarma Cezalarını Vermeye Yetkili Kurul  800
4. Rektörler, Bağımsız Vakıf Meslek Yüksekokulu Müdürleri ve Dekanlar Hakkında Aylıktan veya Ücretten Kesme, Kademe İlerlemesinin Durdurulması veya Birden Fazla Ücretten Kesme, Üniversite Öğretim Mesleğinden Çıkarma ve Kamu Görevinden Çıkarma Cezalarını Vermeye Yetkili Kurul  800
III. DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ MAKAMLARIN CEZAYI DEĞİŞTİRME YA DA REDDETME YETKİLERİ  800
IV. DİSİPLİN CEZASI VERME YETKİSİNİN DEVREDİLEMEZLİĞİ  801
V. DİSİPLİN KURULLARININ YETKİLERİ  802
VI. DİSİPLİN KURULLARININ TEŞEKKÜLÜ  803
1. Yüksek Disiplin Kurulu (YÖK Genel Kurulu)  803
2. Üniversite Disiplin Kurulu (Üniversite Yönetim Kurulu)  803
3. Üniversite Bağlı Birimlerinin Yönetim Kurulları (Disiplin Kurulları)  803
4. Yükseköğretim Kurulu Personeli İçin Disiplin Kurulu  804
5. Üniversitelerarası Kurul Personeli Disiplin Kurulu  804
6. Kurul Toplantılarına Katılamayacak Olanlar  805
Üçüncü Kısım
SORUŞTURMA USULÜ
I. SORUŞTURMACININ SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLERİ  808
II. DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR  810
1. Disiplin Soruşturmasının Başlatılması ve Üst Disiplin Amirinin Aynı Konuda Soruşturma Başlatması  810
2. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine İlişkin Disiplin Cezası Verilmesini Gerektiren Fiiller Hakkında Soruşturma Usulü  811
3. Soruşturmanın Kim Tarafından Yapılacağı  816
4. Soruşturmacının Görev ve Unvanının Soruşturulanın Görev ve Unvanının Üzerinde Olması  816
5. Fiilin Ast ile Üst Tarafından Birlikte İşlenmesi Hâlinde Soruşturma Usulü ve Disiplin Cezası Verme Yetkisi  817
6. Soruşturulanın Disiplin Cezası Verilmesini Gerektiren Fiili İşlediği ve Disiplin Soruşturmasının Başlatıldığı Tarihteki Görev veya Unvanının Farklı Olması Hâlinde Disiplin Soruşturması.  818
7. Soruşturmacının Yetkileri  819
III. SAVUNMA HAKKI KAPSAMINDA GÖZETİLECEK HUSUSLAR  826
IV. RAPOR DÜZENLENMESİ  826
V. SORUŞTURMA USULÜNDE DİĞER HUSUSLAR  827
Dördüncü Kısım
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
I. TANIM  830
II. GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYA YETKİLİLER  836
1. Üst Kuruluşlarda  836
2. Devlet Yükseköğretim Kurumlarında  836
3. Rektör, Dekan ve Bağımsız Vakıf Meslek Yüksek Okul Müdürleri Hakkında Görevden Uzaklaştırmaya Yetkililer.  838
III. SORUŞTURMAYA BAŞLAMA SÜRESİ  839
IV.GÖREVDEN UZAKLAŞTIRANLARIN SORUMLULUKLAR  839
V.GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLARIN HAKLARI, TEDBİRİN KALDIRILMASININ ZORUNLU OLDUĞU HAL VE GÖREVE İADE HALLERİ  842
1. Aylık Hakkı  843
2. Sosyal Haklar  843
3 Göreve Tekrar Başlatılmanın Zorunlu Olduğu Durumlar  844
Üçüncü Bölüm
7068 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE
GENEL KOLLUK PERSONELİ HAKKINDA UYGULANAN
DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
Birinci Kısım
EMNİYET, JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ
DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI
I. GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİNİN GEÇİRDİĞİ EVRELER  847
II. 7068 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN DİSİPLİN HÜKÜMLERİ  850
III. 7068 SAYILI KANUNUN KAPSAMINA ALDIĞI KURULUŞLAR VE PERSONEL  850
IV. KAPSAMA DAHİL PERSONEL HAKKINDA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NUN DİSİPLİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMA ALANI  851
1. Emniyet Teşkilatı Personeli Yönünden  852
2. Jandarma ve Sahil Güvenlik Personeli Yönünden  853
V. 7068 SAYILI KANUNDA YER ALAN TANIMLAR  855
VI.GENEL KOLLUK DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI YÖNÜNDEN DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN FİİLLERİN VE DİSİPLİN CEZALARININ NİTELİĞİ  859
1. Disiplinsizliğin Kasten veya Taksirle Oluşabileceği Hususu  859
2. Aynı Fiil Nedeniyle Bu Kanunda Yazılı Disiplin Cezalarından Birden Fazlası Verilemez.  864
3. Bir Fiilin Birden Fazla Disiplinsizlik Teşkil Etmesi Halinde Ağır Olan Disiplin Cezası Verilir.  864
4. Bir Fiilin Diğer Kanunlar Kapsamında İdari Yaptırıma Bağlanmış Olması, Aynı Fiile Bu Kanun Kapsamında Disiplin Cezası Verilmesine Engel Teşkil Etmez.  866
VII. DİSİPLİNSİZLİK VE CEZALARI  871
1. Disiplinsizlik (Ceza Gerektiren Fiil ve Haller)  871
2. Disiplin Hukukunda Suç ve Ceza Kavramları  871
a. Uyarma ve Kınama Cezaları  874
b. Aylıktan Kesme Cezası:  878
c. Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası  880
d. Meslekten Çıkarma Cezası  885
e. Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası  902
1. 657 Sayılı Yasaya Göre Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Fiil ve Haller  903
2. 7068 sayılı Kanun Hükümlerine Göre Memuriyetten Çıkarılma Sebepleri  903
3. Sözleşmeli subay ve astsubaylar hakkında ayırma cezası  907
4. Meslekten Çıkarma Cezasında Ağırlaştırıcı Nedenler  909
3. Geçici Olarak Kontrol Altına Alma  926
4. Disiplin Ceza Puanına Bağlı Olarak Meslekten Çıkarma Cezası Verilmesi  927
VIII. JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK PERSONELİ HAKKINDA 6413 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ DİSİPLİN KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMA OLANAĞININ BULUNUP BULUNMADIĞI  929
1. Jandarma Genel Komutanlığı Personeli  930
2. Sahil Güvenlik Komutanlığı Personeli  931
3. 7068 Sayılı Kanun  932
4. Değerlendirme  933
İkinci Kısım
GENEL KOLLUK DİSİPLİN AMİRLERİ VE
DİSİPLİN KURULLARI
I. DİSİPLİN CEZASI VERMEYE YETKİLİ ORGANLAR  935
1. Disiplin Amirleri  935
a. Kurumlar İtibariyle Disiplin Amirleri  936
b. Disiplin Amirinin Disiplin Cezası Verme Yetkisi  938
2. Disiplin Kurulları  942
a. Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurulları ile İlgili Esaslar  942
1. Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Kuruluşu  943
2. Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının Görev ve Yetkileri  944
3. Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarınca Verilen Kararların Kesinleşmesi  946
b. Jandarma Teşkilatı Disiplin Kurulları ile İlgili Esaslar  947
1. Jandarma Teşkilatı Disiplin Kurullarının Kuruluşu  947
2. Jandarma Teşkilatı Disiplin Kurullarının Görev ve Yetkileri  948
3. Jandarma Teşkilatı Disiplin Kurullarınca Verilen Kararların Kesinleşmesi  950
c. Sahil Güvenlik Komutanlığı Disiplin Kurulları ile İlgili Esaslar  951
1. Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilatı Disiplin Kurullarının Kuruluşu  952
2. Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilatı Disiplin Kurullarının Görev ve Yetkileri  953
2.1. Bölge Komutanlığı Disiplin Kurulu;  953
2.2. Eğitim ve Öğretim Kurumları Disiplin Kurulu;  953
2.3. Sahil Güvenlik Hava Komutanlığı Disiplin Kurulu;  953
2.4. Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkez Disiplin Kurulu;  954
2.5. Sahil Güvenlik Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu;  954
2.6. Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu  955
3. Sahil Güvenlik Komutanlığı Teşkilatı Disiplin Kurullarınca Verilen Kararların Kesinleşmesi  955
II. DİSİPLİN AMİRLERİNİN VE KURULLARININ BELİRLENMESİ VE ÇALIŞMASINA DAİR ESASLAR  956
Üçüncü Kısım
SORUŞTURMA USULÜ
I. SORUŞTURMANIN GENEL ESASLARI  959
II. DİSİPLİN AMİRLERİNİN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN YETKİLERİ  960
III. SORUŞTURMACININ SAHİP OLMASI GEREKEN NİTELİKLERİ  965
IV. SORUŞTURMACININ SORUMLULUKLARI  966
V. DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR  969
VI. DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA YETKİ VE YETKİ DEVRİ  970
VII. SORUŞTURMACININ YETKİLERİ  972
VIII. KURUMLARIN EN ÜST AMİRLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA  975
IX. SORUŞTURMA SONUCU VERİLECEK KARAR  977
Dördüncü Kısım
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA  979
Dördüncü Bölüm
ZABITA VE İTFAİYE MEMURLARI İLE
KİT PERSONELİ HAKKINDA
DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI
I. BELEDİYE ZABITA MEMURLARI  981
II. BELEDİYE İTFAİYE MEMURLARI  985
III. KİT PERSONELİ HAKKINDA UYGULANAN DİSİPLİN CEZALARI  986
İLGİLİ MEVZUAT  992
1. 657 Sayılı Yasanın Disiplin Suç ve Cezalarına İlişkin Hükümleri  992
2. Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik  999
3. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu  1008
4. Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun  1021
ÖRNEK DİLEKÇELER  1049
Kaynakça  1087
Kavram Dizini  1091
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020