Hukukumuzda Bilirkişilik Prof. Dr. Süha Tanrıver  - Kitap

Hukukumuzda Bilirkişilik

2. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
226
Barkod:
9786050515367
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
300,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bilirkişilerin, niteliklerinin tâyini ve görevlendirilmelerinde gözetilecek olan hususlar ile bilirkişilik faaliyetinin icrasında işlerlik kazanacak olan temel ve etik ilkeleri belirlemek, yetkilerini, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortaya koymak, disipline edilip denetlenip izlenmelerini ve bilirkişiliğin kurumsal bazda, resmî bir şemsiye altında yapılanmasını temin etmek amacıyla, kanun koyucu tarafından, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve bu Kanun'a müteakiben de Adalet Bakanlığı tarafından, anılan Kanun'un hükümlerini somutlaştırmak amacıyla Bilirkişilik Yönetmeliği çıkarılmıştır. Yine, 6754 sayılı Kanun'la Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve İdarî Yargılama Usulü Kanunu başta olmak üzere, bilirkişilik ile ilgili düzenlemeler bağlamında, yeknesaklığı temin etmek amacıyla pek çok kanunda bazı değişiklikler yapılmış. Mevzuat bazında yapılmış olan bu değişiklikler de dikkate alınarak, sistematik bir bütünlük içinde, bilirkişilik kurumunun, Türk hukuku bağlamında, tüm boyutları itibariyle bilimsel bir yaklaşımla ele alınıp incelenmesi ihtiyacı doğmuş, bu çalışma da, sözü edilen ihtiyacı gidermek amacıyla hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Bilirkişiliğin Önemi ve Tanımı, Osmanlı'dan Günümüze Kadar Olan Tarihsel Gelişimi, Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması, Bir Meslek Olup Olmadığının Belirlenmesi, Hangi Hususlarda Bilirkişiye Başvurulabileceği, Bilirkişinin Sayısı, Nitelikleri ve Görevlendirilmesi
.
Bilirkişinin Yapmış Olduğu Görevin Hukuki Niteliği, Hukuki Statüsü, Yükümlülükleri ve Yetkileri
.
Bilirkişinin Denetimi, Sorumluluğu ve Kurumsal Bazda Yapılanması ile Diğer Yargı Çeşitleri ile İç Tahkim Yargılaması Bağlamında Bilirkişilik
Kitapla İlgili Kategoriler