Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
6102 Sayılı Ticaret Kanunu Değişiklikleriyle
Ticaret Hukuku
(Şemalı Anlatımlı)
Ocak 2016 / 5. Baskı / 280 Syf.
Fiyatı: 39.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Hazırlanan eser ticari işletme, ticari şirketler ve kıymetli evrak hukukuna dair temel bilgileri verirken, dikkat edilmesi gereken önemli hususları da okuyuculara sunmaktadır.

Eserin hazırlanmasındaki temel amaç, şemalarla ve sade bir dille, ticaret hukukunu daha anlaşılır kılmaktır.

Siz değerli okuyucularımızın talepleri doğrultusunda bu baskıda şema sayısı artırılmıştır.

Konu Başlıkları
Tacir, Ticari İşletme, Ticari Şirketler
Ticari Faiz
Ticari Defterler
Haksız Rekabet, Ticari Davalar
Marka
Çek, Bono Poliçe
Ticari Suçlar
Yargıtay Kararları
Barkod: 9789750235207
Yayın Tarihi: Ocak 2016
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 280
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Bölüm 1  
TİCARET HUKUKU’NA GİRİŞ  
A. TİCARET HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMLERİNDEKİ YERİ  17
B. TİCARET HUKUKU SİSTEMLERİ  18
C. TÜRK TİCARET HUKUKU’NUN TARİHİ ve KAPSAMI  18
Bölüm 2  
TİCARİ İŞLETMELER HUKUKU  
A. ESNAF  23
B. TİCARİ İŞLETME  24
I. Tanımı, Unsurları, Türleri, Yapısı  24
II. Merkez ve Şube Ayrımı  26
III. Ticari İşletmenin Devri  28
i. Devrin Şartları  28
ii. Devrin Hüküm ve Sonuçları  30
IV. Ticari İşletmenin Rehni  33
i. Tanım  33
ii. Rehnin Kapsamı  34
iii. Rehnin Kurulması  35
iv. Rehnin Hükümleri  36
v. Rehnin Sona Ermesi  37
C. TACİR  38
I. Tanımı  38
II. Tacir Sıfatının Kazanılması  38
i. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması  38
ii. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması  39
iii. Donatma İştirakinin Tacir Sıfatını Kazanması  40
III. Tacir Olmanın Sonuçları  40
IV. Basiretli Tacir  46
V. Tacir Sıfatının Sona Ermesi  48
D. TACİR YARDIMCILARI  49
I. Bağımlı Tacir Yardımcıları  49
i. Ticari Mümessil (Ticari Temsilci)  49
ii. Ticari Vekil  51
iii. Pazarlamacı (Seyyar Tüccar Memuru)  51
iv. Diğer Tacir Yardımcıları  55
II. Bağımsız Tacir Yardımcıları  56
i. Acente  56
ii. Komisyoncu  62
iii. Simsar (Tellal)  66
iv. Tek Yetkili Satıcı (Genel distribütörlük, Ana Bayilik)  68
E. TİCARİ İŞ  68
I. Tanımı  68
II. Özellikleri  69
F. TİCARİ İŞLERDE FAİZ  72
I. Faizin Tanımı ve Çeşitleri  72
II. Ticari İşlerde Faizin Özellikleri  78
III. Faizin Durduğu (İşlemediği) Durumlar  79
IV. Faiz Hakkının Sona Ermesi  79
G. TİCARİ HÜKÜM VE TİCARİ ÖRF–ADET  80
I. Ticari Hüküm  80
II. Ticari Örf ve Adet  81
H. TİCARET SİCİLİ  81
I. Tescilin Şartları  82
II. Sicil Müdürünün Görevleri ve Sorumluluğu  83
III. Açıklık (Aleniyet)  85
IV. Tescilin Sonuçları  86
V. Tescil Gereken Hususlar  88
I. TİCARET ÜNVANI – İŞLETME ADI  89
I. Ticaret Unvanı  89
II. İşletme Adı  95
J. TİCARİ DEFTERLER  96
I. Tanımı ve Tutulması Zorunlu Ticari Defterler  96
II. Sorumluluk ve Saklama Yükümlülüğü  100
III. Onay (Tasdik) Yükümlülüğü  101
IV. Ticari Defterlerin İbrazı ve İspat Gücü  103
K. TİCARİ DAVALAR  106
I. Ticari Sayılan Davaların Belirlenmesi  106
i. Mutlak Ticari Davalar  106
ii. Nisbi Ticari Davalar  107
iii. En Az Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Dava  107
II. Görevli Mahkeme  108
III. Dava Açılmasının Sonuçları  109
IV. Davaya Cevap Süreleri  109
V. Temyiz Süreleri  110
VI. Davayı Genişletme ve Değiştirme Yasağı  110
VII. Savunmayı Genişletme ve Değiştirme Yasağı  111
L. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ  112
I. Tanımı ve Şekli  112
II. Cari Hesabın Sonuçları  113
III. Bakiye  114
i. Hesaplanması  114
ii. Faiz  115
a. Genel Olarak  115
b. Mürekkep Faiz  115
IV. Cari Hesabın Sona Ermesi  115
i. Genel Sona Erme Nedenleri  115
ii. Kısıtlanma ve Ölüm  116
iii. Bakiyenin Haczi  116
VI. Zamanaşımı  116
M. MARKA  117
I. Tanımı  117
II. Markanın Türleri  117
III. Markanın Tescili  117
IV. Marka Tescilinde Mutlak Red Nedenleri  119
V. Marka Tescilinde Nispi Red Nedenleri  121
VI. Marka Sahibinin Hakları  123
VII. Markanın Hukuki İşlemlere Konu Olması  123
i. Markanın Devri  124
ii. Markanın Teminat Olarak Gösterilmesi  124
iii. Haciz  124
iv. Lisans  124
VIII. Marka Hakkının Sona Ermesi  125
i. Hükümsüzlük Davası Açılabilecek Haller  125
N. HAKSIZ REKABET  126
I. Tanımı  126
II. Ticaret Kanunu’nda Sayılan Haksız Rekabet Halleri (m. 57)  127
III. Haksız Rekabet Durumunda Açılabilecek Davalar  131
Bölüm 3  
ŞİRKETLER HUKUKU  
A. ŞİRKETLER  133
I. Tanımı ve Unsurları  133
II. Ortakların Sorumluluğuna Göre Şirketler  135
i. Şahıs Şirketleri  135
ii. Sermaye Şirketleri  136
III. Şirketlerin Sermaye Yapıları  136
i. Esas (Sabit) Sermaye  136
ii. Değişir Sermaye  136
iii. Kayıtlı Sermaye  137
B. ŞİRKET TÜRLERİ  138
I. Adi Şirket  138
i. Özellikleri  138
ii. Sona Ermesi  142
II. Ticari Şirketler  143
i. Genel Olarak Ticari Şirketlerin Kuruluş Aşamaları  143
ii. Ticari Şirket Türleri  147
a. Kollektif Şirket  147
1. Özellikleri  147
2. Sona Ermesi  148
b. Limited Şirket  150
1. Özellikleri  150
2. Sona Ermesi  156
c. Anonim Şirket  157
1. Özellikleri  157
2. Kurucular ve İlk Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu  161
3. Anonim Şirketin Organları  163
aa. Yönetim Kurulu  163
bb. Murakıplar (Denetçiler)  173
cc. Genel Kurul  177
4. Anonim Şirketin Hesapları  188
aa. Kazanç ve Tasfiye Payı  188
bb. Gizli Yedek Akçe  189
cc. Aktif ve Pasifler  189
dd. Yedek Akçeler  191
ee. Kar Payı, Hazırlık Devresi Faizi Vesair Kazanç Payları  193
ff. İstirdat Hakkı  194
5. Pay  194
aa. Payın Asgari İtibarî Değeri ve Bölünememesi  194
bb. İmtiyazlı Paylar  195
6. Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları  196
aa. Ödemeye Çağrı  196
bb. Temerrüt  196
7. Pay ve İntifa Senetleri  197
aa. Pay Senetleri  197
bb. İntifa Senetleri  199
8. Sona Ermesi  200
6. Şirketin Tasfiyesi  201
aa. Tasfiye Memurları  202
bb. Tasfiye İşleri  202
cc. Şirket Unvanının Sicilden Terkini  204
d. Komandit Şirket  204
B. TİCARİ ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ, BÖLÜNMESİ VE TÜR DEĞİŞTİRMESİ  205
I. Ticari Şirketlerin Birleşmesi  205
II. Şirketlerin Bölünmesi  207
III. Şirketlerin Nev’i (Tür) Değiştirmesi  207
Bölüm 4  
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU  
A. KIYMETLİ EVRAK  209
I. Kıymetli Evrakın Özellikleri  210
II. Hamile, Emre, Nama Yazılı Kıymetli Evraklar  211
i. Hamile Yazılı Kıymetli Evrak  211
a. Özellikleri  211
b. Hamile Yazılı Senetlerin İptali  212
ii. Emre Yazılı Kıymetli Evrak  215
a. Özellikleri  215
b. Emre Yazılı Senetlerin İptali  215
iii. Nama Yazılı Kıymetli Evrak  215
a. Özellikleri  215
b. Nama Yazılı Senetlerin İptali  216
III. Senetlerinin Tahvili  217
IV. Kıymetli Evrakta Def’iler  217
i. Senet Metninden Doğan Def’iler  217
ii. Senedin Hükümsüzlüğüne İlişkin Defiler  218
iii. Şahsi Defiler  218
B. KAMBİYO SENETLERİ  219
I. Poliçe  220
i. Poliçede Bulunması Gereken Şekil Şartları  221
a. Zorunlu Unsurlar  221
b. İhtiyari Unsurlar  222
ii. Poliçenin Cirosu  223
iii. Cironun Türleri  224
a. Temlik Cirosu  224
b. Tahsil Cirosu  225
c. Rehin Cirosu  226
iv. Poliçede Kabul  227
v. Adresli ve İkametgahlı (Yerleşim Yerli) Poliçe  229
vi. Aval  230
vii. Poliçe de Ödeme  231
viii. Kabul ve Ödemeden Kaçınma Hallerinde Müracaat Hakları  233
ix. Poliçeden Doğan Taleplerde Zamanaşımı  236
vii. Açık (Beyaz) Poliçe  237
vii. Sebepsiz Zenginleşme  237
II. Bono  238
III. Çek  239
i. Çekte Bulunması Gereken Hususlar  239
ii. Çekin İbrazı  244
iii. Yabancı Ülke Parasıyla Ödenecek Çek  246
iv. Çizgili Çek  246
v. Hesaba Geçirilmek Üzere Düzenlenen Çek  247
vi. Karşılıksız Çek  247
YENİ TİCARET KANUNUNDAKİ CEZALAR  250
Bölüm 5  
TİCARİ SUÇLAR  
A. TÜRK CEZA KANUNU’NDA DÜZENLENEN TİCARİ SUÇLAR  255
I. İhaleye Fesat Karıştırma  255
II. Edimin İfasına Fesat Karıştırma  257
III. Fiyatları Etkileme  258
IV. Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma  258
V. Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması  258
VI. Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma  259
VII. Tefecilik  259
VIII. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  259
Yargıtay Kararları  261
Kaynakça  270
Kavramlar Dizini  271
 


Ali Çitil
Haziran 2020
47.00 TL
Sepete Ekle
Aytekin Çelik
Ağustos 2019
49.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Kayar
Eylül 2018
83.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
Bölüm 1  
TİCARET HUKUKU’NA GİRİŞ  
A. TİCARET HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMLERİNDEKİ YERİ  17
B. TİCARET HUKUKU SİSTEMLERİ  18
C. TÜRK TİCARET HUKUKU’NUN TARİHİ ve KAPSAMI  18
Bölüm 2  
TİCARİ İŞLETMELER HUKUKU  
A. ESNAF  23
B. TİCARİ İŞLETME  24
I. Tanımı, Unsurları, Türleri, Yapısı  24
II. Merkez ve Şube Ayrımı  26
III. Ticari İşletmenin Devri  28
i. Devrin Şartları  28
ii. Devrin Hüküm ve Sonuçları  30
IV. Ticari İşletmenin Rehni  33
i. Tanım  33
ii. Rehnin Kapsamı  34
iii. Rehnin Kurulması  35
iv. Rehnin Hükümleri  36
v. Rehnin Sona Ermesi  37
C. TACİR  38
I. Tanımı  38
II. Tacir Sıfatının Kazanılması  38
i. Gerçek Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması  38
ii. Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması  39
iii. Donatma İştirakinin Tacir Sıfatını Kazanması  40
III. Tacir Olmanın Sonuçları  40
IV. Basiretli Tacir  46
V. Tacir Sıfatının Sona Ermesi  48
D. TACİR YARDIMCILARI  49
I. Bağımlı Tacir Yardımcıları  49
i. Ticari Mümessil (Ticari Temsilci)  49
ii. Ticari Vekil  51
iii. Pazarlamacı (Seyyar Tüccar Memuru)  51
iv. Diğer Tacir Yardımcıları  55
II. Bağımsız Tacir Yardımcıları  56
i. Acente  56
ii. Komisyoncu  62
iii. Simsar (Tellal)  66
iv. Tek Yetkili Satıcı (Genel distribütörlük, Ana Bayilik)  68
E. TİCARİ İŞ  68
I. Tanımı  68
II. Özellikleri  69
F. TİCARİ İŞLERDE FAİZ  72
I. Faizin Tanımı ve Çeşitleri  72
II. Ticari İşlerde Faizin Özellikleri  78
III. Faizin Durduğu (İşlemediği) Durumlar  79
IV. Faiz Hakkının Sona Ermesi  79
G. TİCARİ HÜKÜM VE TİCARİ ÖRF–ADET  80
I. Ticari Hüküm  80
II. Ticari Örf ve Adet  81
H. TİCARET SİCİLİ  81
I. Tescilin Şartları  82
II. Sicil Müdürünün Görevleri ve Sorumluluğu  83
III. Açıklık (Aleniyet)  85
IV. Tescilin Sonuçları  86
V. Tescil Gereken Hususlar  88
I. TİCARET ÜNVANI – İŞLETME ADI  89
I. Ticaret Unvanı  89
II. İşletme Adı  95
J. TİCARİ DEFTERLER  96
I. Tanımı ve Tutulması Zorunlu Ticari Defterler  96
II. Sorumluluk ve Saklama Yükümlülüğü  100
III. Onay (Tasdik) Yükümlülüğü  101
IV. Ticari Defterlerin İbrazı ve İspat Gücü  103
K. TİCARİ DAVALAR  106
I. Ticari Sayılan Davaların Belirlenmesi  106
i. Mutlak Ticari Davalar  106
ii. Nisbi Ticari Davalar  107
iii. En Az Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Dava  107
II. Görevli Mahkeme  108
III. Dava Açılmasının Sonuçları  109
IV. Davaya Cevap Süreleri  109
V. Temyiz Süreleri  110
VI. Davayı Genişletme ve Değiştirme Yasağı  110
VII. Savunmayı Genişletme ve Değiştirme Yasağı  111
L. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ  112
I. Tanımı ve Şekli  112
II. Cari Hesabın Sonuçları  113
III. Bakiye  114
i. Hesaplanması  114
ii. Faiz  115
a. Genel Olarak  115
b. Mürekkep Faiz  115
IV. Cari Hesabın Sona Ermesi  115
i. Genel Sona Erme Nedenleri  115
ii. Kısıtlanma ve Ölüm  116
iii. Bakiyenin Haczi  116
VI. Zamanaşımı  116
M. MARKA  117
I. Tanımı  117
II. Markanın Türleri  117
III. Markanın Tescili  117
IV. Marka Tescilinde Mutlak Red Nedenleri  119
V. Marka Tescilinde Nispi Red Nedenleri  121
VI. Marka Sahibinin Hakları  123
VII. Markanın Hukuki İşlemlere Konu Olması  123
i. Markanın Devri  124
ii. Markanın Teminat Olarak Gösterilmesi  124
iii. Haciz  124
iv. Lisans  124
VIII. Marka Hakkının Sona Ermesi  125
i. Hükümsüzlük Davası Açılabilecek Haller  125
N. HAKSIZ REKABET  126
I. Tanımı  126
II. Ticaret Kanunu’nda Sayılan Haksız Rekabet Halleri (m. 57)  127
III. Haksız Rekabet Durumunda Açılabilecek Davalar  131
Bölüm 3  
ŞİRKETLER HUKUKU  
A. ŞİRKETLER  133
I. Tanımı ve Unsurları  133
II. Ortakların Sorumluluğuna Göre Şirketler  135
i. Şahıs Şirketleri  135
ii. Sermaye Şirketleri  136
III. Şirketlerin Sermaye Yapıları  136
i. Esas (Sabit) Sermaye  136
ii. Değişir Sermaye  136
iii. Kayıtlı Sermaye  137
B. ŞİRKET TÜRLERİ  138
I. Adi Şirket  138
i. Özellikleri  138
ii. Sona Ermesi  142
II. Ticari Şirketler  143
i. Genel Olarak Ticari Şirketlerin Kuruluş Aşamaları  143
ii. Ticari Şirket Türleri  147
a. Kollektif Şirket  147
1. Özellikleri  147
2. Sona Ermesi  148
b. Limited Şirket  150
1. Özellikleri  150
2. Sona Ermesi  156
c. Anonim Şirket  157
1. Özellikleri  157
2. Kurucular ve İlk Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu  161
3. Anonim Şirketin Organları  163
aa. Yönetim Kurulu  163
bb. Murakıplar (Denetçiler)  173
cc. Genel Kurul  177
4. Anonim Şirketin Hesapları  188
aa. Kazanç ve Tasfiye Payı  188
bb. Gizli Yedek Akçe  189
cc. Aktif ve Pasifler  189
dd. Yedek Akçeler  191
ee. Kar Payı, Hazırlık Devresi Faizi Vesair Kazanç Payları  193
ff. İstirdat Hakkı  194
5. Pay  194
aa. Payın Asgari İtibarî Değeri ve Bölünememesi  194
bb. İmtiyazlı Paylar  195
6. Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları  196
aa. Ödemeye Çağrı  196
bb. Temerrüt  196
7. Pay ve İntifa Senetleri  197
aa. Pay Senetleri  197
bb. İntifa Senetleri  199
8. Sona Ermesi  200
6. Şirketin Tasfiyesi  201
aa. Tasfiye Memurları  202
bb. Tasfiye İşleri  202
cc. Şirket Unvanının Sicilden Terkini  204
d. Komandit Şirket  204
B. TİCARİ ŞİRKETLERİN BİRLEŞMESİ, BÖLÜNMESİ VE TÜR DEĞİŞTİRMESİ  205
I. Ticari Şirketlerin Birleşmesi  205
II. Şirketlerin Bölünmesi  207
III. Şirketlerin Nev’i (Tür) Değiştirmesi  207
Bölüm 4  
KIYMETLİ EVRAK HUKUKU  
A. KIYMETLİ EVRAK  209
I. Kıymetli Evrakın Özellikleri  210
II. Hamile, Emre, Nama Yazılı Kıymetli Evraklar  211
i. Hamile Yazılı Kıymetli Evrak  211
a. Özellikleri  211
b. Hamile Yazılı Senetlerin İptali  212
ii. Emre Yazılı Kıymetli Evrak  215
a. Özellikleri  215
b. Emre Yazılı Senetlerin İptali  215
iii. Nama Yazılı Kıymetli Evrak  215
a. Özellikleri  215
b. Nama Yazılı Senetlerin İptali  216
III. Senetlerinin Tahvili  217
IV. Kıymetli Evrakta Def’iler  217
i. Senet Metninden Doğan Def’iler  217
ii. Senedin Hükümsüzlüğüne İlişkin Defiler  218
iii. Şahsi Defiler  218
B. KAMBİYO SENETLERİ  219
I. Poliçe  220
i. Poliçede Bulunması Gereken Şekil Şartları  221
a. Zorunlu Unsurlar  221
b. İhtiyari Unsurlar  222
ii. Poliçenin Cirosu  223
iii. Cironun Türleri  224
a. Temlik Cirosu  224
b. Tahsil Cirosu  225
c. Rehin Cirosu  226
iv. Poliçede Kabul  227
v. Adresli ve İkametgahlı (Yerleşim Yerli) Poliçe  229
vi. Aval  230
vii. Poliçe de Ödeme  231
viii. Kabul ve Ödemeden Kaçınma Hallerinde Müracaat Hakları  233
ix. Poliçeden Doğan Taleplerde Zamanaşımı  236
vii. Açık (Beyaz) Poliçe  237
vii. Sebepsiz Zenginleşme  237
II. Bono  238
III. Çek  239
i. Çekte Bulunması Gereken Hususlar  239
ii. Çekin İbrazı  244
iii. Yabancı Ülke Parasıyla Ödenecek Çek  246
iv. Çizgili Çek  246
v. Hesaba Geçirilmek Üzere Düzenlenen Çek  247
vi. Karşılıksız Çek  247
YENİ TİCARET KANUNUNDAKİ CEZALAR  250
Bölüm 5  
TİCARİ SUÇLAR  
A. TÜRK CEZA KANUNU’NDA DÜZENLENEN TİCARİ SUÇLAR  255
I. İhaleye Fesat Karıştırma  255
II. Edimin İfasına Fesat Karıştırma  257
III. Fiyatları Etkileme  258
IV. Kamuya Gerekli Şeylerin Yokluğuna Neden Olma  258
V. Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması  258
VI. Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma  259
VII. Tefecilik  259
VIII. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  259
Yargıtay Kararları  261
Kaynakça  270
Kavramlar Dizini  271
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020