İflas İdaresi El Kitabı Doç. Dr. Orhan Eroğlu  - Kitap

İflas İdaresi El Kitabı

1. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
232
Barkod:
9789750288999
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
345,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
İcra ve iflas hukuku niteliği gereği uygulama ile sıkı ilişki içerisindedir. Ağırlıklı olarak uygulama ile teorinin farklılığından şikayet edilen bir alandır. İcra ve iflas hukukunda, şekli kuralların fazla olması ve katı bir şekilde uygulanması bazı durumlarda hak kayıplarına sebep olmaktadır. İflas idaresinin yapacağı görev nitelik olarak çok önemli olup özellikle alacaklılar, müflis ve ticari hayat açısından sonuçlar doğurmaktadır. Kitapta özellikle genel iflas bilgisinin akabinde, iflas idaresinin yapacağı görevler ve hazırlayacağı belgelerle alacağı kararlar ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Özellikle iflas sürecinin daha kolay anlaşılması ve uygulamada zorlukların yaşanmaması için hazırlanan kitabın uygulamacılara faydalı olacağı düşünülmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İflas İdaresi
.
Alacaklılar Toplantısı
.
Sıra Cetveli
.
Artırma Şartnamesi
.
Mükellefiyetler Listesi
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
13
I. BÖLÜM
İFLAS HUKUKU
I. GENEL OLARAK İFLAS HUKUKU 
17
A. Tanımı ve Hukuki Niteliği 
17
1. İflasın Tanımı 
17
2. İflasın Hukuki Niteliği 
20
B. İflasın Organları 
21
1. İflasın Resmi Organları 
21
2. İflasın Özel Organları 
23
C. Genel İflas Sebepleri 
26
1. Genel Olarak İflas Sebepleri 
26
a. Takipli İflas Yolunun Sebepleri 
26
b. Doğrudan Doğruya İflasın Sebepleri 
28
2. Konkordato Mühletinde ve Konkordatonun Tasdiki Aşamasında Borçlunun İflasına Karar Verilebilecek Haller 
33
D. İflasa Tabi Kişiler 
37
E. İflas Davalarında Görev ve Yetki 
42
II. İFLAS YOLLARI 
43
A. Genel İflas Yolu 
43
B. Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolu 
47
1. Genel Olarak Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolu ve Borca İtiraz 
47
2. Kambiyo Senetlerine Mahsus İflas Yolunda Şikayet 
51
C. Doğrudan Doğruya İflas Yolu 
56
D. Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi 
58
III. İFLAS MASASININ OLUŞMASI 
59
A. Genel Olarak İflas Masasının Oluşması 
59
B. İflas Masasının Yönetimi 
61
1. Birinci Alacaklılar Toplantısı 
61
2. İflas İdaresinin Seçimi ve Göreve Başlaması 
63
IV. İFLAS TASFİYE USULÜ 
64
A. İflasta Alacakların Bildirilmesi ve Alacakların İncelenmesi 
64
1. Süresinde Bildirilen Alacaklara Karşı Yapılacak İşlemler 
64
2. Alacağın Geç Bildirilmesi Halinde Yapılacak İşlemler 
67
B. İflasta Sıra Cetveli Düzenlenmesi 
76
1. Genel Olarak Sıra Cetveli Düzenlenmesi 
76
2. Sıra Cetveline Şikayet ve İtiraz 
79
a. Sıra Cetveline Karşı Şikayet 
79
b. Sıra Cetveline Karşı İtiraz 
81
C. İflasta İstihkak İddiası ve İstihkak Davası 
90
D. İflasta Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Satışlar 
92
E. İkinci Alacaklılar Toplantısı 
93
V. İFLASTA MALLARIN SATIŞI VE PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI 
97
A. İflasta Malların Satışı 
97
1. Pazarlık Yoluyla Satış 
99
2. Açık Artırma Yoluyla Satış 
100
3. İflasta Alacakların Paraya Çevrilmesi 
101
B. İflasta Paraların Paylaştırılması 
104
1. Genel Olarak Paraların Paylaştırılması 
104
2. Paraların Dağıtılması 
106
VI. İFLASIN ALACAKLILAR BAKIMINDAN SONUÇLARI 
108
A. Müflisin Borçları ve Borçlara Faiz Yürütülmesi 
108
1. Müflisin Borçları ve Hukuki Niteliği 
108
2. Müflisin Konusu Para Olmayan Alacakları ile Yabancı Para Cinsinden Borçları 
110
3. Müflisin Borçlarına Yürütülecek Faiz 
110
4. İflasın Açılmasından Önce Müflis Aleyhine veya Lehine Açılmış Hukuk Davaları 
111
B. İflasın Sözleşmelere Etkisi 
112
C. İflasta Takas 
112
D. Müflisin Kefil Olduğu Borçlar ve Müşterek Borçluların Aynı Anda İflası 
113
VII. BASİT TASFİYE USULÜ VE TASFİYENİN TATİLİ 
114
VIII. İFLASIN KAPANMASI VE KALDIRILMASI 
116
A. İflasın Kapanması 
116
1. Genel Olarak İflasın Kapanması 
116
2. İflasın Kapanmasından Sonra Müflise Ait bir Malın Ortaya Çıkması 
120
3. İflasta Süreye veya Belirsiz Vadeye, Koşula ve Bozucu Koşula Bağlı Borçlar 
121
4. İflasta Borç Ödemeden Aciz Belgesi 
124
B. İflasın Kaldırılması 
125
C. İflasın Kamu Hukuku Bakımından Sonuçları 
127
1. Adi İflas 
127
2. Taksirli İflas 
128
3. Hileli İflas 
129
4. Hileli ve Taksirli İflasta Şikayet ve Yargılama 
129
5. Müflisin İtibarının İadesi 
130
II. BÖLÜM
ŞEMATİK OLARAK İFLAS HUKUKU
I. İFLAS 
135
II. İFLAS ORGANLARI 
135
A. İflas Sebebi Olabilecek Hususlar 
135
B. İflasına Karar Verilebilecek Kişiler 
136
III. İFLAS DAVASI 
136
A. İflasta Özel Dava Şartı 
136
B. İflasta Görev ve Yetki 
136
IV. İFLAS YOLLARI 
137
V. GENEL İFLAS YOLU 
137
A. Genel İflas Yoluna Başvurmanın Şartları 
137
B. Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Borçlunun Hakları 
138
C. İflas Davası 
138
D. İflas Kararı 
139
E. İflas Davasında Alınabilecek Muhafaza Tedbirleri 
139
VI. ÖZEL İFLAS YOLLARI 
140
A. Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu 
140
1. Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluna Başvurabilmenin Şartları 
140
2. Ödeme Emrinin Tebliği Üzerine Borçlunun Yapabilecekleri 
140
3. İflas Davası 
140
B. Doğrudan Doğruya İflas Yolu 
141
1. Alacaklının Talebiyle Doğrudan Doğruya İflas 
141
a. Doğrudan Doğruya İflas Sebepleri 
141
2. Borçlunun Doğrudan Doğruya Kendi İflasını Talep Etmesi 
141
VII. İFLASIN HUKUKİ SONUÇLARI 
142
A. İflasın Müflis Bakımından Doğurduğu Hukuki Sonuçlar 
142
1. İflasın Müflisin Malları, Hakları ve Alacakları Açısından Doğurduğu Hukuki Sonuçlar 
142
a. İflas Masasının Nitelikleri 
142
b. İflas Masasından Çıkabilecek Mallar, Haklar ve Alacaklar 
143
3. İflasın Açılmasıyla Durmayacak Davalar 
144
B. İflasın Alacaklılar Bakımından Doğurduğu Hukuki Sonuçlar 
144
1. İflasta Takas Yapılamayacak Haller 
145
2. İflasta Alacaklıların Alacaklarının Ödenme Sırası 
145
3. İflas Masasının Oluşması 
146
4. İflasta Tasfiye Şekilleri ve Belirlenmesi 
146
VIII. İFLAS MASASININ YÖNETİMİ 
147
A. Birinci Alacaklılar Toplantısında Yapılması Gerekenler 
147
B. İflas İdaresi 
148
IX. İFLAS MASASI İLE İLGİLİ BAZI ÖZEL DURUMLAR 
149
A. İflasta İstihkak Davaları 
149
B. İflasta Alacakların İncelenmesi 
150
C. Sıra Cetveline İtiraz Davası 
150
1. İflas Masasına Karşı Açılan Sıra Cetveline İtiraz Davası –Kayıt Kabul Davası 
150
2. Bir Alacaklının Diğer Bir Alacaklıya Karşı Açtığı Sıra Cetveline İtiraz Davası – Kayıt Silme Davası 
151
D. Sıra Cetvelinin Kesinleşmesi 
151
E. İkinci Alacaklılar Toplantısı ve Alınması Gereken Kararlar 
151
F. İflas Masasına Ait Mallarının Satışı 
152
G. Paraların Paylaştırılması 
153
H. Borç Ödemeden Aciz Belgesi 
153
X. İFLASIN KAPANMASI 
154
XI. İFLASIN KALDIRILMASI 
154
A. Basit Tasfiye Usulü ile Adi Tasfiye Usulünün Karşılaştırılması 
155
XII. İFLASIN KAMU HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI 
155
A. Adi İflas 
155
B. Taksiratlı İflas 
156
C. Hileli İflas 
156
D. Müflisin İtibarının İadesi 
156
III. BÖLÜM
İFLAS İDARESİ
I. İFLAS İDARESİNİN OLUŞTURULMASI 
159
A. İflas İdare Memurlarının Nitelikleri, Atanmaları ve Görevlerinin Son Bulması, İflas İdaresinin Hukuki Niteliği 
159
1. İflas İdare Memurlarının Nitelikleri ve Atanmaları 
159
a. İflas İdare Memurlarının Nitelikleri 
159
b. İflas İdare Memurlarının Atanmaları 
162
2. İflas İdare Memurlarının Görevlerinin Son Bulması 
164
3. İflas İdaresinin Hukuki Durumu 
165
B. İflas İdaresinin Denetimi ve Gözetimi 
166
1. İflas İdaresinin Denetimi 
166
2. İflas İdaresinin Gözetimi 
167
II. İFLAS İDARESİNİN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
168
A. İflas İdaresinin Görev ve Yetkileri 
168
1. İflas İdaresinin Göreve Başlar Başlamaz Yapacağı İşlemler 
168
2. İflas İdaresinin Alacaklar ve İstihkak İddiaları Hakkında Karar Vermesi 
170
a. İflas İdaresinin Alacaklar Hakkında Karar Vermesi ve Alınan Kararlar Üzerine Alacaklıların Hakları 
170
b. İflas İdaresinin İstihkak İddiaları Hakkında Karar Vermesi 
171
3. İflas İdaresinin Masa Adına İcra Takibi Yapması ve Dava Açması 
174
4. İflas İdaresinin Masa Mallarını Paraya Çevirmesi 
175
5. İflas İdaresinin Sıra Cetveli Hazırlaması 
176
6. İflas İdaresinin Düzenlediği ve Kesinleşen Sıra Cetveline İstinaden Paraları Paylaştırması, Aciz Belgesi Hazırlaması ve İflasın Kapatılmasını Talep Etmesi 
177
7. İflas İdaresinin Toplantı Düzenlemesi ve Alacaklılara Bilgi Vermesi 
178
B. İflas İdare Memurlarının Sorumlulukları 
179
1. Özel Hukuk Açısından 
179
2. Kamu Hukuku Açısından 
181
III. İFLAS İDARESİNİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER 
182
A. İflas İdaresinin Atanması ve Göreve Başlaması 
182
1. Konkordato Sürecinden Sonra İflasın Açılmasına Karar Verilen Haller Dışındaki İflas Yollarında İflasın Açılmasına Karar Verilen Hallerde 
182
2. Konkordatodan Sonra İflasa Karar Verilen Hallerde 
183
B. Alacaklıların Alacak Miktarlarını Bildirmeleri İçin Davet Edilmeleri ve Alacakların İncelenmesi 
183
1. Alacaklıların Alacaklarını Bildirmeleri İçin Davet Edilmeleri 
183
2. Alacaklıların Bildirdiği Alacakların İncelenmesi 
184
C. Sıra Cetvelinin Hazırlanması 
186
1. Rehinli Alacaklar ve Rehinli Alacaklar İçin Hazırlanacak Sıra Cetveli 
186
2. Adi Alacaklar ve Adi Alacakların Sırası 
188
3. Sıra Cetvelinin Hazırlanması 
194
D. İflas İdaresinin İkinci Alacaklılar Toplantısına Kadar Yapması Gereken Diğer İşlemler 
195
E. Müflisin Mallarının Satışı 
196
1. Pazarlık Yoluyla Satış 
196
2. Açık Artırma Yoluyla Satış 
197
3. Artırma Şartnamesinin Hazırlanması 
199
4. Mükellefiyetler Listesinin Hazırlanması 
200
5. Pay Cetvelinin Hazırlanması ve İflas İdaresinin Yapacağı Son Hesap 
201
F. Paraların Dağıtılması 
203
G. Tasfiyenin Sona Ermesi Üzerine Dosyanın Ticaret Mahkemesine Sunulması 
205
IV. İFLAS İDARESİNİN DİĞER GÖREVLERİ 
205
A. İflas İçi Konkordato Talep Edilmesi Halinde İflas İdaresinin Yapacağı İşlemler 
205
B. İflasın Kaldırılması Talep Edildiğinde İflas İdaresinin Yapacağı İşlemler 
209
C. İflas İdaresinin Alacağı Ücret 
211
IV. BÖLÜM
ŞEMATİK OLARAK İFLAS İDARESİNİN
YAPACAĞI İŞLEMLER
I. İFLAS İDARESİNİN GÖREVE BAŞLAR BAŞLAMAZ YAPACAĞI İŞLEMLER 
215
II. İFLAS İDARESİNİN DEVAM EDEN SÜREÇTE YAPACAĞI İŞLEMLER 
215
III. SIRA CETVELİ HAZIRLANIRKEN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 
217
IV. AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞTA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER 
218
V. İFLAS İDARESİNİN MALLARIN SATIŞINDAN SONRA YAPACAĞI İŞLEMLER 
219
Kaynakça 
221
Kavram Dizini 
227