İnşaat Projelerinde Zaman Yönetimi Temel Kavramlar ve Primavera Programı ile Proje Planlaması Örneği Dr. Murat Çevikbaş  - Kitap

İnşaat Projelerinde Zaman Yönetimi

Temel Kavramlar ve Primavera Programı ile Proje Planlaması Örneği

2. Baskı, 
Ekim 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
318
Barkod:
9789750280917
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
180,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Mesleği gereği bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda inşaat projesinde bizzat görev alan yazar; inşaata başlangıç, yönetme ve sonlandırma aşamalarında karşılaştığı sorunlardan, danışmanlık verdiği kişi / kurumlardan gelen taleplere kadar yaşadığı tüm tecrübelerini kitaba aktarmıştır. Aynı zamanda akademisyen de olan yazar, kitabı yazarken pedagojik olarak da yazım ve anlatım kurallarına dikkat ettiğinden, konuların anlaşılması ve uygulanması daha kolay olmuştur.
Bu eser ile okuyuculara inşaat ve endüstri sektöründe zaman yönetimi ile ilgili temel proje yönetimi kavramlarının aktarılması ve Primavera Programı ile örnek olay İncelemesi yapılarak programı pratikte etkili kullanma yetisi kazandırmak amaçlanmıştır.
Bu kapsamda bu kitap, hem inşaat ve endüstri sektörü çalışanları için bir el kitabı olması hem de üniversitelerde inşaat mühendisi, mimarlık ve endüstri mühendisi adayı öğrenciler için bir ders kitabı olarak kullanılabilecektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Proje Yönetimi, Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Proje Aşamaları
.
İş Kırılım ve Kaynak Kırılım Yapıları
.
Aktivite Sürelerinin Hesaplanması
.
Aktiviteler Arası İlişkilerin Belirlenmesi
.
Proje Bolluklarının ve Kritik Yolun Belirlenmesi
.
Ana İş Programı Oluşturulması ve Güncellenmesi
.
Re–Baseline, Recovery ve As–Built İş Programları
.
Maliyet Kontrol ve Kazanılmış Değer Analizi
.
Proje Sözleşme Türleri ve Maliyet Kontrol İlişkisi
.
Organizasyon Kırılım Yapıları ve Sorumluluk Atama Matrisi
.
Risk Yönetimi
.
Gecikme Analizi Yöntemleri
.
Detaylı Bir Örnek Projenin Primavera Programı ile Planlanması
.
Primavera Programını Kullanma
.
İş planlama
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
13
1. BÖLÜM
TEMEL KAVRAMLAR
I. PROJE 
17
II. PROJE YÖNETİMİ 
19
III. PROJE YÖNETİMİ SÜREÇ GRUPLARI 
20
IV. PROJE AŞAMALARI 
22
A. Fizibilite Yapılması Aşaması 
24
B. Tasarım Süreci 
24
1. Mimari Proje 
24
2. İç Mimari Proje 
25
3. Statik Proje 
25
4. Mekanik Proje 
26
5. Elektrik Proje 
28
6. Peyzaj Proje 
28
C. Satın Alma Süreci 
28
D. Yapım İşleri 
28
E. Test ve Devreye Alma 
29
F. İşletme ve Bakım Onarım 
29
G. Yıkım 
30
V. ZAMAN PLANLAMASI (TİME MANAGEMENT) 
30
A. İş Kırılım Yapısı (İKY) 
32
B. Kaynak Kırılım Yapısı (KKY) 
34
1. İşçilik 
36
2. Makine & Ekipman 
37
3. Ekip 
38
4. Malzeme 
39
C. Aktivite Sürelerinin Hesaplanması 
40
D. Aktiviteler Arası İlişki 
43
1. Zorunlu İlişkiler (Mandatory Dependency) 
43
2. İsteğe Bağlı İlişkiler (Discretionary Dependency) 
44
3. Dış İlişkiler (External Dependency) 
45
4. Aktiviteler Arası İlişki Türleri 
45
E. Proje Bolluklarının ve Kritik Yolun Belirlenmesi 
48
F. Proje Planlama Teknikleri 
53
1. Çubuk Programlama Yöntemi (Gantt Chart) 
54
2. Lineer Planlama (Linear Scheduling) 
55
3. Şebeke Esaslı Sistemler 
57
a. Kritik Yol Metodu 
57
aa. Ok Diyagramı (Activity on Arrow) 
57
ab. Kutu Diyagramı (Activity on Node) 
69
G. Proje Sıkıştırma Teknikleri 
72
1. Paralel Yürütme (Fast Tracking) 
72
2. Kaynak Yükleme (Crashing) 
73
H. Ana İş Programı (Baseline Schedule) 
80
I. İş Programı Güncellenmesi (Schedule Update) 
81
J. Yeniden Oluşturulmuş Ana İş Programı (Re–Baseline) 
82
K. Kurtarma İş Programı (Recovery Programme) 
82
L. Gerçekleşmiş (As–Built) İş Programı 
84
VI. MALİYET KONTROL (COST CONTROL) 
84
VII. KAZANILMIŞ DEĞER ANALİZİ 
89
VIII. PROJE SÖZLEŞME TÜRLERİ VE MALİYET KONTROL İLİŞKİSİ 
96
IX. ORGANİZASYON KIRILIM YAPILARI (OKY) 
98
X. SORUMLULUK ATAMA MATRİSİ (SAM) 
99
XI. RİSK 
101
A. Risklerin Belirlenmesi 
101
B. Risk analizi 
102
C. Risk Cevapları (Risk Responses) 
102
D. Risklerin İzlenmesi ve Kontrolü 
103
E. Risklerin Sonlandırılması 
103
XII. GECİKME VE GECİKME ANALİZİ YÖNTEMLERİ 
103
A. Gecikme Türleri (Delay Types) 
103
B. Denetleyerek Gecikme (Pacing Delay) 
105
C. Eş zamanlı Gecikmeler (Concurrent Delays) 
105
1. Gerçek Eş Zamanlı (True Concurrent) ve Sıralı Eş Zamanlı (Sequential Concurrent) Gecikmeler 
106
2. Tam/Örtüşen Eş Zamanlı (Literal/Overlapping Concurrent) ve Fonksiyonel Eş Zamanlı (Functional Concurrent) Gecikmeler 
108
D. Gecikme Analizi Yöntemleri 
109
E. Windows Gecikme Analizi Yöntemi (Windows Delay Analysis Method) 
115
2. BÖLÜM
PRIMAVERA PROGRAMI İLE PROJE PLANLAMASI ÖRNEĞİ
I. GENEL PROJE BİLGİLERİ 
119
II. BASELİNE İŞ PROGRAMININ OLUŞTURULMASI 
129
A. Projelerden Sorumlu Kişilerin Oluşturulması 
129
B. Projelerin Gruplandırılması 
130
C. İş Programının Eklenmesi 
132
Ç. İş Programına Bilgi Girişinin Yapılması 
142
D. Proje Takvimi Oluşturma 
145
E. Yönetici Tercihleri (Admin Preferences) 
149
1. Genel (General) 
149
2. Zaman Periyotları (Time Periods) 
150
3. Ücret Türleri (Rate Types) 
151
4. Kazanılmış Değer (Earned Value) 
152
F. Yönetici Kategorileri (Admin Categories) 
154
1. Ölçü Birimleri (Units of Measure) 
154
2. Risklerin Gruplandırılması (Risk Categories) 
155
G. Kullanıcı Tercihleri (User Preferences) 
155
1. Zaman Birimi (Time Units) 
155
2. Günler (Dates) 
156
3. Şifre (Password) 
158
4. Para Birimi (Currency) 
159
H. Proje Genel Ayarları 
160
1. Varsayılan Ayarlar (Defaults) 
160
a. Aktivite Türü (Aktivity Type) 
161
b. Süre Türü (Duration Type) 
162
c. Yüzde Tamamlanma Türü (Percent Complete Type) 
163
d. Activity ID Standart Ayarları 
164
2. Ayarlar (Settings) 
165
3. Hesaplamalar (Calculations) 
166
4. Kaynaklar (Resources) 
170
I. İş Kırılım Yapısı (Work Breakdown Structure / WBS) 
171
İ. Aktivite Ekleme 
173
J. Kaynak Oluşturma 
178
K. Kaynakların Atanması 
182
L. Aktivite Sürelerinin Girilmesi 
189
M. Aktivitelerin İlişkilendirilmesi 
196
N. Aktivite Kısıtları (Activity Constrains) 
207
O. Zaman Çizelgesinin Düzenlenmesi (Timescale) 
213
S. Sözleşme Süresi ile İş Programı Süresinin Eşleştirilmesi 
214
Ö. Riskler 
216
P. Kaynak Atamaları (Resource Assignments) 
226
R. Maliyet Hesabı (Cost Account) 
234
S. Harcama Sınıfları (Expense Categories) 
244
Ş. Harcamalar (Expenses) 
245
T. Finansal Dönemler (Financial Periods) 
249
U. Aktivite Adımları (Activity Steps) 
250
Ü. Aktivite Kodu (Activity Code) 
252
V. Kullanıcı Tanımlı Kod (User Defined Code) 
258
Y. Gantt Şemasının Düzenlenmesi 
261
Z. Düzen Ayarları (Layout Settings) 
263
W. Baseline İş Programının Oluşturulması 
265
III. İŞ PROGRAMININ GÜNCELLENMESİ 
269
A. Zamansal Güncelleme 
272
B. Çoklu Bolluk (Multiple Float) Belirleme 
276
C. Kaynaksal Güncelleme ve Store Period Performance 
278
D. Kazanılmış Değer Analizi 
285
1. Tahmini Tamamlanma Maliyeti (Estimate At Completion Cost) 
287
E. Kaynak Kullanım Profili (Resource Usage Profile) 
288
F. Risklerin Güncellenmesi 
292
IV. PROGRAMIN DİĞER ÖZELLİKLERİ 
295
A. Filtreleme 
295
B. Global Change 
298
C. İçe ve Dışa Aktarma (Import and Export) 
301
D. Yazdırma 
303
Referanslar 
313