Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tüketicinin Korunması Hukuku
Açıklamalı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Kasım 2016 / 1. Baskı / 1472 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Hemen her alanda olduğu gibi tüketici hukukunda da neredeyse ışık hızında gerçekleşen mevzuat, uygulama ve anlayış değişikliklerinin işlendiği kitap, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren "tüketicinin korunması" gerekliliğinin, günümüzde istisnasız herkes tarafından kabul edilen bir amaç halini alması sonucu doğmuştur.

Son yıllarda, özellikle Avrupa Birliği uygulaması açısından gerçekleşen tüketicinin korunması hukuku alanında ortaya çıkan olağanüstü gelişimin getirdiği değişiklikler, ülkemizde de etkilerini göstermiş ve tüketici hukuku mevzuatında köklü yeniliklere neden olmuştur.

Kitapta; yargı kararları ve AB direktifleri ile birlikte ilgili mevzuata da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Tüketicinin Korunmasına İlişkin Temel İlkeler
Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar
Ayıplı Mal ve Hizmetler
Taksitle Satış Sözleşmeleri
Tüketici Kredisi Sözleşmeleri ve Kredi Kartı Sözleşmeleri
Konut Finansmanı Sözleşmeleri
Ön Ödemeli Konut Sözleşmeleri
Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar
Tüketici Kuruluşları ve Tüketici Mahkemeleri
Yargılama, Denetim ve Cezaya İlişkin Hükümler
İlgili Mevzuat ve Yargı Kararları
Barkod: 9789750240393
Yayın Tarihi: Kasım 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1472
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Kısaltmalar  27
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN  
Birinci Kısım  
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR  
§1. AMAÇ  31
I. Genel Olarak  31
II. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Genel gerekçesi  33
A. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Etkili Olan Sebepler  33
B. Kanun Değişikliğine İlişkin Teknik Ayrıntılar  35
C. Kanun Değişikliğine İlişkin Maddi Ayrıntılar  36
III. Tüketiciyi Korumaya Yönelik Düzenlemelerin Amacı ve Kapsamı  38
A. Tüketiciler Açısından  38
1. Sağlık Hakkı Açısından Koruma  38
2. Kişi Güvenliği Açısından Koruma  40
3. Ekonomik Çıkarların Korunması Açısından Koruma  41
B. Kamu Yararı Açısından  42
C. Korumanın Nedenleri  43
1. Tüketicilerin Zayıf (Korunmaya Muhtaç) Konumda Olmaları  43
2. Avrupa Birliği Hukukuna Uyum Sağlama  51
a. Genel Bilgi  51
b. Avrupa Birliği Teknik Mevzuat Sistemine İlişkin Genel Bilgi  53
aa. Klasik Yaklaşım  54
bb. Yeni Yaklaşım  55
cc. Modüler Yaklaşım  57
dd. Küresel Yaklaşım  58
3. Onaylanmış Kuruluş  58
4. Akreditasyon  59
5. Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO)  61
6. Avrupa Standartları (EN) ve Avrupa Standardizasyon Teşkilatları (CEN/CENELEC)  62
a. Avrupa Standartları (EN)  62
b. Avrupa Standardizasyon Teşkilatları (CEN/CENELEC)  63
c. CEN/CENELEC Tarafından Hazırlanan Standartlar  63
d. CEN/CENELEC’in Yapısı  64
e. TSE’nin CEN/CENELEC ile Olan İlişkileri  64
7. CE İşareti  65
8. Ülkemizdeki Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı Uyum Çalışmaları  67
9. Türk Hukukunda CE İşaretinin Önemi  68
10. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Hakkında Genel Bilgi  71
a. Genel Olarak  71
b. Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) Faaliyetleri  72
D. Koruma Yöntemleri  74
E. Sonuç  75
§2. KAPSAM  77
I. Kanunun Uygulama Alanı  77
II. Tüketici Sözleşmelerinin Ayırıcı Özellikleri  79
A. Bedel Karşılığı Mal ve Hizmet Arzını Amaçlayan Bir Sözleşme Olmalıdır  79
B. Sözleşmenin Çeşidi ve Niteliği Önem Taşımaz  80
C. Sözleşme Taraflarından Birinin Tüketici Olması Gerekir  83
D. Tüketicinin Mal veya Hizmeti Özel Kullanımı ya da Tüketimi İçin Satın Alması Gerekir  84
III. Tüketiciye Yönelik Uygulamalar  86
§3. TANIMLAR  89
I. Genel Olarak  90
II. Tüketicinin Korunması İle İlgili Kavramlar  91
A. Tüketici  91
1. Tüketici Gerçek ya da Tüzel Kişi Olabilir  91
2. Tüketici Mal veya Hizmeti Özel Kullanım ya da Tüketimi İçin Nihai Olarak Satın Almalıdır  94
3. Mal veya Hizmet Karma Amaçla Satın Alınmamış Olmalıdır  95
B. Tüketici İşlemi  95
C. Satıcı  96
1. Satıcı, Gerçek veya Tüzel Kişi Olabilir  96
2. Satıcı Kamu Kurum ve Kuruluşu ya da Özel İşletme Sahibi Kişi Olabilir  96
3. Satıcı, Mal ve Hizmeti Bedel Karşılığı (İvazlı) Tüketiciye Satan Kişidir  97
4. Satıcı, Sunduğu Mal ile İlgili Faaliyetleri Kazanç Sağlamak Amacıyla ve Sürekli Olarak Yürütmelidir  97
D. Sağlayıcı  97
E. Üretici  98
1. Genel Olarak  98
2. Üretici gibi Sorumlu Olanlar  99
F. Mal  100
G. Hizmet  101
1. Hizmet Bedeni ve /veya Fikri Emeğe Dayanabilir  101
2. Hizmet, Bir Ücret ya da Menfaat Karşılığı Yerine Getirilmelidir  102
H. İthalatçı  102
I. Konut Finansmanı Kuruluşu  102
İ. Kredi Veren  103
J. Kalıcı Veri Saklayıcısı  103
K. Tüketici Örgütleri  104
İkinci Kısım  
GENEL ESASLAR  
§4. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA EGEMEN TEMEL İLKELER  105
I. Genel Olarak  106
II. Kanunda Belirtilen Temel İlkeler  106
A. Tüketicinin Bilgilendirilmesi İlkesi  106
B. Sözleşme Koşullarının Tüketici Aleyhine Değiştirilememesi  107
C. Tüketiciye Ek Külfet Getirme Yasağı  108
D. İşlemlerin Yazılılığı ve İspatının Düzenleyene Ait Olması  108
E. Sadece Nama Yazılı Kıymetli Evrakın Düzenlenebileceği İlkesi  109
F. Tüketici Borçlarında Adi Kefalet, Tüketici Alacaklarında Müteselsil Kefalet İlkesi  112
G. Tüketici Aleyhine Bileşik Faiz Yasağı  116
H. Katılım Bankalarını Kapsama İlkesi  116
§5. TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR  117
I. Genel Olarak  118
II. Standart Sözleşme Kavramı ve Genel Olarak Genel İşlem Koşulları İçeren Sözleşmeler  118
A. Standart Sözleşme Kavramı  118
B. Genel Olarak Genel İşlem Koşulları İçeren Sözleşmeler  119
1. Hukukumuzda Genel İşlem Koşullarına İlişkin Düzenlemeler  119
2. Genel İşlem Koşulları İçeren Sözleşmeler  120
III. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Haksız Şartlar  120
A. Haksız Şartın Tanımı  121
B. Haksız Şartın Unsurları  122
1. Önceden Hazırlanmış Olan Standart Sözleşme Koşulunun Bulunması  123
2. Sözleşme Koşullarının Tüketiciyle Müzakere Edilmemiş Olması ve Tüketicinin Sözleşme Koşuluna Etki Edememesi (Önceden Tek Taraflı Olarak Hazırlanmış Olma)  123
3. Sözleşme Koşulunun Tarafların Hak ve Yükümlülüklerinde Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak Tüketici Aleyhine Dengesizliğe Sebep Olması  124
C. Tüketici Sözleşmelerinde Yer Alan Haksız Şartların Denetimi  125
1. Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartların İdari Denetimi  125
2. Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartların Yargısal Denetimi  127
D. Standart Sözleşme Koşulları Bakımından Gözetilecek İlkeler (Yorum Denetimi)  128
1. Standart Sözleşme Koşullarının Tüketici Lehine Yorumlanması İlkesi  128
2. Sözleşmenin Bütününe Bakılması İlkesi  128
3. Asli Edimlerin Haksız Şart Denetiminin Dışında Kalması İlkesi  129
E. TSHŞHY’de Yer Alan Haksız Şart Örnekleri  129
§6. SATIŞTAN KAÇINMA  132
I. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi ve Tüketiciler Lehine Sınırlanması  132
II. Sözleşme Özgürlüğünün Kapsamı  132
III. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlanması  133
IV. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla Getirilen Sınırlamalar  133
A. Satıştan Kaçınma Yasağı (Sözleşme Yapma Zorunluluğu)  133
B. Ağırlaştırıcı Koşullar Getirme Yasağı  136
C. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan Önceki Durum  138
§7. SİPARİŞ EDİLMEYEN MAL VEYA HİZMETLER  140
I. Genel Olarak  140
II. Sipariş Edilmeyen Mal ve Hizmetlere Bağlanan Sonuçlar  141
Üçüncü Kısım  
TÜKETİCİ İŞLEMLERİNDE  
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE AYDINLATILMASI  
§8. AYIPLI MAL VE HİZMETLER  143
I. Düzenlemenin Amacı ve Uygulama Alanı  143
II. Ayıp Kavramı  148
A. Ayıp Kavramı ile Genel Olarak Sözleşmeye Aykırı Mal ve Sözleşmeye Aykırı İfa Kavramları Arasındaki İlişki  148
B. Ayıbın Türleri  151
C. Nicelik Eksikliği ve Aliud İfası  154
D. Ayıp Sayılan Eksikliklerin Çeşitleri (Maddi–Hukuki–Ekonomik Ayıp)  156
1. Maddi Ayıp  156
2. Hukuki Ayıp  157
3. Ekonomik Ayıp  157
III. Satıcıyı Maldaki Ayıptan Sorumlu Tutmanın Koşulları  159
A. Maddi Koşullar  159
1. Ortada Ayıp Sayılan Bir Eksiklik Bulunmalıdır  160
2. Maldaki Eksiklik (Ayıp) Önemli Olmalıdır  160
3. Ayıbın Var Olması Gereken An  161
4. Tüketici Ayıbın Varlığını Bilmeden Malı Satın Almış Olmalıdır  162
5. Satıcının Ayıbın Varlığını Bilmesi Gerekmez  164
6. Sözleşme ile Sorumluluğun Kaldırılması ya da Sınırlanması Geçerli Değildir  165
B. Biçimsel Koşullar  168
1. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Satış Sözleşmesinde Yoklama ve Bildirme (Muayene ve İhbar) Yükümlülüğü  169
a. Olağan Satımlarda  169
b. Tüketici Satımlarında  170
c. Ticari Satımlarda  171
d. Hayvan Satımlarında  171
2. Başka Yerden Gönderilerek Yapılan Satışlarda (Uzağa Satışlarında) Sorumluluğun Koşulları ve Alıcının Yerine Getirmesi Gereken Yükümlülükler  172
C. Alıcıya (Tüketiciye) Tanınan Haklar  174
1. Seçimlik Haklar  175
a. Sözleşmeden Dönme  177
b. Satış Bedelinin İndirilmesini İsteme  179
c. Ayıplı Malın Ayıpsız Misliyle Değiştirilmesini İsteme  180
d. Ayıplı Malın Ücretsiz Onarımını İsteme  181
2. Tazminat İsteme Hakkı  182
a. Sözleşmeden Dönme Halinde Tazminat  184
b. Sözleşmeden Dönme Dışındaki Diğer Seçimlik Haklar Nedeniyle Tazminat İsteme  185
c. Seçimlik Hakları Kullanmaksızın Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat İsteme  186
IV. Ayıplı Hizmetlerde Uygulanacak Kurallar  188
A. Ayıplı Hizmetin Türleri ve Çeşitleri  190
B. Sağlayıcıyı Ayıplı Hizmetten Sorumlu Tutmanın Koşulları  191
C. Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tüketiciye Tanınan Haklar  192
V. Ayıp Nedeniyle Talep Hakkına Sahip Olanlar  193
VI. Ayıptan Sorumlu Tutulabilecek Kişiler  195
A. Ayıplı Mal Satışında  195
B. Ayıplı Hizmet Sunulmasında  199
VII. Sorumluluktan Kurtulma  200
VIII. Dava Zamanaşımı  201
Dördüncü Kısım  
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ  
§9. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ  205
I. Taksitle Satış Sözleşmesinin Tanımı ve İçeriği  205
II. Taksitle Satışlar Hakkında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla Getirilen Farklı Düzenlemeler ve Yenilikler  206
A. Bedele İlişkin Unsur  208
B. Şekle İlişkin Unsur  209
III. Taksitle Satış Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  210
IV. Taksitle Satış Sözleşmesinin Kurulması ve Hükümleri  211
A. Sözleşmenin Tarafları ve Tarafların Ehliyeti  211
B. Sözleşmenin Konusu  211
C. Sözleşmenin Şekli ve İçeriği  213
V. Taksitlerin Kambiyo Senetlerine Bağlanmış Olması Hususu  215
VI. Tüketicinin Taksitle Satış Sözleşmesinden Cayma Hakkı (Tüketicinin Geri Alma Hakkı)  217
VII. Muacceliyet Kaydı ve Tüketicinin Temerrüdü  219
A. Genel Olarak  220
B. Erken Ödeme  224
C. Sözleşme Koşullarının Tüketici Aleyhine Değiştirilememesi  225
D. Taksitle Satışlarda Düzenlenen Kıymetli Evrakın Sadece Nama Yazılı Olması ve Taksit Miktarı Kadar Düzenlenmesi  226
VIII. Diğer Hususlar  226
§10. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ VE KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ  228
I. Genel Olarak Tüketici Kredisi Sözleşmeleri  228
A. Tanım  228
B. Tarafları  229
C. Unsurları  230
1. Ödünç veya Benzeri Finansman Yöntemleri  231
2. Nakit Para Ödüncü  231
II. Kredi Kartı Sözleşmeleri  232
A. Genel Olarak Kredi Kartı Kavramı ve Kredi Kartı Sözleşmesi  232
B. Kredi Kartı Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Uygulanacak Hükümler  234
C. Kredi Kartı Sözleşmesinde Tarafların Borçları  235
D. Kredi Kartı Sözleşmesinin Şekli  237
E. Kredi Kartlarında Tüketicinin Korunması  238
1. Tüketici Kredileri ile İlgili Hükümlerin Uygulanması Yoluyla Koruma  238
2. Kredi Kartlarındaki Tüketiciyi Koruyan Doğrudan Hükümler  239
3. Kredi Kartı Kullanırken Tüketicilerin Alması Gereken Güvenlik Tedbirleri  240
F. Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Şekli  242
G. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü  243
H. Cayma Hakkı  244
1. Genel Olarak  245
2. Cayma Hakkının Kullanılması  245
3. Cayma Hakkının Kullanılması Halinde Tasfiye İlişkisi  246
I. Faiz Oranı  247
1. Belirli Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Faiz  248
2. Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Faiz Oranının Gösterilmesi  248
III. Sözleşmede Değişiklik  250
A. Belirli Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Değişiklik Yapılması  250
B. Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Değişiklik Yapılması  250
IV. Tüketici Kredilerinde Erken Ödeme  252
V. Tüketicinin Taksitleri Ödemede Temerrüde Düşmesi  253
A. Genel Olarak  254
B. Tüketici Kredilerinde Tüketicinin Temerrüde Düşmesi ve Sonuçları  254
VI. Tüketici Kredilerinde Sigorta Yaptırılması  256
VII. Bağlı Krediler  257
A. Bağlı Kredi Kavramı ve Şartları  257
1. Bağlı Kredi Kavramı  257
2. Bağlı Kredinin Şartları  258
B. Bağlı Kredi Sözleşmesinin Hiç veya Gereği Gibi Yerine Getirilmemesi  259
C. Bağlı Kredi Sözleşmesinin Sona Ermesi  261
VIII. Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Diğer Hususlar  261
§11. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ  265
I. Genel Olarak  265
II. Tanım  266
A. Konut Finansman Sözleşmesi Olarak Kabul Edilen Sözleşmeler  267
1. Konut Edinmeye Yönelik Finansal Kiralama Sözleşmesi  267
2. Konut Edinmeye Yönelik Konut Kredisi Sözleşmesi  268
3. Yeniden Yapılandırma  268
B. Konut Finansman Sözleşmesinin Şekli  269
1. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme  269
2. Temerrüt  270
a. Tüketicinin Temerrüdü Halinde Tüm Borçlarının Muaccel Olmasının Koşulları  271
b. Konutun Satışı  272
c. Konutun Tahliyesi  273
III. Bağlı Konut Kredisi Sözleşmesi  273
A. Kavram  274
B. Konutun Hiç veya Gereği Gibi Teslim Edilmemesi  275
C. Faiz Oranı  276
D. Tüketicinin Erken Ödeme İmkânı  278
E. Konutun Sigortalanması  279
F. Diğer Hususlar  280
1. Hesap Açılması Halinde Tüketiciden Ücret veya Masraf İstenememesi  281
2. Sözleşme İle İlişkili Kredili Mevduat Sözleşmesi Yapılamayacağı  281
3. Konut Yapı Kooperatiflerinin Gerçek Kişi Ortaklarının İşlemleri  282
4. Yönetmelikle Düzenlenecek Hususlar  282
§12. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMELERİ  283
I. Genel Olarak  283
II. Ödemeli Konut Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları  284
A. Genel Olarak  284
B. Ön Bilgilendirme Formu  284
C. Sözleşmenin Ön Şartı  285
D. Sözleşme ve Sözleşmenin Şekli  286
E. Teminat  288
F. Cayma Hakkı  290
G. Konutun Teslimi  293
H. Sözleşmeden Dönme  294
I. Diğer Hususlar  297
§13. DİĞER TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ  299
I. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler  300
A. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler ve Satımla İlgili Genel Hükümler İçindeki Yeri  300
B. Beğenme Koşuluyla Satışlar (Genel Deneme ve Yoklama/Tecrübe ve Muayene Koşullu Satışlar)  302
C. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler ve Ayırıcı Özellikleri  304
1. Sözleşme; İşyeri Dışında Yapılmalıdır  304
2. Teklifin Hangi Taraftan Geldiği Önemli Değildir  305
3. Sözleşme Konusu Mal ve Hizmetin Değeri Belli Bir Değerden Az Olmamalıdır  306
4. Sözleşme Konusu Mal/Hizmet, Düzenleme Kapsamı İçinde Yer Almalıdır  306
D. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Tüketicilerin Özel Olarak Korunması Çabalarının Nedenleri  308
E. Taksitle İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelere Uygulanacak Hükümler  311
F. Cayma Hakkının Kullanılması ve Sonuçları  311
1. Cayma Hakkının Kullanılması  311
2. Cayma Süresi  313
3. Caymanın Sonuçları  314
a. Satıcı/Sağlayıcı Yönünden Doğan Yükümlülükler  314
b. Tüketici Yönünden Doğan Yükümlülükler  315
G. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Satıcı/Sağlayıcının Yükümlülükleri  315
1. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelere İlişkin İşlem Şartları  315
a. Ön bilgilendirme  315
b. Sözleşmenin Şekli  316
c. Sözleşmenin Zorunlu İçeriği  317
2. Satıcı/Sağlayıcının Diğer Yükümlülükleri  318
II. Mesafeli Sözleşmeler  319
A. Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Genel Bilgi ve Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi  320
B. Mesafeli Sözleşmelerin Ayırıcı Özellikleri  322
1. Tarafların Eş Zamanlı Fiziksel Varlığı Olmaksızın Kurulmuş Olma  322
2. Mal/Hizmetin Pazarlanmasına Yönelik Olarak Oluşturulmuş Bir Sistem Çerçevesinde Gerçekleşme  322
3. Sözleşmenin Kurulduğu Ana Kadar ve Kurulduğu An da Dahil Olmak Üzere, Uzaktan İletişim Araçlarının Kullanılması Suretiyle Kurulma  322
a. Yazılı ve Görsel İletişim Araçları Kullanılarak Kurulan Mesafeli Sözleşmeler  323
b. Telefon Kullanılarak Kurulan Mesafeli Sözleşmeler  324
c. Elektronik Ortam (İnternet) Üzerinden Kurulan Mesafeli Sözleşmeler  324
d. Diğer İletişim Araçları Kullanılarak Kurulan Mesafeli Sözleşmeler  327
4. Ücret Unsuru  327
5. İşlem Konusu Mal/Hizmet, Düzenleme Kapsamı İçinde Yer Almalıdır  327
C. Cayma Hakkının Kullanılması ve Sonuçları  328
1. Cayma Hakkının Kullanılması  329
2. Cayma Süresi  329
3. Caymanın Sonuçları  330
a. Satıcı/Sağlayıcı Yönünden Doğan Yükümlülükler  330
b. Tüketici Yönünden Doğan Yükümlülükler  330
D. Mesafeli Sözleşmelerde Satıcı/Sağlayıcının Yükümlülükleri  331
1. Mesafeli Sözleşmelere İlişkin İşlem Şartları  331
a. Ön Bilgilendirme  331
b. Sözleşmenin Şekli  333
2. Satıcı/Sağlayıcının Diğer Yükümlülükleri  333
III. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler  334
A. Finansal Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Genel Bilgi ve Özellikleri  335
B. Cayma Hakkının Kullanılması ve Sonuçları  336
1. Cayma Hakkının Kullanılması  337
2. Cayma Süresi  337
3. Caymanın Sonuçları  337
a. Sağlayıcı Yönünden  337
b. Tüketici Yönünden  338
4. Finansal Mesafeli Sözleşmelere İlişkin İşlem Şartları  338
a. Ön Bilgilendirme  338
b. Sözleşmenin Şekli  339
c. Sözleşmenin Zorunlu İçeriği  339
d. Sözleşmeyi Sona Erdirme  340
IV. Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri  340
A. Devre Tatil Sözleşmeleri  342
1. Genel Olarak  342
2. Tanımı  342
3. Unsurları  343
a. Taşınmazın Kullanım Hakkının Devri veya Devir Taahhüdü  343
b. Dönem  343
c. Sözleşmenin Süresi  343
4. Devre Tatil Sözleşmesinin Konusu  344
5. Tüketicinin Borçları  345
6. Sağlayıcının Borçları  345
7. Sorumsuzluk Kaydı  346
B. Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmesinin Tanımı  346
C. Değişim Sözleşmeleri ve Yeniden Satış Sözleşmelerinin Tanımı  347
D. Önbilgilendirme Formu Verilmesi Zorunluluğu  347
E. Sözleşmenin Şekli  348
F. Cayma Hakkı  349
1. Cayma Hakkının Süresi, Kapsamı ve Sonucu  349
2. Cayma Hakkının Bağlı Krediye Etkisi  350
G. Ön Ödemeli Şekilde Yapılan Devre Tatil Sözleşmeleri  351
1. Yapı Ruhsatı Şartı  351
2. Sigorta Yaptırma Zorunluluğu  351
3. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde Devir  352
4. Tüketicinin Sözleşmeden Dönme Hakkı ve Buna Bağlı Tazminat Yükümlülüğü  352
V. Paket Tur Sözleşmeleri  353
A. Paket Tur Kavramı, Özellikleri, Tarafları ve Uygulama Alanı  354
1. En Az İki Farklı Asli Edim İçermesi  356
2. Her Şey Dahil Fiyatla Satılma  356
3. Hizmetin Yirmidört Saatten Uzun Bir Süreyi Kapsaması veya Gecelik Konaklamayı İçermesi  356
B. Paket Tur Sözleşmesine İlişkin İşlem Şartları  357
1. Ön Bilgilendirme  357
2. Sözleşmenin Şekli  357
3. Sözleşmenin Zorunlu İçeriği  358
4. Tüketicinin Hakları  358
a. Paket Turun Esaslı Unsurlarında Değişiklik veya Turun İptali Durumunda  359
b. İfa Sırasında Eksiklik Ortaya Çıkması Durumunda  359
c. Tazminat Talep Etme  359
5. Sözleşmenin Feshi  360
6. Sözleşmenin Devri  360
VI. Abonelik Sözleşmeleri  361
A. Genel Olarak  362
1. Fesih Hakkının Koşulları  364
2. Feshin Sonuçları  365
B. Tanım  366
C. Abonelik Sözleşmesinin Şekli ve Süresi  367
D. Abonelik Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları  368
1. Belirsiz Süreli veya Bir Yıldan Uzun Süreli Sözleşmeler  368
2. Bir Yıldan Kısa Süreli Sözleşmeler  368
3. Feshin Şekli  369
4. Fesih Sonrası Satıcını Yükümlülükleri  369
VII. Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamaları  370
A. Genel Bilgi  371
B. Promosyon Uygulamalarının Hukuki Niteliği  376
Beşinci Kısım  
TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ VE  
MENFAATLERİNİN KORUNMASI  
§14. FİYAT ETİKETİ  379
I. Genel Olarak Etiket Koyma – Tarife ve Fiyat Listesi Asma Yükümlülüğü  379
II. Etiket Koyma Zorunluluğu  380
A. Etiketin Anlamı ve Amacı  380
B. Etiketin Biçimi  381
C. Etiketin İçeriği (Yer Alması Gerekli Bilgiler)  381
D. Etiketin Konuluş Biçimi ve Yeri  382
E. Etiket Konulması Zorunlu Olan Mallar  383
1. Genel Olarak  383
2. İstisnalar  383
E. Tarife ve Fiyat Listesi Asma Zorunluluğu  385
1. Tarife ve Fiyat Listesinin Anlamı ve Amacı  385
2. Biçimi, Konuluşu ve İçeriği  386
D. Denetim  386
§.15. TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU  387
I. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu İle Birlikte Satma Zorunluluğu  387
II. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Tanımı  388
III. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu İle Birlikte Satma Zorunluluğu İle İlgili Düzenlemenin Amacı  388
IV. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu İle Satılması Zorunlu Olan Mallar  388
V. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Dili, İçeriği ve Veriliş Biçimi  390
A. Dili  390
B. İçeriği  390
C. Veriliş Biçimi  391
VI. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Vermemenin Yaptırımı  391
§16. GARANTİ BELGESİ  392
I. Garanti Süresi  392
II. Garanti Belgesi Verme Zorunluluğu ve Gerekçesi  392
III. Garanti Belgesinin Tanımı  393
IV. Zorunluluk Kapsamına Giren Mallar  393
V. Garanti Belgesini Düzenlemekle ve Vermekle Yükümlü Kişiler  393
VI. Garanti Belgesinin İçeriği  394
VII. Garanti Belgesinin Sağladığı Olanaklar  395
A. Malın Ücretsiz Onarımını ve Bakımını İsteme  395
B. Tüketicinin Sahip Olduğu Diğer Seçimlik Hakları  396
C. Garanti Belgesi Verme Yükümlülüğüne İlişkin Kurallara Uymamanın Sonuçları  396
VIII. İhtiyari Garanti  397
A. İhtiyari Garanti ve Gerekçesi  397
B. Tüketicinin İhtiyari Garantiden Yararlanması Halinde Ücret Yahut Masraf Durumu  398
C. İhtiyari Garanti Taahhüdünde Taahhüt, Reklam ve İlanla Bağlı Olunup Olunamayacağı  398
D. İhtiyari Garanti Taahhüdünde Şekil  399
IX. Satış Sonrası Hizmetler  399
A. Bakım ve Onarım Hizmetleri Verme Zorunluluğu  400
B. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ile İlgili Hükümler  402
1. Servis İstasyonu Kurma Zorunluluğu  402
2. Kurma Başvurusu ve İzin  402
3. Servis İstasyonlarının Özellikleri ve Sayısı  403
4. Servis İstasyonlarının Sorumluluğu  404
5. Yedek Parça ve Fiyat Listesi  405
6. Değiştirilen Parçanın İadesi  405
7. Özellik Taşıyan Mallarda Bakım Hizmetleri  405
8. Üretici, İthalatçı ve Satıcının Sorumluluğu  405
9. Bakımı İçin Servis İstasyonu Açılması Gereken Mallar  406
§17. TÜKETİCİNİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ  407
I. Tüketicinin Eğitilmesi ve Bilinçlendirilmesi Nedenleri  407
II. Tüketici Ödülleri  409
A. Tüketici Ödülleri Gerekçesi, Amaç ve Kapsamı  409
B. Ödüllü Yarışmalar  410
C. Yarışmaların Değerlendirilmesi  410
D. Seçici Kurul  410
E. Ödüllerin Duyurulması  411
F. Ödüllerin Şekli ve Niteliği  411
G. Diğer Gerçek veya Tüzel Kişilerce Verilecek Tüketici Ödülleri  411
H. Ödüllerin Maliyetinin Karşılanması  411
Altıncı Kısım  
TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR  
§18. TİCARİ REKLAM  413
I. Tüketicilerin Korunması Kapsamında Reklamlar ve İlanların Denetim Altına Alınması  414
II. Ticari Reklam  415
A. Genel Olarak  415
B. Aldatıcı Reklam Yasağına Tabi Olanlar ve Talepte Bulunabilecekler  417
C. Reklam Kavramı  418
1. Geniş Anlamda Reklam Kavramı  418
2. Ekonomik Anlamda Reklam Kavramı  419
a. Yapılması Yasak Olan Reklamlar  419
aa. Aldatıcı Reklamlar  419
bb. Tehlikeli, Zararlı ve İstismar Edici Reklamlar  423
cc. Örtülü Reklam  424
b. Yapılması Yasak Olmayan Reklamlar (Karşılaştırmalı Reklam)  426
3. Ticari Reklamın Özellikleri  427
D. Ticari Reklam Kurallarına Uymayanlara Verilecek Cezalar  429
§19. HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR  431
I. Haksız Ticari Uygulama Kavramı  431
II. Aldatıcı Eylemler  433
III. Aldatıcı İhmaller  434
IV. Saldırgan Ticari Uygulamalar  434
V. Yükümlülük  436
§20. REKLAM KURULU  437
I. Reklam Kurulunun Oluşumu  439
A. Üye Sayısı  439
B. Üyelerin Seçilmesi  439
C. Üyelerin Nitelikleri  440
D. Üyelik Süresi  441
E. Kurul Başkanı  441
F. Ödenek ve Huzur Hakkı  442
II. Reklam Kurulunun Görevleri  442
A. İlkeleri Belirlemek  442
B. Gerekli İncelemeleri Yapmak  442
C. Tedbir ve/veya Ceza Uygulama  443
III. Reklam Kurulunun Çalışma Yöntemi  443
A. Başvurular  443
B. Toplantı  443
C. Üyeliğin Düşmesi  443
D. Gündem  443
E. Toplantı Yeri  444
F. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  444
G. Toplantıya Katılma Yasağı  444
H. Sekreterya Hizmetleri  444
I. Sekreteryanın Görevleri  444
İ. Toplantı Tutanağı  445
J. İhtisas Komisyonları  445
K. Kurulun Temsili  445
L. Kurulun İlan ve Reklam İlkelerini Belirleme Yöntemi  445
1. Temel İlkeler  446
2. Özel İlkeler  447
a. Doğruluk ve Dürüstlük  447
b. Kötülemenin Yapılamaması  448
c. İtibardan Haksız Yararlanılmaması  448
d. Taklit Etmeme  449
M. İlgili Kişi, Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Görüş Alma  449
N. Huzur Hakkı ve Huzur Ücreti  449
Yedinci Kısım  
TÜKETİCİ KURULUŞLARI  
§21. TÜKETİCİ KONSEYİ  451
I. Tüketici Konseyi ve Benzeri Kuruluşların İşlevi ve Tarihçesi  451
II. Tüketici Konseyinin Oluşumu  453
A. Başkan  453
B. Başkanın Görevleri  454
C. Üyeler (Temsilciler)  454
D. Üyelerin Sayısı  456
III. Tüketici Konseyinin Görevleri  456
A. Genel Olarak  456
B. Tüketici Konseyinin Çalışma Yöntem ve Esasları  457
1. Toplantıya Çağrı, Toplantı Yeri ve Zamanı  457
2. Toplantı Yeter Sayısı  457
3. Gündem  457
4. Başkanlık Divanı  458
5. Karar Yeter Sayısı ve Kararların Alınması  458
IV. Sekretarya ve Görevleri  458
V. Ödenek  459
§22. REKLAM KONSEYİ  460
I. Reklam Konseyinin Oluşumu  460
A. Başkan  460
B. Başkanın Görevleri  460
C. Reklam Konseyi Üyeleri  460
1. Üyelerin Temsil Ettiği Yerler  460
2. Reklam Konseyinin Görevleri  462
3. Reklam Konseyinin Çalışma Yöntem ve Esasları  462
a. Toplantı Çağrı, Toplantı Yeri ve Zamanı  462
b. Toplantı Yeter Sayısı  463
c. Toplantı Karar Sayısı  463
d. Gündem  463
e. Divanın Kuruluşu ve Görevleri  463
f. Başkanın Görevleri  464
g. Sekretarya ve Görevleri  464
h. Ödenek  464
§23. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ  465
I. Kuruluşu ve Görev Alanı  465
A. Tüketici Hakem Heyetinin Kuruluş Amacı  465
B. Hakem Heyetlerinin Sayısı  466
C. Hakem Heyetinin Oluşumu  467
1. Başkan  467
2. Üyeler  467
3. Üyelerde Aranacak Şartlar  468
4. Tüketici Örgütleri Temsilcisinin Tespiti  468
5. Üyelik Süresi  470
6. Üyeliğin Düşmesi ve Sona Ermesi  470
II. Raportör  470
III. Başvuru  471
A. Görev Alanı  472
1. Uyuşmazlık Konusu Açısından  472
2. Uyuşmazlık Konusunun Değeri Açısından  474
B. Yetki Alanı  477
C. Görevli ve Yetkili Olmayan Tüketici Hakem Heyetine Başvurma  477
IV. İnceleme  478
A. İnceleme Yöntemi  478
B. Toplantı  478
1. Toplantı Zamanı ve Yeri  478
2. Toplantı ve Karar yeter Sayısı  479
3. Toplantılara Katılma Mecburiyeti  479
4. Toplantıya Katılmama Halleri  479
C. Bilirkişi İncelemesi  480
1. Bilirkişi Görevlendirilmesi  480
2. Bilirkişinin Sorumluluğu  481
3. Bilirkişi Raporu  481
V. Karar ve Karara İtiraz  482
A. Kararın Niteliği ve Kapsamı  483
B. Karar Süresi  484
C. Karar Tutanağı  484
D. Kararın Tebliği  484
E. Kararın Yerine Getirilmesi  484
F. Kararın Düzeltilmesi  485
G. Karara İtiraz  485
VI. Huzur Hakkı ve Ücreti  486
VII. Diğer Hususlar  486
Sekizinci Kısım  
YARGILAMA, DENETİM VE CEZAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER  
§24. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ  487
I. Özel Tüketici Mahkemeleri Kurulmasının Nedenleri ve Tüketici Mahkemelerinin İşlevi  488
II. Tüketici Mahkemelerinin Oluşumu  489
III. Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanı  490
IV. Tüketici Mahkemelerinin Yetkisi  493
V. Tüketici Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi  494
VI. Başvuru Koşulları ve Yöntemi  495
VII. Yargılama Yöntemi  497
VIII. Davacı Olabilen Kişiler  497
IX. Kararların Yayınlanmasını Talep Hakkı ve Kesinleşen Kararların İletilmesi  500
§25. ÜRETİMİN, SATIŞIN DURDURULMASI VE MALIN TOPLATILMASI  501
I. Genel Olarak  501
II. Tüketici Mahkemelerinin Ayıplı Seri Mal Satışlarında Verebilecekleri Kararlar  502
A. İstem (Talep) Koşulları  502
1. Seri Mal Satışı Söz Konusu Olmalıdır  502
2. Satışa Sunulan Mal Ayıplı Olmalıdır  503
3. Tüketiciler, Tüketici Örgütleri ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dava Açmış Olmalıdır  503
B. İstem Konusu  503
III. Tehlikeli Ürünlerde Özel Düzenleme  504
A. Ürünün Tehlikeli Olup Olmadığının Tespiti  504
B. Ürünün Tehlikeli Olması Halinde Öngörülen Özel Tedbirler  509
§26. DENETİM YETKİSİ  513
I. Denetim Kavramı  513
II. Denetimin Kapsamı  513
§27. TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN VE TÜKETİCİ HİZMETLERİNİN DENETLENMESİ  515
§28. CEZA HÜKÜMLERİ  516
I. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerine Aykırı Davranışlara Verilecek Cezalar  519
A. Cezaların Çeşitleri ve Cezayı Verecek Makam  519
1. Para Cezası  519
a. Para Cezasının Miktarı  520
aa. 500 TL Para Cezası  520
bb. 1000 TL Para Cezası  522
cc. 5000 TL Para Cezası  524
dd. 10.000 TL Para Cezası  525
ee. 25.000 TL Para Cezası  526
ff. 50.000 TL Para Cezası  526
gg. 100.000 TL Para Cezası  526
hh. 500.000 TL Para Cezası  527
ii. 5.000.000 TL Para Cezası  527
jj. Genel İdari İhlal Normu  528
b. Para Cezaları Hakkında Sınırlama İlkesi  528
c. Para Cezasını Artıran Nedenler  528
d. Maddeye Göre Verilecek Para Cezalarının Diğer Kanunlardaki Para Cezalarına Engel Olmaması  529
e. Para Cezasına İlişkin Diğer Hususlar  530
2. Para Cezası Dışındaki Cezalar  530
a. Durdurma veya Düzeltme Cezası  530
aa. Reklam Kurulu ve Bakanlık Tarafından Verdiği Durdurma Cezası  530
bb. Tüketici Mahkemesinin Verdiği Durdurma Cezası  530
b. Toplatma Cezası  532
c. Türk Ceza Kanunundaki Cezalar  532
II. Cezalarda Yetki ve İtiraz  533
A. Para Cezalarını Vermeye Yetkili Makam  533
B. Para Cezasının Niteliği  534
C. Para Cezalarına Karşı İtiraz  534
D. Para Cezalarında Tahsil Zamanaşımı  534
Dokuzuncu Kısım  
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  
§29. YİYECEK TAKLİDİ ÜRÜNLER VE PİRAMİT SATIŞ SİSTEMLERİ  535
I. Yiyecek Taklidi Ürünler Kavramı  535
II. Piramit Satış Sistemleri  536
§30. TEST MUAYENE VE ANALİZLER VE ÖDENEK  539
I. Test Muayene ve Analizler  539
II. Ödenek  540
A. Ana Kaynak (Bakanlık Bütçesi)  540
B. Şirketlerin Katkı Payı  540
C. Bakanlık Bütçesine Kaydedilen Katkı Payından Doğan Ödeneğin Harcanması  541
1. Harcanacak Yerler  541
2. Harcama Yöntemi  542
§31. DİĞER HÜKÜMLER  543
I. Genel Olarak  543
II. TKHK Dışındaki Hükümlerin Uygulanması  543
§32. YÖNETMELİKLER VE DİĞER DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER  545
I. Genel Olarak  545
II. Kadro ihdası  546
III. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  546
IV. Yürürlük  546
V. Yürütme  546
VI. Geçiş Hükümleri  547
EKLER  
TÜKETİCİ HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ–İLGİLİ KANUNLAR YÖNETMELİKLER VE TEBLİĞLER  551
EK 1–A: TÜKETİCİ HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ  551
EK 1–B: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77’NCİ MADDESİNDEKİ İDARİ PARA CEZALARI MİKTARLARIYLA İLGİLİ TABLO  556
EK 1–C: ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN  557
EK 1–D: TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN  565
EK 2: ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK  576
EK 3: TEKNİK MEVZUATIN VE STANDARTLARIN TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA BİLDİRİMİNE DAİR YÖNETMELİK  589
EK 4: MEDYA ÖLÇÜMÜ ARAŞTIRMA SONUÇLARININ TİCARİ REKLAM VE İLANLARDA KULLANILMASINA DAİR TEBLİĞ  598
EK 5: TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ  600
EK 6: DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ  604
EK 7: AYIPLI MALIN NEDEN OLDUĞU ZARARLARDAN SORUMLULUK HAKKINDA YÖNETMELİK  616
EK 8: MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ  618
EK 9: PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ  627
EK 10: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  634
EK 11: SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ  639
EK 12: GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ  645
EK 13: TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ  649
EK 14: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77’NCİ MADDESİNE GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ  666
EK 15: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68’İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 6’NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ  668
EK 16: REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ  669
EK 17: İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ  675
EK 18: FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ  684
EK 19: ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  690
EK 20: TÜKETİCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ  697
EK 21: TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİ  703
EK 22: KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ  707
EK 23: FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ  717
EK 24: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77’NCİ MADDESİNE GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ  721
EK 25: TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ  722
AB MEVZUATI EKLERİ  735
A. TÜKETİCİNİN KORUNMASI KONUSUNDA İŞBİRLİĞİYLE İLGİLİ TÜZÜK  735
B. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKUNA İLİŞKİN AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ  751
Direktif No: 1– Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi  751
Direktif No: 2– İşyerleri Dışında Akdedilen Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması Hakkında Meclis Direktifi  773
Direktif No: 3– Üye Ülkelerdeki Kusurlu Ürünlerde Sorumluluk Konusuna İlişkin Yasa, Tüzük ve İdari Hükümlerin Birbirine Yakınlaştırılmasına Dair 85/374/EEC Sayılı Konsey Yönergesindeki Değişiklikler Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 10 Mayıs 1999 Tarihli, 1999/34/EC Sayılı Yönergesi  777
Direktif No: 4– Üye Devletlerin Tüketici Kredisi Üzerine Hukuki ve İdari Kurallarını Aynı Seviyeye Getirmeleri Hakkında Meclis Direktifi  783
Direktif No: 5– Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Koşullar Hakkında 5 Nisan 1993 Tarihli Konsey Direktifi  793
Direktif No: 6– Turistik Geziler (Paket Turlar) Hakkındaki Yönerge  797
Direktif No: 7– (Mülga) Taşınmazlardan Kısmî Zamanlı Yararlanma Hakkı Tanıyan Time–Sharing Türü İşlemler (Devre Tatil ve Devre Mülk Sözleşmeleri) İle İlgili Yönerge  803
Direktif No: 8– (Mülga) Uzaktan Pazarlama Çerçevesinde Kurulan Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunmasına İlişkin Yönerge  808
Direktif No: 9– Tüketim Malları Satımının Belirli Yönleri ve Bu Mallar İçin Verilen Garantiler Hakkındaki Yönerge  816
Direktif No: 10– Elektronik İmzalar İçin Topluluk Çerçevesi Konusunda 13 Aralık 1999 Tarihli 1999/93/AT Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi  821
Direktif No: 11– Bilgi Toplumu Hizmetlerinin Bazı Hukuki Yönleri ve Özellikle İç Pazarda Elektronik Ticaret Konusunda 8 Haziran 2000 Tarihli 2000/31/AT Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi  833
Direktif No: 12– Tüketici Finansal Hizmetlerinin Uzaktan Pazarlanmasına ve 90/619/AT, 97/7/AT ve 98/27/AT Sayılı Avrupa Konseyi Yönergelerinin Değiştirilmesine İlişkin 23.09.2002 Tarihli ve 2002/65/AT Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi  856
Direktif No: 13– Tüketicilere Sunulan Ürünlerin Fiyatlarının Belirtilmesine İlişkin Olarak Tüketicinin Korunması Hakkında 16 Şubat 1998 Tarihli ve 98/6/AT Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi  866
Direktif No: 14– Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında 5 Nisan 1993 Tarihli Konsey Yönergesi  871
Direktif No: 15– Yanıltıcı Reklamlara İlişkin 84/450/EEC Sayılı Yönergeyi, Karşılaştırmalı Reklamları Da İçerecek Şekilde Tadil Eden 6 Ekim 1997 Tarihli 97/55/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi  879
Direktif No: 16– Olduklarından Farklı Görünen ve Tüketicilerin Sağlık ve Güvenliğini Tehlikeye Atan Mamullere İlişkin Üye Ülke Yasalarının Uyarlanmasına Dair 25 Haziran 1987 Tarihli Konsey Yönergesi  886
Direktif No: 17– (Mülga) Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Olarak Tüketicilerin Korunması Hakkında 20 Mayıs 1997 Tarihli ve 97/7/AT Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi  889
Direktif No: 18– Tüketici Hakları Direktifinin Tercümesi  901
Direktif No: 19– Tüketim Mallarının Alım Satımı ve Bunlara Ait Garantilerin Belirli Yönlerine İlişkin 25 Mayıs 1999 Tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi  918
Direktif No: 20– Tüketici Finansal Hizmetlerinin Uzaktan Pazarlanmasına ve 90/619/AT, 97/7/AT ve 98/27/AT Sayılı Avrupa Konseyi Yönergelerinin Değiştirilmesine İlişkin 23.09.2002 Tarihli ve 2002/65/AT Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi  927
EMSAL YARGI KARARLARI  937
Kaynakça  1445
Kavramlar Dizini  1465
 


Celal Göle
Ocak 1983

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.
Tümay Dönmez ...
Mayıs 2020

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.
Gözde Zeytin Çağrı
Mart 2020
80.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Kısaltmalar  27
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN  
Birinci Kısım  
AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR  
§1. AMAÇ  31
I. Genel Olarak  31
II. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Genel gerekçesi  33
A. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Etkili Olan Sebepler  33
B. Kanun Değişikliğine İlişkin Teknik Ayrıntılar  35
C. Kanun Değişikliğine İlişkin Maddi Ayrıntılar  36
III. Tüketiciyi Korumaya Yönelik Düzenlemelerin Amacı ve Kapsamı  38
A. Tüketiciler Açısından  38
1. Sağlık Hakkı Açısından Koruma  38
2. Kişi Güvenliği Açısından Koruma  40
3. Ekonomik Çıkarların Korunması Açısından Koruma  41
B. Kamu Yararı Açısından  42
C. Korumanın Nedenleri  43
1. Tüketicilerin Zayıf (Korunmaya Muhtaç) Konumda Olmaları  43
2. Avrupa Birliği Hukukuna Uyum Sağlama  51
a. Genel Bilgi  51
b. Avrupa Birliği Teknik Mevzuat Sistemine İlişkin Genel Bilgi  53
aa. Klasik Yaklaşım  54
bb. Yeni Yaklaşım  55
cc. Modüler Yaklaşım  57
dd. Küresel Yaklaşım  58
3. Onaylanmış Kuruluş  58
4. Akreditasyon  59
5. Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO)  61
6. Avrupa Standartları (EN) ve Avrupa Standardizasyon Teşkilatları (CEN/CENELEC)  62
a. Avrupa Standartları (EN)  62
b. Avrupa Standardizasyon Teşkilatları (CEN/CENELEC)  63
c. CEN/CENELEC Tarafından Hazırlanan Standartlar  63
d. CEN/CENELEC’in Yapısı  64
e. TSE’nin CEN/CENELEC ile Olan İlişkileri  64
7. CE İşareti  65
8. Ülkemizdeki Avrupa Birliği Teknik Mevzuatı Uyum Çalışmaları  67
9. Türk Hukukunda CE İşaretinin Önemi  68
10. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Hakkında Genel Bilgi  71
a. Genel Olarak  71
b. Türk Akreditasyon Kurumunun (TÜRKAK) Faaliyetleri  72
D. Koruma Yöntemleri  74
E. Sonuç  75
§2. KAPSAM  77
I. Kanunun Uygulama Alanı  77
II. Tüketici Sözleşmelerinin Ayırıcı Özellikleri  79
A. Bedel Karşılığı Mal ve Hizmet Arzını Amaçlayan Bir Sözleşme Olmalıdır  79
B. Sözleşmenin Çeşidi ve Niteliği Önem Taşımaz  80
C. Sözleşme Taraflarından Birinin Tüketici Olması Gerekir  83
D. Tüketicinin Mal veya Hizmeti Özel Kullanımı ya da Tüketimi İçin Satın Alması Gerekir  84
III. Tüketiciye Yönelik Uygulamalar  86
§3. TANIMLAR  89
I. Genel Olarak  90
II. Tüketicinin Korunması İle İlgili Kavramlar  91
A. Tüketici  91
1. Tüketici Gerçek ya da Tüzel Kişi Olabilir  91
2. Tüketici Mal veya Hizmeti Özel Kullanım ya da Tüketimi İçin Nihai Olarak Satın Almalıdır  94
3. Mal veya Hizmet Karma Amaçla Satın Alınmamış Olmalıdır  95
B. Tüketici İşlemi  95
C. Satıcı  96
1. Satıcı, Gerçek veya Tüzel Kişi Olabilir  96
2. Satıcı Kamu Kurum ve Kuruluşu ya da Özel İşletme Sahibi Kişi Olabilir  96
3. Satıcı, Mal ve Hizmeti Bedel Karşılığı (İvazlı) Tüketiciye Satan Kişidir  97
4. Satıcı, Sunduğu Mal ile İlgili Faaliyetleri Kazanç Sağlamak Amacıyla ve Sürekli Olarak Yürütmelidir  97
D. Sağlayıcı  97
E. Üretici  98
1. Genel Olarak  98
2. Üretici gibi Sorumlu Olanlar  99
F. Mal  100
G. Hizmet  101
1. Hizmet Bedeni ve /veya Fikri Emeğe Dayanabilir  101
2. Hizmet, Bir Ücret ya da Menfaat Karşılığı Yerine Getirilmelidir  102
H. İthalatçı  102
I. Konut Finansmanı Kuruluşu  102
İ. Kredi Veren  103
J. Kalıcı Veri Saklayıcısı  103
K. Tüketici Örgütleri  104
İkinci Kısım  
GENEL ESASLAR  
§4. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNA EGEMEN TEMEL İLKELER  105
I. Genel Olarak  106
II. Kanunda Belirtilen Temel İlkeler  106
A. Tüketicinin Bilgilendirilmesi İlkesi  106
B. Sözleşme Koşullarının Tüketici Aleyhine Değiştirilememesi  107
C. Tüketiciye Ek Külfet Getirme Yasağı  108
D. İşlemlerin Yazılılığı ve İspatının Düzenleyene Ait Olması  108
E. Sadece Nama Yazılı Kıymetli Evrakın Düzenlenebileceği İlkesi  109
F. Tüketici Borçlarında Adi Kefalet, Tüketici Alacaklarında Müteselsil Kefalet İlkesi  112
G. Tüketici Aleyhine Bileşik Faiz Yasağı  116
H. Katılım Bankalarını Kapsama İlkesi  116
§5. TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR  117
I. Genel Olarak  118
II. Standart Sözleşme Kavramı ve Genel Olarak Genel İşlem Koşulları İçeren Sözleşmeler  118
A. Standart Sözleşme Kavramı  118
B. Genel Olarak Genel İşlem Koşulları İçeren Sözleşmeler  119
1. Hukukumuzda Genel İşlem Koşullarına İlişkin Düzenlemeler  119
2. Genel İşlem Koşulları İçeren Sözleşmeler  120
III. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Haksız Şartlar  120
A. Haksız Şartın Tanımı  121
B. Haksız Şartın Unsurları  122
1. Önceden Hazırlanmış Olan Standart Sözleşme Koşulunun Bulunması  123
2. Sözleşme Koşullarının Tüketiciyle Müzakere Edilmemiş Olması ve Tüketicinin Sözleşme Koşuluna Etki Edememesi (Önceden Tek Taraflı Olarak Hazırlanmış Olma)  123
3. Sözleşme Koşulunun Tarafların Hak ve Yükümlülüklerinde Dürüstlük Kuralına Aykırı Olarak Tüketici Aleyhine Dengesizliğe Sebep Olması  124
C. Tüketici Sözleşmelerinde Yer Alan Haksız Şartların Denetimi  125
1. Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartların İdari Denetimi  125
2. Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartların Yargısal Denetimi  127
D. Standart Sözleşme Koşulları Bakımından Gözetilecek İlkeler (Yorum Denetimi)  128
1. Standart Sözleşme Koşullarının Tüketici Lehine Yorumlanması İlkesi  128
2. Sözleşmenin Bütününe Bakılması İlkesi  128
3. Asli Edimlerin Haksız Şart Denetiminin Dışında Kalması İlkesi  129
E. TSHŞHY’de Yer Alan Haksız Şart Örnekleri  129
§6. SATIŞTAN KAÇINMA  132
I. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi ve Tüketiciler Lehine Sınırlanması  132
II. Sözleşme Özgürlüğünün Kapsamı  132
III. Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlanması  133
IV. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla Getirilen Sınırlamalar  133
A. Satıştan Kaçınma Yasağı (Sözleşme Yapma Zorunluluğu)  133
B. Ağırlaştırıcı Koşullar Getirme Yasağı  136
C. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan Önceki Durum  138
§7. SİPARİŞ EDİLMEYEN MAL VEYA HİZMETLER  140
I. Genel Olarak  140
II. Sipariş Edilmeyen Mal ve Hizmetlere Bağlanan Sonuçlar  141
Üçüncü Kısım  
TÜKETİCİ İŞLEMLERİNDE  
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE AYDINLATILMASI  
§8. AYIPLI MAL VE HİZMETLER  143
I. Düzenlemenin Amacı ve Uygulama Alanı  143
II. Ayıp Kavramı  148
A. Ayıp Kavramı ile Genel Olarak Sözleşmeye Aykırı Mal ve Sözleşmeye Aykırı İfa Kavramları Arasındaki İlişki  148
B. Ayıbın Türleri  151
C. Nicelik Eksikliği ve Aliud İfası  154
D. Ayıp Sayılan Eksikliklerin Çeşitleri (Maddi–Hukuki–Ekonomik Ayıp)  156
1. Maddi Ayıp  156
2. Hukuki Ayıp  157
3. Ekonomik Ayıp  157
III. Satıcıyı Maldaki Ayıptan Sorumlu Tutmanın Koşulları  159
A. Maddi Koşullar  159
1. Ortada Ayıp Sayılan Bir Eksiklik Bulunmalıdır  160
2. Maldaki Eksiklik (Ayıp) Önemli Olmalıdır  160
3. Ayıbın Var Olması Gereken An  161
4. Tüketici Ayıbın Varlığını Bilmeden Malı Satın Almış Olmalıdır  162
5. Satıcının Ayıbın Varlığını Bilmesi Gerekmez  164
6. Sözleşme ile Sorumluluğun Kaldırılması ya da Sınırlanması Geçerli Değildir  165
B. Biçimsel Koşullar  168
1. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Satış Sözleşmesinde Yoklama ve Bildirme (Muayene ve İhbar) Yükümlülüğü  169
a. Olağan Satımlarda  169
b. Tüketici Satımlarında  170
c. Ticari Satımlarda  171
d. Hayvan Satımlarında  171
2. Başka Yerden Gönderilerek Yapılan Satışlarda (Uzağa Satışlarında) Sorumluluğun Koşulları ve Alıcının Yerine Getirmesi Gereken Yükümlülükler  172
C. Alıcıya (Tüketiciye) Tanınan Haklar  174
1. Seçimlik Haklar  175
a. Sözleşmeden Dönme  177
b. Satış Bedelinin İndirilmesini İsteme  179
c. Ayıplı Malın Ayıpsız Misliyle Değiştirilmesini İsteme  180
d. Ayıplı Malın Ücretsiz Onarımını İsteme  181
2. Tazminat İsteme Hakkı  182
a. Sözleşmeden Dönme Halinde Tazminat  184
b. Sözleşmeden Dönme Dışındaki Diğer Seçimlik Haklar Nedeniyle Tazminat İsteme  185
c. Seçimlik Hakları Kullanmaksızın Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat İsteme  186
IV. Ayıplı Hizmetlerde Uygulanacak Kurallar  188
A. Ayıplı Hizmetin Türleri ve Çeşitleri  190
B. Sağlayıcıyı Ayıplı Hizmetten Sorumlu Tutmanın Koşulları  191
C. Ayıplı Hizmet Nedeniyle Tüketiciye Tanınan Haklar  192
V. Ayıp Nedeniyle Talep Hakkına Sahip Olanlar  193
VI. Ayıptan Sorumlu Tutulabilecek Kişiler  195
A. Ayıplı Mal Satışında  195
B. Ayıplı Hizmet Sunulmasında  199
VII. Sorumluluktan Kurtulma  200
VIII. Dava Zamanaşımı  201
Dördüncü Kısım  
TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ  
§9. TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ  205
I. Taksitle Satış Sözleşmesinin Tanımı ve İçeriği  205
II. Taksitle Satışlar Hakkında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla Getirilen Farklı Düzenlemeler ve Yenilikler  206
A. Bedele İlişkin Unsur  208
B. Şekle İlişkin Unsur  209
III. Taksitle Satış Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  210
IV. Taksitle Satış Sözleşmesinin Kurulması ve Hükümleri  211
A. Sözleşmenin Tarafları ve Tarafların Ehliyeti  211
B. Sözleşmenin Konusu  211
C. Sözleşmenin Şekli ve İçeriği  213
V. Taksitlerin Kambiyo Senetlerine Bağlanmış Olması Hususu  215
VI. Tüketicinin Taksitle Satış Sözleşmesinden Cayma Hakkı (Tüketicinin Geri Alma Hakkı)  217
VII. Muacceliyet Kaydı ve Tüketicinin Temerrüdü  219
A. Genel Olarak  220
B. Erken Ödeme  224
C. Sözleşme Koşullarının Tüketici Aleyhine Değiştirilememesi  225
D. Taksitle Satışlarda Düzenlenen Kıymetli Evrakın Sadece Nama Yazılı Olması ve Taksit Miktarı Kadar Düzenlenmesi  226
VIII. Diğer Hususlar  226
§10. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ VE KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ  228
I. Genel Olarak Tüketici Kredisi Sözleşmeleri  228
A. Tanım  228
B. Tarafları  229
C. Unsurları  230
1. Ödünç veya Benzeri Finansman Yöntemleri  231
2. Nakit Para Ödüncü  231
II. Kredi Kartı Sözleşmeleri  232
A. Genel Olarak Kredi Kartı Kavramı ve Kredi Kartı Sözleşmesi  232
B. Kredi Kartı Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Uygulanacak Hükümler  234
C. Kredi Kartı Sözleşmesinde Tarafların Borçları  235
D. Kredi Kartı Sözleşmesinin Şekli  237
E. Kredi Kartlarında Tüketicinin Korunması  238
1. Tüketici Kredileri ile İlgili Hükümlerin Uygulanması Yoluyla Koruma  238
2. Kredi Kartlarındaki Tüketiciyi Koruyan Doğrudan Hükümler  239
3. Kredi Kartı Kullanırken Tüketicilerin Alması Gereken Güvenlik Tedbirleri  240
F. Tüketici Kredisi Sözleşmesinin Şekli  242
G. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Yükümlülüğü  243
H. Cayma Hakkı  244
1. Genel Olarak  245
2. Cayma Hakkının Kullanılması  245
3. Cayma Hakkının Kullanılması Halinde Tasfiye İlişkisi  246
I. Faiz Oranı  247
1. Belirli Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Faiz  248
2. Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Faiz Oranının Gösterilmesi  248
III. Sözleşmede Değişiklik  250
A. Belirli Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Değişiklik Yapılması  250
B. Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Değişiklik Yapılması  250
IV. Tüketici Kredilerinde Erken Ödeme  252
V. Tüketicinin Taksitleri Ödemede Temerrüde Düşmesi  253
A. Genel Olarak  254
B. Tüketici Kredilerinde Tüketicinin Temerrüde Düşmesi ve Sonuçları  254
VI. Tüketici Kredilerinde Sigorta Yaptırılması  256
VII. Bağlı Krediler  257
A. Bağlı Kredi Kavramı ve Şartları  257
1. Bağlı Kredi Kavramı  257
2. Bağlı Kredinin Şartları  258
B. Bağlı Kredi Sözleşmesinin Hiç veya Gereği Gibi Yerine Getirilmemesi  259
C. Bağlı Kredi Sözleşmesinin Sona Ermesi  261
VIII. Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Diğer Hususlar  261
§11. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ  265
I. Genel Olarak  265
II. Tanım  266
A. Konut Finansman Sözleşmesi Olarak Kabul Edilen Sözleşmeler  267
1. Konut Edinmeye Yönelik Finansal Kiralama Sözleşmesi  267
2. Konut Edinmeye Yönelik Konut Kredisi Sözleşmesi  268
3. Yeniden Yapılandırma  268
B. Konut Finansman Sözleşmesinin Şekli  269
1. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme  269
2. Temerrüt  270
a. Tüketicinin Temerrüdü Halinde Tüm Borçlarının Muaccel Olmasının Koşulları  271
b. Konutun Satışı  272
c. Konutun Tahliyesi  273
III. Bağlı Konut Kredisi Sözleşmesi  273
A. Kavram  274
B. Konutun Hiç veya Gereği Gibi Teslim Edilmemesi  275
C. Faiz Oranı  276
D. Tüketicinin Erken Ödeme İmkânı  278
E. Konutun Sigortalanması  279
F. Diğer Hususlar  280
1. Hesap Açılması Halinde Tüketiciden Ücret veya Masraf İstenememesi  281
2. Sözleşme İle İlişkili Kredili Mevduat Sözleşmesi Yapılamayacağı  281
3. Konut Yapı Kooperatiflerinin Gerçek Kişi Ortaklarının İşlemleri  282
4. Yönetmelikle Düzenlenecek Hususlar  282
§12. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMELERİ  283
I. Genel Olarak  283
II. Ödemeli Konut Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları  284
A. Genel Olarak  284
B. Ön Bilgilendirme Formu  284
C. Sözleşmenin Ön Şartı  285
D. Sözleşme ve Sözleşmenin Şekli  286
E. Teminat  288
F. Cayma Hakkı  290
G. Konutun Teslimi  293
H. Sözleşmeden Dönme  294
I. Diğer Hususlar  297
§13. DİĞER TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİ  299
I. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler  300
A. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler ve Satımla İlgili Genel Hükümler İçindeki Yeri  300
B. Beğenme Koşuluyla Satışlar (Genel Deneme ve Yoklama/Tecrübe ve Muayene Koşullu Satışlar)  302
C. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler ve Ayırıcı Özellikleri  304
1. Sözleşme; İşyeri Dışında Yapılmalıdır  304
2. Teklifin Hangi Taraftan Geldiği Önemli Değildir  305
3. Sözleşme Konusu Mal ve Hizmetin Değeri Belli Bir Değerden Az Olmamalıdır  306
4. Sözleşme Konusu Mal/Hizmet, Düzenleme Kapsamı İçinde Yer Almalıdır  306
D. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Tüketicilerin Özel Olarak Korunması Çabalarının Nedenleri  308
E. Taksitle İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelere Uygulanacak Hükümler  311
F. Cayma Hakkının Kullanılması ve Sonuçları  311
1. Cayma Hakkının Kullanılması  311
2. Cayma Süresi  313
3. Caymanın Sonuçları  314
a. Satıcı/Sağlayıcı Yönünden Doğan Yükümlülükler  314
b. Tüketici Yönünden Doğan Yükümlülükler  315
G. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelerde Satıcı/Sağlayıcının Yükümlülükleri  315
1. İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmelere İlişkin İşlem Şartları  315
a. Ön bilgilendirme  315
b. Sözleşmenin Şekli  316
c. Sözleşmenin Zorunlu İçeriği  317
2. Satıcı/Sağlayıcının Diğer Yükümlülükleri  318
II. Mesafeli Sözleşmeler  319
A. Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Genel Bilgi ve Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi  320
B. Mesafeli Sözleşmelerin Ayırıcı Özellikleri  322
1. Tarafların Eş Zamanlı Fiziksel Varlığı Olmaksızın Kurulmuş Olma  322
2. Mal/Hizmetin Pazarlanmasına Yönelik Olarak Oluşturulmuş Bir Sistem Çerçevesinde Gerçekleşme  322
3. Sözleşmenin Kurulduğu Ana Kadar ve Kurulduğu An da Dahil Olmak Üzere, Uzaktan İletişim Araçlarının Kullanılması Suretiyle Kurulma  322
a. Yazılı ve Görsel İletişim Araçları Kullanılarak Kurulan Mesafeli Sözleşmeler  323
b. Telefon Kullanılarak Kurulan Mesafeli Sözleşmeler  324
c. Elektronik Ortam (İnternet) Üzerinden Kurulan Mesafeli Sözleşmeler  324
d. Diğer İletişim Araçları Kullanılarak Kurulan Mesafeli Sözleşmeler  327
4. Ücret Unsuru  327
5. İşlem Konusu Mal/Hizmet, Düzenleme Kapsamı İçinde Yer Almalıdır  327
C. Cayma Hakkının Kullanılması ve Sonuçları  328
1. Cayma Hakkının Kullanılması  329
2. Cayma Süresi  329
3. Caymanın Sonuçları  330
a. Satıcı/Sağlayıcı Yönünden Doğan Yükümlülükler  330
b. Tüketici Yönünden Doğan Yükümlülükler  330
D. Mesafeli Sözleşmelerde Satıcı/Sağlayıcının Yükümlülükleri  331
1. Mesafeli Sözleşmelere İlişkin İşlem Şartları  331
a. Ön Bilgilendirme  331
b. Sözleşmenin Şekli  333
2. Satıcı/Sağlayıcının Diğer Yükümlülükleri  333
III. Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler  334
A. Finansal Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Genel Bilgi ve Özellikleri  335
B. Cayma Hakkının Kullanılması ve Sonuçları  336
1. Cayma Hakkının Kullanılması  337
2. Cayma Süresi  337
3. Caymanın Sonuçları  337
a. Sağlayıcı Yönünden  337
b. Tüketici Yönünden  338
4. Finansal Mesafeli Sözleşmelere İlişkin İşlem Şartları  338
a. Ön Bilgilendirme  338
b. Sözleşmenin Şekli  339
c. Sözleşmenin Zorunlu İçeriği  339
d. Sözleşmeyi Sona Erdirme  340
IV. Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri  340
A. Devre Tatil Sözleşmeleri  342
1. Genel Olarak  342
2. Tanımı  342
3. Unsurları  343
a. Taşınmazın Kullanım Hakkının Devri veya Devir Taahhüdü  343
b. Dönem  343
c. Sözleşmenin Süresi  343
4. Devre Tatil Sözleşmesinin Konusu  344
5. Tüketicinin Borçları  345
6. Sağlayıcının Borçları  345
7. Sorumsuzluk Kaydı  346
B. Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmesinin Tanımı  346
C. Değişim Sözleşmeleri ve Yeniden Satış Sözleşmelerinin Tanımı  347
D. Önbilgilendirme Formu Verilmesi Zorunluluğu  347
E. Sözleşmenin Şekli  348
F. Cayma Hakkı  349
1. Cayma Hakkının Süresi, Kapsamı ve Sonucu  349
2. Cayma Hakkının Bağlı Krediye Etkisi  350
G. Ön Ödemeli Şekilde Yapılan Devre Tatil Sözleşmeleri  351
1. Yapı Ruhsatı Şartı  351
2. Sigorta Yaptırma Zorunluluğu  351
3. Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmelerinde Devir  352
4. Tüketicinin Sözleşmeden Dönme Hakkı ve Buna Bağlı Tazminat Yükümlülüğü  352
V. Paket Tur Sözleşmeleri  353
A. Paket Tur Kavramı, Özellikleri, Tarafları ve Uygulama Alanı  354
1. En Az İki Farklı Asli Edim İçermesi  356
2. Her Şey Dahil Fiyatla Satılma  356
3. Hizmetin Yirmidört Saatten Uzun Bir Süreyi Kapsaması veya Gecelik Konaklamayı İçermesi  356
B. Paket Tur Sözleşmesine İlişkin İşlem Şartları  357
1. Ön Bilgilendirme  357
2. Sözleşmenin Şekli  357
3. Sözleşmenin Zorunlu İçeriği  358
4. Tüketicinin Hakları  358
a. Paket Turun Esaslı Unsurlarında Değişiklik veya Turun İptali Durumunda  359
b. İfa Sırasında Eksiklik Ortaya Çıkması Durumunda  359
c. Tazminat Talep Etme  359
5. Sözleşmenin Feshi  360
6. Sözleşmenin Devri  360
VI. Abonelik Sözleşmeleri  361
A. Genel Olarak  362
1. Fesih Hakkının Koşulları  364
2. Feshin Sonuçları  365
B. Tanım  366
C. Abonelik Sözleşmesinin Şekli ve Süresi  367
D. Abonelik Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları  368
1. Belirsiz Süreli veya Bir Yıldan Uzun Süreli Sözleşmeler  368
2. Bir Yıldan Kısa Süreli Sözleşmeler  368
3. Feshin Şekli  369
4. Fesih Sonrası Satıcını Yükümlülükleri  369
VII. Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamaları  370
A. Genel Bilgi  371
B. Promosyon Uygulamalarının Hukuki Niteliği  376
Beşinci Kısım  
TÜKETİCİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ VE  
MENFAATLERİNİN KORUNMASI  
§14. FİYAT ETİKETİ  379
I. Genel Olarak Etiket Koyma – Tarife ve Fiyat Listesi Asma Yükümlülüğü  379
II. Etiket Koyma Zorunluluğu  380
A. Etiketin Anlamı ve Amacı  380
B. Etiketin Biçimi  381
C. Etiketin İçeriği (Yer Alması Gerekli Bilgiler)  381
D. Etiketin Konuluş Biçimi ve Yeri  382
E. Etiket Konulması Zorunlu Olan Mallar  383
1. Genel Olarak  383
2. İstisnalar  383
E. Tarife ve Fiyat Listesi Asma Zorunluluğu  385
1. Tarife ve Fiyat Listesinin Anlamı ve Amacı  385
2. Biçimi, Konuluşu ve İçeriği  386
D. Denetim  386
§.15. TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU  387
I. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu İle Birlikte Satma Zorunluluğu  387
II. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Tanımı  388
III. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu İle Birlikte Satma Zorunluluğu İle İlgili Düzenlemenin Amacı  388
IV. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu İle Satılması Zorunlu Olan Mallar  388
V. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Dili, İçeriği ve Veriliş Biçimi  390
A. Dili  390
B. İçeriği  390
C. Veriliş Biçimi  391
VI. Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Vermemenin Yaptırımı  391
§16. GARANTİ BELGESİ  392
I. Garanti Süresi  392
II. Garanti Belgesi Verme Zorunluluğu ve Gerekçesi  392
III. Garanti Belgesinin Tanımı  393
IV. Zorunluluk Kapsamına Giren Mallar  393
V. Garanti Belgesini Düzenlemekle ve Vermekle Yükümlü Kişiler  393
VI. Garanti Belgesinin İçeriği  394
VII. Garanti Belgesinin Sağladığı Olanaklar  395
A. Malın Ücretsiz Onarımını ve Bakımını İsteme  395
B. Tüketicinin Sahip Olduğu Diğer Seçimlik Hakları  396
C. Garanti Belgesi Verme Yükümlülüğüne İlişkin Kurallara Uymamanın Sonuçları  396
VIII. İhtiyari Garanti  397
A. İhtiyari Garanti ve Gerekçesi  397
B. Tüketicinin İhtiyari Garantiden Yararlanması Halinde Ücret Yahut Masraf Durumu  398
C. İhtiyari Garanti Taahhüdünde Taahhüt, Reklam ve İlanla Bağlı Olunup Olunamayacağı  398
D. İhtiyari Garanti Taahhüdünde Şekil  399
IX. Satış Sonrası Hizmetler  399
A. Bakım ve Onarım Hizmetleri Verme Zorunluluğu  400
B. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ile İlgili Hükümler  402
1. Servis İstasyonu Kurma Zorunluluğu  402
2. Kurma Başvurusu ve İzin  402
3. Servis İstasyonlarının Özellikleri ve Sayısı  403
4. Servis İstasyonlarının Sorumluluğu  404
5. Yedek Parça ve Fiyat Listesi  405
6. Değiştirilen Parçanın İadesi  405
7. Özellik Taşıyan Mallarda Bakım Hizmetleri  405
8. Üretici, İthalatçı ve Satıcının Sorumluluğu  405
9. Bakımı İçin Servis İstasyonu Açılması Gereken Mallar  406
§17. TÜKETİCİNİN BİLİNÇLENDİRİLMESİ  407
I. Tüketicinin Eğitilmesi ve Bilinçlendirilmesi Nedenleri  407
II. Tüketici Ödülleri  409
A. Tüketici Ödülleri Gerekçesi, Amaç ve Kapsamı  409
B. Ödüllü Yarışmalar  410
C. Yarışmaların Değerlendirilmesi  410
D. Seçici Kurul  410
E. Ödüllerin Duyurulması  411
F. Ödüllerin Şekli ve Niteliği  411
G. Diğer Gerçek veya Tüzel Kişilerce Verilecek Tüketici Ödülleri  411
H. Ödüllerin Maliyetinin Karşılanması  411
Altıncı Kısım  
TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR  
§18. TİCARİ REKLAM  413
I. Tüketicilerin Korunması Kapsamında Reklamlar ve İlanların Denetim Altına Alınması  414
II. Ticari Reklam  415
A. Genel Olarak  415
B. Aldatıcı Reklam Yasağına Tabi Olanlar ve Talepte Bulunabilecekler  417
C. Reklam Kavramı  418
1. Geniş Anlamda Reklam Kavramı  418
2. Ekonomik Anlamda Reklam Kavramı  419
a. Yapılması Yasak Olan Reklamlar  419
aa. Aldatıcı Reklamlar  419
bb. Tehlikeli, Zararlı ve İstismar Edici Reklamlar  423
cc. Örtülü Reklam  424
b. Yapılması Yasak Olmayan Reklamlar (Karşılaştırmalı Reklam)  426
3. Ticari Reklamın Özellikleri  427
D. Ticari Reklam Kurallarına Uymayanlara Verilecek Cezalar  429
§19. HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR  431
I. Haksız Ticari Uygulama Kavramı  431
II. Aldatıcı Eylemler  433
III. Aldatıcı İhmaller  434
IV. Saldırgan Ticari Uygulamalar  434
V. Yükümlülük  436
§20. REKLAM KURULU  437
I. Reklam Kurulunun Oluşumu  439
A. Üye Sayısı  439
B. Üyelerin Seçilmesi  439
C. Üyelerin Nitelikleri  440
D. Üyelik Süresi  441
E. Kurul Başkanı  441
F. Ödenek ve Huzur Hakkı  442
II. Reklam Kurulunun Görevleri  442
A. İlkeleri Belirlemek  442
B. Gerekli İncelemeleri Yapmak  442
C. Tedbir ve/veya Ceza Uygulama  443
III. Reklam Kurulunun Çalışma Yöntemi  443
A. Başvurular  443
B. Toplantı  443
C. Üyeliğin Düşmesi  443
D. Gündem  443
E. Toplantı Yeri  444
F. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı  444
G. Toplantıya Katılma Yasağı  444
H. Sekreterya Hizmetleri  444
I. Sekreteryanın Görevleri  444
İ. Toplantı Tutanağı  445
J. İhtisas Komisyonları  445
K. Kurulun Temsili  445
L. Kurulun İlan ve Reklam İlkelerini Belirleme Yöntemi  445
1. Temel İlkeler  446
2. Özel İlkeler  447
a. Doğruluk ve Dürüstlük  447
b. Kötülemenin Yapılamaması  448
c. İtibardan Haksız Yararlanılmaması  448
d. Taklit Etmeme  449
M. İlgili Kişi, Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Görüş Alma  449
N. Huzur Hakkı ve Huzur Ücreti  449
Yedinci Kısım  
TÜKETİCİ KURULUŞLARI  
§21. TÜKETİCİ KONSEYİ  451
I. Tüketici Konseyi ve Benzeri Kuruluşların İşlevi ve Tarihçesi  451
II. Tüketici Konseyinin Oluşumu  453
A. Başkan  453
B. Başkanın Görevleri  454
C. Üyeler (Temsilciler)  454
D. Üyelerin Sayısı  456
III. Tüketici Konseyinin Görevleri  456
A. Genel Olarak  456
B. Tüketici Konseyinin Çalışma Yöntem ve Esasları  457
1. Toplantıya Çağrı, Toplantı Yeri ve Zamanı  457
2. Toplantı Yeter Sayısı  457
3. Gündem  457
4. Başkanlık Divanı  458
5. Karar Yeter Sayısı ve Kararların Alınması  458
IV. Sekretarya ve Görevleri  458
V. Ödenek  459
§22. REKLAM KONSEYİ  460
I. Reklam Konseyinin Oluşumu  460
A. Başkan  460
B. Başkanın Görevleri  460
C. Reklam Konseyi Üyeleri  460
1. Üyelerin Temsil Ettiği Yerler  460
2. Reklam Konseyinin Görevleri  462
3. Reklam Konseyinin Çalışma Yöntem ve Esasları  462
a. Toplantı Çağrı, Toplantı Yeri ve Zamanı  462
b. Toplantı Yeter Sayısı  463
c. Toplantı Karar Sayısı  463
d. Gündem  463
e. Divanın Kuruluşu ve Görevleri  463
f. Başkanın Görevleri  464
g. Sekretarya ve Görevleri  464
h. Ödenek  464
§23. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ  465
I. Kuruluşu ve Görev Alanı  465
A. Tüketici Hakem Heyetinin Kuruluş Amacı  465
B. Hakem Heyetlerinin Sayısı  466
C. Hakem Heyetinin Oluşumu  467
1. Başkan  467
2. Üyeler  467
3. Üyelerde Aranacak Şartlar  468
4. Tüketici Örgütleri Temsilcisinin Tespiti  468
5. Üyelik Süresi  470
6. Üyeliğin Düşmesi ve Sona Ermesi  470
II. Raportör  470
III. Başvuru  471
A. Görev Alanı  472
1. Uyuşmazlık Konusu Açısından  472
2. Uyuşmazlık Konusunun Değeri Açısından  474
B. Yetki Alanı  477
C. Görevli ve Yetkili Olmayan Tüketici Hakem Heyetine Başvurma  477
IV. İnceleme  478
A. İnceleme Yöntemi  478
B. Toplantı  478
1. Toplantı Zamanı ve Yeri  478
2. Toplantı ve Karar yeter Sayısı  479
3. Toplantılara Katılma Mecburiyeti  479
4. Toplantıya Katılmama Halleri  479
C. Bilirkişi İncelemesi  480
1. Bilirkişi Görevlendirilmesi  480
2. Bilirkişinin Sorumluluğu  481
3. Bilirkişi Raporu  481
V. Karar ve Karara İtiraz  482
A. Kararın Niteliği ve Kapsamı  483
B. Karar Süresi  484
C. Karar Tutanağı  484
D. Kararın Tebliği  484
E. Kararın Yerine Getirilmesi  484
F. Kararın Düzeltilmesi  485
G. Karara İtiraz  485
VI. Huzur Hakkı ve Ücreti  486
VII. Diğer Hususlar  486
Sekizinci Kısım  
YARGILAMA, DENETİM VE CEZAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER  
§24. TÜKETİCİ MAHKEMELERİ  487
I. Özel Tüketici Mahkemeleri Kurulmasının Nedenleri ve Tüketici Mahkemelerinin İşlevi  488
II. Tüketici Mahkemelerinin Oluşumu  489
III. Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanı  490
IV. Tüketici Mahkemelerinin Yetkisi  493
V. Tüketici Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi  494
VI. Başvuru Koşulları ve Yöntemi  495
VII. Yargılama Yöntemi  497
VIII. Davacı Olabilen Kişiler  497
IX. Kararların Yayınlanmasını Talep Hakkı ve Kesinleşen Kararların İletilmesi  500
§25. ÜRETİMİN, SATIŞIN DURDURULMASI VE MALIN TOPLATILMASI  501
I. Genel Olarak  501
II. Tüketici Mahkemelerinin Ayıplı Seri Mal Satışlarında Verebilecekleri Kararlar  502
A. İstem (Talep) Koşulları  502
1. Seri Mal Satışı Söz Konusu Olmalıdır  502
2. Satışa Sunulan Mal Ayıplı Olmalıdır  503
3. Tüketiciler, Tüketici Örgütleri ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Dava Açmış Olmalıdır  503
B. İstem Konusu  503
III. Tehlikeli Ürünlerde Özel Düzenleme  504
A. Ürünün Tehlikeli Olup Olmadığının Tespiti  504
B. Ürünün Tehlikeli Olması Halinde Öngörülen Özel Tedbirler  509
§26. DENETİM YETKİSİ  513
I. Denetim Kavramı  513
II. Denetimin Kapsamı  513
§27. TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN VE TÜKETİCİ HİZMETLERİNİN DENETLENMESİ  515
§28. CEZA HÜKÜMLERİ  516
I. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerine Aykırı Davranışlara Verilecek Cezalar  519
A. Cezaların Çeşitleri ve Cezayı Verecek Makam  519
1. Para Cezası  519
a. Para Cezasının Miktarı  520
aa. 500 TL Para Cezası  520
bb. 1000 TL Para Cezası  522
cc. 5000 TL Para Cezası  524
dd. 10.000 TL Para Cezası  525
ee. 25.000 TL Para Cezası  526
ff. 50.000 TL Para Cezası  526
gg. 100.000 TL Para Cezası  526
hh. 500.000 TL Para Cezası  527
ii. 5.000.000 TL Para Cezası  527
jj. Genel İdari İhlal Normu  528
b. Para Cezaları Hakkında Sınırlama İlkesi  528
c. Para Cezasını Artıran Nedenler  528
d. Maddeye Göre Verilecek Para Cezalarının Diğer Kanunlardaki Para Cezalarına Engel Olmaması  529
e. Para Cezasına İlişkin Diğer Hususlar  530
2. Para Cezası Dışındaki Cezalar  530
a. Durdurma veya Düzeltme Cezası  530
aa. Reklam Kurulu ve Bakanlık Tarafından Verdiği Durdurma Cezası  530
bb. Tüketici Mahkemesinin Verdiği Durdurma Cezası  530
b. Toplatma Cezası  532
c. Türk Ceza Kanunundaki Cezalar  532
II. Cezalarda Yetki ve İtiraz  533
A. Para Cezalarını Vermeye Yetkili Makam  533
B. Para Cezasının Niteliği  534
C. Para Cezalarına Karşı İtiraz  534
D. Para Cezalarında Tahsil Zamanaşımı  534
Dokuzuncu Kısım  
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  
§29. YİYECEK TAKLİDİ ÜRÜNLER VE PİRAMİT SATIŞ SİSTEMLERİ  535
I. Yiyecek Taklidi Ürünler Kavramı  535
II. Piramit Satış Sistemleri  536
§30. TEST MUAYENE VE ANALİZLER VE ÖDENEK  539
I. Test Muayene ve Analizler  539
II. Ödenek  540
A. Ana Kaynak (Bakanlık Bütçesi)  540
B. Şirketlerin Katkı Payı  540
C. Bakanlık Bütçesine Kaydedilen Katkı Payından Doğan Ödeneğin Harcanması  541
1. Harcanacak Yerler  541
2. Harcama Yöntemi  542
§31. DİĞER HÜKÜMLER  543
I. Genel Olarak  543
II. TKHK Dışındaki Hükümlerin Uygulanması  543
§32. YÖNETMELİKLER VE DİĞER DÜZENLEYİCİ İŞLEMLER  545
I. Genel Olarak  545
II. Kadro ihdası  546
III. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler  546
IV. Yürürlük  546
V. Yürütme  546
VI. Geçiş Hükümleri  547
EKLER  
TÜKETİCİ HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ–İLGİLİ KANUNLAR YÖNETMELİKLER VE TEBLİĞLER  551
EK 1–A: TÜKETİCİ HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ  551
EK 1–B: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77’NCİ MADDESİNDEKİ İDARİ PARA CEZALARI MİKTARLARIYLA İLGİLİ TABLO  556
EK 1–C: ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN  557
EK 1–D: TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN  565
EK 2: ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK  576
EK 3: TEKNİK MEVZUATIN VE STANDARTLARIN TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA BİLDİRİMİNE DAİR YÖNETMELİK  589
EK 4: MEDYA ÖLÇÜMÜ ARAŞTIRMA SONUÇLARININ TİCARİ REKLAM VE İLANLARDA KULLANILMASINA DAİR TEBLİĞ  598
EK 5: TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ  600
EK 6: DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ  604
EK 7: AYIPLI MALIN NEDEN OLDUĞU ZARARLARDAN SORUMLULUK HAKKINDA YÖNETMELİK  616
EK 8: MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ  618
EK 9: PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ  627
EK 10: TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  634
EK 11: SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ  639
EK 12: GARANTİ BELGESİ YÖNETMELİĞİ  645
EK 13: TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ  649
EK 14: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77’NCİ MADDESİNE GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ  666
EK 15: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68’İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 6’NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ  668
EK 16: REKLAM KURULU YÖNETMELİĞİ  669
EK 17: İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ  675
EK 18: FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ  684
EK 19: ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  690
EK 20: TÜKETİCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ  697
EK 21: TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU YÖNETMELİĞİ  703
EK 22: KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ  707
EK 23: FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ  717
EK 24: 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77’NCİ MADDESİNE GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ  721
EK 25: TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ  722
AB MEVZUATI EKLERİ  735
A. TÜKETİCİNİN KORUNMASI KONUSUNDA İŞBİRLİĞİYLE İLGİLİ TÜZÜK  735
B. TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKUNA İLİŞKİN AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ  751
Direktif No: 1– Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi  751
Direktif No: 2– İşyerleri Dışında Akdedilen Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması Hakkında Meclis Direktifi  773
Direktif No: 3– Üye Ülkelerdeki Kusurlu Ürünlerde Sorumluluk Konusuna İlişkin Yasa, Tüzük ve İdari Hükümlerin Birbirine Yakınlaştırılmasına Dair 85/374/EEC Sayılı Konsey Yönergesindeki Değişiklikler Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 10 Mayıs 1999 Tarihli, 1999/34/EC Sayılı Yönergesi  777
Direktif No: 4– Üye Devletlerin Tüketici Kredisi Üzerine Hukuki ve İdari Kurallarını Aynı Seviyeye Getirmeleri Hakkında Meclis Direktifi  783
Direktif No: 5– Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Koşullar Hakkında 5 Nisan 1993 Tarihli Konsey Direktifi  793
Direktif No: 6– Turistik Geziler (Paket Turlar) Hakkındaki Yönerge  797
Direktif No: 7– (Mülga) Taşınmazlardan Kısmî Zamanlı Yararlanma Hakkı Tanıyan Time–Sharing Türü İşlemler (Devre Tatil ve Devre Mülk Sözleşmeleri) İle İlgili Yönerge  803
Direktif No: 8– (Mülga) Uzaktan Pazarlama Çerçevesinde Kurulan Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunmasına İlişkin Yönerge  808
Direktif No: 9– Tüketim Malları Satımının Belirli Yönleri ve Bu Mallar İçin Verilen Garantiler Hakkındaki Yönerge  816
Direktif No: 10– Elektronik İmzalar İçin Topluluk Çerçevesi Konusunda 13 Aralık 1999 Tarihli 1999/93/AT Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi  821
Direktif No: 11– Bilgi Toplumu Hizmetlerinin Bazı Hukuki Yönleri ve Özellikle İç Pazarda Elektronik Ticaret Konusunda 8 Haziran 2000 Tarihli 2000/31/AT Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi  833
Direktif No: 12– Tüketici Finansal Hizmetlerinin Uzaktan Pazarlanmasına ve 90/619/AT, 97/7/AT ve 98/27/AT Sayılı Avrupa Konseyi Yönergelerinin Değiştirilmesine İlişkin 23.09.2002 Tarihli ve 2002/65/AT Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi  856
Direktif No: 13– Tüketicilere Sunulan Ürünlerin Fiyatlarının Belirtilmesine İlişkin Olarak Tüketicinin Korunması Hakkında 16 Şubat 1998 Tarihli ve 98/6/AT Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi  866
Direktif No: 14– Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında 5 Nisan 1993 Tarihli Konsey Yönergesi  871
Direktif No: 15– Yanıltıcı Reklamlara İlişkin 84/450/EEC Sayılı Yönergeyi, Karşılaştırmalı Reklamları Da İçerecek Şekilde Tadil Eden 6 Ekim 1997 Tarihli 97/55/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesi  879
Direktif No: 16– Olduklarından Farklı Görünen ve Tüketicilerin Sağlık ve Güvenliğini Tehlikeye Atan Mamullere İlişkin Üye Ülke Yasalarının Uyarlanmasına Dair 25 Haziran 1987 Tarihli Konsey Yönergesi  886
Direktif No: 17– (Mülga) Mesafeli Sözleşmelere İlişkin Olarak Tüketicilerin Korunması Hakkında 20 Mayıs 1997 Tarihli ve 97/7/AT Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi  889
Direktif No: 18– Tüketici Hakları Direktifinin Tercümesi  901
Direktif No: 19– Tüketim Mallarının Alım Satımı ve Bunlara Ait Garantilerin Belirli Yönlerine İlişkin 25 Mayıs 1999 Tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi  918
Direktif No: 20– Tüketici Finansal Hizmetlerinin Uzaktan Pazarlanmasına ve 90/619/AT, 97/7/AT ve 98/27/AT Sayılı Avrupa Konseyi Yönergelerinin Değiştirilmesine İlişkin 23.09.2002 Tarihli ve 2002/65/AT Sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi  927
EMSAL YARGI KARARLARI  937
Kaynakça  1445
Kavramlar Dizini  1465
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020