Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tüketici Hukuku Açısından
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
Ocak 2021 / 1. Baskı / 134 Syf.
Fiyatı: 52.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kitapta, uygulamada oldukça yaygın olmakla birlikte kanunlarımızda özel olarak düzenlenmemiş olan kat karşılığı inşaat sözleşmesi tüketici hukuku açısından ele alınmıştır. Bu bağlamda öncelikle tüketici hukuku ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile ilgili genel açıklamalar yapılmış, tacir olan yüklenicinin tüketici sıfatına haiz üçüncü kişiden daha güçlü konumda bulunduğu sonucuna varılmış, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hüküm ve sonuçları ayrıntılı bir şekilde irdelenmiş, akabinde ise kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin tüketici hukukuna yansımalarından bahsedilerek yükleniciden bağımsız bölüm satın alan üçüncü kişilerin karşılaşabilecekleri sorunlar ve işbu sorunlara ilişkin çözüm yolları üzerinde durulmuştur.

Yargıtay içtihatları ile harmanlanarak hazırlanan bu kitapta, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile ilgili kanunlarımızda açık düzenlemeler bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğu izah edilmeye çalışılmış; uygulamada sıklıkla karşılaşılan sorunlar her ne kadar yüklenicinin cezaî yönden sorumluluğunu doğursa da işbu durumun üçüncü kişilerin mağduriyetine engel olmadığından, Yargıtay'ın bahsi geçen konuyla ilgili var olan kanun boşluğunu içtihatlarla doldurmaya yönelik çabasının ortaya çıkan yeni ihtilaflar karşısında yetersiz kaldığından, bu nedenle yüklenicinin kat karşılığı inşaat sözleşmesiyle arsa sahibinden elde ettiği veya edeceği hakları üçüncü kişiye satmasının 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi ve işbu hususta kanuni düzenleme yapılması gerektiğinden bahsedilmiştir.

Konu Başlıkları
Tüketici Hukukuna ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Temel Kavramlar
Genel Olarak Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Tüketici Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi
Barkod: 9789750265556
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 134
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  5
Önsöz  7
Kısaltmalar Dizini  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
TÜKETİCİ HUKUKUNA VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
1.1. TÜKETİCİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR  17
1.1.1. Tüketici Hukuku  17
1.1.2. Tüketici  18
1.1.3. Satıcı / Sağlayıcı  21
1.1.4. Genel Olarak Tüketici İşlemleri  22
1.1.4.1. Tüketici İşlemi Niteliğindeki Sözleşmeler  23
1.1.4.2. Tüketici İşlemi Niteliğindeki Sözleşmelerin Unsurları  28
1.1.5. Tüketici Uyuşmazlığı  29
1.2. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR  30
1.2.1. Genel Olarak İnşaat Hukuku  30
1.2.2. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  31
1.2.3. Arsa Sahibi  33
1.2.4. Yüklenici (Müteahhit)  33
1.2.5. Bağımsız Bölüm Satın Alan Üçüncü Kişi  34
1.2.5.1. Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişi  35
1.2.5.2. Yükleniciden Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişi  36
İkinci Bölüm
GENEL OLARAK KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
2.1. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ  39
2.2. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN UNSURLARI  42
2.2.1. Arsa Sahibi ile Yüklenicinin Anlaşması  42
2.2.2. Arsa Sahibinin Arsa Payını Devir Borcu Altına Girmesi  43
2.2.3. Yüklenicinin İnşaat Yapma Borcu Altına Girmesi  45
2.3. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI  46
2.3.1. Taşınmaza İlişkin Şartlar  46
2.3.2. Arsa Sahibine ve Yükleniciye İlişkin Şartlar  48
2.4. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ  49
2.4.1. Arsanın Tamamının Yükleniciye Devredilmesi  49
2.4.2. Belli Arsa Paylarının Yükleniciye Devredilmesi  50
2.4.3. Arsa Paylarının İnşaatın Ulaştığı Seviyeye Göre Kısım Kısım Devredilmesi  51
2.4.4. Arsa Sahibinin Arsa Paylarının Satışını Vaat Etmesi ve Yüklenicinin de İnşaat Yapmayı Taahhüt Etmesi  51
2.5. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ŞEKİL  53
2.5.1. Şekle Aykırılığın Sonuçları  54
2.5.2. Şekle Aykırılığın İleri Sürülemeyeceği Haller  56
2.6. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN BORÇLARI  57
2.6.1. Arsa Sahibinin Borçları  57
2.6.1.1. Arsayı Ayıpsız Teslim Borcu  57
2.6.1.2. Arsa Sahibinin Yükleniciye Vekâlet Verme Borcu  59
2.6.1.3. Arsa Payını Devir Borcu  60
2.6.2. Yüklenicinin Borçları  61
2.6.2.1. Yüklenicinin Eseri Meydana Getirme Borcu  61
2.6.2.2. İnşaatı Sadakat ve Özenle Yapma Borcu  62
2.6.2.3. İmar Mevzuatı ile Sözleşmeye Uygun Projeleri Hazırlama ve Ruhsat Alma Borcu  64
2.6.2.4. Yüklenicinin İnşaatı Teslim Borcu  66
2.6.2.5. Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  69
2.7. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  72
2.7.1. İfa  72
2.7.2. İmkânsızlık  73
2.7.3. Yüklenicinin Ölümü veya Aczi  77
2.7.4. Temerrüt Nedeniyle Sözleşmeden Dönme ve Sözleşmenin Feshi  79
Üçüncü Bölüm
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN TÜKETİCİ HUKUKU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
3.1. YÜKLENİCİNİN KENDİ ADINA KAYITLI TAPU PAYINI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK SATMASI  86
3.1.1. Tapu Kaydının Devri Suretiyle Bağımsız Bölüm Satışı  86
3.1.2. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesiyle Bağımsız Bölüm Satışı  87
3.1.3. Adî Yazılı Sözleşme ile Bağımsız Bölüm Satışı  90
3.2. YÜKLENİCİNİN İNŞAATTAKİ ŞAHSÎ HAKKINI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK SATMASI  91
3.2.1. Temlik Alan Üçüncü Kişinin Hakları  95
3.2.1.1. Üçüncü Kişinin Tapu İptal ve Tescil Talebi  95
3.2.1.2. Üçüncü Kişinin Tazminat Talebi  98
3.2.1.3. Üçüncü Kişinin El Atmanın Önlenmesine İlişkin Talebi  99
3.2.2. Yüklenicinin İnşaattaki Şahsî Hakkını Üçüncü Kişiye Satması Durumunda Karşılaşılabilecek Sorunlar  100
3.2.2.1. Yüklenicinin Şahsî Hakkını Birden Fazla Kişiye Temlik Etmesi  101
3.2.2.2. Yüklenicinin Temlik Ettiği Şahsî Hakkını Aynı Anda Tapuda Devir Suretiyle Başkasına Satması  103
3.3. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE ETKİSİ  105
3.3.1. Sözleşmenin Geriye Etkili Olarak Feshedilmesi Halinde Feshin (Dönmenin) Üçüncü Kişiye Etkisi  105
3.3.2. Sözleşmenin İleriye Etkili Olarak Feshedilmesi Halinde Feshin Üçüncü Kişiye Etkisi  111
3.4. YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TÜKETİCİ SIFATIYLA AÇACAĞI DAVALARDA UYGULANACAK USUL HÜKÜMLERİ  114
3.4.1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  114
3.4.2. Zamanaşımı  117
3.4.3. İspat  119
3.4.4. Tahkim ve Arabuluculuk  119
3.4.5. Harçlar ve Adli Yardım  121
Sonuç  123
Kaynakça  125
Kavram Dizini  131
Yazar Özgeçmişi  133
 


İlhan Kara
Ocak 2021
330.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Akif Tutumlu ...
Ocak 2021
120.00 TL
Sepete Ekle
Umut Ozan Erginer
Aralık 2020
65.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  5
Önsöz  7
Kısaltmalar Dizini  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
TÜKETİCİ HUKUKUNA VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR
1.1. TÜKETİCİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR  17
1.1.1. Tüketici Hukuku  17
1.1.2. Tüketici  18
1.1.3. Satıcı / Sağlayıcı  21
1.1.4. Genel Olarak Tüketici İşlemleri  22
1.1.4.1. Tüketici İşlemi Niteliğindeki Sözleşmeler  23
1.1.4.2. Tüketici İşlemi Niteliğindeki Sözleşmelerin Unsurları  28
1.1.5. Tüketici Uyuşmazlığı  29
1.2. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR  30
1.2.1. Genel Olarak İnşaat Hukuku  30
1.2.2. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  31
1.2.3. Arsa Sahibi  33
1.2.4. Yüklenici (Müteahhit)  33
1.2.5. Bağımsız Bölüm Satın Alan Üçüncü Kişi  34
1.2.5.1. Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişi  35
1.2.5.2. Yükleniciden Bağımsız Bölüm Alan Üçüncü Kişi  36
İkinci Bölüm
GENEL OLARAK KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ
2.1. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ  39
2.2. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN UNSURLARI  42
2.2.1. Arsa Sahibi ile Yüklenicinin Anlaşması  42
2.2.2. Arsa Sahibinin Arsa Payını Devir Borcu Altına Girmesi  43
2.2.3. Yüklenicinin İnşaat Yapma Borcu Altına Girmesi  45
2.3. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI  46
2.3.1. Taşınmaza İlişkin Şartlar  46
2.3.2. Arsa Sahibine ve Yükleniciye İlişkin Şartlar  48
2.4. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ  49
2.4.1. Arsanın Tamamının Yükleniciye Devredilmesi  49
2.4.2. Belli Arsa Paylarının Yükleniciye Devredilmesi  50
2.4.3. Arsa Paylarının İnşaatın Ulaştığı Seviyeye Göre Kısım Kısım Devredilmesi  51
2.4.4. Arsa Sahibinin Arsa Paylarının Satışını Vaat Etmesi ve Yüklenicinin de İnşaat Yapmayı Taahhüt Etmesi  51
2.5. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ŞEKİL  53
2.5.1. Şekle Aykırılığın Sonuçları  54
2.5.2. Şekle Aykırılığın İleri Sürülemeyeceği Haller  56
2.6. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN BORÇLARI  57
2.6.1. Arsa Sahibinin Borçları  57
2.6.1.1. Arsayı Ayıpsız Teslim Borcu  57
2.6.1.2. Arsa Sahibinin Yükleniciye Vekâlet Verme Borcu  59
2.6.1.3. Arsa Payını Devir Borcu  60
2.6.2. Yüklenicinin Borçları  61
2.6.2.1. Yüklenicinin Eseri Meydana Getirme Borcu  61
2.6.2.2. İnşaatı Sadakat ve Özenle Yapma Borcu  62
2.6.2.3. İmar Mevzuatı ile Sözleşmeye Uygun Projeleri Hazırlama ve Ruhsat Alma Borcu  64
2.6.2.4. Yüklenicinin İnşaatı Teslim Borcu  66
2.6.2.5. Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Borcu  69
2.7. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  72
2.7.1. İfa  72
2.7.2. İmkânsızlık  73
2.7.3. Yüklenicinin Ölümü veya Aczi  77
2.7.4. Temerrüt Nedeniyle Sözleşmeden Dönme ve Sözleşmenin Feshi  79
Üçüncü Bölüm
KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİN TÜKETİCİ HUKUKU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
3.1. YÜKLENİCİNİN KENDİ ADINA KAYITLI TAPU PAYINI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK SATMASI  86
3.1.1. Tapu Kaydının Devri Suretiyle Bağımsız Bölüm Satışı  86
3.1.2. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesiyle Bağımsız Bölüm Satışı  87
3.1.3. Adî Yazılı Sözleşme ile Bağımsız Bölüm Satışı  90
3.2. YÜKLENİCİNİN İNŞAATTAKİ ŞAHSÎ HAKKINI ÜÇÜNCÜ KİŞİYE BAĞIMSIZ BÖLÜM OLARAK SATMASI  91
3.2.1. Temlik Alan Üçüncü Kişinin Hakları  95
3.2.1.1. Üçüncü Kişinin Tapu İptal ve Tescil Talebi  95
3.2.1.2. Üçüncü Kişinin Tazminat Talebi  98
3.2.1.3. Üçüncü Kişinin El Atmanın Önlenmesine İlişkin Talebi  99
3.2.2. Yüklenicinin İnşaattaki Şahsî Hakkını Üçüncü Kişiye Satması Durumunda Karşılaşılabilecek Sorunlar  100
3.2.2.1. Yüklenicinin Şahsî Hakkını Birden Fazla Kişiye Temlik Etmesi  101
3.2.2.2. Yüklenicinin Temlik Ettiği Şahsî Hakkını Aynı Anda Tapuda Devir Suretiyle Başkasına Satması  103
3.3. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE ETKİSİ  105
3.3.1. Sözleşmenin Geriye Etkili Olarak Feshedilmesi Halinde Feshin (Dönmenin) Üçüncü Kişiye Etkisi  105
3.3.2. Sözleşmenin İleriye Etkili Olarak Feshedilmesi Halinde Feshin Üçüncü Kişiye Etkisi  111
3.4. YÜKLENİCİDEN BAĞIMSIZ BÖLÜM SATIN ALAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TÜKETİCİ SIFATIYLA AÇACAĞI DAVALARDA UYGULANACAK USUL HÜKÜMLERİ  114
3.4.1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  114
3.4.2. Zamanaşımı  117
3.4.3. İspat  119
3.4.4. Tahkim ve Arabuluculuk  119
3.4.5. Harçlar ve Adli Yardım  121
Sonuç  123
Kaynakça  125
Kavram Dizini  131
Yazar Özgeçmişi  133
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021