Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt:2
Şubat 2012 / 1. Baskı / 262 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%14)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Görülmekte olan dava esas yönünden tam olarak karara bağlansa bile usule aykırılık bozma sebebi olmakta bu da hakkın yerine getirilmesini geciktirmektedir. Her ne kadar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuz genel kuralları belirlemekte ise de, genel kuralın özel olaya uygulanması esnasında yorum farkları oluşmakta, bu farkları da Yargıtay kökleşmiş içtihadları ile aşmaktadır. Bu kararlardan hareketle farklı usul sorunlarına çözüm getiren kitap pek çok soruya cevap vermektedir.

Konu Başlıkları
Davayı Takip Etmeyen Davalı Tanıklarının Dinlenmesi Sorunu
Yargıtay'a Göre İsticvabın Tekil Olarak Amaç ve İşlevi
Ödeme Savunmasının Genişletilmesi – Açık Fatura – İspat Yükü
Yeminin Edasında Biçimsel Koşullar (Yemin Merasimi)
Önemli Bir Kıyas Pratiği: Yargı Yolu Nedeniyle Görevsizlikte HMK'nın 20'nci (HUMK m.193) Maddesinin Uygulanması
Bononun Düzenleme Nedeninin Değiştirilmesinde (Tek ve Çift Taraflı Ta'lilinde) İspat Yükü
Hukuk Hâkiminin Ceza Yargılamasındaki Delillere Bakarak Karar Verip Veremeyeceğ
Yetki, Diğer İlk İtirazlar ve Zamanaşımı Savunusu (Def'i) Konusunda Hâkimin Karar Oluşturma Biçimleri
Hizmet Tespiti Davalarında Kesin Süre Verilemeyeceği
Alışveriş–Hizmet Alanında Çanta Çalınmasında İşyeri Sahibinin Müşteriye (Tüketiciye) Karşı Sorumluluğu–Tazminat Davasında İspat Yükü
Ayıplı Taşınmaz Mal Davasında Site Yönetiminin Aktif Dava (Husumet) Ehliyeti
Sahtecilik İddiasında Ceza ve Menfi Tespit Davasının Bekletici Sorun Sayılması
Ayıplı Malın (Aracın) Mesleki İşte Kullanılması: Görevli Mahkeme Sorunu
Belgelerin Dava ve Cevap Dilekçelerine Eklenmesi ve Birer Suretinin Karşı Tarafa Tebliği
İspat Yükünün Tayininde Yanılgılar
Hak Arama Özgürlüğünün Kötüye Kullanılması – Manevi Tazminat Davası – İspat Yükü
Borç İlişkisinin Dayandığı Senedin Niteliğine Göre Görevli Mahkemenin (Tüketici Mahkemesi) Belirlenmesi
Bir Kararın Usule Aykırılıktan Bozulmasının Koşulları
Ayıplı ve Eksik İfalı Konut Satımında Yüklenicinin Sorumluluğu (Pasif Dava Ehliyeti)
Ayıplı Mal – Kullanılan Seçimlik Hakkın Islah Yolu ile Değiştirilip Değiştirilemeyeceği
Önödeme İşleminin Vakıa İspatındaki Rolü
"Bozmadan Sonra Islah Olmaz" İçtihadında Kırılmalar
Bonoda Bedelsizlik İddiasının Temel İlişki Dışındaki (Üçüncü) Kişiye Karşı İleri Sürülmesi – İspat Biçimi
Taşınmaz Satımında Bedelin Ödendiğinin İspatı
Senede Karşı Senetle İspat Kuralında Mirasçıların Durumu
Hüküm Sözcesinin Oluşturulması
İstihkak Davasında Yemin Kanıtının İspat Yükü Kuralına Aykırı Şekilde Kullanılması
Ayıplı Mal (Arsa) Satımı Davasında Ayıbın Niteliği ve İspat Sorunları
Ayıplı Mal Davasında Taleple Bağlılık Kuralının (Çoğun İçinde Az da Vardır Kuralı Uyarınca) Aşılması
Basit Yargılama Usulünde Hızlandırıcı Yenilikler
6100 Sayılı Hmk'ya Göre Dava Konusunun Devri ve Bir Uygulama: Ayıplı Malın Üçüncü Kişiye Temliki
Asli Müdahilin Davayı Takipsiz Bırakması
6100 Sayılı Hmk'da Fer'i Müdahilin Statüsü, Konumu ve Davaya Katılmasının Koşulları
6100 Sayılı HMK'ya Göre Hâkim Yemin Delilini İlgili Tarafa Hatırlatmak Zorunda mıdır?
Bir Dava Şartı Olarak "Dava Edilebilirlik" Kavramının 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bakımından Değerlendirilmesi
Barkod: 9789750218040
Yayın Tarihi: Şubat 2012
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 262
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
DAVAYI TAKİP ETMEYEN DAVALI TANIKLARININ DİNLENMESİ SORUNU  15
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 19.03.2008 TARİHLİ VE 4-257/261 SAYILI KARARI  15
II. TARAFLARCA HAZIRLAMA (GETİRİLME) İLKESİ  17
III. KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  19
YARGITAY’A GÖRE İSTİCVABIN TEKİL OLARAK AMAÇ VE İŞLEVİ  21
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 28.11.2008 TARİHLİ VE 7824/14271 SAYILI KARARI  21
II. DEĞERLENDİRME  22
A. Genel Olarak  22
B. Kararın Bildirisi  25
ÖDEME SAVUNMASININ GENİŞLETİLMESİ - AÇIK FATURA - İSPAT YÜKÜ  27
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 19.01.2009 TARİHLİ VE 7691/128 SAYILI KARARI  27
II. DEĞERLENDİRME  28
YEMİNİN EDASINDA BİÇİMSEL KOŞULLAR (YEMİN MERASİMİ)  35
I. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ’NİN 19.09.2006 TARİHLİ VE 10032/11164 SAYILI KARARI  35
II. GENEL OLARAK  36
III. YEMİN MERASİMİ  37
ÖNEMLİ BİR KIYAS PRATİĞİ: YARGI YOLU NEDENİYLE GÖREVSİZLİKTE HMK’NIN 20’NCİ (HUMK m.193) MADDESİNİN UYGULANMASI  39
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 27.02.2008 TARİHLİ VE 21-139/204 SAYILI KARARI  39
II. DEĞERLENDİRME  47
BONONUN DÜZENLEME NEDENİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNDE (TEK VE ÇİFT TARAFLI TA’LİLİNDE) İSPAT YÜKÜ  51
I. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİNİN 09.04.2009 TARİHLİ VE 12602/2958 SAYILI KARARI  51
II. DEĞERLENDİRME  52
A. Senedin Ta’lil Edilmesi Kavramı  52
B. Ta’lil Edilmeyen Bonoda İspat Yükü  53
C. Kısmen Ta’lilde İspat Yükü  54
D. Tek Taraflı Ta’lilde İspat Yükü  55
E. Çift Taraflı Ta’lilde İspat Yükü  55
III. SONUÇ  56
HUKUK HÂKİMİNİN CEZA YARGILAMASINDAKİ DELİLLERE BAKARAK KARAR VERİP VEREMEYECEĞİ  57
I. GENEL OLARAK CEZA HUKUKU- MEDENİ HUKUK İLİŞKİSİ  57
II. CEZA YARGILAMASINDAKİ DELİLLERİN, HUKUK HÂKİMİNİN KARARINA ETKİSİ  58
YETKİ, DİĞER İLK İTİRAZLAR VE ZAMANAŞIMI SAVUNUSU (DEF'İ) KONUSUNDA HÂKİMİN KARAR OLUŞTURMA BİÇİMLERİ  63
I. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİNİN 27.04.2009 TARİHLİ VE E. 2008/11178, K. 2009/3591 SAYILI KARARI  63
II. İLK İTİRAZLARIN KARARA BAĞLANMA SÜRECİ  64
III. İLK İTİRAZLAR HAKKINDA VERİLECEK KARAR TÜRLERİ  66
IV. ZAMANAŞIMI SAVUNUSU (DEF'İ) KONUSUNDA HÜKÜM KURULMASI  69
A. Genel Olarak  69
B. Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddi Kararı Usule mi Aittir, Maddi Hukuka mı?  71
V. KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  73
HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA KESİN SÜRE VERİLEMEYECEĞİ  75
I. YARGITAY 21. HD’NİN 23.06.2008 TARİHLİ VE 22436/9609 SAYILI KARARI  75
II. GENEL OLARAK KESİN SÜRE KAVRAMI  77
III. KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  77
ALIŞVERİŞ-HİZMET ALANINDA ÇANTA ÇALINMASINDA İŞYERİ SAHİBİNİN MÜŞTERİYE (TÜKETİCİYE) KARŞI SORUMLULUĞU-TAZMİNAT DAVASINDA İSPAT YÜKÜ  79
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 28.09.2009 TARİHLİ VE 3873-10450 SAYILI KARARI  79
II. DEĞERLENDİRME  81
AYIPLI TAŞINMAZ MAL DAVASINDA SİTE YÖNETİMİNİN AKTİF DAVA (HUSUMET) EHLİYETİ  85
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ’NİN 13.07.2009 TARİHLİ VE 590/9856 SAYILI KARARI  85
II. DEĞERLENDİRME  86
SAHTECİLİK İDDİASINDA CEZA VE MENFİ TESPİT DAVASININ BEKLETİCİ SORUN SAYILMASI  91
I. GENEL OLARAK  91
II. CEZA DAVASININ ETKİSİ  91
III. MENFİ TESPİT DAVASININ ETKİSİ  93
AYIPLI MALIN (ARACIN) MESLEKİ İŞTE KULLANILMASI: GÖREVLİ MAHKEME SORUNU  95
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 24.06.2009 TARİHLİ VE 4799/875 SAYILI KARARI  95
II. DEĞERLENDİRME  96
BELGELERİN DAVA VE CEVAP DİLEKÇELERİNE EKLENMESİ VE BİRER SURETİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞİ  99
I. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ’NİN 9.12.1997 TARİHLİ VE 2356/8285 SAYILI KARARI  99
II. YASAL DÜZENLEME, AMACI VE SONUÇLARI  101
A. Yasal Düzenleme  101
1. Mülga 1086 Sayılı HUMK Dönemi  101
2. 1 Ekim 2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren 6100 Sayılı HMK Sistemi  102
B. Amacı  103
C. Sonuçları  103
D. Uygulama  105
İSPAT YÜKÜNÜN TAYİNİNDE YANILGILAR  107
I. KARARLAR  107
A. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 25.01.2010 Tarihli ve 6737/528 Sayılı Kararı  107
B. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 09.02.2010 Tarihli ve 8157/1390 Sayılı Kararı  108
C. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 22.03.2002 Tarihli ve 5099/2101 Sayılı Kararı  110
II. DEĞERLENDİRME  110
A. Genel Olarak  110
B. Kararların Değerlendirilmesi  114
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KÖTÜYE KULLANILMASI - MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - İSPAT YÜKÜ  115
I. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİNİN 06.10.2009 TARİHLİ VE 2874/4157 SAYILI KARARI  115
II. DEĞERLENDİRME  117
BORÇ İLİŞKİSİNİN DAYANDIĞI SENEDİN NİTELİĞİNE GÖRE GÖREVLİ MAHKEMENİN (TÜKETİCİ MAHKEMESİ) BELİRLENMESİ  119
I. OLAY (DAVA)  119
II. YANIT  119
III. İLK DERECE (SULH HUKUK) MAHKEMESİ KARARI  119
IV. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİNİN 13.04.2009 TARİHLİ VE 11409/3023 SAYILI KARARI  120
V. DİRENME KARARI (GEREKÇESİ)  120
VI. YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 03.02.2010 TARİHLİ VE 19-62/48 SAYILI KARARI  121
VII. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİNİN 07.04.2010 TARİHLİ VE 2327/4116 SAYILI KARARI  123
VIII. DEĞERLENDİRME  124
BİR KARARIN USULE AYKIRILIKTAN BOZULMASININ KOŞULLARI  127
I. YARGITAY 2'NCİ HUKUK DAİRESİNİN 22.04.1983 TARİHLİ VE 2092/3666 SAYILI KARARI  127
II. USULE AYKIRILIKTA BOZMA NEDENLERİ  128
A. Mülga 1086 Sayılı HUMK Düzenlemesi  128
1. Nisbi Bozma Nedenleri  128
2. Mutlak Bozma Nedenleri  131
3. Basit Usule Aykırılıklar  132
III. 6100 SAYILI HMK'DAKİ DÜZENLEME  133
IV. DEĞERLENDİRME  134
AYIPLI VE EKSİK İFALI KONUT SATIMINDA YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU (PASİF DAVA EHLİYETİ)  137
I. HUKUKSAL SORUN  137
II. SÜREGELEN UYGULAMA  137
III. YENİ BİR KARAR: YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ'NİN 23.07.2010 TARİHLİ VE 2570/10470 SAYILI KARARI  138
IV. DEĞERLENDİRME  142
AYIPLI MAL - KULLANILAN SEÇİMLİK HAKKIN ISLAH YOLU İLE DEĞİŞTİRİLİP DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ  143
I. HUKUKSAL SORUN  143
II. GÖRÜŞLER - YARGITAY KARARLARI  144
III. ISLAHTA DURUM  145
IV. DEĞERLENDİRME  146
ÖNÖDEME İŞLEMİNİN VAKIA İSPATINDAKİ ROLÜ  149
I. HUKUK GENEL KURULU'NUN 4.2.2009 TARİHLİ VE 4-823/50 SAYILI KARARI  149
II. DEĞERLENDİRME  154
“BOZMADAN SONRA ISLAH OLMAZ” İÇTİHADINDA KIRILMALAR  159
I. YARGITAY 13'ÜNCÜ HUKUK DAİRESİNİN 30.09.2010 TARİHLİ KARARI  159
II. DEĞERLENDİRME  160
BONODA BEDELSİZLİK İDDİASININ TEMEL İLİŞKİ DIŞINDAKİ (ÜÇÜNCÜ) KİŞİYE KARŞI İLERİ SÜRÜLMESİ - İSPAT BİÇİMİ  163
I. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİNİN 26.01.2010 TARİHLİ VE 2009/265, 2010/549 SAYILI KARARI  163
II. ÇÖZÜMLEME  165
A. Hukuksal Sorun  165
B. Bedelsizlik İddiasının (Def'inin) Hukuksal Niteliği  165
C. Borçlunun Talep Hakları - Alacaklının Konumu  166
D. İspat Yükü  167
E. İspat Biçimi (Delil Türü)  167
F. Sonuç  168
TAŞINMAZ SATIMINDA BEDELİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI  171
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 02.02.2010 TARİHLİ VE 7505/1107 SAYILI KARARI  171
II. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 18.02.2009 TARİHLİ VE 322/2006 SAYILI KARARI  173
III. DEĞERLENDİRME  174
A. Genel Olarak  174
B. Kararların Analizi  175
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT KURALINDA MİRASÇILARIN DURUMU  177
I. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ’NİN 17.09.2009 TARİHLİ VE E. 2009/998, K. 2009/8386 SAYILI KARARI  177
II. DEĞERLENDİRME  179
A. Saklı Paya (Mahfuz Hisseye) Zarar Vermeyen Hukuki İşlemlerde İspat Şekli  179
B. Saklı Paya (Mahfuz Hisseye) Zarar Veren Hukuki İşlemlerde İspat Şekli  180
HÜKÜM SÖZCESİNİN OLUŞTURULMASI  183
I. KARARLAR,  183
A. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 26.01.2011 Tarihli ve E: 2010/11320, K: 2011/655 Sayılı Kararı  183
B. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 26.01.2011 Tarihli ve E: 2010/11319, K: 2011/656 Sayılı Kararı  184
C. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 22.02.2011 Tarihli ve E: 2010/12407, K: 2011/1762 Sayılı Kararı  184
II. DEĞERLENDİRME  185
A. Hukuksal Boyut  185
B. Dilbilimsel Boyut  187
İSTİHKAK DAVASINDA YEMİN KANITININ İSPAT YÜKÜ KURALINA AYKIRI ŞEKİLDE KULLANILMASI  189
I. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİNİN 19.10.2010 TARİHLİ ve 6157/9505 SAYILI KARARI  189
II. DEĞERLENDİRME  191
A. Bir Kanıtın (Yeminin) İspat Yükü Kuralına Göre Kullanılması Gerektiği  191
B. Yemin Delilinin İspat Yükü ile İlişkisi  193
C. Kararın İçerimleri  194
AYIPLI MAL (ARSA) SATIMI DAVASINDA AYIBIN NİTELİĞİ VE İSPAT SORUNLARI  197
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ'NİN 10.03.2010 TARİHLİ VE E. 2009/7535, K. 2010/2990 SAYILI KARARI  197
II. DEĞERLENDİRME  199
A. Ayıbın Niteliği  199
B. İspat Sorunları  200
AYIPLI MAL DAVASINDA TALEPLE BAĞLILIK KURALININ (ÇOĞUN İÇİNDE AZ DA VARDIR KURALI UYARINCA) AŞILMASI  203
I. HUKUKSAL SORUN  203
II. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 13.12.2010 TARİHLİ VE E. 2010/8333, K. 2010/16575 SAYILI KARARI  204
III. DEĞERLENDİRME  205
GÖREVSİZLİK KARARININ YILLAR SONRA VERİLEBİLDİĞİ HUMK DÖNEMİNDEN ÖN İNCELEME AŞAMASININ BENİMSENDİĞİ HMK DÖNEMİNE BAKIŞLAR  209
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 29.04.1993 TARİHLİ VE 1993/3606 E. 1993/3635 K. SAYILI KARARI  209
II. DEĞERLENDİRME  211
III. 6100 SAYILI HMK'DA DURUM (ÖN İNCELEME)  213
BASİT YARGILAMA USULÜNDE HIZLANDIRICI YENİLİKLER  217
I. GENEL OLARAK  217
II. BASİT YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANACAĞI DAVA VE İŞLER  217
III. DİLEKÇE REJİMİ  218
A. Tek Dilekçe İlkesi  218
B. Cevap Dilekçesi ve Cevap Süresi  218
IV. İDDİANIN VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI  219
V. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE SUNULMASI (İKAMESİ)  219
VI. ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT  220
VII. DAVANIN BİR KEZ TAKİPSİZ BIRAKILABİLMESİ  221
6100 SAYILI HMK’YA GÖRE DAVA KONUSUNUN DEVRİ VE BİR UYGULAMA: AYIPLI MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİKİ  223
I. 6100 SAYILI HMK'YA GÖRE DAVA KONUSUNUN DEVRİ  223
A. Genel Olarak  223
B. Dava Konusunun Devredilmesinin Hükümleri  223
1. Dava konusunun (Müddeabihin) Davalı Tarafından Üçüncü Kişiye Devredilmesi  223
2. Dava Konusunun (Müddeabihin) Davacı Tarafından Üçüncü Kişiye Devredilmesi  225
II. BİR UYGULAMA: AYIPLI MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİKİ  227
A. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 10.02.2010 Tarihli ve E. 2009/11523, K. 2010/1455 Sayılı Kararı  227
B. Değerlendirme  229
ASLİ MÜDAHİLİN DAVAYI TAKİPSİZ BIRAKMASI  231
I. ASLİ MÜDAHALE KAVRAMI VE ASLİ MÜDAHİLİN KONUMU  231
II. ASLİ MÜDAHALE KURUMUNUN HUKUKUMUZDA DÜZENLENİŞİ  231
A. Mülga HUMK Dönemindeki Durum  231
B. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki Durum  232
III. BİR KARAR ÖRNEĞİ: YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİNİN 12.04.2004 TARİHLİ VE E. 2004/2895, K. 2004/3749 SAYILI KARARI  234
A. Karar Metni  234
B. Değerlendirme  235
6100 SAYILI HMK'DA FER'İ MÜDAHİLİN STATÜSÜ, KONUMU VE DAVAYA KATILMASININ KOŞULLARI  237
I. GENEL OLARAK FER'İ MÜDAHALE  237
II. FER'İ MÜDAHİLİN HUKUKİ STATÜSÜ  237
III. FER'İ MÜDAHALENİN KOŞULLARI  238
A. Üçüncü Kişinin Fer'i Müdahil Olarak Davaya Katılma Talebi  238
B. İhbar Edilenin Durumu  240
C. Başvuru Harcının Yatırılması  240
D. Başvuru Süresi  240
E. Kabul Kararı  241
F. Fer'i Müdahil Hakkında Nihaî Hüküm Kurulamaması  242
6100 SAYILI HMK'YA GÖRE HÂKİM YEMİN DELİLİNİ İLGİLİ TARAFA HATIRLATMAK ZORUNDA MIDIR?  243
I. 1086 SAYILI HUMK DÖNEMİNDEKİ UYGULAMA  243
A. Karar Örnekleri  243
1. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 23.11.2011 Tarih ve E. 2010/5813, K. 2011/6752 Sayılı Kararı  243
2. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 17.11.2011 Tarih ve E. 2010/3210, K. 2011/6641 Sayılı Kararı  244
B. Değerlendirme  245
II. 6100 SAYILI HMK SİSTEMİNE GÖRE DEĞERLENDİRME  246
BİR DAVA ŞARTI OLARAK "DAVA EDİLEBİLİRLİK" KAVRAMININ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  251
I. DAVA EDİLEBİLİRLİK KAVRAMI  251
II. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU AÇISINDAN DURUM  251
 


İsmail Ercan
Nisan 2019
225.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Akif Tutumlu
Mart 2019
99.90 TL
Sepete Ekle
Murat Atalı ...
Mart 2019
34.90 TL
Sepete Ekle
Mehmet Akif Tutumlu
Mart 2019
120.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
DAVAYI TAKİP ETMEYEN DAVALI TANIKLARININ DİNLENMESİ SORUNU  15
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 19.03.2008 TARİHLİ VE 4-257/261 SAYILI KARARI  15
II. TARAFLARCA HAZIRLAMA (GETİRİLME) İLKESİ  17
III. KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  19
YARGITAY’A GÖRE İSTİCVABIN TEKİL OLARAK AMAÇ VE İŞLEVİ  21
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 28.11.2008 TARİHLİ VE 7824/14271 SAYILI KARARI  21
II. DEĞERLENDİRME  22
A. Genel Olarak  22
B. Kararın Bildirisi  25
ÖDEME SAVUNMASININ GENİŞLETİLMESİ - AÇIK FATURA - İSPAT YÜKÜ  27
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 19.01.2009 TARİHLİ VE 7691/128 SAYILI KARARI  27
II. DEĞERLENDİRME  28
YEMİNİN EDASINDA BİÇİMSEL KOŞULLAR (YEMİN MERASİMİ)  35
I. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ’NİN 19.09.2006 TARİHLİ VE 10032/11164 SAYILI KARARI  35
II. GENEL OLARAK  36
III. YEMİN MERASİMİ  37
ÖNEMLİ BİR KIYAS PRATİĞİ: YARGI YOLU NEDENİYLE GÖREVSİZLİKTE HMK’NIN 20’NCİ (HUMK m.193) MADDESİNİN UYGULANMASI  39
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 27.02.2008 TARİHLİ VE 21-139/204 SAYILI KARARI  39
II. DEĞERLENDİRME  47
BONONUN DÜZENLEME NEDENİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNDE (TEK VE ÇİFT TARAFLI TA’LİLİNDE) İSPAT YÜKÜ  51
I. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİNİN 09.04.2009 TARİHLİ VE 12602/2958 SAYILI KARARI  51
II. DEĞERLENDİRME  52
A. Senedin Ta’lil Edilmesi Kavramı  52
B. Ta’lil Edilmeyen Bonoda İspat Yükü  53
C. Kısmen Ta’lilde İspat Yükü  54
D. Tek Taraflı Ta’lilde İspat Yükü  55
E. Çift Taraflı Ta’lilde İspat Yükü  55
III. SONUÇ  56
HUKUK HÂKİMİNİN CEZA YARGILAMASINDAKİ DELİLLERE BAKARAK KARAR VERİP VEREMEYECEĞİ  57
I. GENEL OLARAK CEZA HUKUKU- MEDENİ HUKUK İLİŞKİSİ  57
II. CEZA YARGILAMASINDAKİ DELİLLERİN, HUKUK HÂKİMİNİN KARARINA ETKİSİ  58
YETKİ, DİĞER İLK İTİRAZLAR VE ZAMANAŞIMI SAVUNUSU (DEF'İ) KONUSUNDA HÂKİMİN KARAR OLUŞTURMA BİÇİMLERİ  63
I. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİNİN 27.04.2009 TARİHLİ VE E. 2008/11178, K. 2009/3591 SAYILI KARARI  63
II. İLK İTİRAZLARIN KARARA BAĞLANMA SÜRECİ  64
III. İLK İTİRAZLAR HAKKINDA VERİLECEK KARAR TÜRLERİ  66
IV. ZAMANAŞIMI SAVUNUSU (DEF'İ) KONUSUNDA HÜKÜM KURULMASI  69
A. Genel Olarak  69
B. Zamanaşımı Nedeniyle Davanın Reddi Kararı Usule mi Aittir, Maddi Hukuka mı?  71
V. KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  73
HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA KESİN SÜRE VERİLEMEYECEĞİ  75
I. YARGITAY 21. HD’NİN 23.06.2008 TARİHLİ VE 22436/9609 SAYILI KARARI  75
II. GENEL OLARAK KESİN SÜRE KAVRAMI  77
III. KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  77
ALIŞVERİŞ-HİZMET ALANINDA ÇANTA ÇALINMASINDA İŞYERİ SAHİBİNİN MÜŞTERİYE (TÜKETİCİYE) KARŞI SORUMLULUĞU-TAZMİNAT DAVASINDA İSPAT YÜKÜ  79
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 28.09.2009 TARİHLİ VE 3873-10450 SAYILI KARARI  79
II. DEĞERLENDİRME  81
AYIPLI TAŞINMAZ MAL DAVASINDA SİTE YÖNETİMİNİN AKTİF DAVA (HUSUMET) EHLİYETİ  85
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ’NİN 13.07.2009 TARİHLİ VE 590/9856 SAYILI KARARI  85
II. DEĞERLENDİRME  86
SAHTECİLİK İDDİASINDA CEZA VE MENFİ TESPİT DAVASININ BEKLETİCİ SORUN SAYILMASI  91
I. GENEL OLARAK  91
II. CEZA DAVASININ ETKİSİ  91
III. MENFİ TESPİT DAVASININ ETKİSİ  93
AYIPLI MALIN (ARACIN) MESLEKİ İŞTE KULLANILMASI: GÖREVLİ MAHKEME SORUNU  95
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 24.06.2009 TARİHLİ VE 4799/875 SAYILI KARARI  95
II. DEĞERLENDİRME  96
BELGELERİN DAVA VE CEVAP DİLEKÇELERİNE EKLENMESİ VE BİRER SURETİNİN KARŞI TARAFA TEBLİĞİ  99
I. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ’NİN 9.12.1997 TARİHLİ VE 2356/8285 SAYILI KARARI  99
II. YASAL DÜZENLEME, AMACI VE SONUÇLARI  101
A. Yasal Düzenleme  101
1. Mülga 1086 Sayılı HUMK Dönemi  101
2. 1 Ekim 2011 Tarihinde Yürürlüğe Giren 6100 Sayılı HMK Sistemi  102
B. Amacı  103
C. Sonuçları  103
D. Uygulama  105
İSPAT YÜKÜNÜN TAYİNİNDE YANILGILAR  107
I. KARARLAR  107
A. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 25.01.2010 Tarihli ve 6737/528 Sayılı Kararı  107
B. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 09.02.2010 Tarihli ve 8157/1390 Sayılı Kararı  108
C. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 22.03.2002 Tarihli ve 5099/2101 Sayılı Kararı  110
II. DEĞERLENDİRME  110
A. Genel Olarak  110
B. Kararların Değerlendirilmesi  114
HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KÖTÜYE KULLANILMASI - MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - İSPAT YÜKÜ  115
I. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİNİN 06.10.2009 TARİHLİ VE 2874/4157 SAYILI KARARI  115
II. DEĞERLENDİRME  117
BORÇ İLİŞKİSİNİN DAYANDIĞI SENEDİN NİTELİĞİNE GÖRE GÖREVLİ MAHKEMENİN (TÜKETİCİ MAHKEMESİ) BELİRLENMESİ  119
I. OLAY (DAVA)  119
II. YANIT  119
III. İLK DERECE (SULH HUKUK) MAHKEMESİ KARARI  119
IV. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİNİN 13.04.2009 TARİHLİ VE 11409/3023 SAYILI KARARI  120
V. DİRENME KARARI (GEREKÇESİ)  120
VI. YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 03.02.2010 TARİHLİ VE 19-62/48 SAYILI KARARI  121
VII. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİNİN 07.04.2010 TARİHLİ VE 2327/4116 SAYILI KARARI  123
VIII. DEĞERLENDİRME  124
BİR KARARIN USULE AYKIRILIKTAN BOZULMASININ KOŞULLARI  127
I. YARGITAY 2'NCİ HUKUK DAİRESİNİN 22.04.1983 TARİHLİ VE 2092/3666 SAYILI KARARI  127
II. USULE AYKIRILIKTA BOZMA NEDENLERİ  128
A. Mülga 1086 Sayılı HUMK Düzenlemesi  128
1. Nisbi Bozma Nedenleri  128
2. Mutlak Bozma Nedenleri  131
3. Basit Usule Aykırılıklar  132
III. 6100 SAYILI HMK'DAKİ DÜZENLEME  133
IV. DEĞERLENDİRME  134
AYIPLI VE EKSİK İFALI KONUT SATIMINDA YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU (PASİF DAVA EHLİYETİ)  137
I. HUKUKSAL SORUN  137
II. SÜREGELEN UYGULAMA  137
III. YENİ BİR KARAR: YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ'NİN 23.07.2010 TARİHLİ VE 2570/10470 SAYILI KARARI  138
IV. DEĞERLENDİRME  142
AYIPLI MAL - KULLANILAN SEÇİMLİK HAKKIN ISLAH YOLU İLE DEĞİŞTİRİLİP DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ  143
I. HUKUKSAL SORUN  143
II. GÖRÜŞLER - YARGITAY KARARLARI  144
III. ISLAHTA DURUM  145
IV. DEĞERLENDİRME  146
ÖNÖDEME İŞLEMİNİN VAKIA İSPATINDAKİ ROLÜ  149
I. HUKUK GENEL KURULU'NUN 4.2.2009 TARİHLİ VE 4-823/50 SAYILI KARARI  149
II. DEĞERLENDİRME  154
“BOZMADAN SONRA ISLAH OLMAZ” İÇTİHADINDA KIRILMALAR  159
I. YARGITAY 13'ÜNCÜ HUKUK DAİRESİNİN 30.09.2010 TARİHLİ KARARI  159
II. DEĞERLENDİRME  160
BONODA BEDELSİZLİK İDDİASININ TEMEL İLİŞKİ DIŞINDAKİ (ÜÇÜNCÜ) KİŞİYE KARŞI İLERİ SÜRÜLMESİ - İSPAT BİÇİMİ  163
I. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİNİN 26.01.2010 TARİHLİ VE 2009/265, 2010/549 SAYILI KARARI  163
II. ÇÖZÜMLEME  165
A. Hukuksal Sorun  165
B. Bedelsizlik İddiasının (Def'inin) Hukuksal Niteliği  165
C. Borçlunun Talep Hakları - Alacaklının Konumu  166
D. İspat Yükü  167
E. İspat Biçimi (Delil Türü)  167
F. Sonuç  168
TAŞINMAZ SATIMINDA BEDELİN ÖDENDİĞİNİN İSPATI  171
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 02.02.2010 TARİHLİ VE 7505/1107 SAYILI KARARI  171
II. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 18.02.2009 TARİHLİ VE 322/2006 SAYILI KARARI  173
III. DEĞERLENDİRME  174
A. Genel Olarak  174
B. Kararların Analizi  175
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT KURALINDA MİRASÇILARIN DURUMU  177
I. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ’NİN 17.09.2009 TARİHLİ VE E. 2009/998, K. 2009/8386 SAYILI KARARI  177
II. DEĞERLENDİRME  179
A. Saklı Paya (Mahfuz Hisseye) Zarar Vermeyen Hukuki İşlemlerde İspat Şekli  179
B. Saklı Paya (Mahfuz Hisseye) Zarar Veren Hukuki İşlemlerde İspat Şekli  180
HÜKÜM SÖZCESİNİN OLUŞTURULMASI  183
I. KARARLAR,  183
A. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 26.01.2011 Tarihli ve E: 2010/11320, K: 2011/655 Sayılı Kararı  183
B. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 26.01.2011 Tarihli ve E: 2010/11319, K: 2011/656 Sayılı Kararı  184
C. Yargıtay 6. Hukuk Dairesi'nin 22.02.2011 Tarihli ve E: 2010/12407, K: 2011/1762 Sayılı Kararı  184
II. DEĞERLENDİRME  185
A. Hukuksal Boyut  185
B. Dilbilimsel Boyut  187
İSTİHKAK DAVASINDA YEMİN KANITININ İSPAT YÜKÜ KURALINA AYKIRI ŞEKİLDE KULLANILMASI  189
I. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİNİN 19.10.2010 TARİHLİ ve 6157/9505 SAYILI KARARI  189
II. DEĞERLENDİRME  191
A. Bir Kanıtın (Yeminin) İspat Yükü Kuralına Göre Kullanılması Gerektiği  191
B. Yemin Delilinin İspat Yükü ile İlişkisi  193
C. Kararın İçerimleri  194
AYIPLI MAL (ARSA) SATIMI DAVASINDA AYIBIN NİTELİĞİ VE İSPAT SORUNLARI  197
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ'NİN 10.03.2010 TARİHLİ VE E. 2009/7535, K. 2010/2990 SAYILI KARARI  197
II. DEĞERLENDİRME  199
A. Ayıbın Niteliği  199
B. İspat Sorunları  200
AYIPLI MAL DAVASINDA TALEPLE BAĞLILIK KURALININ (ÇOĞUN İÇİNDE AZ DA VARDIR KURALI UYARINCA) AŞILMASI  203
I. HUKUKSAL SORUN  203
II. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 13.12.2010 TARİHLİ VE E. 2010/8333, K. 2010/16575 SAYILI KARARI  204
III. DEĞERLENDİRME  205
GÖREVSİZLİK KARARININ YILLAR SONRA VERİLEBİLDİĞİ HUMK DÖNEMİNDEN ÖN İNCELEME AŞAMASININ BENİMSENDİĞİ HMK DÖNEMİNE BAKIŞLAR  209
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 29.04.1993 TARİHLİ VE 1993/3606 E. 1993/3635 K. SAYILI KARARI  209
II. DEĞERLENDİRME  211
III. 6100 SAYILI HMK'DA DURUM (ÖN İNCELEME)  213
BASİT YARGILAMA USULÜNDE HIZLANDIRICI YENİLİKLER  217
I. GENEL OLARAK  217
II. BASİT YARGILAMA USULÜNÜN UYGULANACAĞI DAVA VE İŞLER  217
III. DİLEKÇE REJİMİ  218
A. Tek Dilekçe İlkesi  218
B. Cevap Dilekçesi ve Cevap Süresi  218
IV. İDDİANIN VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ YASAĞI  219
V. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE SUNULMASI (İKAMESİ)  219
VI. ÖN İNCELEME VE TAHKİKAT  220
VII. DAVANIN BİR KEZ TAKİPSİZ BIRAKILABİLMESİ  221
6100 SAYILI HMK’YA GÖRE DAVA KONUSUNUN DEVRİ VE BİR UYGULAMA: AYIPLI MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİKİ  223
I. 6100 SAYILI HMK'YA GÖRE DAVA KONUSUNUN DEVRİ  223
A. Genel Olarak  223
B. Dava Konusunun Devredilmesinin Hükümleri  223
1. Dava konusunun (Müddeabihin) Davalı Tarafından Üçüncü Kişiye Devredilmesi  223
2. Dava Konusunun (Müddeabihin) Davacı Tarafından Üçüncü Kişiye Devredilmesi  225
II. BİR UYGULAMA: AYIPLI MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TEMLİKİ  227
A. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 10.02.2010 Tarihli ve E. 2009/11523, K. 2010/1455 Sayılı Kararı  227
B. Değerlendirme  229
ASLİ MÜDAHİLİN DAVAYI TAKİPSİZ BIRAKMASI  231
I. ASLİ MÜDAHALE KAVRAMI VE ASLİ MÜDAHİLİN KONUMU  231
II. ASLİ MÜDAHALE KURUMUNUN HUKUKUMUZDA DÜZENLENİŞİ  231
A. Mülga HUMK Dönemindeki Durum  231
B. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki Durum  232
III. BİR KARAR ÖRNEĞİ: YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİNİN 12.04.2004 TARİHLİ VE E. 2004/2895, K. 2004/3749 SAYILI KARARI  234
A. Karar Metni  234
B. Değerlendirme  235
6100 SAYILI HMK'DA FER'İ MÜDAHİLİN STATÜSÜ, KONUMU VE DAVAYA KATILMASININ KOŞULLARI  237
I. GENEL OLARAK FER'İ MÜDAHALE  237
II. FER'İ MÜDAHİLİN HUKUKİ STATÜSÜ  237
III. FER'İ MÜDAHALENİN KOŞULLARI  238
A. Üçüncü Kişinin Fer'i Müdahil Olarak Davaya Katılma Talebi  238
B. İhbar Edilenin Durumu  240
C. Başvuru Harcının Yatırılması  240
D. Başvuru Süresi  240
E. Kabul Kararı  241
F. Fer'i Müdahil Hakkında Nihaî Hüküm Kurulamaması  242
6100 SAYILI HMK'YA GÖRE HÂKİM YEMİN DELİLİNİ İLGİLİ TARAFA HATIRLATMAK ZORUNDA MIDIR?  243
I. 1086 SAYILI HUMK DÖNEMİNDEKİ UYGULAMA  243
A. Karar Örnekleri  243
1. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 23.11.2011 Tarih ve E. 2010/5813, K. 2011/6752 Sayılı Kararı  243
2. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 17.11.2011 Tarih ve E. 2010/3210, K. 2011/6641 Sayılı Kararı  244
B. Değerlendirme  245
II. 6100 SAYILI HMK SİSTEMİNE GÖRE DEĞERLENDİRME  246
BİR DAVA ŞARTI OLARAK "DAVA EDİLEBİLİRLİK" KAVRAMININ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  251
I. DAVA EDİLEBİLİRLİK KAVRAMI  251
II. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU AÇISINDAN DURUM  251
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019